I. fejezet. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásáról szóló 1993 évi III. törvény az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdése, 10. (1) bekezdése, 25. (3) bekezdése, 26. -a, 32. (3) bekezdése, 33. (7) bekezdése, a 45. (1) bekezdése, a 48. (4) bekezdése,, 62. (2) bekezdése, a 92 (1) (2) bekezdése, a 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. (9) bekezdése foglalt felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról a következőket rendeli el. I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és hatálya 1. (1) A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a szociális ellátási formákat, amelyek alkalmazásával az önkormányzat a rászorulók helyzetén javítani kíván, és szabályozza a jogosultság feltételeit. (2) A rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokat. 2. A rendeletet alkalmazni kell Nagyhajmás Község Önkormányzat közigazgatási területén élő: a) magyar állampolgárra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) a Sztv. 6 -ában meghatározott hajléktalan személyekre, f) az Sztv. 3. /2/-/3/ bekezdésében foglalt személyekre, g) hontalan személyekre. II. fejezet Szociális ellátások formái

2 3. A képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére pénzbeli ellátást, természetbeni ellátást és személyes gondoskodást nyújt. Pénzbeli ellátás 4. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 1 a) hatályon kívül helyezve 2 aa) hatályon kívül helyezve, b) a települési önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. -ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint: ba) települési támogatást állapít meg. Hatályon kívül helyezve Aktív korúak ellátása 3 5. Települési támogatás 6. (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt települési támogatást pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény ( továbbiakban: Szt. ) 45. -a alapján. (2) A települési támogatás nyújtható a) rendkívüli jelleggel aa) létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, ab) elhunyt eltemettetéséhez kapcsolódóan a temetés költségeinek viseléséhez, ac) elemi kár elhárításához, valamint ad) időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz, így különösen válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan; 1 Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (II.27.) rendelet (Hatálytalan: március 1-től) 2 Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (II.27.) rendelet (Hatálytalan: március 1-től) 3 Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (II.27.) rendelet (Hatálytalan: március 1-től)

3 b) eseti jelleggel ba) gyógyszer- és gyógyászati segédeszközhöz kapcsolódó kiadások mérséklésére, c) havi rendszerességgel ca) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, vagy cb) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére. 7. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, ha a kérelmező a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át és családjának vagyona nincs. (2) A létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke a rászorultsághoz igazodóan alkalmanként Ft-tól mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 100 %-áig terjedhet, azzal, hogy egy család egy évben rendkívüli települési támogatást figyelmen kívül hagyva a 8. és 9. szerint támogatásokat - legfeljebb mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének hatszorosával megegyező értékben kaphat. (3) A létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére megállapítható települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható, így különösen: élelmiszer-utalvány, tüzelősegély, tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, illetve térítési díjak kifizetéséhez, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló támogatás formájában. (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 3. melléklet szerint nyilatkozatot. 8. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani elhunyt eltemettetéséhez kapcsolódóan a temetés költségeinek viseléséhez annak a kérelmezőnek, aki a) az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, vagy b) eltemettetésről a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 20. (1) bekezdése alapján köteles volt gondoskodni, azonban a temetési költségek viselése a saját, vagy a családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, egyedül élők esetében annak 650 %-át nem haladja meg. (2) Az elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulás céljára megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke Ft. (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat,

4 b) temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlát, c) amennyiben a települési támogatást nem az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál igénylik, úgy az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. 9. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani az elemi kár elhárításához annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élők esetében annak 350 %-át nem haladja meg. (2) Az elemi kár elhárításához megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke a rászorultsághoz igazodóan alkalmanként Ft-tól mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 100 %-áig terjedhet. (3) A rendelet 9. -ának alkalmazásában elemi kárnak kell tekinteni a tűz, robbanás, nagy sebességű szélvihar, földrengés, földcsuszamlás, felhőszakadás, árvíz, belvíz, jégverés által okozott károkat. (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) elemi kár esetén a helyreállítás várható költségeiről készített kimutatást. 10. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz, - így különösen válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan - annak a kérelmezőnek, akink a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élők esetében annak 150 %-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. (2) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke a rászorultsághoz igazodóan alkalmanként Ft-tól mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 100 %-áig terjedhet, azzal, hogy egy család egy évben rendkívüli települési támogatást figyelmen kívül hagyva a 8. és 9. szerint támogatásokat - legfeljebb mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének hatszorosával megegyező értékben kaphat. (3) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz megállapítható települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható, így különösen: élelmiszer-utalvány, tüzelősegély, tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, illetve térítési díjak kifizetéséhez, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló támogatás formájában.

5 (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 2. melléklet szerint nyilatkozatot, c) keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, d) várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást, e) a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel kért települési támogatás esetében a támogatásra okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. 11. (1) Eseti jelleggel települési támogatás állapítható meg gyógyszer- és gyógyászati segédeszközhöz kapcsolódó kiadások mérséklésére annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élők esetében annak 250 %-át nem haladja meg és a kérelmező gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz költsége a család egy főre jutó havi jövedelemének 20 %-át meghaladja, feltéve, hogy kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult. (2) A gyógyszer- és gyógyászati segédeszközhöz kapcsolódó kiadások mérséklésére megállapítható települési támogatás összege legalább 2000 Ft, de legfeljebb 5000 Ft. (3) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, c) a gyógyszer, és gyógyászati segédeszköz költségét tanúsító gyógyszertári számlát és jelen rendelet 3. melléklet szerinti háziorvosi igazolást (1) Rendszeres települési támogatás állapítható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %- át nem haladja meg, feltéve, hogy a kérelmező a lakókörnyezetének rendezettségéről e rendelet 5. (9) bekezdése szerint gondoskodik, családjának egyik tagja sem részesül lakásfenntartási támogatásban, és családjának vagyona nincs. (2) A települési támogatás megállapításának további feltétele, hogy a) kérelmező a lakókörnyezetének rendezettségéről gondoskodik az 5. -ban foglaltak szerint, továbbá b) amennyibe a kérelmező nem részesül fogyatékossági támogatásban, vagy az egészségkárosodásának mértéke a 60 %-ot nem haladja meg-, a kérelem beadásával egyidejűleg tett nyilatkozatában vállalja, hogy havi 1 nap, de évente legfeljebb összesen 12 nap közérdekű önkéntes munka elvégzését vállalja Nagyhajmás Község Önkormányzat által meghatározott időpontban a 4. melléklet szerinti, az ellátás megállapítását követő 15 napon belül megkötött megállapodás alapján Nagyhajmás településen. (3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható rendszeres települési támogatás összege havi Ft. 4 Módosította a 2/2016. (II.27.) rendelet (Hatályos: március 01-től)

6 (3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható rendszeres települési támogatás természetben kell nyújtani kérelmező nyilatkozata szerinti közüzemi szolgáltató részére (4) Azon személy részére, akinél előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható rendszeres települési támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. (5) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 2. melléklet szerint nyilatkozatot, c) a kérelmező nevére szóló, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokról (víz, gáz, villany, fűtés költségek) szóló előző havi számlák másolatát. (6) Amennyiben a kérelmező a (2) bekezdés a) pontjában előírt feltételeket nem teljesíti, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást meg kell szüntetni, és a döntés jogerőre emelkedéstől számított hat hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás iránti kérelmet. (7) Amennyiben a kérelmezőt a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel alól a 8. bekezdés szerint a képviselő-testület nem mentesítette, és a megállapodást az ellátás megállapításától számított 15 napon belül nem kötötte meg vagy a kötelezettségének a 4. melléklet szerinti megállapodásnak megfelelően nem tett eleget, újabb települési támogatás részére rendkívüli települési támogatási eseteket kivéve nem állapítható meg, illetve a korábban megállapított lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatást meg kell szüntetni. Újabb, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a háztartás bármely tagja számára csak a (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség teljesítését követően állapítható meg. (8) A (2) bekezdés b) pont szerinti feltételt kérelemre méltányosságból a képviselő-testület csökkentheti vagy elengedheti, amennyiben a) kérelmező egészségkárosodásának mértéke a 40 %-ot meghaladja, de a 60 %-ot nem éri el, vagy b) a kérelmező a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy c) rendszeres települési támogatásban arra tekintettel részesül, hogy a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, vagy ápolási díjra jogosult, d) egészségi állapotának rosszabbodás, illetve tartósan beteg állapota előreláthatólag 3 hónapot meghaladó időtartamban fennáll, és ezt orvosi igazolással igazolja. 5 (9) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező, illetve az ellátás jogosultja a) az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja, c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, az udvaron szemetet, lomot nem halmoz fel, a szemetet, lomot rendszeresen a hulladékkezelés szabályainak megtartásával eltávolítja, d) az általa lakott ingatlan területén gondoskodik a rágcsálók, kártevők irtásáról, 5 Módosította a 2/2016. (II.27.) rendelet (Hatályos: március 01-től)

7 e) az általa lakott ingatlanban gondoskodik a vizes helyiségek, valamint az udvari illemhely rendeltetésszerű használatáról, rendszeres takarításáról, fertőtlenítéséről, f) A kerítéssel kívül határos terület, a járda tisztántartásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodik. 13. (1) Rendszeres települési támogatás állapítható a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére annak a kérelmezőnek, akink a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- nem haladja meg, feltéve, hogy a kérelmező a lakókörnyezetének rendezettségéről e rendelet 5. (2) bekezdése szerint gondoskodik, és családjának vagyona nincs. (2) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatás havi összege Ft. (3) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 2. melléklet szerint nyilatkozatot, b) a tartós beteg állapot és az ápolási, gondozási szükséglet igazolásáról a 5. melléklet szerinti háziorvosi igazolást. (4) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatás nem állapítható meg, ha a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, ab)a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg, b) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a települési támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak, c) a kérelmező szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, d) a kérelmező keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja. (5)Az 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

8 c) az ápolt személy meghal, d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, e) a (4) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. (6)Az ápolt személy halála esetén a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatás folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 14. Eljárási szabályok (1) A települési támogatás iránti kérelmet jelen rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) A rendkívüli települési támogatás az Szt. 45. (5) bekezdés szerint kérelemre és hivatalból is megállapítható. (3) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára ugyanarra az élethelyzetre települési támogatás kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetét 30 napon belül ismételten nem állapítható meg. (4) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatást a gyermekre, illetve fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. (5) A települési támogatás felhasználásnak ellenőrzése keretében a jogosult a felhasználást alátámasztó dokumentumok becsatolására a felhasználást követő 60 napon belül felhívható. (6 ) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától illeti meg, az ellátást legfeljebb egy évre lehet megállapítani. 6 (7) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó települési támogatása a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától illeti meg, az ellátást legfeljebb egy évre lehet megállapítani. A havi rendszerességgel járó települési támogatás ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző két hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. (8) A rendszeres települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani, a rendkívüli települési támogatás a megállapítást követő 15 napon belül kell kifizetni. A települési támogatás kifizetetéséről, illetve folyósításáról a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 6 Módosította a 2/2016. (II.27.) rendelet (Hatályos: március 01-től)

9 7 (9) A települési támogatásról átruházott hatáskörben e rendelet 8. szerinti esetben a polgármester, a további esetekben a Képviselő-testület dönt a kérelem beadását követő első ülésen. (10) A polgármester települési támogatással kapcsolatban hozott döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezést a képviselő-testület a következő ülésén bírálja el. Szociális kölcsön 15. (1) A rendkívüli települési támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, a településen lakóhellyel, vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére a hozzátartozóik Nagyhajmáson való eltemettetése céljára. (2) Temetési célra kamatmentes kölcsönként nyújtott rendkívüli települési támogatást (továbbiakban: szociális kölcsön) annak a kérelmezőnek nyújt az önkormányzat, aki rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik, ezt három hónapra visszamenőleg igazolni tudja, és a jövedelemviszonyai tekintetében a családban élőknél az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. (3) A szociális kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeiről megállapodást kell kötni, amelyben a kérelmezőt és a vele együtt élő, jövedelemmel rendelkező családtagokat adóstársként kell feltüntetni. (4) Amennyiben az adós vagy adóstársa elmulasztja a megállapodásban rögzített havi törlesztő részlet fizetését, azzal késedelembe esik, a hátralévő teljes összeg azonnal, egy összegben, a z Szt-ben meghatározott kamattal együtt esedékessé és behajthatóvá válik. (5) A szociális kölcsön folyósításával és visszafizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat a pénzügyi csoport látja el, aki a tárgyhónap végén a részletfizetések teljesítéséről kimutatást készít. (6) A szociális kölcsön felső határa Ft, amelyet havi egyenlő részletekben, legfeljebb 12 hónap alatt kell visszafizetni. A megállapított szociális kölcsön havi visszafizetési kötelezettsége a folyósítást követő 2. hónap első napjától esedékes; a részletfizetési kötelezettségnek a tárgyhó 20. napjáig kell eleget tenni. 7 Módosította a 2/2016. (II.27.) rendelet (Hatályos: március 01-től)

10 Óvodáztatási támogatás Hatályon kívül helyezve III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 17. A Képviselő-testület a jogosultak részére a következő természetbeni ellátásokat biztosítja: a) köztemetés, b) pénzbeni ellátás helyett közüzemi díjak, tankönyvek, tanszerek, térítési díjak, élelmiszerutalvány, Erzsébet-utalvány, és tüzelősegély biztosítása, d) szociális célú tűzifa támogatás e) gazdálkodást segítő támogatás. Köztemetés 18. Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítése alól, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a) részben mentesíthető, ha a megtérítésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és a kérelmezőnek és családjának vagyona - az Szt. 4. (1) bekezdés b)pontja szerint - nincs, vagy b) egészben mentesíthető, ha a megtérítésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és a kérelmezőnek és családjának vagyona - az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja szerint - nincs. Szociális célú tüzelőanyag támogatás 19. (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló jogszabály alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosít Nagyhajmás Község Önkormányzata számára. 9 (2) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, szociális célú tüzelőanyagot (tűzifát) biztosít rászoruló személyeknek. A kérelem elbírálásakor előnyt élvez az a kérelmező, aki a kérelem benyújtásának időpontjában 8 Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (II.27.) rendelet (Hatálytalan: március 1-től) 9 Módosította a 9/2015. (XI.25.) rendelet (Hatályos: november 26-tól)

11 a) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult, b) az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult, c) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolód ó kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő élvez előnyt) jogosult, d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, e) aki lakásfenntartási támogatásra jogosult. (3) A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. (4) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának javaslata alapján szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható. (5) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra függetlenül a (2) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülésétől a) az a személy, aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy b) az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában nyújt be kérelmet, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 10 (6) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 6. melléklete szerinti kérelemre indul. A kérelmeket a támogatás évének december hó 11. napjáig lehet benyújtani a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. 11 (7) A kérelmeket legkésőbb a támogatási évet követő év január 15. napjáig a Képviselőtestület bírálja el. (8) A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet 7. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tüzelőanyag házhoz-szállításáról legkésőbb a támogatási évet követő év február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. Gazdálkodást segítő támogatás 20. (1) A családi szükségletek kielégítését szolgáló segítő támogatás lehet: a) kisállattartáshoz (sertés, nyúl, baromfi) szükséges hely előkészítése, b) kisállattartáshoz tenyészanyag, és annak házhoz szállítása c) takarmány biztosítása, d) mezőgazdasági szolgáltatások, e) tanácsadás és szakképzés. 10 Módosította a 9/2015. (XI.25.) rendelet (Hatályos: november 26-tól) 11 Módosította a 9/2015. (XI.25.) rendelet (Hatályos: november 26-tól)

12 (2) Támogatásban csak azok a Nagyhajmás községben lakóhellyel rendelkező családok, vagy egyedül élők részesülhetnek, akiknél a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori érvényes minimálbér összegét és kisállattartásra alkalmas helyiséggel rendelkezik. (3) A támogatás családonként kisállattartás esetében nem haladhatja meg éves szinten az Ft-ot. (4) Az igénylő köteles az általa kért állatot átvenni és a rendelkezésre bocsátott takarmánnyal felnevelni. (5) A támogatásban részesülőt megilleti az általa felnevelt állatok, valamint a betakarított termény családi szükségleten felüli részének szabadon való felhasználásának joga. (5) A gazdálkodást segítő támogatás megállapítása a Képviselő- testület hatáskörébe tartozik. (6) A támogatott személy, családok köréről, jogairól, kötelességeiről, a támogatás eljárási rendjéről részletes szabályzat rendelkezik, amely a jelen rendelet mellékletét tartalmazza. (7) A kisállattartás, növénytermesztés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában akkor nyújtható támogatás, ha a képviselő-testület pályázatot nyújt be, és azon e célra támogatást nyer. IV. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Ellátások formái 21. A Képviselő-testület a szociálisan rászorultak részére feladatellátási szerződés útján személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat biztosítja: a) alapszolgáltatás keretében: aa) étkeztetés, ab) házi segítségnyújtás ac) családsegítés ad) gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a mágocsi Szociális Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. 12 Módosította a 2/2016. (II.27.) rendelet (Hatályos: március 01-től)

13 13 (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a Szociális Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsorolt szervek, a gyámhatóság, valamint bármely állampolgárnak a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet illetve jelzést közvetlenül a Szociális Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál lehet benyújtani. (3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt ai határozzák meg. Étkeztetés 23. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) A Képviselő-testület az étkeztetést a mágocsi Szociális Gondozási Központon keresztül biztosítja az étel házhoz szállításával. Házi segítségnyújtás 24. (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a mágocsi Szociális Gondozási Központon keresztül biztosítja. (2) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulás formájában látja el, a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Hegyháti Szociális Alapellátási Központon keresztül. Családsegítés 25. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 14 (2) A családsegítés térítésmentes, melyet az önkormányzat a mágocsi Szociális Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosít. 13 Módosította a 2/2016. (II.27.) rendelet (Hatályos: március 01-től) 14 Módosította a 2/2016. (II.27.) rendelet (Hatályos: március 01-től)

14 (3) A családsegítés feladatait a Sztv a határozza meg. V. fejezet Eljárási rendelkezések 26. (1) A rendeletben megállapított feladatokat a képviselő-testület átruházott hatáskörének gyakorlójaként: a) a Képviselő-testület, b) a polgármester látja el. (2) A Képviselő-testület hatáskörébe e rendelet 7. -ában, aiban, 15. -ában és aiban meghatározott ellátások tartoznak. (3) A polgármester hatáskörébe e rendelet 8. - ában, meghatározott ellátások tartoznak. (4) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezést a képviselőtestület a következő ülésén bírálja el. 27. (1) E rendelet alkalmazásában a jövedelem, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedül élő, a háztartás, az egyedülálló, a tartásra köteles és képes személy, a rendszeres pénzellátás, a kereső tevékenység, az aktív korú meghatározása megegyezik az Szt. 4. (1) bekezdésében felsoroltakkal. (2) E rendelet alkalmazásában vagyon alatt, az Szt. 4. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni. (3) A (2) bekezdésben foglaltak vizsgálatához a vagyon értékéről a kérelmező nyilatkozatot tesz. Kétség esetén rendszeres támogatás iránti eljárásban, az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalnál az ingatlan forgalmi értékének megállapítása iránt kell intézkedni, egyéb támogatás iránti eljárásban, az illetékes adóhatóságtól adó- és értékbizonyítványt kell beszerezni. (4) A jogosultság megállapításakor a) a rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát, c) ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időszak nem éri el a 12 napot, akkor az eltelt időszak szerinti, egyhavi átlagos jövedelmet kell figyelembe venni. (5) Jövedelem igazolható:

15 a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói igazolással, b) álláskeresési ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás összegét igazoló szelvényt, ennek hiányában a Munkaügyi Központ által kiállított határozattal, c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal, d) vállalkozó esetében az állami adóhatóság illetékes adóigazgatósága által kiállított igazolással. 28. (1) A kérelem megalapozott elbírálásának biztosítása érdekében az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők életkörülményeit, jövedelmi, vagyoni helyzetüket, szociális, egészségi állapotukat, s a kérelem elbírálásához szükséges egyéb körülményeket. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező említett adatai a kérelem elbírálója előtt más eljárásból már ismertek. Ez esetben a kérelemre rá kell vezetni a korábbi ügyek tárgyát és ügyiratszámát. 29. (1) Az időszakos és rendszeres ellátást biztosító támogatások, segélyek esetében évente felül kell vizsgálni a támogatásra való jogosultság, rászorultság, jövedelmi, vagyoni és egészségi megalapozottságát. (2) Amennyiben a jogosult körülményei olyan mértékben változnak meg, hogy az ellátásra való jogosultság már nem állapítható meg, az ellátást meg kell szüntetni. (3) A rendszeres pénzbeni ellátásokat utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani a jogosult által megadott bankszámlára. A nem rendszeres ellátások kifizetése a házi pénztárból történik a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kifizetés módjáról és határidejéről melyről az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. (4) Ha a havi rendszeres szociális ellátás és a havi rendszerességgel adott önkormányzati segély nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összegének harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 30. (1) A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére az Sztv ában foglaltakat kell alkalmazni.

16 (2) A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a kötelezett bármely szociális ellátásra- kivéve a rendkívüli települési támogatást- csak akkor válik jogosulttá, ha visszafizetési kötelezettségének eleget tett, ennek elmulasztása esetén a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő egy év eltelte után. (3) A képviselő-testület a hatáskörében tartozó szociális ellátások közül a jogosulatlanul, továbbá jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás megtérítésének elrendelését követően a megtérítés összegét, illetve a pénz egyenértékét és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, ha a visszafizetendő összeg megfizetése az ellátásban részesült személy és a vele közös háztartásban élők létfenntartását súlyosan veszélyezteti. VI. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 31. (1) Ez a rendelet március 1-jén. napjával lép hatályba, a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagyhajmás Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló 4/1997. (IV.28.) önkormányzati rendelete. Nagyhajmás, február 25. Molnár Norbert polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Nagyhajmás, február 27. Egységes szerkezetbe foglalva: február 29. dr. Morvay Klaudia jegyző

17 1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 1. A települési támogatást az alábbi célra kérem: Személyes adatok 2.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 2.3. A házastárs/élettárs személyes adatai: Neve: Születési neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen:... fő Az oktatási intézmény Megjegyzés * Név megnevezése, ahol a Születési hely, idő gyermek tanulmányokat folytat * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, - ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak, - ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy - életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

18 3. Jövedelemi adatok A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban: A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa /Élettársa 1. Munkaviszonyból és a más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem: - ebből közfoglalkoztatásból származó jövedelem: 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: 3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: 4. Táppénz és gyermek-gondozási támogatások: 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: 7. Egyéb jövedelem: 8. Összesen: Gyermekei Összesen 4. Nyilatkozatok: 4.1. Kérelmező lakásviszonyai: Milyen minőségben lakik a lakásban? : tulajdonos társbérlő jogcím nélküli tulajdonos rokona albérlő szívességi használó főbérlő ágybérlő egyéb.... főbérlő rokona A lakás komfortfokozata: összkomfortos komfortos komfort nélküli A lakás fűtésmódja: A lakás alapterülete:. m2 szobák száma: Az ingatlan típusa:

19 családi ház sorház szolgálati lakás egyéb (önkormányzati bérlakás) A lakáshoz tartozik-e kert?: igen nem Ha igen, mekkora:.m2 ; miként hasznosítják: a hasznosításából milyen nagyságú éves jövedelmet érnek el: Ha nem használja a kertet, miért nem: - egészségi állapota miatt - egyéb okból: Részesül-e a kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója olyan ellátásban, amelynek feltétele a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása? igen, aktív korúak ellátásában; jogosult neve:... települési támogatás; jogosult neve:... nem Lakásfenntartás havi költségei: 1.) lakbér vagy albérleti díj:... Ft. 2.) vízdíj:... Ft 3.) áramdíj:... Ft 4.) gázdíj:... Ft 5.) fűtés díja:... Ft 6.) lakásvásárlással kapcsolatos havi törlesztő részlet:... Ft 8.) egyéb:... Ft 4.3. Albérlőt tartok: igen nem 4.4. Tartási -. öröklési-, életjáradéki szerződéssel rendelkezem: igen nem 5. Nyilatkozatok: (A kérelmező részéről:) 5.1.Nyilatkozat a közérdekű önkéntes munka vállalásáról.. (kérelmező neve) kijelentem, hogy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott havi rendszeres települési támogatás megállapítása esetén havi 1 nap közérdekű önkéntes munka végzését Nagyhajmás Község Önkormányzatánál az Önkormányzattal kötött megállapodás szerint, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint vállalom/ nem vállalom. ( a megfelelő rész aláhúzandó 5.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

20 életvitelszerűen lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó), és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (A kérelmező házastársának /élettársának részéről:) Felelősségem tudtában kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatok valódiságát a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizze Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés a szociális támogatásokból való kizárást vonja maga után. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság illetékes adóigazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Mágocs, Kérelmező aláírása Nagykorú hozzátartozó aláírása

21 2. melléklet 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez A hatóság tölti ki. Ügyiratszáma: - /...../2015 Tájékoztatom, hogy a vagyonnyilatkozatban szereplő adatokat a helyi szociális ellátások iránti kérelem elbírálásához Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szerint használja fel. A vagyonnyilatkozatot kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! VAGYONNYILATKOZAT I. A kérelmező személyi adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely: II. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: A B C Név Születési helye, ideje Anyja neve (születési név) (év, hó, nap) III. Tulajdonjog hiányában az ott lakás jogcíme: (bérlet, albérlet, stb.) IV. A kérelmező, valamint vele közös háztartásában élő személyek tulajdonában lévő ingatlanok:

22 Ingatlan megnevezése * Tulajdonos neve, születési hely, idő anyja neve Tulajdoni hányad Cím és helyrajzi szám A szerzésé éve és jogcíme A tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke ** *Családi ház, lakás, üdülő, telek, zártkert, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, termőföld, szántó, erdő, tanya, egyéb. A forgalmi értékbe beleszámítandó a megadott helyrajzi számon fennálló építmények értéke is. **Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. V. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásában élő személyek tulajdonában lévő gépjárművek, ipari, mezőgazdasági gépek adatai: Gyártmány Típus Jelleg* Rendszám Gyártási év Szerzési év Hasznosítás** Becsült forgalmi érték*** * Személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, egyéb. ** Hasznosítás: vállalkozásban vagy magáncélra. ***Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A vagyonnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez és az adatok Adóügyi Osztályához történő továbbításához hozzájárulok. Kelt:... év... hó... nap kérelmező aláírása

23 3. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Igazolás a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz költségéről ( háziorvos / szakorvos tölti ki) 1. Személyes adatok: Név.: Születési helye, ideje:.. Anyja neve: Lakóhely: TAJ szám:.. 2. Havi gyógyszerköltségre vonatkozó adatok: Igazolom, hogy nevezett részére betegségei miatt, gyógykezeltetéséhez havi rendszerességgel az alábbi gyógyszerek szedése javasolt: Háziorvos és szakorvos által javasolt gyógyszer neve: Gyógyszer havi mennyisége (doboz) Gyógyszer havi költsége:* Összesen:..Ft ( *-gal jelölt oszlopot a gyógyszertár tölti ki.) Ezen igazolást nevezett kérelmére települési támogatásra a való jogosultságának elbírálása céljából adtam ki. Mágocs,... háziorvos/szakorvos aláírása pecsét.. gyógyszertár aláírása pecsét

24 4. melléklet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről Nagyhajmás Község Önkormányzata 7343 Nagyhajmás, Fő utca 35. Adószáma: Képviseli: Molnár Norbert polgármester másrészről: név: születési helye, ideje:.. anyja neve:. lakóhely:. tartózkodási hely:... az alábbiak szerint: 1.) (név) kijelenti, hogy elfogadja Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a havi rendszeres jelleggel juttatott települési támogatás folyósításának feltételét, amely szerint amennyibe a kérelmező nem részesül fogyatékossági támogatásban, vagy az egészségkárosodásának mértéke a 60 %-ot nem haladja meg-, a kérelem beadásával egyidejűleg tett nyilatkozatában vállalja, hogy havi 1 nap, de évente legfeljebb összesen 12 nap közérdekű önkéntes munka elvégzését vállalja Nagyhajmás Község Önkormányzat által meghatározott időpontban a 4. melléklet szerinti, az ellátás megállapítását követő 15 napon belül megkötött megállapodás alapján Nagyhajmás településen. 2.). kijelenti, hogy a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához Nagyhajmás Község Önkormányzatával a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény szerint önkéntes szerződést köt, és a nap közérdekű önkéntes munkát az alábbiak szerint vállalja teljesíteni:

25 3.)... tudomásul veszi, hogy a megállapított települési támogatást az Önkormányzati Rendelet vonatkozó rendelkezése ( 12. (7) alapján meg kell szüntetni, amennyiben a vállalt közérdekű önkéntes tevékenységet a kötelezettségének jelen megállapodásnak megfelelően nem tett eleget nem teljesíti. Dátum:. Aláírás.. Nagyhajmás Község Önkormányzata

26 5. melléklet 3./2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szerinti, 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható települési támogatásra való jogosultság szempontjából: Tartósan beteg: az a 18. életévét betöltött személy, aki a) betegsége miatt ápolásra szorul, és mások segítsége nélkül önállóan nem képes aa) étkezni, ab) tisztálkodni, ac) öltözködni, ad) illemhelyet használni, ae) lakását elhagyni, feltéve, hogy esetében az aa)-ae) pontokban foglaltak közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy b) olyan betegségben szenved, ami miatt napi életviteléhez állandó és tartós felügyeletre szorul, és az a) vagy b) pont szerinti állapot 3 hónapnál hosszabb időtartamban fennáll. A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kérem olvashatóan kitölteni. I. Az ápolt személy adatai IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY a települési támogatás megállapításához (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.) Neve:... Születési neve:.... Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely: Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... II. Igazolom, hogy nevezett személy tartósan beteg nem tartósan beteg A fenti igazolást nevezett részére......

27 alapján állítottam ki. (Az igazolás kiállításához a felhasznált hivatalos irat pontos megnevezése, kelte szükséges.) III. A háziorvos megállapítása Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan: a) étkezni: képes nem képes b) tisztálkodni: képes nem képes c) öltözködni: képes nem képes d) illemhelyet használni: képes nem képes e) lakását elhagyni: képes nem képes IV. Szakvélemény Szakvéleményem szerint fent nevezett személy A) ápolásra szorul indokolás: B) állandó és tartós felügyeletre szorul indokolás: Szakvéleményem szerint az A) vagy B)*pont szerinti állapot 3 hónapnál hosszabb 3 hónapnál rövidebb időtartamban fennáll. (*a megfelelő rész aláhúzandó) Dátum:... P. H.... háziorvos aláírása munkahelyének címe

28 Iktatószám: melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Iktatószám:... Kérelem szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséhez I. Kérelmező: Neve:.... Születési helye, ideje:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.... A kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók száma:... Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni kapcsolat II. A szociális célú tűzifa támogatásra jogosult vagyok, mert: * [ ] aktív korúak ellátására vagyok jogosult; a megállapító határozat száma:... jogosultság kezdete:... [ ] időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:... jogosultság kezdete:... [ ] települési támogatásra vagyok jogosult; a megállapító határozat száma:... jogosultság kezdete:... [ ] halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek; megállapító határozat száma:... jogosultság kezdete:... [ ] lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult; a megállapító határozat száma:... jogosultság kezdete:... III. Nyilatkozatok: Kijelentem, hogy háztartásom tűzifával is fűthető. Kijelentem, hogy e rendelet 23. (5) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn. *(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) Dátum:... Kérelmező 15 Módosította a 9/2015. (XI.25.) rendelet (Hatályos: november 26-tól)

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben