I. fejezet. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (2) bekezdése és 131. (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdés, 25.. (3) bekezdés b) pontja, 26., 32. (1) bekezdés b) pontja, 32. (3) bekezdése, a 37. (1) bekezdés d) pontja, a 37/A. (3) bekezdés, 38. (9) bekezdés, 43/B. (1) és (3) bekezdés, 45. (1) bekezdés, 48. (4) bekezdés, 50. (3) bekezdés, 58/B (2) bekezdés, 62. (2) bekezdés és a 92. (1) bekezdésében, valamint a 132. (4) bekezdés g) pontjában (továbbiakban Sztv.) kapott felhatalmazása alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályozására a következő rendeletet adja ki: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az Sztv. által meghatározott jogi keretek között, Csévharaszt község lakóinak szociális biztonsága érdekében különös figyelemmel arra, hogy az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségén túlmenően, az állam mellett a helyi önkormányzat feladata a szociális ellátás feltételeinek a biztosítása - meghatározza a helyi Önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeli szociális ellátások formáit, a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A rendelet hatálya és magyarázó rendelkezések 2. A rendelet hatálya kiterjed az 1993.évi III. törvény 3. -ában, valamint az évi XXXI. törvény 4. -ában meghatározott személyekre. 3. (l) E rendelet alkalmazásában az alábbi jogszabályok és rövidítések kerülnek alkalmazásra: - MÖtv: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Tv - Sztv.: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. Tv. - Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V.Tv. - Flt: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. Tv. 1

2 - Ket: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló évi CXL Tv. - Tny: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI Tv. - Fr: a pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának,valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 23.) Korm. rendelet. - Gyvt: a gyermekek védelméről szóló évi XXXI.tv. (2) A rendelet szerinti méltányosság különösen akkor gyakorolható, ha a családban tartós betegség, munkanélküliség, megnövekedett pénzintézeti hitel miatti eladósodás, elemi kár, vagy előre nem látható olyan élethelyzet alakult ki, amely a család anyagi és szociális helyzetét jelentősen befolyásolta. Általános eljárási szabályok 4. (1) Az alábbi eljárási szabályok a Sztv., illetve a Gyer. alapján testületi hatáskörbe tartozó ellátásokra vonatkoznak. Szociális ellátás (ha e rendelet másként nem rendelkezik) kérelemre adható. A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatalban, illetve postai úton lehet előterjeszteni. (2) Az ellátásokat kizárólag a 63/2006. (III. 27.) Kormányrendeletben meghatározott, valamint a Polgármesteri Hivatal által megszerkesztett kérőlapon lehet előterjeszteni. Ettől eltérő esetben a kérelmezőt a Ket. vonatkozó szabályai szerint, postai úton beérkezett kérelem esetében a megfelelő kérőlap egyidejű megküldésével hiánypótlásra kell felszólítani. A kérőlapoknak olyan adattartalmúnak kell lenniük, amelyek alapján biztosítható az Sztv a szerinti nyilvántartás teljes körű vezetése. (3) A Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni arról, hogy a kérőlapok folyamatosan rendelkezésre álljanak. (4) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzattal a szociális helyzetének feltárásában. (5) Az Sztv. 10. (1) bek. alapján a szociális rászorultságtól függő ellátást igénylő kérelmező köteles a maga és a családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat hitelesen igazolni. A kérelmező e célból az 4.. (2) bekezdése szerinti kérőlapon köteles nyilatkozni a jövedelméről és a vagyonáról. (6) Munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem igazolása a munkáltató (foglalkoztató) által kiállított igazolással történik. Az ilyen igazolás aránytalanul nehéz beszerezhetősége esetén elfogadható a vizsgált személy nevére szóló bankszámlakivonat (vagy más hasonló hiteles irat) is a bér átutalásáról. Egyéb jövedelmek igazolása csak okirattal, két tanú aláírásával ellátott magánokirattal vagy az önkormányzat nyilvántartásában 2

3 fellelhető adat alapján fogadható el. Magánszemélyek vállalkozási tevékenységéből (egyéni és társas vállalkozás) származó jövedelemként az NAV által igazolt jövedelmet kell irányadónak tekinteni. Az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. A rendszeres pénzellátást igénylő vagy hozzátartozója esetén ha a kérelemből egyértelműen kitűnik, hogy nincs semmiféle rendszeres jövedelme vagy nincs munkaviszonya a Polgármesteri Hivatalban történő személyes nyilatkozattételre is felhívható. 5. (1) A szociális rászorultságtól függő ellátást igénylő kérelmező vagyoni helyzete az eljárás során - az Ket. szemlére vonatkozó szabályai szerint - környezettanulmány felvételével is vizsgálható. A kérelmező a környezettanulmány felvételében köteles együttműködni. A környezettanulmány csak indokolt esetben mellőzhető, különösen akkor, ha a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzete az Önkormányzat előtt ismert. (2) Amennyiben a kérelmező nem csatolja a 4. (6) bekezdés szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat a kérelméhez, vagy a környezettanulmány felvételét indokolatlanul akadályozza (pl. az ügyintézőt nem engedi be az ingatlanára, a feltett kérdésre nem vagy nem megfelelő teljességgel válaszol, vagy a környezettanulmány időpontjáról szóló előzetes értesítés átvétele ellenére nem tartózkodik otthon és nem menti ki magát), vagy a szociális helyzetére vonatkozóan a tényállás tisztázását más módon akadályozza, úgy a kérelmét az Ket. 31. (2) bekezdése alapján kell elbírálni. (3) Amennyiben a környezettanulmány megállapításai nem tükrözik a 4. (5) bek. szerinti nyilatkozatok szerinti vagyoni helyzetet, az önkormányzat az Sztv. 10. (2) bekezdésének alkalmazása mellett megkeresheti a 63/2006.(III.7) Korrmányrendelet 5. -ának (l) bekezdésében foglalt szerveket. Ha a megkeresések illetve az önkormányzat nyilvántartásai vagy hivatalos tudomása alapján megállapítást nyer, hogy a kérelmező rosszhiszeműen valótlan adatot közölt, a Ket 6. (3) bekezdése és az Sztv a szerint kell eljárni. 6. (1) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása és elszámolása az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Kormányrendelet előírásai szerint történik. A pénzbeli ellátások kifizetése a jogerős vagy előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat alapján a pénzügyi csoport feladata, amely további feladatként: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (2) A pénzügyi csoportnak kifizetésre megküldött szociális ellátásokról és azok összegéről az igazgatási csoport ellátási típusonként naprakész nyilvántartást vezet. (3) A rendszeres pénzbeli szociális ellátások postai vagy lakossági folyószámlára történő átutalással folyósíthatók. (4) A lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati segély (egészben vagy részben) indokolt esetben - természetben (élelmiszer, közüzemi díjak közvetlen kifizetése, térítési díjak 3

4 közvetlen kifizetése) is nyújtható. A kérelemből egyértelműen ki kell derülni, hogy a kérelmező melyik formára tart igényt, de ez a döntésre jogosultat nem köti. A támogatás természetbeli megállapítását követően az ellátásnak a jogosult számára történő biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a polgármesteri hivatal gondoskodik. II. fejezet Szociális rászorultságtól függő ellátások 7. (1) A Sztv-ben meghatározott feltételek szerint a jegyző az alábbi pénzbeli ellátásokat állapítja meg: a) aktív korúak ellátása aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatás ab) rendszeres szociális segély b) lakásfenntartási támogatás. (2) A képviselő-testület a Sztv-ben, a Gyvt-ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi pénzbeli ellátásokat állapítja meg: a) Sztv. 43/b. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj b) önkormányzati segély ba) eseti jellegű bb) havi rendszeres bc) kamatmentes kölcsön bd) gyógyszertámogatás be) gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtott támogatás bf) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás. (3) A képviselő-testület az Sztv-ben és ezen rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi természetbeni ellátásokat állapítja meg: a) köztemetés b) méltányossági közgyógyellátás c) gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtott támogatás ca) tankönyv- és beiskolázási támogatás cb) menzatérítés cc) gyógyszer és egyéb támogatás. Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8. (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosultja köteles a Sztv. 35. (2) bekezdése alapján lakókörnyezete rendezettségét biztosítani az alábbiak szerint: 4

5 a) az általa lakott ingatlant tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartani; b) az általa lakott ingatlan állagát folyamatosan karbantartani, rendeltetésszerű használatát biztosítani; c) az ingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozni, gaztalanítani, allergén növények elleni védekezést fokozott figyelemmel végezni; d) az általa lakott ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, ha a járda mellett zöld sáv is van az úttestig terjedő terület rendben tartani; az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árok és annak műtárgyai tisztántartásáról és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és hulladékok eltávolításáról gondoskodni. (2) A lakókörnyezet rendezettségének a foglalkoztatást helyettesítő támogatás időtartama alatt folyamatosan fenn kell állnia, melyet a hatóság rendszeresen, de legalább 2 havonta ellenőriz a Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint. Rendszeres szociális segély A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. Tv. 37. (1) bek. a)-c) pontján túl az alábbi mentesítési feltételeket határozza meg a Képviselő-testület: 9. a) gyermekeit egyedül nevelő szülő, b) fogyatékos gyermeket nevelő szülő, c) súlyos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy, amennyiben az ápolást maga végzi, és nem részesül ápolási díjban, d) nem megfelelő lakhatási megoldással rendelkező személy, amennyiben lakáskörülményei nem teszik lehetővé a folyamatos munkába járásra való felkészülést, e) az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy a bérpótló juttatás folyósítása alatt az orvosi szakértői bizottság vizsgálata szerint legalább 40 %-os, vagy ettől alacsonyabb egészségkárosodás áll fenn, f) munkavégzést akadályozó krónikus vagy pszichés betegséggel, valamint szenvedélybetegséggel küzdő, de orvosi szakértői bizottság által megállapított munkaképesség-csökkenéssel nem rendelkező személy. 10. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodottnak nem minősülő személy az együttműködés keretében a) a TÖKT. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programról, c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, köteles a TÖKT. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általa előírt időpontban megjelenni. (2) 1 A rendszeres szociális segély jogosultja köteles a Sztv. 33. (7) bekezdése alapján lakókörnyezete rendezettségét biztosítani a R. 8. (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltak szerint. 1 Hatályos: től. 5

6 11. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy: a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a TÖKT. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, b) a beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz részt, a program végrehajtása érdekében vállalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt visszautasítja, c) a beilleszkedést segítő programban való részvétele keretében a foglalkozáson vagy munkavégzésre nem jelenik meg, távolmaradásának okát nem igazolja, d) ha az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálatakor vagy felülvizsgálata során együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. Ápolási díj 13. (1) A Szt. 43/B. (1) bekezdése szerint átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság - az alábbi feltételek együttes fennállása esetén - ápolási díjat (méltányossági ápolási díj) állapít meg annak a személynek, aki a) nagykorú b) a 18. életévét betöltött, tartósan beteg (Sztv. 41. (3) bek. b. pont) hozzátartozójának a gondozását végzi, c) az ápoló családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát. (2) A méltányossági ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (3) Az ápolási díjra való jogosultságot az Sztv. 42. (2) bek. foglaltakon túl meg kell szüntetni akkor is, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti. A kötelezettség nem teljesítésének minősül: a) ha az ápoló az ápoltat rendszeresen napi 4 órát meghaladóan magára hagyja, b) ha az ápoló az ápolt egészséügyi állapotának megfelelő gondozási cselekményeket nem vagy nagymértékben hiányosan végzi el, c) ha az ápoló az ápoltat bántalmazza, d) ha az ápoló az ápolt étkeztetését, a lakás rendben tartását, a mosási, tisztálkodási feladatokat ismételten elhanyagolja Önkormányzati segély 14. 6

7 (1) Az önkormányzati segély megállapítására a Sztv a szerinti szabályokat kell alkalmazni. (2) A polgármester átruházott hatáskörben egy háztartásnak, egy naptári évben legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 százalékáig, de legfeljebb 3 alkalommal nyújthat önkormányzati segélyt annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, egyedülélő esetében pedig a 200 %-át. Amennyiben a kérelemből egyértelműen kitűnik, hogy kérelmező esetében létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll fenn, abban az esetben a legkisebb öregségi nyugdíj 300 %-áig a jövedelmi határoktól eltérhet. (3) A polgármester által nyújtott önkormányzati segély összege alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százaléka között lehet. Ennél magasabb összegű önkormányzati segély megállapítására méltányosságból a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult. (4) Ha a körülmények súlyossága a szociális helyzet jogszabályszerinti vizsgálatára nem ad időt, vagy lehetőséget a polgármester vélelmezheti a szociális rászorultság feltételeinek fennálltát, ekkor a megállapító határozatban rendelkezni kell arról, hogy a segélyezett a határozat átvételétől számított legfeljebb 30 napon belül - utólagosan - a szükséges iratokkal köteles bizonyítani a kapott átmeneti segélyt megalapozó szociális rászorultságát, azzal hogy ennek elmulasztása esetén a jogosulatlanul felvett ellátás esetére szóló jogkövetkezmények (Sztv. 17. ) alkalmazandók. (5) Gyógyszerre vonatkozó egyszeri segélykérelem esetén csak 30 napnál nem régebbei névreszóló gyógyszerszámla fogadható el. 15. (1) A havi rendszerességgel folyósított időszaki támogatás legfeljebb 6 hónapig tarthat. Összege havonta nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 százalékát, és nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 százalékánál. A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönthet úgy is, hogy a kérelmező valós igényeinek megfelelően havonta más-más összegű támogatást állapít meg. (2) Az időszaki támogatás egy összegben nem fizethető ki. Folyósítása havonként történik. 16. (1) Önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában (szociális kölcsön) is nyújtható, melyről átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt 50 ezer forintig, ezen összeg fölött véleményez és javaslatot készít a képviselő-testületnek. (2) Házasságban együtt élők esetén a szociális kölcsön iránti kérelmet mindkét házastársnak együtt kell előterjesztenie. Az élettársi kapcsolatban élő személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy élettársak, és a kölcsön iránti kérelmet mindkettőjüknek alá kell írniuk. A kölcsön 7

8 folyósításáról szóló szerződésben a házastársat, illetve az élettársat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni. (3) A kölcsönt legalább 3 hónap, de legfeljebb 12 hónapra lehet nyújtani. (4) A kölcsönt havi egyenlő részletekben történő törlesztési feltétellel lehet nyújtani. A kérelmező más ütemezést is kérhet és a megállapított havi törlesztő részletnél magasabbal (akár a még hátralévő teljes tartozásával) is törleszthet. 17. (1) A kölcsön visszafizetését a folyósítását követő 3. hónap első napjától kell megkezdeni. A kérelmező kérésére e határidő további legfeljebb három hónappal meghosszabbítható. A törlesztő részletek a tárgyhónap 10. napján esedékesek. A határozatban rendelkezni kell a visszafizetés határidejéről és a törlesztés összegeiről. A törlesztő részletek követése a pénzügyi csoport feladata. (2) A kölcsön ismételt igénybevételének feltétele az előző kölcsön visszafizetése. (3) A kölcsönszerződést a polgármester köti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó 6:382.és e rendelet szabályai szerint. (4) A kölcsön visszafizetésének időszaka alatt, a fizetési hátralékkal nem rendelkező adós egyszer, különleges méltányosságból legfeljebb három hónapos fizetési halasztást kaphat. E kérdésben a kölcsönt megállapító szerv jogosult dönteni. (5) A visszatérített kölcsön összegét szociális ellátások finanszírozására kell fordítani. Elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott önkormányzati segély 18. (1) Az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott önkormányzati segélyre az Sztv. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. (2) Az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott önkormányzati segélyre az Sztv. szerinti feltételek fennállta esetén a kérelmező akkor jogosult, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 százalékát. (3) Az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott önkormányzati segély legkisebb összege: a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének a 10 százaléka. E költséget évente, a tárgyévre vonatkozóan, február 28-ig a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg. 8

9 (4) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező, eltemettető az elhunyt személynek tartásra köteles hozzátartozója volt-e. (5) Az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott önkormányzati segéllyel kapcsolatos döntés meghozatalára átruházott hatáskörben a polgármester jogosult. 18/A. (1) Önkormányzati segélyben részesülhet a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy b) az a nappali tagozaton középfokú, felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb a 23. életévének betöltéséig, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át. (2) A segély összege elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb Ft. (3) Az önkormányzati segéllyel kapcsolatos döntés meghozatalára átruházott hatáskörben a polgármester jogosult a 7 (3) bekezdés ca.) szerinti kérelmekben, még a rendelet 7 (3) bekezdés cb.), cc.) pontja szerinti kérelmek esetében a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. Közgyógyellátás 19. (l) A Sztv. 50. (3) bekezdése alapján az a szociálisan rászorult személy jogosult méltányosságból közgyógyellátásra, akinek a családjában a havi átlagos jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át egyedülélő esetén annak 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja. (2) Nem állapítható meg a támogatás annak, aki vagy akinek családjában élő személy vagyonnal (Sztv. 4. (1) bek. b. pont) rendelkezik. (3) A közgyógyellátással kapcsolatos döntés meghozatalára átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult. 9

10 19/A. Tankönyvtámogatás (1) A normatív kedvezményben nem részesülő gyermek esetében a támogatás a tankönyv költségének teljes mértékéig terjedhet, melyre az oktatási intézmény vezetője is tehet javaslatot. (2) A beiskolázási támogatás megállapításakor a normatív kedvezményekre vonatkozóan a szülőtől nyilatkozat kérhető. 19/B. Menzatérítés (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult gyermek részére menzatérítés állapítható meg az oktatási-nevelési évre vonatkozóan, ha óvodában, illetve közoktatási intézményben, nappali rendszerű oktatásban és étkeztetésben részesül. (2) A menzatérítés összege: a) az 50 százalékos normatív kedvezményben részesülő gyermek étkezése után a kedvezménnyel nem fedezett étkezési díj egésze lehet. b) normatív kedvezményben nem részesülő gyermek esetében a támogatás a teljes étkezési díj térítéséig terjedhet. (3) A menzatérítés meghatározott időtartamra is megállapítható, ilyen döntés nélkül a menzatérítéa az oktatási-nevelési év végéig tart. (4) A menzatérítés kifizetése közvetlenül az intézménynek történik, a gyermek tényleges étkezéséről utólagosan kibocsátott számla alapján. (5) A menzatérítés megállapításakor a normatív kedvezményekre vonatkozóan a szülőtől nyilatkozat kérhető. 19/C. Gyógyszertámogatás (1) Azon gyermek részére állapítható meg támogatás, aki rendszeresen vagy időszakosan gyógyszer szedésére kényszerül vagy betegsége miatt térítéses egészségügyi szolgáltatás igénybevételére szorul és nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal vagy az igazolvány nem nyújt fedezetet a szükséges szolgáltatásokra. (2) Ezen támogatásra vonatkozó kérelem esetén csak 30 napnál nem régebbi névreszóló gyógyszer vagy szolgáltatási számla fogadható el. A támogatás közvetlenül a gyógszertár vagy a szolgáltató részére is utalható. 19/D. 10

11 (3) A pénzbeni és természetbeni gyermek és fiatal felnőtt részére nyőjtott támogatás azon kérelmezőnek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át. III. fejezet Szociális alapszolgáltatások 20. (1) A képviselő-testület a személy gondoskodás keretében az alábbi szociális ellátási formákat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, d) nappali ellátás. (2) A családsegítést a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján biztosítja. (3) A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a képviselő-testület az étkeztetést a mindenkori közétkeztetést biztosító vállalkozóval, illetve a nappali ellátást az Erdei Fenyő Idősek Gondozóházával (Monorierdő, Barátság u. 13.) kötött megállapodás és feladat ellátási szerződés alapján biztosítja a rászorultak részére. (4) A Sztv. 62. (1) bekezdésében foglalt étkeztetés költségeihez való hozzájárulásra jogosult a kérelmező, ha az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, b) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át. 20/A. Gyermekjóléti alapellátások (1) A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése. (2) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 11

12 a) Gyermekjóléti Szolgálat b) Gyermekek napközbeni ellátása keretében: - óvoda - iskolai napközis foglalkozás. (3) A gyermekjólési alapellátásokat az önkormányzat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata valamint az önkormányzat által fenntartott óvoda és általános iskolai napközi közreműködéséval biztosítja. IV. fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 21. (1) Csévharaszt Község Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre (továbbiakban: Kerekasztal), melynek feladata: a) szociálpolitikai helyi koncepció véleményezése b) szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése c) szolgáltatás tervezési koncepció előkészítése, a benne foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése. (2) A Kerekasztal tagjai: - Csévharaszt Község Polgármestere - Családgondozó - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke - Balla Károly Általános Iskola Igazgatója - Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda Vezetője - Polgármesteri Hivatal szociálpolitikáért felelős ügyintézője - Ősborókás Nyugdíjas Klub Vezetője - Csévharaszt Ifjúságáért Közalapítvány elnöke - Csévharasztért Független Egyesület elnöke - Könyvtáros - Ügyrendi Bizottság elnöke (3) A Kerekasztal évente legalább 1 ülést tart. Az ülést a polgármester hívja össze és vezeti. A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és szavazásban résztvevők egyszerű többsége szükséges. A Kerekasztal tagjait díjazás nem illeti meg, az ülések nyilvánosak. 12

13 Záró rendelkezések 22. (l) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követő ügyekben kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2006. (II.10. ) számú önkormányzati rendelet. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik. Jogharmonizációs záradék 23. E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Mocsáry Balázs polgármester Antal Erzsdébet jegyző Kihirdetve, és egységes szerkezetbe foglalva: Csévharaszt, november 14. Antal Erzsébet jegyző 13

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás Tát Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Szociális rászorultságról függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátások

Szociális rászorultságról függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátások Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egys:2015.02.13. 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben