A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről"

Átírás

1 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1

2 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló január december 31. napja közötti időszak szakmai tevékenységét részletezi. I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás megnevezés Záró létszám Normatíva szerinti létszám Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Pszichiátriai betegek 12 56, 24 közösségi ellátása* Összesen , 24 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása a kistérség 18 településén működik, a normatíva szerinti létszám az intézmény székhelyén került feltüntetésre. Az ellátottak számának alakulását a 4. f.) pontja tartalmazza évi feladatmutató: 40 fő 3. Az ellátottak számának alakulása évben ellátásonként, az előző évekkel összehasonlítva milyen tendenciák figyelhetők meg az ellátottak számának alakulásában. Ellátás megnevezés év év év Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* Időskorúak nappali ellátása Pszichiátriai betegek közösségi ellátása** Összesen: * Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozási szerződése december 31.-én megszűnt. **A táblázat a településen ellátottak számát tartalmazza. Pszichiátriai betegek közösségi ellátásában az ellátotti létszám a további 16 településen: 2010-ben: 58 fő 2011-ben: 67 fő 2012-ben: 47 fő 2013-ban: 55 fő 2

3 A Családsegítő szolgálatoknál a 2013-as évben munkánk során megfigyelhetővé vált, hogy ügyfeleink nagy része az aktív korúakból kerül ki. Idős, egyedül élő nyugdíjasok is egyre gyakrabban keresik meg szolgálatunkat, leggyakrabban információ, ügyintézésben való segítségnyújtás, illetve egészségügyi problémákból kifolyólag. A nemek szerinti megoszlást figyelve a nők túlsúlya érezhető. A Gyermekjóléti szolgálatoknál az adatokból kitűnik, a gondozási tevékenységünk számában az elmúlt 3 évben a változás jelentős, elmondható, hogy a védelembe vétel, mint hatósági intézkedés vonatkozásában emelkedő tendencia figyelhető meg. Magyarázata elsősorban az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt szükségessé vált hatósági intézkedés foganatosítása. Évről évre visszatérő probléma a tankötelezettség elmulasztása. A gondozott gyermekek veszélyeztetettségének oka elsősorban az iskolai igazolatlan hiányzás, valamint magatartási zavarok és az ezzel szorosan összefüggő szülői elhanyagolás. Étkeztetésnél a szolgáltatást kérők száma jelentős mértékű emelkedést mutat. A házi segítségnyújtásban az ellátottak többsége 64 fő nő, a férfiak létszáma 21 fő. Életkor szerinti megoszlásnál kiemelkedő (56% és 66%) mindkét nemnél a 80 év felettiek létszáma. Időskorúak nappali ellátását főként azok látogatják, akik napközben egyedül vannak, de képesek önmaguk részbeni ellátására és szükségleteik részleges kielégítésére. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása. A szolgáltatás részére től az előző évhez hasonlóan 40 feladatmutatót engedélyezett a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Ez év májusában is lehetőség volt feladatmutató emelésre igényt benyújtani. Intézményünk élt is a lehetőséggel, 60 feladatmutatóra szerettük volna növelni az ellátandó ügyfelek létszámát. Hosszas várakozás után pozitív elbírálásban volt részünk. Évvégén 3 feladatmutatóra kaptunk plusz támogatást. 4. Az ellátási igény kielégítésének helyzete az egyes ellátások területén, az igénylők összetétele a.) Családsegítő szolgálat 2013 évben a szolgáltatást igénybe vevők száma, nem és kor szerinti bontásban: Férfi/fő Igénybe vevők Nő/fő Igénybe vevők 7-13 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves év felett év felett 47 Összesen: 76 Összesen: 179 A segítő munka jellegét tekintve leggyakoribb az eseti segítségnyújtás. 3

4 Munkánk során megfigyelhető, hogy az ügyfeleink jelentős hányada inaktív gazdasági aktivitású, ami azt jelenti, hogy regisztrált munkanélküli. Számukra fix jövedelem jár rendszeresen, az öregségi nyugdíj legkisebb összegét megközelítően. Nekik van a legkisebb esélyük munkát találni. Jellemzően alkalmi munkából egészítik ki jövedelmüket. Szolgálatunk folyamatosan figyelemmel kíséri az álláslehetőségeket, pályázati kiírásokat, hogy ezzel is segíteni tudjuk munkanélküli ügyfeleinket. Sajnos kevés ember az, akinek sikerül tartósan elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ennek oka egyrészt a nagy számban jelenlévő alacsony iskolai végzettségű szakképzetlen munkaerő. A sikertelen elhelyezkedés oka még, hogy a Szolnok és környéki munkahelyekre leginkább helybelieket vesznek fel, mert az útiköltséget nem térítik, így a kistelepülések lakói még nehezebben találnak munkahelyet. Sokszor már az is gondot okoz egy-egy családnak, hogy Szolnokra egy alkalommal beutazzanak munkát keresni vagy ügyet intézni, mert nem tudják a menetjegyet kifizetni. Az álláskereső munkanélküliek számára az önéletrajz megírásában és interneten történő beküldésben is segítséget nyújtunk. A családsegítést igénybe vevő új kliensek száma: 46 fő 2012 évhez képest az új kliensek száma mindkét településen kb. 50%-os csökkenést mutat, a gyermekes családok a gyermekjóléti szolgálatot keresik fel, míg a szenvedély és a pszichiátriai betegek viszont a közösségi ellátást. Ügyfélforgalom: 1000 A szolgáltatást igénybe vevők által hozott problémák típusai és száma 2013-ban: A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái: Sorszám A probléma típusa Esetek száma 01 Életviteli - 02 Családi-kapcsolati - 03 Családon belüli bántalmazás - 04 Lelki-mentális Gyermeknevelési - 06 Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás 5 következménye 09 Ügyintézéshez segítségkérés Információkérés Egyéb, és pedig: tisztálkodási - lehetőség biztosítása 12 Összesen Összes Több probléma 6 ebből együttes előfordulása 14 Krízishelyzet 5 A családsegítésen belül megvalósuló segítő szolgáltatás a kliens önkéntes kérésére indul. 4

5 Összesen Tartós nevelt Átmeneti nevelt Ideiglenes hatállyal elhelyezett Utógondozás, szakellátásból kikerült Védelembe vétel Alapellátásban történő gondozás A lényeg az önkéntes megkeresésen alapszik, így a segítő kapcsolat hatékonyságának alapját képező bizalom, talán könnyebben alakul ki a kliens és a segítő között. A szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, szervezési tevékenységet végez a települések lakosai számára és érdekében. A családgondozó a feladat ellátása során tudomására jutott adatokat és információkat külön jogszabályban meghatározottak szerint kezeli, a segítő folyamatban illetéktelen személyekre vonatkozóan titoktartás kötelezi. A családsegítésen belül nyújtott szolgáltatások ingyenesek. A Szolgálat a családsegítő tevékenységen belül általános és speciális feladatokat lát el. Az általános segítő szolgáltatás keretében megelőző tevékenységet végez, melynek keretében észlelő- és jelzőrendszert működtet, így figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, a feltárt problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, valamint a családok életvezetési képességének megőrzésére és problémáinak megoldására, megszüntetésére törekszik. A Családsegítő Szolgálat által nyújtott segítség részint preventív, részint korrektív jellegű, vagyis szolgáltatásaink révén igyekszünk megelőzni a súlyosabb problémát, vészhelyzetek kialakulását mindaddig, amíg erre lehetőségünk van. Súlyosabb probléma fennállásakor, már kialakult kedvezőtlen élethelyzet meglétekor pedig megpróbáljuk azt az érintettekkel együttműködve korrigálni, törekszünk az egyén, a család élethelyzetét közösen strukturálni. A segítés során pénzbeli ellátás nyújtására azonban nincs lehetőségünk. b.) Gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2013 évben: Nem Kor Összesen Családok száma A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait igénybe vehetik a településen élő 0-18 éves korosztályhoz tartozó gyermekek és családtagjaik, utógondozás esetén pedig a éves korosztályhoz tartozó fiatalok. A gyermek veszélyeztetettsége: olyan-magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. A szülőknek és a gyermekeknek az estek nagy részében felvilágosításra, tájékoztatásra, hivatalos ügyintézésben történő segítségnyújtásra /kérelmek megfogalmazása, hivatalos 5

6 szervekhez való eljuttatása/ illetve gyermeknevelési, életvezetési és életmódbeli tanácsra, segítő beszélgetésekre volt szükségük. A szociális szakember alapvető feladata, az elemi ismeretekkel rendelkező ügyfelek eligazodásának segítése. Célunk, hogy a kliens ne futamodjon meg a számára túl nehéznek tűnő mindennapos problémák elől, hanem ismerje meg és tudjon segítséget kérni gondjai megoldásában. c.) Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés a leggyakrabban igénybe vett ellátás az idősek részéről. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel elvitelének lehetővé tételével illetve lakásra szállítással történhet. Helyben fogyasztás, elvitel illetve lakásra szállítás Ellátottak száma fő Előző év XII. 31-én 138 Tárgyév folyamán ellátásba vettek 57 Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 31 Tárgyév XII. 31-én 164 Férfi fő Nő fő éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves x éves 2 90-x éves 2 Összesen: 58 Összesen: 106 Látványosan magasabb a nők száma, mint a férfiaké. Házi segítségnyújtás Annak érdekében, hogy a település lakosai otthonukban tudják folytatni életüket, elkerülhető, illetve kitolható legyen a kórházi, az átmeneti és a tartós elhelyezés igénybevétele az ellátást igénylő megfelelő szakember segítségével képes legyen saját élete irányítására, önállóságának megtartására nyújt segítséget ezen alapszolgáltatási forma. A házi segítségnyújtás keretében az ellátott fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése a cél, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével. A szolgáltatás során a gondozó az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszik. A gondozási szükségletet az igazgató állapítja meg. A évben kiadott gondozási szükségletek határozatlan idejűek, és csak állapotváltozás esetén kell felülvizsgálni. 6

7 2013. évben 22 főnél lett megállapítva a gondozási szükséglet, mely az alábbiak szerint alakul: 1 óra gondozási szükséglet: 18 fő 2 óra gondozási szükséglet: 3 fő 3 óra gondozási szükséglet: 0 fő 4 óra gondozási szükséglet: 0 fő 4 órát meghaladó gondozási szükséglet: 1 fő Ellátottak száma fő Előző év XII. 31-én 87 Tárgyév folyamán ellátásba vettek 18 Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 20 Tárgyév XII. 31-én 85 Férfi fő Nő fő éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves x éves 2 90-x éves 2 Összesen: 21 Összesen: 64 e.) Időskorúak nappali ellátása Nappali ellátást nyújtó intézmény, melynek célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, fizikai, mentális, egészségügyi segítségnyújtás révén. Tevékenységünk biztosítja a nyugalmat, biztonságot, kiegyensúlyozottságot s ugyanakkor mozgalmas, és élmény dús, így a tagjaink megőrzik aktivitásukat. A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek vehetik igénybe. Ellátottak száma fő Előző év XII. 31-én 22 Tárgyév folyamán ellátásba vettek 9 Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 9 Tárgyév XII. 31-én 22 7

8 Férfi fő Nő fő éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 5 Összesen: 5 Összesen: 17 A nemek megoszlása szerint látható, hogy főként a nők veszik igénybe a szolgáltatást, nagyon kevés a férfiak száma. f.) Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Az ellátás célcsoportját az otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek képezik, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek. Azokkal a krónikus betegekkel is foglalkozunk, akik az önálló életvitel fenntartásában fokozott támogatást igényelnek. A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho - szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, lakókörnyezetében történik. A szolgáltatás igénylése kérelem beadásával, illetve szóbeli vagy telefonos kezdeményezés által is történhet. A megállapodás megkötésének feltétele pszichiáter vagy neurológus szakorvos által kiadott igazolás, szakvélemény, ambuláns lap, zárójelentés, amelyen megtalálható a kliens diagnózisa és BNO kódja. A 198/2008-as kormányrendelet által meghatározott BNO 10 kódkönyv alapján csak bizonyos betegségekkel küzdő emberekkel történő foglalkozás számolható el a Magyar Államkincstár felé. Így a klienskörünket többnyire az alábbi betegségcsoportok jellemzik: F ( schizophrenia, schizotópiás és paranoid (deluzív) rendellenességek) F31-33 (hangulatzavarok ( affektív rendellenességek) F 41 (egyéb szorongásos rendellenességek) Általában delegálás által kerülnek hozzánk a betegek, vagy valamely családtag javaslatára. Az ellátotti létszám településenkénti bontása Település Ellátottak száma Település Ellátottak száma Besenyszög 3 fő Tiszasüly 4 fő Kőtelek 3 fő Tiszavárkony 1 fő Szolnok 14 fő Tószeg 4 fő Nagykörű 3 fő Újszász 12 fő Rákóczifalva 5 fő Zagyvarékas 6 fő évben megállapodás alapján ellátásban részesülő ellátottak száma BNO 10 kódkönyv alapján: (Az alábbiak az NRSZH felé kötelezően benyújtott éves elszámolás adattartalmai!) F20-F fő F31-F fő F41 3 fő Összesen: fő 8

9 2013 évben a gondozási órák száma 1898 óra volt. Ezt az óraszámot 1 koordinátor és 2 gondozó együttesen teljesítette. Szolgáltatás szakmai jellemzői mutatók mentén: Álláskeresőként nyilvántartásba vettek száma: 9 fő A szociális, egészségügyi, foglalkoztatási szolgáltatásban, illetve képzésben való részvételt az intézményi jogviszony ideje alatt megkezdő ellátottak száma: 28 fő Az intézményi jogviszony időtartama alatt az önellátási képesség (kapcsolatrendszer) javulása 42 fő Várólistán lévő ellátottak száma: 0 fő Kliensek által igénybe vett nappali ellátás: 6 fő Csoportos foglalkozáson történő részt vétel: 5 fő Pszichiátriai, addiktológiai probléma miatt fekvőbeteg ellátásban részesült: 9 fő Tárgyév folyamán ellátásba vettek: 7 fő Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek: 9 fő (Ok: elhalálozás: 1 fő, elköltözés: 2 fő, intézménybe kerülés: 1 fő, együttműködést nem vállalta tovább: 3 fő, élethelyzetében pozitív irányú változás állt be: 2 fő) a.) 5. Az ellátás szakmai színvonalának megítélése ellátási területenként - szabadidős foglalkoztatás elemei és résztvevők száma - intézmény programjai és a külső bevontak száma Családsegítő szolgálat Az egyénre, családra közvetlenül koncentráló ellátás során a Családsegítő szolgálat feladatkörébe tartozik különösen: Családi, szociális feszültségek okainak feltárása, megoldási javaslatok készítése, segítség nyújtása. Életvezetési tanácsadás biztosítása. Az egyénnek, a családok kapcsolatkészségének javítása. Krízishelyzetben segítő beavatkozás. Hivatalos ügyek intézésének segítése. Tájékoztatás nyújtása a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. Szociális és egyéb információs adatok gyűjtése az ellátást igénybevevő megfelelő tájékoztatása érdekében. Speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működtetésének segítése. A rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatos együttműködési kötelezettségből adódó feladatok ellátása. A speciális szolgáltatás keretében a tartós munkanélküliek, az adósságteherrel, lakhatási problémával küszködők, szenvedélybetegek, krónikus betegek számára egyéni esetkezelés keretében biztosítja szolgáltatásait. Egyének és családok számára nyújtott szolgáltatások: Egyéni esetkezelés, családgondozás: Folyamatos kapcsolattartás, amely a kliens és a családgondozó között létesül valamely probléma,- amely lehet mentális, szociális, stb,- megoldására, a problémás élethelyzet strukturálására, stabilizálására. A kapcsolat a probléma, az élethelyzet rendezéséig áll fenn. A segítő kapcsolatban a hangsúly az egyén problémamegoldó képességének fejlesztésén, önértékelésének javításán van. Életvezetési és mentális tanácsadás: Ha az egyén, a család élete során adott probléma megoldásához, élete strukturálásához segítségre, tanácsra van szüksége (alternatívák felkínálása egyéni döntéshozatal segítéséhez). 9

10 Segítségnyújtás eseti szociális ügyintézésben. Konkrét szociális problémában való segítő részvétel; segítés nyomtatvány kitöltésében, kérelem megfogalmazásában, stb. Információ nyújtása: Szociális ellátásokkal kapcsolatban (önkormányzati, országos támogatásokról), jogi ügyekben stb. Szervezési feladatok: Rendezvények előadások szervezése, stb. Használt cikk gyűjtése és osztása: Bárki felajánlhat használtcikkeket: ruhát, cipőt, bútort, amire már nincs szüksége, de még használható állapotban van. Ezekből a rászorulók díjtalanul válogathatnak. Szolgáltatás közvetítő rendszer működtetése: Lényege, hogy közvetítünk azok között, akiknek valamilyen szolgáltatásra van szükségük, illetve akik ezt el tudják látni. (munka, albérlet, adás-vétel, stb.) A nyújtott szolgáltatások, ellátások biztosítása során a családsegítő szolgálat munkatársa a család gondjainak rendezésére, mentális problémáinak megoldására, életének stabilizálására, struktúrására törekszik. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. A szolgáltatás során a jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban (ezzel párhuzamosan lakásfenntartási támogatásban) részesül. Adósságkezelési szolgáltatás kiterjedhet a közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz, áram, távhő, szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, központi fűtési díjtartozás), a közös költség hátralék, a lakbérhátralék valamint a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék rendezésére évben sok háztartásban szereltek fel előrefizetős mérőt legfőképpen az E_ON hátralékkal rendelkező ügyfeleink körében. Kezdetben idegenkedtek tőle, de megszokták és megszerették az elmúlt időben. Előnyt jelent számukra, hogy saját maguk ütemezhetik a hátralékuk visszafizetését. A szolgáltató a hátralék nagyságától függően a feltöltött összeg 25 illetve 50%-át a tartozás csökkentésére írja jóvá. Ebben a formában nem jelent vállalhatatlan anyagi terhet a családoknak. Az előrefizetős mérők előnyei között tartjuk számon, hogy nehéz anyagi helyzetben lévő ügyfeleink nem tudják tovább növelni meglévő tartozásukat. Amennyiben a családi költségvetés nem teszi lehetővé az előrefizetős mérő feltöltését, nem kell a több tízezer Ft-os visszakapcsolási költség terhével is számolniuk. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy az új mérő felszerelése megtanítja ügyfeleinket a feltöltésre szánt összeg tartalékolására, tervezésére ban nem részesült egyetlen család sem adósságcsökkentési támogatásban. A rendeletben meghatározott szabályok miatt több ügyfél nem tud bekerülni a támogatottak közé, (jövedelemhatár, lakásnagyság) vagy az önrész megfizetését sem tudják vállalni. Sok esetben keresik fel a szolgálatot olyankor is, amikor a szolgáltató megszüntette az ügyféllel a szerződést és behajtó céghez irányította a tartozást. Ilyen esetekben már nem tudunk segíteni, hiszen ez olyan eljárást von maga után, amelybe az adósságkezelési szolgáltatás nem tud beavatkozni. Aktív korú nem foglalkoztatottak A rendszeres szociális segélyezettek munkaerő-piaci integrációját, illetve reintegrációját megnehezíti az alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, a klienseink nagy % küzd ezzel a problémával. Súlyos probléma az elhelyezkedésnél a munkavállaló életkora. A 40 év feletti korosztály elhelyezkedése kimondottan nehéz, különösen, ha hosszabb ideje nem állt alkalmazásban. A rendszeres szociális segélyezettek visszaintegrálódását akadályozó tényezők között van még: az egészségi állapot megrendülése, szenvedélybetegség, diszkrimináció, illetve a passzivitás, mint életforma. 10

11 Az aktív korúak egyharmada szakmunkásképzővel vagy még annál is magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Elhelyezkedésükre életkoruk miatt kevesebb a lehetőség. A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az önkormányzat által kijelölt szervvel (elsősorban a családsegítő szolgálat) működik együtt (kivéve az egészségkárosodott személyeket, akik erre nem kötelezettek). Az együttműködés keretében az ügyfél a családsegítő szolgálatnál jelentkezik, ahol nyilvántartásba veszik. A családsegítővel közösen kialakított beilleszkedést segítő programról írásban megállapodnak, és az ügyfél teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. A családsegítő szolgálat a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az ellátásról szóló jogerős határozat alapján az ügyfél megjelenésekor nyilvántartásba veszi, tájékoztatja a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól. A családsegítő a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az ügyfél bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról írásban megállapodást kötnek. Figyelemmel kíséri a határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát. A családsegítő folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyesen találkoznak, amennyiben szükséges a programot közösen módosítják. A kapcsolattartásról a családsegítő esetnaplót vezet. A jegyző számára legalább évente írásos értékelést készít a program végrehajtásáról, illetve jelzi, ha az adott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. A családsegítő szolgálattal az új törvényi rendelkezések értelmében, a foglalkoztatási támogatásban részesülőknek nem kell együttműködnie. Ennek az új rendelkezésnek a következménye, hogy a szolgálat forgalmi adatai 2013-ben jelentősen visszaestek. b.) Gyermekjóléti szolgálat A Gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, valamint feladatai közé tartozik a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. Feladatunk, hogy olyan gyermekeken és családokon segítsünk, akik a külső és belső erőforrásaik fogytán, önerejükből nem tudják megoldani a problémát. Munkánk fő tevékenysége: A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése. A gyermekjóléti szolgálat a településen észlelő és jelzőrendszert működtet, a városban felmerülő problémákat elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól, vagy egyéb bejelentésből észleli. Szolgálatunk 2013 év elején új együttműködési megállapodást kötött a jelzőrendszer tagjaival. Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról, felsorolja a jelzőrendszer tagjait, meghatározza azoknak kötelező együttműködésüket, feladataikat a veszélyeztető okok feltárásában, a veszélyeztetettség időben történő felismerésében. 11

12 A meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni. A gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi és összehangolja az érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő és jelzőrendszerben. Felhívja a jelzőrendszer tagjait jelzési kötelezettségükre, melyet írásban kell megtenniük, kivéve krízishelyzet esetén, melynél utólag is pótolható írásban a jelzés. A jelzőrendszeri tag egyszerre kezdeményezi a folyamatot, illetve vesz részt a beavatkozás tervezésben és a végrehajtásában. A különböző szakmák képviselői saját szakterületükön működnek közre, s gyakran nem is tesznek többet, mint hogy megszokott szakmai tevékenységüket egy-egy gyermek problémáját tudatosítva, a megoldásokra koncentrálva, másokkal összehangoltan végzik. A gyermekjóléti szolgálat fogadja a jelzést, melynek mentén kezdeményezi és koordinálja a problémák és erőforrások feltárására, a célok kitűzésére és a beavatkozás tervezésére és végrehajtására irányuló együttműködést, illetve egyenrangú félként tevékenyen részt vesz a folyamat megvalósításában. Az intézkedésről tájékoztatja a jelzéstevőt. A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének éves összegzése, értékelése az éves tanácskozás keretében valósul meg. A tanácskozást minden év március 31-ig meg kell szerveznie a gyermekjóléti szolgálatnak. A tanácskozás feladata áttekinteni a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, átfogóan értékelni a jelzőrendszer éves működését, és szükség szerint javaslatot tenni a működés javítására. Arra a tényre kell támaszkodni az együttműködés során, hogy a potenciális vagy veszélyeztetett klienskörre egyetlen szakember sem láthat rá teljes mértékben, viszont mindenki rálát bizonyos mértékben. A hálózati működés mintegy keretbe foglalja a helyi gyermekvédelmi szereplők észlelő-jelzőrendszerként való működésének folyamatát. Újszász város önkormányzata 2013 évben is segítette a szakmai munkánkat. Jelzésünkre rendkívüli és indokolt esetekben azonnali segítséget nyújtott a krízis helyzetbe került családok számára. A 2013-as évben a családgondozók részt vettek esetmegbeszéléseken, szakmaközi megbeszéléséken és szakmai napon, hogy munkájukat minél hatékonyabban a szakmai szempontok figyelembevételével tudják végezni. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai ingyenesek és működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű a segítségnyújtáson alapszik. A segítségnyújtás főbb formái: információ közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézés, érdekvédelem, mentális gondozás, gyermeknevelési tanácsadás, életviteli tanácsadás. A családgondozó kapcsolatot tart a gondozott családokkal, más segítő szakmák képviselőivel, az intézmény szakmai munkáját segítő szakemberekkel, társintézményekkel /jelzőrendszeri tagokkal/ Gyermekjóléti Szolgálatunk által évben megrendezésre került szabadidős programok évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 39. (2) bekezdése szerint: A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében szabadidős programok szervezése. 12

13 Újszász Város Önkormányzata a nyári gyermekétkeztetési pályázat keretén belül 44 napon keresztül 52 gyermek részesült napi egyszeri meleg étkeztetésben. A gyermekjóléti szolgálat munkatársai is részt vettek a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában. Összesen 212 gyermeket vontunk be a pályázatba, akinek szabadidős programokat is biztosítottunk a hét munkanapjain 8 órától 13 óráig. Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a prevencióra. Az ellátási területen élő gyermekek és fiatalok számára szervezünk hasznos szabadidő eltöltését segítő programokat: kézműves és prevenciós foglalkozásokat. Folyamatosan szervezzük a jeles ünnepekhez kapcsolódó programokat / húsvét, adventi készülődés, télapó ünnepség, karácsony stb./ Már hagyománnyá vált, hogy református egyházzal való együttműködésünk keretében, a Rácz Lajos és felesége szervezésében lezajló gyermektáborban az egyik napon szolgálatunk szervez programot a résztvevő gyerekeknek nyarán Újszászon került megrendezésre napközis gyermektábor. Szolgálatunk a megszokottak szerint főként kreatív programokkal készült. A nyár folyamán a katolikus napközis táborban is részt vettünk programok szervezésével. A tábor szellemiségéhez illően gyöngyből olvasót fűztünk, és sportjátékokat szerveztünk. Szolgálatunk a tavalyi évben, több alkalommal használtbútor adományokat kapott más településekről, és biztosított a rászoruló családok részére. A településen lévő egyházak képviselőivel is jól működő kapcsolatot sikerült kialakítanunk. Múlt év márciusában Miklós János plébános úr segítségével és közreműködésével, az egyházközség területén élő hívők által adott tartósélelmiszer adomány kiosztásában segített szolgálatunk. Rácz Lajos református lelkész a múlt évben továbbra is élelmiszer, valamint ruhaadománnyal támogatta szolgálatunkat, amit szintén a rászorult családok részére tudtunk odaadni. c.) Étkeztetés Az étkezetés célja, hogy a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodjunk. Az étkeztetés alatt az erre vonatkozó igénybevételi naplót vezetünk, mely az igénylők napi számát, és az igénybe vett étkezési formák megoszlását tartalmazza. Az étkeztetés igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik évben összesen: adag étel megrendelése történt. d.) Házi segítségnyújtás Annak érdekében, hogy a település lakosai otthonukban tudják folytatni életüket, elkerülhető, illetve kitolható legyen a kórházi, az átmeneti és a tartós elhelyezés igénybevétele az ellátást igénylő megfelelő szakember segítségével képes legyen saját élete irányítására, önállóságának megtartására nyújt segítséget ezen alapszolgáltatási forma. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: a) az alapvető szükségletek kielégítését, b) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, c) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, d) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 13

14 Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. A házi segítségnyújtás keretében az ellátott fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése a cél, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével. A szolgáltatás során a gondozó az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszik. Feladatai közé tartozik: - elvégezni az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatokat, - közreműködni a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, - közreműködni a háztartás vitelében, - segítséget nyújtani a környezettel való kapcsolattartásban, - segíteni a szociális ellátásokhoz való hozzájutást, - szükség esetén segíteni a bentlakásos szociális intézménybe történő bejutást. Látogatások száma: alkalom e.) Időskorúak nappali ellátása A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek vehetik igénybe. A működési engedély alapján az engedélyezett férőhely száma: 20 fő. Az Idősek Klubjában csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni, a szolgáltatás ingyenes. Segítséget tudunk nyújtani: hivatalos ügyek intézésében, napi egyszeri meleg étkezésben, személyi higiéné biztosítása: fürdési lehetőség, vérnyomásmérés, a szükséges gyógyszerek felíratása, rendszeres testmozgás, mosási, vasalási lehetőség, zenehallgatás, kézműves foglakozások, rendezvények szervezése: nemzeti ünnepekről való megemlékezés, farsang, nőnap, anyák napja, idősek napja, mindenszentek, karácsony. Az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának változása esetén intézményünk biztosította az átjárhatóságot az egyes gondozási formák között. A megfelelő létszám fenntartása érdekében ezért az ellátási igények felmérése folyamatos. A klubban történő mentális gondozás célja, hogy a tagok az életkor előrehaladtával is derűs, kiegyensúlyozott emberek legyenek. 14

15 A prevenció, a megfigyelés, a szűrővizsgálatokon való részvétel, a felvilágosítás, tanácsadás képezte az egészségügyi gondozást. Nagyon örülünk minden olyan programnak, amely színt hoz a mindennapokba. Ilyenek az ünnepségeink, valamint a helyi óvodás gyermekek által tett látogatások. Ők azok, akik minden évben megköszöntik a tagokat többek között az Idősek Világnapján, valamint Karácsony előtt műsorral kedveskednek. A klubvezető negyedévente gyógyfürdőbe kíséri az ellátottakat, nagyon kedveltek a buszos kirándulások, a hurkafesztiválon minden évben részt vesznek. d.) Közösségi ellátás A közösségi pszichiátria ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszútávú, közösségi alapú gondozás, melynek során a gondozás és a tehát a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. A feladatellátás során az alábbi tevékenységeket végezzük: Megkereső munka, amely lehetőséget teremt az izolált, sérülékeny emberek elérésére és bevonására. Állapotfelmérés, melynek célja, hogy megismerjük a kliens és hozzátartozója életének minden területén a működési mechanizmusokat. (életmód, kommunikáció, a betegséghez való viszonya a betegnek és családjának, lakhatás, szociális kapcsolatok, gyógyszeres együttműködés, stresszkezelés). Pszicho-szociális intervenció, a korai figyelmeztető tünetek felmérése. Gondozási terv készítése, ahol a személyes célok megjelennek és rögzítésre kerülnek. Problémaelemzés és megoldás, motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések a célok elérésének érdekében. A gondozási terv felülvizsgálatára évente kerül sor, szükség esetén korábban. Készségfejlesztés, így önálló életvitellel kapcsolatos készségek fejlesztése, pénzkezelés, háztartásvezetés, társas kapcsolatok kialakítása, szabadidő szervezés, életmód, stb Pszicho-szociális rehabilitáció a munkához való hozzájutás, a szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése. Speciális stratégiák, mint gyógyszeres együttműködés segítése, segítő beszélgetés, egyéni esetkezelés. Információnyújtás, ügyintézés, érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység, valamint szociális ellátásokhoz való hozzájuttatásban segítségnyújtás. Az ellátás során az alábbi problémahelyzetekkel találkozunk a leggyakrabban: Pénzkezelési problémák, túlköltekezés, fizetés szempontjából fontossági sorrend inadekvát alkalmazása. Lakókörnyezet rendben tartásának nehézsége, így takarítással, elpakolással kapcsolatos készségek hiánya. Személyi higiénia, rendszeres és alapos tisztálkodás hiánya. Szenvedélybetegségek párosulása a pszichés betegségekkel. Elutasító magatartás a gyógyszeres és pszichoterápiás gyógyításokkal szemben. Izoláció, személyes kapcsolatok hiánya, beszűkült gondolkodás. Suicid késztetések. Munkanélküliség, anyagi, megélhetési problémák, alacsony jövedelem, létbizonytalanság. Motiváció hiánya. 15

16 Sérülékenység, védtelenség, könnyű kihasználhatóság más rosszhiszemű emberek által. Családi kapcsolatok fellazulása, elsivárosodása. Családi konfliktusok. Ügyintézés nehézségei a lelassult gondolkodás és a gyakran szorongó magatartás miatt. Elmondhatjuk, hogy a klienseink nagy százalékban szociálisan hátrányos helyzetű személyek, akik a mindennapi megélhetési problémák mellett pszichés betegséggel és az azzal járó számos diszkriminációval, megbélyegzéssel küzdenek. Ebben a küzdelemben segítünk mi, mint pszichiátriai és szociális szakemberek egy jobb, tartalmasabb és szebb jövő érdekében. II. A működési feltételek alakulása. 1. Személyi feltételek ellátási területenként Megnevezés Tényleges Jogszabály szerint szükséges eltérés többlet Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Étkeztetés Házi segítségnyújtás Közösségi ellátás Időskorúak nappali ellátása hiány Összesen: fő munkavállaló Zagyvarékason végzi feladatát. 1 fő gazdasági vezető, 1 fő pénzügyi,- számviteli ügyintéző Az engedélyezett létszámkeret: 31 fő. Az év folyamán több alkalommal kaptunk közfoglalkoztatott kisegítőt, akik takarítási munkálatokat végeztek, illetve létszámhiány esetén besegítettek az étkeztetés és házi segítségnyújtásban lévő ellátottaknak. A fenti munkakörök, és létszámok megfelelnek az I/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet előírásainak, a szakképesítési arány megközelíti a 90 %-ot. A dolgozók eleget tettek a kötelező továbbképzési kötelezettségüknek. 2. Tárgyi, technikai, infrastrukturális feltételek, változások az előző évi mutatókhoz viszonyítva Intézményünk tárgyi feltételei folyamatosan bővülnek és egyre korszerűbbek. Az irodák jól felszereltek, a családgondozók, szakmai vezetők rendelkeznek számítógéppel, nyomtatóval, számológéppel, egyéb irodaszerekkel. Mindenkinek saját íróasztala van, a szükséges irodaszerekben sincs hiány. A zárható iratszekrények biztosítják az adatvédelmi szabályoknak megfelelő iratkezelést. Az ügyfélfogadás helyszínei alkalmasak a várakozásra, információ nyújtására, ha személyes beszélgetésre kerül sor, akkor pedig lehetőség van az interjúszobában egyéni beszélgetésre is. Munkavégzéshez új mobiltelefonok vásárlását eszközöltük, új szolgáltatóval kötöttünk szerződést, a korábbinál jóval kedvezőbb feltételekkel. A nagy ellátási területhez, illetve a magas esetkezelésekhez nélkülözhetetlen a telefon használata. 16

17 Az internet is elengedhetetlenné vált, mert statisztikai adatokat, az éves elszámolást a Magyar Államkincstár felé elektronikus úton kell beküldeni. Számtalan kötelezettség van, amely internet használathoz köthető a munkánk során. Pl. a napi jelentés a KENYSZI rendszerbe, vagy adatok felvitele a központi adatbázisba. Az intézmény költségvetése biztosítja a dolgozóknak a munkába járást, illetve a látogatások alkalmával felmerülő utazási költségeket is. Év végén az NRSZH-tól kapott 600 ezer Ft-ból irodabútorokat, szőnyegeket, informatikai eszközöket vásároltunk. Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Együtt értük! TÁMOP / azonosító számú projektnek köszönhetően az ügyfélszolgálati munkatárs munkáját 1 db komplett számítógép konfiguráció teszi könnyebbé. 3. A jogszabályi megfelelés helyzete az egyes ellátási területeken változás az előző évihez viszonyítva, a hiányosságok okai és megoldási lehetőségei. Az intézmény feladatellátása a hatályos törvényeknek megfelelően történik, figyelembe véve az ellátotti igényeket. Az ellátotti dokumentációk pontos, naprakész vezetésére nagy gondot fordítunk, azok vezetése a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelőek. Az intézmény szakmai programja, illetve Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza mindazokat a jogszabályokat, melynek betartása minden munkavállalóra nézve kötelező. A jogszabályok, törvények állandó változása nagy terhet ró a dolgozókra. Minden ellátás határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. A működéshez szükséges dokumentáció (alapító okirat, szakmai program, szabályzatok, stb.) jogszabályi előírásoknak megfelelő, a változásokat megelőzően módosításra kerültek, mivel évben már a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményünkben nem működik. III. A gazdálkodás helyzete. (Tartalmazza a Zagyvarékasi adatokat is,) 1. A gazdálkodás alakulása 2. Az egyes ellátások normatív támogatásának és az ellátás tényleges költségének alakulása, az egyes ellátások fajlagos költségének alakulása (egy ellátottra vetített költség) A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata e Ft volt. A kötelező előirányzat-módosítás következtében a Központ évi előirányzata ,0 e Ft-ra módosult. Bevételek alakulása Az 1. számú mellékletben jól látható, hogy az intézmény bevételeinek 56,23 %-át a normatív támogatás adja. Az intézményi működési bevételek az intézményi ellátási díjakból, illetve a működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülésből épülnek fel. Az intézményi ellátási díjak alakulása a Zagyva menti Integrált Központ két településén a következő: A Központ a közösségi feladatok ellátása következtében 8.600,0 e Ft működési célú támogatásértékű bevételben részesült. A TÁMOP / iktatószámú pályázat kapcsán előlegként és az I. számú kifizetési kérelem kapcsán 2.284,0 e Ft támogatást utalt le a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 17

18 A felhalmozási célú támogatásértékű bevételként jelentkező 4.053,0 e Ft még a évben lezajlott ÉAOP-os pályázat kapcsán leutalt utólagos bevétel. Kiadások alakulása Kiadási oldalon a személyi jellegű juttatások jelentős nagyságrendet tesznek ki (61,94 %). A dologi kiadásokon belül az étkeztetéshez kapcsolódó kiadások településenként a következőképpen alakulnak: Újszász szociális étkeztetés: ,0 e Ft. Zagyvarékas szociális étkeztetés: 6.529,0 e Ft. A fenti adatok alapján összehasonlítható a két település esetén a szociális étkeztetés feladatának bevételi és kiadási oldala. Dologi oldalon csak a legszükségesebb kiadások jelenhettek meg a 2013-as évben a szoros költségvetés miatt. Az intézmény évi pénzmaradványa a végleges beszámoló adatok alapján 6.978,0 e Ft. 1. sz. melléklet Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja évi beszámoló e Ft Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesít és Teljesítés/Módo sított % Működési költségvetés támogatása ,66 Intézményi ellátási díj ,99 ÁFA bevétel ,00 Tám.értékű bevétel társulástól (közösségi) ,00 Tám.értékű bevétel EU-s programokra ,00 Tám.értékű bevétel helyi önkormányzattól ,00 Tám.értékű felhalmozási bevétel ,00 Egyéb sajátos bevétel (kamat) ,14 Függő bevételek ,00 Bevételek mindösszesen ,09 Eredeti Módosított Teljesít Teljesítés/Módo Kiadások előirányzat előirányzat és sított % Személyi juttatások ,47 Külső személyi juttatások ,40 Munkaadókat terhelő járulékok ,06 Személyi jellegű juttatások ,61 18

19 Irodaszer, nyomtatvány ,58 Könyv, folyóirat ,00 Hajtó- és kenőanyag ,02 Kisértékű tárgyi eszköz ,24 Egyéb készletek ,78 Készletbeszerzés ,11 Kommunikációs szolgáltatások ,01 Különféle szolgáltatási kiadások ,49 - ebből élelmiszer ,88 Pénzügyi szolgáltatások ,00 Szolgáltatások ,18 Általános forgalmi adó ,84 Belföldi kiküldetés,reprezentáció ,25 Egyéb dologi kiadások ,24 Számlázott szellemi tevékenység ,67 Különféle dologi kiadások ,15 Dologi kiadások ,73 Egyéb folyó kiadások ,03 Függő kiadások ,00 Tám.ért.működési kiadás ,00 Kiadások mindösszesen ,43 3. Működési feltételek megítélése, változások és tendenciák az előző évekhez viszonyítva. A közösségi pszichiátriai ellátásnál a szolgáltatás részére től az előző évhez hasonlóan 40 feladatmutatót engedélyezett a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Ez év májusában is lehetőség volt feladatmutató emelésre igényt benyújtani. Intézményünk élt is a lehetőséggel, 60 feladatmutatóra szerettük volna növelni az ellátandó ügyfelek létszámát. Sajnos kérelmünket csak minimálisan támogatták. A Gyermekjóléti szolgálatnak évek óta nincs lehetősége pszichológus, fejlesztőpedagógus foglalkoztatására, és nyilvánvaló, hogy ilyen szolgáltatások az elkövetkezendő évben sem lesznek. A megnövekedett esetszámok kezelését elősegítené a szakemberek foglalkoztatása. A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jónak mondható, de ezen a téren is van még fejlesztésre váró feladat. Az idei beszámolóban is meg kell említenünk a helyettes szülői hálózat hiányát. Ennek oka, hogy nincs a feladatra alkalmas jelentkező. A szociális alapellátás szakmai színvonalának, hatékonyságának megtartására több forrást, magasabb normatív támogatást kellene biztosítani. Anyagi lehetőségeink korlátozottak, számos szabadidős programot lehetne még szervezni, megfelelő anyagi támogatás mellett. Étkeztetés, házi segítségnyújtás és Idősek nappali ellátásainak minél teljesebb körű megismerése érdekében a helyi újság hasábjain történő tájékoztatást, szórólap útján történő információ átadást fontosnak tartottuk. A klub életéről is igyekeztünk minél többször számot adni. 19

20 Emellett a személyes felkeresés útján történő beszélgetések alkalmával mértük fel az egyéni szükségleteket, és javasoltuk a legmegfelelőbb ellátási formát. 5. Ellenőrzések, események Közösségi ellátásnál augusztusában ismét ellenőrzés történt a Magyar Államkincstár részéről. A helyszíni vizsgálat során megállapították, hogy az NRSZH által elfogadott illetve az Igazgatósághoz benyújtott és a vizsgált nyilvántartásokban szereplő adatok között eltérés nincs. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Magyar Államkincstár decemberében ellenőrizte. Hiányosság nem merült fel. Ebben az évben is tettünk több alkalommal feljelentést a Rendőrőrsön, 4 esetben lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt, mivel 5 db szolgálati és 1 db ellátotti kerékpárt tulajdonítottak el. A tettes(ek) kiléte minden esetben ismeretlen(ek) maradtak. Intézményünk 2013 évben Város napi ünnepségen Szakmai Díjban részesült, melyet ezúton is köszönünk Molnár Péter polgármester Úrnak, valamint a képviselő - testületi tagoknak. IV. Az ellátások minőségi és mennyiségi fejlesztésének lehetőségei. 1. A rendelkezésre álló személyi, tárgyi eszközök kihasználtságának hatékonyságának megítélés évben KÉPZÉS, TUDÁS, TÁMOGATÁS szakmai továbbképzések fejlesztése a szociális szférában A kommunikációs hídépítés- ép és fogyatékos emberek között- tanfolyamon több munkavállaló is részt vett, melyet a Humán Szolgáltató Központ szervezett. A képzés térítésmentes volt, csak az utazási költséget fizette a munkáltató. Ahhoz, hogy munkánk eredményes és sikeres legyen rendkívül fontos, hogy a környező szociális szolgáltatásokkal, egészségügyi szervekkel, önkéntes segítőkkel, hozzátartozókkal közösen dolgozzunk. Legfőképpen azokat a személyeket, szervezeteket vonjuk be e munkába, amelyek kapcsolatban állnak a klienssel, vagy ha még nem, akkor valamiben segíteni tudnának neki. Egymás munkájának a segítése nem csak a mi érdekünk, hanem elsősorban a gondozott személyé is. Karácsonyi munkaszüneti napokon ebben az évben is az ifjúság segítségét kértük, akik két alkalommal vittek ebédet fő igénylőnek. Munkájukra a továbbiakban is számítunk. A családgondozók, illetve szociális gondozók részére a területen végzett munkához szükséges szolgálati kerékpárok a múlt évben is biztosítva voltak. 2. Az ellátásokat befolyásoló változások évben Szakkönyvek, folyóiratok, egyéb szakmai anyagok vásárlására nem tudtunk anyagi forrást biztosítani. Az ellátásokhoz szükséges állami normatív támogatások, illetve finanszírozások drasztikusan csökkennek évről-évre. A kapott támogatás a személyi jellegű kiadások mellett egyéb költségek fedezésére nem ad lehetőséget, ami a szolgáltatások minőségi fejlesztését nem teszi lehetővé. Az ingyenes képzéseken, konferenciákon, szakmai napokon képviseljük az intézményt. 20

21 3. Szükséges intézkedések, fenntartói és intézményi évben Az épület külső környezetének esztétikusabbá tétele érdekében további tervünk a füvesítés, fásítás, virágok elhelyezését. Szükséges lenne az új épületet kerítéssel ellátni, intézményünk körben nyitott, sokan használják illemhelynek a CBA mögötti területet. Ez ügyben már levelet írtam a CBA vezetőjének. E beruházásra költségvetésünk nem nyújt fedezetet, támogatásokat, felajánlásokat szívesen elfogadunk. Az előző években tervezett volt az intézményi költségvetéshez az önkormányzati hozzájárulás, eddig viszont a takarékosság miatt erre nem volt szükség. Váratlan, nem tervezett nagyobb összegű kiadásokat (pl. fűtés, villanyhálózat meghibásodása, stb.) intézményünk nem tudja finanszírozni, ebben az esetben viszont az önkormányzat támogatására számítunk. Az ételhordó edények cseréje indokolt, mivel azok erősen elhasználódtak. 4. Az ellátás fejlesztésére bevont pályázati források és a várható pályázati lehetőségek.(pályázati lehetőségek száma, benyújtott pályázatok száma, nyerési index évben) február 28-án az Új Széchenyi Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Együtt értük! című, TÁMOP / jelű pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője Ft összegű támogatásra ítélte. A pályázatot a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által adtuk be, közösen a rákóczifalvai intézménnyel. Tevékenységek: Beavatás nem beavatkozás! A tantestület beavatása a gyermekjóléti szociális munkába, annak szemléletébe. Civilek a pályán! Tematikus beszélgetések civil szervezetekkel a szociális segítségnyújtás szakmaközi lehetőségeiről. Kistérségi gyermekjóléti szakmai műhely. Kistérségi idősgondozási szakmai műhely. Információs ablak, integrált ügyfélszolgálat: a szolgáltatások elérésének, igénybevételének elősegítése. Ellátásokhoz való hozzájutás, egyéni és intézményi érdekérvényesítés segítése( információkkal, nyomtatványokkal). Szeniortorna: időskorúak számára a testi és lelki egészség megőrzése, kíméletes testmozgás heti egy alkalommal a tornacsarnokban. Baba-mama családi klub: a településen élő kis és nagyobb gyermekes szülők vagy családalapítás előtt álló fiatal szülők részére. Tematizált havi egy alkalommal történő programsorozat külső előadó-szakértő közreműködésével valamint gyermekfelügyelet biztosításával. Életvezetési csoport: háztartási ismeretek szociálisan hátrányos helyzetű családok számára. Tematizált foglalkozás 6 alkalommal. Ápolási díjban részesülők csoportja: aktív korú személyek számára ismeretbővítés és a meglévő ismeretek szinten tartása, valamint az elszigetelődés feloldása kikapcsolódási lehetőség biztosítása által. Bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységek: a rendőrség közreműködésével a településen önálló háztartásban élő, napközben egyedül lévő idős emberek személyi biztonságának fokozása saját lakókörnyezetükben. Prevenciós ismeretek közlekedési ismeretek: az időskorúak részére gépjárművel, motorkerékpárral, elektromos mopeddel történő közlekedési alapismeretek elsajátítása, felfrissítése, a közlekedési balesetek megelőzése érdekében a rendőrség bevonásával 1 alkalommal. 21

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL 16-858-5/2013. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 ISO 9001 ~r~ Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014 KÉSZÍTETTE: MÁRFÖLDI ERZSÉBET INTÉZMÉNYVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK I./ Jogszabályi háttér 3. II./ Ellátotti létszám adatok 4. III./ Alapellátás 7. 1./ Étkeztetés 2./ Házi segítségnyújtás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről.

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1505-2/2014. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójáról. A Képviselő-testület: Nyírmada Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Idősek Klubja Szakmai Programja

Idősek Klubja Szakmai Programja Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd Arany János u. 1. Idősek Klubja Szakmai Programja 2013. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása A Városi Gondozási Központ, mint integrált

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi beszámoló Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi szakmai beszámoló Szociális étkeztetés I. A szociális étkeztetés bemutatása Budapest

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Pécsvárad szociális helyzete

Pécsvárad szociális helyzete Pécsvárad szociális helyzete A település lakónépességének aktuális szociális és egészségügyi helyzete, állapota, a változások tendenciái az Önkormányzat számára, - mint tudatos döntéseivel a település

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Klubja 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása BESZÁMOLÓ Izsák Város Gondozási Központ Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása Izsák, 2016. január 15. Készítette: Soltészné Marton Ildikó Intézményvezető 1 Tisztelt Képviselő testület! Gondozási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság! Ll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

;Ut 2. s:zámú előterjesztés

;Ut 2. s:zámú előterjesztés Budapest FŐváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ;Ut 2. s:zámú előterjesztés Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 2014. évi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

2011. április 28-án (csütörtök) de. 10.00 órára

2011. április 28-án (csütörtök) de. 10.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 560-159 Fax: 85/361-802 M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében

Részletesebben