Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL"

Átírás

1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

2 Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok által biztosított lehetőséggel és kötelezettséggel szociális és gyermekjóléti szolgáltatásait integrált intézmény keretében működteti. A Szociális Szolgáltató Központ egy szervezeti keretben, különböző telephelyeken biztosítja szolgáltatásait IV. 30-tól. A Szociális Szolgáltató Központ a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény), valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) alapján az ellátásokat igénybe vevők részére személyes gondoskodást nyújtó feladatokat lát el. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap- és szakosított ellátásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási formák: Étkeztetés Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, Családsegítés. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szakosított ellátási formák: ápolást-gondozást nyújtó intézmény (I-II. Sz. Idősek Otthona), átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Időskorúak Gondozóháza, Éjjeli Menedékhely), nappali ellátást nyújtó intézmény (I. Sz. Idősek Klubja, Nappali Melegedő). A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: Gyermekjóléti Szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása (I-II. Sz. Bölcsőde). AZ INTÉZMÉNY FELADATA Szociális Étkeztetés szolgáltatás nyújtásával egyszeri étkezés, meleg ebéd biztosítása azon szociálisan rászorult személyek részére, akik ezt saját részükre más módon nem képesek megoldani. Házi Segítségnyújtás keretében olyan idős, vagy beteg emberek saját otthonában történő gondozása-ápolása, akik intézményi ellátásra nem szorulnak. A családok támogatását, a gyermek védelmét segíti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége. Elemi létfeltételek teremtése a hajléktalan, perifériára szorult személyek részére az Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő működtetésével. 2

3 Nappali tartózkodást, szociális és mentális támogatást, társas és közösségi kapcsolatok megtartását teszi lehetővé az Idősek Klubja szolgáltatás. Tartós bentlakásos elhelyezést, ápolást-gondozást biztosítanak az intézmény idősek otthonai, melyben azon önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes idős betegeket gondozzák, akiket házi segítségnyújtás keretében már nem lehet ápolni-gondozni. Az Időskorúak Gondozóháza ideiglenes jelleggel, bentlakással teljes körű gondozástápolást nyújt azoknak az időskorúaknak, betegeknek, akik gondozása otthonukban időlegesen nem megoldható. A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás szolgáltatás az önálló életvitel fenntartása mellett a felmerülő krízishelyzeteket hárítja el. Két bölcsődében, a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, és nevelését biztosítja intézményünk. Az intézmény feladata továbbá a szociális jellegű államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárás pénzügyi lebonyolítása, a segélyezés adminisztratív, technikai kivitelezése. Karbantartó csoport biztosítja az intézmények műszaki működőképességét, az épületek és berendezéseik, felszereléseik folyamatos állagmegóvását, karbantartását, felújítását és a gépjármű szállítási-szolgáltatást. Városunkban a szociális ellátást Kazincbarcika Város Önkormányzata vállalja fel. A szociálisan rászorultak megsegítését alapítványok, egyesületek, egyházi, karitatív és civil szervezetek leginkább bizonyos eseményekhez kötődően (idősek hete, egyházi és egyéb ünnepek), illetve időszakosan (téli krízis időszak) segítik. Az ellátások igénybevétele önkéntes, mely elindítása az igénylő vagy képviselője kérelmére történik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért az igénybevevőknek a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, a szociális törvény, valamint a 9/2008. (II.22.) sz. Önk. rendelet alapján térítési díjat kell fizetni. Térítésmentesen igénybe vehető a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátása, valamint a hajléktalan-ellátás szolgáltatásai. A Szociális Szolgáltató Központ valamennyi szakmai egysége a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Szociális és Gyámhivatala által kiadott érvényes működési engedéllyel, valamint szakhatósági engedéllyel rendelkezik. 3

4 A SZEMÉLYI FELTÉTELEKRŐL Az intézmény engedélyezett létszáma Kazincbarcika Város Képviselő-testülete a feladatok hatékonyabb ellátásának megszervezéséből adódóan a Szociális Szolgáltató Központban az engedélyezett álláshelyek számát a beszámolási időszakban, több ízben változtatta. Racionalizálási lépésként 14/2011. (I. 28.) sz. Ökt. határozatában 7 fő létszámcsökkentést határozott meg, melyet követően, 215 főről 208 főre alakult az intézmény dolgozói létszáma. 220/2011. (IX. 23.) sz. Ökt. határozatában 5 fővel növekedett a létszám (208-ról 213 főre), mely az I. Sz. Bölcsődében kialakított új csoport szakmai létszámát foglalta magába. 264/2011. (XI. 28.) sz. Ökt. határozatában 4 fő létszámbővítés vált lehetségessé, a Herbolya-városrehabilitációs projekt részeként. Ekkor az intézmény létszáma 217 főre változott. A közétkeztetési feladatok átszervezése okán 32 fős munkatársi létszámcsökkenés következett be, mely a konyhai dolgozók áthelyezését jelentette. A Szociális Szolgáltató Központ dolgozói létszáma ekkor 185 főre csökkent (279/2011. (XI. 30.) sz. Ökt. határozat). Létszám adatok Engedélyezett létszám Fő Szakképzettség, szociális szakvizsga A személyes gondoskodás egyes formáinak szakmai létszámnormáit az 1/2000 (I.7.) SzCsM. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A szakmai létszámnorma a kötelezően alkalmazandó minimumlétszámot jelenti. A szakmai munkakörökben foglalkoztatottak képesítési előírásait a rendelet 3. sz. melléklete foglalja magába. 4

5 A Gyermekjóléti Szolgálat és a bölcsődék létszámirányszámait a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormáira vonatkozó előírás mellett, az intézményekben foglalkoztatottak munkakörhöz kötődő képesítési előírásait is meghatározza a rendelet. A szakképzettségi előírásoknak intézményi szinten megfelelünk, mivel folyamatosan képezzük (továbbépezzük) munkatársainkat. Ennek eredményeképpen a szakdolgozók körében 98 %-os a szakképzettségi arány. A Szociális Szolgáltató Központ szakdolgozói számára a 8/2000. (VIII.04.) és a 9/2000. (VIII.04.) Szociális és Családügyi Minisztérium rendeletek továbbképzési kötelezettséget és a szakvizsga rendszer feltételeit írják elő. Utóbbi rendelet változása nagymértékben befolyásolta a szakmai képzésektovábbképzések rendszerét ben megszűntek a képzésekhez társított központi források, miközben a kreditpontrendszeren alapuló ötévenkénti teljesítési kötelezettségek kötelező jelleggel megmaradtak a munkavállalók felé. Később (2012. december 31-i hatállyal) ismételten lényeges változások történtek a rendszerben, aminek következtében a kötelező képzések időszakai hat évre nőttek, illetve megjelentek olyan a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által szervezett képzések, melyek pályázati alapon szervezettek, és ingyenesen biztosítják a kötelező képzéseket. Munkatársaink részére Továbbképzési terv keretében biztosítjuk a minősítő pontok megszerzését, amit a működési nyilvántartásba vett szakdolgozó esetében, a már említett hat éves ciklusidőszakban kell teljesíteni. Az intézményben 131 fő szakfeladatot ellátó alkalmazott továbbképzését biztosítjuk. Az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 6. (7) bek. szerint az intézmény vezetőjének (igazgató), és a Családsegítő Szolgálat vezetőjének kell rendelkezni szociális szakvizsgával, amely kötelezettségnek mindketten eleget tettek. 5

6 A Szociális Szolgáltató Központ munkatársainak képzettségi mutatói ( ) Szervezeti egység/végzettség Egyetem Főiskola Felsőf. Szakk. Érettségi Szakm. képző Szakiskola Általános iskola Összesen I. sz. Idősek Otthona II. sz. Idősek Otthona Éjjeli Menedékhely Nappali Melegedő sz. Bölcsőde sz. Bölcsőde Házi segítségnyújtás Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Szociális Étkeztetés I. sz. Idősek Klubja Gondozóház Központi Irányítás Karbantartás Gépkocsivezetők 2 2 Összesen Az alkalmazottak körében széles spektrumú az iskolai végzettség összetétele. Legnagyobb arányban a felsőfokú szakképzettek találhatóak (26%), magas a főiskolai végzettséggel, 6

7 illetve az érettségivel rendelkezők számaránya (22%). A munkatársak 15%-a 8 általános iskolai végzettségű (a kisegítő feladatokat ellátó alkalmazottak). Mindezekből kitűnik, hogy a Szociális Szolgáltató Központ alkalmazottai magasan kvalifikált, megfelelő szakmai végzettségű szakemberek. TÁRGYI FELTÉTELEK Szakmai egységeink a város különböző pontjain, eltérő állapotú és korú épületekben működnek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala és években végzett szakmai ellenőrzése során az intézményi egységek tárgyi feltételeit megfelelőnek találta. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény szerint minden intézménynek meg kell felelni a jogszabályban leírt akadálymentesítési követelményeknek. A Szociális Szolgáltató Központ intézményi egységei megfelelnek a törvény előírásainak. Az I. Sz. Idősek Klubja esetén merül fel probléma a jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében. Itt az akadálymentesítés megvalósításának végső időpontja: december 31. A Szociális Szolgáltató Központ intézményi egységei végleges működési engedéllyel rendelkeznek. Az I. Sz. Idősek Klubja határozott időre szóló (2014. december 31.), működési engedéllyel rendelkezik. Ennek megfelelően legfontosabb feladatunk az intézmény akadálymentesítésének megoldása. Erre több alternatíva kínálkozik (épület leredukálás, új intézményi hely létrehozása stb.), mely beadott, illetve reményeink szerint kiírásra kerülő pályázati lehetőségek, illetve egyéb források bevonásának függvénye. A tárgyi feltételek javítására tett intézkedések Az I. Sz. Bölcsőde az ÉMOP /B. jelű Kazincbarcika Város I. Sz. Bölcsődéjének kapacitásbővítése és rekonstrukciója következtében teljes felújításon esett át, új játékeszközök, bútorok beszerzésére került sor A II. Sz. Bölcsőde az ÉMOP /A Kazincbarcika Veres Péter Mikszáth Kálmán utcai akcióterület rehabilitációja Bölcsődei Új Funkciók ESZAprogram keretében nyílászáróit kicserélték, hőszigetelést, új burkolatot és homlokzati színezést kapott. Megnyithatta kapuit az Újkazinci Programsziget Közösségi Helyiség, mely civil csoportoknak ad lehetőséget programok megszervezésére. Mindkét intézményi egységben megvalósult az akadálymentesített környezet ben az I. Sz. Bölcsőde intézményi egységben önkormányzati támogatásból megújult a konyha, illetve a gazdasági épületrész, megújult továbbá az épületrész külső homlokzata, és cserére kerültek a nyílászárók. Az I. és II. Sz. Idősek Otthona intézményi egységeiben a beszámolási időszakban folyamatosak voltak a kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések (mosó- szárítógép, 7

8 gáztűzhely, takarítógép, szanatóriumi- illetve betegágyak, tolószékek, üstház stb.), továbbá folyamatos volt az informatikai eszközök fejlesztése. Az Idősek Gondozóházában valamennyi (19 fő) ellátott részére új, vízlepergetős, nagy ágyneműtartós fekvőhely vásárlása, mosógépek, Tens-készülékek beszerzése történt. Az I. Sz. Idősek Klubjában folyamatosan cserére kerültek az elhasznált bútorok, használati eszközök. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi egységében megtörtént az akadálymentesítés december hónaptól elkezdődött a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások működtetése Herbolya városrészben. Az Éjjeli Menedékhely ellátottjai részére 50 db. fekvőmatrac, a megfelelő huzattal került beszerzésre. Megtörtént a csomagmegőrző szekrények teljes cseréje. Az intézmények éves tisztasági, fertőtlenítő meszelése, festése folyamatosan történt. Az intézményi egységekben megtörténtek a szükséges felújítási, állagmegóvási intézkedések. Rendszeresek voltak, illetve folyamatosak a feladat-ellátáshoz szükséges eszközök karbantartásai, pótlásai, beszerzései (bútorok, elektromos eszközök, használati tárgyak, irodatechnikai eszközök). Épületeink évesek. Rendszeres karbantartásuk, állagmegóvásuk jelentős költségeket igényel. Karbantartó Csoportunk folyamatosan végez hibaelhárítást, sürgős és ütemezett munkákat. A SZAKMAI MUNKA JELLEMZŐI A Szociális Szolgáltató Központ, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kijelölt gyakorlati terephelyként segíti az alap, közép és felsőfokú iskolarendszerű képzést. Szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló, mentálhigiénikus, védőnő szerzi meg nálunk gyakorlati alapismereteit felsőfokú végzettségű munkatársaink tereptanári tevékenységének segítségével. Pénzügyi lehetőségeink figyelembevételével a jelentősebb országos szakmai fórumokon képviseltetjük magunkat. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, mely tevékenység a legmodernebb Internet-alapú nyilvántartási rendszert, valamint egyes pályázati kiírások esetében a folyamatos kapcsolattartást, adminisztrációt foglalja magába. A gondozási munkát segítő számítógépes szakmai programok (étkezési, gondozási térítési díj, gyógyszerezés, gondozási-ápolási dokumentációk, stb.) hozzájárulnak a színvonalas ápolási-gondozási, ellátási tevékenység végzéséhez. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában rögzített, bejelentett és engedélyezett formában közérdekű önkéntes foglalkoztatást végzünk évtől. 8

9 Szakmai pályázatok A feladatellátás fejlesztésére, a működési feltételek javítására, illetve a szolgáltatások minőségének javítására kiírt pályázatokon a pályázók köre a családsegítés-gyermekjóléti ellátásra és a hajléktalan-ellátásra irányult. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat eredményes pályázatai Év Pályáztató neve Pályázat neve KKEF részpályázat ÉMOP részpályázat Kazincbarcika Város Önkormányzata A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakítására valamint működésének fejlesztésére, és a helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására. Csellengők hete Kézműves foglalkozás védelembe vett gyerekekkel és családjaikkal Kazincbarcika Herbolya Régi telep város rehabilitáció ÉMOP /B/2f A civil szervezetek pályázati úton történő támogatása Humán Mentálhigiéné Szociális Alapítvány által benyújtva Elnyert támogatás Összesen: A hajléktalan ellátás eredményes pályázatai 2009-ben Pályáztató neve Pályázat neve Elnyert támogatás Utcai szociális munka támogatása: élelmiszer és gyógyszer beszerzése Hajléktalanokért Közalapítvány 2009/TK Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Étkeztetés biztosítása éjjeli menedékhelyen, nappali melegedőben és közterületen 2009/TK Eszközbeszerzés éjjeli menedékhelyen és nappali melegedőben 2009/TK Hajléktalanokért Közalapítvány Közterületen élők étkeztetése nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen és közterületen 2009/ET év összesen

10 A hajléktalan ellátás eredményes pályázatai és években Pályáztató neve Pályázat neve Elnyert támogatás Mentálhigiénés és fejlesztő programok Hajléktalanokért Közalapítvány hajléktalan személyek részére 2009/KP Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása a téli időszakban 2009/KP Támogatás biztosítása működési Hajléktalanokért Közalapítvány engedéllyel nem rendelkező, de hiánypótló tevékenységet végző ellátás biztosítására: utcai szociális munka TK-44 Támogatás biztosítása a téli időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány a hajléktalan emberek ellátásának megnövekedett költségeihez: amortizálódott eszközök pótlása TK-46 Éjjeli menedékhely és nappali melegedő Hajléktalanokért Közalapítvány tárgyi feltételeinek fejlesztése: bútorzat, műszaki eszközök, informatikai eszközök, sporteszközök beszerzése 2010-INT év összesen Pályáztató neve Pályázat neve Elnyert támogatás Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Étkeztetés, valamint gyógyszer, vitamin biztosítása lábadozószobában és betegszobában Te Utcai szociális munka végzése Kazincbarcikán TE Amortizáció, Alapvető eszközök pótlása éjjeli menedékhelyen és nappali melegedőben (vasaló, mosógép, centrifuga, hajvágó, törülköző, törlőruha, plédek, műanyag székek, asztalok stb.) Megnövekedett igénybevétel miatti amortizációból adódó eszközök pótlása Bőrhuzatok, matracok beszerzése) TK Hajléktalanokért Közalapítvány Közterületen élők étkeztetése nappali melegedőben TE-008. ( Ft,-) Hajléktalanokért Közalapítvány Komplex integrációt segítő program 15 fő tartósan közterületen élő hajléktalan ember számára, 6 fő részére foglalkoztatási programmal kiegészítve 2012-UNY év összesen

11 A hajléktalan ellátás eredményes pályázatai 2012-ben Pályáztató neve Pályázat neve Elnyert támogatás Betegszoba működtetése Hajléktalanokért Közalapítvány férőhellyel HEF-253 Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Tartósan közterületen élők számára nyújtott támogatások HEF Utcai szociális munka végzéséhez szükséges eszközök beszerzése HEF-312 Közterületen élők étkeztetése 6 hónapon át a nappali melegedőben és éjjeli menedékhelyen 101fő részére: kenyér biztosítása 181 napon keresztül, hideg élelem 120 napon keresztül, 20 alakalommal meleg egytálétel biztosítása HEF-157 Eszközök beszerzése közterületen élő hajléktalan emberek ellátásához HEF év összesen A hajléktalan ellátás benyújtott pályázatai évben Pályáztató neve Pályázat neve Pályázott összeg Hajléktalanokért Közalapítvány Team szupervízió a hajléktalan ellátásban dolgozók részére Hajléktalanokért Közalapítvány Krízis étkeztetés biztosítása a Nappali Melegedő, Éjjeli Ft- Menedékhely és Közterületen Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalan emberek Ftegészségügyi ellátása Hajléktalanokért Közalapítvány Központi Állami Támogatásban nem részesülő utcai szociális Ftmunka végzésének támogatása: Hajléktalanokért Közalapítvány Eszközök beszerzése közterületen élők ellátásához: Ft év összesen A 2013-ban benyújtott pályázatok elbírálásáról visszajelzés még nem érkezett, a befogadás megtörtént. 11

12 Egyéb pályázatok A beszámolási időszakban Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázatainak köszönhetően mindkét bölcsődei intézményi egység megújult. Az I. Sz. Bölcsőde az ÉMOP /B. jelű Kazincbarcika Város I. Sz. Bölcsődéjének kapacitásbővítése és rekonstrukciója következtében teljes felújításon esett át, új játékeszközök, bútorok beszerzésére került sor és 24 fő férőhellyel bővült, így 120 fő befogadására vált alkalmassá. A pályázati forrás mindösszesen Ft. volt, melyből a település Ft. önrészt vállalt. A II. Sz. Bölcsőde az ÉMOP /A Kazincbarcika Veres Péter Mikszáth Kálmán utcai akcióterület rehabilitációja Bölcsődei Új Funkciók ESZAprogram keretében nyílászáróit kicserélték, hőszigetelést, új burkolatot és homlokzati színezést kapott. Megnyithatta kapuit az Újkazinci Programsziget Közösségi Helyiség, mely civil csoportoknak ad lehetőséget programok megszervezésére. A projekt Ft. pályázati forrás bevonásával jöhetett létre. Mindkét intézményi egységben megvalósult az akadálymentesített környezet. ÉMOP-3.1.1/B-2f kódszámú Kazincbarcika, Herbolya-Régi telep szociális város rehabilitáció projekt keretében a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások Herbolya városrészben, helyben váltak elérhetővé az igénybevevők számára. Az alapszolgáltatásokon túl játszószoba, közösségi helyiségek, mosókonyha, zuhanyzók állnak az igénybevevők rendelkezésére. A projekt Ft. pályázati támogatásból valósulhatott meg. AZ INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS JELLEMZŐI Intézményünk gazdálkodását az eltelt időszakban szigorú és körültekintő gazdálkodás jellemezte. A ránk bízott feladatellátás sokrétű és összetett. Az önkormányzatot megillető normatív támogatások fajlagos összegei (1. sz. melléklet) 2010 évtől szinte teljesen változatlanok. Csekély összegű emelkedés 2011-ben a bölcsődei ellátottak esetében, az ingyenesen étkező gyermekek után igényelhető fajlagos összeg háromezer forintos növekedése volt. Az önkormányzatot megillető normatív támogatások összegének alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Az elmúlt évek alatt igyekeztünk az intézmény egyéb sajátos bevételeit növelni úgy, hogy maximálisan figyelembe vettük az ágazatunkra vonatkozó törvényi előírásokat, valamint szem előtt tartottuk az ellátottaink fizetőképességét. A feladatellátás pénzügyi mutatói Intézmény saját bevételei % 14, 73 17, 95 18, 77 22, 18 22, 61 Normatív támogatás % 37, 42 38, 57 36, 44 38, 53 35, 93 Társulási normatíva % 3, 46 3, 86 2, 64 2, 92 2, 79 Önkormányzat saját bevételeiből hozzáadott támogatás % 44, 39 39,62 42, 15 36, 37 38, 67 Összesen % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12

13 A Szociális Szolgáltató Központ feladat ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozási forrásainak megoszlása A szemléltetett adatok mutatják, hogy intézményeink biztonságos feladatellátásához a fenntartó jelentős összeget biztosít a saját bevételeiből. A július 1-től életbe lépő jogszabályváltozásokat követően a finanszírozásból kiesik a társulási normatíva, melyet pótol a településekkel egyenként megkötött feladat-ellátási szerződésekben rögzített szolgáltatási díj összege. A beszámolási időszak tekintetében az intézményi működéshez szükséges bevételeket részletesen a 3. sz. melléklet, illetve a kiadásokat a 4. sz. melléklet mutatja be. A Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak százalékos megoszlása 13

14 Az 5. sz. mellékletben részletesen mutatjuk be a feladat ellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, illetve bevételeket évben az összes kiadások összege: e.ft Ebből: e.ft segély, e.ft, az intézményi feladatellátás kiadásainak teljesítése. Amennyiben kiadások megoszlását vizsgáljuk látható, hogy az összes kiadásokból 47,4%- ot a társadalom és szociálpolitikai juttatások (segélyre jutó járulékok, és dologi kiadások nélkül), 52,6%-ot pedig a feladatellátásához szükséges kiadások összegére biztosítottunk. Az oszlopdiagramból kiderül, hogy a feladatellátás 14,73%-át saját bevétel 37,42%-át önkormányzatot megillető normatív támogatás, 3,46%-át társulási normatíva, 44,39%-át önkormányzati hozzájárulás fedezte évben az összes kiadások összege: e.ft Ebből: e.ft segély, e.ft, az intézményi feladatellátás kiadásainak teljesítése. Az adatokból látható, hogy az összes kiadásokból közel azonos összegben 50%-ot a társadalom és szociálpolitikai juttatások /segélyre jutó járulékok, és dologi kiadások nélkül), 50%-ot pedig a feladatellátásához szükséges kiadások összegére biztosítottunk. Lényeges adat, hogy a feladatellátás 17,95%-át saját bevétel 38,57%-át önkormányzatot megillető normatív támogatás, 3,86%-át társulási normatíva, 39,62%-át önkormányzati hozzájárulás fedezte évben az összes kiadások összege: e.ft Ebből: e.ft segély, e.ft, az intézményi feladatellátás kiadásainak teljesítése. A kiadások megoszlásának arányában látható, hogy az összes kiadásokból 51,2%-ot a társadalom és szociálpolitikai juttatások /segélyre jutó járulékok, és dologi kiadások nélkül), 48,8%-ot pedig a feladatellátásához szükséges kiadások összegére biztosítottunk. Az oszlopdiagram adatai alapján megfigyelhető, hogy a feladatellátás 18,77%-át saját bevétel 36,44%-át önkormányzatot megillető normatív támogatás, 2,64%-át társulási normatíva, 42,15%-át önkormányzati hozzájárulás fedezte évben az összes kiadások összege: e.ft Ebből: e.ft segély, e.ft, az intézményi feladatellátás kiadásainak teljesítése. A kiadások megoszlása tekintetében látható, hogy az összes kiadásokból 50,5%-ot a társadalom és szociálpolitikai juttatások /segélyre jutó járulékok, és dologi kiadások nélkül), 49,5%-ot pedig a feladatellátásához szükséges kiadások összegére biztosítottunk. 14

15 A feladatellátás 22,18%-át saját bevétel 38,53%-át önkormányzatot megillető normatív támogatás, 2,92%-át társulási normatíva, 36,37%-át önkormányzati hozzájárulás fedezte évben az összes kiadások összege: e.ft Ebből: e.ft segély, e.ft, az intézményi feladatellátás kiadásainak teljesítése. Amennyiben kiadások megoszlását vizsgáljuk látható hogy az összes kiadásokból 46,3%- ot a társadalom és szociálpolitikai juttatások (segélyre jutó járulékok, és dologi kiadások nélkül), 53,7%-ot pedig a feladatellátásához szükséges kiadások összegére biztosítottunk. Az oszlopdiagramból kiderül, hogy a feladatellátás 22,61%-át saját bevétel 35,93%-át önkormányzatot megillető normatív támogatás, 2,79%-át társulási normatíva, 38,67%-át önkormányzati hozzájárulás fedezte. A Szociális Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények kiadásainak és bevételeinek egyenlegét az 5. sz. melléklet mutatja be. A szigorú és körültekintő gazdálkodásunk eredményének köszönhetően elmondhatjuk, hogy első félévére jelentős összegű kifizetetlen számlát sikerült pénzügyileg rendeznünk. A ¾ évi számításaink alapján az év végére kifizetetlen számláink nem lesznek (4. sz. melléklet) A gazdálkodás ellenőrzése (pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés) Az ellenőrzési tevékenységeket a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásának Belső Ellenőrzési Csoportja végezte. Ellenőrzések években: 2009 dologi jellegű kiadások ellenőrzése; 2010 élelmezési tevékenység ellenőrzése; 2010 közalkalmazottak kinevezésének, besorolásának ellenőrzése; 2011 térítési díjak beszedésének ellenőrzése; 2011 élelmezési tevékenység ellenőrzése; 2012 közalkalmazottak kinevezésének, besorolásának ellenőrzése; 2012 térítési díjak beszedésének ellenőrzése; 2013 közalkalmazottak kinevezésének, besorolásának ellenőrzése; 2013 térítési díjak beszedésének ellenőrzése. Az ellenőrzések során a gazdálkodást, a pénzügyi tevékenységet, valamint az ügymenetet szabályszerűnek ítélték, az erről szóló jelentésekben kisebb technikai kiigazítások kerültek javaslatként megfogalmazásra, melyek folyamatosan figyelembe vételre kerültek. 15

16 INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSI FORMÁK, TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK ÉTKEZTETÉS - HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (Csokonai út 3.) Étkeztetés A szolgáltatás feladata: Az ellátási területen élő azon személyek részére legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek megoldani. A szociális rászorultság feltételeit, a térítési díjakat a törvényi előírásoknak megfelelően Kazincbarcika Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2008. (II. 22.) rendeletében szabályozza. Az étkeztetés alapvető szolgáltatás, amely az ellátottak védelmét erősíti, és biztonság érzetét növeli. Segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére, hogy az önálló életvitelüket fenn tudják tartani a saját otthonukban. A szolgáltatást igénybe vevő részére fő étkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosít. Amennyiben az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, háziorvos javaslatára diétás étkezést kell biztosítani. A szolgáltatás az ellátott részére saját környezetében olyan mértékű segítséget ad az önálló élet folytatásához, amely a mindennapi élet gondjait könnyíti meg. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek jövedelem vizsgálat, ellátást igénybevevő tájékoztatása, kérelem nyilvántartásba vétele. Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik a szakmai vezetőnél. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmét a törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselőjének beleegyezésével teheti ezt meg. A szolgáltatásért térítési díj fizetendő, amelyet a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az intézményi térítési díj mértékének figyelembevételével kell megállapítani. Az étkeztetést, a közétkeztetés átszervezését követően (278/2011. (XI. 30.) sz. Ökt. határozat) január 1. óta a Barcika Príma Kft. biztosítja a hét minden napján (amennyiben arra igény van, ünnepnapokon is). Az étkeztetés megszervezése a lakosság szükségleteinek megfelelően történik. A konyhák kapacitásának megfelelően az ételt az alábbi főzőhelyeken állítják elő a Barcika Príma Kft. munkatársai: 16

17 - I. Sz. Bölcsőde 110 fő, - II. Sz. Bölcsőde 140 fő, - Időskorúak Gondozóháza 90 fő, - I. Sz. Idősek Klubja 200 fő részesülhet étkeztetésben A főzőhelyek adagszámai ig I. Sz. Bölcsőde II. Sz. Bölcsőde Gondozóház I. Sz. Idősek Klubja Összesen: Az étkeztetés módja saját maga szállítja el, társadalmi gondozó viszi házhoz (az ételt lakásra szállítják azoknak az ellátottaknak, akik koruk, egészségi állapotuk és mozgáskorlátozottságuk miatt otthonukat elhagyni képtelenek), gépkocsival kiszállítják. Az étkeztetés főbb mutatói Megnevezés ig Étkeztetésben részesülők száma Térítési díjat fizet Térítési díjat nem fizet Felvettek száma Megszűnt ellátások száma Lakásra szállítják Helyben fogyasztás Adagszám Megfigyelhető a térítési díjat nem fizetők, illetve a megszűnt ellátások számának növekedése. Mivel az alapszolgáltatások legfontosabb feladata a rászorulók ellátása, természetes folyamat, hogy ezek az adatok jelentkeznek az ilyen típusú ellátások mutatóiban is. Az étkeztetett ellátottak összlétszáma, lényegesen nem változott. 17

18 Ezért fontos feladatunk, hogy a fizetőképes csoportokat ismételten beléptessük az ellátásba. Ennek fontos tényezői: a folyamatosan jó minőségű, bőséges ételkínálat, illetve a tájékoztató tevékenység hatékonyabbá tétele. Az intézményi térítési díjfizetés a kedvezmény és a kedvezményezettek arányában Fizetendő térítési díj % 24% 34% 39% 43% 48% 80% 52% 40% 34% 27% 22% 60% 10% 16% 12% 4% 3% Nem fizet 2% 2% 2% 9% 15% Egyéb: aki jövedelmének a 30%-át vizsgálni kell (szociális törvény a) 12% 8% 13% 17% 12% 18

19 Házi segítségnyújtás Az ellátás feladata A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás konkrét feladata, hogy az ellátott meglévő fizikai, mentális és egészségügyi állapotát megőrizze ill. megerősítse, segítséget nyújtson a prevencióhoz. A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy az igénylő számára szolgáltatást nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében. Ennek megfelelően alapvető cél az igénybe vevő - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartása. A jól működő házi gondozás teremtheti meg a lakóhelyen, saját lakáson való szociális ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit. A tevékenység összetett, szerteágazó, az életvitel minden területére kiterjedő, teljes körű gondozást jelent. Alapszolgáltatás, amely az ellátottak védelmét erősíti, és biztonságérzetét növeli. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek gondozási szükséglet vizsgálata jövedelem vizsgálat az ellátást igénybevevő tájékoztatása kérelem nyilvántartásba vétele Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik a szakmai vezetőnél. Ha az ellátott cselekvőképtelen a kérelmet a törvényes képviselő terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével teheti meg. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amely a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az intézmény térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. A lakóhely szerinti jegyző az ellátás igénybevételét megelőzően az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet vizsgálja, és erről igazolást állít ki október 15-étől a Szociális Szolgáltató Központ Kazincbarcika, Tardona, (Mályinka 2009-ig) településeken intézményfenntartó társulás formájában biztosította a szolgáltatást július 1-jét követően a kistérségi társulási rendszer átalakulása következtében feladat-ellátási szerződés keretében történik az ellátás működtetése Tardona Községben. A napi gondozás gyakorisága folyamatosan emelkedik, melynek oka az egészségi állapot romlása, és az átlagéletkor növekedése. Ennek következtében 2013-ban a Házi Segítségnyújtás ellátotti létszáma 27 fővel nőtt, 126 főre emelkedett. Erről Kazincbarcika Képviselő-testülete a 105/2013. (V. 24.) sz. Ökt. határozatában döntött. 19

20 A gondozás gyakorisága ellátottak száma szerint ig Összesen Kazincbarcika Tardona Összesen Az ellátottak száma emelkedést mutat, amit a szakmai munka színvonalának, az ellátásban tevékenykedő szakemberek minőségi szolgáltatás-biztosításának köszönhető. Az ellátotti létszám növelése megfelelő válasz a megjelenő szükségletekre. A gondozási tevékenység mennyiségi mutatói ig Összesen Gondozásra fordított órák száma Egyéb gondozási órák száma , ,5 Úti időre számított órák , ,5 Ledolgozott órák száma A gondozásra fordított órák folyamatosan emelkednek, amelyet az egyre idősebb ellátottak, fokozatosan rosszabb egészségi állapota indokol. Az ellátottak gondozási időigénye alkalmanként negyed órától két óráig terjed. 20

21 Az átlag életkor: 2009-ban: 73 év, 2010-ben: 73 év, 2011-ban: 75 év, 2012-ban: 76 év, 2013-ban: 77 év. A korcsoport szerinti megoszlás Férfiak ig. Összesen év év év év x év Összesen Nők ig Összesen év év év év x év Összesen Mindösszesen Az országosan jellemző demográfiai változások településünkön is megjelennek, ami az ellátottak életkori jellemzőiben, a fokozatos elöregedésben mutatkozik meg. Ez a női és a férfi ellátottakra egyaránt igaz. 21

22 CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (Építők útja ) Kazincbarcikán a családsegítés 1989, a gyermekjóléti szolgálat 1997 óta működik. A környező településekkel (Berente, Tardona) kapcsolatos feladatokat 2005-től fokozatosan vállaltuk fel, kezdetben kistérségi feladatellátás keretében, 2013 óta feladat-ellátási szerződés formájában. Családsegítő Szolgálat A szolgáltatás feladata A szolgálat az szociális törvény, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a fenti települések működési területén az alapellátások tekintetében családsegítést végző intézmény. Az intézmény működési feladata: az ellátási területen élő családok, és személyek életminőségének javítása, szociális és mentálhigiénés problémáik kezelése. A krízishelyzetbe került egyének és családok segítése, a krízishelyzet megszüntetése érdekében egyéni illetve csoportos szolgáltatások biztosítása. A megelőzés érdekében együttműködik intézményünk a szociális, egészségügyi, oktatási, és gyermekjóléti intézményekkel, e munkát támogató, segítő civil kezdeményezésekkel. A Családsegítő Szolgálat forgalmi adatai Település Év Éves forgalom (alkalom) Összes kliens (fő) Ebből: Új kliens (fő) Kazincbarcika Berente Tardona ig ig ig

23 A szolgálat statisztikai mutatóit nagymértékben befolyásolták az elmúlt években bekövetkezett törvényi változások (a rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségének változásai). A szolgáltatást igénybe vevő kliensek többször igényeltek segítséget, bonyolultabbá vált az ügyintézés, súlyosabbá, komplexebbé váltak a problémák. A kliensek számának változása ellenére a forgalmi adatok közel azonos szinten maradtak. A szolgáltatást igénybe vevők problémáinak jellege Település Év Életviteli Családikapcsolati Családon belüli bántalmazás Lelki mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosod ás következménye Ügyintézés Információkérés Egyéb Komplex/krízis Kazincbarcika ig Berente ig Tardona ig A Családsegítő Szolgálat statisztikai adatai az elsődleges esetkezelésre fókuszálnak, a kliens által hozott problémákra reagálva. A rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos törvényi változás magával hozta a foglalkoztatással kapcsolatos problémák számadatainak változását. Ez közel mindhárom településen átlagosan 80%-os csökkenés jelentett. A évben minden aktív korú, segélyben részesülő állampolgárnak a Családsegítő Szolgálattal volt kötelessége együttműködni. A magas kliensszám gátjává vált a hatékony szakmai tevékenységnek, hatalmas adminisztratív terhet rótt a Szolgálat munkatársaira. 23

24 A évben a kliensek számának csökkenését magyarázza az aktív korúak együttműködési kötelezettségének jogszabályi változása. A rendelkezésre állási támogatásban részesülőknek a Munkaügyi Központ biztosította a kötelezettség teljesítését. A nyugdíjaztatással kapcsolatos ügyintézések továbbra is nagy kihívást jelentenek. Egyéb szolgáltató tevékenységek 1. Szolgáltatások közvetítése, nyújtása Az arra rászoruló egyéneknek telefonálási, faxolási és fénymásolási lehetőséget biztosítunk, amennyire szűkös költségvetésünk engedi. 2. Dologi javak közvetítése és nyújtása Adományok fogadása és továbbítása. Örvendetes, hogy egyre szélesedik azon magánszemélyek és szerveztek köre, akik nagylelkű adományaikkal segítik a velünk kapcsolatban álló nehéz körülmények között élő embereket. 24

25 3. Adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás Az adósságkezelési tanácsadást csak kazincbarcikai lakosok vehetik igénybe Szolgálatunknál. Városunkban az adósságkezelési tanácsadás 10 éve működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül. Az adósságkezelési tanácsadás komplex szolgáltatás, melynek elemei: - az adós háztartásának adóssága megfizetéséhez nyújtott adósságcsökkentési támogatás, - az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a folyó havi lakásfenntartási kiadások mérséklését elősegítő lakásfenntartási támogatás, - valamint az adós háztartás erőforrásainak feltárását, gazdálkodásának optimalizálását és motiváltságának erősítését elősegítő adósságkezelési tanácsadás. Az adósságkezelés szabályozásának változásai A kezelhető adósság maximális összege A kezelhető adósság maximális összege A kezelhető adósság maximális összege újra A két igénylés közötti időintervallum fél évről két évre növekedett Ezen tények érzékelhetőek jelenleg az igénybevevők létszámában. Bár hatásuk elhúzódó, illetve sok a feltételeknek megfelelő kazincbarcikai lakos él a kérelem lehetőségével, de a régi klienseknek komoly gondot okoz, hogy csak kétévente vehetik igénybe az adósságcsökkentési tanácsadást, hiszen életmódjuk, életkörülményeik jelentősen nem javultak. Térségünkben egyre nagyobb gondot jelent a munkanélküliség, az elszegényedés, a lakhatási- és közüzemi hátralékok növekedése, így fokozott igény jelentkezik az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételére. 4. Aktív korúak, rendszeres szociális segélyben részesülők beilleszkedési program szerint nyújtott segítség A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak száma a szabályozás változásainak következményeként csökkent, 2010-től változott az együttműködésre kijelölt szerv. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők együttműködési kötelezettségüket a Munkaügyi Központtal teljesítették. Jelenleg zömmel 55 év felettieket 25

26 látunk el. Sajnos jellemző, hogy több éve vannak munka nélkül. Egészségi állapotuk megromlott, mentális helyzetük rossz. Nagy számban szenvedélybetegek. A csoportos formában történő foglalkoztatást nem igényelték, egyéni esetkezelési formát alkalmazunk. Munkavállalási ehetőségeik korlátozottak. A megélt tapasztalatok nem jelentenek motivációs alapot számukra. Eseti gondnoki feladatellátás (iskoláztatási támogatás felfüggesztése esetén) augusztus 30-i hatállyal bevezetésre került az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének jogintézménye. Az új szabályozás célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. Ha a gyermek nem teljesítette tankötelezettségét és igazolatlan hiányzásainak száma elérte az 50 órát, a jegyzői gyámhatóság felfüggesztette az iskoláztatási támogatást, és védelembe vette a gyermeket, mely eseti gondnok kirendelésével is együtt járt. A törvényi változás a családgondozók feladatbővülését eredményezte. A családok vásárlási, pénzgazdálkodási szokásainak, háztartásvezetési gyakorlatának segítését célozták meg az eseti gondnoki feladatot ellátó kollégák. Tapasztalataink szerint a családok többnyire megfelelő együttműködési készségről tettek tanúbizonyságot. A felfüggesztés megszüntetésének okai: elköltözés vagy magántanulói státuszba kerülés. Gyermekjóléti Szolgálat A szolgáltatás feladata A szolgálat a gyermekvédelmi törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési felvételéről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján Kazincbarcika, Berente, és Tardona települések működési területén az alapellátások tekintetében gyermekjóléti szolgáltatást végző intézmény. Közvetlen feladata: a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. A krízishelyzetbe került egyének és családok segítése, a krízishelyzet megszüntetése érdekében egyéni illetve csoportos szolgáltatások biztosítása. A veszélyeztetett gyermekes családok támogatása gyermekjóléti szolgáltatás révén valósul meg. A megelőzés érdekében intézményünk együttműködik az észlelő és jelzőrendszer tagjaival, a szociális, egészségügyi, oktatási, intézményekkel. A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási feladatai: - alapellátás keretében történő családgondozás, - védelembe vételi intézkedés előkészítése, javaslattétel, - védelembe vett gyermekek és családjaik gondozása, - javaslattétel ideiglenes hatályú elhelyezésre, - átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartás, - örökbefogadás esetén környezettanulmány készítése. 26

27 A Gyermekjóléti Szolgálat forgalmi adatai Település Év Éves esetszám (fő) Tanácsadás Ebből Gondozás Kazincbarcika ig Berente ig Tardona ig

28 2009. évtől augusztus 31-ig jelentős eltérés mutatkozik az ellátott esetek számában. Ha csak a korábbi éveket nézzük 2009-től 2012-ig, már látható a növekedés: 378-ról 478- ra, mely 26%-os emelkedést jelent ban az előző évhez viszonyítva további növekedést (53%) tapasztalhatunk. Az emelkedés egyik függvénye a kezelt problémák növekedése, ahol majd kétszeresére nőtt a számadat. A kezelt problémák típusai a Gyermekjóléti Szolgálatban Év Anyagi Gyermeknevelési Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás Fogyatékosság Szenvedélybetegségek ig A beszámolási időszak alatt a magatartászavar és a szülői elhanyagolás a legkiemelkedőbb, de az idei évben a főbb kezelt problémákhoz társult az anyagi probléma és a szülők vagy a család életvitele. A fenti változók következményeként kimagaslóan megnövekedett az előző évekhez képest a szenvedélybetegség miatt hozzánk került gyermekek, családok száma. A családok körében sajnos évek óta jelen van és egyre növekvő arányokat mutat a szülők vagy a család életvitelének problémás volta, a családi konfliktusok kezelésének zavara. A gyermekek esetében ugyanilyen növekvő tendenciát mutat a magatartás és teljesítményzavar, illetve a szülői elhanyagolás problémája. Megállapítható, hogy a látókörünkben lévő gyermekek igazolatlan iskolai hiányzásai nem szűntek meg a leggondosabb, legösszehangoltabb munka ellenére sem. Tardonán a másik két településtől eltérő statisztikai mutató magyarázata, hogy lecsökkent a gondozásba vett gyermekek száma (elköltözött a településről egy több gyermekes halmozott problémákkal küszködő család). 28

29 Gyermekjóléti Szolgálat - az esetkezelés jellege Település Év Információnyújtás Tanácsadás Segítő beszélgetés Hivatalos ügyekben való közreműködés Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba Felülvizsgálati tárgyaláson való részvételek Elhelyezési értekezleten való részvétel Esetkonferencia Konfliktuskezelés Örökbefogadás/ első védelembe vétel Adományozás Kazincbarcika ig Berente ig Tardona ig A Gyermekjóléti Szolgálat munkájának nagy része terepen zajlik. Nagyon magas a családlátogatások száma, és a hatósági munka segítéseként a tárgyalásokon (védelembe vételi, felülvizsgálati) való részvétel. A leghangsúlyosabb szerepet a segítő beszélgetés kapja, mely során az egész családnak nyújtunk szakmai tanácsokat a komplex gondozás folyamán. 29

30 A jelzőrendszer és működése A veszélyeztetett helyzetben élő gyermekek esetében óriási a problémát észlelő és az azt jelző szervezetek szerepe. Hiszen az első lépést jelentik a gondozás folyamatában. Jelzőrendszer tagjai: védőnői szolgálat, bölcsődék, óvodák, iskolák, hatósági szervek stb. A jelzőrendszer működésének hatékonyságát mutatja a jelzések számának növekedése. Az évenkénti szakmai tanácskozások témáit az aktualitásoknak megfelelően határoztuk meg. Többek között a gyermeki agresszivitásról, a gyermekek, fiatalok bűnözővé válásnak vizsgálatáról, a reszocializáció lehetőségeinek kérdésköréről, a törvényi változásokról. Évente legalább hat alkalommal szerveztünk szakmaközi megbeszélést, melyeken a jelzőrendszer egy adott területén dolgozó szakemberek részvételére számítottunk. Ezek a kisebb körben megrendezésre került tanácskozások rendkívül hasznosnak bizonyultak az együttműködés szempontjából. A kapcsolattartási ügyelet Célja, hogy a gyermekek válás után is kapcsolatban maradjanak szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel. Ha a gyermeknek ez az alapvető joga valamilyen ok miatt nem biztosított, mi mediátor segítséget, semleges helyet, a gyermek számára természetes környezetet (játékokkal berendezett szobát), szakemberek és önkéntes segítők segítségét tudjuk felajánlani a cél érdekében. A Kapcsolattartási ügyelet statisztikai adatai Év Gyermekek száma Családok száma Szakemberek száma mediátor, 9 segítő mediátor, 10 segítő mediátor, 14 segítő mediátor, 16 segítő ig mediátor, 15 segítő 30

31 Eddigi tapasztalataink alapján növekvő igény mutatkozik a Kapcsolattartási ügyelet szolgáltatásainak igénybevételére. Ennek sajnálatos oka, hogy napjainkban egyre növekszik a felbomló családi közösségek száma. A megromlott, illetve megszakadt szülőgyermek kapcsolat fenntartása, javítása, ápolása érdekében biztosítjuk szolgáltatásunkat. Örvendetes, hogy a hivatalos szervek egyre többször kérik véleményünket, az egyes esetekben a határozat meghozatala előtt is konzultálnak munkatársainkkal tartalmi kérdésekről. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyéb szolgáltatásai A kapcsolatügyeleti mediáció, a pszichológus és a jogász lehetőségét csak Kazincbarcikán tudjuk biztosítani az ellátottak körének: pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, gyermekcsoportok, szabadidős tevékenységek (Önkormányzati pályázati támogatás felhasználásával a nyári szünet idején szervezett formában nyitott csoportot szerveztünk a játszótereken csellengő gyermekek számára. A programok kivitelezésében nagy lelkesedéssel vállaltak részt a munkatársak, kihasználva mindazon nevelési lehetőségeket, amelyeket a kötetlen együttlét és a csoport ereje ad a résztvevőknek.), egészségügyi szűrővizsgálat, mosókonyha használat, tisztasági fürdő használat (zuhanyozási lehetőség). 31

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Illés Pálné intézményvezető Kazincbarcika, 2013. november 5. Horváthné Geleta Mária megbízott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2007. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2007-es

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére Csanytelek Község Polgármesterét l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 3171/2011. E L T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S-

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- SZAKMAI PROGRAMJA Átdolgozva hatályos: 2012. szeptember 1-től A szociális szolgáltatások körében a

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető 27. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12471-2/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Szociális szolgáltatástervezési koncepció Á c s

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26. MMSZ GONDVISELÉS HÁZA - ESZTERGOM SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat Esztergom, 2011. 01.26. I. Családsegítő Szolgálat A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben