Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről"

Átírás

1 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló évről április 1

2 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani tudás és képesség nem tudja teljesen kiszámíthatóvá tenni a szociális történést, de jó esély a sikerre október 01.-től Újszász és Zagyvarékas mikro-térséget alkotott, (így kistérségi társulás formájában látja el feladatait) melynek neve Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja, melynek székhelye Újszászon található. Feladatainkat a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv., valamint A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. alapján végezzük, melyek a következőek: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - időskorúak nappali ellátása, - családsegítés, (adósságkezelési szolgáltatás ) - gyermekjóléti szolgáltatás, A kötelező feladatellátáson túl az alábbi szolgálatok is működnek: - támogató szolgálat, - közösségi pszichiátriai ellátás, - közösségi szenvedélybeteg ellátás, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ellátási területe: Újszász város közigazgatási területe Zagyvarékas község közigazgatási területe Közösségi pszichiátriai ellátás vonatkozásában: Szolnok, Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Vezseny, Tiszajenő, Tiszavárkony, Tószeg, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű, Besenyszög, Tiszasüly, Nagykörű, Csataszög, Kőtelek, Hunyadfalva, Szajol települések közigazgatási területe. Az alapszolgáltatások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását Újszász Akácfa út 90. szám alatti telephelyen biztosítjuk. Közösségi szenvedélybeteg ellátás vonatkozásában a településünkön élő rászorulókat a besenyszögi intézmény látja el, míg a Támogató szolgálatot a rákóczifalvai központ. A Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások és ellátások infrastrukturális feltételeinek minőségi fejlesztése a Zagyva menti mikrotérségben, ÉAOP-4.1.3/C-2f nyertes projekt megvalósítása alatt a Támogató szolgálat a Polgármesteri Hivatalban, míg a többi ellátás a Művelődési Házban fogadta ügyfeleit. A gazdasági osztály Önkormányzati lakásban kapott helyet. 2

3 2011. november 15.-én megtörténtek az új épületek műszaki átadás-átvétele, december 31.-én jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkeztünk. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet követelményeinek, valamint az esélyegyenlőségi törvényben foglalt elveknek maximálisan megfelelünk, remélhetően a szolgálatok végleges működési engedélyének kiadása nem ütközik akadályba. A szolgálatok szakmai feltételei nagymértékben javultak, az új épület, többek között kellő számú interjúszobával, konferenciateremmel bővült. Megszűntek a zsúfolt munkakörülmények, biztosítottak a tárgyi, technikai feltételek. A és az azt megelőző évre jellemző a szakmai dolgozók stabilitása, vagyis a fluktuáció mentesség. A pályázat által szeretnénk elérni a szociális ellátórendszer oly mértékű fejlesztését, amely alapját képezi egy egységes színvonalú és széleskörű szociális alapellátásnak. A rászorulók számára lehetővé tesszük a helyben történő, szakszerű problémakezelést, korszerűbb feltételek mellett, amely a különböző életvitelű és problémájú személyek nehézségeit képes komplex módon kezelni. Tisztelt Képviselő-testület! Ezen beszámoló január december 31. időszakot öleli fel. 3

4 I. AZ ADOTT IDŐSZAKBAN VÉGZETT SZAKMAI MUNKA BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE 1. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT A Gyermekjóléti Szolgáltatás céljai és feladatai: A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló évi XXXI törvény alapján látja el, valamint a kapcsolódó kormány és népjóléti miniszteri rendeletek előírásainak megfelelően végezzük. Az évi XXXI. törvény előírásainak megfelelően a települési önkormányzatok a Gyermekjóléti Szolgálatok felállításával, azok tevékenységén keresztül segítjük a gyermekek családban történő nevelkedését, veszélyeztetettségük megelőzését, valamint a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését. A Gyermekjóléti szolgálat feladatainak általános bemutatása: Az ügyfélszolgálatot a Városi Művelődési Ház egyik klubhelyiségében bonyolítottuk, egyéb szolgálatainkkal közösen. Miután nem tudtunk biztosítani külön helyiséget, arra törekedtünk, hogy a területen végzett munkánk legyen hangsúlyosabb. Elmondható, hogy az ügyfélszámunk 2011 ben jelentősen visszaesett. A településen élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése érdekében egyéni esetkezelés történik családgondozás keretében. A szolgálatunk gyermeket és családját egységes rendszernek tekintve, rendszerszemléletben végzi munkáját. Szociális csoportmunkát, közösségi szociális munkát szükség szerint végez. Érdekvédelemre törekszik, annak érdekében, hogy a családok a kapott segítséggel a későbbiekben önállóan is meg tudják oldani problémáikat. A hangsúly a képessé tevésen van. A gyermeki jogokat és kötelességeket, a szülői jogokat és kötelezettségeket széles körben ismerteti, betartásukat munkájával elősegíti. Delegáltként részt vesz a térségben megszervezett szakmai továbbképzéseken. Gondoskodik arról, hogy a jelzőrendszeri értekezleteken, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon az érintettek megjelenjenek. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival és munkatársaival hatékonyan együttműködik. A jeles napokon rendezvényeken, iskolai szünetekben szabadidős programok megszervezésében és lebonyolításában részt vesz. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak feladatai közé tartozik: családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok elhárítása, családi konfliktusok megoldásának elősegítése, helyettes szülői ellátás szervezése és működtetése, segítő munka végzése és más szolgáltatások nyújtása, egyéb szolgáltatók által nyújtott ellátások közvetítése, közreműködés az önkormányzat, gyámhatóság tevékenységében. Ezen feladataikat, az ellátások teljesítésével - gondozással, az ellátások közvetítésével - szolgáltatással, szervező tevékenységgel - szervezésével biztosítjuk. A feladatok ellátásához használt módszerek: az esetmunka, a csoportmunka, a közösségi szociális munka. Elsődlegesen a gyermek érdekeit kell szem előtt tartani, a gyermek a kliens, a családot komplex rendszerként kezeljük, a családi egyensúly helyreállítására törekszünk. 4

5 A cél, hogy a szociális munka sajátos eszközeivel segítséget nyújtsunk a klienseknek a mindennapi életüket fenyegető gazdasági, és társadalmi negatív hatások kivédéséhez. Arra törekszünk, hogy a kliensek képessé váljanak arra, hogy a különböző problémákat önállóan, saját erejükből oldják meg, ezáltal szociális működőképességük erősödjön. Tevékenysége során a családi problémák megelőzésére, a hatósági út elkerülésére törekszünk. Jelzőrendszer működtetése a településen: A gyermekek veszélyeztetettségének észlelése, és a preventív ellátások megszervezése érdekében a veszélyeztetettségről a jelzőrendszer szakszerű működtetésével szerezünk tudomást. E védőgyűrű résztvevői: védőnők, a gyermekorvos, háziorvosok, az óvoda, - iskola gyermekvédelmi felelősei, a gyámhivatal, a pártfogó felügyelők, a rendőrség, a családsegítő szolgálat családgondozója, a nevelési tanácsadó, pedagógiai szakszolgálat szakemberei, civil szervezetek. Az együttműködés kiterjed: a kölcsönös tájékoztatásra, egymás tevékenységének gyakorlati megismerésére, támogatására, kölcsönös konzultációra és tapasztalatcserére, a legmegfelelőbb ellátás biztosítása érdekében feladatok egymástól való kölcsönös átvállalására. Az együttműködés során az érintett intézmények és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közlik egymással azokat az adatokat, panaszokat, vizsgálati eredményeket, amelyek a közös célok eléréséhez, illetve a közös feladatok legjobb ellátásához szükségesek. A jelzőrendszer tagjai rendszeresen részt vesznek a megbeszéléseken, kapcsolatunk a tagokkal nem csak a jelzőrendszeri megbeszélésekre irányul, hanem probléma esetén telefonon, vagy személyesen azonnal jeleznek. A közoktatási intézményekkel történő együttműködés azért vált kiemelten fontossá, mert a személyesebb törődés, nagyobb odafigyelés is sokat javíthat a gyermekek helyzetén. A gyermekek beviszik az óvodákba, iskolákba a szülők egyre intenzívebben jelentkező gondjait, a munkanélküliséget, a közműtartozásokat, az elszegényedést, a kilátástalan lakáshelyzetet. Szolgálatunk igyekszik komplex segítséget nyújtani ezen gyermekeknek és családjaiknak. Az 1. számú táblázat a jelzőrendszeri tagok által megküldött jelzések számát mutatja meg számunkra. Egészségügyi szolgáltató 8 Ebből védőnői jelzés 2 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat Napközbeni kisgyermek ellátását nyújtók 3 Átmeneti gondozást biztosítók Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása Közoktatási intézmény 73 Rendőrség 10 Ügyészség, bíróság Pártfogó felügyelői szolgálat 3 Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány Áldozatsegítés és kárenyhítését feladatait ellátó szervezet Állampolgár 4 Önkormányzat (Jegyző), Gyámhivatal - Összesen 103 5

6 A jelzések több esetben telefonon történnek, annak ellenére, hogy az írásban tett jelzés fontosságát hangsúlyozzuk. Minden év március 31- ig gyermekvédelmi tanácskozást tartunk, melyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését és áttekintik a gyermekjóléti alapellátás valamennyi formáját, szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. Személyi feltételek: A Gyermekjóléti Szolgálatnál családgondozói munkakörben: szakirányú szakképzettség felsőfokú szociális alapvégzettség szükséges. A szolgálatnál 2 fő szakképzett alkalmazott dolgozik. A szolgálat szakmai vezetését Joó Andor szociális munkás látja el, aki heti rendszerességgel Újszász mellett, a zagyvarékasi gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetését is ellátja. Hetente szakmai esetmegbeszéléseket tart az ott dolgozó családgondozók részére. A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait igénybe vehetik a településen élő 0-18 éves korosztályhoz tartozó gyermekek és családtagjaik, utógondozás esetén pedig a éves korosztályhoz tartozó fiatalok. A Gyermekjóléti szolgáltatást önkéntesen vehetik igénybe a kliensek. Az ellátásban részesülők demográfiai jellemzőit a es évre vonatkozóan 2. számú táblázat mutatja meg számunkra. Nem Kor Alapellátásban történő gondozás Védelembe vétel Utógondozás, szakellátásból kikerült Ideiglenes hatállyal elhelyezett Átmeneti nevelt Tartós nevelt Összesen Lány Összesen Családok száma számú táblázat Az alapellátás keretében gondozott gyermekekről nyilvántartást vezetünk, a velük való munkát pedig forgalmi naplóban rögzítjük. A védelembe vétel során a családgondozó feladata a gyermek gondozásának, ellátásnak szervezése és a szülői nevelés támogatásának folyamatos biztosítása, segítése. 6

7 A védelembe vétel okai: a gyermekek iskolai magatartási problémái, igazolatlan iskolai hiányzások, a szülők nem megfelelő életvitele, szülők közötti konfliktusból eredő érzelmi bántalmazás és veszélyeztetettség, gyermekelhanyagolás. Átmeneti nevelésben lévő gyermekek családjánál célunk a szülők ösztönzése a gyermekükkel való rendszeres, és időszakos kapcsolattartás igénybevételére. A gyermekek gondozási helyeivel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, figyelemmel kísértük fejlődésüket. A gyermekek családjait családgondozás keretében segítettük, melynek célja a család képessé tétele a gyermek visszafogadására. A Gyermekjóléti szolgáltatás területén nagymértékű növekedés látható, melynek oka elsősorban a tankötelezettség elmulasztásával magyarázható, mely maga után vonta a védelembe vételi eljárások számának emelkedését is. Munkánk jelentős részét az általános-, közép- és szakiskolások igazolatlan hiányzásairól küldött jelzésekkel összefüggő tevékenység képezi. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító évi LXVI. törvény augusztus 30 ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. A új jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. Ötven óra igazolatlan tanórai foglalkozás esetén a település jegyzője elrendeli a gyermek védelembe vételét, valamint a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. Ezáltal kialakult egy új feladatkör is, az eseti gondnokság intézménye, mely szintén a feladatkörünket bővítette. Az eseti gondnok a gyermek után járó iskoláztatási támogatás természetben történő felhasználásával foglalkozik. Erre a feladatra kijelölésre a családgondozók kerültek kijelölésre, mely tovább növelte leterheltségünket. Az eddigi tapasztalatok alapján a településen ellenállást váltott ki a törvényi változás. Egyes szülők szégyenként élik meg, hogy a szükséges dolgokat nem egyedül vásárolják meg gyermekeiknek. Ugyanakkor elmondható, hogy többségük együttműködő magatartást tanúsít az eseti gondnokkal. Eseti gondnok kijelölésére 9 családnál került sor. A Szolgálat családgondozói hetente látogatják otthonukban a családokat, havi rendszerességgel a nevelési oktatási intézményeket. A családlátogatás nagyon fontos szerepet tölt be a gondozás folyamatában, hiszen a családgondozó ezáltal jobban megismerheti a gyermekotthoni szokásait, szabadidős tevékenységeit, feladatait a családi munkamegosztásban, a szülők nevelési stílusát, eszközeit, a család belső kapcsolatait. A gondozásban lévő gyermekek, illetve családjaik esetében fő probléma a szülők vagy család életvitele, anyagi (megélhetési), lakhatási nehézségek, szülői elhanyagolás, családi konfliktus, gyermeknevelési, magatartási-, tanulási-, kapcsolati- és beilleszkedési nehézségek. A család nem tud valamilyen tartóssá vált állapotból kilábalni, sajnos ezen a Gyermekjóléti Szolgálat sem tud látványosan változtatni, de az odafigyelés, a tanácsadás, a segítő beszélgetések, közreműködés ügyintézésben, viszonylag elfogadható mederben tarthatja az életvitelüket, kevésbé érezhetik támasz nélkülinek önmagukat. Azt tapasztaljuk, hogy a hozzánk fordulók problémái egyre gyakrabban összetettek, sokszínűek, bonyolultak és nagyon elmélyültek 7

8 A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai évben: /halmozott adat/ S.sz Megnevezés Szakmai tevékenységek száma: Ellátott gyermekek száma: 1. Információnyújtás Tanácsadás Segítő beszélgetés Hivatalos ügyekben való közreműködés 5. Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba 7. Első védelembe vételi tárgyalás 8. Felülvizsgálat átmeneti nevelésbe vétel 9. Felülvizsgálat 9 14 védelembe vétel 10. Elhelyezési 2 3 értekezleten való részvétel 11. Konfliktuskezelés Szakmaközi 67 megbeszélés 13. Esetkonferencia Örökbefogadással - - kapcsolatos intézkedés 15. Adományozás Szociális - - válsághelyzetben lévő várandós anya 17. Fejlesztő ped. ellátás, - - pszichológiai tanácsadás ÖSSZESEN: A helyettes szülői hálózatot a Szolnoki Humán Szolgáltató Központ keretén belül működő nevelőszülői telepek biztosítják. Ezen szolgáltatás keretén belüli gondozást évben a Szolgálatnak nem kellett kezdeményeznie. A szabadidő hasznos eltöltésének szükséglete, a gyermekek szocializációjában és a családok minél megfelelőbb működésében fontos szerepet tölt be, amely a szociális munkában is a prevenció egyik fontos területe ben a szolgálat szervezési feladatait az uniós forrásból finanszírozott épületeink átépítése miatt, nehezen tudtuk megvalósítani. Ennek ellenére, a szolgálatunk többnapos napközi jellegű nyári táborozást szervezett hátrányos helyzetű gyermekek részére. Ősz végén a szolgálatunk az Újszászi Ifjúsági Klubbal közösen bekapcsolódott a helybeli fiatalok szabadidős program szervezésébe /pl.: filmklub, vetélkedők, író-olvasó találkozó, meghívott előadók közreműködésével előadások szervezése stb./ Mikro - térségünk áprilisában együttműködési nyilatkozatot írt alá a Jász-Nagykun- Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközponttal. Ennek keretén belül Észak-alföldi Regionális Szakmai Támogató Hálózat (TÁMOP /B- 8

9 ) projekthez kapcsolódtunk évben team-szupervízió fog kezdődni, amin a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakemberei is részt vesznek. További lehetőség fog nyílni egy szaktanácsadó meghívására, aki akár gyermekjóléti ellátás keretén belül az ellátás folyamatát fogja nyomon követni, illetve segítőként közreműködni. Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekkorú lakosság körében ismertessük, népszerűsítsük a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett és lebonyolított szabadidős programokat. 1 alkalommal szerveztünk Játszóházat, melyen 15 gyermek vett részt. A programon kézműves foglalkozással, társasjátékokkal, csapatjátékokkal vártuk az érdeklődőket. A szolgálatunk tovább követte a hagyományait, három napos nyári napközis táborozást szervezett hátrányos helyzetű gyermekek részére. A táborozás költségeit intézmények, civil szervezet, és egyéni felajánlásokból tudtuk finanszírozni. Az anyagi támogatás mellett, az intézményünk dolgozói nagy segítséget nyújtottak a programok kivitelezésében. A Családsegítő Szolgálattal együttműködtünk a hátrányos helyzetű családok élelmiszersegély, valamint ruhaadomány eljuttatásában. Családgondozók szakmai továbbképzése: Alternatív konfliktuskezelés az élhető életért április én, egy AVP elnevezésű tréningprogramon vettünk részt, mely a helyi Gimnázium épületében került megtartásra. A képzésünk célja: A szociális munkánknak olyan szintű fejlesztése, amely a manapság jelentkező egyre kezelhetetlenebb konfliktusos helyzetekre, problémákra választ tud nyújtani. Az AVP tréning átfogó feladata, hogy a résztvevők saját élményeiken keresztül váljanak nyitottabbá az új információk befogadására, konfliktusaik kreatív, erőszakmentes megoldására. Alternatív megoldási módokat nyújtva a résztvevőknek a munkájuk során előforduló különböző jellegű konfliktusok kezelésére. A Közép- Tisza- Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület az elnyert EMVA LEADER támogatásból ingyenesen igénybe vehető képzést tudott biztosítani részünkre. A családgondozás során minden esetben szem előtt tartjuk, azt, hogy minden gyermeknek szüksége van a saját családjára, saját családjában történő nevelkedésre. A cél az, hogy a család vállaljon felelősséget a gyermekéért. Továbbá, hogy megértessük a szülőkkel, gyermekekkel, családtagjaikkal, hogy a problémamegoldó folyamatnak fontos része a velünk történő felelősségteljes, közös munkájuk. A szolgálatnak kiemelkedő szerepe van a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, amely nem csupán szolgáltató funkció, szorosan kapcsolódik a hatósági munkákhoz, de működése nem hatósági jellegű, hanem segítő tevékenység. 9

10 2. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT A Családsegítő Szolgálat feladatai: A családoknál felmerülő problémák komplex módon történő kezelése, mely magában foglalja a megelőzés érdekében tett intézkedéseket és szervezéseket, a problémák feltárását, a megoldásban való segítségnyújtást, az egyének és családok mentális gondozását. Mentális és szociális segítségnyújtás a szociális problémával veszélyeztetett vagy azzal már rendelkező, illetve a krízis helyzetben lévő egyének és családok számára. A Családsegítő Szolgálat a szakmai tevékenységet meghatározó évi III. Törvény, 1/2000.(I.7.) kormányrendelet alapján végzi. Az országos érvényű szabályzók mellett a helyi önkormányzat által alkotott rendeletek is meghatározzák feladatainkat. Az intézmény működésének sajátossága az alapfeladatain túl, az igényekre épülő, szükségleteket kielégítő, rugalmasan alkalmazkodó, segítő szolgáltatások biztosítása. Kiemelten előtérbe kerül az esetkezelések kapcsán az egyén és a környezet komplex vizsgálata, mely növeli a problémamegoldás hatékonyságát. A működés személyi és szakmai adottságai: A Családsegítő Szolgálat munkatársai: 2 fő közalkalmazotti jogviszonyban és teljes munkaidőben foglalkoztatottak. A munkatársak rendelkeznek a szükséges iskolai és szakképesítésekkel, melyek megfelelnek az egyes munkakörökhöz kapcsolódó törvényi előírásoknak. Az építkezés ideje alatt működésünk szerény keretek között, de folyamatosan megoldott volt. A technikai feltételek hiányát is sikerült pótolnunk. Nem tudtunk azonban néhány már megszokott szolgáltatást biztosítani ügyfeleinknek, (telefonálási lehetőség, internet használat) mely szintén az ügyfélforgalom visszaeséséhez vezetett. A Családsegítő Szolgálat működéséről: A családsegítésen belül megvalósuló segítő szolgáltatás a kliens önkéntes kérésére indul. A lényeg az önkéntes megkeresésen alapszik, így a segítő kapcsolat hatékonyságának alapját képező bizalom, talán könnyebben alakul ki a kliens és a segítő között. A szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, szervezési tevékenységet végez a település lakosai számára és érdekében. A családgondozó a feladat ellátása során tudomására jutott adatokat és információkat külön jogszabályban meghatározottak szerint kezeli, a segítő folyamatban illetéktelen személyekre vonatkozóan titoktartás kötelezi. A családsegítésen belül nyújtott szolgáltatások ingyenesek. A Szolgálat a családsegítő tevékenységen belül általános és speciális feladatokat lát el. Az általános segítő szolgáltatás keretében megelőző tevékenységet végez, melynek keretében észlelő- és jelzőrendszert működtet, így figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, a feltárt problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, valamint a családok életvezetési képességének megőrzésére és problémáinak megoldására, megszüntetésére törekszik. 10

11 A Családsegítő Szolgálat által nyújtott segítség részint preventív, részint korrektív jellegű, vagyis szolgáltatásaink révén igyekszünk megelőzni a súlyosabb problémát, vészhelyzetek kialakulását mindaddig, amíg erre lehetőségünk van. Súlyosabb probléma fennállásakor, már kialakult kedvezőtlen élethelyzet meglétekor pedig megpróbáljuk azt az érintettekkel együttműködve korrigálni, megpróbáljuk az egyén, a család élethelyzetét közösen strukturálni. A segítés során pénzbeli ellátás nyújtására azonban nincs lehetőségünk. A speciális szolgáltatás keretében a tartós munkanélküliek, az adósságteherrel, lakhatási problémával küszködők, szenvedélybetegek, krónikus betegek számára egyéni esetkezelés keretében biztosítja szolgáltatásait. Egyének és családok számára nyújtott szolgáltatások: Egyéni esetkezelés, családgondozás: Folyamatos kapcsolattartás, amely a kliens és a családgondozó között létesül valamely probléma,- amely lehet mentális, szociális, stb,- megoldására, a problémás élethelyzet strukturálására, stabilizálására. A kapcsolat a probléma, az élethelyzet rendezéséig áll fenn. A segítő kapcsolatban a hangsúly az egyén problémamegoldó képességének fejlesztésén, önértékelésének javításán van. Életvezetési és mentális tanácsadás: Ha az egyén, a család élete során adott probléma megoldásához, élete strukturálásához segítségre, tanácsra van szüksége (alternatívák felkínálása egyéni döntéshozatal segítéséhez). Segítségnyújtás eseti szociális ügyintézésben. Konkrét szociális problémában való segítő részvétel; segítés nyomtatvány kitöltésében, kérelem megfogalmazásában, stb. Információ nyújtása: Szociális ellátásokkal kapcsolatban (önkormányzati, országos támogatásokról), jogi ügyekben stb. Szervezési feladatok: Rendezvények előadások szervezése, stb. Használt cikk gyűjtése és osztása: Bárki felajánlhat használtcikkeket: ruhát, cipőt, bútort, amire már nincs szüksége, de még használható állapotban van. Ezekből a rászorulók díjtalanul válogathatnak. Szolgáltatás közvetítő rendszer működtetése: Lényege, hogy közvetítünk azok között, akiknek valamilyen szolgáltatásra van szükségük, illetve akik ezt el tudják látni. (munka, albérlet, adás-vétel, stb.) A nyújtott szolgáltatások, ellátások biztosítása során a családsegítő szolgálat munkatársa a család gondjainak rendezésére, mentális problémáinak megoldására, életének stabilizálására, struktúrására törekszik. A feladatok ellátásának módja: A szolgálat feladatai végzése során mindig a kliens érdekeit tartja szem előtt, de a valódi döntéseket mindig a klienseinek kell meghoznia. A szolgálat által nyújtott szolgáltatások ingyenesek 11

12 A 2011-es évben munkánk során megfigyelhetővé vált, hogy ügyfeleink nagy része az aktív korúakból kerül ki. A kor szerinti megoszlást figyelve a 62 év felettiek száma is viszonylag magas értéket mutat. Idős, egyedül élő nyugdíjasok is egyre gyakrabban keresik meg szolgálatunkat, leggyakrabban információ, ügyintézésben való segítségnyújtás, illetve egészségügyi problémákból kifolyólag. A nemek szerinti megoszlást figyelve a nők túlsúlya érezhető. 12

13 Legtöbb esetben ügyintézésben kértek segítségnyújtást ügyfeleink, de magas az aránya azoknak is, akik információkérés miatt keresik fel szolgálatunkat Kiemelkedő még a foglalkoztatási és anyagi problémával rendelkező ügyfeleink száma is. Gyakori a több probléma együttes előfordulása is. Egyre elterjedtebb az elektronikus úton történő kérelembenyújtás és egyéb ügyintézés. Ezt a korszerű ügyintézési lehetőséget is előszeretettel használjuk ügyfeleink érdekében. A szociális információs szolgáltatás keretében tájékoztatjuk ügyfeleinket a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátások és szolgáltatások elérhetőségéről, igénybevételének módjáról, és a velük kapcsolatos szabályokról. Amennyiben a szolgáltatás helyben nem elérhető segítséget nyújtunk a kapcsolat felvételben. Egyre gyakrabban keresnek meg minket a munkaképességcsökkenéssel kapcsolatos ügymenetekkel, kérelmekkel, eladósodással, közüzemi hátralékkal, bírósági költségmentesség, rendszeres ellátások elérésével kapcsolatban. A segítő munka jellegét tekintve leggyakoribb az eseti segítségnyújtás. Munkánk során megfigyelhető, hogy az ügyfeleink jelentős hányada inaktív gazdasági aktivitású, ami azt jelenti, hogy regisztrált munkanélküli. Számukra fix jövedelem jár rendszeresen, az öregségi nyugdíj legkisebb összegét megközelítően. Nekik van a legkisebb esélyük munkát találni. Jellemzően alkalmi munkából egészítik ki jövedelmüket. Szolgálatunk folyamatosan figyelemmel kíséri az álláslehetőségeket, pályázati kiírásokat, hogy ezzel is segíteni tudjuk munkanélküli ügyfeleinket. Sajnos kevés ember az, akinek sikerül tartósan elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ennek oka egyrészt a nagy számban jelenlévő alacsony iskolai végzettségű szakképzetlen munkaerő. A sikertelen elhelyezkedés oka még, hogy a Szolnok és környéki munkahelyekre leginkább helybelieket vesznek fel, mert az útiköltséget nem térítik, így a kistelepülések lakói még nehezebben találnak munkahelyet. Sokszor már az is gondot okoz egy-egy családnak, hogy Szolnokra egy alkalommal beutazzanak munkát keresni vagy ügyet intézni, mert nem tudják a menetjegyet kifizetni. Az álláskereső munkanélküliek számára az önéletrajz megírásában és interneten történő beküldésben is segítséget nyújtunk. 13

14 Programjaink: ben 2 alkalommal vettünk részt a GYÉA és az Önkormányzat együttműködésben megvalósuló élelmiszer adomány osztásában. A segélycsomagból mintegy 2785 fő részesülhetett. 2. Szolgálatunk két alkalommal a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Református Egyházzal közösen szervezett kézműves foglalkozáson nyújtott segítséget Tiszavárkonyban. 3. Nyári napközis tábort szerveztünk a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen, melynek programjai között strandlátogatás, Vadaspark látogatása valamit játszóházi foglalkoztatás szerepelt. 4. Részt vettünk a már hagyománynak számító Anyák napi rendezvény megszervezésében és lebonyolításában. 5. Az Újszász Városi Művelődési Ház szervezésében megrendezésre kerülő Magányosok Karácsonyán is aktív segítséget nyújtott szolgálatunk. 6. A Máltai Szeretet szolgálattól két alkalommal sikerült ruhaadományt kapnunk, illetve kiosztanunk a rászorultak körében. Első alkalommal 39, másodszor 42 háztartás részesült adományban. Aktív korú nem foglalkoztatottak A rendszeres szociális segélyezettek munkaerő-piaci integrációját, illetve reintegrációját megnehezíti az alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, a klienseink nagy %-a küzd ezzel a problémával. Súlyos probléma az elhelyezkedésnél a munkavállaló életkora. A 40 év feletti korosztály elhelyezkedése kimondottan nehéz, különösen, ha hosszabb ideje nem állt alkalmazásban. A rendszeres szociális segélyezettek visszaintegrálódását akadályozó tényezők között van még: az egészségi állapot megrendülése, szenvedélybetegség, diszkrimináció, illetve a passzivitás, mint életforma. Az aktív korúak egyharmada szakmunkásképzővel vagy még annál is magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Elhelyezkedésükre életkoruk miatt kevesebb a lehetőség. A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az önkormányzat által kijelölt szervvel (elsősorban a Családsegítő Szolgálat) működik együtt (kivéve az egészségkárosodott személyeket, akik erre nem kötelezettek). Az együttműködés keretében az ügyfél a Családsegítő Szolgálatnál jelentkezik, ahol nyilvántartásba veszik. A családsegítővel közösen kialakított beilleszkedést segítő programról írásban megállapodnak, és az ügyfél teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. A Családsegítő Szolgálat a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az ellátásról szóló jogerős határozat alapján az ügyfél megjelenésekor nyilvántartásba veszi, tájékoztatja a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól. A családsegítő a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az ügyfél bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról írásban megállapodást kötnek. Figyelemmel kíséri a határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát. A családsegítő folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyesen találkoznak, amennyiben szükséges a programot közösen módosítják. A kapcsolattartásról a családsegítő esetnaplót vezet. A jegyző számára legalább évente írásos értékelést készít a program végrehajtásáról, illetve jelzi, ha az adott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. 14

15 A Családsegítő Szolgálattal az új törvényi rendelkezések értelmében, a foglalkoztatási támogatásban részesülőknek nem kell együttműködnie. Ennek az új rendelkezésnek a következménye, hogy a szolgálat forgalmi adatai 2011-ben jelentősen visszaestek. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. A szolgáltatás során a jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban (ezzel párhuzamosan lakásfenntartási támogatásban) részesül. Adósságkezelési szolgáltatás kiterjedhet a közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz, áram-, távhő- szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, központi fűtési díjtartozás), a közös költség hátralék, a lakbérhátralék valamint a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék rendezésére. A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, aki az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel. Az adósnak a szolgáltatás teljes időtartama alatt együtt kell működnie a tanácsadóval, aki általában a Családsegítő Szolgálatnál érhető el ben sok háztartásban szereltek fel előrefizetős mérőt legfőképpen az E_ON hátralékkal rendelkező ügyfeleink körében. Kezdetben idegenkedtek tőle, de megszokták és megszerették az elmúlt időben. Előnyt jelent számukra, hogy saját maguk ütemezhetik a hátralékuk visszafizetését. A szolgáltató a hátralék nagyságától függően a feltöltött összeg 25, illetve 50%-át a tartozás csökkentésére írja jóvá. Ebben a formában nem jelent vállalhatatlan anyagi terhet a családoknak. Az előrefizetős mérők előnyei között tartjuk számon, hogy nehéz anyagi helyzetben lévő ügyfeleink nem tudják tovább növelni meglévő tartozásukat. Amennyiben a családi költségvetés nem teszi lehetővé az előrefizetős mérő feltöltését, nem kell a több tízezer Ft-os visszakapcsolási költség terhével is számolniuk. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy az új mérő felszerelése megtanítja ügyfeleinket a feltöltésre szánt összeg tartalékolására, tervezésére ben nem részesült egyetlen család sem adósságcsökkentési támogatásban. A rendeletben meghatározott szabályok miatt több ügyfél nem tud bekerülni a támogatottak közé, (jövedelemhatár) vagy az önrész megfizetését sem tudják vállalni. Sok esetben keresik fel a szolgálatot olyankor is amikor a szolgáltató megszüntette az ügyféllel a szerződést, és behajtó céghez irányította a tartozást. Ilyen esetekben már nem tudunk segíteni, hiszen ez olyan eljárást von maga után, amelybe az adósságkezelési szolgáltatás nem tud beavatkozni. 3. KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS A szolgáltatások működését az állam főszabályként 3 évre megkötött finanszírozási szerződések útján támogatja. Az első 3 éves periódusban a 2011-es év az utolsó szakaszt jelentette. A szolgálat továbbra is 5 fővel végzi a feladatellátást, 1 fő koordinátorral és 4 fő gondozóval. Valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően havi 4 órában orvos konzultáns, Dr. Bagi Mária pszichiáter segíti munkánkat. Munkatársak személyében változás nem történt. 15

16 Az 1/2000. évi a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló SZCSM rendelet előírásainak figyelembe vételével a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése érdekében tanulmányait a tárgyévben megkezdte. A szolgáltatás kereteit az III. törvény és az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szabályozza. Célcsoportunk a szolnoki kistérség közigazgatási területén élő nagykorú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. Közösségi ellátást igénybe vevők adatai 2011-ben: 2011 évben megállapodás alapján ellátásban részesülő 104 fő volt. 10 fő került ki az ellátásból, melynek okai: a kitűzött célok megvalósultak (2 fő) állapotjavulásra hivatkozva kérte a szolgáltatás megszűntetését (1 fő) új lakóhelyre költözött, mely kistérségen kívüli (3 fő) intézményi elhelyezés (1 fő) együttműködés hiánya következtében (1 fő) bűncselekmény elkövetése miatt előzetes letartóztatásba helyzeték (1 fő) elhalálozás (1 fő) Klienseink életkor/nem szerinti bontásban Életkor (nők) Fő éves éves éves éves éves éves éves x éves 1 Életkor (férfiak) Fő éves éves éves éves éves éves éves x éves 0 Az előző évhez viszonyítva is az életkor szerinti bontást figyelembe véve a éves korosztály igényel elsődlegesen segítséget, melyet a éves korosztály követ. Az ellátotti létszám településenkénti bontásba ( ei adatok alapján) 16

17 Zagyvarékas Vezseny Újszász Tószeg Tiszavárkony Tiszasüly Tiszajenő Szolnok R.újfalu R.falva Nagykörű Martfű Kőtelek Hunyadfalva Csataszög Besenyszög Beseny szög Csatas zög Hunyad falva Kőtelek Martfű Nagykö rű R.falva R.újfalu Szolnok Tiszaje nő Tiszasü ly Tiszavá rkony Tószeg Újszász Vezsen y Férfi/fő Nő/fő Zagyva rékas A táblázatból kiderül, hogy klienseink 17 %-a férfi, 83 %-a nő. Ez a tendencia a szolgálat fennállásától (2006) folyamatosan jellemző az ellátottaink körében. A gondozási órák tekintetében 2011-ben órát teljesítettünk. Az ellátottakra vonatkozó néhány statisztikai adat: Egyedül él: 39 fő Családban él: 65 fő Jövedelmi viszonyaik alapján: Rokkantnyugdíjas: Rokkantnyugdíjas, de emellett dolgozik: Rokkantsági járadék, átmeneti járadék: 66 fő 4 fő 9 fő 17

18 Öregségi nyugdíjas: Egyéb ellátásból él (rendszeres szociális segély, aktív korúak ellátása): GYES-en lévő: Munkabérből él: Jövedelem nélküli: 12 fő 7 fő 1 fő 2 fő 3 fő Esetkezelések jellege szerint: Állapot és életvitel felmérés: 20 óra Megismerjük és felmérjük: mindennapi életmód, lakhatás, szociális kapcsolatok, kommunikáció, problémamegoldás, betegséghez való viszonyulás, a betegség ismerete, stresszkezelés, hozzátartozókhoz való viszonyulás, gyógyszeres együttműködés. Személyes célok, problémakezelés: 41 óra A segítő kapcsolatot mozgató célok megfogalmazása, mellyen a szociális szakaember és a kliens együtt kíván dolgozni a problémák megszűntetése érdekében. Készségfejlesztés/rehabilitációs interakció: 1477 óra Önálló életvitelhez szükséges készségek, társas kapcsolatok kialakításához szükséges készségek fejlesztése munkavállalási, álláskeresési készségek fejlesztése stb. Munkához való hozzájutás valamint pénzbeli-természetbeni szociális ellátások igénylésének segítése. Speciális stratégia: 1727 óra Problémamegoldó, segítő beszélgetések, gyógyszeres együttműködés segítése, öngyilkosság kockázatának kezelése. Ügyintézés: 805 óra Hivatalos ügyek intézésben segítségnyújtás. Szociális munkacsoportokkal: 9 óra Kulturális és szabadidős programokon való részvétel, tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásról betegcsoportoknak. Az ellátás igénybevételének módja: Az ellátás igénybe vétele továbbra is önkéntes, az igénylő/törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik. A szolgáltatás térítésmentes. A kapcsolattartás több csatornán is működik: 1. Személyes kapcsolattartás az intézmény telephelyén, vagy a kliens lakásán, kliens által elfogadott hozzátartozó/más természetes segítő lakásán, a gondozó és ellátott kölcsönös elfogadása esetén egyéb arra alkalmas helyen történik. 2. Telefonon 3. Levélben Az ellátás során célunk a segítő kapcsolat kialakítása, melynek során a kliens a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze. Konfliktusait, problémáit a szociális környezetét megtartva tudja rendezni, annak érdekében, hogy a kirekesztettség, izoláció elkerülhető, csökkenthető legyen és ezáltal élettere, minél kevésbé szűküljön be. A szolgáltatás célcsoportjának szükségletei: Tapasztalataink alapján a szolgáltatás célcsoportját alkotó krónikus pszichiátriai betegek az életvitelüket jelentős mértékben befolyásoló több területet érintő szükségleteket tárnak elénk, melyek az alábbiak: 18

19 Pénz - elszegényedés: Többségük nehéz életfeltételek között él. Alacsony jövedelmi viszonyok jellemzőek, melynek következtében alapvető szükségleteik (lakhatás, élelem stb.) kielégítése problémát jelent. Nincsenek adekvát ismereteik az igénybe vehető ellátási, szolgáltatási típusokról, az ügyintézések folyamatáról. Önálló életvezetés: A mindennapi életvitel szervezése probléma számukra. E területre nagymértékben jellemző az inaktivitás. Az önellátás, a háztartásvezetés, a személyi és környezeti higiéne megtartása gyakori probléma. Anyagi kötelezettségeiket nem megfelelően kezelik, közüzemi tartozásokat halmoznak fel. Havi jövedelmüket hatékonyan beosztani nem tudják. Az ésszerű bevásárlás, a mértékletesség nehézséget jelent. Pénzkezelési problémáik hozzájárulnak ahhoz, hogy a hónap nagy részében a létfenntartáshoz szükséges feltételeket biztosítsák. Munka: A klienscsoport egyre inkább kiszorul a munkaerőpiacról. Szeretnének emberi méltóságukat megtartva normál munkahelyen dolgozni. A korai betegségkezdet miatt egy részüknek egyáltalán nincs munkatapasztalata, vagy csak a betegség kialakulása után munkaterápia keretében szereztek munkatapasztalatot. A tapasztalatok hiánya miatt egyrészt a félelem, másrészt az alacsony szintű motiváció nehezíti a munkavállalást. Gyakori probléma, hogy nem tudnak kiigazodni a Munkaügyi Központok rendszerében. Kevés információkkal rendelkeznek a védett foglalkoztatásról, a rehabilitációs munkalehetőségekről, az álláskeresés módjáról. Segítséget, támogatást igényelnek a munkalehetőségek keresésében, munkahely megtartásában. Családi és társas kapcsolatok: Általános probléma a kapcsolataik beszűkülése, a támogató hálózat meggyengülése, melynek következtében izolálódnak. Az őt körülvevő korábbi közösség távolságtartó, elutasító lesz velük szemben. A betegség miatt baráti kapcsolataikat elveszítik. A magány válik uralkodóvá a mindennapokban. Új kapcsolatok kiépítése problémát jelent. A családon belüli viszonyok konfliktusokkal terheltek. Gyakori a feszültség a családban, illetve a beteggel szembeni negatív érzések, indulatok. Alacsony stressz terhelhetőség, konfliktuskezelési problémák jellemzőek. A stressztényezők pedig egyre inkább növelik a relapszusok lehetőségét. További probléma a párkapcsolat hiánya. Szabadidőeltöltés: Gyakori a szabadidő-eltöltés nehézsége. Jellemzőek az egyhangú, sivár mindennapok. E terület tekintetében két csoportra oszthatóak a célcsoport tagjai. Az egyik csoportba tartozók egyértelműen megfogalmazzák, mik azok a tevékenységek, melyekkel szívesen eltöltenék az idejüket, míg a másik csoportba tartozók érdeklődési körüket nem tudják meghatározni. Jellemzően az izolálódás következtében a kulturális és közösségi életben való részvétel lehetőségeiről nincsenek információik. A velük szemben támasztott előítéletek, az alacsony önbecsülésük gyakran akadályozó tényezői a különböző programokon való részvételnek. Betegség - relapszus Problémaként említik a kórházi kezeléseket, szeretnék azt elkerülni. Hiányos ismereteik vannak betegségükről, az állapotváltozást jelző korai figyelmeztető tüneteikről. Előfordul a kontrollvizsgálatokon való megjelenés elmulasztása, a gyógyszeres együttműködés elégtelensége, melynek hátterében a nem megfelelő betegségtudat áll. A szakmai munka során arra törekszünk, hogy a kliensről minél több információt gyűjtsünk, és szükségleteire adekvát szolgáltatást nyújtsunk a kitűzött célok elérése érdekében. A gondozási tevékenységek a szükségletek figyelembevételével az alábbiak szerint alakul: 19

20 Szociális körülményeik javítása érdekében közreműködünk a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezésében. Az önálló életvezetés területén feladatunk hétköznapi, praktikus, és az önkiszolgálással, önellátással kapcsolatos készségek fejlesztése, gyakoroltatása, megőrzése. Különös tekintettel a háztartásvezetésre, háztartásgazdálkodási ismeretekre, a személyi és környezeti higiénére, valamint a hatékony pénzbeosztásra. Célunk tehát az életvitellel kapcsolatos olyan ismeretek átadása, gyakoroltatása, mely az életmód, életvitel, összkép pozitív irányba való változását segíti elő. Munkavállalási céljaik elérése érdekében segítséget nyújtani, hogy leküzdhessék azokat a kihívásokat, amelyekkel munkakeresés közben szembe kell nézniük. A siker elérése érdekében elsődleges szempont a reális önismeret a munkával kapcsolatban (személyes motivációk, készségek). Feladat álláskeresési technikák megismertetése, munkavállalási készségeinek fejlesztése. Önéletrajz írás, interjúra való felkészülés, tájékoztatás a munkavállaláshoz szükséges dokumentumokról. Fontos elsajátítaniuk hogyan beszéljenek a betegségükről a munkahelyen, illetve mit tegyek, ha jelentkeznek a korai figyelmeztető tünetek. Rendszeresen kapcsolatot tartunk a Munkaügyi Központtal az álláslehetőségek naprakész ismerete érdekében. Illetve a megyeszékhelyen elérhető 4M (Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak) iroda szolgáltatásainak igénybe vételére motiváljuk klienseinket, akik a megváltozott munkaképességű személyek munkavállalását segítik lehetőség szerint a nyílt munkaerőpiacon. A családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében szükséges a kommunikációs eszköztár, konfliktusmegoldó, stresszkezelő technikák, önérvényesítés fejlesztése, a társas együttélés szabályainak elsajátítása, alkalmazkodó készség növelése. Mindezek hozzájárulnak interperszonális képességeik javításához, a társas, szociális kapcsolataik fenntartásához, erősödéséhez. Fontos számunkra a gondozási folyamatba a családtagok bevonása. A hasznos szabadidő-eltöltés megvalósulásáért fontos a kulturális és közösségi életben való részvétel támogatása. Rendszeres tájékoztatás a szabadidős programokról, lehetőségekről. Motiválás. Jövőbeni tervünk egy olyan csoportfoglalkozás elindítása, ahol játékok, gyakorlatok, tesztek, témaorientált célzott beszélgetések révén szeretnénk elérni az életmód javítása érdekében készségeik fejlődését és új ismeretek elsajátítását. A betegséghez való jobb viszonyulás elérésére érdekében pszichoedukáció megszervezése, mely a megfelelő betegségbelátás kialakulását segíti elő. Együttműködési készség javítása a pszichiáter szakorvossal, compliance javítása a relapszusok csökkentése érdekében. Szolgáltatói hálózat szerepe munkánk során: A kliensorientált szolgáltatás biztosítása érdekében a hálózatban való működés fontos a munkavégzésünk során. A gondozási folyamat tapasztalatai alapján a kliensek problémái, szükségletei sokrétűek, és adekvát kielégítésük más szolgáltatók bevonását is feltételezi. A szakmai munka során előforduló jelenség, hogy a kliens által hozott problémahalmaz más szociális szakember jelenlétét is indokolják a gondozási folyamatban, ilyenkor kettős esetvezetésre kerül sor. Mindez alapjaiban feltételezi a szakemberek-szolgáltatók közötti együttműködést a célok megvalósítása érdekében. A segítő munka eredményessége érdekében tehát elengedhetetlen együttműködnünk az ellátási területen működő hasonló szociális szolgáltatókkal. Az együttműködés célja, hogy az ellátottak és családjaik életét, életminőségét, működését alapjaiban befolyásoló problémák, jelenségek kezelése a leghatékonyabb formában történjen, és hogy klienseink problémáikra, szükségleteikre adekvát választ kapjanak. 20

21 Fontos, hogy a problémakezelésben mindenki a maga kompetenciája, és erőforrásaira tekintettel vesz részt. A szolgáltatói hálózatban való működés révén egyrészt egyre több pszichiátriai beteg válik elérhetővé, mely megkönnyíti a megkereső munkát. Ugyanis a más szolgáltatók látókörébe került pszichiátriai beteg információt kap az ellátásról, az igénybevétel lehetőségéről, szolgáltatásainkról. Majd az adott szolgáltató jelzéssel él irányunkba a kliens állapotáról, élethelyzetéről, melynek következtében a kapcsolatfelvétel megtörténik. A hálózatban való működés jelentősége számunkra még abban rejlik, hogy egyfajta jelzőrendszerként működik, mely révén a problémák időben történő észlelésével megelőzhető annak súlyosbodása. A működés hatékonyságát feltételezi, hogy az információáramlás nyílt és kölcsönös legyen a szolgáltatók között. Ezt a folyamatot a rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, megbeszélések segítik. Leggyakoribb kapcsolataink a szociális szolgáltatók közül családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, pszichiátriai betegek nappali ellátásának munkatársaival vannak. De munkánkat nagyban segítik a pszichiáterek, háziorvosok, gondnokok, a gyámhivatal és a munkaügyi központ munkatársai. Feladataink hatékony ellátása érdekében alkalmazzuk a szociális segítő munka fontos eszközeit, az esetmegbeszélést és a szupervíziót. Az esetmegbeszélések során a kollégákkal közösen megbeszéljük az esetvezetéssel kapcsolatos problémákat annak érdekében, hogy az esethozó segítséget kapjon személyes érzelmeinek megértéséhez, az adott probléma kreatív megoldásához. Illetve a több szem többet lát elv alapján pedig más szemszögből tekinthetünk ugyanarra az esetre, a probléma megoldásához új ötleteket kaphatunk. A munkavégzésünk során biztosított a szupervízió, mely szakmai személyiségfejlődésünkhöz járul hozzá. A módszer alkalmazása segítséget nyújt saját mentálhigiénénkben, munkánk minőségbiztosításában. Az esetvezetések során szembekerülünk egy-egy szakmai elakadással, melynek következtében nem tudunk előrelépni a célok megvalósítása felé. A szupervízió lehetőséget nyújt az elakadással való szembenézésre, annak megfogalmazására, valamint az akadályok leküzdésére. Az esetvezetés gyakran jár stresszel, melynek oldására szükségünk van lelki egészségünk védelme érdekében. A munkakedv, az elkötelezettség megújítására folyamatosan figyelnünk kell, mely hozzájárul a kiégés megelőzéséhez. A szupervízión minderre lehetőségünk van, mely segítségével képesek vagyunk napról napra fenntartani és újrateremteni emberi és szakmai integritásunkat. A szupervízor személye: Deákné Orosz Zsuzsanna (Abony Humán Szolgáltató Központ Igazgatója) Figyelmet fordítunk szakmai ismereteink bővítésére, ezért törekszünk lehetőség szerint minél több továbbképzésen részt venni. Az akkreditált képzéseken való részvétellel a továbbképzési kötelezettségeknek is eleget teszünk ben kötelezettségét 3 fő teljesítette. 21

22 Pályázat: negyedik negyedévében Fejlesztési pályázat benyújtása történt a szolgálat részéről, mely pozitív elbírálásban részesült, így Ft-ot nyertünk. A támogatási időszak: január május 31. A szolgálat a képzések, továbbképzések kategóriában pályázott. Az elnyert összeget 3 területen használtuk fel: 1. Egyrészt a speciális ismeretet adó, az ellátás típusához igazodó képzési témakört magában foglaló akkreditált programon vettünk részt. (5 fő vett részt Ft) A program címe: Gyakorlati eszköztár a pszichiátriai- és szenvedélybetegekkel foglalkozó szakemberek számára A képzés gyakorlatorientált volt, melynek keretében szakmai ismeretek, készségek, képességek, módszertani kompetenciák alkalmazására nyílt lehetőség. 2. Másrészt Győrfiné Kaló Eliza tanulmányainak finanszírozására. ( Ft) 3. Harmadrészt a szupervízor megbízási díjának fedezetére. ( Ft / 18 óra) Ellenőrzés: Mint minden évben, ebben az évben is november 16-án és 17-én a Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett. A helyszíni vizsgálat során megállapítás nyert, hogy az FSZH által elfogadott illetve az Igazgatósághoz benyújtott és a vizsgált nyilvántartásokban szereplő adatok között eltérés megállapítására nem került sor. A szolgálat teljesítette a vállalt feladatmutatót év fontos feladata volt, hogy a további működés érdekében sikeresen pályázzunk és újabb 3 évre köthessünk finanszírozási szerződést. A pályázat benyújtása megtörtént. Változatlanul 80 feladatmutatót igényeltünk. Az eredmény pozitív és negatív hatását is érzékeltük. A pályázat befogadást nyert, de a finanszírozás teljes összegének csökkentése miatt csak 40 feladatmutató megítéléséről született döntés az országban működő szinte valamennyi szolgáltatás számára. A pályázati eredmény érzékenyen érintette a szolgálatot mind a munkatársak, mind pedig a kliensek tekintetében. Az új finanszírozási időszak tehát változások bevezetését teszi szükségessé. 4. ÉTKEZTETÉS A szociális alapszolgáltatások közül a leggyakrabban igénybe vett ellátás az étkeztetés, mely elsősorban az idős lakosság támogatását szolgálja. A szociális törvény 62. (1) alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Jogosultsági feltételként jövedelemi helyzet nem határozható meg. A fentiek kiegészülnek az önkormányzat helyi rendeletének azon rendelkezésével, ami előírja, hogy az ellátást különösen a 65 év feletti életkorúak részére kell biztosítani. A szociális étkezetés igénybevételének módja jogszabály szerint történt évtől megszűnt a családi jövedelem alapú térítési díj megállapítás. A továbbiakban az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díjat az igénylő saját jövedelme alapján állapítottuk meg. 22

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 1/570 /2014 Előkészítő: Végh Endréné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014.

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2016. május 27. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS. l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006.

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS. l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006. Elfogadta 655/2006. (XII. 13.) Kt. hat. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E- 27/2014. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi beszámolójának elfogadásáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: - Az előterjesztés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata Pilis Város Önkormányzata 2014. június Türr István Képző

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére rr r r GODOLLO VAROS POLGARMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2015. évi átfogó értékeléséről

Részletesebben

2011. évi Beszámoló. a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról

2011. évi Beszámoló. a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról 2011. évi Beszámoló a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról Czikkely Erika intézményvezető 2012. február 29. 1 TARTALOM 1. A CSALÁDSEGÍTÉS SZAKMAI MŰKÖDÉSE GYOMAENDRŐDÖN, CSÁRDASZÁLLÁSON

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 383/2015. (XI. 19.) Kt. határozat melléklete Okirat száma: CSSK-2015./2 Megszüntető okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. (7) bekezdése alapján Rákoskeresztúri Családsegítő Központ

Részletesebben

Á T F O G Ó É R T É K E L É S

Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu Szakmai Program Készítette: Mórotzné Kiss Györgyi Intézményvezető Boba: 2015

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26. MMSZ GONDVISELÉS HÁZA - ESZTERGOM SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat Esztergom, 2011. 01.26. I. Családsegítő Szolgálat A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Előadó: Hanzelik Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879 kutatás közben 879 KUTATÁS KÖZBEN A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában Cikkünk áttekinti az ukrajnai civil szektor szociális területen kifejtett tevékenységét 1990-től napjainkig,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

PÁLYÁZAT. INTÉZMÉNYVEZETİI beosztásának ellátására,

PÁLYÁZAT. INTÉZMÉNYVEZETİI beosztásának ellátására, PÁLYÁZAT A Kisteleki Rózsaliget Kollégium INTÉZMÉNYVEZETİI beosztásának ellátására, melyet az Emberi Erıforrások Minisztere hirdetett meg a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján. Azonosító szám:

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben