CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b Pf. 129 (62) Fax: (62) web:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu"

Átírás

1 CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b Pf. 129 (62) Fax: (62) web: Szám: /2008. Tárgy: évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.: 10043/3/2008. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Költségvetési és Vagyongazdálkodási Fıosztály B u d a p e s t Intézményünk évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját a hivatkozott számú levélben megadott szempontok alapján - az alábbiak szerint terjesztjük fel jóváhagyásra: 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1/1. Intézményi adatok Az intézmény neve: Csongrád Megyei Földhivatal Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának címe: 1/2. A szakmai tevékenység összefoglaló értékelése Intézményünk a földügyi szakigazgatási tevékenység minden szakmai feladatát teljesítette, a célfeladatként jelentkezı parlagfő elleni védekezési feladatokat elláttuk, az osztatlan földtulajdon megszüntetés feladataiból idıarányosan évre vállalt feladatrészt elvégeztük, költségvetési gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt, az intézmény vagyonát gyarapítottuk. 1/3. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemzı mutatók segítségével a szakmai feladatok teljesítésének értékelése Az intézmény által ellátott tevékenységi kör a földügyi szakigazgatási tevékenység, ezen belül a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön

2 2 jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatok ellátása (a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, földértékelés és földminısítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása, valamint a földügyi szakigazgatási feladatok megyei szinten történı összefogása és irányítása). A szakmai tevékenység részletes értékelése: Ingatlan-nyilvántartás A évi ügyiratforgalom az elmúlt évek tendenciájához hasonlóan növekedett: alapszámon és győjtıs iktatószámon évben db ügyirat érkezett, melybıl db ingatlan-nyilvántartási ügy. Az összes érkezés db-bal, ezen belül az ingatlan-nyilvántartási tárgykörben érkezett ügyirat darabbal volt több az elızı évinél. A megyei földhivatalhoz 214 db (ebbıl 184 db ingatlan-nyilvántartási) fellebbezés érkezett. A fellebbezések másodfokú elbírálása során a megyei földhivatal a fellebbezéssel megtámadott elsıfokú határozatok 67 %-át helybenhagyta, 15 %-át megváltoztatta, 18 %-át megsemmisítette és új eljárást rendelt el. A másodfokú határozatok ellen 43 esetben került sor bírósági jogorvoslati kérelem benyújtására, melybıl 42 db ingatlan-nyilvántartási határozat elleni kereset volt. Az ítélettel lezárult perek közül 24 esetben a bíróság a másodfokú határozatokat helybenhagyta, 1 esetben új eljárás lefolytatását rendelte el, 24 per folyamatban van. Ügyészi óvásra nem került sor évben sem évben a kiadott hiteles és nem hiteles tulajdoni lapok száma az elızı évi db-ról db-ra csökkent (fı oka, hogy a termelıszövetkezeti részarányok kiadásával kapcsolatos adatszolgáltatás lényegesen csökkent). A díjmentesen kiadott tulajdoni lapok száma az elızı évi db-ról db-ra csökkent, a díjkötelesen kiadott tulajdoni lapok száma pedig az elızı évi db-ról db-ra csökkent. Földhasználat, földvédelem, földminısítés, részarány ügyek A mővelési, hasznosítási kötelezettség vizsgálatát a parlagfő felderítéssel öszszekapcsoltan végeztük. A hasznosítatlanul talált terület 745 ha, mővelési ág eltérést 216 ha-on észleltünk, termıföld engedély nélküli hasznosítását 3 esetben (1 ha területen) tapasztaltuk. A parlagfő felderítés során 260 ha parlagfővel fertızött területet jegyzıkönyveztünk, ez alapján 135 esetben 113 ha-on került sor közérdekő védekezés elrendelésére évben általános helyszínelésre nem került sor a megyében, az eltérı mővelési ág változások vizsgálatára a határszemlék és a parlagfő felderítésekhez kapcsolódóan került sor. Földhasználati nyilvántartást érintıen db földhasználati beadvány érkezett. A földhasználati nyilvántartás adatállományának átvizsgálása - a többlet bejelentések kiszőrése és a nyilvántartásba vételre be nem jelentett termıföldekre vonatkozóan minden körzeti földhivatalnál folyamatosan történt.

3 3 Az elmúlt évrıl áthúzódó II-es kárpótlási földalappal kapcsolatban néhány esetben merült fel földhivatali feladat. Árverésre csak Szentesen került sor, néhány árverés még esedékes. Részarány tulajdonú földek kiadásával kapcsolatban a Megyei Földmővelésügyi Hivatal 325 db kiadási határozatot adott át, amely AK értékő termıföldet érintett. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének földhivatali munkálatai során 1596 db földrészlet alakult ki a megosztásokkal, melybıl 1560 kitőzésre került évben 271 db sorsolási jegyzıkönyv felvételére került sor, az eljárásokkal kapcsolatban mindössze egy ügyben fellebbeztek. Költségvetési forrás hiánya miatt ügyfelek részérıl 815 e Ft összegben került sor költségmegelılegezésre. Földmérés és térinformatika Földmérési alappontok helyszínelését és karbantartását évben 473 db felsırendő magassági alappont esetén végeztük el. Az alappontok által elfoglalt területek közérdekő használati jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését folyamatosan ellenırizzük. A földmérési állami alapmunkák végrehajtásához szükséges adatszolgáltatásokat soron kívül elvégeztük. Csongrád megye településeinek BEVET, ZÁVET átalakításához szükséges adatszolgáltatásokat a végrehajtási ütemtervben szereplı idıpontokban, határidıre teljesítettük. Biztosítottuk az állami átvételi vizsgálatoknak a szabályzatokban és az utasításokban meghatározott minıségben és határidıben történı végrehajtását. A belterületi és a különleges külterületi ingatlan-nyilvántartási térképek vektoros átalakítása megyénkben november 1-én befejezıdött december 1-én kivontuk a forgalomból az összes fekvés papíralapú ingatlan-nyilvántartási térképét, a változásvezetés és adatszolgáltatás a digitális állományokból történik. A változások térképi átvezetését a körzeti földhivataloknál elvégeztük, az F.2. Szabályzat elıírásainak megfelelıen a határozathozatalt követı 30 napon belül. 1/4. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk július 1-jétıl megnyitottuk a Szegedi Körzeti Földhivatal Mórahalmi Kirendeltségét, amely korábban ügyfélszolgálatként mőködött. Egyéb szervezeti változást sem jogszabály, sem felügyeleti szervünk nem írt elı számunkra és saját hatáskörben sem hajtottunk végre, változatlan szervezeti struktúrában láttuk el feladatainkat. Intézményünk a költségtakarékosság érdekében évben is szigorította az üzemeltetési költségekkel való gazdálkodást. A takarékossági intézkedések hatásának számszerő kimutatását részletesen a 2/4. pont tartalmazza.

4 4 2. Az elıirányzatok alakulása 2/1. Az elıirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló fıbb tényezık (pl. létszámleépítés), az elızı évi(ek) eredeti, tényadatokhoz képest bekövetkezı változások, eltérések bemutatása évben költségvetésünkben Kormányzati hatáskörben e Ft, felügyeleti szervi hatáskörben e Ft, saját hatáskörben e Ft összegő elıirányzat-emelés történt. Az elıirányzat-módosítások hatására az elemi költségvetésben jóváhagyott e Ft költségvetési fıösszeg e Ft-ra emelkedett. Költségvetési pótelıirányzatok jogcímei: a./ Kormány hatáskörben e Ft: - 10 fı létszámleépítés fedezetére összesen e Ft-ot (ebbıl e Ft személyi juttatás, e Ft munkaadókat terhelı járulékok) júliustól 6 részletben folyósítandó 13. havi illetményelılegre e Ft-ot (ebbıl személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelı járulékok e Ft), - korábbi évek létszámleépítése miatti elvonás visszatérítésére e Ft-ot (mivel az elvonás e Ft/fı/év mértékben történt, de intézményünknél ennél kisebb összegő volt a leépítésre költsége ill. az azt pótló támogatás). A pótelıirányzatból személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelı járulékok e Ft. b./ Felügyeleti szervi hatáskörben e Ft: - az osztatlan földterület kimérésének támogatására e Ft-ot (személyi juttatásra e Ft-ot, munkaadókat terhelı járulékokra e Ft-ot, dologi kiadásokra e Ft), - a parlagfő elleni védekezés támogatására e Ft-ot (eszközök beszerzésére 975 e Ft-ot, dologi kiadásokra e Ft-ot). Pótelıirányzatok felhasználásával kapcsolatos elszámolás 1./ Intézményünk évben 10 fı létszámcsökkentésre volt kötelezett, amely 10 fı tényleges elbocsátásával valósult meg. A póttámogatásként kapott öszszeg a létszámleépítés miatt évben szükséges kifizetések fedezetére teljes mértékben felhasználásra került. 2./ Az osztatlan földterület kimérésének támogatására kapott pótelıirányzatból a kapott pótelıirányzatnak megfelelı kiadásokat finanszíroztunk, a pótelıirányzatot teljes egészében felhasználtuk. 3./ A parlagfő felderítési feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére biztosított keretbıl eszközöket vásároltunk, valamint a felderítéssel kapcsolatos dologi kiadásokat fedeztük évi befizetési kötelezettség Intézményünknek a költségvetési törvényben meghatározott földhivatali befizetésbıl e Ft-ot kellett teljesítenie, amelyet maradéktalanul befizettünk. A

5 5 felügyeleti szerv évben még kétszer, összesen e Ft összegő befizetési kötelezettséget írt elı, melyet az elıírt határidıben teljesítettünk. Eredeti elıirányzatok és pénzügyi teljesítésük alakulása (e Ft-ban): Megnevezés évi évi évi évi eredeti elıirányzat teljesítés Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár Dologi kiadások Beruházás Felújítás kiadások összesen Bevételek Költségvetési támogatások Elızı évi mők. célú maradv.átv Elızı évi felh.célú maradv.átv Mők. célú támogotásért.bevétel Intézményi mőködési bevétel Intézményi felhalm. bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány bevételek összesen évben elıirányzat-maradványunk e Ft volt, amely e Ft kiadási megtakarításból és e Ft bevételi lemaradásból tevıdött össze, a évi elıirányzat-maradvány összege e Ft, amely e Ft kiadási megtakarításból és e Ft bevételi többletbıl áll. Gazdálkodásunk mindkét évben megfelelı volt (a évi kismértékő bevételi lemaradás mellett is). Mőködıképességünket, likviditásunkat megıriztük, indokolatlan és fedezetlen kötelezettségvállalást nem tettünk. Az elıirányzat-maradvány mindkét évben jól közelítette a maradványtartási kötelezettségként elıírt összeget. 2/2. Költségvetési feltételek változásának hatása a feladatok teljesítésére évben költségvetésünk szerkezete jelentısen megváltozott évhez képest: - elemi költségvetésünkben költségvetési támogatás már nem került jóváhagyásra, (2006. évben a költségvetési támogatás eredeti elıirányzata e Ft volt), évben e Ft költségvetési befizetési kötelezettség került elıírásra, melyet év közben a felügyelet további e Ft-tal megnövelt (2006. évben összes befizetési kötelezettségünk e Ft volt).

6 6 A két év költségvetésében hasonló, hogy elızı évhez képest díjtétel-változások voltak, valamint mindkét évben hasonló nagyságrendő (2006. évben 11 fı, évben 10 fı) létszámcsökkentést kellett végrehajtanunk. 2/3. A személyi juttatások elıirányzatának alakulása, a létszámváltozások, ill. az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási elıirányzatok alakulása, az elızı évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintő hatása A személyi juttatások eredeti elıirányzata módosított elıirányzata teljesítés adata e Ft e Ft e Ft. Intézményünk évi jóváhagyott létszámkerete az elemi költségvetésben 184 fı volt, majd 10 fı létszám-leépítési kötelezettség után az engedélyezett létszám 174 fıre csökkent. A betöltött éves átlagos statisztikai állományi létszám 166 fı volt, a december 31-i záró statisztikai létszámunk 162 fı, a munkajogi záró létszám pedig 174 fı (12 fı szülési szabadságon, gyeden ill. gyesen). Az éves átlagos statisztikai létszám a tartósan keresıképtelen dolgozók, valamint a felmentettek és szülési szabadságot igénybe vevı dolgozók statisztikai létszámból történı kikerülése és késıbbi pótlása miatt volt alacsonyabb az engedélyezett létszámnál, tartósan üres álláshely hivatalunknál nem volt. Az egy fıre jutó kereset intézményünknél évben e Ft/fı/év volt, ami 4,06 %-os növekedést jelent a év e Ft/fı/év adatához viszonyítva. Intézményünknél évben a bruttó átlagkereset Ft/fı/hó volt, a KSH által kiadott tájékoztató szerinti bruttó átlagkeresetet ( Ft/fı/hó) kissé meghaladja (2,7 %-kal). A rendszeres személyi juttatások átlaga évben e Ft/fı volt, évben e Ft/fı, azaz elızı évhez képest az éves átlagilletmény 141 e Fttal emelkedett. Ennek okai: - a évben április hónaptól emelkedı illetményalapnak a bevezetés évében csak részleges, míg évben már teljes éves hatása volt, - jogszabály módosítás következtében júliustól elıleg formájában kifizetésre került a után járó egy havi külön juttatás fele, így évben ténylegesen ½ havi külön juttatással több került kifizetésre, mint évben, - a soros átsorolások mellett soron kívüli átsorolásra került sor 7 köztisztviselı esetében felsıfokú végzettség megszerzése miatt (illetményük nyelvpótlékkal együtt összesen Ft/hó) évi létszámcsökkentés hatása: A évi 10 fıs létszámcsökkentés végrehajtására egy fı esetében március 17-étıl, 9 fı esetében április 1-jétıl került sor. A létszámleépítés kapcsán a központi költségvetésbıl megtérítésre került a felmentési idıre járó átlagkereset, a szabadságmegváltás, az idıarányos 13.

7 7 havi juttatás és végkielégítés, nem került megtérítésre azonban megtérítésre az étkezési hozzájárulás és ruházati költségtérítés. Mivel a létszámleépítéssel érintett dolgozók elemi költségvetésben tervezett személyi juttatási kiadásaiból csak a felmentési idıre jutó illetményük (az átlagkereset részeként) került megtérítésre, így megtakarítás ennek megtérítésébıl, valamint a 11 hónapnál rövidebb ideig fennálló munkaviszonyok miatt ki nem fizetett illetményekbıl lehet számítani. A létszámcsökkentéssel elért megtakarítás így e Ft, tekintettel azonban arra, hogy az elemi költségvetésben meghatározott személyi juttatási elıirányzat a kötelezı személyi juttatási jogcímekre nem volt elegendı, így a létszámleépítés révén jelentkezı megtakarításnak hiánypótló szerepe volt. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a évi létszám leépítési kötelezettség végrehajtása figyelemmel a korábbi évek létszám leépítési kötelezettségeire is már munkaszervezéssel nem korrigálható létszámhiányt jelent, tekintettel arra, hogy feladataink nem csökkentek. 2/4. A dologi kiadások elıirányzata változásának, a mőködési kiadások fıbb jogcímeinek bemutatása. A takarékossági intézkedések hatásának számszerősítése A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti elıirányzata módosított elıirányzata teljesítési adata e Ft, e Ft, e Ft. A dologi kiadások terén a költségtakarékosság érvényesítésére, az üzemeltetési és adminisztrációs kiadások csökkentésére hozott intézkedések alapján szigorodott az üzemeltetési költségekkel való gazdálkodás. Költségcsökkenést több költségelemnél sikerült elérni: - irodaszer- és nyomtatványbeszerzésnél 19,1 %-ot (5.417 e Ft) - hajtó- és kenıanyag-beszerzésnél 13,2 %-ot (483 e Ft) - gázenergia költségeknél 11 %-ot (972 e Ft). Az egyes költségelemeknél elért megtakarítás hatását azonban más költségelemeknél mutatkozó többletkiadás lerontotta (pl. a postaköltségek - a postától kapott forgalomtól függı visszatérítések ellenére - elızı évhez képest e Ft-tal nıttek, ugyancsak növekedés mutatkozik az elektromos energia költségeinél). A többletkiadások az áremelkedések és a jogszabályok (pl. KET) elıírásai miatt (több érdekelt tájékoztatási kötelezettsége, nagyobb mennyiségő tértivevényes levél kiküldése stb.) jelentkezı többletkiadások következményei. Az év során megtett szervezési és takarékossági intézkedéseinknek tudható be, hogy a mőködéshez szükséges szokásos dologi és egyéb folyó kiadások - az áremelkedések ellenére - összesenjében nem nıttek, hanem kismértékben csökkentek: évben e Ft volt, évben e Ft volt a dologi és egyéb folyó kiadás (az állami költségvetési és a felügyeleti szerv által elıírt befizetési kötelezettségek, továbbá a térkép-értékesítési bevételekbıl az NKP Kht-nak utalandó összegek figyelmen kívül hagyásával).

8 8 2/5. A felhalmozási kiadások elıirányzatának alakulása, az eredeti elıirányzathoz képest a változások okai. A felújítások és beruházások tételes bemutatása, indoklása, összefoglalása Felújítás évi eredeti felújítási elıirányzat költségvetésünkben nem volt, de az elızı évi elıirányzat-maradványból, valamint munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és dologi elıirányzat átcsoportosításából összesen e Ft módosított elıirányzat keletkezett. Az elıirányzatból e Ft értékő felújítás valósult meg évi pénzügyi teljesítéssel: 1./ A Megyei hivatal épületében - nyílászárókat cseréjét végeztettük el e Ft bekerülési költséggel, - gázkazánt cseréltünk e Ft értékben. 2./ A Szentesi Körzeti Földhivatal épületében kazáncserét és radiátorcseréket végeztettünk e Ft-ért. 3./ A Makói és a Csongrádi Körzeti Földhivatalban biztonsági rácsokat szereltettünk fel e Ft értékben. 4./ A Szegedi Körzeti Földhivatal épületének - tetıfelújítását végeztettük el e Ft értékben, - udvari homlokzatát, garázsát és irattárát újíttattuk fel e Ft költséggel. Fentiek bekerülési költsége összesen e Ft, a felújítási elıirányzatmaradvány e Ft, mely felújítási kötelezettségvállalással terhelt (Makói Körzeti Földhivatal teljes festése, mázolása, valamint a megyei földhivatal tetıfelújítására kötöttünk szerzıdést évi kivitelezéssel). Beruházás évi elemi költségvetésben beruházási elıirányzat nem szerepelt, év folyamán az elızı évi elıirányzat-maradványból, többletbevételbıl, költségvetési támogatásból és kiemelt elıirányzatok átcsoportosításából e Ft elıirányzatot képeztünk. Az elıirányzatból az alábbiakat valósítottuk meg: 1./ Immateriális javak vásárlására 500 e Ft-ot költöttünk (Saldo könyvelési program vételárrészlete és szerverhez telepített programok használati joga). 2./ Számítástechnikai beruházásokra e Ft-ot költöttünk. Ebbıl beszereztünk 53 db számítógépet, 2 db nyomtatót, 2 db szervert, egy vonalkód nyomtatót és olvasót, egyéb eszközöket (szünetmentes, switch, rack szekrény), valamint stukturált hálózatot fejlesztettünk és újabb végpontokat építettünk ki. 3./ Egyéb gépeket, berendezéseket vásároltunk: - klímaberendezéseket szereltettünk a Csongrádi Körzeti Földhivatal szerverszobájába 171 e Ft-ért,

9 9 - a korábbi évben vásárolt GPS mőszerhez tartozékokat és kiegészítıket vásároltunk e Ft-ért, - riasztó- és tőzvédelmi rendszert szereltettünk a Mórahalmi Kirendeltség épületébe 633 e Ft-ért, - a Csongrádi Körzeti Földhivatal vagyon- és tőzvédelmi rendszerét bıvítettük 648 e Ft-ért, - Makói Körzeti Földhivatalnál tőzjelzı rendszert építettünk ki e Ft-ért, - egyéb berendezési tárgyakat (bútorok, Salgo polcrendszer) vásároltunk e Ft-ért. 4./ 1 db SUZUKI típusú jármővet szereztünk be e Ft-ért. Fenti beruházási kiadások összege e Ft, az elıirányzat-maradvány e Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt (számítástechnikai eszközöket rendeltünk belıle). Fenti felújítások és beruházások épületeink állagának megóvását, energiatakarékosság érdekében tett intézkedéseket, a biztonságos és a hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtését ill. megtartását szolgálták. 2/6. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése: Bevételi tételek alakulása, ezen belül a mőködési bevételek elemzése, az egyéb bevételek fıbb tételeinek bemutatása Az év közben keletkezı többletbevételek egy része a felügyeleti szervtıl kapott összeg (elızı évi maradványból és tárgyévi maradványból), egy része intézményi többletbevétel. A többletbevételek jogcímei: 1./ A felügyeleti szervtıl e Ft-ot kaptunk, melyet intézményi hatáskörben volt jogunk elıirányzatosítani: a./ elızı évi elıirányzat-maradványból a januárban esedékes 13. havi illetmény kifizetésére e Ft-ot (ebbıl személyi juttatásra fordítva e Ft, munkaadókat terhelı járulékokra e Ft), b./ elızı évi elıirányzat-maradványból szerver beszerzésre 945 e Ft-ot (melyet beruházási kiadásra fordítottunk), c./ tárgyévi elıirányzat-maradványból parlagfő elleni védekezés költségeinek fedezetére e Ft-ot kaptunk (ebbıl beruházási kiadásra e Ft, dologi kiadásokra 534 e Ft került felhasználásra). 2./ Saját többletbevételeink a./ hatósági díjakból és egyéb szolgáltatási tevékenység bevételeibıl e Ft többletbevételt értünk el, melybıl e Ft elıirányzatosítására került sor év közben,

10 10 b./ Az osztatlan földtulajdon megszüntetés keretmérési feladatainak ellátásához vásárolt GPS-hez tartozékokat, kiegészítıket vásároltunk, úgy, hogy a forgalmazó cég visszavásárolta hasonló, már 0-ra leírt eszközeinket. Ebbıl, valamint néhány egyéb kiselejtezett eszköz értékesítésébıl összesen e Ft felhalmozási többletbevétel keletkezett. Az intézményi mőködési bevételek jogcímei és nagyságrendjük: Jogcím bevétel összege/aránya változás arány arány 2007/2006. e Ft % e Ft % % Ingatlan-nyilvántartási eljárási díjak , ,0 138,5 Tulajdoni lap szolgáltatás bevételei (saját adatbázisból) , ,9 100,2 Takarnet-bıl származó bevételek , ,1 140,5 Térképes adatszolgált. saját bevételei , ,9 154,2 Térképes adatszolgáltatás NKP Kht-t megilletı bevételei , ,9 144,1 Hatósági vizsgálat bevételei , ,8 40,6 Földhasználati bevételek , ,5 64,4 Egyéb szolgáltatások bevételei , ,3 88,4 Egyéb különféle bevételek , ,6 113,1 Összes intézményi mőködési bevétel , ,0 120,6 Az intézményi mőködési bevételek nagyságrendje több mint 20 %-kal nıtt, ezen belül az eljárási díjbevételek, a térkép értékesítésbıl származó bevételek (az NKP Kht részére továbbadandó térképtéri bevételeket is ideértve) és a Takarnet-bıl származó bevételek jelentısen növekedtek, a hatósági vizsgálat bevételi, a földhasználati bevételek, valamint az egyéb szolgáltatások bevételei csökkentek. A két év között arányeltolódás is megfigyelhetı az egyes jogcímek között, legjelentısebb az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjak arányának növekedése, valamint a tulajdoni lapok szolgáltatásából származó bevételek arányának csökkentése (annak ellenére, hogy ez utóbbiból a két évben szinte ugyanaz az összeg folyt be) A többletbevételek alakulása, a tervezettıl való eltérések okai, azok egyszeri illetve tartós jellege, azokból finanszírozott kiadások A jóváhagyott elemi költségvetésben az intézményi mőködési bevételi elıirányzat e Ft összegben került elıírásra, teljesítése e Ft összegben valósult meg, ami jelentıs mértékő túlteljesítést jelent. Ennek döntıen az az oka, hogy évben hatósági feladatainkat illetıen díjtétel módosításra került sor: február 4-étıl emelkedett az ingatlannyilvántartási eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díj több tétele. Ennek következtében évben az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendı díjakból e Ft bevételünk keletkezett (2006. évben még csak e Ft-ot szedtünk be ezen a jogcímen).

11 11 A díjtétel emelés tartósan érvényesülı hatás, de a jövıre vonatkozóan nem további bevétel növelı hatása, hanem szinten tartó hatása van. A térképi adatszolgáltatási bevételek növekedése annak következménye, hogy a papíralapú térképek helyett digitális térképeket forgalmazunk (ennek megfelelı díjtételekkel), ez azonban intézményi bevételeinkbıl nagyobb arányú rész (50 % helyett 70 %) továbbadását jelenti más szervezetnek, így bevételnövelı hatása csak részben javít az intézményi mőködésen. Intézményünk a bevételek növelése érdekében kiemelt figyelmet fordított a díjmentes adatigénylések jogosságának vizsgálatára, amelybıl azonban tartós bevétel növekedést nem eredményez. A többletbevételeket az alábbi célokra fordítottuk: - személyi juttatásra e Ft-ot, - munkaadókat terhelı járulékokra 270 e Ft-ot, - dologi és egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot, - beruházási kiadásokra e Ft-ot Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya Intézményünknek behajtási problémái nem voltak évben, behajthatatlan követelésünk nem keletkezett Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva a./ Vevıkövetelésünk december 31-én e Ft volt, december 31-én pedig e Ft. Ez jelentıs csökkenés, de mindkét évben csak 1-1 számla ellenértékét jelenti követelésállományunk. b./ Egyéb követelések összege a nyitó e Ft-ról 129 e Ft-ra csökkent, az összeg az alábbi tételekbıl áll: - itt került kimutatásra a lakásépítési és vásárlási kölcsönökbıl fennálló tartozások éven belül esedékes törlesztı részlete, 72 e Ft, - OTP-vel szembeni követelésként került kimutatásra 57 e Ft, amely a lakásépítési kölcsönök IV. n. évi törlesztı részletébıl OTP által bankszámlánkra december 31-ig át nem utalt összeget jelenti. 2/7. Elıirányzat-maradvány A évi elıirányzat-maradvány fıbb felhasználási jogcímei A évi elıirányzat-maradvány összege e Ft volt, melynek felhasználása évben teljes egészében megtörtént, az alábbi jogcímeken: - személyi juttatásokra 141 e Ft - munkaadókat terhelı járulékokra 3 e Ft - dologi és egyéb folyó kiadásokra e Ft - beruházásokra e Ft - felújításra e Ft összesen e Ft.

12 A évi elıirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (a tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.) A felügyeleti szerv évben 32 millió Ft maradványtartási kötelezettséget írt elı, a évi gazdálkodás tényleges elıirányzat-maradványa e Ft: - kiadási elıirányzat-maradvány (megtakarítás) e Ft, - bevételi túlteljesítés 194 e Ft. Az elıirányzat-maradványok és a terhükre vállalt kötelezettségek: - személyi juttatások maradványa 504 e Ft decemberi hóközi számfejtésekbıl történt levonásokra - munkaadókat terhelı járulékokra 34 e Ft - dologi kiadásokra e Ft (visszaigazolt, de tárgyévben nem teljesített megrendelésekre, valamint az 5 %-os befizetési kötelezettségre) - beruházásokra (eszközbeszerzésekre) e Ft - felújításokra (szerzıdéssel lekötve) e Ft. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékő vagyontárgyak értékesítése Gazdálkodásunk során az intézményi vagyont növeltük, az általunk kezelt vagyon (immateriális javak és tárgyi eszközök) könyv szerinti nyilvántartási értéke évben az elızı évhez képest e Ft-tal nıtt a beruházások és felújítások eredményeképpen. Az év folyamán nagy értékő vagyontárgy értékesítésére nem került sor, 0-s értéken nyilvántartott 2 db gépkocsit és 2 db utánfutót értékesítettünk, valamint a selejtezett eszközök hasznosítható részeit. Az intézményünk által kezelt épületek csak saját hivatalaink elhelyezését szolgálták, egyéb vagyontárgyaink szintén a hivatali feladatellátást segítették A évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások (kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása évben kincstári vagyont nem idegenítettünk el és nem adtunk bérbe, így ilyen jogcímen bevételünk nem keletkezett Gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával) Intézményünk gazdasági társaságnak nem tagja.

13 Közhasznú társaságoknak, (köz)alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek adott nem normatív támogatások Intézményünk közhasznú társaságoknak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek támogatást nem folyósított A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma évben lakásépítési támogatást nem folyósítottunk. Munkáltatói kölcsönökbıl december 31-én 273 e Ft követelésünk állt fenn, amelybıl 72 e Ft törlesztése évben esedékes A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása Ilyen jogcímen állami hozzájárulást intézményünk nem kapott, humánszolgáltatási feladatot nem látott el A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése Hivatalunk letéti számlákat évben nem kezelt A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az elıirányzatgazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai Intézményünk elemi költségvetésében évben már nem szerepelt költségvetési támogatás, így a kincstári finanszírozás gyakorlatilag elıirányzatgazdálkodást jelent számunkra. Az elıirányzat-gazdálkodási rendszer gyakorlatát megfelelınek ítéljük, ugyanígy a kincstári rendszeres információszolgáltatást is. Feladatfinanszírozásban nem részesültünk, így ezzel kapcsolatos tapasztalataink nincsenek. Néhány esetben szükségesnek látjuk a kincstári rendszer továbbfejlesztését, az alábbiak miatt: - a kincstári könyvelés sok befizetési tételt nem azonosított ill. függı bevételként szerepeltet, ezáltal növeli a rendezést igénylı tételek számát, - többször gondot okoz a kincstári ügyintézés átfutási ideje (pl. pénzkivételt megelızı nap ¾ 9 óráig kell eljuttatni a készpénzigényt), - csoportos utalás esetén egyidejőleg csak 3 db KTK jelölhetı meg A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulás (pl. lakásalap számla) Intézményünknek KESZ-en kívüli pénzforgalma az OTP-nél kezelt Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása számla kivételével - nem volt. A lakás

14 14

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV Nyíregyháza, 2008. február 28. 1 I.) Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1. 1. Intézmény azonosító adatai Név: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Törzskönyvi azonosító szám: 308791000

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete DARVASTÓ Postacím: 8331 Sümeg, Pf. 2. Telefon: 06 / 87 / 553-210 Fax: 06 / 87 / 453-121 E-mail: darvasto@enternet.hu Bankszámlaszám: 11748100-15493273 2008.

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban 1) Régiós átalakulás 2007. január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Szépművészeti Múzeum törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321204 honlapjának címe: www.szepmuveszeti.hu

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

I. Országgyűlés. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása

I. Országgyűlés. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása Az I. Országgyűlés fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2009. május Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2. és 4. címeinek feladata egyrészt az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége,

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. III. évfolyam 2013. évi 5. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. III. évfolyam 2013. évi 5. szám III. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti Főosztály tájékoztatói... 3 Kormányrendelet az elektronikus

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1065 BUDAPEST, Nagymező u. 46-48. Tel.: 374-92-00, Fax: 269-11-98 E-mail cím: info@mehib.hu Internet: www.mehib.hu FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Kiegészítő melléklet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2015.

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Szerző: Kecskeméti Ágnes Neptun kód: C3H96U Konzulens:

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben