INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV"

Átírás

1 ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA ÉV Nyíregyháza, február 28.

2 I.) Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok, közalapítványok támogatásáról b./ Vállalkozási tevékenység végzéséről c./ Intézmény munkatársainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatásáról A mérlegben a dolgozóknak adott kölcsönök záró állománya ezer Ft, mely 20 főt érint. A záró állományból 790 ezer Ft rövid lejáratú követelés évben 4 fő kapott kölcsönt ezer Ft értékben. d./a számviteli politika évi módosításáról A számviteli politikához kapcsolódóan az alábbi módosításokat eszközöltük évben: - A jogszabályi változásokból eredő, valamint a felügyeleti és belső ellenőrzés által feltárt pontosítások kerültek átvezetésre a számviteli politikában a következők szerint: A Vtv.-hez kapcsolódóan rögzítésre került, hogy a központi költségvetési szerveknek a vagyonkezelési szerződés Vtv. alapján történő megkötését, illetve módosítását követően, legkésőbb június 30-ig a nyilvántartásaikat úgy kell megszervezniük a főkönyvi számlák további alábontásával, vagy részletező, analitikus nyilvántartás vezetésével, hogy abból kitűnjön az állami vagyonon belül a forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, illetve a forgalomképes eszközök nagysága. Mivel azonban 2008-ban a Vtv. új előírásai szerinti vagyonkezelési szerződések megkötésére nem került sor, így ez a részletezés nem vezethető végig a könyvekben. A Magyar Nemzeti Bank a évi LVIII. törvény 60. -a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörében eljárva március 1-jei határnappal elrendelte az 1 és 2 forintos címletű érmék forgalomból történő kivonását. Számviteli elszámolás szempontjából az államháztartási szervezetnek a követelések és a kötelezettségek nyilvántartásba vételét továbbra is a kiállított, illetve befogadott számlán szereplő összeg (kerekítés nélküli) értéke szerint kell könyveiben megjelenítenie, majd a kiadások és a bevételek elszámolását követően kivezetnie a tőkeváltozással szemben. A pénztárban jelentkező készpénzes kiadási és bevételi jogcímek teljesítésekor, amennyiben egyértelműen meghatározható, hogy a kerekítési különbözet mely jogcímhez tartozik, akkor a készpénzes kiadás, illetve bevétel teljes összege a megfelelő költségvetési kiadási jogcímet terheli, illetve költségvetési bevételi jogcímet illeti meg. Amennyiben a készpénzes kiadási jogcímek teljesítésekor nem határozható meg egyértelműen, hogy a költségvetési kiadási jogcím mely dologi vagy személyi 2

3 jellegű kiadáshoz rendelhető (pl.: kiküldetési előleggel történő elszámolásnál), akkor, ha a kerekítési különbözet kiadás jellegű tétel a dologi kiadásokon belül a pénzügyi szolgáltatások kiadásainál (556. számla), ha bevétel jellegű tétel az egyéb sajátos bevételek ( számla) között kell elszámolni január 1-jétől az Áht ának (1)-(4) bekezdése alapján a követelés elengedés kiadásait költségvetési kiadásként (az egyéb folyó kiadások között elkülönítetten) el kell számolni. A 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása számla közbeiktatásával a követelés elengedés során a folyó kiadással szemben olyan költségvetési, vagy finanszírozási bevételt kell elszámolni, amelyet a követelés pénzügyi megtérülése eredményezne. Ezt követően kell az elengedett követelést kivezetni a tőkeváltozással szemben. A behajthatatlan követelés kivezetése nem minősül követelés elengedésnek, azt továbbra is az 596. számlán keresztül kell kivezetni. e.) Az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásról Intézményünk esetében nincs kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírás, ezért a beszámoló könyvvizsgáló által nem kerül felülvizsgálatra. A HEFOP 1.1. intézkedés tekintetében a megyei projektek kötelező záró auditjára márciusában kerül sor. f.) Az intézményi beszámolóban szereplő és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatok eltéréséről A 81. űrlap 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások soron kimutatott eft, valamint a 15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás soron kimutatott eft eltérés oka: az ESZA Kht. K-44390/2008. iktatószámú leirata alapján - az EU által el nem fogadott költségek finanszírozására a /2007-SZMM iktatószámú Megállapodás alapján megítélt összegből eft visszautalására került sor a leirat szerinti számla számra, melynek előirányzat-módosítása tévesen került feladásra a kincstár részére. A 82 űrlap 7. Egyéb folyó kiadás soron kimutatott eft, valamint a 15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás soron kimutatott eft eltérés oka: az ESZA Kht. K-44390/2008. iktatószámú leirata alapján - az EU által el nem fogadott költségek finanszírozására a /2007-SZMM iktatószámú Megállapodás alapján megítélt összegből eft visszautalására került sor a leirat szerinti számla számra, melynek teljesítése tévesen került feladásra a kincstár részére. A 82. űrlap 15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás soron 1 eft eltérés mutatkozik kerekítés miatt. A 82. űrlap 38. Törvény szerinti kiadások sorában, illetve a 84. űrlap 3. sorában kimutatott 1 eft eltérést a 84. űrlap 9. Kerekítés miatti eltérés sorában mutatjuk be. A 82. űrlap 72. Tárgyévi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások sorában, illetve a 84. űrlap 3. sorában kimutatott eft eltérést a 84. űrlap 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előző évi állományának rendezése sorában mutatjuk be. 3

4 A eft eltérés abból adódik, hogy a Kincstár a tárgyévi és az előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat az intézményi rendszertől eltérően kezeli. A 82. űrlap 75. Tárgy évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek sorában, és a 76. Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek sorában, illetve a 83. űrlap 3. sorában kimutatott eft eltérést a 83. űrlap 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek előző évi állományának rendezése sorában mutatjuk be. Az eft eltérés abból adódik, hogy a Kincstár a tárgyévi és az előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket az intézményi rendszertől eltérően kezeli. g.) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változásáról II.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása A január 1. napjával megvalósult regionális átszervezés, valamint a április 1-jét követő újabb szervezeti struktúra kialakítását követően évben érdemi szerkezeti átalakítás intézményünket nem érintette márciusában Ibrányban egy új iroda kezdte meg működését a helyi önkormányzat által ingyenesen biztosított épületben 4 fővel. Március 16-ával Nyíregyházán a régióközpont egy új, bérelt irodaházba költözött, ezáltal az intézmény székhelyében (Nyíregyháza, Hősök tere 9.) is változás történt. A korábbi székhelyen bérelt felületek teljes körűen, az ingyenesen használt helyiségek részben visszaadásra kerültek a megyei önkormányzat részére december végén elindított közbeszerzési eljárás eredményes lezárulását követően áprilisában megkezdődött, és október végével befejeződött a Hajdúhadházi kirendeltség zöldmezős beruházása. Szintén decemberében közbeszerzési eljárás került kiírásra a Debrecen, Piac u szám alatti irodaház felújítására, mely munkálatok szeptember végével fejeződtek be évi költségvetés tervezésekor, illetve a gazdálkodás során likviditási probléma nem merült fel, a rendelkezésre álló előirányzatok biztosították beszerzéseink forrását. Jelentős többletfeladatot jelentett az Integrált Rendszer bevezetését megelőző képzések megszervezése, koordinálása, melynek költségeit részben a HEFOP 1.2. projektből, részben saját intézményi költségvetésből fedeztünk. A 674 fő engedélyezett létszámkeretünk év közben a TÁMOP , valamint TÁMOP európai uniós projektek lebonyolítására kapott 62 fővel növekedett, illetve az FSZH állományába átadott 3 fő ellenőr létszámával csökkent. 4

5 Az osztály szerkezetben működő 10 központi szervezeti egység 4 osztályából 4 főosztály kialakításra került sor július 1-vel évben bővült az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által megvalósításra kerülő kiemelt projektek köre március 01-től indult el a TÁMOP program. A projekt 5 év alatt kerül megvalósításra. A támogatásra rendelkezésre álló források az MPA-n keresztül közvetlen módon, míg a működési típusú költségek az intézményi működés célelszámolási számláján keresztül finanszírozottak. A TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért intézkedés keretében a munkaügyi központ pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, mely pályázat alapján a közötti időszakban eft forrás áll rendelkezésére a programba bevont személyek támogatására, valamint a projekt működtetésére, melyből eft az ún. működési elemekre fordítható. A tárgyévben eft-ot nyújtottunk be a kifizetési kérelmek alapján. III.) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése 1.) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása a.) Módosítás Kormányzati hatáskörben (ezer Ft) Jogcím Előirányzat Teljesítés Maradvány év után járó 13. havi illetmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Prémiuméves programban fogl Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék évi illetményemelés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék évi eseti kereset-kiegészítés I Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 5

6 Előrehozott öregségi nyugdíj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok évi eseti kieg. I. elszám Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok évi eseti kereset-kiegészítés II Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok ÖSSZESEN b.) Módosítás fejezeti hatáskörben A felügyeleti szerv által kezdeményezett módosítások összege ezer Ft volt, melyből jelentős részt, ezer Ft-ot a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás tett ki. A fennmaradó ezer Ft az alábbi tételekből tevődik össze: Fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolása: (ezer Ft) Jogcím Előirányzat Teljesítés Maradvány Állásbörzék szervezéséhez Dologi kiadások PK, PSTAT, HUSZ programok működtetésére Dologi kiadások Hajdúhadházi kirendeltség Bontási, építési munkálatai Intézményi beruházás Karcagi kirendeltség Tervezési költsége Intézményi beruházás Karcagi kirendeltség Talajmechanikai szakvélemény Intézményi beruházás ÖSSZESEN

7 c.) Módosítás intézményi hatáskörben Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások az összes módosítás 20,58 %-át tették ki, az előző évi maradvány igénybevételéhez, a HEFOP 1.1., TÁMOP programok bonyolításához, illetve az egyéb többletbevételekhez kapcsolódtak és értékük ezer Ft volt. 2. A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása a. Előirányzat-maradványok alakulása A kiadási megtakarítások értéke évben ezer Ft volt, ezt csökkenti a bevételi lemaradás ezer Ft-tal, az így a keletkezett előirányzat-maradvány ezer Ft. Ezt az összeget növeli az előző évi, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradvány ezer Ft összegben. A felhasználható előirányzatmaradvány ezer Ft, melyből ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt, míg 3 ezer Ft kötelezettség vállalással nem terhelt előirányzatmaradvány. A évi módosított kiadási megtakarítás összetételét a következő táblázat mutatja: (ezer Ft) Megnevezés Módosított Teljesítés Eltérés előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár Dologi és egyéb kiad Felújítás Beruházási kiadások Pénzeszközátadások Összesen: X X Bevételi lemaradás X X Különbség X X Előző évi maradvány X X Központi költségvetésnek X X - Felhasználható előir. X X A kötelezettségvállalások részletezve: Személyi juttatások - A decemberében számfejtésre kerülő deviza ellátmányból, jutalomból, jubileumi jutalomból, megbízási díjakból, végkielégítésből, felmentési időre 7

8 eső munkabérből, prémium évesek béréből levont járulékokból, valamint étkezési költségtérítésből tevődik össze. (9.135 ezer Ft) - Európai uniós projektek maradvány ( ezer Ft) Munkaadókat terhelő járulékok - A decemberében számfejtésre kerülő deviza ellátmányból, jutalomból, jubileumi jutalomból, megbízási díjakból, végkielégítésből, felmentési időre eső munkabérből, prémium évesek bére után fizetendő járulékokból áll. (5.990 ezer Ft) - Európai uniós projektek maradvány ( ezer Ft) Dologi kiadások - Fénymásoló, nyomtatók javítási költségei, postaköltség, közüzemi díjak, üzemeltetési költségek, kisértékű tárgyi eszköz stb. beszerzések megrendelései, számlái ( ezer Ft) - Európai uniós projektek maradvány ( ezer Ft) Intézményi beruházási kiadások - Az intézményi beruházásokon nem képződött kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány. b. Személyi juttatások, létszám alakulása A személyi juttatás módosított előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft volt. Az év során többletforrást jelentett a év után járó tizenharmadik havi illetmény évi részletének kormányzati hatáskörben történő előirányzatmódosítása ezer Ft összegben a 2016/2008.(II.21.) kormányhatározat alapján. A prémium évek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítéséről szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján a kormány ezer Ft személyi előirányzatot biztosított. A közszféra területén dolgozók évi illetményemelésére a 2062/2008. (V.16) kormány határozat alapján ezer Ft többlet személyi juttatás került átadásra a munkaügyi központ részére. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésére (a 1040/2008. (VI.19.), valamint a 1071/2008. (XI.19.) kormányhatározatok alapján) az év során két ütemben került sor, első körben ezer Ft összegben, a második körben pedig ezer Ft összegben. Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó kifizetések fedezetére a 3102/2008.(VIII.5.) kormány határozat alapján ezer Ft került átutalásra a munkaügyi központ részére. A rendszeres személyi juttatásoknál keletkezett bérmegtakarítást a nem rendszeres személyi juttatások pótlására használtuk fel. 8

9 A nem rendszeres személyi juttatásokon belül ezer Ft volt a normatív jutalom összege, mely a rendszeres személyi juttatásokhoz viszonyítva 13,2 %-ot tett ki. A fenti összeg tartalmazza a decemberében leszámfejtett jutalom levont járulékait is ezer Ft összegben, melyet januárban fizettünk meg az adóhatóság részére. A teljesítményhez kötött jutalom összege ezer Ft volt, melyből a év decemberében leszámfejtett jutalom levont járuléka ezer Ft volt évben lehetőség nyílt a ruházati költségtérítés törvényi lehetőségek szerinti maximális mértékű (200 %) kifizetésére, mintegy ezer Ft értékben. Üdülési hozzájárulásban is részesítette intézményünk dolgozóit ( Ft/fő), a hozzájárulás összege ezer Ft volt. A kifizetett étkezési hozzájárulás (döntő többségében a melegétkeztetés igénybevételével) összege meghaladta a 93 millió Ft-ot. Munkába járás jogcímen a jogszabály adta lehetőségek figyelembe vételével ezer Ft-ot fizettünk ki. A kifizetett jubileumi jutalom összege közel 60 millió Ft volt. Az állományba nem tartozók juttatásai több mint 50 millió Ft-ot tettek ki, melynek jelentős részét az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkezők járandóságai (felmentési illetmény, végkielégítés) tették ki. Az intézmény évi engedélyezett létszámkerete 674 fő, mely év közben az FSZH állományába átadott 3 fő ellenőri létszámmal csökkent, illetve a TÁMOP , valamint TÁMOP projekt személyzet 62 fős (határozott idejű köztisztviselői kinevezéssel történő) létszámával bővült. A munkaügyi központ átlagos statisztikai állományi létszáma 711 fő, melyből 703 fő köztisztviselő, 8 fő munka törvénykönyve alá tartozó dolgozó. 17 fő köztisztviselő és 2 fő munka törvénykönyve hatály alá tartozó munkatárs foglalkoztatására részmunkaidőben került sor. c. Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése folyamatos volt, befizetési kötelezettségeinknek mindig eleget tettünk. Év végére ezer Ft-os járulék többletünk keletkezett, melyet a dologi kiadások pótlására használtunk fel. d. Dologi kiadások A dologi kiadásokon belül a működéshez szükséges beszerzéseinket a takarékos gazdálkodás jellemezte. Az összes dologi és egyéb folyó kiadásainkból a jelentősebb részt (96,2%) a dologi kiadások képviselték. Ezen belül a készletbeszerzések 173, a kommunikációs szolgáltatások 82, a szolgáltatási kiadások 358 és a kiküldetési, reprezentációs, reklámkiadások pedig 45 millió Ft-ot tettek ki. 9

10 A dologi kiadások közül évben az alábbi tételek nagyságrendje számottevő: - Telefonköltség 45 millió Ft, - Adatátviteli célú távközlési díj 20 millió, - Szakmai anyagok beszerzése 22 millió Ft, - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 78 millió Ft - Bérleti díjak 87 millió Ft, - Karbantartási szolgáltatások 41 millió Ft, - Közüzemi szolgáltatások 79 millió Ft, - Egyéb üzemeltetés 115 millió Ft. e. Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásai évben 521 ezer Ft volt, mely a HEFOP 1.1. intézkedésével kapcsolatos központi program keretében folyósított, képzéshez kapcsolódó megélhetési támogatást, szállásköltséget és útiköltséget tartalmazza. f. Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás Előző évi előirányzat átadása ezer Ft volt, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás ezer Ft-ot tett ki. Ennek jelentős részét képezi a megváltozott munkaképességű személyek után a munkaadók részére folyósított támogatás ezer Ft összeggel. g. Kamatkiadások h. Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások i. Intézményi beruházási kiadások Az intézmény eredeti beruházási előirányzata ezer Ft volt, mely az év során ezer Ft-ra módosult. Ingatlan beruházások: Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ eredeti költségvetési előirányzata ezer Ft épülettel kapcsolatos beruházási pénzeszközt tartalmazott. 10

11 Az előző évi maradvány eft, mely a Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ Debrecen, Piac u sz. alatti irodaépületének beruházási munkálataira eft összegben és a Hajdúhadházi Kirendeltség épületének beruházási munkálataira eft összegben az év decemberében előzetes kötelezettségvállalásként indított közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések teljesítéseként került kiegyenlítésre. Ezen kifizetések forrása DKSZK irodaépületének beruházása esetében eft, a Hajdúhadházi Kirendeltség épületének beruházása esetében eft összegben az ÁFSZ fejlesztési program által évben biztosított előirányzat volt. A Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ Debrecen, Piac u. épület beruházása az ÉARMK által az előző pontban rögzítetteken kívül a évi saját költségvetése terhére eft összegben a kivitelezés műszaki ellenőri költségével és egy mellékvízmérő beszerelési költségével került kiegészítésre. A Hajdúhadházi Kirendeltség épületének beruházási munkálatainak fedezetére a évi ÁFSZ Fejlesztési Program további eft forrást biztosított, melyből az épület kivitelezése és műszaki ellenőrzése valósulhatott meg. Az intézményünk a beruházáshoz kapcsolódó egyéb (Pl. hálózatcsatlakozás) költségek finanszírozásával saját költségvetéséből 504 e Ft összegben járult hozzá. A évi ÁFSZ Fejlesztési Program a Karcagi Kirendeltség beruházásához az építési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére eft, míg az eljáráshoz szorosan kapcsolódó geodéziai felmérések és talajmechanikai felmérések elkészíttetésének fedezetére 384 eft forrást biztosított, mely évben kifizetésre került. Mindezeken kívül az ÁFSZ fejlesztési programban jóváhagyásra került a Nyírbátori Kirendeltség homlokzatának felújítására eft, Kunszentmártoni Kirendeltség és Polgári Kirendeltség épületének átalakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására összesen eft, mely lekötésével kapcsolatos problémáról az ÉARMK levélben tájékoztatta az FSZH főigazgatóját, illetve kérte az intézmény részére engedélyezett és előre nem látható körülményváltozások miatt fel nem használt összeg átcsoportosítását a Mátészalkai Kirendeltség HEFOP 1.2 projekt által kialakított öninformációs tér és az egész épület megfelelő állagának megóvását biztosító tetőszerkezet lecserélése céljából, mely a folyamatos beázások miatt vált szükségessé. Egyéb beruházások: Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása jogcímen az eredeti ezer Ftos eredeti előirányzat év közben ezer Ft-ra növekedett. Ennek jelentős részét a telefon alközpontjaink rekonstrukciós kiadásai teszik ki, (közel 40 millió Ft értékben), továbbá nagy értékű irodai eszközöket, fénymásolókat, számítógépeket, valamint irodai bútorokat szereztünk be évben gépkocsi parkunk 5 db személygépkocsival bővült, ezer Ft értékben. 11

12 Térítésmentes átvételek: A HEFOP 1.2. projekt keretében a munkaügyi központ az alábbi eszközöket vette át az FSZH befejezetlen beruházás állományából térítés mentesen: A projekt keretében átalakított kirendeltségi épületeinket ezer Ft értékben (ebből évi beruházás ezer Ft és évi beruházás ezer Ft), számítástechnikai eszközöket ezer Ft összegben (ebből évi beruházás ezer Ft és évi beruházás ezer Ft), illetve egyéb berendezéseket ezer Ft értékben (amely évi beruházás következtében került átadásra). j. Felújítás Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ eredeti költségevési előirányzata felújítási pénzeszközöket nem tartalmazott. A Nyíregyházi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Nyíregyháza, Szabadság tér 2. sz. alatti irodaépület III. emeletének Szolgáltató Központ elhelyezése céljából történő átalakítási, felújítási munkálataira eft került kifizetésre. k. Kölcsön nyújtása, törlesztése évben 4 munkavállaló igényelt és kapott munkáltatói kölcsönt lakásvásárlásra ezer Ft értékben. l. Előző évek előirányzat-maradvány átadása Az előző évek előirányzat-maradvány elszámolása soron ezer Ft-ot mutattunk ki, melyből 786 ezer Ft-ot a ROP /37. projekt lezárulását követően utaltunk vissza a ROP lebonyolítási (EU integráció) számlára. A fennmaradó ezer Ft az ESZA Kht. K-44390/2008. iktatószámú leirata alapján az EU által el nem fogadott költségek finanszírozására a /2007- SZMM iktatószámú Megállapodás alapján megítélt összegből került visszautalásra a felügyeleti szerv részére. 3. Az intézményi bevételek alakulása a) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele Előző évi előirányzat-maradvány átvételre nem került sor. Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközünk ezer Ft volt, mely ezer Ft-tal több az eredeti előirányzatnál. Ebből ezer Ft a TÁMOP és TÁMOP projektek többlet előirányzata, míg a működési 12

13 költségvetésé ezer Ft. A működési költségvetés többlettámogatása a következő főbb tételekből tevődött össze: Előirányzat módosítás jogcíme Munkaügyi Tanács költségeinek fedezetére a 4/2008. (I.9.) számú MAT határozat alapján Kirendeltségenként szervezett állásbörzék költségei fedezetére A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. Törvény alapján az MPA képzési alaprésze központi keretéből 1/2008. (I.9.) MAT határozat alapján az MPA foglalkoztatási alaprésze évi központi keretének működési költségei terhére a központi munkahelyteremtő pályázati program működési költségeire az igényelt támogatási összeg 1%-a 1/2008. (I.9.) MAT határozat alapján az MPA foglalkoztatási alaprésze évi központi keretének működési költségei terhére a magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő pályázati program működési költségeire az igényelt támogatási összeg 1%-a PK, PSTAT, HUSZ programok működtetésére az együttműködési megállapodás alapján (I. ütem) Pályaválasztási Kiállítások elnevezésű évi központi program megvalósítására kapott pénzösszeg a MAT 14/2008. (IV.2.) számú határozata alapján Az MPA rehabilitációs alaprész évi központi kerete terhére a 7/2008. (Mü.K. 5.) SZMM utasítás 1.2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat PR programjai a megváltozott személyek Előirányzat módosítás összege eft Köt.vállal terhelt maradvány Köt.vállal nem terhelt maradvány

14 foglalkoztatási szintjének növelése elnevezésű pontja alapján biztosított forrás PK, PSTAT, HUSZ programok működtetésére az együttműködési megállapodás alapján (II. ütem) Átcsoportosítás dologiból felújításba Átcsoportosítás dologiból beruházásba Működés összesen: ÁFSZ fejlesztési program terhére a Hajdúhadházi kirendeltség bontási, építési munkálatok költségeinek fedezetére ÁFSZ fejlesztési program terhére a Karcagi kirendeltség tervezési munkálatainak finanszírozására ÁFSZ fejlesztési program terhére a Karcagi kirendeltség talajmechanikai szakvélemény készítésének finanszírozására Átcsoportosítás dologiból felújításba Átcsoportosítás dologiból beruházásba Felhalmozás összesen: Az átvett pénzeszközök előirányzatából ezer Ft a működési célú, ezer Ft pedig a felhalmozási célú bevételeinket érintette. Az intézményi működési bevételekre eredetileg ezer Ft volt előirányozva az egyéb saját bevételekből. Ezzel szemben a bevételek teljesítése ezer Ft-ot tett ki, melynek jelentős részét a továbbszámlázott szolgáltatásokból befolyó bevételek teszik ki ezer Ft összegben. Igazgatási szolgáltatási díjakból származó bevétel ezer Ft, a rendbírságból befolyó bevétel 308 ezer Ft. IV.) Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 1.) Immateriális javak Az elmúlt évben 376 ezer Ft értékben került beszerzésre szoftver, számítástechnikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan. Selejtezésre ezer Ft értékben került sor. 14

15 2.) Ingatlanok Az ingatlanok bruttó értéke ezer Ft-tal nőtt, melyből ezer Ft a évi pénzmaradvány felhasználása. (Hajdúhadházi kirendeltség beruházása, Debreceni irodaház felújítása) A Hajdúhadházi Kirendeltség épületének beruházási munkálatainak fedezetére a évi ÁFSZ Fejlesztési Program további eft forrást biztosított, melyből az épület kivitelezése és műszaki ellenőrzése valósulhatott meg. Az intézményünk a beruházáshoz kapcsolódó egyéb (Pl. hálózatcsatlakozás) költségek finanszírozásával saját költségvetéséből 504 e Ft összegben járult hozzá évben elindult a Karcagi kirendeltség új, zöldmezős beruházásának tervezése. A évi ÁFSZ Fejlesztési Program a Karcagi Kirendeltség beruházásához az építési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére eft, míg az eljáráshoz szorosan kapcsolódó geodéziai felmérések és talajmechanikai felmérések elkészíttetésének fedezetére 384 eft forrást biztosított, mely évben kifizetésre került. Az egyéb csökkenések között kimutatott ezer Ft a Nyíregyháza, Benczúr téri ingyenesen használt ingatlanunk megyei önkormányzat részére történő visszaadásából, továbbá a hajdúhadházi lebontásra került kirendeltségi épület állományának kivezetéséből származik. Térítésmentes átvételre kerültek a HEFOP 1.2. program keretében átalakított kirendeltségek épület beruházásai ezer Ft értékben az alábbiak szerint: Hajdúszoboszlói kirendeltség ezer Ft Balmazújvárosi kirendeltség ezer Ft Mátészalkai kirendeltség ezer Ft Fehérgyarmati kirendeltség ezer Ft Mezőtúri kirendeltség ezer Ft Tiszafüredi kirendeltség ezer Ft Debreceni kirendeltség ezer Ft Berettyóújfalui kirendeltség ezer Ft Kisvárdai kirendeltség ezer Ft Nyíregyházi kirendeltség 656 ezer Ft Szolnoki kirendeltség 27 ezer Ft 3.) Gépek, berendezések, felszerelések A bruttó érték ezer Ft-tal nőtt a beszerzések következtében, ebből jelentős részt képviseltek a számítástechnikai eszköz beszerzések, továbbá kirendeltségeinkre fénymásolókat, faxokat, ügyfélbehívó rendszereket, telefon alközpontokat vásároltunk. A térítésmentes átvételre ezer Ft összegben került sor az FSZH-tól a HEFOP 1.2. projekt keretében. Év közben az eszközök (főként számítástechnikai eszközök, bútorok, stb.) selejtezése ezer Ft értékben valósult meg. Egyéb csökkenés ezer Ft összegben történt, mely főkönyvi számlák közötti rendezésből, a billentyűk, egerek stb. kisértékű tárgyi eszközzé történő átminősítéséből adódik. 15

16 4.) Jármű A tárgyévben 5 db személygépkocsi beszerzésére került sor összesen bruttó ezer Ft értékben. 5.) Értékcsökkenés Az értékcsökkenés számítása a 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet 30. -a (2) bekezdésében előírt leírási kulcsok alapján történt a tényleges használatnak megfelelően, időarányosan. V.) Tulajdoni részesedés VI.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 1.) Követelések állományának alakulása A követelésállományunk az elmúlt évben a következők szerint alakult: (ezer Ft) Megnevezés évi állományi érték évi állományi érték Adott kölcsön Adósok Vevők Egyéb rövid lej.köv Összesen Az egyéb rövid lejáratú követelések soron kimutatott ezer Ft-os követelés a dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök rövidlejáratú tárgyévet követő évi - visszatörlesztéseinek összegéből, a munkavállalókkal szembeni követelésekből, valamint egyéb különféle követelésekből tevődik össze. Az adósok mérleg soron szereplő ezer Ft a rendbírság követeléséből, a rehabilitációs bértámogatás visszaköveteléséből, valamint a HEFOP 1.1 intézkedés kapcsán visszakövetelt támogatások állományából adódik. A vevők soron kimutatott ezer Ft jelentős része a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak továbbszámlázott működési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, tárgyévben meg nem térülő összegét tartalmazza. 2.) Kötelezettségek állományának alakulása A kötelezettségek alakulása: (ezer Ft) Megnevezés évi állományi érték évi állományi érték Szállítók Egyéb rövidlejáratú Összesen

17 Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között mutattuk ki a HEFOP 1.1., TÁMOP , TÁMOP programok támogatási program előlege miatti kötelezettséget ezer Ft értékben, a tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettséget ezer Ft összegben, valamint a munkavállalókkal szembeni kötelezettségek összegét 192 ezer Ft értékben. VII.) A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása évben az eszközök bekerülési értéke ezer Ft volt. Ennek jelentős részét az adósok állománya képviseli ezer Ft-tal, melyből a követelések értékelését követően ezer Ft értékvesztés került kimutatásra. Tárgyévben értékvesztés visszaírására is sor került 888 ezer Ft összegben. VIII.) Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása IX.) A kötelezettségvállalások állományának alakulása 1.) Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Az intézmény összes törvény szerinti kiadásának módosított előirányzata évben ezer Ft volt. Az előző évek kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya megegyezik az előző évi maradvánnyal ( ezer Ft). A tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség ezer Ft. A pénzügyileg nem teljesített előző évi és tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya ( ezer Ft) megegyezik a módosított kiadási megtakarítások összegével. Korrekcióként került feltüntetésre a ezer Ft-os működési bevételi lemaradás. Így a tényleges maradvány ezer Ft, melyből ezer Ft a kötelezettségvállalással terhelt, míg 3 ezer Ft a kötelezettséggel nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból ezer Ft a működési költségvetés, míg ezer Ft a három célelszámolási számla maradványa. A kötelezettségvállalással nem terhelt 3 ezer Ft előirányzat-maradvány a működési költségvetés maradványa, melynek kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbi: Dologi 1 ezer Ft Felújítás 1 ezer Ft Beruházás 1 ezer Ft 17

18 2.) Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 3.) EU-s támogatással megvalósuló programok X.) A feladatmutatók állományának alakulása XI.) Letéti számla pénzforgalma XII.) A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése XIII.) Befizetési kötelezettség teljesítése A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése folyamatos volt, befizetési kötelezettségeinknek mindig eleget tettünk. Nyíregyháza, Miskó Istvánné főigazgató Simonné Hábencius Gizella gazdasági főigazgató-helyettes 18

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV Nyíregyháza, 2008. február 28. 1 I.) Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2009.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2009. évi tevékenységének rövid ismertetése

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2009.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2009. évi tevékenységének rövid ismertetése Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2009.évi gazdálkodásáról I. Az intézmény feladatkörének, 2009. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézet feladataiban változás 2009.évben nem volt,

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Kiegészítő melléklet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2015.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2179-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: 2012. évi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Szépművészeti Múzeum törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321204 honlapjának címe: www.szepmuveszeti.hu

Részletesebben

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézet feladataiban változás 2007.évben nem volt,

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. december 31. Tartalomjegyzék I. A CÉG ÉS A CÉGVEZETÉS... 4 II. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK, EGYÉB ÉRDEKELTSÉGEK... 5 II.1. ING Pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok...

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok... TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1...................... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok....................... 11 Gyakorló feladatok.................................

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben