K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE Sényő, Kossuth u /2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet módosítása /Szociális rendelet/ Sényő Község Képviselőtestületének 5/2006.(IV.21.)Kt. rendelete a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról A Képviselőtestület Sényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szociális tv.) 26. -ában, valamint a 37/D. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA 1. (1) E rendelet célja, hogy Sényő község közigazgatási területén a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényességének garanciáit. (2) A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségén túl e rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat feladata. A RENDELET HATÁLYA

2 2. (1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Sényő község területén élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya a 3. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Sényő Községben tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint a Szociális tv. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaira történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (4) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a nevelési ellátást, az árvaellátást, és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. (5) A jövedelemszámításnál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap, egyéb jövedelmeknél pedig egy év adatait kell figyelembe venni. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 3.

3 (1) A Képviselő-testület, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (2) Az (1) bekezdésben tett ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet, s egyidejűleg követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését. 4. (1) A szociális ellátást igénylő e rendelet 1. sz. mellékletét képező jövedelem- és vagyonnyilatkozatot köteles kitöltve, aláírva kérelméhez csatolni. Amennyiben külön kérelmet nem nyújt be, a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot tartalma miatt kérelemként kell elfogadni. A jövedelem- és vagyonnyilatkozattal együtt a 2. (5) bekezdése szerinti jövedelemigazolásokat kell csatolni. Jövedelem- és vagyonnyilatkozat nélkül ellátás nem állapítható meg. (2) Ha az önkormányzat a hivatalos tudomása vagy az elkészített környezettanulmány adatai alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (3) A jövedelem- és vagyonnyilatkozat adattartalmára vonatkozó változást a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását az ellátásban részesülő a változástól számított 15 napon belül köteles az ellátást megállapítónak bejelenteni. A változás alapján az ellátást megállapítónak, az ellátás összegét felül kell vizsgálnia, melynek eredményeképpen dönt az ellátás továbbfolyósításáról, csökkentéséről, megszüntetéséről. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a 6. rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A jövedelemre vonatkozó adatokat, különös tekintettel a csekkek alapján történő igazolásra, valamint letiltásokra kétség esetén a folyósító szerv

4 megkeresésével ellenőrizni kell, illetve az ellátást kérő kötelezhető a megállapító szerv által meghatározott adattartalmú jövedelemigazolás becsatolására. (5) Az e rendelet szerinti eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók. 5. (1) A benyújtott kérelem, valamint jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján az ellátást megállapító e rendelet 2. sz. mellékletét képező környezettanulmányt készít, amely az ellátást nyújtó részére egy tényállapotot rögzít. Ennek adatait az évenként kötelező felülvizsgálat alkalmával készítendő új környezettanulmány adataival kell összehasonlítani, melynek eredményeképpen a szükséges intézkedést meg kell tenni. (2) A jövedelem- és vagyonnyilatkozat, valamint a környezettanulmány csak az átmeneti segély esetében mellőzhető akkor, ha azok elkészítésének késedelme a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné. Egyedi mérlegelés alapján azonban utólag a tényleges rászorultság tisztázása céljából mindkettőt pótolni kell. (3) Nem szükséges új környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező vonatkozásában bármilyen segélyezés esetén 1 évnél nem régebbi környezettanulmány rendelkezésre áll, és az ügyfél körülményeiben jelentős változás nem következett be. (4) Nem állapítható meg szociális ellátás annak, aki e rendelet feltételeinek nem felel meg. (5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szociális tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. JOGOSULATLANUL IGÉNYBE VETT ELLÁTÁS

5 MEGTÉRÍTÉSE 6. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére a mindenkor hatályos Szociális tv-ben foglaltakat rendelkezéseket kell alkalmazni. A D A T K E Z E L É S 7. (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszűntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: a.) a jogosult természetes személyazonosító adatait, b.) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását, c.) a jogosult beföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, d.) a jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonosító adatait, e.) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, f.) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést, g.) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat, h.) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám) i.) a 2. (3) bekezdése szerinti személy esetében a Sényő Községben tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot, j.) közgyógyellátottakról vezetett nyilvántartás esetén a fentieken túl tartalmaznia kell az igazolvány sorszámát, k.) rendszeres szociális segélyben részesülők esetében a nem foglalkoztatott személy iskolai végzettségét és szakképesítését. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból csak a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatot ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek, az igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények részére eseti megkeresésük alapján szolgáltathatók adatok.

6 8. Ha a Szociális tv. másként nem rendelkezik a 7. szerinti nyilvántartásokból a szociális ellátásra való jogosultság megszünésétől számított 5 év elteltével a szolgálati időre jogosító ellátások kivételével törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. A szolgálati időre jogosító ellátások esetében az adott személyre vonatkozó adatok törlését a Kormány rendeletben szabályozza. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 9. (1) A képviselő-testület e rendeletben szabályozott feltételeknek megfelelő szociális rászorultság esetén a szociális alapellátás keretében a jogosult számára lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, átmeneti segélyt, szociális üdülési hozzájárulást állapít meg e rendeletben, valamint a Szociális törvényben meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). (2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat Sényő Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala utalja ki, kivéve, ha a határozaton feltüntetésre kerül az azonnali kifizetés engedélyezése. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 10. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet e rendeletben meghatározott módon az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell előterjeszteni, melyhez csatolni kell az egyes ellátásoknál meghatározott okmányokat, dokumentumokat. (2) A Polgármesteri Hivatal az ellátások vonatkozásában formanyomtatványt rendszeresíthet, melyet az ügyfelek rendelkezésére bocsát.

7 11. (1) A Képviselő-testület e rendeletében meghatározott pénzbeli támogatások összegét az éves elfogadott szociális keret ismeretében kiegészítheti, a Szociális Ellátások Intézménye javaslata, közreműködése alapján természetbeni és pénzbeli támogatást nyújthat. (2) A képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő helyzetben (pl. természeti csapás, életveszély) pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönt, vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt támogatások megállapíthatósága tekintetében a Szociális Ellátások Intézménye véleményét ki kell kérni, kivéve, ha a segítségnyújtás azonnali intézkedést igényel. A kamatmentes kölcsön megállapítására az e rendelet 23. -ában foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy összegszerűségét és a visszafizetés határidejét a tényleges helyzet ismeretében kell meghatározni. (4) Ha a Szociális tv. a helyi rendeletben történő szabályozási kötelezettség nélkül határoz meg ellátásokat, akkor azt a törvényben meghatározottak szerint kell megállapítani. 12. LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A Képviselő-testület lakásfenntartási támogatást nyújt a.) a mindenkor hatályos Szociális tv-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás), b.) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek, c.) e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). 13. HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásban részesülhetnek azok a személyek, akik Sényő Községben a.) személyi lakástulajdonnal,

8 b.) lakás bérleti joggal, c.) albérleti joggal rendelkeznek és ténylegesen a lakásban laknak, d.) akik közeli hozzátartozójuk tulajdonát képező lakásban laknak. 14. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, a.) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át meghaladja. b.) akinek háztartásában nincs a lakott lakáson kívüli olyan ingatlana vagy forgalomképes telektulajdona, amelynek értéke meghaladja a mindenkor hatályos Szociális tv.-ben foglalt vagyoni értéket. (2) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy m²-re jutó elismert költség szorzata. Az egy m²-re jutó elismert havi költséget minden évben az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. (3) A támogatást 1 éves időtartamra lehet megállapítani, kivéve aki adósságcsökkentési támogatásban részesül. Ebben az esetben a támogatás az adósságcsökkentési támogatás időtartamára jár. Az adósságcsökkentési támogatás megállapításakor a korábban megállapított és folyósított lakásfenntartási támogatás jogosultságát felül kell vizsgálni. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében is elismert lakásnagyság: a.) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m², b.) ha a háztartásban két személy lakik 45 m², c.) ha a háztartásban három személy lakik 55 m², d.) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m², e.) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m², de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint Ft.

9 (6) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A kérelemben nyilatkozni kell a lakásban tartózkodás jogcíméről. (7) A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (8) A lejárt lakásfenntartási támogatást ismételt kérelem benyújtásával a szükséges igazolások csatolásával lehet újra megállapítani. A lakásfenntartási támogatás igénylésének menete folyamatos. A kérelmezőnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell a lakás nagyságát. Amennyiben a kérelmezőnek ilyen irat nincs a birtokában, úgy a jegyző az adatok közlése céljából megkeresi a Körzeti Földhivatalt. (9) Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül sor, akkor a folyósítás a szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz kell nyújtani. A megállapított lakásfenntartási támogatást havonta, illetve a jogosult lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerülésének időpontjában kell folyósítani. (10) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. 15. ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 16. (1) Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó (Ptk b.) pont), ha állandó és tartós gondozásra szoruló a.) súlyosan fogyatékos, vagy b.) tartósan beteg 18 év alatti

10 személy gondozását, ápolását végzi. (2) A Képviselő-testület a fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére a Szociális tv.-ben foglalt összegű ápolási díjat állapít meg. (3) A Képviselő-testület ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak is, aki állandó és tartós gondozásra szoruló 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében 200%-át. 17. (1) A 16. (1) és (3) bekezdése szerinti ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos a.) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, b.) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. (2) A 17. (2) bekezdés alkalmazása során fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes a.) étkezni, vagy b.) tisztálkodni, vagy c.) öltözködni, vagy d.) illemhelyet használni, vagy e.) lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni, feltéve, hogy esetében az a-e.) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézmény szakvéleménye alapján dönt. 18. (1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, illetve az arra való jogosultságot meg kell szüntetni, a mindenkor hatályos Szociális tv. idevonatkozó rendelkezései alapján.

11 (2) Az ápolási díjra való jogosultság az ápolási kötelezettség nem teljesítése esetében akkor nem áll fenn, illetve az arra való jogosultság akkor szűnik meg, ha az ápolást végző személy a.) több, egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, b.) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénes körülményeiről, c.) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről (orvosi, egészségügyi ellátás biztosításáról). A fentiekről az ápolás helyszínén végzett környezettanulmány készítése során kell meggyőződni. A kötelezettség nem teljesítésének megállapítására legfeljebb 3 alkalommal történő ellenőrzés és figyelmeztetés után kerül sor. 19. (1) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a.) 100%-a, a 16. (1) és (3) bekezdésében foglalt esetekben, b.) 130%-a, a 16. (2) bekezdésben foglalt esetben. (2) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az (1) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. 20. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadékára vonatkozó szabályok megegyeznek a mindenkor hatályos Szociális tv-ben foglaltakkal. 21. RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

12 (1) A Képviselő-testület rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú, nem foglalkoztatott személynek, aki a.) egészségkárosodott vagy b.) nem foglalkoztatott, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele a Szociális törvényben szabályozottakan túl, hogy vállalja a beilleszkedést segítő programban való részvételt. (2) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles: - a Képviselő-testülettel, - a Szociális Ellátások Intézménye ( továbbiakban intézmény). (3) A képviselő-testület a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyét megállapító felülvizsgálat esetén továbbfolyósító határozatát a jogerőssé válását követően haladéktalanul megküldi az intézmény részére. (4) A nem foglalkoztatott személy az együttműködés keretében köteles a.) a segély megállapításáról, felülvizsgálat esetén, továbbfolyósításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az intézménynél megjelenni és nyilvántartásba vetetni magát, b.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni, abban megállapodni és írásban megállapodást kötni, továbbá c.) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, szükség esetén indoklással alátámasztott javaslatot tenni másik program kidolgozására, vagy a program módosítására (egészségi állapot megromlása esetén az alkalmatlanná válásáról, pl. foglalkozás-egészségügyi szakvéleményt bemutatni). (5) A Képviselő-testület a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyre vonatkozó együttműködésre a Szociális Ellátások Intézményét jelöli ki. Az együttműködésre vonatkozó megállapodást e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (6) Szociális Ellátások Intézményére a Polgármesteri Hivatal közreműködésével a beilleszkedést segítő program feltételeinek biztosítása érdekében megállapodást köt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltségével.

13 (7) Az intézmény köteles a.) figyelemmel kísérni a (4) bekezdés szerinti határozatban foglalt határidők betartását és annak megszegése esetén megvizsgálni a mulasztás okát, továbbá a határozatból eredő kötelezettségek betartását, b.) tájékoztatni a nem foglalkoztatott személyt a beilleszkedést elősegítő program elkészítésének menetéről, a beilleszkedést segítő programok típusairól, eljárási szabályairól, c.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a nem foglalkoztatott személy bevonásával, valamint az e.) pont szerinti esetben a munkaügyi központ közreműködésével kidolgozni az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elősegítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást kötni, d.) folyamatosan kapcsolatot tartani a nem foglalkoztatott személlyel és legalább három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kísérni a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását, e.) a Munkaügyi Központtal történő együttműködés esetében előírni a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított évi IV. törvényben foglalt szolgáltatások igénybevételét, velük való kapcsolattartást, f.) a Munkaügyi Központ értesítését követő 5 napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet, ha a beilleszkedést segítő programok keretein belül a nem foglalkoztatott személy keresőtevékenységet létesít, vagy rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátásra szerez jogosultságot, g.) 5 napon belül jelezni a képviselő-testületnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, h.) legalább évente írásos értékelést készíteni a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges a nem foglalkoztatott személy bevonásával módosítani a programot és ezekről tájékoztatni a Képviselő-testületet, i.) a nem foglalkoztatott személlyel történő kapcsolattartásról a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 7. számú melléklete szerint esetnaplót vezetni. (8) A beilleszkedést segítő program típusai, amely kiválasztásában a rendszeres szociális segélyre jogosult személy szociális helyzete, mentális állapota az irányadó: a.) együttműködés a Munkaügyi Központ Kirendeltségével, azon ügyfelek esetén, akiknek a foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiac segítségével javíthatók és képesek a számukra megfelelő munkalehetőség elfogadására,

14 b.) együttműködés az intézménnyel, amely során: ba.) mentálhigiénes, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, bb.) egyéni és csoportos készség-és képességfejlesztő foglalkozás, bc.) életvezetési tanácsadás, bd.) személyiségfejlesztő és önismereti tréning, be.) munkavégzésre történő felkészítési program, bf.) a Polgármesteri Hivatal által szervezett foglalkoztatás (közmunka, közhasznú, közcélú munka) keretében felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség biztosítására kerülhet sor. (9) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettséget az alábbi esetekben szegi meg : a.) az intézménynél az előírt határidőben nem jelenik meg, a beilleszkedést segítő program kidolgozásában nem működik közre, illetve a megállapodást nem írja alá, b.) az írásos egyéni beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti, c.) az együttműködés eljárási szabályait nem tartja be, d.) az önkormányzat, illetve a Munkaügyi Központ által felajánlott megfelelő munkát nem fogadja el, e.) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. (10) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az intézmény az alábbiak szerint köteles eljárni: a.) a (9) bekezdés a-c.) pontjaiban foglalt esetekben három munkanapon belül felkeresi a jogosultat és megvizsgálja a mulasztás okát. Amennyiben a nem foglalkoztatott személy aa.) önhibáján kívül nem tett eleget az előírt kötelezettségnek, melyet az akadályoztatásának megszűnését követő 5 napon belül hitelt érdemő módon (saját maga vagy eltartottja megromlott egészségi állapotára hivatkozás alapján háziorvosi igazolás, álláskeresésre való hivatkozás alapján, a felkeresett munkáltató által a megjelenésre vonatkozó igazolás bemutatásával) igazol, megkezdheti, illetve folytathatja az együttműködést, ab.) önhibájából nem tett eleget az előírt kötelezettségnek, úgy 5 napon belül köteles jelenteni a Képviselő-testületnek. b.) a (9) bekezdés d-e.) pontjaiban foglalt esetekben a Munkaügyi Központ, illetve a Polgármesteri Hivatal értesítését követő 5 napon belül értesíti a Képviselő-testületet az együttműködés megszegéséről.

15 (11) A képviselő-testület a rendszeres szociális segély folyósítását az intézmény (10) bekezdés ab.) pontja és b.) pontja szerinti értesítése alapján megszünteti. A segély folyósításának megszüntetési időpontja az együttmüködési kötelezettség megszegésének napja. (12) A képviselő-testület a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka és közcélú munka biztosításával történik. A foglalkoztatás időtartama legalább 30 munkanap, kivéve, ha a nem foglalkoztatott személyt alkalmi munavállalói könyvvel foglalkoztatják. A nem foglalkoztatott személy által egybefüggően végzett közcélú munka időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. A foglalkoztatást a képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal szervezésében valósítja meg, aki az általa felajánlott megfelelő munkalehetőségről a nem foglalkoztatott személyt a munkakezdés időpontjánál legalább 3 munkanappal korábban tájékoztatja. 22. ÁTMENETI SEGÉLY (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segély adható. (2) Átmeneti segély állapítható meg abban az esetben, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetében annak 250%-át. (3) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (4) Az átmeneti segély összege alkalmanként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, kivéve a kamatmentes kölcsön formáját. (5) Átmeneti segély alkalmanként és havi rendszerességgel adható. 23.

16 (1) Az átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Szükségességét egyedi mérlegelés alapján kell elbírálni. (2) Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatás évente egyszer adható, összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. (3) Az összeget a kerekítés szabályai szerint Ft-ra kerekítve kell megállapítani. (4) A kölcsönt a felvételt követő 3. hónaptól számítva maximum 12 hónap alatt kell visszafizetni. (5) A kölcsön visszafizetésének feltételeit szerződésben kell rögzíteni, illetve szabályozni, melyet a jegyző készít elő. 24. SZOCIÁLIS ÜDÜLÉSI HOZZÁJÁRULÁS (1) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig szociális üdülési hozzájárulást állapíthat meg, annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, feltéve, ha e rendelet 1. számú mellékletében szereplő jövedelem-és vagyonnyilatkozathoz csatolja a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által a nevére kiállított üdülési csekk fénymásolatát. (2) Az üdülési hozzájárulás összege amennyiben a.) a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át Ft/fő. b.) a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át Ft/fő. (1) A képviselő-testület: TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 25.

17 a.) a lakásfenntartási támogatást, b.) az átmeneti segélyt, c.) a temetési segélyt természetbeni támogatásként is nyújthatja. (2) A pénzbeli ellátás helyett nyújtott ellátás különösen az élelmiszer, a gyógyszer, a tankönyv, a tüzelősegély, a közüzemi díjak, az intézmények térítési díjának kifizetése. Az élelmiszer biztosítását a kereskedővel, a gyógyszer biztosítását a gyógyszerésszel kötött külön megállapodás alapján is lehet rendezni. 26. TEMETÉSI SEGÉLY Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja fenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében annak 300%-át. 27. KÖZGYÓGYELLÁTÁSI JOGOSULTSÁG (1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a létfenntartása magas gyógyszerköltsége miatt veszélyeztetve van. (2) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át, egyedül élő esetében annak 275%-át, és a rendszeres gyógyszerköltsége eléri, vagy

18 meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-át, feltéve, ha kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik. Kivételes méltányosságból annak a személynek is megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága, ahol a havi gyógyszerköltség eléri, vagy meghaladja a család összes jövedelmének 30%-át, ha ezáltal a család létfenntartása veszélyeztetve van. (3) A közgyógyellátási igazolványt a jegyző állítja ki. (4) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a szükséges havi rendszeres gyógyszerfogyasztásról és annak költségeiről, a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot és a családi jövedelem számításhoz szükséges jövedelem igazolásokat. HATÁSKÖRI RENDELKEZÉSEK 28. (1) A képviselő-testület e rendeletben szabályozott I. fokú szociális feladat- és hatásköreit a polgármesterre ruházza át. (2) Az (1) bekezdésben foglalt átruházott hatáskörök tekintetében a II. fokot a képviselő-testület gyakorolja. (3) A (2) bekezdésben foglalt döntés előkészítése és végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladatát képezi. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 29. (1) A rendelet április 21. napján lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit hatálybalépésének napjától a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Azon nem foglalkoztatott személyek részére, akiknek e rendelet hatályba lépése előtt állapítottak meg a rendszeres szociális segélyt, a Szociális tv. 37/D -a és e rendelet 22. -a szerinti együttműködési kötelezettséget a rendszeres szociális segély felülvizsgálata során kell előírni.

19 (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2004. (X.07.) Kt. számú rendelet. Sényő, április A rendelet kihírdetéséről a jegyző gondoskodik. Pehely Zoltán Polgármester Dr. Kardos Csaba jegyző Pehely Zoltán sk. polgármester Dr. Kardos Csaba sk. jegyző A kiadmány hiteléül: Sényő, május 15. CsobánTamara leíró

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben