KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft évi gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról"

Átírás

1 MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft évi gazdálkodásáról Miskolc, április 19. Nánási Judit ügyvezető

2 I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ I/1. A vállalkozás főbb adatai: Gazdálkodó szerv neve: MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: MIBERSZOLG Kft. Székhelye: 3530 Miskolc, Hunyadi u.21. Adószáma: Statisztikai számjel: Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítás időpontja: március 01. Cégbírósági bejegyzés: - száma: jogerőre emelkedés: május 16. A vállalkozás képviseletében az éves beszámoló aláírására jogosult: Nánási Judit ügyvezető 3922 Taktaharkány, Rákóczi u.11. I/2. A társaság tulajdonosi összetétele: szeptember 30-ig: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Részvénytársaság 100 % október 1-től december 19-ig: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Részvénytársaság 96,67 % Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3,33 % december 20-tól március 4-ig: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 96,67 % Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3,33 % március 5-től: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 100 % november 30-tól a MIBERSZOLG MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. a Miskolc Holding Zrt. által működtetett elismert vállalatcsoport tagja az alábbi cégekkel együtt: - MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság - MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság - MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság - Régió Park Miskolc Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság - SZOCIO-PRODUKT Szociális Foglalkoztató Kft. -MISKOLCI VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. - "Miskolci Kommunikációs" Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - Miskolctapolca Fejlesztési Kft.

3 A cégbírósági bejegyzésre december 9-én került sor. A konszolidált éves beszámolót az uralkodó társaság, a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. állítja össze és teszi közzé. Székhelye: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. sz. A konszolidált éves beszámoló közzétételének helye: I/3. A társaság tevékenységi köre: A MIBERSZOLG Kft. által végzett tevékenységek köre 2012 évben Saját jogon végzett tevékenység - saját tulajdonú ingatlanok (Diósgyőri Stadion, Miskolc Városi Sportuszoda) bérbeadása Önkormányzati megbízás alapján végzett tevékenység - telekommunikációs szolgáltatások (vezetékes-, mobil telefonszolgáltatás; készülék-, illetve tartozékvásárlás; valamint mobil parkolási, úthasználati szolgáltatás) közvetítése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére A vállalkozás fő tevékenységi köre a 2008-as TEÁOR besorolás alapján: 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás A társaság egyéb végzett tevékenységei: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 9311 Sportlétesítmény működtetése I/4. A számviteli politika célja, főbb vonásai, a számviteli alapelvek érvényesülése: Társaságunknál az üzleti év megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónap december 31-e. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28. napja, évre vonatkozóan ez a dátum február 28. Cégünk a Számviteli Törvény (a továbbiakban: Szt.) előírásai szerint a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A beszámoló formáját tekintve éves beszámolót készítünk, ezen belül az Szt. 1. sz. melléklete szerinti A változatú mérleget állítunk össze, annak tagolása is megegyezik a törvény szerinti alapváltozattal. Az eredménykimutatást a Szt. 2. Sz. mellékletének A változatával megegyező formában készítjük el, az üzemi eredményt összköltség eljárással állapítjuk meg. A számviteli törvény alapján a MIBERSZOLG Kft. könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaság. A cég könyvvizsgálatát a H & H Homor és Társai Könyvvizsgáló, Gazdasági- és Adótanácsadó Kft. látja el, Homor József a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, kamarai tag könyvvizsgáló által. A társaság részére számviteli szolgáltatást végző társaság: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt Miskolc, Hunyadi 21. sz. 2

4 Regisztrált alkalmazottja: Szabó Gézáné Regisztrálási szám: A társaság értékelési elvei A Korlátolt Felelősségű Társaság a tulajdonos által meghatározott, elsősorban szolgáltatást ellátó tevékenységekre való tekintettel, viszonylag állandó és nyomon követhető, takarékos költséggazdálkodást tűzött ki célul. Ennek érdekében a társaság a számviteli politikájában meghatározta az eszközök és források értékelési szabályait, valamint a könyvvezetéshez kapcsolódó lényeges, a számviteli tv. által előírt döntéseket, választásokat. A mérlegben szereplő eszközök értékelése: A befektetett eszközök beszerzési, előállítási közvetlen költségen kerülnek kimutatásra. A társaság nem kíván élni a piaci értékelés lehetőségével. A készletekről év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, a leltározott év végi készlet értékét FIFO - módszer alapján állapítja meg. A terv szerinti értékcsökkenés meghatározásánál évi beszerzésekig úgy ítélte meg a társaság, hogy az eszköz lehetséges használati ideje alatt a vállalkozás érdekét fogja szolgálni, így használatba vételkor a maradvány érték elhanyagolható évtől ingatlan, illetve gépjármű beszerzés esetén maradványérték is meghatározásra kerül. Terv szerinti értékcsökkenés lineáris elszámolása havonta időarányosan napra történik. Az alkalmazott leírási kulcsok az esetek többségében megegyeznek a társasági adótörvény mellékleteiben jelzettekkel, mivel társaságunk úgy ítélte meg, hogy az azokból számítható használati idő megfelel a cég eszközállománya sajátosságainak. A Ft alatti egyedi előállítású, vagy beszerzési érték alatti vagyoni értékű jog, szellemi termék és tárgyi eszköz esetében használatbavételkor egy összegben kerül elszámolásra az értékcsökkenési leírás. A Ft és Ft egyedi előállítású, vagy beszerzési érték közötti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenés elszámolása 2 év alatt; a számítástechnikai, irodatechnikai gépek, berendezések, valamint az azokhoz kapcsolódó szoftverek tekintetében 3 év alatt; az egyéb gépek, berendezések (pl. bútorok) esetében 7 év alatt történik. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására a Számviteli törvényben foglaltak szerint kerül sor. Értékvesztés elszámolása: Készletek értékvesztésének elszámolása: Az egy éven túl beszerzett és fel nem használt készletekre vonatkozóan abban az esetben számolunk el értékvesztést, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke, illetve a várható megtérülési értéke jelentősen, legalább 30 %-kal alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerint értéke. 3

5 Követelések értékvesztésének elszámolása: Kiegészítő melléklet A Vevőkövetelések értékvesztését 1 mft feletti adósonkénti követelése esetén minden esetében egyedi adósminősítés alapján állapítjuk meg. Az adósonkénti 1 mft alatti követelések esetén az elszámolás történhet csoportosan az alábbi mértékek alkalmazásával: nap 0 % nap 50 % nap 25 % nap 75 % 721 napon túl 90 % Halasztott bevételek elszámolása: Társaságunk közel 100%-ban állami és önkormányzati fejlesztési támogatás igénybevételével valósított meg több beruházást, például a Miskolci Városi Sportuszoda kivitelezését, illetve a Diósgyőri Stadion rekonstrukciója projektet. A már üzembe helyezett ingatlanok esetén a tárgy évben elszámolt értékcsökkenésre jutó támogatás összegét évtől nem a rendkívüli tételek között, hanem az egyéb bevételek között mutatjuk ki. II. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének és jövedelmezőségének bemutatása A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok évben a következők: Mérlegfőösszeg Saját tőke Mérleg szerinti eredmény e Ft e Ft e Ft A évi negatív saját tőke rendezésére érdekében a törvényi határidőn belül meghozott tulajdonosi döntések végrehajtására 2012 évben került sor. A névértékű tőkeleszállítást a cégbíróság január 04-én jegyezte be, a tulajdonos összegű pótbefizetésére március 06-án került sor, a lekötött tartalék javára. A évben elszámolt előző éveket érintő korrekciók és a évi mérleg szerinti veszteség együttes saját tőkére gyakorolt hatása alapján a tőkeszerkezet megfelelő az alábbiak szerint, ezért újabb tulajdonosi intézkedésre nincs szükség: Megnevezés Előző évek korrigált Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen:

6 Eszközök, források összetételének alakulása évben (ezer Ft-ban): ESZKÖZÖK Megnevezés Aránya Aránya Változás % A. Befektetett eszközök ,93% ,86% ,87% I. Immateriális javak 0 0,00% 0 0,00% 0 II. Tárgyi eszközök ,93% ,86% ,87% III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0,00% 0 0,00% 0 B. Forgóeszközök ,05% ,09% ,89% I. Készletek 245 0,01% 245 0,02% 0 100,00% II. Követelések ,75% ,75% ,08% III. Értékpapírok 0 0,00% 0 0,00% 0 IV. Pénzeszközök ,28% ,32% ,26% C. Aktív időbeli elhatárolások 523 0,03% 824 0,05% ,55% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) ,00% ,00% ,18% Az eszközöket érintő fontosabb tételek Az ingatlanok tárgyévi értékét a tárgyévi értékcsökkenési leírás, illetve átsorolás változtatta. A Kemény Dénes Sportuszoda ingatlan értékéből a korábban tartozékként aktivált bútorok, illetve beléptető-, tűzjelző-, hangtechnikai rendszerek önálló tárgyi eszközként kerültek felvételre. Tárgyévben beruházás, felújítás nem volt. A társaság műszaki és egyéb eszközeinek könyv szerinti értéke az átsorolással bővültek, az értékcsökkenéssel csökkentek. Forgóeszközök: A készletek nem változtak. A követeléseken belül a vevő állomány nagyságrendekkel csökkent, az Önkormányzat tartozásának mérséklődése miatt. A pénzeszközökben érdemi változás nem volt. FORRÁSOK Hiv. Megnevezés 2011 Részarány % 2012 Részarány % D, Saját tőke , ,48 E, Céltartalékok ,07 0 0,00 F, Kötelezettségek , ,71 G, Passzív időbeli elhatárolások , ,81 Források összesen: , ,00 5

7 Mutatók az anyagi, vagyoni helyzet jellemzéséhez: Tőkeszerkezeti mutatók Bázis év Tárgy év Változás adatok -ban iránya és mértéke 1. Tőkeerősség/tőkeellátottság Saját tőke x = 1,66 % = 1,47 % - 0,19 Források Saját tőke növekedésének mértéke Mérleg szerinti eredmény x = % = % Jegyzett tőke Eladósodottság Kötelezettségek x = 5,98 % = 5,71 % 0,27 Források A társaság vagyoni helyzetéről általánosságban megállapítható, hogy sajátos jellegénél fogva, viszonylag kis tőkével és nagy eszközállománnyal (főként befektetett eszközökkel) rendelkező vállalat. Mutatók a vállalat pénzügyi helyzetének jellemzéséhez: Eladósodottsági mutatók Bázis év Tárgy év Változás adatok -ban iránya és mértéke 4. Likviditási mutató Forgóeszközök = 0, = 0, ,29 Rövid lej. kötelezettségek Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek = 0, = 0, ,35 Rövid lej. kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek alapján számított likviditási mutatók értéke romlott, a likvid eszközök nem nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre. Társaságunk leszűkült tevékenységéből fakadóan a év végi rövid lejáratú kötelezettségállomány túlnyomó részét a folyószámlahitel tette ki. A társaság jövedelmezőségének alakulása évben: Jövedelmezőségi mutató Bázis év Tárgy év Változás adatok -ban iránya és mértéke 6. Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató: Adózás előtti eredmény x = - 6,034 % = - 2,54 % 3,49 (Összes árbevétel összes bevétel) 6

8 A évi gazdálkodási környezetünket alapvetően meghatározták a társasággal kapcsolatban meghozott döntések, amelyek egyrészt az Önkormányzati támogatás évi megvonása miatt, másrészt a kapcsolódó önkormányzati költségvetési előirányzatok drasztikus mértékű csökkenése miatt váltak szükségessé. A kialakult helyzetben a társaság már nem rendelkezik a gazdaságos működés feltételeivel EREDMÉNY KIMUTATÁS Tény Tény I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények 0 0 III. Egyéb bevételek Bevételek összesen IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ráfordítások összesen A. Üzemi eredmény VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek 0 0- XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0- D. Rendkívüli eredmény 0 0- E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség - F. Adózott eredmény MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Társaságunk évi bevételei az Önkormányzat részére végzett telekommunikációs szolgáltatás közvetítéséből, illetve a társaság tulajdonában álló sportlétesítmények bérbeadásából származtak. A évben realizált értékesítésből származó nettó árbevétel os összegének mintegy 60 %-át az Önkormányzattal szembeni közvetített szolgáltatások bevételei adták. A saját tulajdonú ingatlanok (Stadion, Uszoda) bérbeadásából származó évi bevétel ot tett ki. Az egyéb bevételek os összegéből ot tett ki a támogatott eszközökhöz kapcsolódó korábban kapott támogatás halasztott bevételként történő elszámolása, a céltartalék feloldásból származó egyéb bevétel, 390 volt az Uszodában többletként fellelt eszközök elhatárolt értékének bevételként elszámolt összege. A cég anyagjellegű ráfordítások összege évhez képest mindössze e Ft volt, amely a társaság adminisztratív költségeit tartalmazza. Társaságunk évi személyi jellegű ráfordításainak összege , amely az ügyvezető és a Felügyelőbizottság díjazása. 7

9 A évi értékcsökkenés összege nagyságrendjét tekintve azonos a évi adatokkal. A évben elszámolt értékcsökkenési leírás összetételéről a 2. sz. mellékletben adunk részletesebb tájékoztatást. Cégünk egyéb ráfordításainak lényeges összegeit a helyi adók os értékei adták, továbbá jelentősebb tétel volt a évi beszámoló szerinti előző éveket érintő feltárt hibákhoz kapcsolódó os önellenőrzési pótlék. Fenti tényezők hatására társaságunk évi üzemi tevékenységének eredménye Társaságunkat évben kamatjellegű ráfordítás értékben terhelte, mivel likviditásunkat folyószámlahitel igénybevételével tudtuk biztosítani. Tárgyévben 37 látra szóló kamatbevétel keletkezett, mellyel a pénzügyi műveletek eredménye veszteség lett. A társaság évi szokásos vállalkozási eredményeként összegű veszteség realizálódott évben rendkívüli bevétel, vagy ráfordítás nem volt. Az éves adózás előtti eredmény társasági szinten veszteség. Az adófizetési kötelezettséget befolyásoló, a III.2. pontban tételesen kimutatott, adóalap növelő és csökkentő tételek után adófizetési kötelezettség nem merült fel, így a évi adózott eredmény és egyben mérleg szerinti eredmény összege e Ft, veszteség. III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK III/1. Kimutatás a évi bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések összegéről, valamint az átlagos statisztikai létszám alakulásáról állománycsoportonkénti bontásban a Szv.tv.89. (4) és 91. a) bekezdések alapján: Megnevezés Állománycsoport Összesen: szellemi fizikai Bérköltség Személyi jellegű egyéb 8 8 Bérjárulékok Összesen: Átlagos statisztikai létszám (fő) 0 Bérköltségből: Ügyvezető megbízási díja: Felügyelő bizottsági tagok megbízási díja: e Ft 8

10 III/2. A társasági adó módosító tételei a Szv. tv. 91 c. pontja alapján: Adózás előtti eredmény Csökkentő tételek ( 02) Céltartalék feloldása ( 04) Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás Összesen: Növelő tételek ( 02 ) Szv.tv. szerinti értékcsökkenés ( 11 ) Önellenőrzési pótlékok 138 Összesen: Adóalap Társasági adó 0 Adózott eredmény Korlátlan ideig elhatárolható negatív adóalap (2011): Korlátlan ideig elhatárolható negatív adóalap (2012): Korlátlan ideig elhatárolható negatív adóalap (halmozott): e Ft-ban III/3. A társaság ügyvezetése és felügyelőbizottsága: A társaság ügyvezetője december 1. napjától július 31. napjáig: név: Szélyes Domokos a.n.: Lukács Ella lakcím: 3529 Miskolc, Váradi u augusztus 01- naptól határozatlan időre név: Nánási Judit a.n.: Kővári Ilona lakcím: 3922 Taktaharkány, Rákóczi u.11. A felügyelő bizottság 3 főből áll. Tárgyévi változás nem volt a felügyelő bizottság összetételében. 1.Felügyelőbizottság elnöke: név.: 2.Tagok: név.: név.: Kovács Miklós Mellik Béla Farkas László 9

11 III/4. Környezetvédelem Környezetvédelmi előírásokból eredő, mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége cégünknek nincs. Veszélyes hulladékot társaságunk nem kezel. III/5. Mérlegen kívüli kötelezettségek A MIBERSZOLG Kft. a szeptember 17-én kelt garanciavállalási és egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjogot alapító szerződésben foglaltak szerint kötelezettséget vállalt a DSM Nonprofit Kft., illetve a DFC Kft szeptember 17-e előtt keletkezett tartozásaiért a Borsodsport Invest Kft., mint befektető felé. Ezen kötelezettség fedezeteként 200 millió Ft összeg erejéig jelzálogjog került bejegyzésre a Stadion ingatlanra. További kiegészítő információkat az 1-6. sz. mellékletekben nyújtunk. Miskolc, április 19. Nánási Judit ügyvezető 10

12 MIBERSZOLG Kft Miskolc,Hunyadi út 21.sz. 1.sz.melléklet Cash flow-kimutatás a a 2012.éves beszámolóhoz Sorszám Megnevezés XII XII. 31. tény tény I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás +, (Működési cash flow, sorok) 1. Adózás előtti eredmény (korrigált) +, Elszámolt amortizáció +, Elszámolt értékvesztés és visszaírás +, Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +, Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +, Szállítói kötelezettség változása +, Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +, Passzív időbeli elhatárolások változása +, Vevőkövetelés változása +, Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +, Aktív időbeli elhatárolások változása +, Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás +, ( sorok) +,- 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás +, ( sorok) 17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitel- és kölcsönfelvétel Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök megszűnése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvényvisszafizetés Hitel- és kölcsöntörlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni illetve egyéb hosszú lejáratú köt. változása +,- IV. Pénzeszköz változása (+I.+II.+III. sorok) +,

13 MIBERSZOLG Kft 3530 Miskolc Hunyadi 21.sz. 2.sz.melléklet Kimutatás az elszámolt értékcsökkenési leírás összegéről 92..(2) pont M e g n e v e z é s Terv szerinti écs Egy összegben elsz.écs Összesen Immateriális javak 0 0 Ingatlanok Műszaki ber.gépek,járművek Egyéb gépek,ber.,járművek 0 Összesen: Kimutatás a kivezetett eszközök értékéről 2/a.sz.melléklet M e g n e v e z é s Leltár hiány tárgyi eszk. bruttó értéke Leltár hiány tárgyi eszk. halmozott écs Leltár hiány tárgyi eszk. Nettó értéke Immateriális javak Ingatlanok Műszaki ber.gépek,járművek Egyéb gépek,ber.,járművek Összesen: M e g n e v e z é s Leltár hiány kis értékű tárgyi eszk. bruttó értéke Leltár hiány kis értékű tárgyi eszk. Halmozott écs értéke Leltár hiány kis értékű tárgyi eszk. nettó értéke Műszaki ber.gépek,járművek Összesen:

14 MIBERSZOLG Kft 3530 Miskolc Hunyadi 21.sz. 3.sz.melléklet 13

15 MIBERSZOLG Kft Miskolc, Hunyadi 21. sz. 4.sz.melléklet Kimutatás Aktív időbeli elhatárolás összege 90..(1) pont M e g n e v e z é s Ráfordítások elhatárolása Bevételek elhatárolása Összesen Rendezetlen tul.viszony.miatti elh.érték 39 Stadion jegyárbevétel negyedévi kamat 5 5 Összesen: Passzív időbeli elhatárolások 2012.december (1) 5.sz.melléklet Megnevezés Kiadások elhatárolása Bevételek elhatárolása Halasztott bevételek Összesen eft 2013.évi ktg. számlák(könyvvizsg.díj) névi folyószla.hit.kamat Állami fejlesztési támogatás Önkormányzati fejl.támogatás Lakásépítési hitel kamattám. 4 4 Összesen

16 MIBERSZOLG Kft Miskolc, Hunyadi 21. sz. Támogatások 93 ( 3 ) 6. sz melléklet Megnevezés Kapott támogatás Felhasználás Időbeli elh. Összeg elh. Idő elhatárolás halasztott bev.) év Sportlétesítmény rekonstrukciós munkálataira ( beruházásra ) nyújtott: Állami támogatás Stadion világítás Stadion felújítás Összesen: Önkormányzati tám. Stadion világítás Stadion felújítás Összesen: Stadion lelátó Bozsik program keretében nyújtott támogatás Műfüves edző pálya Sportuszoda beruházási támogatás Önkormányzati tám Állami támogatás Összesen: Mind összesen: Értékesítési célú lakásépítés Kamattámogatása Mind összesen:

17 MIBERSZOLG Kft 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.sz. 7. sz. melléklet évi nettó árbevétel megbontása, létesítő okirat szerinti főbb tevékenységenként Sztv. 93. (1) b., pont M e g n e v e z é s Nettó árbevétel -ban TEAOR Saját tulajdonú ing.bérbeadás Egyéb tevékenységek 519 Közvetített szolgáltatások Nettó árbevétel összesen: Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni elszámolások 90. (2) 8.sz.melléklet Kapcsolt vállalkozással szembeni M e g n e v e z é s követelés kötelezettség e Ft e Ft Anyavállalattal szembeni: Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni: - kölcsön összege: szállítói kötelezettség összege: 38 Összesen:

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 9023 Gyır, Tihanyi Á.u.2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen van feltüntetve) NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft 2O15~ évi Egyszerűsített éves beszámoló I Azonosító: 1218116-460035622876-1137562405-1313408 (~ Nyomtatás D KETFŐS KÖNYWITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 7 I.1 A vállalkozás bemutatása 7 I.2 A Társaság

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008 K I E G É S Z Í T İ M E L L É K

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2015.03.16. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben