Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435"

Átírás

1 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB ülésén, május 20.-án véglegesített szöveg) Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 45. (1) és (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 90. (3) bekezdésében, 92. (1) és (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi. XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság az Szt.. 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott, berentei lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki. (2) Az Szt a alapján megállapított az R IV. fejezetében meghatározott - szociális ellátások tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően a szociális ellátásra jogosultság további feltétele, hogy az ellátást igénylő, valamint azon családtagja aki után az ellátást igényli életvitelszerűen Berentén éljen. Az R 1. (2) bekezdés b) pontját törölni kell, mivel az együttműködési kötelességet április 1.-től a járási hivatal vizsgálhatja csak. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: életvitelszerű Berentén élésnek minősül, ha a berentei lakás a magánszemély otthona, máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen, rendeltetésszerűen használ. (2) Nem tekinthető életvitelszerű ott lakásnak, ha a magánszemély csupán ritkán, alkalomszerűen, az ott lakás látszatának keltése céljából használja az ingatlant, kivéve, ha a magánszemély a) a lakóingatlan fekvésének helyétől eltérő településen dolgozik vagy tanul hétköznaponként, de hétvégén (hivatalos elfoglaltságai leteltével) lakásába visszatér, b) vagy családtagja más településen - nappali tagozaton középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytat és a tanulmányi kötelezettségeken kívüli időszakban életvitelszerűen szüleivel Berentén él, c) családfenntartóként lakóhelyétől eltérő településen dolgozik, s rendszeresen visszatér Berentén élő családtagjaihoz. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat az oktatási intézmény vagy a munkáltató által kiállított, 90 napnál nem régebbi okirattal kell igazolni. Az életvitelszerű élethelyzet pontosítása szükséges a támogatások egyidejű felülvizsgálatával. Eljárási szabályok 3. (1) Az R 1. (2) bekezdése szerinti ellátások esetében az önkormányzati hivatal (továbbiakban: hivatal), a hatáskör gyakorlója számára a kérelem elbírálása előtt köteles környezettanulmányt készíteni, amennyiben hivatalos tudomása szerint vitathatóak a kérelemben vagy a jövedelemnyilatkozatban foglaltak. A kérelmező köteles a környezettanulmány felvételében közreműködni, amennyiben azt megtagadja a kérelmét el kell utasítani. (2) Az R V. fejezete szerinti ellátások megállapításához a hivatal évente legalább egyszer köteles környezettanulmányt készíteni az érintett háztartásokban. (1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. 4. C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 1

2 A kérelmet az önkormányzat Hivatalában kell előterjeszteni. A kérelmet írásban, formanyomtatványon kell benyújtani, az előírt dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt. (2) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzati hivatallal a szociális helyzetének feltárásában. Ha arról e rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat. (3) Minden kérelemhez kötelezően csatolni kell: - az R. 4b. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, - az R 4c. melléklete szerinti jövedelem nyilatkozatot és az abban szereplő jövedelmekről az igazolásokat. A rászorultság teljes körű vizsgálatát javasolja a bizottság. 5. (1) A szociális ellátások megállapításáról e rendeletben meghatározott kivételekkel a képviselőtestület határozattal dönt. (2) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét: - a képviselő-testület Szociális-és Egészségügyi Bizottságára, - a polgármesterre ruházza át. A bizottság és a polgármester a szociális ellátás tárgyában átruházott hatáskörében hozott döntéséről határozatot hoz, melyről a döntést hozó szerv (illetve annak elnöke) negyedévente, a negyedévet követő első testületi ülésen írásban tájékoztatatja a képviselő-testületet. (3) A képviselő-testület a) a Szociális bizottság hatáskörébe rendeli az 1. sz. mellékletben felsorolt b) polgármester hatáskörébe rendeli a 2A. sz. mellékletben felsorolt ellátással kapcsolatos döntést. (4) A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény 94/A. (1) bekezdés c) pontja alapján hozott intézményvezetői döntésről az intézményvezető a (2) bekezdésben előírt gyakorisággal köteles az intézményvezető a képviselő-testületet tájékoztatni. (5) A határozat ellen elektronikus úton a 13/2005.(VII.07.) ÖR alapján jogorvoslati eljárás nem indítható. 6. A pénzbeli ellátások kifizetése az R 5. szerint hozott határozat alapján a hivatal Pénzügyi csoportjának a feladata, aki/amely további feladatként: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; c) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, d) pénzügyi elszámolási-és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. 7. (1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát 6 havonta felül kell vizsgálni. (2) A felülvizsgálat döntésre történő előkészítése a Hivatal feladata. A korábbi évi egyszeri felülvizsgálati kötelezettség módosul. 8. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben illetve e rendeletben meghatározott feltételek szerint a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg: (Szt. 25. (3) bekezdés b) pont) a) települési támogatást, b) rendkívüli települési támogatást (a továbbiakban együtt: Szt.-ben előírt pénzbeli ellátások). 9. Települési támogatás (1) Az alkalmanként megállapított települési támogatás összege esetenként maximum Ft. (2) A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet esetén külön kérelem nyújtható be. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet: az igénylő és vele egy háztartásban élők jövedelme nem elégséges a közüzemi díjak, fűtési költségek kifizetésére és az étkezésre, valamint betegség esetén a gyógyszerek C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 2

3 megvásárlására. A támogatás természetbeni juttatás formájában is biztosítható (pl.: ingyenes étkezés, tüzifa, gyógyszer, ruházat, stb. biztosítása). (3) A meghatározott időtartamra (maximum 6 hónapra) megállapított települési támogatás segély összege maximum Ft/hó. (4) Az egyedül élő, 100 %-ban csökkent munkaképességű személy vagy az R 16/A..-ában megjelölt életkörülmények fennállása esetén megállapítható rendszeres települési támogatás összege Ft/hó, maximum 6 hónapra. (5) A rendszeres támogatás elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (rezsiköltségek, élelmezés, ruházat,stb.) illetve az ehhez kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére állapítható meg. (6) A hatáskör gyakorlója számára a hivatal a kérelem elbírálása előtt köteles környezettanulmányt készíteni, a lakóingatlan környezetéről és kertjéről is. A kérelmező köteles a környezettanulmány felvételében közreműködni, amennyiben azt megtagadja a kérelmét el kell utasítani. (7) A támogatás összegének megállapítása során elsősorban a kérelmező igazolt jövedelmi (egy főre jutó jövedelem) és nyilatkozattal alátámasztott vagyoni helyzetét, valamint a család létfenntartásához, megélhetéséhez szükséges kiadásokat kell figyelembe venni. A törvényi előírások maradéktalan teljesítése miatt javasolt a módosítás. 10. Települési egészségügyi támogatás (1) A támogatás igénybevételére jogosult az igénylő ha betegségének költségei életvitelét veszélyeztetik. A veszélyhelyzet akkor áll fent ha az igénylő és a vele egy háztartásban élők jövedelme nem elégséges a gyógyszer költség kifizetése mellett a közüzemi számlák kifizetetésére, valamint az étkezésre. A támogatás csak olyan gyógyszerköltségek kifizetésére lehet igénybe venni, amelyek gyógyszernek minősülnek és hatóanyag azonosság esetén olcsóbbak. (2) Támogatás igényelhető a településen szakrendelést biztosító rehabilitációs szakorvos által javasolt rehabilitációs gyógykezelés igénybevételére. A gyógykezelés tényleges költségeinek a kifizetéséhez. (3) Támogatás igényelhető a) gyógyászati segédeszköz vásárlására, amely a mindennapi életvitelt segíti, b) 18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) gyógyszerkiadások viseléséhez. (4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a tényleges gyógyszer-, gyógyászati eszköz költséget illetve a Ft/hó összeget, időtartama a 6 hónapot. A támogatás csak a kérelemben szereplő gyógyszerekre használható fel. (5) A folyamatosan (egynél több alkalommal) nyújtott pénzbeli támogatás esetében a gyógyszerköltség kifizetése a településen működő gyógyszertárnak az önkormányzat által átutalással történik, a tényleges gyógyszerszámlák kiállítását követően. (6) Az (3) bekezdés b) pontja szerinti ápolási támogatás igénylése esetén a tartósan beteg állapot fennállásáról háziorvosi igazolás és szakvélemény szükséges a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint. A törvényi előírások maradéktalan teljesítése miatt javasolt a módosítás. 11. Rendkívüli települési támogatás (1) A támogatás igénybevételére jogosult a rendkívüli élethelyzetbe került személy, ha a) családjában levő személy betegsége, haláleset vagy b) természeti katasztrófa (pl. tűzkár, viharkár, stb.) miatt a család létfenntartása átmenetileg veszélybe kerül. (2) A támogatás igénybevételére jogosult az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, aki a) gyermekei hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, vagy b) nincs munka- vagy egyéb jövedelme, (3) A rendkívüli települési támogatás maximum Ft vissza nem térítendő támogatásként és maximum Ft kamatmenetes szociális kölcsön formájában nyújtható. C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 3

4 (4) A rendkívüli települési támogatás azon személy számára, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének négyszeresét csak szociális kölcsön formájában nyújtható, s maximális összege Ft. A törvényi előírások maradéktalan teljesítése miatt javasolt a módosítás. III. fejezet Az Sztv-ben előírt természetbeni ellátások 12. Köztemetés (1) A köztemetés elrendelésénél a Szt ában foglaltak szerint kell eljárni. (2) Köztemetés elrendelésére az (1) bekezdésben foglaltakon túl is van lehetőség, ha a temetésre kötelezett a temetés költségeit vállalni nem tudja. (3) A köztemetés iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelem és vagyonnyilatkozatát. (4) A polgármester a köztemetés költségeinek visszafizetésére, az eltemettetésre köteles személy részére maximum 12 havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat. (5) A képviselő-testület a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, így pl. munkanélküliség, tartós-súlyos betegség van a családban, több kiskorú gyermeket nevelnek, az 1 főre jutó jövedelem a családban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (6) A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a temetésével kapcsolatos esetleges nyilatkozatára. 13. Temetési támogatás (1) Az önkormányzat temetési támogatást állapít meg annak a közeli hozzátartozónak (Szt. 4. (1) bekezdés d) pont ), továbbá testvér, felnőtt gyermek, unoka kérelmezőnek, aki a meghalt életvitelszerűen Berentén élt - személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át. (2) Az önkormányzat képviselőtestülete temetési támogatást állapíthat meg annak a közeli hozzátartozónak (Szt. 4. (1) bekezdés d) pont ), továbbá testvér, felnőtt gyermek, unoka kérelmezőnek, aki a meghalt életvitelszerűen nem Berentén élt - személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség Ft. (4) A támogatás összege Ft. 14. Tüzifa (fűtés) támogatás (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló hatályos BM rendelet szerinti szociális rászorultság feltételei: a) Háztartásonként legfeljebb 1 m3 tüzifa biztosítható. b) A BM rendelet szerinti szociális juttatásokban részesülő személyek előnyt élveznek a tűzifa juttatás során. c) A BM rendelet alapján folyósított állami támogatásból és az előírt önkormányzati saját erőből juttatott tűzifa támogatás esetén az R (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak. (2) Az (1) bekezdés szerinti tűzifa/fűtés támogatásról a testület dönt, mely támogatás ellenében a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér. A fűtés és az un. karácsonyi támogatás a korábbi panaszok miatt is - a rendeletben megszüntetésre javasolt. A pü.-i lehetőségek függvényében testületi határozattal adható támogatás. 15. Családok támogatása C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 4

5 (1) Az R 29. -ában megfogalmazott jövedelemhatár alatti háztartásban élők után a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) részére negyedévente, a negyedév első hónapjának 15.-éig önálló hrsz-al rendelkező lakóingatlanonként - maximum Ft/háztartás összegű pénzbeli támogatás adható, amennyiben a háztartásban élőknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű tartozása. (2) Az önkormányzat, intézménye felé lejárt határidejű tartozással rendelkező családtagok után a támogatás elsősorban a családtagok az önkormányzattal és intézményeivel szemben fennálló tartozásainak csökkentése formájában adható. (3) Azon családok részére ahol 2 hónapot meghaladó mértékű közüzemi díjhátralék - fordul elő, az (1) bekezdés szerinti támogatást közvetlenül a közszolgáltató felé kell átutalni. (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kifizetése illetve folyósításának feltétele, hogy a negyedéves támogatást igénylő az előző negyedév utolsó havi - villany, víz és csatorna valamint gáz - közüzemi számlákat bemutassa az önkormányzati hivatal köztisztviselője részére. A szociális kiadások csökkentése és a törvényi előírások maradéktalan teljesítése miatt javasolt a módosítás. A maximális összeget a testület határozza meg. 16. Bérlet támogatás (1) Berente Község Önkormányzata havi rendszerességgel egyéb szociális segélyként a berentei lakóhellyel rendelkező, más településen munkát vállaló személyeknek részben vagy egészben megtéríti a helyi és helyközi autóbusz járatok havi bérlet díjának 50 %-át, maximum a 25 km es teljes árú bérlet díjának 50 %-áig (2) Aktív korú, munkahellyel rendelkező személy a térítésre akkor jogosult amennyiben a kérelmező munkáltatója hivatalosan igazolja, hogy nem vagy csak részben járul hozzá a dolgozók munkába járási költségeihez. (3) Az (1) bekezdésben foglalt ellátásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének %-át. Az általános jövedelemhatár (R 36. ) csökkentére tekintettel javasolt a rászorultsági határ csökkentése. 17. Lakossági beruházás támogatása (1) Berente község önkormányzata maximum bruttó 1000 eft visszatérítendő támogatásban részesítheti a berentei ingatlantulajdonnal és berentei lakóhellyel rendelkező állampolgárokat lakáscélú épületük, a lakáshoz tartozó egyéb épület részük, garázsuk és az ingatlan kerítésének felújítási munkáihoz, 10 évenként egy alkalommal. (2) A támogatásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át. (3) A támogatás iránti kérelmet a Hivatalban az e célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni. (4) A 24.. (1) bekezdése szerinti feltétel alkalmazásától a testület egyedi mérlegelés alapján eltérhet, amennyiben a kérelmező a korábban igénybevett önkormányzati támogatását teljes mértékben visszafizette, illetve azt az új támogatás igénybevételéig visszafizeti. (5) Amennyiben a beruházási támogatásra benyújtott kérelmek összege meghaladja az éves költségvetésben erre a célra elkülönített összeg nagyságát, a kérelmeket a következő évben kell figyelembe venni, a hivatalba érkezésük szerint. A támogatás összege maximumként kerül meghatározásra. 18. (1) A lakossági beruházási támogatás odaítélésének feltételei: a.) A támogatást kérő ingatlan tulajdonosa(i) a felújítási munkákról költségvetést kötelesek becsatolni. b.) A támogatást kérő tulajdonjogát a hivatal a TAKARNET rendszeren keresztül köteles ellenőrizni. c.) az ingatlan tulajdonosa(i) hozzájárulnak a támogatásnak megfelelő összegű jelzálogjog bejegyzéséhez az önkormányzat javára. d.) A visszatérítendő támogatás (továbbiakban: szociális kölcsön) további fedezetéül a polgármester szociális kölcsön szerződést köt a támogatottal, melyben a támogatás visszafizetésének C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 5

6 biztosítékaként a jogszabályi előírások keretein belül - egyéb feltételeket (kezes biztosítása, engedményező nyilatkozat a törlesztés fedezetének megteremtésére) ír elő. (2) A polgármester köteles a három hónapon túli hátralékosok listáját félévente a képviselő-testület elé terjeszteni. (3) A támogatás maximum 120 hónap alatt kerül visszafizetésre, havi egyenlő Ft/hó törlesztő részletekben, valamint egy utolsó törlesztő részletben az önkormányzat számlájára történő átutalással vagy postai készpénz átutalási megbízással. (4) A kérelmek tárgyév március 31.-ig nyújthatóak be. A határidőn túl benyújtott kérelemre támogatás nem nyújtható. (5) A támogatás felhasználásának ellenőrzése: a) A támogatás felhasználását a hivatal a támogatás folyósítását követő év június 30.-ig köteles ellenőrizni. b) Az ellenőrzés megállapításait a hivatal köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, s arról a képviselőtestületet a jegyző útján tájékoztatni. A jelzálog biztosíték 400 eft alatt is kötelező, illetve egyéb biztosítékok is kötelezőek a jövőben. 19. Közüzemi támogatások (1) A képviselő-testület pénzbeli szociális ellátásként a havi közműdíj egészének vagy egy részének átvállalásával az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással nem rendelkező családoknak, önálló hrsz-al rendelkező lakóingatlanonként támogatást nyújt az alábbi közszolgáltatások esetében: Közszolgáltatási forma: Támogatás mértéke a) kommunális szemétszállítás 100 % b) kábeltévé és internet (szolgáltatótól és programcsomagtól függetlenül) 950 Ft/hó Ft/hó c) víz- és csatornadíj szolgáltatás 1 fős háztartás esetén a tényleges fogyasztás, de maximum 3000 Ft/hó 2 vagy több személyes háztartás esetén a tényleges fogyasztás, de maximum 6000 Ft/hó d) villamos energia szolgáltatás 1 fős háztartás esetén a tényleges fogyasztás, de maximum 2500 Ft/hó 2 vagy több személyes háztartás esetében a tényleges fogyasztás, de maximum 5000 Ft/hó e) kéményseprőipari közszolgáltatás 100 %, de maximum lakóingatlanonként 2 db kémény (2) Az önkormányzat a támogatásokat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére utalja át illetve a bemutatott számlák alapján negyedévente utólag fizeti ki, a (3) és (5) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével. (3) Az önkormányzat és kv.-i szerve felé lejárt határidejű tartozással (kölcsönök, lakbérek, gépjárműadó, térítési és szolgáltatási díjak) rendelkezők családja részére (1) bekezdésben meghatározott összegű támogatás mértékében elsősorban tartozás elengedés nyújtható támogatásként. (4) Az (1) bekezdés c) és d) pontjai alapján a szolgáltató részére átutalt támogatás fel nem használt részét (a fogyasztó részére kiszámlázott havi alapdíjon, víz illetve áramdíjon felüli támogatás) a szolgáltató köteles félévenkénti elszámolást követően az önkormányzat részére visszautalni illetve a következő havi támogatás összegébe beszámítani. A törvényi előírásoknak való maradéktalan megfelelés miatt került a támogatás két formában (pénzbeni illetve tartozás elengedés/jóváírás) szabályozásra. 20. Az R 14., 15. és 19. -ai alapján járó támogatások megállapítása során egy háztartásnak tekintendőek az összenyitott (pl. a közös főfal elbontása vagy arra nyílászáró beépítése) szomszédos társasházi lakások. 21. Egyéb természetbeni ellátások (1) A képviselő-testület Kazincbarcika Város önkormányzatával kötött megállapodás alapján - természetbeni szociális ellátásként az alábbi egészségmegőrzést segítő szolgáltatásokat nyújthatja az R 36. -a szerinti szociálisan rászoruló berentei állandó lakosok részére: a) uszoda belépő, b) szauna belépő, c) babúszás belépő. C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 6

7 (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásokról a rendelkezésre álló keret terhére - a szociális és egészségügyi bizottság dönt. A pü.-i lehetőségek miatt a kiadások csökkentése, az ellátási formák szűkítése szükséges. 22. V. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorulók ellátására - Szent Borbála Idősek Otthona elnevezéssel - integrált személyes gondoskodást nyújtó intézményt működtet. Az integrált intézmény alaptevékenysége keretében ellátja a személyes gondoskodást nyújtó, következő szociális alapszolgáltatásokat: a) szociális illetve kedvezményes étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) idősek klubja, valamint a szakosított ellátásként: ápolás-gondozást nyújtó idősek otthona. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelem az intézményben nyújtandó be. (3) Az ellátásokra vonatkozó jogosultságot évente felül kell vizsgálni és a jogosultsági feltételek megszűnése esetén az ellátást meg kell szüntetni. (4) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani (Szt. 92. (2) bekezdés c) és d) pont) az Szt a szerinti esetekben. 23. Szociális étkeztetés (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló (Szt. 62. ) személyek részére biztosítja a legalább napi egyszeri meleg étkezést. (2) Szociálisan rászorult az Szt 62. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően jövedelmi helyzetétől függetlenül a) az öregségi vagy rokkantnyugdíjas személy, b) az aki a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan - egészségi állapota miatt önmaga illetve családja részére nem képes a meleg étkeztetést otthonában biztosítani. (3) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás és a nappali ellátást igénybe vevőknek napi 3x étkezést is biztosíthat ha az ellátást igénylők élethelyzete indokolja. (4) Az ellátásra jogosultságot - a (2) bekezdésben foglaltak alapján - az intézményvezető állapítja meg, s határozza meg az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat az R 3. számú mellékletében foglaltak szerint. (5) Az ebédet a jogosult, vagy családtagja viheti el a Szent Borbála Idősek Otthona konyhájáról. (6) Amennyiben a rászoruló egészségi állapota - melyet a háziorvosi igazolással bizonyítani kell indokolja, az ebédet az intézmény ingyenesen szállítja a jogosult lakására. 24. Ingyenes illetve kedvezményes étkeztetés (1) A szociális bizottság rendkívüli szociális vagy egészségügyi élethelyzetben levő 18. életévét betöltött személy számára, a hivatal által készített környezettanulmány figyelembevételével jogosult napi egyszeri kedvezményes vagy ingyenes étkezés megállapítására. (2) Ingyenes étkezésre jogosult az igénylő, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 75 %-át. (3) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából az Szt 62. -ában szabályozottakon túlmenően - rendkívüli szociális élethelyzet különösen: a) ha mindkét szülő munkanélküli, b) egyedülálló munkanélküli szülő, kiskorú gyermekkel, c) legalább három gyermeket nevelő szülő. (4) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából az Szt 62. -ában szabályozottakon túlmenően - rendkívüli egészségügyi élethelyzet különösen: a) rokkantnyugdíjas szülő, legalább 67 %-os munkaképesség csökkenéssel, b) súlyos mozgáskorlátozott családtag c) egy családtag egy hónapon túli kórházi gyógykezelése, C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 7

8 d) ha a családtagok együttes rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az összjövedelem 25 %-át) (5) Kedvezményes étkezésre jogosultság állapítható meg az igénylő részére, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át és arra az intézmény szabad kapacitása lehetőséget nyújt. (6) A kedvezményes étkezésre jogosultak által fizetendő személyi térítési díjat az R. 3. melléklete tartalmazza. (7) Az ingyenes és kedvezményes étkezési jogosultság megállapítását a testület a SZEB hatáskörébe utalja. A törvényi előírások maradéktalan teljesítése miatt javasolt a módosítás. 25. Kedvezményes étkeztetésre vonatkozó közös szabályok (1) Az étkeztetésből újabb jövedelem vizsgálatot és előzetes írásbeli felszólítást követő 8. naptól kizárható az egy havi díjhátralékkal rendelkező személy. (2) A legalább egyhavi díjhátralékot az intézményvezető köteles az önkormányzati hivatal pénzügyi osztályának írásban, negyedévente, a tárgyidőszak utolsó napjáig jelezni. 26. Házi segítségnyújtás (1) A házi segítségnyújtást az arra igazoltan rászorulók számára - a Szent Borbála Idősek Otthona integrált személyes gondoskodást nyújtó intézmény biztosítja az Szt ában foglaltak alapján. (2) Az ellátásra jogosultságot gondozási szükséglet alapján az intézményvezető állapítja meg, s határozza meg az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat az R 3. számú mellékletében foglaltak szerint. A törvényi előírások maradéktalan teljesítése miatt javasolt a módosítás. 27. Nappali ellátás (1) Az integrált intézmény a helyi lakosok részére nappali ellátás keretében Idősek klubját működtet, mely keretében a) saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, b) étkezésre, c) társas kapcsolatokra, d) tagjai részére szabadidős programot szervez, e) mentális gondozást biztosít az ellátottak részére, f) segíti őket az ügyintézésben, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére (2) Az ellátásra jogosultságot az intézményvezető állapítja meg, s határozza meg az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat az R 3. számú mellékletében foglaltak szerint. (3) Az ellátásra jogosultságot kérelemre az intézményvezető állapítja meg (Szt. 94/A. (1) bekezdés). (4) Az ellátást az esetben kell biztosítani, amennyiben erre az intézmény szabad kapacitása lehetőséget nyújt. 28. Szakosított ellátás (1) Az integrált intézmény szakosított ellátás keretében az arra rászorultak számára - teljes körű, bentlakásos idős otthoni ellátást biztosít az Szt /A. -aiban foglaltak szerint. (2) Az Szt. 90. (3) bekezdésére tekintettel a szakosított ellátás igénylése során a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő - berentei lakosok előnyt élveznek a férőhelyek betöltésekor. (3) Az ellátásra jogosultságot az intézményvezető állapítja meg, s határozza meg az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat az R 3. számú mellékletében foglaltak szerint. (4) Az idősek otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. (5)Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 8

9 A pü.-i lehetőségek miatt javasolt a módosítás. 29. Egyéb előírások (1) E rendeletben, az Szt a alapján megállapított szociális ellátások tekintetében amennyiben az egyes ellátási formáknál alacsonyabb jövedelemhatár nem került megállapításra az ellátásra az a személy (R. 1. (2) bekezdés) jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének.. húszszorosát (2) A rászorultságról (jövedelmi helyzetéről) az ellátást igénybevevő köteles írásban nyilatkozni és azt jövedelem igazolással igazolni. (3) Az e rendeletben megállapított nem rendszeresen nyújtott - ellátások tekintetében a képviselőtestület rendkívüli szociális vagy egészségügyi élethelyzetben levő személy (R 11. ) számára egyedi testületi határozattal jogosult magasabb összegű vagy egyéb szociális támogatás megállapítására is, saját költségvetésének (bevételeinek) terhére. * évben Ft, így a hússzorosa Ft/hó/fő. A pü.-i lehetőségek miatt javasolt a módosítás, a testület által jóváhagyott mértékben. VI. fejezet Gyermekvédelmi ellátások 30. A község óvodájában járó, valamint a község általános iskolájába járó gyermekek étkeztetése térítésmentes. 31. Tanulmányi és tanszer támogatás (1) Az önkormányzat a berentei lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Berentén élő általános iskolai, közép- és szakiskolai, valamint felsőoktatási intézményben tanuló diákok, továbbá felsőfokú képzésben részt vevő személy részére az alábbi tanulmányi illetve tanév kezdési támogatást biztosítja: természetben: a) a berentei általános iskola alsó-felső tagozatos tanulói részére az iskola által meghatározott tankönyveket és kezdő füzetcsomagot, készpénzben: b) más település általános iskolájába járó berentei tanulók részére az iskola által meghatározott tankönyvek iskola által igazolt és a szülő által kifizetett összegét, valamint a berentei iskola által meghatározott kezdő füzetcsomag értének megfelelő összeget, c) közép- és szakiskola nappali tagozatos tanulói részére évi Ft, továbbá füzetcsomagra Ft, valamint az iskola által meghatározott és igazolt a szülő által kifizetett - tankönyv költsége d) közép- és szakiskola levelező tagozatos tanulói részére évi Ft, továbbá füzetcsomagra Ft, valamint az iskola által meghatározott és igazolt a szülő által kifizetett - tankönyv költsége e) felsőfokú OKJ-s szakképesítést adó tanfolyam nappali tagozatos hallgatói részére évi Ft, f) felsőfokú OKJ-s szakképesítést adó tanfolyam levelező tagozatos hallgatói részére évi Ft. g) főiskola, egyetem nappali tagozatos hallgatói részére félévente Ft, melyet szeptember és február hónapban kell folyósítani. h) főiskola, egyetem levelező tagozatos hallgatói részére évi Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást - a feltételeknek megfelelő személyek részére, - iskolalátogatási igazolás és - a tanköteles kor feletti személyek esetén (kivéve a főiskolai, egyetemi nappali szakos képzésben résztvevők) az előző évi iskola bizonyítvány fénymásolata, - az OKJ-s képzésben résztvevők esetén a tanfolyami díj befizetésének igazolása ellenében a polgármester állapítja meg. (3) Az önhibájukból évismétlők (pl. igazolatlan hiányzás, vizsgától való igazolatlan távolmaradás, stb.) az (1) bekezdésben foglalt támogatásra nem jogosultak, s kötelesek az előző évben felvett támogatást visszafizetni. C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 9

10 (4) Tárgyévi tanulmányi illetve tanév kezdési támogatásra a Berentén, tárgyév január 01.-ig lakóhelyet létesített és életvitelszerűen Berentén élő tanulók jogosultak. (5) Az e rendeletben megállapított gyermekvédelmi ellátások tekintetében amennyiben az egyes ellátási formáknál alacsonyabb jövedelemhatár nem került megállapításra az ellátásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének húszszorosát (6) Az (1) bekezdés szerinti támogatások közül egy személy egy évben csak egy tanuló, hallgatói jogviszony alapján részesülhet a magasabb összegű - támogatásban. 32. Gyermekjóléti szolgáltatás Az önkormányzat ezen feladatát a Kazincbarcika székhelyű családsegítő szolgálattal kötött megállapodás alapján, az 1997.évi XXXI. tv.40. -ban foglaltaknak megfelelően látja el. C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 10

11 VII. fejezet Első lakáshoz jutók támogatása A támogatottak köre 33. (1) A támogatás Berente Község közigazgatási területén történő első lakás építésére és vásárlására adható. (2) Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. A döntésre javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz. (3) A támogatás odaítélésének feltételeit a testület SZEB javaslatára évente felülvizsgálja A támogatás tárgya 34. (1) A támogatás a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz szükséges saját erő kiegészítéséhez szolgáló egyszeri, vissza nem térítendő támogatás és maximum ugyanolyan mértékű kamatmentes kölcsön. (2) A támogatás a házaspár, tartósan együtt élő élettársak, gyermekét egyedül nevelő szülő (továbbiakban: házaspár) első közös lakásának megszerzésére használható fel. Támogatásra jogosultak köre 35. Támogatásra jogosultak köre (1) Támogatásban részesíthetők: a) azok a berentei házastársak, akinél legalább az egyik fél nem töltötte be a 38. életévét és b) a házaspár egyik tagja rendelkezik a kérelem beadását megelőzően legalább 5 év Berentei lakóhellyel, ennek hiányában mindkét tagja állandó bejelentett munkahellyel. c) a kérelem benyújtásakor már házasságot kötöttek, vagy legalább 2 éve élettársi kapcsolatban élnek és d) a házastársak egyikének sincs tulajdonában lakás. (2) A tulajdonnal rendelkezőnek is adható támogatás, amennyiben a lakástulajdona számára nem beköltözhető, mert: a) haszonélvezettel vagy özvegyi joggal terhelt és a haszonélvező vagy az özvegyi jog jogosultja lakja, b) jogerős bírói ítéleten alapuló használati joggal terhelt a lakás és a használó benne lakik, c) tulajdonában lévő lakás lebontását az illetékes hatóság elrendelte. (3) A lakást vásárló és építő családosok az esetben jogosultak kamatmentes kölcsönre, ha az egy főre eső havi nettó jövedelem az együttköltöző családtagok jövedelmét is figyelembe véve eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át. Az eddigi tapasztalatok és a törvényi előírások maradéktalan teljesítése miatt javasolt a módosítás. 36. Nem jogosult támogatásra az igénylő a) akinek bárhol 100%-os tulajdon részesedéssel üdülőtelke, üdülője, hétvégi háza van, b) azonos jogcímen vissza nem térítendő támogatást már kapott az önkormányzattól, c) önkormányzati bérlakás tulajdonjogát szerzi meg, d) aki korábban Berente Községben telekvásárlási kedvezményben részesült. e) aki a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8. könyv 1. (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozójától, továbbá az élettársától vagy élettársa közeli hozzátartozójától vásárolja a lakást. A támogatás mértéke és folyósításának módja. 37. (1) A támogatás mértéke maximum: ,- Ft, mely kamatmentes kölcsön támogatás lehet, a rendelkezésre álló keret összeget a képviselő testület a tárgyévi költségvetésben határozza meg. A Keretössszeg mértéke évente egy alkalommal a tartalékalap terhére módosítható. (2) A támogatás folyósítása lakásépítés esetén akkor történhet, ha az épület készültségi foka az 50 %-ot elérte. C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 11

12 (3) A támogatás (1) bekezdés szerinti összege lakásvásárlás esetén nem lehet több a vételár vagy építési költség 60%-ánál. A támogatás kizárólag per-, igény- és tehermentes lakás vásárlásához adható. Az eljárás rendje 38. (1) A támogatás iránti kérelmet (R. 5. melléklet) a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalnál formanyomtatványon, az előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani: a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, b) építés esetén a jogerős építési engedély keltétől számított 1 éven belül. (2) A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá: a) vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát, b) építés esetén a jogerős építési engedélyt. (3) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni, (4) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt (6. melléklet). 39. A támogatás folyósításáról szóló megállapodásban rögzíteni kell: - Az odaítélt támogatás összegének mértékét, - Azt, hogy lakás vásárlásnál a támogatás az eladó részére kerül átutalásra, - a kamatmentes kölcsön visszafizetésének feltételeit, - a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a támogatást kizárólag a megjelölt célra használja fel, a támogatás más célra történő felhasználása annak visszafizetését vonja maga után, - azt, hogy a kedvezményezettek feltétlen hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a támogatással vásárolt vagy épített lakásra vagy lakóházra a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes kölcsön mértékéig jelzálogjog, a jelzálogjog biztosítására a kamatmentes kölcsön visszafizetésére vállalt futamidő lejártáig, legfeljebb azonban 10 évre elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat javára, - lakásépítési támogatás esetén a támogatott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a támogatásról kötött megállapodás megkötésének keltétől számított négy éven belül a lakóházat felépíti és a felépített lakóházra a használatbavételi engedélyt szerez, - támogatott nyilatkozatát arról, hogy a támogatással vásárolt vagy épített lakásba, lakóházba - vétele esetén a lakás tulajdonjogának bejegyzését követő 30 napon belül, építkezés esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül - beköltözik, abban lakóhelyet létesít és e lakóhelyét legalább a bejelentkezést követő 5 évig nem szünteti meg. 40. A megállapodás megkötéséhez a támogatásban részesülő köteles 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, adásvételi szerződést, illetve jogerős építési engedélyt, kereseti igazolást becsatolni. A támogatásról kötött megállapodás teljesítésének személyi biztosítékaként kettő készfizető kezes szükséges, akik kezességvállaló nyilatkozatot kötelesek becsatolni. A megállapodást a támogatásban részesülők és a készfizető kezeseik is aláírják. Készfizető kezességet az a személy vállalhat, akinek a rendszeres havi nettó jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át meghaladja. A támogatás visszafizetésének szabályai 41. A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott: a) a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, b) a támogatással létesített vagy magvásárolt lakást a jogerős használatbavételi engedély keltétől vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül elidegeníti és a vételárat nem Berente Község területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre. 49. C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 12

13 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az e tárgykörben alkotott - a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 25/2014.(XII.13.), valamint az azt módosító 7/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet. (3) Az R 21. -a december 31.-én hatályát veszti. Roza László István polgármester Fortuna János jegyző A rendelet kihirdetve az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján Berente, május. Tóth Istvánné főmunkatárs C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 13

14 Mellékletek: 1. melléklet (R 1. melléklet) A képviselő-testület az Mötv 41. (3) bekezdése alapján alábbi szociális ellátással kapcsolatos hatásköröket ruházza át a Szociális- és Egészségügyi Bizottságára: a) települési támogatás megállapítása 9., 10. b) rendkívüli települési támogatás megállapítása 30 eft felett 11. c) bérlettámogatás megállapítása 16. d) egyéb természetbeni ellátások 21. e) ingyenes és kedvezményes étkezési jogosultság megállapítása 24. 2A. melléklet (R 2/A. melléklet A képviselő-testület az Mötv 41. (3) bekezdése alapján alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a polgármesterre a) rendkívüli települési támogatás megállapítása 30 eft alatt 11. a) temetési támogatás 13. (1) bekezdés 2B. melléklet (R 2/B. melléklete) A Szent Borbála Bentlakásos Idősek Otthona intézményvezetője, az Sztv 94A. (1) bekezdés c) pontja alapján bírálja el az alábbi kérelmeket: a) szociális étkezésre jogosultság 23. b) házi segítségnyújtás 26. c) nappali ellátásra jogosultság 27. d) szakosított ellátásra jogosultság 28. 2C. melléklet (R 2/C. melléklete) A képviselő-testület az Mötv 41. (3) bekezdése alapján alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a jegyzőre a) családok támogatása 15. b) közüzemi támogatások 19. C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 14

15 3. melléklet (az R. 3. melléklete) Intézményi térítési díjak június 1.-től A., Bentlakásos, a nappali szociális ellátás és házi szociális ellátás nettó intézményi térítési díja: Szolgáltatás SZJ ÁFA régi nettó új nettó ár szám ár től től től Bentlakásos Idősek Otthona napi térítési díj Ft/nap % Ft Ft Bentlakásos Idősek Otthona havi térítési díj Ft/hó % Ft Ft Napi háromszori szociális étkezés Ft/nap % Ft Ft Ebéd ((szociális étkeztetés) Ft/adag % Ft Ft Nappali ellátás (az étkezés kivételével) ingyenes 0.- Ft 0.- Ft Házi gondozási díj ingyenes 0.-Ft 0.-Ft A nettó térítési díjakat a mindenkor hatályos ÁFA fizetési kötelezettség terheli! B., A szociális étkezők kedvezménye illetve az étkezők (R. 23. ) által fizetendő nettó térítési díj a jövedelmek szerint adott kedvezmények figyelembevételével: Az ellátott havi Kedvezmény Háromszori étkezés Reggeli Ebéd Uzsonna (háromszori rendszeres jövedelme Kategória évben Ft/hó étkezés) Ft/nap Ft/nap Ft/nap évben Ft/nap évben Ft/nap évben Ft/nap C., A kedvezményesen étkezők által fizetendő nettó térítési díj a jövedelmek szerint adott kedvezmények figyelembevételével: Az ellátott családjában Kedvezmény Ebéd az egy főre jutó havi (ebéd) Kedvezményes díj rendszeres jövedelem 100 %= 474 Ft/adag évben Ft/hó Ft/adag évben évben Ft/nap Ft/nap * * Vendégebéd! Kategória D., Szent Borbála Bentlakásos Idős Otthonban állami normatív támogatás nélkül elhelyezettek térítési díja Ft/nap. C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 15

16 K É R E L E M évre R. 4a. melléklet a CSALÁDOK TÁMOGATÁSA*/ RENDSZERES KÖZÜZEMI ÉS EGYSZERI FŰTÉS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A támogatást kérő fogyasztó neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakóhelye: 3704 BERENTE Tartózkodási helye: (postai cím) Telefonszáma (kitöltése kötelező) : 06/ / A lakás fűtési módja: gáz, villany, szén/fa, egyéb* *Az alkalmazott fűtési formát kérjük aláhúzni! A lakásban életvitelszerűen élők** száma: fő ** A csatolt jövedelem nyilatkozat szerint! A rendszeres támogatás összegét az alábbi közüzemi szolgáltatókhoz kérem átutalni, a megadott azonosító megjelöléssel. fogyasztói Fogyasztási hely: BERENTE.. út szám emelet. ajtó Ssz Szolgáltató neve: Fogyasztói azonosító/vevőkód száma: Fogyasztási hely száma 1. ÉRV Zrt (víz- és csatornadíj) ÉMÁSZ Nyrt (áramdíj) kábeltv. szolgáltató).. 4. gáz szolgáltató.. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elmúlt egy évben közműdíj hátralékom volt/nem volt*. Az egyszeri fűtéstámogatást: (Kérjük megjelölni a választott juttatási formát!) tűzifajuttatásként kérem (1 erdei m3, 1 m-es rönk, helyszínen felfűrészelve) a gázszolgáltató / villamos energia szolgáltató részére kérem átutalni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti valamint a csatolt mellékletekben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés a szociális támogatásokból való kizárást vonja maga után. Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatok valódiságát az önkormányzati Hivatal ellenőrizze és a szociális információs rendszerében nyilvántartsa. Berente, kérelmező aláírása Mellékletek: d) A rendszeres támogatásokkal érintett közüzemi számlák másolata ( előző három havi) vagy közszolgáltatói igazolás e) NY210 Munkáltatói igazolás vagy bankszámlakivonat illetve egyéb jövedelem igazolások (minden felnőtt családtagtól) f) NY220 Jövedelem nyilatkozat g) Lakás alaprajza (helyiségek, nyílászárók alapterület feltüntetésével) C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 16

17 N Y I L A T K O Z A T A kérelmező lakásviszonyai: Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos tulajdonos rokona albérlő egyéb R. 4b. melléklet A lakás komfortfokozata: összkomfortos komfortos komfortnélküli A lakás fűtésmódja:... A lakás alapterülete: m2 szobaszáma: egyéb helyiségek:. Az ingatlan típusa: családi ház társasház egyéb (önkormányzati bérlakás, stb.) Ingatlannal rendelkezünk: igen nem A család tulajdonában lévő ingatlan meghatározása: telek ház nyaraló egyéb pontos címe:... hasznosítása:... Lakásfenntartás havi költségei: 1.) lakbér vagy albérleti díj:...ft. 6.) áramdíj:.....ft. 2.) társasházi közös költség:......ft. 7.) fűtés díja:...ft. 3.) vízdíj:... Ft. 8.) egyéb költség és pedig:...ft. 4.) gázdíj:... Ft. 5.) lakásvásárlással kapcsolatos havi egyéb törlesztő részlet:...ft. éspedig.. Gépjárművel rendelkezünk: igen nem Fajtája: személy teher mikrobusz egyéb Típusa:... A gépjármű adatbázisban történő ellenőrzés alapján a jövedelem nyilatkozat szereplő személyek az alábbi járművekkel rendelkeznek: Berente, hó... nap Albérlőt tartok: igen nem.. köztisztviselő Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés a szociális támogatásokból való kizárást vonja maga után. Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatok valódiságát az Önkormányzati Hivatal ellenőrizze és a szociális információs rendszerében nyilvántartsa. Berente, év... hó...nap * Kérjük jelölje X vagy + jellel a megfelelő válaszokat!.. kérelmező aláírása C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 17

18 JÖVEDELEM NYILATKOZAT évre R. 4c. melléklet Kérelmező neve (születéskori is):... Szül. hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhelye: Berente... (személyi azonosító:...) Az egy háztartásban életvitelszerűen élő közeli hozzátartozók felsorolása: Név Születési hely, idő Hozzátartozói minősége Jövedelmi adatok Ft/hó Foglalkozása* Taj szám, személyi igazolvány szám JÖVEDELEM FAJTA 1. Munkaviszonyból és egyéb mv.-ra irány. jogviszonyból és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból kérelmezõ közeli hozzátartozók jövedelme jövedelme összesen 3. Ingatlan, ingó vagyont. értéke.-ből 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû ellátások 5. Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek általi folyósítás 7. Ingatlan bérbeadásából szárm. jöv. 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 13. Havi nettó jövedelem összesen A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem:... Ft/hó Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jövedelem-nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az Önkormányzat saját nyilvántartása alapján illetve a NAV útján ellenőrizheti. Berente, Kérelmező nagykorú hozzátartozó nagykorú hozzátartozó nagykorú hozzátartozó nagykorú hozzátartozó C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 18

19 5. melléklet az első lakáshoz jutók támogatásához ( /2015.(V.) önkormányzati rendelethez) K É R E L E M az első lakáshoz jutók támogatásához. Alulírottak: 1. Kérelmező neve:... Születési hely, idő: Anyja neve:... Lakcíme: Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakcímével):.. Berente Községben. óta rendelkezem állandó bejelentett lakcímmel. Berente Községben.. óta rendelkezem munkahellyel. 2. Kérelmező neve:... Születési hely, idő: Anyja neve:... Lakcíme: Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakcímével):.. Berente Községben. óta rendelkezem lakóhellyel (állandó bejelentett lakcímmel.) Berente Községben.. óta rendelkezem munkahellyel. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy Berente Községben a..utca/út.házszám.hrsz. a) magántulajdonú lakás építéséhez, b) magántulajdonban álló új/használt/értékesítés céljára épített lakás vásárlásához támogatást nyújtani szíveskedjenek. Indokaink: Kérelmezők kijelentik, hogy a - az igénylés benyújtásakor nincs lakástulajdona, - üdülőtulajdona, üdülő telke, hétvégi háza tulajdonrésze nem éri el a 100 %-ot. Berente,.. 1. Kérelmező aláírása 2. Kérelmező aláírása C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 19

20 6. melléklet az első lakáshoz jutók támogatásához ( /2015.(V..) önkormányzati rendelethez) M E G Á L L A P O D Á S Mely létrejött Berente Község Önkormányzat 3704 Berente Esze Tamás utca 18. (képviseletében:.polgármester) mint támogatást nyújtó másrészről Berente, utca sz. alatti lakosok, mint támogatottak között a felvett adatok alapján: név szül.hely,idő anyja neve és név szül.hely,idő anyja neve: az alábbi napon a következő feltételekkel: 1. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendeletében foglaltak alapján támogatottakat Ft, azaz..ft összegű támogatásban részesíti a Berente Község Önkormányzat.../.(.. ) képviselő-testületének határozata alapján. 2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 3. Jelen megállapodás alapján a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoportja gondoskodik arról, hogy az 1. pontban írt támogatási összeget a támogatottnak folyószámlára utalással folyósítsa. 4. A támogatás felhasználást a döntést követő 90 napon belül igazolni köteles a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalnál (adásvételi szerződéssel, építés esetén számlákkal). 5. Támogatottak tudomásul veszik, hogy amennyiben a támogatást egyáltalán nem, vagy nem a megjelölt célra használja fel, a támogatással szerzett lakást öt éven belül másik Berentei lakás vásárlása építése nélkül elidegeníti, továbbá ha a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, köteles azt a támogatónak egy összegben visszafizetni a Ptk a szerinti kamattal együtt a 4. pontban írt határidő lejártát követő 30 napon belül. A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat végrehajtási eljárást kezdeményez. 6. Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a.önkormányzati rendelet és a Ptk. Rendelkezései az irányadók Berente,. támogatott támogatást nyújtó. támogatott C:\berente\testület2015\ \4_1_t_2015újszociálisrend_201505hó_ doc 20

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat./2013.(X...) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására BUZSÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA JEGYZŐJÉNEK 8695. Buzsák, Fő tér l. I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó,

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

/Egységes szerkezetben /

/Egységes szerkezetben / Dorogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 6/1994. Ö.R. számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról /Egységes szerkezetben / Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben