I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. tv. l. (3) bekezdés és a 16. (1) bekezdés, valamint az évi XX. tv és 135., továbbá az évi III. tv-ben, valamint az évi XXXI. tv-ben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet célja l. (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben valamint természetben biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit, garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya az e.) pontban foglalt eltérésekkel kiterjed Gyömrő város közigazgatási területén élő: a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) valamint az évi III. tv. 3. (2)-(3) bekezdésében felsorolt személyekre. (2) Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászorulóknak átmeneti segélyt, étkezést biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (3) Az ellátást a (2) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéséről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését.

2 2 (4) A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv az illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte. Általános szabályok 3. (1) A rendelet alkalmazása szempontjából meghatározó alapvető fogalmakat a Szoc. tv. 4. -a tartalmazza. Eljárási szabályok 4. (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási szabályokat az évi III. törvény, a 329/2006. (XII.23.) Kormányrendelettel módosított 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet, a 10/2006. (XII.27.) SZMM rendelettel módosított 9/1999. SzCsM rendelet, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint a 11/2006. (XII.27.) SZMM rendelet határozza meg. (2) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási eljárási törvényt kell alkalmazni. Amennyiben az eljárásban nincs ellenérdekű fél, úgy a döntés egyszerűsített határozat formájában is meghozható. (3) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. (4) Az eljárás megindítása történhet: kérelemre, a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet kötelező kérelemnyomtatványai alapján, illetve hivatalból. A kérelmet a Hivatal illetékes ügyintézőjénél kell előterjeszteni, vagy postai úton benyújtani. (5) A kérelem elbírálására az a szociális hatáskört gyakoroló szerv köteles, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Az igénylő lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

3 3 (6) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást kell benyújtani, akkor ezek tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak: a havonta mérhető jövedelmeknél három hónap, egyéb jövedelmeknél egy év. (7) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzati hivatallal a szociális helyzetének eltárásában. Ha arról a rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírásához elengedhetetlenül szükségesek. (8) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány lefolytatása alapján kérelmező életkörülményeire tekintettel a (7) bekezdésben foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Ha az ellátást megállapító szerv a jövedelmet vélelmezi, a vélelmezett havi jövedelem nem haladhatja meg a család által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes havi fenntartási költségének háromszorosát. (9) A szociális hatáskört gyakorló szerv tájékoztatást nyújt a) a Szociális törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételi feltételeiről és az igényléshez szükséges iratokról, b) a Szociális törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétel eljárási kérdéseiről. A szociális igazgatási szervei 5. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, b) a polgármester, c) a Szociális és Egészségügyi Bizottság, d) a jegyző gyakorolja. (2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben gyakorolja a) a lakásfenntartási támogatás megállapítását, b) átmeneti segély megállapítását, c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását, d) a Szociális törvény 43/B. (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapítását, (3) A polgármester hatáskörébe tartozó szociális ellátások:

4 4 a) azonnali segély megállapítása, b) temetési segély megállapítása, (4) A jegyző első fokon dönt az alábbi hatáskörébe utalt hatósági ügyekben: aa.) időskorúak járadékának megállapítása, ab.) rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása, ac.) a Szociális törvény 41. (1) bek. és a 43/A. (1) bek. szerinti ápolási díj megállapítása, ad.) rendelkezési állási támogatásra való jogosultság megállapítása. ae.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, af.) közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, ag.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása, ah.) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása. a) ellátja a Szociális törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat. (5) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra valamint a rendelkezésre állási támogatás feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. H a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. (6) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres szociális ellátás összegét, valamint a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság jövedelmi feltételeinek fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok száma megváltozott. (7) Ha a felülvizsgálat eredményekét a havi rendszeres szociális ellátásra vagy a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. (1) A jogorvoslat az alábbiak szerint alakul: Jogorvoslat 6. Ha az ügyben első fokon a polgármester, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntött, a fellebbezés elbírálására a képviselő-testület jogosult. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete valamennyi szociális ellátás vonatkozásában méltányossági jogkört gyakorolhat.

5 5 (3) Ha a hatósági ügyben első fokon a jegyző döntött, a fellebbezés elbírálására a Középmagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala jogosult. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 7. (1) A Szociális és a Gyermekvédelmi törvény, valamint e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell: a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén pedig a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére, c) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. (2) A rosszhiszeműen és jogosulatlanul igénybevett szociális ellátást a Ptk (2) bekezdésében meghatározott kamattal együtt kell megfizetni. Kamat csak az ellátás igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel. (3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül kell elrendelni. Nincs helye a visszafizetés elrendelésének, ha az igénybevételtől, illetve a folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt. (4) Megtérítésre kell kötelezni azt a személyt is, akinek a szociális ellátás időtartama alatt visszamenőlegesen rendszeres pénzellátást állapítottak meg, feltéve, hogy a rendszeres pénzellátásra és a szociális ellátásra együttesen nem lett volna jogosult. (5) Az időskorúak járadékát, a munkanélküliek jövedelempótló támogatását, a rendszeres szociális segélyt, az ápolási díjat és legalább három hónapot meghaladó időtartamú átmeneti segélyt igénylő, illetve ezen ellátások valamelyikében már részesülő személy köteles a rendszeres pénzellátásra irányuló kérelme benyújtását követő 8 napon belül bejelenteni, ha a részére megállapítandó rendszeres pénzellátásra irányuló eljárás a társadalombiztosítási igazgatási szervnél folyamatban van. A bejelentés alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális ellátást megállapító határozatban illetőleg, ha a bejelentés az ellátás folyósítása alatt történik külön határozattal rendelkezik arról, hogy a visszamenőlegesen megállapított rendszeres pénzellátás összegéből a folyósított szociális ellátás levonásra kerüljön. A bejelentés elmulasztása esetén méltányosság nem gyakorolható. (6) A jogosulatlanul felvett jövedelempótló támogatást rosszhiszeműség hiányában is vissza kell fizetni.

6 6 (7) Ha a Jegyző a hatáskörébe tartozó szociális ellátás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megtérítését rendeli el, a Jegyző a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, és b) a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti. (8) Ha a jegyző a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve a pénzegyenértékét és a kamat összegét-amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését veszélyeztetné- méltányosságból a) csökkentheti, vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. b.) részletekben fizettetheti meg. (9) Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve a pénzegyenérték és a kamat összegét-amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetnéméltányosságból a) elengedheti, b) csökkentheti, c) részletekben fizettetheti meg. Adatkezelés 8. (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. (2) A nyilvántartások vezetése számítógépes programmal történik, annak részletes szabályait a Szoc. tv a tartalmazza. (3) A szociális ellátások nyilvántartását az ún. SZOCIÁL program alkalmazásával kell biztosítani. (4) A személyes szociális gondoskodásban részesülőkről az ellátó szociális intézmény vezetője külön jogszabály által előírt adattartalmú nyilvántartást vezet. (5) A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, valamint az ingatlanügyi hatóságtól a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából. II. fejezet

7 7 Pénzbeli ellátások 9. Az ellátások formái (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. (2) Szociális rászorultság esetén a szociális alapellátás keretében a jogosult számára az alábbi pénzbeli ellátások nyújthatók: időskorúak járadéka aktívkorúak ellátása rendszeres szociális segély rendelkezésre állási támogatás lakásfenntartási támogatás ápolási díj átmeneti segély temetési segély kiegészítő gyermekvédelmi támogatás méltányossági közgyógyellátási igazolvány azonnali segély rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (3) Az e rendeletben szabályozott rendszeres pénzellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a jogosultság megállapítása és felülvizsgálata, illetve két felülvizsgálat közötti időszakban a jogosult családjában az egy főre jutó jövedelem a jogosultság feltételéül meghatározott értékhatárt legfeljebb tíz (10) százalékkal haladja meg. Azonban e bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók az ellátásra való jogosultság felülvizsgálata esetén. (4) A (2) bekezdésben felsorolt ellátások felülvizsgálatát a Szoc tv. (4)-(7) és (8) bekezdése szabályozza. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 10. (1) Eljárási szabályait jogosultsági és folyósítási feltételeit az évi III. tv. 32/B-32/D., valamint a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 14. -a tartalmazza. (2) A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt:

8 8 a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltő személyt, akinek saját havi jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át. Összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át. Összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: 95%-a. c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. Összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: 130%-a. d) Az időskorúak járadékának összege a jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a (2) bek. a.) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. (3) A jegyző időskorúak járadékában részesíti az évi III. tv. 3. (3) bekezdésében meghatározott személyt, amennyiben az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel. (4) Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti, b) 3 hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik, c) az évi III. tv. 3. (3) bekezdése alá tartozik és tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetőleg engedélyét visszavonták. (5) Amennyiben a támogatás összege az 1.000,- Ft-ot nem éri el, a jogosult részére akkor is 1.000,- Ft összegű járadékot kell megállapítani. (6) A kérelem bármikor benyújtható, annak folyósítása a benyújtás napjától esedékes. (7) Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a 32/1993. (II. 17.) sz. Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat (nyugdíjszelvény, jövedelemigazolás, szerződés, stb.). (8) Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a jegyző kétévente legalább egy alkalommal felülvizsgálja. (9) A megállapítás iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) sz. Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

9 9 Aktív korúak ellátása 11. (1) A rendszeres szociális segély igénybevételének módját jogosultsági és folyósítási feltételeinek módját az évi III. tv /G., valamint a 63/2006. (III. 27.) sz. Korm. rendelet szabályozza. (2) A jegyző rendszeres aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a meg annak az aktív korú személynek, aki a Szoc.tv. 33..(1)b (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (3) A (2) bek. b) pont szerinti személy esetében az aktív korúak ellátásár való jogosultság megállapításának feltétele, hogy vállalja a Szoc.tv ban meghatározott feltételek teljesítését. (4) A rendszeres szociális segélyben aktív korú nem foglalkoztatott köteles a Bölcsőde és Gyermekközpont keretén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (továbbiakban CSASE), valamint az illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségével együttműködni. (5) A Szoc.tv.35..(1) bekezdése szerinti személyt arra az időtartamra amikor a.) közfoglalkoztatásban nem vesz részt neki fel nem róható és táppénzben vagy távolléti díjban részesül, vagy olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt; szerint keresetpótló juttatást állapítottak meg rendelkezésre állási támogatás illeti meg. (6) A rendelkezésre állási támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos. (7) A helyi önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít, melyet a képviselő-testület a szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében fogad el. A közfoglalkoztatási terv tartalmazza: - A)a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzetség szerinti várható összetételét, - B.)a részben vagy egészben ellátandó közfoglalkozás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését, várható ütemezését, - C.) A b.pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot, - D.) A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat, A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak.

10 10 (8) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján - egészségkárosodott személynek minősül, - az 55. életévét betöltötte, vagy - 14 éven aluli kiskorú gye4rmeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani rendszeres szociális segélyre jogosult. (9) A jogosultság egyéb feltételeiről és eljárási szabályairól a Szoc. tv. 37..(2)-37. -a rendelkezik.. (10) A CSASE legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról és a mennyiben szükséges a személy bevonásával módosítja a programot. (11) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy köteles a Családsegítő Szolgálattal, valamint a monori Munkaügyi Központtal együttműködni, a beilleszkedést segítő programban részt venni. (12) Beilleszkedést segítő program típusai: kapcsolattartás, képesség fejlesztő és életmódformáló foglalkozások, képzésben oktatásban való részvétel, munkavégzésre való felkészítés, közfoglalkoztatási forma valamelyikében való részvétel, munkaügyi központtal való együttműködés a munkaügyi központ szakemberét is be kell vonni. (13) A segélyezett csak egy típusú együttműködésre kötelezhető. (14) Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményeit a Szoc. törvény 37/B. (2)-(3) bekezdése szabályozza. (15) A (2) bek. a.) pontja alkalmazásában egészségkárosodottnak minősül az a személy, aki: a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, b) vakok személyi járadékában részesül, vagy c) fogyatékossági támogatásban részesül. (16) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság ebben az esetben a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, illetőleg az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás, vagy álláskeresést ösztönző juttatás időtartamának kimerítésétől számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

11 11 (17) Nem állapítható meg rendszeres szociális segély illetőleg a megállapított ellátást meg kell szüntetni a Szoc. tv. 37/F. (1) bekezdésében foglalt esetekben. (18) Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása, ha a nem foglalkoztatott személy a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást. (19) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. (20) Ha a rendszeres szociális segély összege a (20) bekezdésben foglalt számítás szerint nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani. (21) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő, illetve a közfoglalkozásban résztvevő és rendszeres szociális segélyben részesülő személy nem a közfoglalkoztatás, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe tartozó keresőtevékenységet kezd és ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tesz, részére a rendszeres szociális segélyt a) a keresőtevékenység kezdő napjától számított 3 hónapig 50%-os összegben, b) az a) pont szerinti időtartam lejártát követő naptól számított 3 hónapig 25%-os összegben kell továbbfolyósítani, feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy kereső tevékenysége folyamatosan fennáll. (22) Egy éven belüli együttműködési kötelezettség megszegése akkor áll fenn, ha: első alkalommal való jelentkezési kötelezettséget a kötelezett elmulasztja, második alkalommal való jelentkezési kötelezettség elmulasztása esetén a segély folyósítását meg kell szűntetni. Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a segélyezett a felajánlott és megfelelő munkát nem fogadja el, közmunkaprogramban nem vesz részt. (23) A közfoglalkoztatásban részt vevő személy esetében a rendszeres szociális segély felülvizsgálatát a közfoglalkoztatás megszűnését követően kell lefolytatni. A felülvizsgálat esetén a rendszeres szociális segélyben részesülő személy házastársa vagy élettársa közfoglalkoztatásból származó jövedelmének 50 %-át kell figyelembe venni. Lakásfenntartási támogatás 12.

12 12 (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személynek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt az e törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban normatív lakásfenntartási támogatás). (2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. (3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség évben 450 Ft, mely összeget a költségvetési törvény határozza meg. (4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetén elismert lakásnagyság: a) ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m 2, b) ha a háztartásban két személy lakik, 45 m 2, c) ha a háztartásban három személy lakik, 55 m 2, d) ha a háztartásban négy személy lakik, 65 m 2, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m 2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (5) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át. (6) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, és kifizetni. (7) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától, de külön lakásnak kell tekinteni az albérletet, társbérletet és a jogerős bírói ítélettel megosztott lakás lakrészeit. Ápolási díj 13. (1) Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

13 13 a) az ápolási díj lehet: a.a.) az ún. alanyi ápolási díj, a.b.) a képviselő-testület által meghatározott feltételek szerint adható ápolási díj, a.c.) fokozott ápolást igénylő személyek ápolási díja. (2) Ápolási díjra jogosult jövedelemhatárra való tekintet nélkül a jegyes kivételével a hozzátartozó (Ptk b.) pont), ha tartós és állandó felügyeletre szoruló a) súlyosan fogyatékos (Szoc. tv. 41. (1) bek. a.) pontja), b) tartósan beteg 18 év alatti (Szoc. tv. 41. (1) bek. b.) pontja), c) fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 43. (1) bek.). (3) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján folyósítanak, valamint a Szoc. tv. 41. (1) bek. a.) pontja szerinti jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy számára a Tny. szerint saját jogú nyugdíjnak menősülő ellátást állapítanak meg, feltéve, hogy az ápolási díjat a nyugdíj megállapításának időpontjában több mint 10 éve folyósítanak. c) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, d) kereső tevékenységet folytat és munkaideje az otthon történő munkavégzés kivételével a napi 4 órát meghaladja, e) közös háztartásban elő gyermek után a szülők bármelyike terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesül. (4) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, az ápolást végző személy kötelességét nem teljesíti, az ápolt személy meghal. (5) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (6) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a) a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

14 14 (7) A jegyző a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy (Szoc. tv. 43/A. (1-2) bek.) gondozását, ápolását végző személy kérelmére ápolási díjat állapít meg. (8) A Szociális és Egészségügyi Bizottság ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A (8) bekezdés szerinti ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében annak 150 %-át. (9) A (6) és (7) bekezdésben meghatározott ellátási forma megállapítása során a Szoc. tv. 41. és 43. -ait megfelelően alkalmazni kell. (10) Az ápolási díj havi összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének: a (2) bekezdésben meghatározott esetben 100%-a, a (7) bekezdésben meghatározott esetben 130%-a, a (8) bekezdésben meghatározott esetben 80%-a. (11) Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Az önkormányzat az ápolási díj folyósításának időtartamára a társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett. (12) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. (13) Az Idősek Klubja az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését évente egy alkalommal rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Átmeneti segély 14. (1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújthat, feltéve, ha a kialakult élethelyzet önhibájára nem vonatkoztatható vissza, a kérelmező terhére nem róható fel. (2) A polgármester kivételesen méltányos esetben, évente egyszeri 4.000,- Ft-ig terjedő azonnali segélyt állapíthat meg, gyógyszer-, kórházi kezelés esetére. A kérelem indokát bizonyítani kell.

15 15 (3) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. (4) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (5) Az átmeneti segély összege egyedülálló és családos esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a, felső határa ,- Ft, kivéve az elemi károsultak segélyét, ahol a segély felső határa ,- Ft. lehet. (6) Súlyos, az életet, testi épséget veszélyeztető, a veszélyeztetett személy hibájául fel nem róható elemi szintű épületkárra, egyszeri alkalommal ,- Ft összegű segély adható, ezen ellátásban részesülő a segély megállapítását követő év december 31. napjáig lakásfenntartási támogatást nem vehet igénybe. (7) Átmeneti segély annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló személy esetén, illetve ha a családban valamely családtag tartós betegsége áll fenn, indokolt esetben átmeneti segély nyújtható akkor is, ha az egy főre jutó jövedelem a (6) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (8) Kivételesen méltányosságból jövedelemhatárra való tekintet nélkül átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, aki a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül nem részesült szociális ellátásban. (9) Az átmeneti segély egy naptári éven belül maximum négy alkalommal nyújtható be. Temetési segély 15. (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segély nem állapítható meg annak,

16 16 a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében annak 200%-át, b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. tv a alapján temetési hozzájárulásban részesült, c) valamint abban az esetben, ha a temetés helye nem Magyarországon van. (3) A temetési segély összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-ától 100%-áig terjedhet. (4) Amennyiben a kérelmező jövedelme meghaladja a (2) bekezdés a) pontjában feltüntetett mértéket, a segély általános összege ,- Ft. (5) A temetési segély iránti kérelem a temetési számla kiállításától számított 30 napon belül nyújtható be. (6) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell: amennyiben a haláleset nem helyben történt, a halotti anyakönyvi kivonatot, jövedelemigazolásokat, a temetési számla eredeti példányát. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 16. (1) A jogosult gyermekek számára a) a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, b) a Szociális és Egészségügyi Bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. (2) Ezen rendelet alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. (3) A természetbeni ellátás különösen a gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. (4) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: a) a Gyvt (5) bekezdés a.) és b.) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, b) a Gyvt ában meghatározott egyszeri támogatásnak, c) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

17 17 (5) A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át, aa.) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza vagy ab.) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac.) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. (3)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek. b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át az a.) pont alá nem tartozó esetekben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a külön-külön vagy együttesen a Gyvt. 19. (6) bekezdésében meghatározott értéket. (6) A jövedelem számításánál a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap havi átlagát kell jövedelemként figyelembe venni. (7) Az ellátás elbírálása szempontjából gyermekét egyedül nevelő szülőnek minősül az a szülő, aki: a) a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 hónapja házastársától (élettársától) különél (különélés valósul meg akkor is, ha a házastárs/élettárs a lakás műszakilag megosztott részében él), b) a szülők között bizonyítható módon házassági bontóper vagy gyermek elhelyezési per van folyamatban, c) a gyermeket nevelő szülő a családi pótlékot egyedülállóként kapja. (8) A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, ha a Gyvt. 19. (4) bekezdésében megjelölt személyek együttesen vagy külön-külön a Gyvt. 19. (7) bekezdésében meghatározott vagyonnal rendelkeznek. (9) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalnál terjeszti elő. (10) A feltételek fennállása esetén az önkormányzat jegyzője 1 (egy) év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. (11) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

18 18 (12) A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában egyszeri támogatást folyósít, b) tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában egyszeri támogatást folyósít. (13) Az egyszeri támogatás összege évben 5.800,- Ft,(gyermekenként/,ezt követően annak összegét az éves költségvetési törvény határozza meg. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 17. (1) Az eljárási szabályokat, a jogosultság feltételeit és a folyósítással kapcsolatos eljárási szabályokat az évi XXXI. tv. 20/B. -a szabályozza. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. (2) Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, illetve ha a családon belül a gyermek vagy valamelyik szülő tartós betegsége áll fenn, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható akkor is, ha az egy főre jutó jövedelem az (1) bek.-ben meghatározott mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt az illetékes gyermekintézmény és a gyermekjóléti szolgálat véleményét is ki lehet kérni. (4) Amennyiben a család részére a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kerül megállapításra, úgy évente legfeljebb egy alkalommal részesíthető a család rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, kivéve a szervezett táborozás céljára nyújtott hozzájárulást. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege családonként éves szinten nem haladhatja meg az (1) bek. vonatkozásában az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, a (2) bek. vonatkozásában az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben is adható, különösen a védelembe vett gyermekek esetében.

19 19 (7) Amennyiben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást beiskolázás céljára kérelmezik, az abban az esetben nyújtható, ha a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, és a kérelmet legkésőbb a tárgyév augusztus 15. napjáig benyújtották. (8) Kivételesen, méltányosságból, jövedelemhatárra való tekintet nélkül rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg annak a családnak, aki a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül nem részesült ebben az ellátásban. Térítési díj kedvezmények 19. (1) A szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakat az önkormányzat külön rendeletben szabályozza. (2) Gyermekétkeztetés esetén a gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének: a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-6. évfolyamon, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a./ pont alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át e) kedvezményként kell biztosítani. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Közgyógyellátás 20. (1) A közgyógyellátási szabályokat a 1993.évi III. tv és a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet tartalmazza, kivéve a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot, melyet az alábbiak szerint szabályoz a képviselő-testület. (2) A kérelemhez csatolni kell: a) a kérelmező háziorvosa, által zárt borítékban megküldött igazolást, b) A közgyógyellátási igazolványt az egészségbiztosítási szerv a jogosultságot megállapító határozat alapján állítja ki. A méltányosságból megállapított közgyógyellátási igazolványok után a Jegyző jogszabályban meghatározott mértékű térítési díjat fizet.

20 20 (3) Az eljárás során az Sztv. 50/A., valamint a 63/2006.(03.27.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 21. (1) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítható meg szociális rászorultságát. a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át, b) aki egyedül élő és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. (2) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításáról a Jegyző hatósági bizonyítványt állít ki, melynek érvényességi ideje l év. (3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításáról az illetékes társadalombiztosítási szervet értesíteni kell. Természetben nyújtott szociális ellátások 22. (1) Természetbeni szociális ellátásként nyújtható: a) lakásfenntartási támogatás, b) átmeneti segély, c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, e) tanköteles korú gyermekek helyi autóbusz közlekedésének támogatása, f) köztemetés. Szociális szolgáltatások 24. Ezen ellátások a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátások. Szociális alapszolgáltatások

21 (1) A szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat étkeztetést, házi segítségnyújtást családsegítéshez való hozzáférést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, közösségi ellátást, támogató szolgáltatást, nappali ellátást biztosít. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. (3) Étkeztetés: a) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak kell a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodni, akik az önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt. b) Étkeztetésre jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100%-át, egyedül élő esetén a 150%-át nem haladja meg. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt is, illetve az általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota folytán nem képes az (1) bekezdés szerinti étkeztetésről más módon gondoskodni. c) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melyet külön önkormányzati rendelet szabályoz. (4) Házi segítségnyújtás: a) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. b) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzéséről, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködésről, A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtásról. c) A házi segítségnyújtásban részesülő személyeket az ellátás igénybevételét megelőző időszakban előgondozásban kell részesíteni.

22 22 d) A házi segítségnyújtás térítési díját külön önkormányzati rendelet szabályozza. e) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az Sztv. 68/A..(4)bek. valamint a (8)bek. kivételével- a gondozási szükségletet vizsgálni kell. A gondozási szükséglet vizsgálatától a Sztv.63..(8)bek. szerinti esetben lehet eltekinteni. (5) Családsegítés: a) A családsegítés feladatait az önkormányzat a Szoc. tv a alapján a Bölcsőde és Gyermekközpont keretén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül látja el. b) A Szoc. tv. 115/A. alapján ezen ellátási forma igénybevétele térítésmentes. (6) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzet elhárítása céljából nyújtott ellátás. b) Az önkormányzat e feladatát a Támogató Szolgálaton keresztül, és vele szerződéses jogviszonyban álló szervezettel látja el. c) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult: az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségin állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. d.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a szociális rászorultságot fentieken túlmenően vizsgálni kell. e) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért a 2007.január 1-től belépők esetében térítési díjat kell fizetni, melyet külön önkormányzati rendelet szabályoz. (7) Közösségi ellátások: a) A közösségi ellátások célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybeteg lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. b) Ezen ellátás keretében biztosítani kell: lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését, háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését, figyelemmel kísérését. c) A Szoc. tv. 115/A. alapján ezen ellátás igénybevétele térítésmentes.

23 23 (8) Támogató szolgáltatás: a) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson kívüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. b) A támogató szolgáltatás feladatait a Szoc. tv. 65/C. (2)-(3) bekezdése szabályozza. c) A támogató szolgáltatás igénybevételénél a szociális rászorultságot vizsgálni kell a Szoc. tv. 65/C. (5)-(7) bekezdése alapján. d) A támogató szolgálat igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjat külön önkormányzati rendelet szabályozza. (9) Nappali ellátás: Elsősorban a saját otthonukban élő, 18.életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. (10) A szociális ellátások közül a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet l. sz. melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni: étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, idősek és fogyatékosok részére nyújtott nappali ellátást. (11) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg Karácsony alkalmából történő támogatás (1) Karácsony alkalmából egyszeri támogatásban részesíti az önkormányzat az állandó gyömrői lakcímmel rendelkező 80 év feletti idős lakosokat. (2) A karácsonyi támogatás összege, valamint az eljárás lebonyolításának részletezése képviselő-testületi döntésen alapul.

24 24 (3) Az (1) és (2) bekezdés alapján a jogosultakat a helyi Népességnyilvántartás adataiból kapja meg a bizottság külön kérésre. 28. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális törvényt és végrehajtási rendeleteit, valamint a gyermekvédelmi törvényt és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni. Ezen rendelet az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának figyelembevételével készült. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy a felülvizsgálat során rendelkezéseit a január 1. után indult ügyekben is alkalmazni kell. Hatálybalépésével egyidejűleg a 18/2008. (XI. 19.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. Gyömrő, február 12. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: február 24. Varga Ernő jegyző

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás Tát Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben