GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I."

Átírás

1 A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (1) és (3) bekezdésében, 37/D. (5) bekezdésében, 38. (9) és (10) bekezdésében, 43/B. -ában, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (2) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 63. ((9) bekezdésében, 64. -ában, 92. (1) és (2), 115. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Rész Általános Rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Gégény község közigazgatási határain belül élő személyek szociális biztonsága érdekében, a helyi sajátosságok figyelembevételével meghatározza az Önkormányzat által pénzbeli és természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Gégény Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra és az Szt. 3. -ában meghatározott személyekre. Az önkormányzat által biztosított támogatások köre 3. (1) Az Önkormányzat az Szt-ben és e rendeletben foglaltak alapján a.) pénzbeli támogatásként: 1 - időskorúak járadékát, - aktív korúak ellátását, - lakásfenntartási támogatást, - ápolási díjat, - átmeneti segélyt, - temetési segélyt, 1 Módosította 5/2009.(IV.01.) rendelet, hatályba lépés napja: május 1. 1

2 b.) természetbeni ellátásként: - köztemetést, - közgyógyellátást, - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság c.) személyes gondoskodást nyújtó ellátásként: - étkeztetést, - házi segítségnyújtást, - családsegítést biztosít. d) temetési kölcsön. 2 II. Rész Eljárási rendelkezések 4. (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) az Szt.-t és végrehajtási rendeleteit, valamint a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál biztosított nyomtatványon lehet előterjeszteni. A kérelem a nyomtatvány kitöltésével nyújtható be, de az ügyfél által más formában előterjesztett kérelmét is be kell fogadni elbírálásra. 5. (1) Ha a szociális ellátásra való jogosultság a jövedelmi, vagy a vagyoni viszonyok függvénye a kérelmező köteles arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A nyilatkozat és az igazolások tartalmát a rendelet mellékletei tartalmazzák. (2) A jövedelem számítására irányadó időszak az Szt. 10..(2)-(3) bekezdésében meghatározott időtartam. (3) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy a tényállásra tekintettel beszerzett környezettanulmány megállapításai alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%- át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (4) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 2 Kiegészítette a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június 1. 2

3 Az ellátások megállapítása 6. (1) A szociális ellátások megállapításáról a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a képviselő-testület határozattal dönt. (2) A képviselő-testület a. 3, a temetési segély ellátások, valamint a közfoglalkoztatottak 4 foglalkoztatása tekintetében hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. A polgármester a szociális ellátás tárgyában átruházott hatáskörében hozott döntéséről határozatot hoz. 5 (3) A polgármester az önkormányzat ezen rendelete és az évi III. törvény alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. (4) A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 7. (1) A megállapított pénzbeli ellátásokat a Polgármesteri Hivatal folyósítja az alábbiak szerint: a.) az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, foglalkoztatást helyettesítő juttatás 6, a lakásfenntartási támogatást és az ápolási díjat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. 7 b.) az egyéb pénzellátásokat a döntés meghozatalát követő 15 napon belül, létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a döntést követően azonnal. (2) A támogatások kifizetése az ügyfél kérése szerint történhet házipénztárból vagy lakossági folyószámlára való átutalással. A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai 8. A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát felül kell vizsgálni a szociális törvényben meghatározott esetekben, illetve hivatalos tudomásszerzés alapján. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 9. Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét méltányosságból: a. elengedheti a rendelet 22. (2) bekezdésében szabályozott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben lévőnek, b. csökkentheti a 22. (3) bekezdésében szabályozott időszakosan, vagy tartósan fennálló létfenntartási problémával küzdőnek, 3 Szövegrészt hatályon kívül helyezte a 7/2012.(III.28.) rendelet, hatályba lépés napja: április 1. 4 Módosította a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június 1. 5 Módosította 5/2009.(IV.01.) rendelet, hatályba lépés napja: május 1. 6 Módosította a 7/2012.(III.28.) rendelet, hatálybalépés napja: április 1. 7 Módosította 5/2009.(IV.01.) rendelet, hatályba lépés napja: május 1. 3

4 c. részletekben fizettetheti meg azzal, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150%-át. III. Rész Pénzbeli ellátások A rendszeres szociális segélyezettek együttműködési szabályai. 9 rendszeres szociális segélyre jogosult személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerve a Szociális Alapszolgáltatási Központ (Demecser) Gégény, Táncsics köz 1. szám alatti telephely Családsegítője (1) A jogosult köteles: a) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Családsegítőnél nyilvántartásba vetetni magát, b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni, és az ezen alapuló együttműködési megállapodást megkötni, c) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani, d) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítővel, a Családsegítő által megjelölt időpontban a megjelenési kötelezettségének eleget tenni. (2) A Családsegítő a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az alább felsorolt beilleszkedést segítő programokat szervezi: a. egyéni képességeket fejlesztő, b. egyéni életvezetési, c. álláskeresésre irányuló, d. munkára és pályára állítási, e. pályakorrekciós csoportfoglalkozásokat és tanácsadást (1) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult: a) a Családsegítőnél nem jelenik meg határidőben, és nem veteti magát nyilvántartásba, b) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) nem köti meg az együttműködési megállapodást a Családsegítővel, d) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének. (2) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a jogosult a Családsegítőhöz benyújtott okiratokkal- különösen orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági bizonyítvány- igazolja. 8 Módosította az 5/2009.(IV.01.) rendelet, hatályba lépés napja: május 1. 9 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 6/2011.(V.18.) rendelet 4. -a, hatályba lépés napja: június Módosította az 5/2009.(IV.01.) rendelet, hatályba lépés napja: május Módosította az 5/2009.(IV.01.) rendelet, hatályba lépés napja: május 1. 4

5 (3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő öt munkanapon belül írásban, új határidő tűzésével felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak, egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/F. (1) bekezdés c.) pontja alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül. (4) A Családsegítő a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a hatóságot írásban, a kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésére álló valamennyi okiratot megküldeni. 12/A. 12 Rendszeres szociális segélyre való egyéb jogosultsági feltételek (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy aki: a) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, b) gyermeket vár, c) gyermekét egyedül neveli, d) testi-, érzékszervi-, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeket nevel, e) krónikus-, pszichés-, szenvedélybeteg. (2) Az (1) bekezdésben leírt feltételek igazolására: a) az a) ponthoz a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, b) a b) ponthoz a szülész-nőgyógyász szakorvosi véleményt vagy terhes gondozási kiskönyvet, c) a c) ponthoz a gyermekjóléti szolgálat igazolása, d) a d) és e) ponthoz szakorvosi vagy háziorvosi igazolást kell becsatolni. (3) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság további feltétele: a) a (2) bekezdés c) pontjában előírt esetben, ha nincs a településen olyan rokon, vagy családtag, aki a szülő segítségére lenne a gyermek ellátásában, b) a (2) bekezdés d) pontjában előírt esetben, ha a kérelmező nem részesül ápolási díjban. Normatív lakásfenntartási támogatás 13. Normatív lakásfenntartási támogatást kell megállapítani az Sztv. 38. (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosultak részére. Helyi lakásfenntartási támogatás Módosította 9/2012.(IV.24.) rendelet, hatályba lépés napja: 2012.május Hatályon kívül helyezte 7/2012.(III.28.) rendelet, hatályba lépés napja: április 1. 5

6 (1) A lakásfenntartási támogatást természetbeni vagy pénzbeni ellátásként lehet megállapítani. (2) A természetben megállapított támogatást havonta a szolgáltató részére kell utalni. (3) A készpénzben megállapított támogatást kifizetése havonta utólagosan minden hónap 5. napjáig történik. (4) A támogatás a kérelem beadásának hónapja első napjától jár. Ápolási díj Átmeneti segély 22. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: a.) a kérelmező, illetve a közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében hírtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete, b.) a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók estében a családfenntartó, közeli hozzátartozó halála, c.) a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében a munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett munkanélküliség, a munkahely elvesztését követő 30 napon belül, d.) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl. tűz, szél- ill. hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, stb.), illetőleg meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás, stb.), e.) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás, f.) bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, g.) egyedülálló személynek büntetés végrehajtási intézetből történő elbocsátása, h.) 17 ha a kérelmező súlyos betegségből (daganatos megbetegedés, csonkolás, szív- és érrendszeri betegség stb.) adódóan 2 hónapot meghaladó orvosi kezelésre szorul. (3) Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma különösen: 14 Hatályon kívül helyezte 7/2012.(III.28.) rendelet, hatályba lépés napja: április Hatályon kívül helyezte 7/2012.(III.28.) rendelet, hatályba lépés napja: április A okat hatályon kívül helyezte a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június Módosította a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június 1. 6

7 a.) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi terhe, b.) krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás), c.) gyógyászati segédeszközök, gyógyszer beszerzés. (4) Átmeneti segélyben azt a személyt lehet részesíteni: - akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, - egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg. (5) A rendelet 22. (2) bekezdés b.), d.) és f.) és h 18 ) pontjaiban szabályozott létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben átmeneti segélyben részesíthető az. - akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, - egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át nem haladja meg. 23. (1) Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott segély összege alkalmanként Ft. A kölcsön adott évben maximum 1 alkalommal adható, maximum 6 hónap időtartamra. (3) A határozatban rendelkezni kell a visszafizetés határidejéről, a törlesztés összegeiről, a visszafizetés határidejéről, vissza nem fizetés esetén a behajtás módjáról. 24. (1) Az átmeneti segély adható alkalmankénti és havi rendszerességgel. (2) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege: a. Esetenként Ft-nál kevesebb és Ft-nál több nem lehet. b. A segély összege Ft-nál magasabb összegben is megállapítható a rendelet 22. (2) bekezdés b.), d.), f.), h 19 pontjaiban szabályozott esetekben, maximum Ftig. (3) A rendszeresen adott átmeneti segély havi összege nem lehet kevesebb Ft-nál, és magasabb Ft-nál. (4) A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. 25. (1) 20 (2) Módosította a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június Módosította a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június Hatályon kívül helyezte az 5/2009.(IV.01.) rendelet, hatályba lépés napja: május Hatályon kívül helyezte az 5/2009.(IV.01.) rendelet, hatályba lépés napja: május 1. 7

8 (1) 22 Az átmeneti segély kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell beadni, melyhez csatolandók: a) 22. (2) bekezdés a) pontja esetén zárójelentés, b) 22. (2) bekezdés b) pontja esetén halotti anyakönyvi kivonat, c) 22. (2) bekezdés c) pontja esetén munkaviszony megszüntetésről igazolás (pl. munkaviszony megszüntető, MIL lap), d) 22. (2) bekezdés d) pontja esetén kárszakértő, biztosító igazolása, saját nyilatkozat, e) 22. (2) bekezdés e) pontja esetén nyilatkozat, f) 22. (2) bekezdés f) pontja esetén saját nyilatkozat, rendőrségi feljelentés másolata, g) 22. (2) bekezdés g) pontja esetén büntetés végrehajtási intézet elbocsátó igazolása, h) 22. (2) bekezdés h) pontja esetén háziorvos vagy szakorvos igazolása, i) 22. (3) bekezdés a) pontja esetén közüzemi szolgáltató igazolása, nyilatkozat, j) 22. (3) bekezdés b) pontja esetén zárójelentés, k) 22. (3) bekezdés c) pontja esetén háziorvos, szakorvos igazolása. (2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott átmeneti segély céljának megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható. (3) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és b) a készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetben kell megállapítani. (4) Az (3) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás formái jellemzően: - a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra alkalmas alapvető élelmiszerek vásárlására jogosító utalvány, - élelmiszercsomag. Temetési segély 27. (1) A temetési segély iránti kérelmet a rendelet 4. számú mellékletet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) Az önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (3) Temetési segély nem állapítható meg annak: a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (4) A temetési segély formái: 22 Módosította a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június 1. 8

9 a.) a temetés után a kérelmező személynek kifizetett pénzbeli támogatás, illetőleg b.) természetbeni hozzájárulás a temetkezési szolgáltatónak történő közvetlen átutalással, kifizetéssel, melyet a temetkezési szolgáltató által készített előzetes költségkimutatás alapján a temetés megrendelése folyamatában kell biztosítani. (5) A segély iránti kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül kell benyújtani. Azt követően beérkezett kérelmet érdemi elbírálás nélkül el kell utasítani. 28. (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell, a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, valamint a kérelmező és családjának jövedelemigazolásait, valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 32.. (3) bekezdése szerinti esetben az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét, illetve a határozat számát a jegyző a számlákra rávezeti. (3) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is ha a segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos elszámolási kötelezettségéről. 29. (1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál. (2) 23 A helyben szokásos temetés legkisebb összege: Ft. 29/A. 24 (1) A polgármester temetési kölcsönben részesítheti azt a személyt, aki az elhunyt személy eltemettetésére köteles lenne, de arra anyagi helyzete miatt nem képes, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át. (2) A temetési kölcsön kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell beadni. (3) A temetési kölcsön kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelem igazolásait és a halotti anyakönyvi kivonatot. (4) A temetési kölcsön összege maximum forint. (5) A temetési kölcsön legfeljebb 12 hónapra adható. IV. Rész Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Módosította a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja:2011. június Kiegészítette a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június 1. 9

10 (1) A köztemetést a polgármester rendeli el az Szt. 48 -ában foglaltak alapján. (2) Ha az elhunyt utolsó lakhelye a települési önkormányzat volt, akkor az önkormányzat: a. a köztemetés költségét a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy b. az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (3) A (2) bekezdés b. pontja szerinti megtérítési kötelezettség megfizetése alól: a. 50%-ban mentesíthető az, az eltemettetésre köteles hozzátartozó, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át, b. egészben mentesíthető az, az eltemettetésre köteles hozzátartozó akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át. c. Az a. és b. pontban foglaltakon túl a részbeni és egészbeni mentesítés feltétele, hogy az eltemettetésre kötelezett személy vagyonnal nem rendelkezik. (4) A (3) bekezdés c. pontja szerinti vagyonról a kérelmezőnek a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot kell benyújtania. (5) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben leírt hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. Közgyógyellátás 31. (1) Közgyógyellátást kell megállapítani az Szt. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén. (2) Az (1) bekezdésen túl rászorultsági alapon közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek esetében: a. a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 25%-a, feltéve, hogy b.a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át. (3) Szociális rászorultnak az az igénylő tekinthető, akinek tulajdonában az életvitelszeűen lakott ingatlanán túl más ingatlana (telek, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség) nincs. (4) A (3) bekezdés szerinti szociális rászorultságról a kérelmezőnek a rendelet 5. számú melléklete szerint írásban kell nyilatkoznia. V. Rész Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Étkeztetés 32. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) A kora miatt szociálisan rászorult, aki betöltötte a 65 évet. Az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát kell csatolni. 10

11 (3) Egészségi állapota miatt szociálisan rászorult az, akinek a háziorvos igazolja, hogy a betegsége jellege miatt nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést. (pl. erősen legyengült, fekvőbeteg stb.) (4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt szociálisan rászorult az, akinek a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést. (Pl: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékossága, pszichiátriai állapota miatt stb.) (5) Szenvedélybetegség miatt szociálisan rászorult az, akinek a vonatkozó szakorvosi vélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést. (Pl: alkohol, drog, gyógyszerfüggőség stb.) (6) Hajléktalanság miatt szociálisan rászorult az, aki bejelentetett lakóhellyel nem rendelkezik. (7) Az önkormányzat az étkeztetést saját konyháról biztosítja: a. az étel elvitelével vagy b. házhozszállítással. (8) 25 (9) A kérelmeket a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője bírálja el. Házi segítségnyújtás 33. (1) Az önkormányzat házi segítségnyújtást biztosít az Sztv a alapján megállapított gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére. (2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Szociális Alapszolgáltatási Központ (Demecser) útján látja el. A házi segítségnyújtás gégényi telephelye: 4517 Gégény, Táncsics köz 1. (3) 26 (4) A kérelmeket a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője bírálja el. Családsegítés 34. (1) Az Önkormányzat a családsegítési feladatok ellátását társulási formában biztosítja a Szociális Alapszolgáltatási Központ (Demecser) keretében. A családsegítés gégényi telephelye: 4517 Gégény, Táncsics köz 1. (2) A családsegítés térítésmentes szolgáltatás. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 35. (1) Az Önkormányzat Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet. (2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata különösen a szolgáltatás tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. (3) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. (4) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 25 Hatályon kívül helyezte a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június Hatályon kívül helyezte a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja:2011. június 1. 11

12 a.) polgármester, b.) jegyző, c.) szociálpolitikai ügyintéző, d.) háziorvos, e.) védőnő, f.) intézményvezetők, g.) az intézmények gyermekvédelmi felelősei, h.) családgondozó. VI. Rész A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele 36. (1) A rendelet ai szerinti ellátások esetén a kérelmet a Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény, Táncsics köz. 1. szám alatti telephelyén a családgondozónak kell benyújtani. (2) A kérelem ügyében az intézményvezető dönt és erről írásban értesíti a kérelmezőt. (3) A (2) bekezdésbe leírt döntés ellen a Képviselő-testülethez lehet fordulni a döntés közlésétől számított 8 napon belül. (4) Az intézményvezető a rendelet a szerinti ellátások esetén a felvételről szóló döntés előtt vizsgálja az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet az Szt. 119/C. szerint kiadott igazolás alapján. (5) Az ellátást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével az intézményvezető megállapodást köt. Nem kell megállapodást kötni a családsegítésre. (6) A megállapodásnak az Szt. 94/B. -ában leírtakat kell tartalmaznia. (7) Az intézményvezető átmeneti ellátásra külön eljárás nélkül veheti fel az intézménybe, azt a személyt, akinek életét, testi épségét veszélyeztető körülmény azonnali elhelyezését indokolja, és nincs a községben gondozásra képes közeli hozzátartozója (Ptk ). (8) Külön eljárás keretében étkeztetést és házi segítségnyújtást állapíthat meg az intézményvezető. (9) Az ellátás megszűnik: a. az Szt ai alapján, b. az a. ponton túl megszüntethető az ellátás, ha e rendeletben szabályozott feltételek már nem állnak fenn, illetve az ellátott vagy törvényes képviselője kéri a megszüntetést. VII. Rész A térítési díjra vonatkozó rendelkezések VIII. Rész Záró rendelkezések Hatályon kívül helyezte a 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június 1. 12

13 (1) E rendelet június 01. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gégény Község Képviselőtestületének az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2007. (VI.22.) rendelete. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Tenkely Józsefné sk. polgármester Balázsné Keller Olga sk. jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: május 28. Balázsné Keller Olga jegyző 1. melléklet melléklet számú melléklete 30 Gégény Község Ügyfélfogadási idő: Hétfő Polgármesteri Hivatala Kedd NINCS 4517 Gégény, Dombrádi u. 2. Szerda Tel., fax.: 45/ Csütörtök Péntek KÉRELEM Alulírott, NÉV (leánykori név is):.... sz. alatti lakos ÁTMENETI SEGÉLY megállapítása iránti kérelemmel fordulok T. Címhez. Kérelmem az alábbiakkal indokolom: I.) A kérelmező személyes adatai: Neve: Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(IV.25.) rendelet, hatályba lépés napja: május Hatályon kívül helyezte a 9/2011.(VIII.25.) rendelet, hatályba lépés napja: szeptember Módosította 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június 1. 13

14 Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... Telefonszám (nem kötelező megadni):... Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri: A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:... II.) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok a) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:... fő. Közeli hozzátartozó neve Családi kapcsolat Születési helye, év, hónap, (születési neve) megnevezése nap Megjegyzés* * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha - a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, - életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. b) Jövedelemi adatok A jövedelem típusa 1.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3.Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5.Önkormányzat és munkaügyi szervek által Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók

15 folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege:..-ft. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), - házastárs/élettárs: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum:... kérelmező..... nagykorú hozzátartozók aláírása 4. számú melléklete 31 Gégény Község Ügyfélfogadási idő: Hétfő Polgármesteri Hivatala Kedd NINCS 4517 Gégény, Dombrádi u. 2. Szerda Tel., fax.: 45/ Csütörtök Péntek KÉRELEM Alulírott, NÉV (leánykori név is): sz. alatti lakos TEMETÉSI SEGÉLY megállapítása iránti kérelemmel fordulok T. Címhez. I.) A kérelmező személyi adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... Telefonszám (nem kötelező megadni):... Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Módosította 6/2011.(V.18..) rendelet, hatályba lépés napja: június 1. 15

16 II.) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok a) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:... fő. 1. Közeli hozzátartozó neve (születési neve) Családi kapcsolat megnevezése Születési helye, év, hónap, nap Megjegyzés* * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha - a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, - életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. b) Jövedelemi adatok A jövedelem típusa 1.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3.Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5.Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem Kérelmező A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege:..-ft. A családban élő közeli hozzátartozók Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész... aláhúzandó), - házastárs/élettárs: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész... aláhúzandó), Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 16

17 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum:... kérelmező..... nagykorú hozzátartozók aláírása 5. számú melléklet N Y I L AT K O Z A T Alulírott (szül.,hely, idő.:... ; an.:..) Gégény, sz. alatti lakos a méltányossági közgyógyellátás iránt benyújtott kérelmemhez anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, a tulajdonomban lévő életvitelszerűen lakott ingatlanomon túl más ingatlannal (telek, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség) RENDELKEZEM - NEM RENDELKEZEM*. Gégény,. nyilatkozattevő * A megfelelő válasz aláhúzandó. 17

18 Gégény Község Ügyfélfogadási idő: Hétfő Polgármesteri Hivatala Kedd NINCS 4517 Gégény, Dombrádi u. 2. Szerda Tel., fax.: 45/ Csütörtök Péntek számú melléklete 32 KÉRELEM Alulírott, NÉV (leánykori név is):... sz. alatti lakos TEMETÉSI KÖLCSÖN megállapítása iránti kérelemmel fordulok T. Címhez. Kérelmem az alábbiakkal indokolom: Az igényelt kölcsön összege (maximum Ft) :... Ft A temetési kölcsön visszafizetését... hónapra (maximum 12 hónap) vállalom. I.) A kérelmező személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... Telefonszám (nem kötelező megadni):... Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:... II.) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok a) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:... fő. 1. Közeli hozzátartozó neve (születési neve) Családi kapcsolat megnevezése Születési helye, év, hónap, nap Megjegyzés* Módosította 6/2011.(V.18.) rendelet, hatályba lépés napja: június 1. 18

19 * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha - a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, - életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. b) Jövedelemi adatok A jövedelem típusa 1.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3.Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5.Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem Kérelmező A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege:. Ft. A családban élő közeli hozzátartozók Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), - házastárs/élettárs: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum:... kérelmező..... nagykorú hozzátartozók aláírása 19

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015.(III.18.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól

Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015.(III.18.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 7/2015.(VI.03.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól

Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 7/2015. (VI.02.) önkormányzati rendelettel,

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(VII.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben