Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról"

Átírás

1 Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, melyet a Képviselő-testület is megtárgyal. Beszámolóm Vecsés Város Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról mindazokat a témaköröket tárgyalja, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete előír. Ezek az alábbiak: A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 1

2 A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Vecsés Város lakosságának korösszetétele az elmúlt 10 évben az alábbiak szerint alakult: Korosztály éves éves éves éves éves Összesen Lakosságsz. összesen A fenti táblázatból leolvasható, hogy a város lakosságának száma évről évre folyamatosan növekszik, bár a növekedés egyre kisebb mértékű. A növekedés megfigyelhető a 4-6 éves korosztály létszámadatainál is, viszont 2008-tól a éves korosztály aránya fokozatosan csökken. 2

3 A fenti megállapítást támasztja alá a következő táblázat, mely a születésszám változását mutatja: Megnevezés Születések (összes) Születések (helyi) / Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerét a Gyvt /C. -a és a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 9/2013. (III. 28.) Ök. rendelet szabályozta évben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, ahol a gyermeket gondozó családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (ÖNYM) 140%-át (2014. évben ,- Ft-ot) - ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy - ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az alábbi feltételeknek: - nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait és 23. életévét nem töltötte be, - felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét nem töltötte be. b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft-ot), az a) pont alá nem tartozó esetben 3

4 feltéve, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az 1 főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön az ÖNYM húszszorosát vagy együttesen az ÖNYM hetvenszeresét. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma Család Gyermek A fenti táblázat jól szemlélteti, hogy az elmúlt 3 évben folyamatosan nagy létszámban vannak a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok, gyermekek ugyanakkor a jogszabályban előírt jövedelmi feltétel ( Ft/fő, illetve Ft/fő) évek óta nem változott. Az a gyermek, aki részére a jegyző megállapította a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, az alábbi kedvezmények igénybevételére jogosult: - ingyenes étkezés (bölcsőde, óvoda, iskola 1-8. évfolyam), - 50% térítésű étkezés (nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő éves gyermek és tanuló), - ingyenes tankönyv, - természetbeni támogatás (évente 2 alkalommal Erzsébet-utalvány). Étkeztetésben részesülők számának megoszlása a normatíva elszámolás alapján: Teljes térítési díjat fizetők száma %-os térítési díjat fizetők száma

5 Ingyenesen étkezők ÖSSZESEN A táblázat jól mutatja, hogy évtől ugrásszerűen megnőtt az ingyenesen étkező gyermekek száma, illetve 2 év alatt ( között) közel 100 fővel (60%-kal) emelkedett a számuk, mely azóta is tovább növekedett ben már - a évi létszámhoz viszonyítva 3,35 szorosára emelkedett az ingyenesen étkezők száma. Ingyenes tankönyvben részesülők számának alakulása, jogcímek szerint: Jogcímek 2007/ / / / / / / /15. Tartósan beteg vagy testi, érzékszervi, értelmi fogy. Pszichés fejl. zavarai miatt a tanulási foly. tartósan akad. 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő tan. Rendszeres gyermv. kedvezmény. részes. család Köznevelési törvény értelmében az 1. osztályosok* ÖSSZESEN *felmenő rendszerben, tehát 2014/15-ben már az 1. és 2. osztályosok is A táblázat jól mutatja, hogy 7 év alatt az ingyenes tankönyvben részesülők száma jelentősen emelkedett, még akkor is, ha nem vesszük figyelembe a

6 szeptember 1-től bevezetett új jogcím /minden 1. osztályos számára ingyen tankönyvet biztosít a Köznevelési törvény/ alapján részesülők számát. Érdekesség, hogy 2 jogcím esetében (pszichés fejlődési zavar, 3 vagy több gyermekes család) alig következett be változás, illetve a másik 2 jogcím esetében (tartósan beteg vagy fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő) megduplázódott vagy több mint másfélszeresére emelkedett a számuk évig. A 2013/14-es tanévben minden jogcímnél megfigyelhető a változás: jelentős csökkenés a tartósan beteg vagy fogyatékos tanulóknál, illetve a 3 vagy több gyermekes családoknál, valamint kisebb arányú emelkedés a másik két jogcímnél. A 2014/15-ös tanévben a 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő tanulók kivételével csökkenés figyelhető meg, azonban az emelkedés nagyon kis mértékű, illetve még így is jelentősen elmarad a korábbi évek adataitól. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermeket családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha - a gyermek tartására köteles és - nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege gyermekenként az ÖNYM 22%-a, azaz Ft. Ezen felül augusztus és november hónapra pótlékot folyósítunk, melynek összege gyermekenként Ft. Pénzbeli ellátásban részesülők számának alakulása: Év Család Fő

7 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás január elsejével megszűnt, helyette az önkormányzat a rászorulók részére önkormányzati segélyt nyújthat. Önkormányzati segély A Szociális Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy, illetve család részére önkormányzati segélyt nyújt. A segély igényelhető pénzbeli támogatásra szoruló gyermek vagy fiatal felnőtt részére. Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, illetve családnak, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az ÖNYM 150 %-át (2014. évben ,- Ft), egyedül élő esetében a 200%-át (2014. évben ,- Ft). Tekintettel arra, hogy 3 ellátási forma (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, átmeneti segély) olvadt össze ebbe az ellátási formába (önkormányzati segély), ezért pontos statisztikai adatokat a gyermekekre vonatkozóan nem tudunk adni. Óvodáztatási támogatás Az óvodáztatási támogatás a jogosultsági feltételek fennállása esetén /Gyvt. 20/C (2)-(3) bekezdés/ évente két alkalommal fizetendő pénzbeli támogatás. Összege a beíratást követő első alkalommal gyermekenként ,- forint, ezt követően esetenként és gyermekenként ,- forint. Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti. Óvodáztatási támogatásban részesülők számának alakulása Év, hónap Gyermekek száma Összeg december , június , december , június december június

8 2013. december június december Az óvodáztatási támogatás bevezetésekor (2009. január 1.) még városunkban nem volt olyan szülő, aki a törvényi előírásoknak megfelelt volna, ezért ennek az ellátási formának a statisztikai adatait csak december óta tudjuk szemléltetni. Szociális nyári gyermekétkeztetés A nyár beköszöntével több szociálisan rászoruló családnál gondot okoz a gyermekek étkeztetése, hiszen amíg tart a tanítás addig az iskolákban biztosított az ingyenes vagy kedvezményes napi étkezés, azonban a nyári szünet alatt ez a lehetőség a szociális nyári gyermekétkeztetés bevezetése előtt nem volt biztosított. Városunk vezetése az elsők között biztosította a szociálisan rászoruló gyermekek részére a nyári gyermekétkeztetést. Az ellátás bevezetése óta Vecsésen az alábbiak szerint valósult meg az ellátás. Szociális nyári gyermekétkeztetés Étkeztetésben részesülők száma Állami támogatás összege Önkormányzati támogatás összege Napok száma Napi támogatási összeg Városunk óta az 50 %-os állami támogatásra sem pályázhatott, a jogszabályban előírt feltételek miatt, de mivel a képviselő-testület így is egyéb 8

9 forrásból biztosítani tudta a fedezetet, ezért azóta is minden rászoruló részesülhetett a nyári gyermekétkeztetésben. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Önkormányzatunk a pályázat indulásának már az első évében (2000-ben) csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott ösztöndíjrendszerhez. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés, melynek érdekében támogatja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok részvételét a felsőoktatásban. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíjnak két típusa van: "A" típusú ösztöndíj: felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatóknak, "B" típusú ösztöndíj: közoktatásban részt vevő utolsó éves tanulóknak. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők száma Év Fő A Összeg Képviselő-testület Fő B Összeg Képviselő-testület ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,- Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=50.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=50.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=50.000,- 9

10 A Szociális Bizottság minden évben saját keretéből támogatta, azokat a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, akiket a képviselő-testület létszámkeret hiánya miatt - nem tudott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesíteni. Szociális támogatásban részesülők száma Évek Fő Összeg Összesen ,-Ft/fő Ft ,-Ft/fő Ft ,-Ft/fő Ft ,-Ft/fő/2 félév Ft ,-Ft/fő Ft ,-/fő/2 félév Ft ,-/fő/2 félév Ft ,-/fő/2 félév Ft fő x ,- 2 fő x ,- 10 fő x ,- 2 fő x , Ft fő x ,- 10 fő x ,- 2 fő x , fő x ,- 4 fő x ,- 3 fő x ,- 2 fő x , fő x ,- 11 fő x , fő x ,- 2 fő x ,- 1 fő x , fő x ,- 2 fő x ,- 1 fő x , Ft Ft Ft Ft Ft Önkormányzati Ösztöndíj Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2000. (XII. 27.) Ök. rendelettel saját városi ösztöndíjat alapított a felsőoktatási intézményekben (egyetem, főiskola) tanuló hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányi támogatására. Az ösztöndíjban évente 4 hallgató részesülhet az alábbi feltételekkel: - állami vagy egyházi fenntartású egyetem, főiskola nappali tagozatos hallgatója és tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja, 10

11 - legalább két tanulmányi félévet abszolvált, - tanulmányi kötelezettségének eleget tesz és az előző tanévet sikeresen legalább 3,51 tanulmányi átlaggal befejezte, - állandó vecsési lakos, - a vele közös háztartásban élő családtagjainak együttes jövedelme az egy főre eső havi ,- Ft-ot nem haladja meg. Önkormányzati Ösztöndíj alakulása Tanév Fő Összeg 2000/2001. * ,-Ft/fő/hó x 5 hónap= ,- 2001/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2002/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2003/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2004/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2005/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2006/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2007/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2008/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2009/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2010/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2011/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2012/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2013/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2014/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- *II. félév 3./ Az Önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása A Gyvt. kimondja, hogy az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. Önkormányzatunk a gyermekjóléti alapellátások közül a szolgáltatást és a bölcsődei ellátást biztosítja. gyermekjóléti 11

12 a.) Gyermekjóléti szolgáltatás Vecsés, Gyömrő, Maglód városok és Ecser község önkormányzatai január 01-től Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátására Mikrotérségi Intézményi Társulást hoztak létre. Jogszabályváltozás miatt szükségessé vált a társulás átszervezése és július 3-tól Vecsés és Környéke Társulás néven látjuk el a feladatokat. Városunkban a gyermekjóléti szolgálat a családsegítő szolgálattal integráltan, de önálló szakmai egységként működik. Személyi és tárgyi feltételek I. Főállású dolgozók: - 1 fő intézményvezető - 1 fő szakmai egység vezető, családgondozó - 4 családgondozó - 1 fő gazdasági ügyintéző II. Részmunkaidős dolgozók: - 1 fő fejlesztőpedagógus (heti 6 órában) - 2 fő pszichológus (heti 12 órában) - 1 fő gyógypedagógus (heti 20 órában) Helyiségek: - 1 várószoba (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) - 1 tárgyaló helyiség (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) - 2 családgondozói szoba (kizárólagos használatban) - 1 családgondozói szoba (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) - 2 tárgyaló szoba, játékvár (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) - 1 vezetői szoba (mely pszichológusi szobaként is funkcionál) - étkező, toalett (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) Eszközök: - 2 telefonvonal (1 kizárólagos és 1 közös használatban) - 2 mobiltelefon (kizárólagos használatban) - 4 számítógép (kizárólagos használatban) - fénymásoló, zárható iratszekrények, 4 szolgálati kerékpár (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a január 1. december 31. közöti időszakban Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeiben megjelentek összesen: 7151 alkalommal / 484 gyermek 12

13 Ebből: családgondozói tevékenység: fejlesztőpedagógusnál megjelent: pszichológusnál megjelent: ebből csoport: Gyógypedagógusi tevékenység: 3671 alkalom / 321 gyerek 1551 alkalom / 27 gyerek 912 alkalom / 98 gyermek 1 alkalom / 5 gyerek 1016 alkalom / 33 gyerek Szolgálatunknál ellátásban van gondozva: 164 gyermek / 104 család Alapellátott Védelembe Ideiglenes Nevelésbe Utógondozott Tanácsadás vett elhelyezett vett 0-2 éves éves éves éves Összesen: Leány Családok száma A tavalyi évhez viszonyítva az alapellátott gyermekek száma lényegében nem változott. A hatékony családgondozói és pszichológusi munkának, valamint a családok együttműködésének köszönhetően több esetben elegendőnek bizonyult a gyermekek egyszeri, néhány alkalommal történő tanácsadáson, információnyújtáson belüli ellátása. Az egy családgondozóra eső esetszámunk átlagosan: 64. Az átlag-esetszám kiszámítása során természetesen figyelembe vettük azokat a szolgáltatást igénybe vevő klienseket is, akiknek egyszeri, vagy néhány alkalommal történő beavatkozással sikerült megoldani a problémáikat, és nem igényeltek rendszeres, heti szintű családgondozói kontrollt és támogatást. A nagyobb mértékben megnövekedett esetszámot mutatja az idei évben is, hogy 2014-ben összesen 3671 esetben fordultak hozzánk segítségért a kliensek (halmozott adat), szemben az egy évvel korábbi 3039 alkalomhoz képest. 13

14 A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (KSH alapján): Összesen (halmozott adat) Ellátott gyermekek száma Anyagi probléma: Gyermeknevelési probléma: Beilleszkedési nehézség: Magatartás-, teljesítményzavar: Családi konfliktus: Családi életvitel miatt: Szülői elhanyagolás: Családon belüli bántalmazás : 17 6 Fogyatékosság, retardáció : 48 4 Szenvedélybetegség: 21 2 Összesen: A kiemelkedően vezető problématípusok, az anyagi problémák, a családi konfliktusok összetett társadalmi folyamatok eredményeként településünkön is markánsan érzékelhetőek, melyek nagyon sok okra vezethetők vissza. A teljesség igénye és általánosítás nélkül nagy problémát jelent, hogy a napi megélhetés biztosítása miatt a családtagoknak nincs idejük egymásra, a szülők túlterheltek, egymással képtelenek adekvátan kommunikálni, valamint gyakori problémaforrás a nem tudatos családalapítás is. Emiatt sok házasság válással végződik és a válással járó konfliktusok szenvedői a kiskorú gyermekek. Települési sajátosság az ország különböző részeiről érkező családok, és azok gyermekeinek beilleszkedési nehézsége, magatartás-, és teljesítményzavara, akik az agglomerációval együtt járó lehetőségek reményében gyakran nem megfontolt lépések sorozataként váltanak környezetet. Kiemelt probléma az előzőhöz kapcsolódva a családi kapcsolati zavarok, családon belüli konfliktusok, azok fokozódása, az erőszak kialakulása. 14

15 A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a segítségnyújtás módja szerint (KSH alapján) (halmozott adat): Információnyújtás: 563 Tanácsadás: 206 Segítő beszélgetés: 1192 Hivatalos ügyekben közreműködés: 237 Családlátogatás: 1094 Közvetítés más szolgáltatásba: 58 Első véd. vét. tárgyalás: 8 Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel (ÁT): 7 Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel (véd.vét): 45 Kapcsolattartási ügyelet: 25 Konfliktuskezelés: 62 Szakmaközi megbeszélés: 64 Elhelyezési tárgyaláson való részvétel: 3 Környezettanulmány: 45 Esetkonferencia: 19 Szoc. váls.helyzetben lévő vár. anya gond.: 1 Örökbefogadással kapcs. int.: 3 Pszichológiai tanácsadás: 912 Fejlesztőpedagógusi tanácsadás: 1551 Gyógypedagógiai tanácsadás: 1016 Jogi tanácsadás (gyejó) 159 Egyéb (Adományozás stb.) 133 Összesen: 7403 III. A Gyermekjóléti Szolgálat egyéb tevékenységei Pszichológiai tevékenység Három gyermekpszichológus, közülük kettő részmunkaidős állásban fogadja a rászorult gyermekeket intézményünkben, valamint látogatják a város oktatási-, nevelési intézményeit, ahol foglalkozásokat, órákat látogatnak, konzultálnak a pedagógusokkal. A 2014-es év során 103 fő volt az ellátott gyermekek száma, melyből 76 számított teljesen új esetnek. A foglalkozási alkalmak száma 912 volt a szolgáltatást igénybe vevő gyerekekkel és szüleikkel. Az esetek egy részét a 15

16 gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésben végzett munka képezte, melyet a családgondozókkal közösen láttak el, folyamatosan konzultálva a mielőbbi eredmény elérése érdekében, másik részét a jelzőrendszer által jelzett, illetve az önként jelentkező kliensek tették ki és a csoportfoglalkozás. Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás Iskolai csoportot működtetünk keddi, illetve csütörtöki napokon óra között. Krak Ildikó fejlesztő pedagógusunk összesen 27 gyermekkel foglalkozik, összesen 1739 alkalommal. Az önkormányzat egyik külön épületében dolgozik. A magas létszám miatt nagyon leterhelt, ami munkájának hatékonyságára negatívan hat. Feltétlenül szükség lenne óraszámának emelésére, mert település szinten egyre több gyermek szorul rá erre a fejlesztő foglalkozásra, amit csak egy helyben létesítendő nevelési tanácsadó tudna hatékonyan felvállalni. Kapcsolattartási ügyelet Az intézmény nyitva tartása alatt a mediációs szolgáltatás elérhető, valamint előre egyeztetett időpontban pénteki, illetve szombati napokon ben 25 alkalommal került rá sor 9 gyermeknek, 5 családnak. Csoportfoglalkozások Készségfejlesztő- és, konfliktuskezelési csoportok szervezése az oktatási intézményekben felkérésre. Idén 8 alkalommal végeztünk összesen 53 gyereknek csoportfoglalkozásokat a Gróf Andrássy gyula Általános Iskola tanulóinak, két családgondozó vezetésével. Ingyenes jogi tanácsadás Gyermekjóléti szolgálatot érintő esetek száma összesen: 302 fő Ebből régi ügyfél: 145 fő, új: 157 fő. Gyógypedagógiai ellátás A gyógypedagógus a helyi négy óvodában látja el munkáját hétköznap. Gyógypedagógiai fejlesztést végez az intézményekben alkalommal látott el összesen 33 gyermeket. IV. Szakmai konferenciák, továbbképzések, megbeszélések A korábbi éveknek megfelelően a 2014-es évben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy lehetőség szerint minél több kollégánk vegyen részt szakmai továbbképzéseken, ezáltal is frissítve a munkavégzéshez szükséges ismereteket, valamint hogy teljesítsük a jogszabályban meghatározott pontértékeket. Balázs László a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesületnél március-áprilisban tartott Mediátor/Közvetítői képzést, melynek alap és haladó képzését végezte el. Az 16

17 egyesület a Felnőttképzési Akkreditációs Testület (FAT) által elismert képzőhely (akkreditációs lajstromszámuk: AL-2730, felnőttképzési nyilvántartási számunk: ), emellett a képzés a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által is minősített (a továbbképzés engedélyszáma: S /2013.). A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 30 pontot igazoltak vissza. A haladó képzés elvégzése után jogosult a munkatársunk felkerülni a Közvetítői névjegyzékbe. ( Barna Alice egynapos konferencián vett részt Oroszlányban, ahol a bántalmazás témáját dolgozták fel tényleges esetek és esetszámok alapján. Kreditpontot nem adott. Balázs Eszter, Kiss Ervin és Szuromi Norbert családgondozók idén nem vettek részt továbbképzéseken. A szükséges kredit pontokkal a Gyermekjóléti Szolgálat összes munkatársa rendelkezik. Gyermekjóléti szakmai egységünk heti rendszerességgel szakmai team megbeszélést tart a folyamatban levő problémás esetekről. Ahol az aktuális szervezési feladatok mellett, naprakészen figyelemmel kísérik, megbeszélik az aktuális törvényi változásokat, módszertani kérdéseket, majd egy-egy eset mélyebb megbeszélésére kerül sor. Naprakészen figyelemmel kísérik, megbeszélik az aktuális törvényi változásokat, módszertani kérdéseket. Negyedévente iratellenőrzés folyik, ahol a családgondozók iratanyaga és gondozási tevékenysége kerül ellenőrzés alá. Havonta intézményi szupervíziónk van, ahol az esetekkel kapcsolatos szakmai kérdéseket, elakadásokat lehet megbeszélni. A 2014-es évben elkészült a Gyermekjóléti Szolgálatunk szakmai protokolljának gyűjteménye, mely segít minden kollégának az esetek vitelében, kezelésében. Szándékaink szerint s szakmai protokoll évről évre frissülni fog. V. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai A jelzőrendszeri tagokkal nagyon jó az együttműködése Szolgálatunknak. A jelzőrendszer folyamatos működése érdekében a gyermekjóléti szolgálat munkatársai heti/kétheti rendszerességgel látogatást tesznek a helyi bölcsődébe, óvodákba, iskolákba (ahol rendszeres fogadóórájuk is van a tanulók számára), a rendőrségre és a védőnői szolgálathoz, és konzultálnak az aktuálisan felmerülő problémákkal kapcsolatban a gyermekvédelmi felelősökkel, kapcsolattartókkal. 17

18 Városunkban a jelzőrendszer tagjai a következők: bölcsőde, óvodák, iskolák, gyermek és iskolaorvosok, védőnők, rendőrég kapcsolattartója, Járási Gyámhivatal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a város összes lakója. A 2014-es évben a jelzőrendszer tagjai összesen 70 esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. A jelzések többsége a közoktatási intézményektől és a védőnőktől érkezett Szolgálatunkhoz, melyek nagy hányada általános, vagy középiskolás igazolatlan hiányzásaiból tevődik össze. Természetesen nagy létszámban járnak valamelyik budapesti szakközépiskolába, vagy gimnáziumba a vecsési fiatalok, így a fővárosi oktatási intézményektől is sok jelzést kaptunk az idei évben. Az elmúlt években kiemelkedően megugrott a magatartászavarral, teljesítményzavarral, illetve iskolai beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalkorúak száma. Márciusban megrendeztük az éves Gyermekvédelmi Tanácskozást, valamint kéthavonta a szakmaközi Gyermekvédelmi Konferenciát, melyek a jelzőrendszer hivatalos működtetésének kötelező fórumai. b.) Bölcsőde A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat a Semmelweis Bölcsőde működtetésével - 68 férőhelyen - biztosítja. A bölcsőde a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését oldja meg. Bölcsődénk az alapellátás keretében alaptevékenységként szakszerű gondozónevelő munkával biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását. A bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától hároméves korának betöltéséig vehető fel. Ha a gyermek a harmadik évét betöltötte, de sem testi, sem /vagy szellemi fejlettsége alapján még nem óvoda érett vagy az óvodai érettségét a gyermekorvos nem javasolja, bölcsődénkben gondozható életének negyedik évéig. Bölcsődénkben fogadni tudjuk az enyhén fogyatékos gyermekeket is. A gyermek bölcsődei felvételét kérheti a szülő, a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat, és a gyámhatóság, elsőbbséget, illetve soron kívüli felvételt biztosítottunk azokban az esetekben mikor a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai fordultak hozzánk egy-egy család érdekében. A gyermekjóléti szolgálattal a napi kapcsolat lehetővé teszi a problémás családok segítését. Figyelemmel kísérhető segítségnyújtást adhatunk így a rászoruló gyermekeknek és családjaiknak. 18

19 Bölcsődénk reggel 6-tól este 18 óráig tart nyitva. Egy gyermek, napi gondozási ideje a tíz órát nem haladhatja meg. A bölcsődei ellátás keretein belül biztosítjuk a gyermek életkorának, fejlettségének és egészségügyi állapotának megfelelően a gondozás-nevelés feltételeit. A törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, megfelelő textíliát és bútorzatot, az életkorának megfelelő játéktevékenység feltételeit. Bölcsőde 2014-es évi kihasználtsága Év Lehetsége s Teljesített gondozási Beíratott gyermeke Bölcsőde kihasznált Bölcsőde feltöltötts Férőhely Száma gondozási napok /B/ k száma sága ége (fő) napok / A/ /D/ % /B/A/ % /D/A/ hó % 128% hó % 120% % 143.3% % 87% % 73.3% % 82% év folyamán intézményünkből az óvodába távozó gyermekek létszáma 39 fő volt. Összesen 86 jelentkező volt, előző nevelési évre jelentkezett, de 3. életévét még be nem töltő gyermek 17 fő volt, 64 gyermek maradt várakozó listán. Sok szülő az év folyamán különböző okok miatt jelezte, hogy nem tart igényt gyermeke/eik számára intézményi férőhelyre. Így ténylegesen 47 gyermek maradt várólistán. A térítésmentes étkezésben részesülők számának alakulása Évek Gyermekek száma Teljesített napok száma /éves átlag/ /összesen/ Három vagy több gyermekes családok számának alakulása /50%-os térítés/ Évek Gyermekek száma Teljesített napok száma /éves átlag/ /összesen/

20 2014. évben a térítésmentes gyermekek száma 2013-hoz képest emelkedett, illetve évről évre a nagycsaládos gyermeklétszám is magasabb. Család-bölcsőde kapcsolata: Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülők és a kisgyermeknevelő-gondozók nevelési elvei és a gyakorlat közel kerüljenek egymáshoz. A kisgyermeknevelő-gondozók rendszeresen tartanak szülőcsoportos beszélgetéseket. Az első ilyen típusú találkozást követően már a szülők ajánlanak fel különböző témákat, melyeket szeretnének a csoportban megbeszélni, tanácsot kérni. Az aktuális események mellett a gyermekeket érintő témákat, problémákat beszélik meg /étkezés, szobatisztaság, testvér születése, alvási-altatási nehézségek, beszoktatás, stb./. A szülők szívesen adnak tanácsot egymásnak is saját tapasztalataik alapján, így érzik, hogy nincsenek egyedül problémáikkal. A bölcsődében az alábbi rendezvényeket ünnepeltük meg közösen: - Farsang (2014. február) - Húsvét (2014. március) - Anyák napja (2014. május) - Családi- és gyermeknap (búcsú az óvodába induló gyermekektől június) - Szülői értekezlet (2014. július 18.) - Mikulás (2014. december) - Karácsonyi ünnepség (2014. december) Bölcsőde szakmai munkája: A bölcsödében dolgozó kisgyermeknevelő munkája, tevékenysége igen sokrétű, nagyon nagy odafigyelést igényel. A szakmát nemcsak szeretnie kell, hanem tudásának maximális birtokában kell lennie. A kisgyermeknevelő-gondozónő feladata a gyermekek sajátos igényeit figyelembe véve, a gondozás-nevelés egysége a gyermek személyes adminisztrációjának vezetése, a folyamatos napirend betartása. A gyermek testi-lelki óvása. A gyermekek pillanatnyi fejlettségi szintje határozza meg a vele való személyes foglalkozás mikéntjét. Az egyéni igények kielégítését, az egyéni bánásmód kialakítását segíti a saját gondozónő rendszer és a felmenő rendszer. A saját gondozónő rendszer lényege, hogy a gondozónő gondozáskor kizárólag csak a saját gyermekeit látja el, a társgondozónő távollétében gondozhatja az ő gyermekeit. Ez állandóságot jelent a gyermekeknek és nélkülözhetetlen az egészséges személyiség fejlődésének. A felmenő rendszer pedig azt szolgálja, hogy a bölcsődébe kerüléstől az óvodába kerülésig egy gondozónőhöz tartozik a gyermek, egy gondozónő kíséri és segíti 20

21 fejlődését. A gondozónő az anya távollétében megadja a gyermeknek a biztonságot, szeretetet, amely segíti és fejleszti a gyermek testi, szellemi és érzelmi fejlődését. Kapcsolat társintézményekkel A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolatunk rendszeres, havi egy alkalommal találkozunk, de ha szükséges egy-egy gyermek ügyében, akkor napi rendszerességgel kommunikálunk. A Polgármesteri hivatal dolgozóival is jó a kapcsolatunk, sok segítséget kaptunk és kapunk. Az óvodákkal sikeresen együtt tudunk működni a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolatot az összekötő Budainé Barna Alice közreműködésével tartottuk. Az általuk tartott konferenciákon, összejöveteleken részt vettünk 4./ Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai és az engedélyező hatóságok által lefolytatott ellenőrzések megállapításai Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Az intézményben évben a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala tartott ellenőrzést. Az ellenőrzés alkalmával az ellenőrök megtekintették a személyzeti, szakmai nyilvántartásokat, esetvezetéssel kapcsolatos iratanyagokat, statisztikai adatokat, helyiségeket. A tapasztaltak alapján kisebb pótlásokat kértek, viszont szakmailag kifogástalannak látták a munkánkat. Az alábbi észrevételeket tették: - munkaköri leírások módosítása, - munkavédelmi szabályzat aktualizálása, - egységesíteni kell a gyermekeink védelmében elnevezésű adatlaprendszer használatát a családgondozók körében (Vecsés, Ecser, Maglód, Gyömrő vonatkozásában), - védelembe vétel előtt segítsük elő az esetkonferenciák megtartását, - évi 6 alkalommal rendezzük meg a szakmaközi megbeszélésünket. 21

22 Semmelweis Bölcsőde Az intézményben a tavalyi évben sem felügyeleti, sem az engedélyező hatóságok általi ellenőrzés nem volt. 5./ Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Jövőre vonatkozólag továbbra is fontos, hogy a munkánkban minél inkább a prevenciós csoportokra helyeződjön a hangsúly. Nagyobb hatékonyságot lehetne elérni a fiatalok, vagy szüleik körében pl.: Kamaszcsoport, szülőségre felkészítő csoport működtetésével. Természetesen az új és a bevált csoportos foglalkozások továbbvitele, fejlesztése mellett. Fontosnak tartanám, hogy a szolgálat munkájában fajsúlyosabban jelenjenek meg a drog- és bűnmegelőzési programok. A jövőben szeretnénk a Takarékos csoportunkat tovább működtetni, azt fejleszteni és szélesebb körben elérhetővé tenni, akár az ügyfeleknek, akár egyéb vecsési lakosoknak. A Tanulni érdemes motivációs és ösztöndíjrendszer kiépítése és a Fociklub sikeres folytatása. A Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói szeretnének olyan továbbképzésen részt venni, amely során új családgondozási módszerek, eszközök tanulmányozására nyílik lehetőségük. Úgy gondoljuk, ezekkel még sikeresebbé válhatna a családgondozói munka. A Gyermekjóléti Szolgálat a jövőre vonatkozóan is alapvetőnek tekinti a gyermekjóléti alapellátás minél magasabb színvonalon való működtetését: gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését és megszüntetését, javaslattételt a gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, a védelembe vételhez kapcsolódó feladatok ellátását, a családjából kiemelt gyermek utógondozását, a helyettes szülői hálózat működtetését, mely jelenleg megoldatlan Vecsésen, valamint az örökbefogadással kapcsolatos ügyek intézését ben elkészült gyermekjóléti szakmai protokoll is ezt a célt szolgálja. A szolgálat igyekszik minél szélesebb körű szolgáltatást nyújtani, és a törvényileg meghatározott feladatok mellett a már zajló tevékenységeiket is folytatni (gyermekprogramok és táborok szervezése, ruhaosztás) azok színvonalának emelésével. 22

23 A fenti programok kialakítását, fejlesztését különösen fontosnak tartjuk, mert a különböző programok kínálásával prevenciós hatást szeretnénk elérni a fiataloknál. A szolgáltatások magas színvonalon tartása és fejlesztése mellett technikai fejlesztéseket is szeretnénk végrehajtani: az épület további újítása, bővítése is indokolttá vált, mert egy-egy kisméretű szobán három kollegának is osztoznia kell, valamint a helyiségeket több funkcióra is kell egyszerre használnunk (pl. munkaszoba, interjúszoba, terápiás és fejlesztőszoba egyben). Mindezek megnehezítik a munkát, csak folyamatos szervezéssel, egyeztetésekkel, valamint kompromisszumokkal tudjuk fogadni klienseinket. A Szolgálat kiemelt céljának tekinti, a jelzőrendszeri tagokkal, illetve társintézményekkel való még szorosabb együttműködést, ezzel próbáljuk a településen élő kiskorúak veszélyeztetettségét megelőzni. A nevelési gondokkal küszködő szülők részére lehetne indítani szakemberek vezetésével Szülők Klubját, ahol rendszeres összejövetelek alkalmával kötetlenül megoszthatnák nevelési gondjaikat, tapasztalatokat cserélhetnének és legfőképp szakemberek tanácsát kaphatnák. 6./ A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása A prevenciós szolgáltatások adatai évben (alkalom és nem halmozott gyermeklétszám): a) Lazító Klub: 18 alkalom / 45 gyermek b) Csoportfoglalkozás: 8 alkalom / 53 gyermek c) Takarékos Klub 4 alkalom / 10 gyermek d) Nyári napközis tábor: 6 hét/ 193 gyermek e) Fociklub: 35 alkalom / 49 gyermek Összesen: 354 gyermek A Szolgálat nagy hangsúlyt helyez a prevenciós programokra, mert a megelőzésben látja a leghatékonyabb lehetőséget a fiatalok veszélyeztetettségének kiküszöbölését. Emiatt az alábbi programokat szervezik városunkban: 23

24 A/ Lazító Klub Az önkormányzat támogatásával továbbfolytatódtak a Lazítós prevenciós foglalkozások az év folyamán. Lazító Klub egy programsorozat, amely az egészséges életmódra, helyismereti, szabadidő hasznos eltöltése, sport drog és egyéb szenvedélybetegségek elleni prevenciós célokra, nevelésre épül. Új tartalommal megtöltve újraindult a Lazító Klub, mely korábban is bizonyította már, hogy sikeres programsorozat tudott lenni. A klub elsődleges célja, hogy iskolai időn kívül, a fiatalok részére segítő, önsegítő közösséget teremtsen, prevenciós programjainkkal pozitívan befolyásoljuk a gyermekek szemléletét. Emellett fontosnak tartjuk, hogy Lazító klub laza, de pedagógiailag gondosan megtervezett keretein belül a gyermekek felszabadulhassanak, az iskolai időszakban keletkezett feszültségeket a gyermekek felügyelt formában kijátszhassák magukból. A programsorozatban törekedünk arra, hogy foglalkozásaink, játékaink közösségélmény adjanak a gyermekeknek, számukra hasznos legyen, tanuljanak belőle, mindemellett kikapcsolódhassanak. A programra átlagosan gyerek látogat el. A korosztályt tekintve 8-16 év között. A programot megközelítőleg 45 gyerek látogatta meg eddig. A bűnmegelőzési, közösségi értékeket hangsúlyozó, környezetvédelmi és hagyományőrző programjainkat nyitottan fogadták a fiatalok. A programot a Csigaház Projekt után is folytattuk és folytatni fogjuk a jövőben is egyrészt nagyon népszerű a lakosság körében a program, másrészt a pályázati fenntarthatóság miatt, harmadrészt mivel a programunk bekerült a helyi HEP programba is, ezáltal az önkormányzati támogatás kapott a Szolgálat. B./ Nyári napközis tábor A nyári napközis tábor immár hagyományosan hat héten keresztül várta a gyerekeket. Hetente maximum 85 gyermek, a 6 hét alatt összesen 193 gyermek táborozott velünk, és volt ezzel együtt szakszerű felügyelet alatt napközben. A családsegítős kollegáknak és a Vecsési Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola pedagógusainak köszönhetően változatos és színes programokon vehettek részt a gyerekek: sokat kirándultak, kézműveskedtek, kalandfoglalkozásokon vettek részt, strandoltak, és a Ki mit tud?-on hétről hétre megmutathatták tehetségüket. A tábor önkormányzati támogatással valósult meg. 24

25 C./ Fociklub Grassalkovich Antal Nemzetiségi Általános Iskolában tartunk Fociklubot, ahol 35 alkalommal, 49 gyermek vett részt. Programunk prevenciós célzatú. Azok a gyerekek vehetnek részt, akik anyagi helyzetük miatt nem tudnának foci edzésekre járni. A pedagógusok és szülők pozitív visszajelzéseket intéztek felénk, és örülnek a Foci Klub elindításának. D./ Takarékos klub 2014-ben indult program, ahol az otthon lévő anyák a mindennapi háztartási praktikákat (filléres receptek, takarékossági praktikák, immunerősítés házilag) tanulhatnak meg, heti rendszerességgel. E./ Készségfejlesztő csoportfoglalkozás általános iskolában Készségfejlesztő- és konfliktuskezelési csoportok szervezése az oktatási intézményekben felkérésre. G./ Helyi rendezvényeken foglalkozások tartása Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekjóléti szolgálat minél több helyi rendezvényen képviseltesse magát. Ezzel kettős célt szeretnénk elérni: egyrészt intézményünk ismertségének (szakmai és emberi tekintetben egyaránt) növelését, hogy a vecsési lakosok már ismerősként fordulhassanak hozzánk, ha problémájuk adódik; másrészt a szabadidős programok szervezésével a gyerekek minél tartalmasabb időtöltését szeretnénk segíteni, mely egyben prevenciós tevékenység is. Részt vettünk a Káposztafeszten, a Lóti-Futin. Szociális nyári gyermekétkeztetés Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli segítséggel a Gyermekjóléti Szolgálat a 2014-es évben is részt vett a Bálint Ágnes Óvodával, a Tündérkert Óvodával és az Oktatási Intézmények Központi Konyhájával közösen a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában. A vecsési önkormányzati költségvetésből kapott közel 2 millió forintos támogatás segítségével 195 gyermek kapott meleg étel ellátást 30 munkanapra, június 6-tól augusztus 1-ig a nyári szünidő alatt. Az ételek megrendelése, kiosztása szervezetten zajlott. Adományosztás A rászoruló családoknak egész év során próbáltunk természetbeni adományokat közvetíteni, melyben nagy segítséget kaptunk idén is a Karitász 25

26 Segélyszervezettől. A lakossági felajánlásoknak köszönhetően ruhaadományokkal idén is elláthattuk a hozzánk fordulókat, minden hónap első hét csütörtökén vártuk a ruhák közt válogatókat. Ezúttal szeretnénk ismét megköszönni a helyi lakosoknak a sok-sok felajánlást, támogatást és segítséget, mely nagy segítséget jelentett a rászorulók számára. Részt vettünk a Szociális Bizottság által biztosított és általunk is javasolt családok számára jóváhagyott karácsonyi élelmiszer csomagok kiosztásában. Az önkormányzat segítségével idén még több alkalommal tudtunk az év során a rászoruló családoknak tűzifát osztani ben nagyon sok tartós élelmiszeradományt kaptunk a vecsési lakosoktól, amiért nem tudunk elég hálásak lenni. Fontosabb adományosztásaink: Ingyenes nyári gyermekétkeztetés (Önkormányzat): 195 EU Élelmiszersegély program (Katolikus Karitász): 173 Tűzifaadomány közvetítése: 70 Hátrányos h. gyerm. mikulás adom. (CIB Bank, Kék Béka): 60 Karácsonyi csomag kiosztása (Önkormányzat): 168 Ruhaadományok osztása: 165 Földgázelosztó Vállalat felajánlása: 14 Sarokház Panzió élelmiszer felajánlása: 37 Kormányhivatal cipősdoboz akció 53 Lakossági alma felajánlás: 12 Összesen: / Vecsés Város Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében végzett feladatok, szolgáltatások A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat háttéralapítványa a Vecsési Családokért Alapítvány, mely alapítvány kifejezetten a rászoruló családokat és gyermekeket támogatja. A évben a vecsési telephelyű Földgázelosztó Vállalat, a Kék Béka játék web áruház, a PM Kormányhivatal, a Katolikus Karitász és az EU élelmiszersegély alap ajánlottak fel jelentős adományt klienseinknek. Ezen adományoknak köszönhetően élelmiszercsomagokat, faadományt, játékokat oszthattunk ki a Szolgálatunkkal kapcsolatban álló, leginkább rászoruló családoknak. Nagyon jó a kapcsolatunk a helyi Polgárőrséggel, akikkel esetkezelések alkalmával és prevenciós programok szervezésében is nagyon jól együtt tudunk működni. 26

27 A Bölcsőde szakmai munkáját és a gyermekek fontos munkaeszközét a játékok beszerzését, pótlását nagymértékben segíti a Pihe-Puha Alapítvány. ÖSSZEGZÉS A beszámolóban leírtak alapján elmondható, hogy programokban gazdag, lendületes évet tudhatunk magunk mögött a gyermekvédelem területén is. Minden területen próbáltunk fejlesztéseket létrehozni és igyekszünk a megkezdett lendülettel folytatni a szolgáltatások fejlesztését is. A fentiekből látható, hogy a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátása milyen összehangolt és lelkiismeretes munkát igényel valamennyi e területen dolgozótól, ezért nekik külön szeretném megköszönni a munkájukat, illetve az egész évi segítséget és támogatást, ugyanis erre a támogató háttérre is nagy szükség volt az eredmények eléréséhez. Vecsés, április 24. Szlahó Csaba polgármester 27

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról - 1 - A bölcsődei szolgáltatás fealadata : Az 1997. XXXI. tv. 42. -a, valamint a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 36. - a alapján, a családban nevelkedő,

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kistelek, 2015. szeptember

Kistelek, 2015. szeptember A Területi együttműködést segítő programok kialakítása Kistelek Város Önkormányzatánál című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108 azonosító számú projekttel kapcsolatos jogszabályok összegyűjtése, valamint a főbb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/7761/2009. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 Készítette: Dancza Istvánné bölcsődevezető Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 1 Intézményünk ellátó rendszerben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről 0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójáról. A Képviselő-testület: Nyírmada Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Elérhetőség Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Telefon/fax.: 72/579-134 E-mail: csaladsegito@siklos.hu Ellátási terület: Siklós, Matty

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás 2011. január 30. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Révész Magda Molnár László Szikulai István Gyermekjóléti alapellátás

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről

7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről 2016. április 21. 7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII. 07.) számú Rendelete A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben