Egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló december 31. Keltezés: április 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

2 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2011.december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Keltezés: április 11. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: április 11. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: április 11. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi működéséről Készült: március

6 I. Betegforgalom évi betegforgalmi és teljesítményadatokat vizsgálva megállapítható, hogy pozitív változások történtek. Míg 2010-ben a teljesítmény 12,2 %-kal haladta meg a TVK-t, addig évben 15,2 %-kal. Ez a változás azért mondható kedvezőnek, mivel a évtől bevezetett un. degresszív finanszírozás lehetővé teszi, hogy a teljesítmény volumenkorlát feletti teljesítések is elszámolásra kerüljenek az alábbi módon: Amennyiben a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítmény mértékét (TVK-t), a többletteljesítményt az OEP a) 10 százalékig 30 százalékos, b) 10 és 20 százalék között, 20 százalékos alapdíjjal számolja el. A 15,2%-os többletteljesítmény azonban azt is jelzi, hogy még további kihasználható tartalékok vannak, melynek maradéktalan kihasználása a jövőbeni célja a Rendelőintézetnek. Az alábbi táblázat a januártól decemberig terjedő időszakra mutatja be a TVK és a teljesítmény alakulását. Láthatóan a teljesítmény folyamatosan a volumen korlátot meghaladó különböző mértékben.

7 A szakmánkénti kimutatásból látható, hogy évhez képest szinte minden szakmában enyhe teljesítménynövekedés figyelhető meg évben az ellátott betegek száma hasonló volt a évihez. Az egy esetre jutó pontteljesítményben kiemelkedő javulást tapasztaltunk a Belgyógyászat 2. és a Kardiológia munkahelyeken. Ez a javulás a teljesítményalapú finanszírozásnak köszönhető. A szakorvosi óra kapacitás kihasználtsága összességében is javult, az egy órára jutó esetszámok tekintetében a sebészet, szülészet-nőgyógyászat, diagnosztikus munkahelyeken jelentős a növekedés, az egy órára jutó teljesítményben pedig a belgyógyászat 2, szülészet-nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, diagnosztikus munkahelyeknél tapasztalható növekedés. A havi teljesítmények alakulását az alábbi grafikon mutatja be:

8 A havi teljesítmények az OEP által meghatározott volumenkorlát indexnek megfelelően szezonálisan ingadoznak évhez képest 2011-ben némi növekedés tapasztalható elsősorban március, május és augusztus hónapokban. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft által évben ellátott betegek száma fő volt, melynek nagy része fő (71 %) püspökladányi lakos. Az esetszám sorrendjében az alábbi 20 település áll az élen: Püspökladány Nádudvar 4291 Sárrétudvari 3112 Biharnagybajom 2329 Báránd 2303 Szerep 1989 Kaba 1127 Földes 907 Debrecen 330 Szerep-Hosszúhát 291 Karcag 276 Tetétlen 99 Hajdúszoboszló 77 Nagyrábé 80 Sáp 56 Budapest 39 Miskolc 42 Bucsa 17 Bihartorda 12 Bihardancsháza 4

9 A szakrendelések esetszám szerinti sorrendje a következő: Belgyógyászat (dr. Szöőr) 7118 Sebészet 7079 Nőgyógyászat 6219 Belgyógyászat (dr. Ábrám) 5242 Szemészet 4895 Radiológia 5237 Bőrgyógyászat 4756 Tüdőgyógyászat 4219 Kardiológia 3490 Fül-Orr-Gégészet 3061 EKG 1924 Urológia 1896 Ultrahang 1752 Tüdőgondozó 414 Trauma 279 Bőr_gondozó 11 II. Pénzügyi helyzet A betegforgalom-, teljesítményjavulásnak, valamint a finanszírozási szabályok változásának hatására a Rendelőintézet járóbeteg szakrendeléseinek OEP bevétele is nőtt hasonló teljesítési időszakát tekintve évtől az OEP a járóbeteg teljesítményt 2 hónapos csúszással finanszírozza (korábban 3 hónap volt), ezért a évi bevétele nem 12 hónapot, hanem 13 hónap teljesítmény bevételét tükrözi (2009. október október teljesítési időszak). A Laborkassza évi bevétele szintén 13 hónapot tükröz, a 2 havira átállás a labor tekintetében ebben az évben valósult meg. Bevétel az OEP kifizetés alapján (Tbiz. tabló, pénzforgalmi) Bevétel jogcíme év év Járóbeteg ellátás bevétele Laborkassza teljesítmény díj Védőnői ellátás bevétele Gondozás-szűrés bevétele Iskola egészségügy finansz Összes OEP bevétel:

10 A járóbeteg ellátás ellátá esetében a megnövekedett teljesítmén sítmény és az ehhez kapcsolódó már ár említett em degresszív finanszírozás tette lehetővé lehet a kis mértékű növekedést. ánál a plusz p 1 havi finanszírozás hatása látható. A laborkasszánál A védőnői ellátás látás esetében e a fejkvóta szerinti finanszírozásból ásból származó bevétel némileg csökkent. kent. A gondozás-szűrés rés bevétele évben kis mértékben csökkent csök tekintettel a gondozás finanszíro anszírozásának átalakítására. Ennek kapcsán n november nove hónaptól a fix díj megszűnésév nésével a bevétel elmarad a évi átlagtól. tól. Ennek En hatása évben mutatkozik ozik meg m erőteljesebben. A két évet grafikonon n ábrázolva ábráz látható, hogy a bevétel százalékoss megoszlása meg érdemben alig változott, a két évben vben megegyező, m a fő bevételi forrás a járóbeteg eteg ellátásból ell származó bevétel, aránya 74 %,, e mellett mel kiemelkedő a laborkassza 11 %-oss és a védőnői v ellátás 11 %-os bevétele. :ĄƌſďĞƚĞŐ ĞůůĄƚƚĄƐ ďğǀġƚğůğ ϯй ϭй ϭϭй ϭϯй ϯйϭй >ĂďŽƌŬĂƐƐnjĂ ƚğůũğɛşƚŵġŷlj Ěşşũ ϭϭй ϭϭй sġěƅŷƅŝ ĞůůĄƚĄƐƐ ďğǀġƚğůğ ϮϬϭϬ Ġǀ Ͳх ϳϰй ϳϰй фͳ ϮϬϭϭ Ġǀ 'ŽŶĚŽnjĄƐͲƐnjƾƌƌĠƐ ďğǀġƚğůğ /ƐŬŽůĂ ĞŐĠƐnjƐĠŐŐƺŐLJ ĨŝŶĂŶƐnj ϲ

11 A főkönyvi kivonat szerint a Rendelőintézet költségei az alábbiak szerint alakultak: A legnagyobb költséghányadot, (több mint 50%) az alvállalkozói teljesítések jelentik, ezért ezek felügyelete kiemelt jelentőségű. A évi teljesítés-elszámolások a évi teljesítési paraméterek alapján kerültek kialakításra, olyan elszámolási rendszerben, amely a szakmák betegforgalmát, kapacitását, saját költségeket figyelembevevő módszeren alapul. Jelenleg minden alvállalkozó a saját működési költségein felül is részesedik a közös költségviselésből, de ennek mértékét szintén szükséges rendszeresen karbantartani, felülvizsgálni, és szükség esetén módosítani. Az alvállalkozók részére kifizetett díjak 5 %-os növekedést mutatnak, mely emelkedés fedezetét a többlet OEP bevétel adja. A többi költség jelentősen nem változott. A jelenlegi OEP bevétel a Rendelőintézet megfelelő volumenű TVK-jának köszönhetően képes fedezni a fenntartási, működtetési költségeket. A jövőbeni fenntarthatóság érdekében a következő feladatok várnak a Rendelőintézetre: A jelenleg érvényben lévő degressziós sávok adta bevételi lehetőségek maradéktalan kihasználása novembertől megszűnt a gondozók fix díjazása, helyette új gondozói tevékenységek elszámolására van lehetőség. A megváltozott finanszírozási feltételekhez mindenképpen alkalmazkodni kell a gondozói munkahelyeknek, hogy a fix díj kiesését kompenzálni tudjuk. A évi finanszírozási évtől azonban további változások, megszorítások várhatók, ezért a Rendelőintézet jövőbeni pénzügyi stabilitásának, biztonságos működtetésének érdekében szükséges a költségek, ráfordítások csökkentése. Ennek érdekében még felülvizsgálatra kerültek az alvállalkozói kifizetések, a már előzőekben részletezett okok miatt április 12. Dr. Ficzere Andrea ügyvezető

12 Független könyvvizsgálói jelentés A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mellékelt évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszeg E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft nyereség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük) el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

13 Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a vállalkozó Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozó Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Debrecen, április 11. a könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása a könyvvizsgáló aláírása Detrich Jánosné dr. ügyvezető Detrich Jánosné dr. SZENCZI DIVIZOR KFT. kamarai tagsági szám: Budapest, József krt. 19. III/6 nyilvántartásba vételi szám:000852

14 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T a vállalkozás vezetője (képviselője) Püspökladány, április 11.

15 Püspökladányi Egészségügyi Kft. Kiegészítő Melléklet I./ A vállalkozás bemutatása 1./ Általános rész: A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft szeptember 12-én lett bejegyezve a Cégbírósági nyilvántartásba. A társaság a cégbíróság /15-ös március 7-i végzésével átalakult Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá. Telephelye: 4150 Püspökladány, Kossuth út 1. Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Fő tevékenységi köre: 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás A társaság én hatályos adatai: Jegyzett tőke: ,- Ft, mely teljes összegében pénzbeli betét. Cég tulajdonosai: ,- Ft törzsbetéttel rendelkezik Püspökladány Város Önkormányzata ,- Ft törzsbetéttel rendelkezik a Magyar Prevenciós Protokollfejlesztő Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kht. Ügyvezető igazgató: Dr. Deczky Zoltán Béla (4030 Debrecen, Leiningen u. 15.) ig Dr. Ficzere Andrea (4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 356.) től. Egyszerűsített éves beszámolót készítette: Lázár Enikő (regisztrációs szám: ) A társaság beszámolóját könyvvizsgáló ellenőrzi: Könyvvizsgáló társaság neve: SZENCZI Divizor Kft. (kamarai nyilvántartási száma: ) Megbízott könyvvizsgáló: Detrich Jánosné dr. (kamarai nyilvántartási száma: ) 2

16 2./ A számviteli politika fő vonásai: Püspökladányi Egészségügyi Kft. Kiegészítő Melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások: Az értékcsökkenést a vállalkozásban tartósan, egy évet meghaladó ideig résztvevő anyagi eszközök után terv szerinti lineáris módszer szerint az évi LXXXI. törvény amortizációs normák jegyzéke alapján számoljuk el negyedévente. Az ,-Ft egyedi beszerzés érték alatti eszközöket használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. A vásárolt készletek nyilvántartási ára a tényleges beszerzési ár. Ha a vásárolt készletek beszerzési ára tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci ár, akkor azt a mérlegben tényleges piaci értéken mutatjuk ki. Az üzemi tevékenység eredményét a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételnek, valamint az anyag jellegű és a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenés és az egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként A típusú összköltségeljárással állapítjuk meg. Rendkívüli tételek elkülönítésének módja: rendkívüli tételek a szokásos üzleti tevékenységtől eltérő gazdasági események. A mérlegfordulónapi értékeléskor kötelezően elszámolt árfolyamkülönbözetet összevontan kell kimutatni. Főbb mutatók (%) (%) Saját tőke növekedés aránya 248,55 428,95 Saját tőke / Jegyzett tőke Saját tőke és befektetett eszköz aránya 130,00 232,29 Saját tőke / Befektetett eszköz Tárgyi eszköz aránya 30,55 15,89 Tárgyi eszköz / Összes eszköz Forgóeszközök aránya 12,81 32,38 Forgóeszköz / Összes eszköz Tőkeellátottság 40,95 38,61 Saját tőke / Összes forrás 3

17 Püspökladányi Egészségügyi Kft. Kiegészítő Melléklet Általános likviditási mutató 0,32 0,53 Forgóeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség Gyors likviditási ráta 0,12 0,40 Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettség A saját tőke növekedés arányának növekedése a tárgyévi pozitív mérleg szerinti eredmény következménye. A mutatókból látható, hogy a vállalkozás tárgyi eszköz aránya az összes eszközön belül mintegy 15% ponttal csökkent, ami abból adódott, hogy az idei évben az értékcsökkenési leírás összege meghaladta az üzembe helyezett beruházások összegét. Mintegy 2,5-szeresére nőtt a forgóeszközök összes eszközhöz viszonyított aránya. Ezen belül a pénzeszközök és a követelések jelentősen nőttek, míg a készletek kismértékben csökkentek az előző évhez képest. A tőkeellátottság mutatója azért csökkent mintegy 2,3 %-ponttal az előző időszakhoz képest, mert a tárgyidőszaki nyereségnél nagyobb összegben nőttek a vállalkozás kötelezettségei. A források szerkezetéből látható, hogy a vállalkozás mintegy 38,6 %-ban finanszírozott a saját tőkéből, míg a maradék 61,4 %-ot az idegen források teszik ki. A Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft.-nek én csak a nyitott szállítói kötelezettségekből, valamint a 12. havi munkabér és ezekhez kapcsolódó közterhekből volt kötelezettsége, ami azonban 2012-ben pénzügyileg már teljesült. II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1./ Átsorolások a mérlegben a mérlegtételsorok között Az adóhatóságokkal szemben fennálló követelése a vállalkozásnak a mérleg eszközoldalára került (2.339,- eft összegben). Az aktív időbeli elhatárolások közé a január és február hónapokban befolyt, de még évre járó OEP bevételek ,- eft összege került elhatárolásra. A vállalkozásnál passzív időbeli elhatárolást nem kellett képezni. 4

18 Püspökladányi Egészségügyi Kft. Kiegészítő Melléklet A évet érintő, de évben számlázott és kifizetett közüzemi díjakat, valamint a közreműködő orvosoknak fizetendő díjakat ( eft) a vállalkozás a szállítói kötelezettségek között szerepelteti a mérlegben. 2./ Befektetett eszközök forgalma Bruttó érték: Megnevezés Immateriális jószág (eft) Tárgyi eszköz (eft) Befejezetlen beruházás (eft) Beruházásra adott előleg Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték (eft) Értékcsökkenés: Megnevezés Immateriális jószág (eft) Tárgyi eszköz (eft) Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Nettó érték: Megnevezés Immateriális jószág (eft) Tárgyi eszköz (eft) Befejezetlen beruházás (eft) Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték

19 Püspökladányi Egészségügyi Kft. Kiegészítő Melléklet A tárgyi eszközök eft-os állományán belül 2.868,- eft az ingatlanok, 6.236,- eft műszaki berendezések és 1.311,- eft az egyéb gépek, berendezések, ami tartalmazza az irodai felszereléseket és az egyéb műszaki cikkeket és bútorokat. 3/ Magyarázatok a mérleg egyes soraihoz A követelések 4.784,- eft-os állományának egyik jelentős tétele az államtól visszaigénylendő társasági adó túlfizetés (2.287,- eft) valamint a partnerek felé fennálló vevőkövetelés (1.525,- eft). A devizaeszközök és kötelezettségek értékelése a számviteli politikában meghatározott módon évben nem került átértékelésre, mivel a Kft-nek év végén nem volt devizában fennálló követelése vagy kötelezettsége. A jegyzett tőke összegéből eft. azaz 51% a Püspökladány Város Önkormányzatának tulajdona. Az eredménytartaléknál látható összeg az előtársasági időszak negatív, a 2007., 2008., és évek pozitív mérleg szerinti eredményeinek az összege, amit csökkent a vagyonkezelésbe átvett, majd évben visszaadott eszközökre korábban elszámolt értékcsökkenés összegének megfelelő lekötött tartalék-képzés. A lekötött tartalék a és években az eredménytartalékból átvezetett összegeket tartalmazza. Mindkét évben a vagyonkezelésre átvett eszközök tárgyévre elszámolt értékcsökkenési leírásának összegéig kellett lekötött tartalékot képezni, mivel egyik évben sem volt eszközátadás a vagyonkezelésbe adó önkormányzat felé. A lekötött tartalékból évben visszavezetésre került az eredménytartalék javára eft, mivel a Kft. ennek megfelelő összegű tartozást visszafizetett a vagyonkezelésbe adónak. A vállalkozásnak nincs zálogjoggal, vagy jelzáloggal biztosított kötelezettsége, valamint hátrasorolt kötelezettsége. 4/ Környezetvédelemmel kapcsolatos kiegészítések A vállalkozásnak nincs sem tulajdonában, sem kezelésében a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz. A veszélyes hulladékok elszállíttatása folyamatos a cégnél, amely szolgáltatásról szerződést kötöttünk a Septox Kft-vel. Így a környezetre káros anyagoknak nincs sem nyitó, sem záró készletértéke. 6

20 Püspökladányi Egészségügyi Kft. Kiegészítő Melléklet A vállalkozás sem a tárgyévben, sem az előző évben nem képzett céltartalékot a környezetvédelmi kötelezettségek, illetve a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére. Nincs elszámolva sem a tárgyévben, sem az előző évben a környezetvédelemmel kapcsolatban költség vagy kötelezettség. III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1/ Az árbevétel összetétele Értékesítés nettó árbevétele: melyből belföldi értékesítés: külföldi értékesítés: 2./ Költségek költségnemenkénti részletezése: Megnevezés Anyagjellegű költség Személy jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás eft eft 0 eft eft eft eft Terv szerinti értékcsökkenés: eft 100 eft alatti tárgyi eszköz egyösszegű écs-je: 199 eft Összesen: eft Az értékcsökkenési leírásoknál a kulcsot a vállalkozás a számviteli és adótörvények értelmében határozta meg. Ezek a kulcsok a következők: vagyoni értékű jog 16,7% telek 0% épületek 2% műszaki berendezések 14,5% gépjárművek 20% számítástechnikai ügyviteli gépek 33% egyéb gépek, berendezések 14,5% 7

21 Püspökladányi Egészségügyi Kft. Kiegészítő Melléklet / Anyagjellegű költségek részletezése: Anyagköltség: Anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások eft eft 969 eft 0 eft eft Egyéb szolgáltatások költségéből: Hatósági díj: Bankköltség: Biztosítási díj: 211 eft 390 eft 368 eft Nem anyagjellegű szolgáltatások költségéből: szállítási költség: 152 eft karbantartás költsége: eft hirdetés, reklám 9 eft oktatás költsége: 522 eft utazási költségek: 231 eft könyvelési díj eft könyvvizsgálói díj eft egyéb nem anyagjell. ktg: eft Az egyéb nem anyagjellegű költségek összegéből jelentős tétel a telefon- és internetköltség (1.108,- eft) és az egyéb nem anyagjellegű költségek (12.618,- eft). 4./ A társasági adó megállapításánál adózás előtti eredményt módosító tételek: Adóalap csökkentő tételek: előző évek elhatárolt veszteségéből felhasznált összeg: adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás: helyi iparűzési adó adóévi ráfordításként elszámolt összege: kis- és középvállalkozások beruházási adóalap kedvezménye: 2.576,- eft 0,- eft 2.576,- eft 0,- eft 0,- eft 8

22 Püspökladányi Egészségügyi Kft. Kiegészítő Melléklet Adóalap növelő tételek: számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás: egyéb adóalapot növelő tételek határozatban megállapított bírság: 2.576,- eft 2.576,- eft 0,- eft 0,- eft Adózás előtti eredmény: Adóalap csökkentő tételek: Adóalap növelő tételek: Korrigált adózás előtti eredmény: Adóalap (jövedelem/nyereségminimum alapján): Társasági adófizetési kötelezettség: Adózott eredmény: Mérleg szerinti eredmény: 1.778,- eft ,- eft 2.576,- eft 1.778,- eft 2.085,- eft 209,- eft 1.569,- eft 1.569,- eft 5./ Magyarázatok az eredménykimutatás egyes soraihoz Az anyagköltségek jelentős részét a gáz- és áramfelhasználás költségei és az egészségügyi alapanyagok beszerzéséből adódó kiadások teszik ki. A nem anyagjellegű kiadásokon belül a legjelentősebb tételek a karbantartási díj, a könyvelési, könyvvizsgálói díj, valamint az egyéb nem anyagjellegű költségek. Az eladott (közvetített) szolgáltatások költségeit a járóbeteg szakellátás, valamint a laboratórium működtetésének számlával igazolt költségei teszik ki. IV. Tájékoztató adatok: 1./ Létszám alakulása évben A Püspökladányi Kft-nél 2011-ben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 18 fő volt. Az éves bruttó kereset: Ft/fő/hó. 9

23 Püspökladányi Egészségügyi Kft. Kiegészítő Melléklet Fő Bérköltség (Ft) Személy jellegű egyéb kifizetés (Ft) Fizikai foglalkozású Szellemi foglalkozású Összesen / Támogatási program keretében végleges jelleggel kapott támogatás A Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft ben Ft támogatást kapott az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. Az előző évben ez az összeg Ft volt. Mindkét évben a támogatás 100 %-ban felhasználásra került az egészségügyi tevékenység fenntartásának biztosításra. V. Kiegészítések 1. Tulajdonosok: Püspökladány Város Önkormányzata 51% Magyar Prevenciós Protokollfejlesztő Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kht. 49% 2. Vevőkövetelések piramisa: Ft 11 db db feletti 0 db 3. Szállítói kötelezettségek piramisa: Ft 8 db db feletti 3 db 10

24 Püspökladányi Egészségügyi Kft. Kiegészítő Melléklet Magyarázatok a mérleg változásaihoz A mérleg tételei közül az alábbiak szorulnak magyarázatra a változás nagysága miatt. A befektetett eszközök állományában a korábban már említett beruházás és az elszámolt értékcsökkenés miatt csökkent az eszközök nettó értéke mintegy 40 %-kal. A forgóeszközök összességében mintegy 2,8-szorosra nőttek, ami három hatás eredménye: 1. a követelések mintegy 12 %-kal nőttek, ami a korábban már említett adóhatóságokkal szemben fennálló túlfizetések és vevőkkel szemben fennálló követelések növekedéséből adódik. 2. a készletek összegükben nem változtak jelentősen az előző évhez képest. 3. a pénzeszközök mintegy 5,5-szeresükre nőttek az előző évi állományukhoz képest. Az aktív időbeli elhatárolások 3,5 %-kal nőttek, ami az infláció következménye. Összességében a mérleg eszközoldala 13 %-kal nőtt a fentebb említett változások együttes hatásaként. A saját tőke összességében mintegy 6,6 %-kal nőtt, ami a tárgyév pozitív mérleg szerinti eredményének következménye. A kötelezettségek állománya majdnem 20 %-kal nőtt az előző évhez képest. Ezen növekedést a rövid lejáratú kötelezettségek emelkedése okozta. A rövid lejáratú kötelezettségek elsősorban a szállítói kötelezettségek állományának növekedése miatt emelkedtek meg. A passzív időbeli elhatárolások nem változtak jelentősen az előző évhez képest. Összességében a mérleg forrásoldala 13 %-kal nőtt a fentebb említett változások együttes hatására. 11

25 Püspökladányi Egészségügyi Kft. Kiegészítő Melléklet Magyarázatok az eredménykimutatás változásaihoz Az eredménykimutatás tételei közül minden tétel minimálisan változott az előző időszakhoz képest. Kivételt képez ez alól az egyéb bevételek, az egyéb ráfordítások és az értékcsökkenési leírás. Az egyéb bevételek mintegy 78 %-os növekedését 3 db tárgyi eszköz értékesítése okozta évben értékesítésre került egy személygépkocsi, egy laptop és egy telefon, összesen 625 eft nettó értékben. Az egyéb ráfordítások több mint 200 %-os növekedését egyrészt szintén az előbb említett tárgyi eszköz értékesítések okozták (kivezetett nettó érték: 758 eft). Másrészt évben terven felüli értékcsökkenés lett elszámolva a befejezetlen beruházások között nyilvántartott építési engedélyezési tervdokumentáció eft-os összegére 100 %-ban. Az építési tervdokumentáció a beruházási támogatás meghiúsulása miatt értéktelenné vált, ez indokolta az egyösszegű leírását. Az értékcsökkenési leírás 98 %-os növekedését az okozta, hogy évben elsősorban kisértékű tárgyi eszközöket szerzett be a vállalkozás, amik az üzembe helyezéskor azonnal költségként elszámolásra kerültek. 12

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2008. évközi egyesített végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30 Nagyságrend: ezer

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet A 2008.06.30-ai nappal átalakuló átvev AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2008. évközi gazdálkodásáról közzétett adatok az egyesített végleges vagyonmérlege alapján Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETI TERV. 2010. év. 2010. március 01.

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETI TERV. 2010. év. 2010. március 01. Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETI TERV 2010. év 2010. március 01. ELŐZMÉNYEK Püspökladány Város Önkormányzata 2007. évben alapította a Püspökladányi

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e BraiNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "B" változat Mérleg fordulónapja: 2013. december 31. tételszám Források Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008 K I E G É S Z Í T İ M E L L É K

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft 2O15~ évi Egyszerűsített éves beszámoló I Azonosító: 1218116-460035622876-1137562405-1313408 (~ Nyomtatás D KETFŐS KÖNYWITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban 1) Régiós átalakulás 2007. január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL K I S P E S T I E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z E T F Ő

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banif Plus Bank Zrt. részvényesének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-96/2016. A döntés minősített szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2015.03.16. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben