a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya"

Átírás

1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. -ában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül élő személyek számára meghatározza Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által pénzbeli és természetben biztosított szociális ellátások formáit, jogosultsági feltételeit, igénybevételének módjait. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed: a.) Debrecen közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, b.) az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a) pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, c.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerinti családtagjára, továbbá a magyar állampolgár Szmtv. szerinti családtagjára, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. II. FEJEZET AZ EGYES TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK I. Cím Aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 3.

2 (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyre jogosult személy (továbbiakban: nem foglalkoztatott személy) együttműködésére kijelölt szervei: a Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság (továbbiakban: DEHUSZ Kht.) illetve a Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja (a továbbiakban: Családsegítő). (2) A nem foglalkoztatott személy az együttműködés keretében az Szt. 37/D. (1) bekezdésében foglaltakon túl köteles a számára felajánlott munkát elfogadni. (3) A Családsegítő a nem foglalkoztatott személy részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az alább felsorolt beilleszkedést segítő programokat szervezi: egyéni képességeket fejlesztő, életmódot formáló, egyéni életvezetési, mentálhigiénés, rehabilitációs, reintegrációs, álláskeresésre irányuló, munkára és pályára állítási, pályakorrekciós csoportfoglalkozások és tanácsadási. 4. (1) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül - az Szt. 37/D (1) bekezdésében foglaltak nem teljesítésén túl az, ha a nem foglalkoztatott személy: a.) a számára kijelölt munkáltatónál az előírt határidőben nem jelenik meg, vagy a megjelenést követően a munkáltató foglalkoztatása tárgyában tett nyilatkozatával az előírt határidőn belül a DEHUSZ Khtnál nem jelenik meg,

3 b.) az elfogadott munkát a megkötött megállapodásban, illetve a munkaszerződésben rögzített időpontban nem veszi fel, vagy a munkát nem az abban foglaltak szerint végzi, vagy a foglalkoztató szerv munkára vonatkozó utasításait nem tartja be, c.) a foglalkoztatására irányuló munkaviszony közös megegyezéssel szűnik meg. (2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az (1) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettség bármelyikét megszegi, akkor a segély összegét az együttműködési kötelezettség megszegésének időpontjától számított 6 hónapon keresztül 75%-os mértékben kell folyósítani. A nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettsége a segély csökkentett összegben történő folyósításának ideje alatt is fennáll. (3) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül - a Szt. 37/B. (2) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl - az, ha a nem foglalkoztatott személy: a.) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nem jelenik meg a DEHUSZ Kht-nál, b.) az együttműködési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, c.) a rendszeres szociális segély felülvizsgálati eljárásában a felülvizsgálati adatlapot, vagy a felülvizsgálati eljárás során a hiánypótlási felhívást a kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szociális Osztály részére nem küldi meg, d.) a foglalkoztatás megkezdéséhez szükséges orvosi alkalmassági vizsgálaton nem jelenik meg, vagy az orvosi szakvéleményt a kiállítástól számított 3 munkanapon belül a DEHUSZ Kht-nál nem mutatja be, e.) megfelelő foglalkoztatás hiányában a DEHUSZ Kht. erre vonatkozó nyilatkozatával a nyilatkozat keltétől számított 15 napon belül a Családsegítőnél nem jelenik meg és az Szt. 37/D. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a beilleszkedést segítő programban való részvételre nem köt írásbeli megállapodást, illetve a megkötött megállapodásban foglaltakat nem tartja be. (4) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegése esetén az Szt. 37/B. (2) bekezdés b.) pontja alapján a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. 5. (1) Az Önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek anyagi és munkaerőpiaci helyzetének javítására, valamint a segély kiváltása érdekében foglalkoztatást szervez. (2) A foglalkoztatás formái: közmunka, közhasznú munka és közcélú munka. (3) A foglalkoztatás formáiról, a foglalkoztatottak létszámáról, a munkakörökről, a foglalkoztatás időtartamáról, a foglalkoztató szervezetekről a Szociális Bizottság dönt. (4) A foglalkoztatás szervezését az Önkormányzat a DEHUSZ Kht. közreműködésével látja el. (5) A DEHUSZ Kht. a (2) bekezdés szerinti foglalkoztatást a Szociális Bizottság döntésének figyelembevételével szervezi meg az alábbiak szerint: a.) legalább 30 munkanap időtartamban saját foglalkoztatásában munkát ajánl fel, vagy b.) a döntésben megjelölt munkáltatóhoz irányítja a nem foglalkoztatott személyeket. (6) Az (5) bekezdés szerinti munkáltató lehet önkormányzati intézmény, Önkormányzat által alapított közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, valamint egyéb közhasznú szervezet, Önkormányzat illetékességi területén működő civil szervezet, ha az Önkormányzattal szerződést, együttműködési megállapodást kötött. (7) Az Önkormányzat az együttműködésre kijelölt szervekkel külön megállapodásban rögzíti az együttműködési kötelezettség és a foglalkoztatás lebonyolításával kapcsolatos feltételeket. II. Cím Lakásfenntartási támogatás 6. (1) A Szociális Bizottság, illetve a Józsa településrészen lakcímmel rendelkező személyek esetében a Józsai Településrészi Önkormányzat kérelemre normatív lakásfenntatási támogatást állapít meg az Szt. 38. (2)-(8) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelő jogosultaknak. (2) Kiegészítő lakásfenntartási támogatást állapít meg a Szociális Bizottság, illetve a Józsa településrészen lakcímmel rendelkező személyek esetében a Józsai Településrészi Önkormányzat annak, aki normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult és a.) a 62. életévét betöltötte és egyedülélő, vagy kizárólag a házastársával, élettársával, testvérével, vagy fogyatékos gyermekével él közös háztartásban, és a lakást más személy nem használja, vagy

4 b.) gyermekét, illetve gyermekeit saját háztartásban neveli, amennyiben a részére megállapított normatív lakásfenntartási támogatás összege a Ft-ot nem haladja meg. (3) A kiegészítő lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege Ft. 7. (1) A Szociális Bizottság, illetve a Józsa településrészen lakcímmel rendelkező személyek esetében a Józsai Településrészi Önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatás állapít meg rászorultság alapján annak aki: a.) a 62. életévet betöltötte és egyedülélő, vagy kizárólag házastársával, élettársával, testvérével, vagy fogyatékos gyermekével él közös háztartásban, és a lakást más személy nem használja, vagy b.) legalább 2 gyermekét saját háztartásában neveli, és az egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum %-a között van. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás tekintetében jogosultként az e rendeletben szabályozott feltételekkel bíró lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség használóját lehet figyelembe venni. (3) A rászorultság feltétele az, hogy a lakásfenntartás elismert költsége eléri, vagy meghaladja: a) a háztartásban élők havi jövedelmének 25%-át, b) egyedül élő esetén a havi jövedelmének 20%-át. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és a lakás négyzetméterére jutó helyben elismert költség szorzata. a.) Az elismert lakásnagyság mértéke: aa) ha a háztartásban egy személy lakik 35m 2, ab) ha a háztartásban két személy lakik 45 m 2, ac) ha a háztartásban három személy lakik 55 m 2, ad) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m 2, ae) ha négy személynél több lakik a háztartásban, az ad) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m 2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. b) A lakásfenntartási támogatás 1 m 2 -re jutó helyben elismert havi költsége Ft/ m 2. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás összege: a.) az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott jogosult esetében 2500,- Ft/hó, egyedül élő esetén 3500,- Ft/hó b.) az (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott jogosultnak: ba.) két gyermek esetén: 2500,- Ft/hó bb.) minden további gyermek esetén a ba.) pontban foglalt összegen felül gyermekenként 1200,- Ft/hó, de legfeljebb összesen 6000,- Ft/hó. 8. (1) A támogatást a (2) bekezdésben foglalt eseteket kivéve a közüzemi szolgáltatóhoz, illetőleg önkormányzati bérlakás esetén a bérbeadóhoz kell teljesíteni. (2) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás nem önkormányzati bérlakás bérleti díjának megfizetéséhez, illetőleg hagyományos fűtőanyag (pl. szén, fa, olaj) beszerzéséhez kerül megállapításra, a lakásfenntartási támogatást közvetlenül a jogosultnak kell teljesíteni. 9. (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez a külön jogszabályban meghatározottakon túl csatolni kell: bérleti (albérleti) szerződést, amennyiben bérleti (albérleti) díj megfizetéséhez igénylik a támogatás megállapítását, azon közüzemi szolgáltató számláját, amelynek megfizetéséhez igénylik a támogatást. (2) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. (3) A támogatás iránti kérelmet az év során folyamatosan lehet benyújtani. (4) A támogatást egy évre kell megállapítani, azon hónap első napjától, amikor a kérelmet benyújtották. III. Cím Adósságkezelési szolgáltatás

5 10. (1) A Szociális Bizottság lakhatást segítő ellátásként adósságkezelési szolgáltatást állapít meg a szociálisan rászorult személyek részére. Az Önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatás keretén belül: adósságcsökkentési támogatást és adósságkezelési tanácsadást nyújt. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás megállapítása iránti kérelmet a 2. számú melléket szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. Adósságcsökkentési támogatás 11. (1) A Szociális Bizottság adósságcsökkentési támogatást állapíthat meg az Szt /C -aiban, valamint jelen rendeletben foglalt feltételek mellett annak a szociálisan rászorult személynek, akinek egy-két fős háztartás esetén a használatában lévő bármely komfortfokozatú lakása legfeljebb 60 m 2 alapterületű, kertes családi háza legfeljebb 80 m 2 alapterületű, továbbá a háztartásban élő további személyek esetén legfeljebb 6-6 m 2 -rel növelt mértékű, de az a) pontban meghatározott mérték figyelembevételével az alapterület a 100 m 2 -t nem haladhatja meg, vagy lakásként használt nem lakáscélú helyisége legfeljebb 32 m 2 alapterületű. (2) Az (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott maximális lakásnagyság egy lakószobával növelt mértékben vehető figyelembe, amennyiben a háztartásban az Szt. 41. (1) bekezdésében, az Szt. 43/A. (1) bekezdésében, és az Szt. 43/B. (1) bekezdésében körülírt okból állandó ápolásra és felügyeletre szoruló személy ápolását végzik. (3) Adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusok: a.) áramdíjtartozás, b.) távhő-szolgáltatási díjtartozás, c.) víz- és csatornahasználati díjtartozás, d.) szemétszállítási díjtartozás, e.) lakbérhátralék. (4) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke a) családban élő igénylő esetén, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum: %-a alatt van, a támogatás az adósság 75 %-a, % alatt van, a támogatás az adósság 60 %-a, 200 % alatt van, a támogatás az adósság 50 %-a. b) egyedül élő esetén, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum % alatt van, a támogatás az adósság 75 %-a, % alatt van, a támogatás az adósság 60 %-a, % alatt van, a támogatás az adósság 50 %-a. Az a.) és b.) pontok szerinti támogatás mértéke nem haladhatja meg a Ft-ot. (5) Nem jogosult támogatásra az az adós, akinek az adósságállománya összesen a Ft-ot meghaladja. (6) Az adós az adósság és az önkormányzat által nyújtott adósságcsökkentési támogatás különbözetét (továbbiakban: önrész) köteles a követelés jogosultjának megfizetni. (7) Az adós az önrészt az általa tett nyilatkozattól függően egy összegben vagy részletekben havonta, de legfeljebb tizennyolc hónap alatt köteles megfizetni a követelés jogosultjának. Ezt a határidőt kérelemre a Szociális Bizottság az adósnak nem felróható okból előállott fizetési képtelensége miatt egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal meghosszabbítja. (8) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő adós egyidejűleg az Szt. 38. (5) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás összegére jogosult. A lakásfenntartási támogatás az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára jár. Amennyiben az adós a kérelem benyújtásakor az önrész egyösszegű befizetését vállalja, számára lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg, ha pedig tartozását az adósságkezelés időszaka alatt bármikor egy összegben fizeti meg, a befizetést követő hónap első napjától további lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, és a megállapított támogatás folyósítását meg kell szüntetni.

6 Adósságkezelési tanácsadás 12. (1) Az Önkormányzat a Családsegítővel kötött megállapodás alapján adósságkezelési tanácsadást működtet. (2) A Családsegítő adósságkezelői tanfolyamot végzett szakember (továbbiakban: tanácsadó) alkalmazásával, az adósságkezelési tanácsadás keretében a külön jogszabályban meghatározottakon túl: a.) haladéktalanul jelzi az Önkormányzatnak az adós fizetési képességének megváltozását, b.) jelenléti ívet, illetve nyilvántartást vezet az adósságkezelési szolgáltatásban való részvételről, (3) Az adós köteles: a) az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni a Családsegítőnél és vele megállapodást kötni, vagy akadályoztatása esetén ezt előre jelezni, és a mulasztását az akadályoztatás megszűnésétől számított 5 munkanapon belül pótolni, b) a tanácsadóval kötött megállapodásban foglaltakat betartani, c) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást 5 napon belül bejelenteni, amely fizetési képességét, készségét érinti, d) a tanácsadóval történő személyes találkozásában önhibáján kívüli akadályoztatása esetén az akadályoztatás okát haladéktalanul, de legkésőbb az akadály elhárulását követő 3 munkanapon belül a tanácsadó tudomására hozni, és hitelt érdemlően igazolni. Az adósságkezelési szolgáltatás közös szabályai 13. (1) A támogatás iránti kérelmeket év közben folyamatosan lehet benyújtani. (2) Az adós az adósságkezelési szolgáltatás megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a követelés jogosultjával megállapodást köt, melyet az aláírást követő nyolc napon belül köteles benyújtani a Szociális Osztályhoz. (3) Ha az adós az önrész megfizetését egy összegben vállalta, úgy a Szociális Osztály az önrész befizetéséről szóló igazolás becsatolását követő hónap tizedik napjáig az adós adósságcsökkentési támogatását átutalja a követelés jogosultjának. (4) Ha az adós a vállalt önrész-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a mulasztásnak a Családsegítő által történt észlelése és jelzése után a hatóság nyolc napos határidővel a vállalt kötelezettség teljesítésére szólítja fel az adóst. IV. Cím Lakbértámogatás 14. (1) A Szociális Bizottság a lakáscélú rendelet 32/D. (3) bekezdésében foglaltak alapján - feltéve, hogy az Önkormányzat sikerrel pályázik központi lakbértámogatás iránt - lakbértámogatást nyújt. (2)A lakbértámogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. (3) Lakbértámogatás állapítható meg annak a gyermekét háztartásában nevelő bérlőnek, aki: a.) a lakáscélú rendelet 2. (2)-(3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel, b.) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, c.) a bérelt lakás mérete nem haladja meg az Szt. 38. (4) bekezdés b-e) pontjaiban foglalt méreteket, d.) a család vagyona nem haladja meg a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19. szerinti vagyon mértékét, e.) rendelkezik bérleti szerződéssel és a bérelt lakás tulajdonosának azon nyilatkozatával, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságának az adóazonosító adatait megküldje az önkormányzat. (4) A lakbértámogatás mértéke a lakbér 60%-a, de legfeljebb Ft, melynek 50%-a központi, 50%-a önkormányzati forrás. (5) A lakbértámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

7 (6) A lakbértámogatás időtartama a (5) bekezdésben jelölt időponttól számított egymást követő három év, de legfeljebb a központi lakbértámogatás folyósításának időtartama. (7) A lakbértámogatás jogosultságának feltételeit évente felül kell vizsgálni. Amennyiben a (3) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, a lakbértámogatást meg kell szüntetni. (8) A lakbértámogatás folyósítására a lakásfenntartási támogatás folyósításának szabályait kell megfelelően alkalmazni. V. Cím 18. életévet betöltött tartósan beteg személy ápolása 15. (1) A Szociális Bizottság ápolási díjat állapít meg az Szt. 43/B. -ában foglaltak alapján annak a jogosultnak, aki tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg személy (továbbiakban: ápolt) ápolását, gondozását végzi. (2) Ápolási díj annak a Debrecenben élő nagykorú hozzátartozónak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150%-át, és az ápolt javára öröklési, tartási, vagy életjáradéki szerződés alapján gondozási kötelezettség nem áll fenn. (3) Az ápolási díj összege a nyugdíjminimum 80%-a. (4) Az ápolási díj iránti kérelemhez az Szt. 43. (1) bekezdésében foglaltakon túl csatolni szükséges: a.) az ápolóval közös háztartásban élők jövedelemigazolását, b.) az ápoló az ápolási díj iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló munkaviszonyára vonatkozó, vagy munkáltatói jövedelemigazolást, nyilatkozatot, c.) magánnyugdíj pénztári tagság esetén a belépési nyilatkozat másolatát, d.) öröklési, tartási, vagy életjáradéki szerződés másolatát. (5) Az ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálata során az ápoló köteles a (4) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt igazolásokat becsatolni. (6) A megállapított ápolási díjat az Szt ának rendelkezésein túl meg kell szüntetni akkor is, ha az ápoló vagy az ápolt ezt kéri. (7) Amennyiben az ápolási díj folyósítása a (6) bekezdésben, valamint az Szt. 42. (2) bekezdés a)-b) és d)-e) pontjában foglalt okok fennállása miatt kerül megszüntetésre, akkor a megszüntetés napja az utolsó ellátási nap. Amennyiben a támogatás felülvizsgálata során megállapítást nyer, hogy a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, úgy a támogatást a felülvizsgálat hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. VI. Cím Átmeneti segély 16. (1) A polgármester, illetve a Józsa településrészen lakcímmel rendelkező személyek esetében a Józsai Településrészi Önkormányzat átmeneti segélyt állapít meg az időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondokkal küzdő, vagy a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került jogosultaknak. (2) Az átmeneti segély teljes összege egy naptári évben a nyugdíjminimum 80 %- át nem haladhatja meg, kivéve a 18. (3) bekezdésében foglalt esetben.

8 (3) Az átmeneti segély mgállapítása iránti kérelmet az 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. Pénzbeli időszaki átmeneti segély 17. (1) Az Szt ában foglaltak figyelembevételével, átmeneti segélyként, rászorultsági alapon pénzbeli időszaki átmeneti segély adható annak a személynek, aki időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondokkal küzd, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 120 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 170 %-át. (2) Pénzbeli időszaki átmeneti segély kérelem alapján, a rászorultság mértékétől függően kettőtől hat hónap időtartamra állapítható meg. A segély minimális összege havonta a nyugdíjminimum 10 %-a, együttes összege pedig nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 70 %-át. A megállapított segélyt pénzbeli támogatásként a hónap tizennyolcadik napjáig kell folyósítani. (3) Az Önkormányzat annak a személynek, akinek lakása elemi csapás okozta kár következtében életveszélyessé vált, lakhatatlan, és a lakhatását önerőből nem tudja megoldani, valamint az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, legfeljebb tizenkét hónapig bérleti díj támogatást állapít meg. A támogatás mértéke havonta a bérleti díj összege, de legfeljebb Ft. (4) Az (1)-(3) bekezdéseken túl az Önkormányzat azon családoknak, amelyekben hármas, vagy többes ikrek születnek, és a család egy főre számított jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, a gyermekek három éves koráig (gyerekenként) nevelési támogatásként havonta Ft-ot állapít meg. Pénzbeli rendkívüli átmeneti segély 18. (1) Az Szt ában foglaltak figyelembevételével, átmeneti segélyként, a 17. (1) bekezdés szerinti jövedelmi feltételekkel rendelkező személynek, rászorultsági alapon pénzbeli rendkívüli átmeneti segély állapítható meg, ha létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) A pénzbeli rendkívüli átmeneti segély minimális összege a nyugdíjminimum 15 %-a. A tárgyéven belül nyújtott pénzbeli rendkívüli átmeneti segély együttes összege a nyugdíjminimum 50 %-át nem haladhatja meg. (3) A kérelmező rendkívüli élethelyzetére tekintettel a 17. (1) bekezdésében foglalt jövedelmi feltételektől a nyugdíjminimum háromszorosáig, míg a támogatás összegétől a nyugdíjminimum kétszereséig a döntéshozó eltérhet. (4) A szükséges adatokkal és mellékletekkel benyújtott pénzbeli rendkívüli átmeneti segély iránti kérelem elbírálása a beérkezését, illetőleg az eljárás hivatalból történt megindítását követően soron kívül történik. Az egyszerűsített határozatban rendelkezni kell a döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról. (5) Debrecen Város Napján (április 11-én) elsőként Debrecenben született, és itt élő gyermek édesanyjának, amennyiben a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum hétszeresét, pénzbeli rendkívüli segély állapítható meg. Az eljárás hivatalból indul. A támogatás mértéke: Ft. Az átmeneti segély természetbeni ellátási formái 19. (1) Az időszaki- és a rendkívüli átmeneti segélyek természetbeni ellátásként is nyújthatók. Természetbeni ellátás az élelmiszerutalvány, a gyógyszertámogatás, illetőleg a kelengyetámogatás. (2) Az Önkormányzat élelmiszerutalványt biztosíthat annak a személynek, aki megfelel a 17. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. (3) Az Önkormányzat gyógyszertámogatást biztosít annak a személynek, akinek a családjában az egy főre számított jövedelem a nyugdíjminimum 150%-a, egyedül élő személy esetén 200%-a alá esik. (4) Az Önkormányzattól kelengyetámogatásban részesül a Debrecenben élő szülő a gyermek születésekor, amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át. A támogatás iránti kérelem a születést követő 30 napon belül nyújtható be. A támogatás mértéke: gyermekenként Ft értékű vásárlási utalvány. (5) A természetbeni ellátás megállapítása az időszaki- illetőleg a rendkívüli pénzbeli átmeneti segélyekre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával történik. A támogatást - az ellátás tárgyiasult formájától függően - az

9 igénybevételére jogosító határozat, vagy utalvány átadásával, a támogatási összegnek a szolgáltatóhoz történő átutalásával, illetőleg a jogosított személy részére az ellátás közvetlen rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani. (6) Élelmiszer utalvány, illetve gyógyszertámogatás biztosítása esetén az élelmiszer, illetve a gyógyszer vásárlására kijelölt szolgáltatóval előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult jelentkezéskor az általa bemutatott élelmiszerutalványra, vagy gyógyszer támogatásra jogosító jogerős határozat bemutatása alapján biztosítják számára a szükséges élelmiszert, illetve gyógyszert. A szolgáltatás elszámolása havonként, a tárgyhónapot követő hónap tizedikéig a szolgáltató által a Szociális Osztályhoz számla és kimutatás megküldésével történik. VII. Cím Temetési segély 20. (1) Az Szt ában előírt feltételek és jelen rendeletben részletezett helyi szabályok alapján a polgármester temetési segélyt állapít meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 200 %-át és az elhunyt személy eltemettetéséről úgy gondoskodott, hogy erre egyébként nem volt köteles, vagy aki tartásra köteles volt, azonban a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segélyben részesíti az Önkormányzat továbbá azt a szülőt, gondviselőt, aki tizennegyedik életévét be nem töltött elhunyt gyermek eltemettetéséről gondoskodott, és a családban az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át. (3) A temetési segély megállapítása iránti kérelmet a 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. (4) A temetési segély összege: az (1) bekezdésben szabályozott esetben amennyiben a család egy főre számított jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 120 %-át, egyedül élő esetén a 160%-át, a támogatás összege a nyugdíjminimum 160 %-a, amennyiben a család egy főre számított jövedelme a nyugdíjminimum %-a, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum %-a között van, a támogatás összege a nyugdíjminimum 120%-a, a (2) bekezdésben szabályozott esetben a kérelmező rászorultságától függően a támogatás összege legfeljebb a nyugdíjminimum 300%-a, de nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a. (5) A segély iránti kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 30 napon belül kell benyújtani. (6) A temetési segély a jogosult személynek utalt pénzbeli támogatás. (7) A Szociális Bizottság minden év január 31-ig véleményezi a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét. VIII. Cím Közgyógyellátás 21. (1) Az Szt. 50. (1) bekezdésében meghatározott alanyi jogú, illetőleg az Szt. 50. (2) bekezdésében meghatározott normatív alapú közgyógyellátáson túl az Szt. 50. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat rászorultsági alapon közgyógyellátást biztosít annak a személynek, aki arra szociálisan rászorult. (2) Rászorultsági alapon közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 160%-át, egyedül élő személy esetén annak 200%-át, valamint havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 25 %-át eléri, vagy meghaladja.

10 (3) A közgyógyellátás iránti kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban* meghatározottakon túl a kérelmező családjára vonatkozó jövedelemigazolást. III. Fejezet AZ IDŐSKORÚ LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉT JAVÍTÓ TÁMOGATÁSOK I. Cím 70. életévüket betöltött személyek háztartási szilárd hulladékkezelési díjának támogatása 22. (1) A Szociális Bizottság a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatási díj megfizetéséhez (továbbiakban: közszolgáltatási díj) jövedelmi, vagyoni helyzetétől, foglalkoztatási jogviszonyától függetlenül támogatást állapít meg a 70. életévét betöltött egyedül élő jogosultaknak, vagy ha kizárólag házastársával, élettársával, valamint fogyatékkal élő egyenesági hozzátartozójával, továbbá testvérével él közös háztartásban. A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha legalább egyikük az előbbi életkort betöltötte, és a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek használják, valamint közszolgáltatási díjtartozásuk a szolgáltatónál nincs. (2) A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díj támogatás megállapítása iránti kérelmet a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. (3) A kérelem a jogosultság keletkezése (többek között hetvenedik életév betöltése, a lakásban élő hetvenedik életévnél fiatalabb - az (1) bekezdésben fel nem sorolt - családtagok és más személyek elköltözése, lakóhely változtatással a városba történő beköltözés, stb.) időpontját követően nyújtható be, s a beadását követő hónap első napjától állapítható meg a támogatás. (4) A támogatás mértéke: a.) legfeljebb 120 literes önálló gyűjtőedény használata esetén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési szolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendeletben meghatározott kötelező közszolgáltatási díj 100%-a, b.) a gyűjtőedényt közösen használók esetében a közös képviselő által leigazolt, az adott ingatlanra eső a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési szolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendeletben foglaltak alapján kiszámított kötelező közszolgáltatási díj összege. (5) A támogatásra való jogosultságot évente legalább egyszer felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a támogatásban részesülő személy a számára - a mulasztáshoz fűződő jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel - megküldött felülvizsgálati lapot a kézhezvételtől számított 15 napon belül a kért adattartalommal és mellékletekkel köteles a Szociális Osztály részére visszaküldeni. Az erre előírt határidő elmulasztása, illetőleg a felülvizsgálattal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén az ellátás folyósítását a mulasztást, illetve kötelezettségszegést követő naptól kezdődő hatállyal meg kell szüntetni. (6) A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díj támogatás felülvizsgálatához kapcsolódóan a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványt kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. (7) A támogatásról szóló határozatban megállapított jogosultság fennállásának időtartama alatt a közszolgáltatóhoz negyedévenként kell átutalni az átvállalt közszolgáltatási díjat. (8) A támogatás megszüntetésének időpontja a jogosultsági feltételek megszünése hónapjának utolsó napja. (9) A kedvezményezett házastársak, élettársak, testvérek egyikének halála esetén a támogatást a túlélő, lakásban maradó 62. életévét betöltött személy részére tovább kell folyósítani azzal a feltétellel, hogy a túlélő személy az elhalálozás tényét 30 napon belül köteles bejelenteni a Szociális Osztályon. Ilyen esetekben a pénzügyi átutalás jogosítottjának változását a támogatással kapcsolatos iratokon módosítani kell. II. Cím

11 A városban működő gyógyfürdő térítésmentes igénybevétele 23. (1) A polgármester a 62. életévüket betöltött, és nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásában, illetve időskorúak járadékában részesülő személyek részére az életminőségük javítása érdekében a városban működő gyógyfürdő évente hét alkalommal történő térítésmentes igénybevételéhez természetbeni ellátást állapít meg. (2) A gyógyfürdő térítésmentes igénybevételének megállapítása iránti kérelmet a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. (3) Az életkor szerinti jogosultság megállapításához a személyazonosság, a lakóhely és a társadalombiztosítási azonosító adatokat kell igazolni. III. Cím Időskorúak szociális közétkeztetésének támogatása 24. (1) A polgármester az Önkormányzat költségvetésében erre elkülönített összeg erejéig térítésmentes étkeztetést - amely magában foglalja a diétás étkeztetést is - biztosít annak a 62. életévét betöltött személynek, akinek a családjában az igazolt, elismert havi lakásfenntartási költsége, és a havi gyógyszerköltségek levonása után az egy főre számított jövedelem a nyugdíjminimum 50%-a, egyedül élő személy esetén 80%-a alá esik. (2) Az étkeztetés - a támogatást megállapító határozat alapján - a támogatott személy lakóhelyéhez legközelebb eső kijelölt önkormányzati intézményből történő elvitellel vehető igénybe. (3) A jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően legfeljebb a tárgyév végéig állapítható meg. (4) A szociális étkezést az étkeztető szervezetnél a jogosultságot megállapító határozat bemutatásával lehet igénybe venni. (5) Nem jogosult az (1) bekezdésben foglaltak szerinti étkeztetési támogatásra az, aki a Városi Szociális Szolgálatnál étkeztetésben és nappali ellátásban részesül. (6) Időskorúak szociális közétkeztetésének támogatásának megállapítása iránti kérelmet a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. IV. FEJEZET AZ EGYES TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI 25. (1) Az egyes támogatások benyújtására, elbírálására, folyósítására - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - jelen - ban foglalt közös szabályokat kell alkalmazni. (2) Amennyiben a szociális ellátás pénzbeli támogatásként és természetbeni ellátásként egyaránt biztosítható, az ellátás természetbeni formája az ügyfél kérelmére, vagy a hatóság mérlegelése alapján állapítható meg. (3) A jövedelem számítására irányadó időszak a Szt. 10. (1) bekezdésében meghatározott időtartam. A kérelmező, illetve a segélyezett a megváltozott jövedelmet 15 napon belül köteles bejelenteni a Szociális Osztálynak. (4) Az Szt. rendelkezésein alapuló pénzbeli ellátások (rendszeres szociális segély, ápolási díj, pénzbeli időszaki átmeneti segély) folyósítása során csak a tárgyhavi ellátás kiutalására tehető intézkedés, a támogatások megelőlegezett folyósítása nem engedélyezhető. (5) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatásból megtérítendő összeg, valamint a kamat összege méltányosságból elengedhető, illetve csökkenthető, valamint a visszafizetésére legfeljebb tizenkét havi részletfizetés engedélyezhető, melyről a polgármester dönt. 26. (1) A hatóság az átmeneti segély és a temetési segély megállapításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 71. (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetében egyszerűsített határozattal dönt.

12 (2) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az eljárás felfüggesztése, és az újrafelvételi eljárás. (3) Köztemetés - kivéve a vidéki köztemetés - valamint az átmeneti segély természetbeni formájaként nyújtott gyógyszertámogatás, az élelmiszerutalvány és a pénzbeli rendkívüli átmeneti segély esetében az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésének napjától számított 5 munkanap. 27. A Szociális Bizottság és a Józsai Településrészi Önkormányzat megbízatásának lejárta és újjáalakulása közötti időszakban, az ülések szünetelésének tartama alatt, valamint működésképtelenné válásuk esetén hatásköreiket a polgármester gyakorolja. V. FEJEZET Értelmező rendelkezések 28. Jelen rendelet alkalmazása tekintetében: 1. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 2. Havi jövedelem: az Szt. 4. (1) bekezdés a.) pontja szerinti jövedelem. 3. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: a.) a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében hírtelen fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete, b.) kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók estében a családfenntartó közeli hozzátartozó halála, c.) a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében a munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett munkanélküliség, a munkahely elvesztését követő 30 napon belül, d.) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár ( pl. tűz, szélill. hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, stb.), illetőleg meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás, stb.), e.) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás, f.) bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, g.) egyedülálló személynek büntetés végrehajtási intézetből történő elbocsátása. 4. Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma különösen: a.) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi terhe, b.) krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás), c.) gyógyászati segédeszközök beszerzése, d.) közgyógyellátásra nem jogosult személy folyamatos (három hónapnál hosszabb időtartamú) Ft értéket meghaladó gyógyszer szükséglete, e.) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl. tűz, szél- ill. hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, stb.), illetőleg meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás, stb.), 5. Lakás: lakás, családi ház, vagy az emberi életfunkciók gyakorlására és állandó emberi tartózkodásra alkalmas nem lakás célú helyiség, feltéve, hogy az építési hatóság a rendeltetés módosítására jogerős és végrehajtható engedélyt adott. 6. Használó: tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó. 7. Lakásfenntartás elismert havi költsége: az Szt. 38. (3) bekezdése szerint meghatározott költség. 8. Vagyon: a vagyon vizsgálatánál a Szt. 4. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározottakat kell figyelembe venni. Záró rendelkezések 29. (1) E rendelet július 1. napján lép hatályba. (2) E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13 (3) Az e rendelet szerint megállapított pénzbeli átmeneti segélyek összegét a hatályba lépés napjától december 31. napjáig időarányosan kell figyelembe venni. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 5/2006. (II. 24.) rendelet, valamint az azt módosító 17/2006. (V. 31.) Ö.r. és a 20/2006. (VI. 29.) Ö.r. Dr. Szekeres Antal Kósa Lajos jegyző polgármester

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben