Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátáokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 37/D. (5) bek. és 92. -ában kapott felhatalmazása alapján, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (Ötv.) 9. (3) bekezdésében és a 16. (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel -Csanytelek Község Képviselő-testülete által alapított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a Csanytelek Község Önkormányzata által a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásával kötött fenntartói feladat-átadási megállapodás szerint átruházott hatáskörben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezetét, a szociális szolgáltatások iránti jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit, továbbá a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az Szt a (2) bekezdésében foglaltak szerinti szabályokon alapulva. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Csanytelek Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő állampolgárokra és az Szt. vonatkozó rendelkezései szerinti személyekre. II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 3. (1) E rendelet alkalmazásában: a) szociális intézmény: az e rendeletben meghatározott személyes szociális szolgáltatást és alapszolgáltatásokat nyújtó költségvetési szerv: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Csanytelek, Kossuth u. 39.) -továbbiakban: szociális intézmény-, b) fenntartó: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete által átruházott hatáskörben eljáró Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (Csosngrád, Kossuth u. 7. sz.) (továbbiakban fenntartó), c) kérelmező: a szociális ellátás iránti kérelmét az eljáró szervhez benyújtotta, de ügyében még az eljáró szerv érdemi döntést nem hozott, ill. kérelmét elutasította, d) jogosult: e rendeletben szabályozott szociális szolgáltatás (szakosított ellátás) valamelyik formájára (az eljáró szerv jogerős határozatában foglaltak szerint) jogosultságot szerzett, számára az ellátás biztosítása folyamatos, ill. ellátás jogosultsága feltételeinek fennállása ügyében az eljáró szerv felülvizsgálatot folytat. (2) E rendelet alkalmazásában: jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, tartásra köteles és képes személy, egyedülélő, házastárs, aktív korú, egyedülálló, keresőtevékenység, rendszeres pénzellátás, hajléktalan, életvitelszerűen él, jövedelemszámításnál irányadó időszak fogalmak meghatározása megegyezik az Szt. 4. -ában foglaltakkal.

3 III. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Az eljáró szerv feladat és hatásköre 4. (1) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására illetékes szerv: a) a fenntartó b) a szociális intézmény vezetője (továbbiakban: intézményvezető az a) és b) pont, továbbiakban külön- külön: eljáró szerv, együtt: szociális hatáskört gyakorló szerv). (2) A fenntartó a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérése érdekében szociálpolitikai kerekasztalt működtet. A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy ülést tart. A kerekasztal tagjai: a) a fenntartó képviseletében a Szociális, Egészségügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság Elnöke, b) a hivatal szociális irodája vezetője, c) a hivatal adó- és pénzügyi irodája vezetője, d) a területi védőnők, e) a gyermekjóléti szolgáltató, f) a családsegítő szolgáltató; g) a szociális intézmény vezetője. (3) A kerekasztal tagjai önmaguk közül elnököt választanak, aki köteles gondoskodni annak zavartalan működéséről, ill. működtetéséről (összehívás, ülésvezetés, stb.). Üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, (Ket. Szabályai szerint) amely tartalmazza a kerekasztal határozatba foglalt döntéseit. (4) A kerekasztali tagság megszűnik: a) a tag lemondásával, halálával, a) a tag visszahívásával, b) az önkormányzati és/vagy munkavállalói, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony megszűnésével. Az eljárás megindítása 5. (1) A szociális alapszolgáltatásra, illetve szociális ellátásra irányuló eljárás a) kérelemre, vagy b) hivatalból indul, melyhez szükséges formanyomtatványokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) ügyfélszolgálati irodáján (Volentér János tér 2.sz. alatt) és a szociális intézménynél (térítésmentesen) lehet beszerezni és benyújtani e rendelet függeléke szerinti formanyomtatványon feltüntetett igazolások csatolásával. (2) A személyes gondoskodás iránti kérelmet (és annak mellékleteit) a szociális intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni illetékmentesen. (3) Abban az esetben, ha a kérelmező és családtagja jövedelme egyéni, vagy társas vállalkozásból ered, akkor annak összegéről a kérelmező hitelt érdemlő módon nyilatkozni, illetve adóbevallást bemutatni köteles. (4) Az érdemi döntéshozatal érdekében a szociális intézmény vezetője által a feladattal megbízott szociális intézményben foglalkoztatott közalkalmazottnak, a kérelmező szociális helyzete, körülménye tisztázása érdekében, helyszíni szemlét kell tartania, amely tartalmazza mindazon adatokat, amelyre e rendelethez függelékként csatolt formanyomtatványok kitöltése irányul. (5) Az intézményvezető a szociális szolgáltatás, illetve ellátás iránti kérelem elbírálását tartalmazó érdemi döntéséről köteles írásban, postai kézbesítés útján a kérelmezőt (törvényes képviselőjét) értesíteni. Jogosulatlanul igénybevett szolgáltatás megtérítése A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatások megtérítése az Szt ában foglaltak szerint történik. 6.

4

5 Adatkezelés szabályozása 7. A személyes szociális gondoskodásban részesülő szolgáltatást, ellátást igénybe vevőkről a szolgáltatást, ellátást nyújtó szociális intézmény vezetője nyilvántartást vezet az Szt a szerint. IV. FEJEZET Szociális szolgáltatások A szolgáltatások formái 8. (1) A rendelet hatálya alá tartozó szociálisan rászorulók számára a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást a szociális intézmény fenntartója biztosítja azáltal, hogy gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi eszközök meglétéről a vonatkozó állami normatíva és az azt kiegészítő költségvetése bevételeiből és a szolgáltatásokat igénybevevők által befizetett szolgáltatások térítési díjakból, továbbá az intézményt alapító Csanytelek Község Önkormányzata adott évi költségvetésében biztosított támogatásból. (2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap- szolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, amelyek egymásra épülésével, az intézmény fenntartója szociális intézménybe integrált működtetéssel biztosítja a) alapszolgáltatás keretében szociális alapszolgáltatásként: aa) az étkeztetést, ab) a házi segítségnyújtást, ac) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, ad) a családsegítést, af) a nappali ellátást, ag) a támogató szolgáltatást, ah) közösségi ellátást, ai) gyermekjóléti szolgáltatást (alapszolgáltatói központ működési feltételeként beintegrált tevékenységként). Szakosított ellátás körében: ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona folyamatos működési feltételeit. (3) A szociális intézmény gondoskodik továbbá: a) a településen jelentkező szociális szolgáltatás iránti igények felméréséről (szociális szolgáltatástervezési koncepció alapjaként), b) a szociális szolgáltatásra, ellátásra szorulók gondozása megszervezéséről, c) más szociális szolgáltatási formákhoz való hozzáférés, tájékoztatás biztosításáról, d) az alap- és nappali szolgáltatást nyújtó szociális intézmények tevékenységének összehangolásáról, e) bentlakásos intézmény működtetéséről. Alapszolgáltatások 9. (1) Az alapszolgáltatás megszervezésével a szociális intézmény fenntartója segítséget nyújt a szociálisan rászorulók számára az Szt. 59. és az 59/A. -ban foglaltak szerint. (2) Az alapszolgáltatás körébe tartozó szolgáltatások igénybevételének lehetősége biztosítására szolgáltatási körzeteket alakít ki, a Csanyteleken működő háziorvosi szolgálat körzeteivel megegyezően, az intézményvezető döntésének megfelelően további két két részre osztva. Étkeztetés 10.

6 (1) A fenntartó szociális intézménye által étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani az Szt. 62. (1) bek. foglaltak okán. (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos igazolása alapján: a) mozgásában korlátozott, b) krónikus, vagy akut beteg, c) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, hajléktalansága, vagy szenvedélybetegsége miatt önmaga ellátásáról gondoskodni képtelen; d) az a), b),c) pontban foglalt okok valamelyikének fennállása miatt eltartottjáról gondoskodni képtelen. (3) Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben pedig a szolgáltatás megszüntetését kezdeményezheti, ha a szolgáltatást igénybevevő: a) az étkezési hely házirendjét megsérti, agresszív magatartást tanúsít, b) a közegészségügyi- járványügyi szabályokat nem tartja be. (4) A (3) bekezdésben foglaltakról az intézményvezető feljegyzést köteles készíteni, amelyet a fenntartó részére megküldeni köteles, aki a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint megteszi a szükséges intézkedéseket. Házi segítségnyújtás 11. (1) Házi segítségnyújtás keretében az Szt ában foglaltak szerint gondoskodik az intézmény. (2) A házi segítségnyújtás igénybevétele előtt a kérelmezőnek az intézmény vezetője által adott tájékoztatás szerint kell (külön jogszabályban kijelölt szakértői bizottság előtt a gondozási szükségletét megállapító vizsgálatnak alávetni magát kivéve az Szt. 63. (8) bek. esetét -. (3) Csanytelek község közigazgatási területén 2 házi-gondozási körzet működik, amely a háziorvosi körzeten alapul. (4) A házi segítségnyújtást a szociális gondozó a szociális intézmény vezetőjének engedélyével megtagadhatja, ismételt esetben pedig a szolgáltatás megszüntetését kezdeményezheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza (lakásába nem engedi be, a szociális gondozó testi épségét, biztonságát veszélyezteti). (5) A segítségnyújtás megtagadásáról a házi szociális gondozó jegyzőkönyvet köteles készíteni (a Ket. szabályai szerint), amit az intézményvezetőnek haladéktalanul köteles benyújtani, aki a szükséges intézkedés megtételére köteles. (6) A házi szociális gondozó eseti feladata eseti feladataként a szociális intézmény vezetője szakmai felügyelete mellett és utasításának megfelelő módon való ellátásával a településen méltányossági ápolási díjban részesülő, ápolói tevékenységének helyszínen történő ellenőrzése, amely: a) a méltányossági ápolási díj ügyében eljáró szerv ellenőrzési ütemterve, és vagy b) a szociális jelzőrendszer körébe tartozó szervek, ill. civil szervezetek, valamint magánszemélyek hitelt-érdemlő bejelentése, és vagy c) az eljáró szerv hivatalos tudomásszerzése alapján környezettanulmány készítése. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 12. A fenntartó szociális alapszolgáltatásként biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Szt ában foglaltak szerint biztosít a szociálisan rászorulók számára, térítésmentesen - külön megállapodás alapján- (a helyi Polgárőrség szervezete bevonásával társadalmi gondozói szerződéssel), a tevékenység szociális intézménybe való beintegrálásával. Családsegítés 13. (1) A családsegítő szolgáltató biztosítja az arra rászorulók számára a szociális és egészségügyi, alapfokú oktatási-, nevelési intézmények, a gyermekjóléti szolgáltató, a pártfogói felügyelet, a jogi segítségnyújtó szolgáltató, a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételével a szociális jelzőrendszer működtetését. (2) A családsegítő szolgáltató feladatait az Szt. 64. (3)-(5) bekezdésben foglaltak szerint látja el (külön működési engedély alapján, beintegrálva a szociális intézménybe).

7 (3) Kiemelt feladata az Szt. 37/D. -ban megjelölt együttműködési kötelezettségből fakadó, ezen rendelet 3. mellékletében rögzített beilleszkedést elősegítő programban foglaltak végrehajtása. Gyermekjóléti szolgáltatás 14. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást a fenntartó térítésmentesen biztosítja külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő közalkalmazott foglalkoztatásával (külön működési engedély alapján) a szociális intézménybe integrálva. (2) A gyermekjóléti szolgáltató a Gyvt ában rögzített feladatokat Csanytelek, Radnóti u. 2. sz. alatti telephelyen látja el. (3) Külön feladata a gyermekek védelembe vételi eljárása során a gyermekek érdekei szem előtt tartásával környezet tanulmány készítése, javaslata arról, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosított családban milyen ellátásra van szükség ahhoz, hogy a természetben nyújtott ellátás célját elérje. Erre vonatkozó részletes feladatait az Önkormányzat szociális ellátásairól szóló rendeletében szabályozottak szerint látja el. Támogató szolgáltatás 15. A szociálisan rászorult és súlyosan fogyatékos személyek lakáson kívüli közszolgáltatások igénybe vételének segítése érdekében az Szt. 65/C. -ában foglalt alapszolgáltatási feladatot a fenntartó a Csongrádi Szociális Ellátások Intézményébe beintegrálva látja el. Az intézmény vezetőjének feladata az érintettek körében az alapszolgáltatásról való (annak igénybe vétele előtti) tájékoztatás. Közösségi ellátás 16. Az Szt. 65/A. -ában meghatározott alapszolgáltatásról a fenntartó gondoskodik. Az intézményvezető feladata az érintettek körében az alapszolgáltatásról való (annak igénybe vétele előtti) tájékoztatás. Nappali szolgáltatást nyújtó intézmény Klub 17. (1) Nappali ellátást biztosító intézményként működik (a szociális intézmény keretében) a klub, amely az Szt. 65/F. -ában rögzített módon a saját otthonukban élő és önmaguk ellátására részben képes, ill. az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyek (a nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban nem részesülő, egyedül élő, vagy családban élő időskorú) számára: a) napközbeni tartózkodására, szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, b) étkezést biztosít, c) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi programoknak, d) biztosítja, hogy az ellátás nyitott formában, az ellátást igénybevevői kör és a lakosság által egyaránt elérhetően működjön. (2) A nappali ellátásban részesülő személyekre vonatkozóan (az igénybevételt követő egy hónapon belül) az eljáró szerv egyéni gondozási tervet készít. (3) A ellátás biztosításánál előnyt élvez az időskorú, aki egyedül él, illetve, akinek jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. (4) Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki: a) mozgásában oly mértékben korlátozott, hogy önállóan, vagy segítséggel sem képes eljárni a klubba, b) fertőző beteg, vagy kórokozó hordozó (orvosi szakvélemény alapján) c) közveszélyes, vagy elmebeteg, d) közösségi életvitelre a közösségi normák betartására képtelen.

8 (5) Meg kell szüntetni az ellátást annak a személynek, aki: a) fertőző beteggé, vagy kórokozó hordozóvá vált (amennyiben erről orvosi szakvélemény rendelkezésre áll), b) közveszélyes, agresszív, közösséget zavaró magatartást tanúsít, c) az intézmény házirendjét súlyosan megsértette. Szakosított ellátások 18. (1) A szociális rászorultság tényét a szociális intézmény vezetője (a rendelkezésre álló adatok alapján) dönti el. (2) Szociálisan rászorult az a személy: a) akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, ill. b) önellátási képessége hiányzik. (3) Az idősek otthonának igénybevételekor a (2) bekezdés a) és b) pontjának együttesen kell fennállnia. (4) Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. (5) A szakosított ellátást igénybe vevő személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, valamint a részükre biztosított gondozási, terápiás, valamint ápolási és egyéb szolgáltatások tartalmáról a külön jogszabályban meghatározott tartalommal gondozási tervet kell készíteni. (6) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljeskörű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. (7) A Szt. 68. (5) szerinti személy ellátása esetén az ellátás tartalmát az Szt. 94/B., illetve 94/D. szerinti megállapodás határozza meg. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Idősek otthona 19. (1) Az idősek otthonában az Szt. 68/A. (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. (2) Az idősek otthonában a 18, életévét betöltött betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a 68/A. (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást, gondozást nyújtó más intézményben nem biztosítható. (3) Ha az (1) és (2) bekezdésben említett személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni. (4) Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg. (5) Idősek otthonába az (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a Szt. 68/A. (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető. (6) Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértői szervnél. (7) Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően, ebben az esetben a beutaló szerv kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértői szervnél. (8) A szociális szakértői szerv a gondozási szükségletet külön jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről, illetve a külön jogszabály szerinti körülményekről. (9) Idősotthoni ellátás napi négy órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.

9 (10) Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete a szakvélemény szerint fennáll, de nem haladja meg a napi négy órát, és az idősotthoni elhelyezést a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatja a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről és a szakvéleményt részére átadja, valamint másolatát megküldi az ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak. Ebben az esetben a házi segítségnyújtás igénylése során a szociális szakértői szerv szakvéleménye igazolja a gondozási szükségletet. (11) Meg kell szüntetni a szolgáltatást annak a) aki fertőző betegségben szenved, vagy kórokozó hordozó; b) akinek egészségi állapota a közösségi együttélést súlyosan nehezíti; c) aki súlyos pszichiátriai beteg; d) aki, közveszélyes, vagy elmebeteg; e) aki közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására képtelen. Az a), b), c), d) pontokban foglaltak esetében külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell az intézmény vezetőjének eljárni. V. FEJEZET Az intézményi jogviszonyra vonatkozó általános szabályok Az ellátás igénybevételének módja 20. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az ellátás igénybevételének módját a Szt. 93. (2), (3) bekezdése, valamint az Szt. 94. (1) bekezdése határozza meg. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről az Szt. 94/A. rendelkezései az irányadók. A szociális intézményi ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető a ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás az Szt. 94/B. (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazza. A szociális ellátásra való jogosultság 21. Előgondozást kell végezni minden személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele előtt. Az előgondozást a kérelmező lakcímén, illetve tartózkodási helyén kell elvégezni. Az előgondozás célja: a) tájékozódni az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás érdekében, továbbá fel kell készíteni szolgáltatást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. b) Fel kell mérni az előgondozás során, hogy a szolgáltatást igénybe vevő állapotának, szükségleteinek megfelel-e az intézmény ellátása. c) Meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e a ellátásra. d) Az előgondozást az intézmény vezetője által megbízott intézményi közalkalmazottaknak kell végeznie. Tájékoztatási kötelezettség 22. (1) A bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézmény vezetője által adott tájékoztatásnak tartalmaznia kell az Szt ában foglaltakat. (2) Az intézménybe való felvételkor az intézmény vezetője tájékoztatást ad a jogosult, és a hozzátartozója számára az Szt. 96. (1) bekezdésében foglaltakról. (3) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles az Szt. 96. (3) bekezdésében foglaltakról nyilatkozni.

10 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben ellátást igénybevevők jogai 23. (1) A szolgáltatást igénybe vevőt megilleti az Szt. 94/E. -ában foglalt jogok gyakorlása. (2) Amennyiben az ellátást igénybevevő nem képes közvetlenül az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjét, vagy az ellátott jogi képviselőjét az ellátást igénybevevő jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából, többek között az Szt. 94/K. (5) bekezdése szerint. A szociális ellátást végzők jogai 24. A szociális intézményben munkaviszonyban álló személyek részére a fenntartó biztosítja az Szt. 94/L. -ában foglaltak megvalósulását. A jogosultak érdekvédelme 25. (1) A szociális intézmény házirendjében szabályozza: a) azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az ellátást igénybe vevő testi épségére; b) az ellátást igénybevevő személyes és vagyontárgyainak, értékeinek biztonságos elhelyezését; c) az ellátást igénybevevők intézményből való távozása és oda való visszatérése szabályait; d) az ellátást igénybe vevők rokonai fogadásának rendjét; e) az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait. (2) A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjéhez vagy az érdekképviseleti fórumhoz. (3) A fenntartó az intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesítésére létrehozott érdekképviseleti fórum (továbbiakban: fórum) működését az Szt a, 99/A. -a szabályozza. (4) A fórum tagjait lakógyűlésen, ill. a dolgozók esetében munkaértekezlet keretében kell megválasztani, egyszerű szavazati többséggel. (5) A fórum tagjai önmagunk közül elnököt választanak, aki köteles gondoskodni annak működéséről, ill. működtetéséről (összehívás, ülésvezetés, stb.). A fórum üléseiről az intézményvezető által kijelölt közalkalmazottnak jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a fórum határozatba foglalt döntéseit. (6) A fórumbeli tagság megszűnik: a) a tag lemondásával, b) halálával, c) a tag visszahívásával. Az intézményi jogviszony megszűnése 26. (1) Az intézményi jogviszony megszűnik az Szt ában rögzített esetekben, az Szt ában foglaltak szerint. (2) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét az Szt ában foglaltakról. Térítési díj 27. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályokat az Szt és ában rögzítettek szerint kell alkalmazni. A szociális intézményben nyújtott szolgáltatásokért fizetendő térítési díj esedékes összegét e rendelet melléklete tartalmazza. VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11 28. (1) Ezen rendelet és annak mellékletei, függelékei január 1-jén lépnek hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális intézmény szolgáltatásairól szóló 16/2006.(X 31.) ÖKT rendelet, annak 1. és 2. melléklete és a rendelet függelékei hatályát veszti. (3) A rendelet: 1) melléklete: az étkezési térítési díj megállapítását, 1/a) melléklete: a szociális intézmény keretében érkezést január 1. napja után igénybevevő, szociálisan rászorult által fizetendő térítési díjtételét, 1/b) melléklete: a szociális intézmény keretében étkezést 2008 január 1. napja után igénybe vevő, szociálisan nem rászorult által fizetendő térítési díjtételét, 2) melléklete: a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ idősek otthona intézményi térítési díját, 2/a) melléklete: a szociális intézményben személyes gondoskodást január 1. napja után igénybevevő, szociálisan rászorult által fizetendő intézményi térítési díjtételét tartalmazza, 2/b) melléklete: a szociális intézményben személyes gondoskodást január 1. napja után igénybevevő szociális nem rászorult által fizetendő intézményi térítési díjtételét tartalmazza. 3) melléklete: megállapodás a nem foglalkoztatott személyek beilleszkedését elősegítő programját (megállapodás, nyilvántartás) tartalmazza. (4) A rendelet: 1) függeléke a) Előgondozási adatlap I.; b) Előgondozási adatlap II.; c) Egyszerűsített előgondozási adatlap. 2) függeléke: a) Értesítés (nappali szolgáltatás, házi segítségnyújtás); b) Értesítés I., Értesítés I.a. (idősek otthona iránti kérelemhez); c) Értesítés II. (idősek otthona férőhelye elfoglalásához). 3) függeléke: Megállapodás: a) Alapszolgáltatás (házi szoc. gond., szoc. étkeztetés, nappali szolgáltatás, jelzőrendszeres); b) Bentlakásos intézmény idősek otthona. 4) függeléke: a) Nyilvántartás: idősek otthona; b) Nyilvántartás: házi segítségnyújtás; c) Nyilvántartás: szoc. étkeztetés. 5) függeléke: Nyilvántartás sürgősségi várakozókról. 6) függeléke: Nyilatkozat. 7) függeléke: Kérelem személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás igénybevételére; (5) A rendelet, annak mellékletei, függelékei és formanyomtatványai a honlapról az önkormányzatok címszó alatt elérhetőek. (6) A személyes szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatások körébe tartozó, jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Szt. és Gyvt. valamint annak végrehajtására kiadott vonatkozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni. Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. évi törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése időpontja: november 29 Kató Pálné jegyző

12 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló 17/2007.(XI.29.) Ökt rendelete 1. sz. melléklete 1.) A Képviselő-testület személyes gondoskodás keretében a szolgáltatást igénybe vevő szociálisan rászorult a) bentlakásos szociális intézményben étkező, b) szociális alapszolgáltatás keretében: ba) szociális étkezést igénybevevő, bb) nappali ellátáson belül étkezést igénybevevő, bc) házi segítségnyújtás során étkezést igénybevevő személyek által fizetendő alábbi étkezési térítési díjtételeket állapítja meg január 01. napjától. Étkezési térítési díj: január 01-től.Szolgáltatást igénybe vevő havi jövedelmének összeghatára: Étkezés Reggeli Adagonként Étkezés Ebéd Étkezés Vacsora 0 Ft térítésmentes térítésmentes térítésmentes 1,- Ft-tól ,- Ft-ig 100,80- Ft 237,60- Ft 100,80- Ft ,- Ft-tól ,- Ft-ig 140,40- Ft 332,40- Ft 140,40- Ft ,- Ft-tól ,- Ft-ig 150,0- Ft 356,40- Ft 150,0- Ft ,- Ft-tól 182,40- Ft 446,40- Ft 182,40- Ft 2.) A díjtételek összege a hatályos központi jogszabályon alapuló vonatkozó általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 3.) Az étkezés házhoz szállítása díjtételét a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő közötti megállapodás szerint szabadon határozza meg a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

13 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló 17/2007.(XI.29.) Ökt rendelete 2. sz.melléklete A Képviselő-testület a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Idősek Otthona intézményi térítési díját január 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg. 1.) Intézményi térítési díj napi összege Ft-ban: 2105,-Ft Az ellátott intézményen kívüli tartózkodása esetén az intézményi térítési díj napi összegének 20%-a (forintban) 421,-Ft a) Intézményi térítési díj: ,-Ft/hó, amely e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott étkezési térítési díjat is magában foglalja. b) Az ellátottaknak a szociális intézmény által személyes gondoskodást nyújtott ellátásért egyszeri hozzájárulást nem kell fizetniük. A Képviselő-testület a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Idősek Otthona szolgáltatásait igénybevevő ellátottak által fizetendő alábbi személyi térítési díjtételeket állapítja meg január 01. napjától szociálisan rászorultak számára. 2.) Az ellátott intézményen kívüli tartózkodása Személyi térítési díj napi összege Ft-ban: esetén az intézményi térítési díj napi összegének 20%-a (forintban) Többágyas szobában: Ft/nap/fő 267.-Ft/nap/fő Kétágyas szobában: Ft/nap/fő 287.-Ft/nap/fő Egyágyas szobában: Ft/nap/fő 317.-Ft/nap/fő a) többágyas szobában történő elhelyezés esetén: Ft/hónap/fő, b) kétágyas szobában történő elhelyezés esetén: Ft/hónap/fő, c) egyágyas szobában történő elhelyezés esetén: Ft/hónap/fő, amely a rendelet 1. mellékletében meghatározott étkezési térítési díjat is magában foglalja. 3.) A szolgáltatást igénybe vevőnek nem kell térítési díjat fizetni: a) gyermekjóléti szolgáltatás b) családsegítő szolgáltatás c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás d) házi segítségnyújtás e) nappali ellátást igénybe vevő számára

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás Tát Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 800 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-9 zskovacs@gov.veszprem.hu HATÁROZATI KIVONAT Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 04. március 7-ei

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23 án

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1. oldal 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Módosította a 7/2014. (II.28.), a 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben