K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE Sényő, Kossuth u /2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a főbb intézkedésekről, teendőkről. Sényő Község Képviselőtestületének 8/2007.(VI.29.) Kt. rendelete a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról. A Képviselőtestület Sényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szociális tv.) ában, valamint a 37/D. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA 1. (1) E rendelet célja, hogy Sényő község közigazgatási területén a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényességének garanciáit.

2 (2) A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségén túl e rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat feladata. A RENDELET HATÁLYA 2. (1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Sényő község területén élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya a 3. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Sényő Községben tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint a Szociális tv. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaira történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (4) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a nevelési ellátást, az árvaellátást, és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

3 (5) A jövedelemszámításnál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap, egyéb jövedelmeknél pedig egy év adatait kell figyelembe venni. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 3. (1) A Képviselő-testület, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (2) Az (1) bekezdésben tett ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet, s egyidejűleg követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését. 4. (1) A szociális ellátást igénylő e rendelet 1. sz. mellékletét képező jövedelem- és vagyonnyilatkozatot köteles kitöltve, aláírva kérelméhez csatolni. Amennyiben külön kérelmet nem nyújt be, a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot tartalma miatt kérelemként kell elfogadni. A jövedelem- és vagyonnyilatkozattal együtt a 2. (5) bekezdése szerinti jövedelemigazolásokat kell csatolni. Jövedelem- és vagyonnyilatkozat nélkül ellátás nem állapítható meg. (2) Ha az önkormányzat a hivatalos tudomása vagy az elkészített környezettanulmány adatai alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

4 (3) A jövedelem- és vagyonnyilatkozat adattartalmára vonatkozó változást a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását az ellátásban részesülő a változástól számított 15 napon belül köteles az ellátást megállapítónak bejelenteni. A változás alapján az ellátást megállapítónak, az ellátás összegét felül kell vizsgálnia, melynek eredményeképpen dönt az ellátás továbbfolyósításáról, csökkentéséről, megszüntetéséről. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a 6. rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A jövedelemre vonatkozó adatokat, különös tekintettel a csekkek alapján történő igazolásra, valamint letiltásokra kétség esetén a folyósító szerv megkeresésével ellenőrizni kell, illetve az ellátást kérő kötelezhető a megállapító szerv által meghatározott adattartalmú jövedelemigazolás becsatolására. (5) Az e rendelet szerinti eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók. 5. (1) A benyújtott kérelem, valamint jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján az ellátást megállapító e rendelet 2. sz. mellékletét képező környezettanulmányt készít, amely az ellátást nyújtó részére egy tényállapotot rögzít. Ennek adatait az évenként kötelező felülvizsgálat alkalmával készítendő új környezettanulmány adataival kell összehasonlítani, melynek eredményeképpen a szükséges intézkedést meg kell tenni. (2) A jövedelem- és vagyonnyilatkozat, valamint a környezettanulmány csak az átmeneti segély esetében mellőzhető akkor, ha azok elkészítésének késedelme a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné. Egyedi mérlegelés alapján azonban utólag a tényleges rászorultság tisztázása céljából mindkettőt pótolni kell.

5 (3) Nem szükséges új környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező vonatkozásában bármilyen segélyezés esetén 1 évnél nem régebbi környezettanulmány rendelkezésre áll, és az ügyfél körülményeiben jelentős változás nem következett be. (4) Nem állapítható meg szociális ellátás annak, aki e rendelet feltételeinek nem felel meg. JOGOSULATLANUL IGÉNYBE VETT ELLÁTÁS MEGTÉRÍTÉSE 6. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére a mindenkor hatályos Szociális tv-ben foglaltakat rendelkezéseket kell alkalmazni. A D A T K E Z E L É S 7. (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszűntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: a.) a jogosult természetes személyazonosító adatait,

6 b.) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását, c.) a jogosult beföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, d.) a jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonosító adatait, e.) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, f.) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést, g.) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat, h.) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám) i.) a 2. (3) bekezdése szerinti személy esetében a Sényő Községben tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot, j.) közgyógyellátottakról vezetett nyilvántartás esetén a fentieken túl tartalmaznia kell az igazolvány sorszámát, k.) rendszeres szociális segélyben részesülők esetében a nem foglalkoztatott személy iskolai végzettségét és szakképesítését. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból csak a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatot ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek, az igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények részére eseti megkeresésük alapján szolgáltathatók adatok. 8. Ha a Szociális tv. másként nem rendelkezik a 7. szerinti nyilvántartásokból a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított 5 év elteltével a szolgálati időre jogosító ellátások kivételével törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. A szolgálati időre jogosító ellátások esetében az adott személyre vonatkozó adatok törlését a Kormány rendeletben szabályozza. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI

7 9. (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára: a.) a jegyző e rendeletben, illetve a Szociális tv-ben meghatározott feltételek szerint aa.) időskorúak járadékát, ab.) rendszeres szociális segélyt, ac.) a 16. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt ápolási díjat; b.) a képviselő-testület e rendeletben, illetve a Szociális tv-ben meghatározott feltételek szerint ba.) lakásfenntartási támogatás bb.) átmeneti segélyt bc.) temetési segélyt bd.) szociális üdülési hozzájárulást állapít meg (továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások) (2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat Sényő Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala utalja ki, kivéve, ha a határozaton feltüntetésre kerül az azonnali kifizetés engedélyezése. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 10. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet e rendeletben meghatározott módon az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell előterjeszteni, melyhez csatolni kell az egyes ellátásoknál meghatározott okmányokat, dokumentumokat.

8 (2) A Polgármesteri Hivatal az ellátások vonatkozásában formanyomtatványt rendszeresíthet, melyet az ügyfelek rendelkezésére bocsát. 11. (1) A Képviselő-testület e rendeletében meghatározott pénzbeli támogatások összegét az éves elfogadott szociális keret ismeretében kiegészítheti, a Szociális Ellátások Intézménye javaslata, közreműködése alapján természetbeni és pénzbeli támogatást nyújthat. (2) A képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő helyzetben (pl. természeti csapás, életveszély) pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönt, vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt támogatások megállapíthatósága tekintetében a Szociális Ellátások Intézménye véleményét ki kell kérni, kivéve, ha a segítségnyújtás azonnali intézkedést igényel. A kamatmentes kölcsön megállapítására az e rendelet 23. -ában foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy összegszerűségét és a visszafizetés határidejét a tényleges helyzet ismeretében kell meghatározni. (4) Ha a Szociális tv. a helyi rendeletben történő szabályozási kötelezettség nélkül határoz meg ellátásokat, akkor azt a törvényben meghatározottak szerint kell megállapítani. LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 12. A Képviselő-testület lakásfenntartási támogatást nyújt a.) a mindenkor hatályos Szociális tv-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás),

9 ÁPOLÁSI DÍJ 13. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 14. (1) Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó (Ptk b.) pont), ha állandó és tartós gondozásra szoruló a.) súlyosan fogyatékos, vagy b.) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. (2) A jegyző a fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére a Szociális tv.-ben foglalt összegű ápolási díjat állapít meg. 15. (1) A 16. (1) és (3) bekezdése szerinti ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos

10 a.) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, b.) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. (2) Az (1) bekezdés alkalmazása során fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes a.) étkezni, vagy b.) tisztálkodni, vagy c.) öltözködni, vagy d.) illemhelyet használni, vagy e.) lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni, feltéve, hogy esetében az a-e.) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. (3) A jegyző a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézmény szakvéleménye alapján dönt. 16. (1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, illetve az arra való jogosultságot meg kell szüntetni, a mindenkor hatályos Szociális tv. idevonatkozó rendelkezései alapján. (2) Az ápolási díjra való jogosultság az ápolási kötelezettség nem teljesítése esetében akkor nem áll fenn, illetve az arra való jogosultság akkor szűnik meg, ha az ápolást végző személy a.) több, egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, b.) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénes körülményeiről,

11 c.) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről (orvosi, egészségügyi ellátás biztosításáról). A fentiekről az ápolás helyszínén végzett környezettanulmány készítése során kell meggyőződni. A kötelezettség nem teljesítésének megállapítására legfeljebb 3 alkalommal történő ellenőrzés és figyelmeztetés után kerül sor. 17. (1) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a.) 100%-a, a 16. (1) bekezdésében foglalt esetben. b.) 130%-a, a 16. (2) bekezdésben foglalt esetben. (2) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az (1) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA 18. Az időskorúak járadékára vonatkozó szabályok megegyeznek a mindenkor hatályos Szociális tv-ben foglaltakkal. RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

12 19. (1) A Képviselő-testület rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú, nem foglalkoztatott személynek, aki a.) egészségkárosodott vagy b.) nem foglalkoztatott, c.) támogatott álláskereső feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele a Szociális törvényben szabályozottakban túl, hogy vállalja a beilleszkedést segítő programban való részvételt. A b.) pont szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedést segítő programban való részvételt. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. (2) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles: - a Szociális Szolgáltató Központ ( továbbiakban intézmény). (3) A jegyző a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyét megállapító felülvizsgálat esetén továbbfolyósító határozatát a jogerőssé válását követően haladéktalanul megküldi az intézmény részére, valamint a közmunka, közhasznú és közcélú foglalkoztatással megbízott részére. (4) A nem foglalkoztatott személy az együttműködés keretében köteles a.) a segély megállapításáról, felülvizsgálat esetén, továbbfolyósításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az intézménynél megjelenni és nyilvántartásba vetetni magát, b.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni, abban megállapodni és írásban megállapodást kötni, továbbá c.) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, szükség esetén indoklással alátámasztott javaslatot tenni másik program kidolgozására, vagy a

13 program módosítására (egészségi állapot megromlása esetén az alkalmatlanná válásáról, pl. foglalkozás-egészségügyi szakvéleményt bemutatni). (5) A jegyző a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyre vonatkozó együttműködésre a Szociális Ellátások Intézményét jelöli ki. Az együttműködésre vonatkozó megállapodást e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (6) Szociális Ellátások Intézményére a Polgármesteri Hivatal közreműködésével a beilleszkedést segítő program feltételeinek biztosítása érdekében megállapodást köt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltségével. (7) Az intézmény köteles a.) figyelemmel kísérni a (4) bekezdés szerinti határozatban foglalt határidők betartását és annak megszegése esetén megvizsgálni a mulasztás okát, továbbá a határozatból eredő kötelezettségek betartását, b.) tájékoztatni a nem foglalkoztatott személyt a beilleszkedést elősegítő program elkészítésének menetéről, a beilleszkedést segítő programok típusairól, eljárási szabályairól, c.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a nem foglalkoztatott személy bevonásával, valamint az e.) pont szerinti esetben a munkaügyi központ közreműködésével kidolgozni az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elősegítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást kötni, d.) folyamatosan kapcsolatot tartani a nem foglalkoztatott személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kísérni a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását, e.) a Munkaügyi Központtal történő együttműködés esetében előírni a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított évi IV. törvényben foglalt szolgáltatások igénybevételét, velük való kapcsolattartást, f.) a Munkaügyi Központ értesítését követő 5 napon belül tájékoztatni a jegyzőt, ha a beilleszkedést segítő programok keretein belül a nem foglalkoztatott személy keresőtevékenységet létesít, vagy rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátásra szerez jogosultságot, g.) 5 napon belül jelezni a képviselő-testületnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

14 h.) legalább évente írásos értékelést készíteni a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges a nem foglalkoztatott személy bevonásával módosítani a programot és ezekről tájékoztatni a jegyzőt, i.) a nem foglalkoztatott személlyel történő kapcsolattartásról a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 7. számú melléklete szerint esetnaplót vezetni. (8) A beilleszkedést segítő program típusai, amely kiválasztásában a rendszeres szociális segélyre jogosult személy szociális helyzete, mentális állapota az irányadó: a.) együttműködés a Munkaügyi Központ Kirendeltségével, azon ügyfelek esetén, akiknek a foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiac segítségével javíthatók és képesek a számukra megfelelő munkalehetőség elfogadására, b.) együttműködés az intézménnyel, amely során: ba.) mentálhigiénes, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, bb.) egyéni és csoportos készség-és képességfejlesztő foglalkozás, bc.) életvezetési tanácsadás, bd.) személyiségfejlesztő és önismereti tréning, be.) munkavégzésre történő felkészítési program, bf.) a Polgármesteri Hivatal által szervezett foglalkoztatás (közmunka, közhasznú, közcélú munka) keretében felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség biztosítására kerülhet sor. (9) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettséget az alábbi esetekben szegi meg : a.) az intézménynél az előírt határidőben nem jelenik meg, a beilleszkedést segítő program kidolgozásában nem működik közre, illetve a megállapodást nem írja alá, b.) az írásos egyéni beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti, c.) az együttműködés eljárási szabályait nem tartja be, d.) az önkormányzat, illetve a Munkaügyi Központ által felajánlott megfelelő munkát nem fogadja el,

15 e.) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. (10) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az intézmény az alábbiak szerint köteles eljárni: a.) a (9) bekezdés a-c.) pontjaiban foglalt esetekben három munkanapon belül felkeresi a jogosultat és megvizsgálja a mulasztás okát. Amennyiben a nem foglalkoztatott személy aa.) önhibáján kívül nem tett eleget az előírt kötelezettségnek, melyet az akadályoztatásának megszűnését követő 5 napon belül hitelt érdemő módon (saját maga vagy eltartottja megromlott egészségi állapotára hivatkozás alapján háziorvosi igazolás, álláskeresésre való hivatkozás alapján, a felkeresett munkáltató által a megjelenésre vonatkozó igazolás bemutatásával) igazol, megkezdheti, illetve folytathatja az együttműködést, ab.) önhibájából nem tett eleget az előírt kötelezettségnek, úgy 5 napon belül köteles jelenteni a jegyzőnek. b.) a (9) bekezdés d-e.) pontjaiban foglalt esetekben a Munkaügyi Központ, illetve a Polgármesteri Hivatal értesítését követő 5 napon belül értesíti a jegyzőt az együttműködés megszegéséről. (11) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt a (9) bekezdés b.) és c.) pontjaiban foglalt együttműködési kötelezettségét első alkalommal megszegi, akkor a jegyző a segély összegét az együttműködési kötelezettség megszegését követő hónap 1. napjától 6 hónapig 75 %-os mértékben folyósítja tovább. (12) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét súlyosan, vagy a (11) bekezdésben foglaltak két évben belül ismételten megszegi, akkor a rendszeres szociális segélyt a jegyző az együttműködési kötelezettség megszegése hónapjának utolsó napjával megszüntetni. Az együttműködési kötelezettség megszegésének kell tekinteni a Szociális tv-ben meghatározottakon túl a (9) bekezdés a.) pontjában meghatározott kötelezettség, valamint a Szociális tv. szerinti jogosultsági feltételek felülvizsgálatában történő együttműködési kötelezettség megszegésének eseteit.

16 (13) Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka és közcélú munka biztosításával történik. A foglalkoztatás időtartama legalább 30 munkanap, kivéve, ha a nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. A nem foglalkoztatott személy által egybefüggően végzett közcélú munka időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. A foglalkoztatást az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal szervezésében valósítja meg, aki az általa felajánlott megfelelő munkalehetőségről a nem foglalkoztatott személyt a munkakezdés időpontjánál legalább 3 munkanappal korábban tájékoztatja. ÁTMENETI SEGÉLY 20. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segély adható. (2) Átmeneti segély állapítható meg abban az esetben, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetében annak 250%-át. (3) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (4) Az átmeneti segély összege alkalmanként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, kivéve a kamatmentes kölcsön formáját. (5) Átmeneti segély alkalmanként és havi rendszerességgel adható.

17 21. (1) Az átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Szükségességét egyedi mérlegelés alapján kell elbírálni. (2) Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatás évente egyszer adható, összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. (3) Az összeget a kerekítés szabályai szerint Ft-ra kerekítve kell megállapítani. (4) A kölcsönt a felvételt követő 3. hónaptól számítva maximum 12 hónap alatt kell visszafizetni. A kölcsön visszafizetésének feltételeit szerződésben kell rögzíteni, illetve szabályozni, melyet a jegyző készít elő. SZOCIÁLIS ÜDÜLÉSI HOZZÁJÁRULÁS 22. (1) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig szociális üdülési hozzájárulást állapíthat meg, annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, feltéve, ha e rendelet 1. számú mellékletében szereplő jövedelem-és vagyonnyilatkozathoz csatolja a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által a nevére kiállított üdülési csekk fénymásolatát. (2) Az üdülési hozzájárulás összege amennyiben a.) a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át Ft/fő.

18 b.) a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át Ft/fő. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 23. (1) A képviselő-testület: a.) a lakásfenntartási támogatást, b.) az átmeneti segélyt, c.) a temetési segélyt természetbeni támogatásként is nyújthatja. (2) A pénzbeli ellátás helyett nyújtott ellátás különösen az élelmiszer, a gyógyszer, a tankönyv, a tüzelősegély, a közüzemi díjak, az intézmények térítési díjának kifizetése. Az élelmiszer biztosítását a kereskedővel, a gyógyszer biztosítását a gyógyszerésszel kötött külön megállapodás alapján is lehet rendezni. TEMETÉSI SEGÉLY 24. (1) Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja fenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó

19 havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében annak 300%-át. (2) Az (1) bekezdés szerinti temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-nál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának megélhetését veszélyeztetné. (3) A temetési segély összege: Ft. KÖZGYÓGYELLÁTÁSI JOGOSULTSÁG 25. (1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a létfenntartása magas gyógyszerköltsége miatt veszélyeztetve van. (2) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében annak 200%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át., feltéve ha a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik. (3) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. A közgyógyellátásra való jogosultság iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a havi

20 rendszeres gyógyító ellátásokról szóló, a Korm. rendelet alapján kiállított háziorvosi igazoláson túl a jövedelemszámításhoz szükséges jövedelemigazolásokat. HATÁSKÖRI RENDELKEZÉSEK 26. (1) A képviselő-testület e rendeletben szabályozott I. fokú szociális feladat- és hatásköreit a polgármesterre ruházza át. (2) Az (1) bekezdésben foglalt átruházott hatáskörök tekintetében a II. fokú hatáskört a képviselő-testület gyakorolja. (3) A (2) bekezdésben foglalt döntés előkészítése és végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladatát képezi. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 27. (1) A rendelet június 29. napján lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit hatálybalépésének napjától a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szociális tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2006. (IV.21.) Kt. rendelet. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

21 1. számú melléklet JÖVEDELEM ÉS VAGYONNYILATKOZAT KÖZGYÓGYELLÁTÁSI ÁPOLÁSI DÍJHOZ* IGAZOLVÁNYHOZ* LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSHOZ*

22 TEMETÉSI SEGÉLYHEZ* SEGÉLYHEZ* ÁTMENETI *A megfelelő rész aláhúzandó! SZEMÉLYI ADATOK: 1.) Az ellátást igénylő neve (leánykori név) (szül. helye, ideje /év, hó, nap/ anyja neve), (állampolgársága) (bevándorolt, letelepült, menekült): ) Az ellátást igénylő lakóhelye: ) Az ellátást igénylő tartózkodási helye:.. 4.) Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve (szül. helye, ideje /év, hó, nap), anyja neve:.. 5.) A törvényes képviselő állandó lakcíme:..

23 6.) Az igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:.. fő 7.) Az igénylővel közös háztartásban élő tartósan beteg, illetőleg testi vagy értelmi fogyatékos gyerekek száma: fő 8.) A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve, szül. helye, ideje /év, hó, nap/ anyja neve: a.) b.) c.) d.) e.) f.)... g.) 9.) A család egy főre jutó jövedelmének kiszámításánál figyelembe vehető személyek száma:.. fő 10.) Tartásra köteles hozzátartozók helye, tartózkodási helye:.....

24 JÖVEDELEMADATOK 1.) Kereső tevékenységből származó jöv. 2.) Vállalkozásból származó jövedelem 3.) Értékpapírból származó jövedelem 4.) Vállalkozásból kivont adóköteles vagyon 5.) Külföldről származó osztalék 6.) Osztalék 7.) Családi pótlék 8.) Háztartás után járó jövedelempótlék 9.) Tartásdíj 10.) Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások (átmeneti járadék, egészségkárosodási járulék, rendszeres szociális járadék, központi szociális segély) 11.) Önkormányzat és munkaügyi szerv által folyósított támogatások (rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvé-delmi támogatás, jövedelempótló támo-gatás, ápolási díj, rendszeresen adott átmeneti segély, munkanélküliek járadé-ka, pályakezdő segély, átképzési támoga-tás, álláskeresést ösztönző HOZZÁTARTOZÓK JÖVEDELME KÉRELM EZŐ a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.)

25 juttatás stb.) 12.) Egyéb: ingatlan eladása, bérbeadása, stb. Társadalombiztosítási Igazgatóság, illetve Nyugdíjbfolyósító Igazgatóság, valamint az önkormányzat által nyújtott egyéb jogcímen kapott támogatást, kivéve: temetési segély, alkalmanként adott átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, nevelőszülők számára fi-zetett nevelési díj és külön ellátmány, anyasági támogatás, tizenharmadik nyugdíj, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezmé-nyei, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás 12.) Az pontban fel nem sorolt mindenkori jogi szabályozás alapján a kérelmező, hozzátartozói vonatkozásá-ban kapott egyéb támogatások (megnevezése) JÖVEDELEM ÖSSZESEN: Egy főre jutó havi jövedelem:. Ft.

26 VAGYONRA VONATKOZÓ ADATOK: A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem ( a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 1. Gépjármű: B. Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft

27 Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jövedelem és vagyonnyilatkozatomban rögzített adatok változását a változástól számított 15 napon belül köteles vagyok a támogatást megállapítónak bejelenteni, melynek elmulasztása a támogatás megvonását is eredményezheti. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jövedelem és vagyonnyilatkozatban szereplő adatokról a Polgármesteri Hivatal a mindenkor hatályos jogi szabályozás alapján szolgáltat az arra jogosultnak adatot, s az adatok valódiságát ellenőrzi. Kelt:... év... hó... nap. nyilatkozattevő olvasható aláírása

28

29 KÖRNYEZETTANULMÁNY A JÖVEDELEM ÉS VAGYONNYILATKOZATHOZ ÜGYIRAT SZÁMA: /20 2. számú melléklet Készült: név lakcím alatt.. napján. Jelen vannak:.... Lakás neme (bérelt, OTP-s, saját, stb.) nagysága, m², szobaszám: A család rendszeres kiadása (megnevezés, összeg): A családra vonatkozó egyéb észrevételek, javaslatok: 29

30 A környezettanulmány... Sényő, szám alatti lakos. támogatása ügyében készült. Kmf a környezettanulmány készítésénél jelenlévő személy aláírása aláírása a környezettanulmányt készítő 3. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Sényő Község Önkormányzat (4533 Sényő, Kossuth u.69. sz., képviselője: Pehely Zoltán polgármester) - továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a Községi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ (4533 Sényő, Kossuth ú 22. sz.., képviselője: Vass Istvánné intézményvezető), - mint együttműködésre kijelölt intézmény között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 37/D. (2) bekezdésében, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. (4)-(5) bekezdésében és a Sényő Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi szociálisigazgatásról és pénzbeli szociális ellátásokról szóló 5/2006.( IV.21 )Kt sz. rendelet 21 -ában foglaltak alapján a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában. I. 30

31 AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN VÁLLALJA: 1. Értesíti az Intézményt azokról a nem foglalkoztatott személyekről, akiknek a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az Intézménnyel való együttműködést előírta. 2. Tájékoztatja az Intézményt a rendszeres szociális segély folyósításában bekövetkezett változásokról (szüneteltetés, megszüntetés, elhelyezkedés, lakcímének megváltozása, stb.), ami a nem foglalkozatott személy együttműködési kötelezettségének teljesítését érinti. II. AZ INTÉZMÉNY EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN VÁLLALJA: 1. A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megjelölt időpontban az Intézménynél megjelent nem foglalkoztatott személyt nyilvántartásba veszi, és egyben tájékoztatja: - az együttműködés eljárási szabályairól és a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, azok típusairól, - az együttműködésre kötelezett személy jogairól és kötelezettségeiről, - az együttműködés elmulasztásának, valamint megszegésének következményeiről. 2. Figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozatban a nem foglalkoztatott személy részére előírt határidő betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát. 3. Az Intézmény az ellátásban részesülő számára, beilleszkedésének elősegítése érdekében: a) egyéni képességeket fejlesztő, b) életmódot formáló, c) egyéni életvezetési, d) mentálhigiénés, e) rehabilitációs, f) reintegrációs, g) álláskeresésre irányuló, 31

32 h) munkára és pályára állítási, i) továbbtanulási, j) pályakorrekciós csoportfoglalkozásokat és tanácsadást szervez, k) felhívja a munkaügyi központnál történő nyilvántartásba vételre, és elhelyezkedése érdekében a vele való együttműködésre. 4. A nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a nem foglalkoztatott személy bevonásával - a 3. bekezdés k) pontja szerinti esetben a munkaügyi központ közreműködésével - az Szt. 37/D. (3) bekezdésében, valamint a Községi Önkormányzat Sényő Képviselőtestületének a helyi szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 5./2006. (IV..) Kt. rendeletének 21. -ában előírtak alapján kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítő programot, és arról írásban megállapodást köt a segélyben részesülő személlyel. A beilleszkedést segítő program a következőkre terjed ki: a) az Intézménnyel való kapcsolattartásra, b) az Intézmény által szervezett programokban való részvételre, c) a felajánlott és számára az Szt. 37/H. (6) bekezdése szerinti megfelelő munkalehetőség elfogadására, d) a Munkaügyi Központtal, való együttműködésre, figyelemmel az Önkormányzat és a Szabolcs - Szatmár Bereg Megyei Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltsége együttműködési megállapodására is, e) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre. 5. A megállapodást követően folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel, és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a programban foglaltak betartását, és amennyiben szükséges - a nem foglalkozatott személy bevonásával - módosítja a programot. 6. Legalább évente írásos értékelés megküldésével tájékoztatja az Önkormányzatot, a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. 32

33 7. A Szociális Szolgáltató Központtal való együttműködésre kötelezett személyek vonatkozásában soron kívül értesíti a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáját az együttműködési kötelezettség elmulasztásáról, megszegéséről, valamint minden olyan körülményről, mely a rendszeres szociális segély folyósításának megszüntetését vonhatják maguk után. A felek rögzítik, hogy ezen megállapodás június 30-án lép hatályba. Sényő, június 28. polgármester.. intézményvezető Pehely Zoltán sk. Polgármester Dr. Kardos Csaba sk. jegyző A kiadmány hiteléül: Sényő, július 25. CsobánTamara leíró 33

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2012.(III.28.) önkormányzati

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos bérlő albérlő haszonélvező családtag egyéb. Lakószobák száma: Lakás alapterülete:.m 2

A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos bérlő albérlő haszonélvező családtag egyéb. Lakószobák száma: Lakás alapterülete:.m 2 Makó Város Polgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 (átvétel: szignó: ) Etikett helye KÉRELEM adósságkezelési szolgáltatás megállapítására Név... Születési név:...... Szül. hely

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

1.. Önkormányzati segély

1.. Önkormányzati segély Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2013. ( XII.3.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelete módosításáról Mátraterenye

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben