2003. év 10. szám augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2003. év 10. szám augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETEI 13/2003. (VIII. 13.) ÖK rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet alkotása OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 57/2003. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat a két ülés között történt fontosabb eseményekről, hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 58/2003. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat az ápolási intézet intézményvezetőjének kinevezéséről 59/2003. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat városi kitüntetési javaslatok elbírálásáról 60/2003. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

2 Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2003. (VIII. 13.) ÖK rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény 10. (1) bek., 25. (3) bek., 32. (1), (3) bek., 37/D. (6) bek., 38 (2), (3), (5) bek., 41. (4) bek, 45. (2) bek.,46. (1), 50. (2), 58/B. (2), 92. (2) bek., 115. (3) bekezdésében (a továbbiakban Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdésében, 19. (5) bek., 21. (1) bek., 29. -ában és a ában (a továbbiakban Gyvt.), valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 1. (1) bekezdésében, továbbá a 29/1993 (II. 17.) Kormányrendelet 5. (3) bekezdésében és a 133/1997. (II. 29.) Kormányrendelet 13. (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit, valamint a gyermekvédelem helyi rendszerét. Eljárási rendelkezések 2. (1) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz szükséges adatokat az eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, melynek valódisága környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető. (2) A jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 12 hónap. 3. Amennyiben egy határozatban többszöri átmeneti támogatás kerül megállapításra, fel kell tüntetni a későbbi kifizetések időpontját, a támogatás módját és a fizetendő összeget. 4. (1) A Képviselő-testület az Szt. által hatáskörébe utalt időskorúak járadékával, rendszeres szociális segéllyel, lakásfenntartási támogatással, átmeneti támogatásokkal, temetési segéllyel, köztemetéssel, ápolási díjjal, a Gyvt. által hatáskörébe utalt rendszeres gyermekvédelmi támogatással, és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos, hatásköreit a polgármesterre, a méltányosságból megállapított ápolási díjjal, a méltányossági közgyógyellátással és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításával kapcsolatos, valamint az Szt ban meghatározott pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos az Szt. 17. (8) bekezdésében, valamint az e rendelet 15, és 20. -ában meghatározott hatásköreit az egészségügyi és szociális bizottságra ruházza át. (2) Oroszlány Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, amelynek tagjai az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselőin kívül a Városi Vöröskereszt, Nyugdíjas Szakszervezet, Nyugdíjas Értelmiségi Klub, Városi Nyugdíjas Klub, Máltai Szeretetszolgálat, Református Nőszövetség, Cukorbetegek Klubja, Életreform Klub, Oázis Klub szervezetek képviselői.

3 3 2. Fejezet PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Lakásfenntartási támogatás 5. (1) Lakásfenntartási támogatást kell biztosítani a (2)-(3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át egyedül élő esetén annak 200 %-át. (2) E rendelet alkalmazásában Oroszlány város közigazgatási területén az elismert lakásnagyság mértéke: tömblakás esetén 70 m 2, családi ház esetén 140 m 2. (3) Oroszlány város közigazgatási területén a helyben elismert lakásminőség - e rendelet tekintetében - az összkomfort. (4) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság esetében a havi lakásfenntartás költéségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított legkisebb aránya: a jövedelem 35 %-a. (5) A lakásfenntartással kapcsolatos költségek közül az alábbiakat is számításba kell venni: a. Vízfogyasztás díjának számlával igazolt összege, legfeljebb azonban havi 2.000,-Ft; b. Villamosenergia-fogyasztás számlával igazolt összege, legfeljebb azonban havi 3.000,-Ft. c. Gáz és tüzelőanyag költség fűtési szezonra vonatkozó számlával igazolt átlaga, 50 m 2 alapterületű lakásig az igazolt gáz és tüzelőanyag költéség, de legfeljebb havi 7.500,- Ft, 50 m 2 fölött az igazolt gáz és tüzelőanyag költség, de legfeljebb havi ,- Ft vehető figyelembe. (6) A támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb 1.800,- Ft-nál. Fűtéstámogatás 6. (1) Fűtéstámogatást kell biztosítani a 5. paragrafus (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át. (2) A támogatás megállapításánál 50 m 2 alapterületű lakásig az igazolt fűtési költség, de legfeljebb havi 7.500,- Ft, 50 m 2 fölött az igazolt fűtési költség, de legfeljebb havi ,-Ft vehető figyelembe. (3) A fűtésre nyújtott támogatás esetén a havi lakásfenntartási költéségnek a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított legkisebb aránya: a jövedelem 20 %-a lehet. 7. (1) A kérelemhez csatolni kell a szolgáltató, a kezelő által kibocsátott számlát, szerződést, igazolást a lakásfenntartással kapcsolatos költségekről, valamint szükség esetén a díjhátralék megfizetésére kötött megállapodást. A fűtési költség számla hiányában az ügyfél nyilatkozata alapján is megállapítható. (2) A támogatás a tárgyév január hó 1. napjától állapítható meg, ha a kérelem benyújtására a tárgyév január 31. napjáig sor kerül. Az e határnapot követő időpontban benyújtott kérelmekre a támogatás a tárgyhónapot követő hónap 1. napjától állapítható meg.

4 4 Ápolási díj 8. (1) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak (Ptk b. pont), aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi, feltéve, hogy a kérelmező munkaviszonyát ápolási kötelezettségének teljesítése miatt szüntette meg, szünetelteti, illetve az ápolás miatt munkaviszonyt létesíteni nem tud, és az elvégzett környezettanulmány tapasztalatai az ápolási díj megállapítását indokolják. További feltétel, hogy az ápolttal közös háztartásban nem él más ápolásra alkalmas hozzátartozó, és az ápolást végző/családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ápolási díjat állapíthat meg az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén annak a kérelmezőnek, akinek, vagy akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át legfeljebb 20%-kal meghaladja, és az ápolási díj igénybevételét megelőzően a kérelmező munkaviszonnyal rendelkezett. (3) Ápolási díj olyan személynek is megállapítható, akinek lakóhelye nem Oroszlányban van, de a gondozásra szoruló személy ápolása idején tartózkodási helye az ápolt lakása, és a (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel. (4) A megállapított támogatás feltételeinek fennállását a hatáskör gyakorlója évente felülvizsgálja. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alapján folyósított ápolási díj összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. (6) Az Szt. 41. (1)-(2) bekezdéseiben szabályozott esetekben az ápolási díj összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével egyenlő. Átmeneti segély 9. (1) Átmeneti segélyben részesíthető az akinek az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén annak 200 %-át. (2) A lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek, illetve családnak évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg átmeneti támogatás. (3) Átmeneti támogatás nyújtható annak a személynek is, akinek jövedelme a 9. (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt meghaladja ugyan, de előre nem tervezhető indokolt többletkiadásai következtében, (különösen betegség, baleset, elemi kár miatt) létfenntartása veszélyeztetett. 10. (1) Ha a kérelmező az igényelt átmeneti támogatást gyógyszerköltségeinek megfizetésére kívánja fordítani, a támogatás összege alkalmanként ,-Ft gyógyszerköltségig annak 100%-a; ,-Ft-ot meghaladó gyógyszerköltség esetén 1.000,-Ft + az 1.000,-Ft feletti rész 50%- a, de legfeljebb 5.000,-Ft. (2) Amennyiben egy határozatban többszöri támogatás kerül megállapításra, fel kell tüntetni a későbbi kifizetések időpontját, a támogatás módját és a fizetendő összeget.

5 5 11. A Képviselő-testület az átmeneti támogatások természetbeni formában való kiadására vásárlási utalványt biztosít. Temetési segély 12. Temetési segély állapítható meg az Szt. 46. (1) bekezdése szerinti feltételek mellett annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében annak 300 %-át. Közgyógyellátás 13. Közgyógyellátás állapítható meg az Szt. 49. (2) bekezdése szerinti feltételek mellett annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át. Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 14. (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. (2) A vagyoni helyzet vizsgálatát kell elvégezni, ha az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak. (3) A gyermeket gondozó család időszakos létfenntartási gondja esetén, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén gyermekenként legkevesebb 1.500,- Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető. Tehetséges, szociálisan rászoruló tanulók továbbtanulási támogatása 15. (1) Arany János tehetséggondozó programban tanulók támogatása Továbbtanulási támogatásban részesíthető az az Oroszlányban lakóhellyel rendelkező tanuló, aki középiskolai tanulmányait az Oktatási Minisztérium által beindított Arany János tehetséggondozó program keretei között folytatja, és a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét. (2) A támogatás mértéke a tanulmányok folytatásának idejére tanévenként 10 hónapon keresztül Ft/hó. (3) Rendészeti Szakközépiskolában tanulók támogatása Továbbtanulási támogatásban részesíthető az az Oroszlányban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és érettségivel rendelkező tanuló, aki tanulmányait a Rendészeti Szakközépiskola két éves nappali tagozatán folytatja, továbbá a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, és a R. 2. számú melléklete szerinti tanulmányi szerződés megkötését vállalja.

6 6 (4) A (3) bekezdés szerinti támogatás mértéke a tanulmányok folytatásának idejére tanévenként 10 hónapon keresztül : Ft/hó. (5) Oroszlányi középiskolákban tanulók támogatása Továbbtanulási támogatásban részesíthető az az Oroszlányban lakóhellyel rendelkező tanuló, aki az oroszlányi Eötvös Loránd Műszaki Középiskola, vagy az oroszlányi Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola nappali tagozatos hallgatója, és megfelel az alábbi együttes feltételeknek: a) a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét, b) a tanuló év végi tanulmányi eredménye legalább a Lengyel József Gimnázium tanulói esetében: 4,0 a Műszaki Középiskola tanulói esetében: 3,5, a Műszaki Középiskola szakiskolai tanulói esetében: 3,0, c) a támogatás odaítéléséhez rendelkezik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, a nevelőtestület és a diákönkormányzat által adott, és a R. 3. melléklete szerint benyújtandó pozitív javaslattal. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelem minden tanév szeptember 15. napjáig, a 9. évfolyamos tanulók esetében február 15-éig nyújtható be. A 9. évfolyamos tanulók esetében csak az I. féléves bizonyítvány átlaga alapján igényelhető a támogatás. (7) Az (5) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke a tanulmányok folytatásának idejére tanévenként 10 hónapon, a 9. évfolyamos tanulók esetében 5 hónapon keresztül 8.000,-Ft/hó, amely évente két alkalommal arányosan kerül kifizetésre. (8) Művészeti tanulmányokban különlegesen tehetséges tanulók támogatása Továbbtanulási támogatásban részesíthető az az oroszlányban lakóhellyel rendelkező általános iskolás, vagy középiskolás tanuló, aki valamelyik művészeti felsőfokú intézmény különleges tehetségek tagozatára felvételt nyert, és a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a négyszeresét. (9) A támogatás mértéke a tanulmányok folytatásának idejére tanévenként 10 hónapon keresztül Ft/hó, amely minden hónap 15-éig kerül kifizetésre. (10) A továbbtanulási támogatások esetén a támogatásban részesülő tanuló/eltartóját 8 napon belül bejelentési kötelezettség terheli a tanulói jogviszony megszűnéséről, és a támogatás megállapítását befolyásoló körülmények változásáról. A jogosultság feltételeinek a megszűnése a támogatás azonnali megszüntetését eredményezi. A jogtalanul fölvett támogatást a támogatást megszüntető határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül vissza kell fizetni. Rendszeres szociális segély 16. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő, aktív korú nem foglalkoztatott személy (a továbbiakban: segélyezett) köteles a KEM Munkaügyi Központ Oroszlányi Kirendeltségével együttműködni, és az önkormányzat által szervezett közcélú munkában, illetve a települést érintő közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb munkában részt venni. (2) A segélyezett a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az a KEM Munkaügyi Központ Oroszlányi Kirendeltségével együttműködni, és az önkormányzat által szervezett közcélú munkában, illetve a települést érintő közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb munkában részt venni.

7 7 (3) A KEM Munkaügyi Központ Oroszlányi Kirendeltsége a segélyezettekről nyilvántartást vezet és tájékoztatja az önkormányzatot az együttműködési kötelezettség megszegéséről. (4) A KEM Munkaügyi Központ által szervezett együttműködési programok típusai: a. Egyéni képességeket fejlesztő program b. Életmódot formáló foglalkoztatás c. Munkavégzésre történő felkészítő program (5) Az együttműködési kötelezettséget nem vállaló, valamint az azt megszegő segélyezett rendszeres szociális segélyének folyósítását meg kell szüntetni. (6) A kérelem benyújtásának hónapjában és a jogosultság megszűnésének hónapjában a rendszeres szociális segély havi összegének időarányos részét kell folyósítani. 3. Fejezet SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 17. Azok, akik szociális vagy egészségügyi helyzetüknél fogva személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételére jogosultak, a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat vehetik igénybe: (1) Szociális alapellátási formák: a. étkeztetés b. házi segítségnyújtás c. családsegítés (2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a. gyermekjóléti szolgálat b. gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsőde óvoda iskolai napközis foglalkozás c. gyermekek átmeneti gondozása keretében: helyettes szülő, családok átmeneti otthona (3) Szakosított szociális ellátási formák: a. nappali ellátást nyújtó intézmények: idősek klubjai nappali melegedő b. átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: Idősek Átmeneti Otthona éjjeli menedékhely

8 8 18. (1) Az ellátás biztosítására irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni. (2) A kérelemhez csatolni kell: a. Egészségi rászorultság esetén az orvos vagy egészségügyi intézmény igazolását, b. A jogosult, vagy törvényes képviselőjének jövedelemigazolását a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, c. egyéb körülményekre alapított igény esetén azokat a bizonyítékokat, amelyek az ellátást megalapozzák, d. igazolás arról, hogy a közösségben való tartózkodás közegészségügyi szempontból nem kizárt, e. az egyes intézményi formákra vonatkozó jogszabályban vagy az intézmény alapító okiratában, házirendjében megjelölt egyéb igazolásokat. 19. A személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet a házi segítségnyújtás óradíjának kivételével az ellátás igénybevételét követően egy havi időtartamra előre, a tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni. 20. (1) A személyi térítési díj méltányosságból a 19. -ában meghatározottól eltérő mértékben csökkenthető vagy elengedhető, ha azt a fizetésre kötelezett anyagi vagy méltánylást érdemlő egyéb körülményei indokolják. A kérelmet az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz kell benyújtani. (2) A családok átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 25 %-át. 4. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 21. (1) E rendelet augusztus 13. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 29/2000. (XII. 27), 2/2001. (II. 21.), 18/2001. (XII. 3.), 14/2002. (VIII. 14.), 18/2002. (XII. 4.), 1/2003. (II. 5.) valamint a 9/2003. (V. 7) ÖK rendeletekkel módosított 19/2000. (X. 3.) ÖK rendelet hatályát veszti. Oroszlány, augusztus 5. Dr. Judi Erzsébet jegyző Rajnai Gábor polgármester

9 1. sz. melléklet Személyes gondoskodást nyújtó intézmények intézményi térítési díjai a. étkeztetés napi térítési díja: 290,-Ft/nap - étkeztetés házhozszállítással: 350,- Ft/nap b. házi segítségnyújtás óradíja: 420,-Ft/óra c. családsegítés: térítésmentes (1993. III. tv. 65. (3) bek.) d. nappali ellátást nyújtó intézmény térítési díjai: reggeli: 95,-Ft/nap ebéd: 290,-Ft/nap e. átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díjai: napi térítési díj: 1.147,-Ft/nap havi térítési díj: ,-Ft/hó f. gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai: - bölcsődei ellátás 0-3 éves korig 225,- Ft/nap - óvodai ellátás: 216,- Ft/nap - általános iskolai menza: 134,- Ft/nap - általános iskolai napközi: 202,- Ft/nap - középiskola: 140,- Ft/nap - gimnázium: 140,- Ft/nap - középiskolai kollégium: reggeli: 90,- Ft/nap ebéd: 140,- Ft/nap vacsora: 119,- Ft/nap g. nappali melegedő: térítésmentes (1993. évi III. tv. 78. (2) bek. h. éjjeli menedékhely térítésmentes (1993. évi III. tv. 84. (3) bek. i. gyermekjóléti szolgáltatás: térítésmentes (1997. évi XXXI. tv. 40. (4) bek j. Gyermekek átmeneti gondozásának térítési díja: családok átmeneti otthona napi térítési díj: 1.360,- Ft/fő/nap havi térítési díj: ,- Ft/fő/hó

10 10 2. sz. melléklet TANULMÁNYI SZERŐDÉS A Rendészeti Szakközépiskola Rendőri szak hallgatói részére 1. Oroszlány Város Önkormányzata február 1-jétől anyagi támogatási rendszert létesít - az Oroszlányi Városi Rendőrkapitányság egyetértésével - a kétéves Rendészeti Szakközépiskola nappali tagozatos, rendőrképzésben részt vevő hallgatóinak részére. 2. Oroszlány Város Önkormányzata az 1. pontban jelzett képzésben részt vevő hallgatók részére - akik a szerződésben megjelölt feltételeket vállalják, és azt aláírják valamint a család 1 főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének a háromszorosát - havi.. Ft támogatást biztosít a két éves képzés idejére, tehát maximum 20 x..ft, összesen. Ft-ot. 3. A támogatást igénybevevő hallgató vállalja, hogy a Rendészeti Szakközépiskola rendőri szak elvégzése után legalább két naptári évet az Oroszlányi Városi Rendőrkapitányság állományában teljesít szolgálatot. 4. Amennyiben a tanulmányi támogatást igénybevevő hallgató a kétéves tanulmányi kötelezettségének önhibáján kívül (baleset, váratlan betegség, stb.) nem tud eleget tenni, Oroszlány Város önkormányzata a tanulmányok beszüntetésével egyidejűleg a támogatás folyósítását megszünteti, de a már kifizetett összeget nem követeli vissza. 5. Amennyiben a szerződő hallgató neki felróható ok, okok miatt tanulmányi kötelezettségének nem tud vagy nem tesz eleget, (más pályát választ, az iskolából fegyelmi okok miatt kizárják, illetve tanulmányi kötelezettségének nem tud eleget tenni stb.) a támogatás folyósítását Oroszlány Város Önkormányzat az iskolából történt elbocsátással egyidejűleg megszünteti, s a részére addig kifizetett összeget a jegybanki alapkamattal emelten visszaköveteli. 6. Ha a támogatást igénybevevő az iskola sikeres befejezése után legalább két naptári évet az Oroszlány Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot, a tanulmányi szerződés feltételeit teljesítette, ezzel egyidejűleg a szerződés hatályát veszti.

11 11 7. Amennyiben a szerződő neki fel nem róható ok vagy okokból (baleset, betegség, magasabb iskolára történő vezénylés, stb.) legalább két naptári évet nem teljesít szolgálatot az Oroszlányi Városi Rendőrkapitányságon, a támogatást folyósító a szerződést a szerződő fél részéről teljesítettnek tekinti, a folyósított tanulmányi támogatást nem követeli vissza. 8. Amennyiben a támogatást igénybevevő neki felróható okból az Oroszlányi Rendőrkapitányságon legalább két naptári év szolgálatteljesítésének nem tesz eleget (kilépés, fegyelmi elbocsátás, stb.), a támogatást folyósító a kifizetett összeget jegybanki alapkamattal megemelten visszaköveteli. 9. A támogatást igénybevevő hallgató minden fél évet követően köteles bizonyítványát az Oroszlányi Városi Rendőrkapitányság hivatalvezetőjének bemutatni. 10. A tanulmányi szerződés megkötésének aláírására a felvétel igazolása után az Oroszlányi Városi Rendőrkapitányság hivatalvezetőjénél kerül sor. 11. Oroszlány Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi osztálya a szerződő hallgatók által megadott csekkszámlaszámra minden hónap 15-ig a tanulmányi támogatást átutalja. 12. A támogatást igénybevevő hallgató a tanulmányaival kapcsolatos szerződést érintő minden változást köteles az Oroszlányi Városi Rendőrkapitányság hivatalvezetőjének 8 napon belül bejelenteni. 13. Szerződő felek az esetleges felmerülő jogviták rendezésére a Tatabányai Városi Bíróság illetékességét elismerik. Oroszlány, szeptember 1. Oroszlány Város Polgármestere.. Oroszlány Város Rendőrkapitánya a tanulmányi támogatást igénybevevő hallgató személyi adatai, címe, csekkszámlaszáma, az iskola címe

12 12 3. sz. melléklet Pályázati űrlap a középfokú tanulmányi támogatás igényléséhez 1. A tanuló neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakcíme: 2. Melyik iskola tanulója? iskola évfolyama 3. A tanulóval közös háztartásban élők száma: Ebből eltartottak száma: 4. A nevelőtestület * egyetért * nem ért egyet 5. Az iskola diákönkormányzata * egyetért * nem ért egyet az iskola igazgatójának aláírása (pecsét) aláírása diákönkormányzat vezetőjének /* A megfelelő rész aláhúzandó!/

13 13 szülő v. gondviselő aláírása a tanuló (kérelmező) aláírása

14 57/2003. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű 50-56/2003. (VI. 24.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról. 2. Elfogadja a Bölcsődei Szolgálat alapító okiratának módosítását, az előterjesztés 2. számú melléklete szerint. 3. Elfogadja a Bölcsődei Szolgálat szakmai programját az előterjesztés 3. számú melléklete szerint. 4. A volt Barbara szálló, természetben az Oroszlány 602/16/A/24, és a 602/16/A/25 hrsz-ú ingatlan további értékesítésére irányuló szándékát megerősíti, egyidejűleg a 46/2003. (V. 27.) határozatát, és az 50/2003. (VI. 24.) Kt. számú határozat 10. pontját hatályon kívül helyezi. 5. Támogatja a téli krízishelyzet támogatására az "utcai szociális munkával közös teás-járatok működtetése megnevezésű pályázat benyújtását az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz. Az önrész fedezetét az Önkormányzati Szociális Szolgálat az intézményi költségvetésében biztosítja. 6. A 40/2003. (V. 27.) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a volt VI. Óvoda épületének bölcsődévé való átalakítását függetlenül a benyújtott pályázat sikerétől azonnal kezdje meg. Erre a célra a E Ft teljes felújítási keretből a használatba vételhez szükséges munkák elvégzéséhez szükséges mértékű, E Ft felhasználását engedélyezi. 7. A fenntartásában működő nevelési és oktatási intézmények 88/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozatában elfogadott kötelező eszköz- és felszerelés-beszerzési ütemtervét az előterjesztés 6. sz. mellékletében meghatározottak szerint módosítja től az adott évi költségvetési lehetőségek függvényében határozza meg a saját erő nagyságát. Utasítja a polgármestert, hogy a 6. sz. mellékletnek megfelelően a költségvetés módosítását tegye meg. Felhatalmazza a polgármestert a 6. sz. mellékletben meghatározott eszközbeszerzésekhez a kötelezettségvállalásra, annak érdekében, hogy a tanévkezdés zökkenő-mentesebb legyen. 8. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 4. (1) bekezdése értelmében minősített többséggel hozzájárul Szákszend község honvédelmi hatósági igazgatási társuláshoz történő csatlakozásához. 9. Módosítja a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerint. 10. Hozzájárul az oroszlányi, belterületi 572/10 hrsz-ú, 8468 m 2 területű, közterület megnevezésű ingatlannak a valós állapot telekkönyveztetése céljából történő megosztásához és a megosztás során kialakuló új ingatlannak lakóépületként való feltüntetéséhez, a megosztás szerinti területtel. A megosztási vázrajz szerinti közterület az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonba tartozik. Határidő: a határozat kihirdetésére: augusztus 13. a határozat végrehajtására: folyamatos 10. pont esetében: az önkormányzati ingatlan vagyonkataszter nyilvántartásában történő átvezetésre a földhivatal által kiadott hiteles tulajdoni lap átvételétől számított 90 napon belül. Felelős: a határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző a 6., 7., 10. pont esetében Rajnai Gábor polgármester az 5. pont esetében: Répási Jánosné, az Önkormányzati Szociális Szolgálat vezetője

15 15 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. sz. melléklet AZ INTÉZMÉNY neve Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola székhelye 2840 Oroszlány, Kossuth Lajos u. 2. telephelyei - alapítója Oroszlány Városi Tanács felügyeleti szerve Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete típusa Gimnázium, szakközépiskola működési területe Oroszlány város előirányzatok feletti teljes jogkörű költségvetési szerv rendelkezési jogosultsága gazdálkodása, megszervezésének önállóan gazdálkodó költségvetési szerv módja TEVÉKENYSÉGE a. ellátandó alaptevékenysége: - Az általános iskolai és a középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás iskolás korúak és felnőttek részére. - Az idegen nyelvi képzést segítő 9. évfolyam szervezése. - a szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a szakmai vizsgára felkészítés (iskolarendszeren belüli és iskolarendszeren kívüli képzési és vizsgáztatási formában) a következő szakmában: Számítógép-kezelő (használó) Számítástechnikai szoftverüzemeltető Gazdasági informatika Középfokú keramikus Középfokú grafikus Környezetvédelmi és vízgazdálkodási technikus Általános vegyésztechnikus - iskolai könyvtár működtetése - a gimnáziumi és szakközépiskolai képzésben részesülő tanulók étkeztetése - évfolyamok száma: évfolyam

16 16 b. ellátandó vállalkozási tevékenység: Az intézmény eszközeinek, szabad kapacitásának kihasználása érdekében vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A vállalkozási tevékenység körét és rendjét az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni. Mértéke: A költségvetési támogatást is magába foglaló ténylegesen teljesített összbevétel 1/3-a. A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerő-gazdálkodással, beszámolással, a részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodásával, a belső ellenőrzéssel, az előírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzat által folyósított gyermekvédelmi támogatás természetbeni juttatásának lebonyolítása. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Pályázat útján, a mindenkori vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy. Oroszlány, augusztus 5. Dr. Judi Erzsébet sk. jegyző Rajnai Gábor sk. polgármester Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2003. (VIII. 5.) Kt. sz. határozatával módosította. Oroszlány, augusztus 13. Dr. Judi Erzsébet jegyző

17 17 ALAPÍTÓ OKIRAT 2. sz. melléklet AZ INTÉZMÉNY neve Bölcsődei Szolgálat székhelye 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2. alapítója felügyeleti szerve típusa működési területe előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága gazdálkodása, megszervezésének módja Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Bölcsőde Oroszlány város részjogkörű költségvetési szerv önállóan gazdálkodó költségvetési szerv útján részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerve Önkormányzati Szociális Szolgálat TEVÉKENYSÉGE a. ellátandó alaptevékenysége: Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni elhelyezése, nevelése, gondozása 90 férőhelyen. Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen szempontból károsodott, vagy fogyatékos gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek alapján. Ellátja a korai fejlesztést, gondozást, valamint a tanköteles korú képzési kötelezettek fejlesztő felkészítését a pedagógiai szakszolgálat megjelölésével. b. ellátandó vállalkozási tevékenység: Az intézmény eszközeinek, szabad kapacitásának kihasználása érdekében vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Mértéke: a költségvetési támogatást is magába foglaló ténylegesen teljesített összbevétel 1/3-a. A vállalkozási tevékenység körét és rendjét az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni. A költségvetés tervezésével, pénzellátásával, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással az előírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatoknak a kijelölt önállóan gazdálkodó intézmény útján tesz eleget, a felügyeleti szerv által jóváhagyott munkamegosztás és felelősségvállalás rendje szerint.

18 18 Az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a felügyeleti szerv az alapító okirat mellékletében szabályozza. Az önkormányzat által folyósított gyermekvédelmi támogatás természetbeni juttatásának lebonyolítása. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Pályázat útján, a mindenkori vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy. Oroszlány, augusztus 5. Dr. Judi Erzsébet sk. jegyző Rajnai Gábor sk. polgármester Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2003. (VIII. 5.) Kt. sz. határozatával módosította. Oroszlány, augusztus 13. Dr. Judi Erzsébet jegyző

19 19 A Bölcsődei Szolgálat Szakmai Programja 3. sz. melléklet Tartalom - A Bölcsődei Szolgálat célja, feladata Az ellátottak köre - A szakmai munka alapelvei A bölcsődei gondozás - nevelés szakmai tartalma, módja - Az alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások - A bölcsődei ellátást igénybevételének feltételei - A kapcsolattartás formái az intézményben - Gyermeki jogok védelme - Az intézmény szervezeti struktúrája A Bölcsődei Szolgálat szervezete és működésének alapelvei Engedélyezett intézményi létszám, munkakör és szakképzettség szerinti megoszlása - Alkalmazottak jogainak védelme - Az intézmény minőségpolitikája Mellékletek: - Megállapodás tervezetek a bölcsődei ellátás igénybevételéről - A Bölcsődei Szolgálat költségvetése - Házirend A Bölcsődei Szolgálatot Oroszlány Város Önkormányzata alapította a Képviselő-testület 88/1993. (IX. 23.) Kt. számú határozatának jóváhagyásával. Az alapító okiratban rögzítettek alapján az intézmény kötelező önkormányzati feladatként végzi: - a bölcsődés korú gyermekek napközbeni gondozását, nevelését, Valamint ellátja: éves korig a valamilyen szempontból károsodott vagy fogyatékos gyermekek korai fejlesztését, - a képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítését. Az intézmény székhelye: Oroszlány, Óvoda köz 1-2. Működési területe: Oroszlány város. Az intézmény célja és feladata A bölcsőde mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. A bölcsőde biztosítja: - 20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek napközbeni ellátását, - a sérült, vagy fogyatékos gyermekek korai fejlesztését 6 éves korig, - az iskolarendszerű oktatásban részt venni nem tudó képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítését. Feladata a dolgozó anyák, valamint a szociálisan és mentálisan intézményes ellátásra szoruló családok gyermekeinek szakszerű gondozása, nevelése. Biztosítja a gyermekek testi és szellemi fejlődését napirend kialakításával és egyénre szabott nevelési módszerek alkalmazásával.

20 20 Köteles a gyermekek életkorának és táplálékozás-élettani szükségletének megfelelő étrendet összeállítani és biztosítani. A bölcsődei nevelés célja Pszicho-szociálisan érett, önálló, harmónikus személyiség kialakításának elősegítése, az éntudat, a gyermeki öntevékenység, az önellátás képességének kibontakoztatása, a szociális kapcsolatok fejlesztése. A speciális ellátás terén a célok mellé társul az is, hogy minden gyermek - saját lehetőségeihez, és korlátaihoz mérten - a lehető legmagasabb fejlettségi szintet érjen el. A szakmai munka alapelvei 1. A gondozás és nevelés egységének elve Az első három életévben a gondozási műveletek, a nevelés alaphelyzetei. 2. Egyéni bánásmód elve A gyermekgondozónőnek mindig figyelembe kell vennie a gyermek életkori sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi állapotát, hangulatát, egyéni igényeit, szükségleteit. 3. Állandóság elve A gyermek személyi és tárgyi környezete a bölcsődei élet során nem változik (saját gondozónő rendszer, csoport állandóság). 4. Az önállóság elősegítésének elve A gyermek felé megnyilvánuló szeretet, elfogadás, empátia fokozzák a gyermek aktivitását, önállósulási vágyát. Elsődleges szempont a tevékenységre motiváló, otthonos környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek ösztönzése, elismerő - támogató segítése. 5. Az egységes nevelő hatások elve Fontos, hogy a társgondozónők és a szülők a gyermek elfogadásában, önállósági törekvéseiben, a biztonságát szolgáló szabályokban minél inkább egyetértsenek, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék. 6. Rendszeresség elve Alapját a jól szervezett, a gyermek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit biztosító napirend alapja. 7. Fokozatosság elve A bölcsődébe kerülő gyermeknél az otthontól való elszakadás, az átmenet megkönnyítésére a szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerét alkalmazzuk. 8. A gyermeki jogok érvényesülésének elve Munkánkban alapvető a gyermek tisztelete és a másság elfogadása. A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai tartalma, módja - Érzelmi biztonság megteremtése Az érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat kialakításának alapja a saját gondozónő rendszer. A gondozónő jobban megismeri a gyermeket, jelzéseit, szokásait, mely elengedhetetlen az egyéni bánásmód alkalmazásához. - Szocializáció segítése A gondozónővel és a társakkal való közös élmények megszerzése kialakítja alapjait a társas kapcsolatoknak, az együttélés szabályai elfogadásának, a mások iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének.

21 21 - Önállósodás, kultúrhigiénés szokások és viselkedési szabályok elsajátítása A folyamatos napirend keretén belül lehetőséget biztosítunk az önálló étkezés, tisztálkodás, higiénés szokások kialakításához. Következetességgel, rendszerességgel, példamutatással igyekszünk elérni, hogy a gyermekek "óvodaéretté" váljanak, képesek legyenek az életkoruknak megfelelő, önálló feladatok elvégzésére. - Esztétikai igény A gyermekek környezetére, a helyiségek berendezésére, a textíliák harmóniájára nagy hangsúlyt fektetünk. Az esztétikai nevelésben fontos szerepe van a meghitt ünnepeknek ugyanúgy, mint a műanyag játékok természetes alapanyagúra cserélésének. - Kreativitás fejlesztése A gyermekek alkotókészségének, fantáziájának, kézügyességének fejlesztéséhez eszközt, időt és helyet biztosítunk. - Szereptanulás A felnőttek világában való eligazodáshoz, a énkép megerősítéséhez elengedhetetlen a szereptanulás, melynek kellékei minden csoportban megtalálhatók. - Mozgásfejlesztése, az egészséges testi fejlődés elősegítése Az életkornak megfelelő mozgásformák kialakulása és gyakorlása az értelmi fejlődés alapja, ezért nevelésünk nagyon fontos része. Nem csak a játszóudvarban, hanem a csoportszobákban is biztosítjuk az életkori sajátosságból adódó, fokozott mozgásigény kielégítését szolgáló játékokat, eszközöket. A tornaszoba speciális fejlesztő eszközei nem csak az egységes, de a sérült gyermekek mozgásfejlesztését is szolgálja. - Új ismeretek nyújtása, beszédkészség fejlesztése A nevelési programokban megtervezett, a gyermekek értelmi szintjének megfelelő, célzott, játékos foglalkozások biztosítják az új ismeretek megszerzését, az értelmi fejlesztést. A mesélés, bábozás, mondókázás, gyermekdalok éneklése mindennapos a bölcsődei életben. A gyermekek zene iránti fogékonyságát a gondozónők hangszer használattal, zenehallgatással, közös zenéléssel is elősegítik. A bölcsődei gondozás-nevelés keretét a havi bontású nevelési tervek képezik. A speciális ellátás alapja az egyénre szabott fejlesztési terv. Alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások - Időszakos gyermekfelügyelet A szolgáltatás célja a GYES-en lévő anyák számára lehetőséget biztosítani, hogy néhány órára, elfoglaltságuk idejére gyermeküket biztos helyen, szakemberek felügyeletére bízhassák. Ez esetben is alkalmazzák az anyával történő, fokozatos beszoktatás módszerét. - Játszócsoport A szülők gyermekükkel együtt játszhatnak az intézmény által biztosított kedvező körülmények között. A szakképzett gondozónő gyermeknevelési - gondozási problémákban tanácsadással is segít. A szolgáltatások térítési díját minden év márciusában felülvizsgáljuk, aktualizáljuk.

22 22 A bölcsődei ellátás igénybevételének feltételei A gyermek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani - akinek testi, illetve szellemi fejlődése állanód napközbeni ellátást igényel, - akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, - a szülő szociális helyzete miatt a gyermek napközbeni ellátását nem képes biztosítani, - a családban három vagy több kiskorú gyermek van, kivéve azt a gyermeket, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyt, gyermekgondozási díjat, vagy ápolási díjat vesz igénybe, - akinek korai fejlesztésére, illetve fejlesztő felkészítésére a szakértői bizottság intézményünket kijelöli. A gyermek bölcsődei felvételéhez a szülőnek - igazolni a kell : munkaviszonyát, gyermeke egészségi állapotát a felvételi kérelem egyéb indokát, - nyilatkoznia kell: esetleges egyedülállóságáról, közös háztartásban nevelt kiskorú gyermekek számáról, arról, hogy gyermeke után részesül-e rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. A bölcsődei ellátás megszűnik: - a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), - ha a gyermek 3. életévét betöltötte, kivéve, ha testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését orvosa nem javasolja. Ebben az esetben bölcsődében gondozható a gyermek 4. évének betöltését követő év augusztus 31-ig, - a szakértői bizottság szakvéleménye alapján felvett gyermek esetében annak a nevelési évnek a végén, melyben a gyermek hatodik életévét betölti, vagy képzési kötelezettségét teljesíti. Meg kell szüntetni a gyermek ellátását, ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődébe nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek testi épségét. Kapcsolattartás formái az intézményben A szakmai munka eredményességét segíti a szülőkkel, családokkal való kapcsolat minősége, a kölcsönös bizalom. A kapcsolattartás formái: - szülőértekezletek - egyéni beszélgetések - családlátogatások - üzenő füzetek - átadó helyiségben kifüggesztett faliújságok - szülőkkel közös bölcsődei programok (farsang, gyermeknap, télapó ünnepség, nyílt napok). A bölcsőde családsegítő és gyermekvédelmi funkciója végett városi szinten több intézménnyel, szervezettel is rendszeres kapcsolatot tart, többek között a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, védőnőkkel, háziorvosokkal, karitatív szervezetekkel. A bölcsődei ellátás színvonalának megtartása, emelése, a szakmai kutatási eredmények, minőségpolitika követelményeinek kidolgozása és megvalósítása érdekében munkánk nagyon fontos együttműködési területe a Módszertani Bölcsődével és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel fenntartott kapcsolatunk.

23 23 A fentieken kívül az intézmény kapcsolatot tart: - a Képviselő-testület szakbizottságával, - a szakfelügyeletet gyakorló szervvel. Gyermeki jogok védelme A három év alatti, illetve a sérült gyermeke a legkiszolgáltatottabbak. Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a gyermeki méltóság, a gyermeki jogok és a másság tiszteletben tartása és elfogadása. A bölcsődei gondozó-nevelőmunka filozófiáját a gyermekvédelem preventív funkciója hatja át. A gondozónők minden cselekedetükkel preventív gyermekvédelmi feladatot látnak el, hiszen nagymértékben járulnak hozzá a rájuk bízott gyermekek egységes szocializációjához. E tudatos törekvést tükrözik a csoportok nevelési programjai is. A bölcsőde aktív tagja a gyermekvédelmi jelzőrendszernek, hiszen a gyermekek minden problémáját azonnal érzékelik a gondozónők. Az intézmény gyermekvédelmi célja - prevenció, - a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, - a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében segítségnyújtás, együttműködve a terület szakembereivel. A Bölcsődei Szolgálatnál szülői Érdekképviseleti Fórum működik. A szülő, vagy törvényes képviselő panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az Érdekképviseleti Fórumnál a gyermek ellátását érintő kifogások megoldása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá a bölcsőde dolgozójának kötelezettségszegése esetén. Az intézmény szervezeti struktúrája Önkormányzati Szociális Szolgálat Intézményvezető Bölcsődeorvos gazdasági vezetője Vezető-helyettes Gyermekgondozónők Gyógypedagógus Élelmezésvezető Technikai dolgozók Speciális ellátást végző gyermekgondozónők Szakácsnő Konyhalányok A Bölcsődei Szolgálat szervezete és működésének alapelvei A Bölcsődei Szolgálat élén az intézményvezető áll, akit a Képviselő-testület nevez ki pályázat alapján a mindenkori vonatkozó jogszabályok szerint. A munkáltatói és bérgazdálkodási jogkört az

24 24 intézményvezető felett a Polgármester, a többi dolgozó esetében a Szolgálat vezetője gyakorolja. A szervezet egészét érintő kérdésekben a Bölcsődei Szolgálat vezetője képviseli az intézményt. Távolléte esetén ezen jogköröket a vezetőhelyettes veszi át. Az intézménygazdálkodással kapcsolatos tevékenységét az Önkormányzati Szociális Szolgálat gazdasági csoportja végzi. - A feladatok végrehajtásában az egysége szervezeti egységek együttműködése alapkövetelmény. - Valamennyi dolgozó felelős intézkedéseiért, munkája minőségéért és tevékenysége következményeiért. Az intézmény dolgozói magatartásukkal, munkájukkal, fegyelmükkel fejezzék ki azt a felelősséget, mely a gyermekek testi, szellemi fejlődésének biztosításával rájuk hárul. Ezért a bölcsődei alkalmazottaknak teljes összhangban dolgozó egységet kell alkotniuk. Ez munkaköri leírásukban is rögzítésre kerül. A bölcsődei férőhelyek száma 100, melyből 90-en egészséges, 10 férőhelyen korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést igénylő gyermekek gondozása folyik. A gyermek csoportok száma 10. Egy csoportba 10 gyermek vehető fel. A fogyatékos gyermeket is ellátó csoportban 8, a kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó csoportban legfeljebb 6 gyermek gondozható. A bölcsőde maximális feltöltöttsége a szakmai munka minőségének megtartása és a gyermekek egészségének védelme érdekében a 120 %-ot nem haladhatja meg. A bölcsőde nyitvatartási ideje 12 óra, 5-17 óráig. A gyermekekkel csoportszobánként 2 gondozónő foglalkozik váltott műszakban. A speciális ellátást igénylő gyermekcsoportban minimum 3 gyermekgondozónő dolgozik a gyógypedagógus szakmai irányításával. Felelős A Bölcsődei Szolgálatot az intézményvezető irányítja - Az intézmény megfelelő szintű szakmai munkájáért, - etikai helyzetéért, - a dolgozók munkafeltételeinek biztosításáért, - a részben önálló intézmény gazdálkodási feladatainak ellátásáért. Feladatai - Figyelemmel kíséri a bölcsődébe felvett gyermekek gondozásával, nevelésével kapcsolatos feladatok ellátását, a működési mutatókat. - Tanulmányozza és értékeli a bölcsőde ellátottságának szakmai színvonalát, a rendelkezésre álló adatokat feldolgozza, értékeli. - Gondoskodik a szakmai és szervezési irányelvekben meghatározott tárgyi és személyi feltételek biztosításáról. - Meghatározza és elkészíti a Bölcsődei Szolgálat éves munkatervét, képzési-továbbképzési és szabadságolási tervét. - Elkészíti az irányítása alatt álló személyek munkaköri leírását. - Széles körű, minden munkaterületre kiterjedő ellenőrző tevékenységet folytat. Vezetőhelyettes

25 25 A vezetőhelyettes az intézményvezető távolléte esetén szervezi, irányítja a Szolgálat munkáját, átruházott hatáskörben munkáltató és bérgazdálkodási jogokat gyakorol. Segíti a vezetőt a gondozónevelő munka megszervezésében, tervezésében, az irányításban, ellenőrzésben, a feladatok kiértékelésében. Felelős - a dolgozók munkájáért, a gondozott gyermekek harmónikus fejlődésének biztosításáért, - a dokumentációk megfelelő naprakész, hiteles és pontos vezetéséért. Feladata - Szervezi a bölcsőde munkarendjét, a gyermekek napirendjét és a dolgozók munkabeosztását. - Irányítja és ellenőrzi a gondozási és nevelési munkát, speciális csoport esetén a korai fejlesztést. - Részt vesz a Szolgálat vezetője által meghatározott gyakoriságú intézményi munkaértekezleteken. - Kapcsolatot tart fenn: a családokkal, a szakmailag meghatározott egészségügyi szakemberekkel, az óvodákkal, lehetőség szerint a hasonló profilú gyermekintézményekkel. Csecsemő és gyermekgondozónő Felelős - a gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítéséért, higiénés készségeik kialakításáért, aktivitásuk és önállóságuk támogatásáért, - a gyermekekkel érzelmi alapokon nyugvó, fejlődést biztosító kötődés kialakításáért, - a gyermekek fejlődését dokumentáló adminisztráció vezetéséért, - a gyermekek napirendjének elkészítéséért, az abban foglaltak betartásáért, hogy a gyermekek feltételes reflexeinek kialakulását elősegítse. Feladata - otthonos, barátságos környezetet és olyan nevelési légkört biztosítani, melyben a gyermekek önfejlődése zavartalan, - az életkori sajátosságoknak megfelelő napirendet kialakítani, s azt betartatni az egyéni sajátosságok és igények figyelembe vételével, - állandó felügyelet mellett a mindenkor elérhető, segítő támogatás megadása, - biztosítja: a gyermekek megfelelő testi fejlődéséhez a szükséges mozgásfejlesztő eszközöket, a szabad levegőn való tartózkodást, az érzelmi fejlődéshez a megfelelő mennyiségű és minőségű játékeszközt, helyet és időt, a beszéd indításához és a beszéd fejlődéséhez a beszélő és beszéltető környezetet, gyermekdalok és mondókák állandó jelenlétét a csoportban, a gyermek megfelelő szocializálódását, énképének kifejlődését, a szem-kéz koordináció kialakulásához, a kézügyesség fejlesztéséhez a szükséges foglalkozásokat, eszközöket, - figyelemmel kíséri a gyermek minden egyes fejlődési területét, s eltérés esetén a szükséges segítséget önerőből, vagy segítő szakemberek igénybevételével biztosítja, - a gyermek magatartásától, testi-szellemi fejlettségi szintjétől való eltérést, egészségi állapotában beállt változást a vezetőnek, illetve helyettesének azonnal jeleznie kell, - speciális ellátás esetén végzi a károsodott gyermekek korai fejlesztését, habilitációját és az egészséges gyermekek közösségébe történő beillesztését, - a családok gyermeknevelő tevékenységének támogatása, illetve az egységes szemlélet kialakítása érdekében állandó kapcsolatot tart a szülőkkel.

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 302/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben