A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2."

Átírás

1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 2. -ában, 26. -ában, és 32. (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdésében és ban meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területén élő egyének és családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait. A rendelet hatálya 2. E rendelet hatálya kiterjed a Balmazújvároson bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is Balmazújvárosban lakó a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják, f) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Balmazújváros területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira és gyermekeikre, továbbá g) a menedékjogról szóló törvény szerint arra a 18. életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály, vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá kerül feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította. 1

2 A rendeletben szabályozott ellátási formák és az eljáró hatóságok 3. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít az e rendeletben meghatározottak szerint. (2) Települési támogatás keretében igényelhető ellátások: a) lakhatási támogatás, b) gyógyszertámogatás, c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, d) speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása, e) helyben tanulók utazási támogatása, f) temetési támogatás, g) első lakáshoz jutók támogatása, h) gyógyfürdő támogatás, i) időskorúak támogatása, j) rendkívüli települési támogatás. (3) A gyógyszertámogatás kizárólag természetbeni formában, míg a többi ellátás elsősorban természetbeni, de adott esetben pénzbeli formában is nyújtható az eljáró hatóság döntése alapján. (4) A rendszeres ellátások havi együttes összege személyenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (5) Az (5) bekezdés szerinti összegbe a március 1-je előtt megállapított, a kérelem benyújtásakor is fennálló jogosultság alapján kapott lakásfenntartási támogatás és méltányossági közgyógyellátás összege beszámít. (6)Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a képviselő-testület Balmazújváros Város Polgármesterére átruházza. Általános eljárási rendelkezések 4. (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása, - az (6) bekezdésben meghatározott kivétellel kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített, az egyes ellátásoknál külön megjelölt, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt, - az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges mellékleteket. (2) Nem jogosult lakhatási támogatásra és gyógyszertámogatásra, aki illetőleg akinek a családjában, vagy háztartásában élő személy az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik. (3) A kérelmet ha e rendelet másként nem rendelkezik postai úton a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) postacímére címezve vagy személyesen a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani. (4) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok beszerezhetőek a Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthetőek az önkormányzat honlapjáról ( 2

3 (5) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja jogosult. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi és települési támogatás hivatalból is megállapítható, különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény és természetes személy, vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére. Az időskorúak részére Karácsony ünnepe alkalmából nyújtott természetbeni támogatás megállapítása hivatalból történik. (7) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézője környezettanulmányt végezhet, valamint a gyermeket nevelő családoknál e célra a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő és a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is felhasználható. (8) A rendszeres támogatások (lakhatási-, gyógyszer-, speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása) a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a jogosultat. (9) Az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat. (10) A rendszeres ellátásokat utólag, minden hónap 5-ig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani. (11) A pénzbeli eseti ellátások kifizetésére a házipénztárban kerül sor. Az (6) bekezdés szerinti esetben, a polgármester döntése alapján a segélyt a kezdeményező képviselője is átveheti, aki az ellátásjogosult részére történt átadását vagy a jogosult érdekében történt felhasználását 30 napon belül átvételi elismervénnyel vagy számlával köteles igazolni. (12) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha: a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be, b) a jogosult azt kéri, c) a jogosult meghalt, d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból. (13) A (12) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja. (14) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátásra való jogosultságot a (12) bekezdés szerinti eseteken kívül meg kell szüntetni abban az esetben is, ha a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött. (15) A Szt.-ben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.rendeletben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell 3

4 a) a pénzbeli ellátás visszafizetésére, b) természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére. (16) Ha a rendszeres ellátásra való jogosultság jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételre tekintettel szűnt meg, az ellátást így igénybevevő, a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem jogosult a megszüntetettel azonos típusú rendszeres ellátásra. (17) A lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátások vonatkozásában a (14) bekezdés szerinti korlátozás kiterjed a lakásban élő valamennyi személyre. (18) Ha az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné a polgármester méltányosságból a) elengedheti, b) csökkentheti, vagy c) részletfizetést engedélyezhet. (19) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak, kérdések vonatkozásában a magasabb rendű szociális, gyermekre tekintettel megállapított ellátás vonatkozásában pedig a magasabb rendű szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Lakhatási támogatás 5. (1) A polgármester lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. (2) Lakhatási támogatás havi rendszerességgel, a villanyáram-, a víz- és csatornahasználat, a gázfogyasztás, valamint a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható. (3) A lakhatási támogatást a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik és annak tulajdonosa, bérlője. b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és c) akinek, valamint a vele közös háztartásában élő személynek nincs vagyona. (5) Nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül. (6) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (7) Fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 4

5 a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (8) Ha a háztartásban a) (7) bekezdés a)-c) pontja szerinti személy magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, b) (7) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti személyre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, c) gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot és a nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (9) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450,- Ft. (10) Az elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m2, b) ha a háztartásban két személy lakik, 45 m2, c) ha a háztartásban három személy lakik, 55 m2, d) ha a háztartásban négy személy lakik, 65 m2, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további megjelölt személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (11) A lakhatási támogatás egy hóra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2.500,- Ft, és nem lehet több, mint 6.000,- Ft azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (12) A (11) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3- J-0,5 NYM NYM x 0,15, ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (13) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. (14) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 5

6 (15) A (14) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekintetni a lakásbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakásrészeit. (16) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Gyógyszertámogatás 6. (1) A polgármester gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a nagykorú személynek a) akinek az egy főre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 20%-át eléri vagy meghaladja, b) egyedül élő esetében az egy főre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 15%-át eléri vagy meghaladja, c) aki a háziorvos igazolása alapján súlyos, állandó kezelést igénylő daganatos betegségben szenved, vagy fekvő beteg és pelenka használata szükséges, és az egy főre számított havi családi jövedelem ca) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 300%-át, cb) kétszemélyes család esetében a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg, ezzel egyidejűleg a havi rendszeres gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 20%-át eléri, vagy meghaladja. (2) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult. (3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (4) A gyógyszertámogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 1 év időtartamra kerül megállapításra. (5) A támogatás mértéke havonta 3.000,- Ft, míg az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatás mértéke havonta 4.000,- Ft. (6) A gyógyszertámogatás utalvány formájában, három havonta, egyenlő részletekben első alkalommal a megállapító határozat jogerőre emelkedésnek időpontjában - kerül kiadásra. (7) A gyógyszerköltséget a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon a háziorvos igazolja, kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltség figyelembevételével. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. (1) A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 6

7 (2) Elsősorban azokat a családokat kell rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen betegség, gyermek étkeztetése, iskoláztatása és gyógyszemüveggel való ellátása miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a család a) az egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, b) gyermeket egyedül nevelő szülő esetében 200%-át. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eseti jelleggel, gyermekenként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. Az alkalmanként gyermekenként adható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét, valamint az annak alapjául szolgáló jövedelemsávokat a 4. melléklet tartalmazza. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbi esetekben: a) a gyermekintézmények étkezési térítési díját a szülő nem fizette meg, vagy b) tanévkezdéskor a szülő a tankönyv árát nem egyenlítette ki, vagy c) a gyermek részére felírt gyógyszereket a szülő nem tudja kiváltani, vagy d) a családnak közüzemi díjhátraléka keletkezett, vagy e) a család tüzelőbeszerzésről nem tud gondoskodni elsősorban természetben nyújtandó. (6) A természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a) az (5) bekezdés a) pontja esetében az étkezési térítési díj hátralékos számlára történő utalással, b) az (5) bekezdés b) pontja esetében a tankönyv árának kifizetésével, c) az (5) bekezdés c) pontja esetében a településen működő gyógyszertárakban beváltható gyógyszerutalvány juttatásával, d) az (5) bekezdés d) pontja esetében a közüzemi díj szolgáltatóhoz történő utalásával, e) az (5) bekezdés e) pontja esetében tüzelőutalvánnyal nyújtandó. (7) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható a családnak, ha a gyermek a) középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be, feltéve, hogy önálló keresőtevékenységet nem folytat. (8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. (9) Az (7) bekezdésben meghatározott nagykorúvá vált gyermek vonatkozásában a szülő is benyújthatja a kérelmet, a nagykorúvá vált gyermek írásbeli hozzájárulásával. 7

8 Speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 8. (1) Ha a gyermek egészségi állapotának megfelelő napközbeni ellátása speciális nevelési intézményben, vagy speciális oktatási intézményben a lakóhelyen nem biztosított, akkor a lakóhely és a nevelési/oktatási intézmény között napi rendszerességgel történő utazás költségeinek viseléséhez havi rendszerességgel támogatás nyújtható. Az erre irányuló kérelmet a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. (2) A támogatás havi mértékének összege a) személygépkocsival történő utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 35%-a, b) tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a nyugdíjminimum 10%-a, c) támogató szolgálattal történő szállítás esetén a nyugdíjminimum 15%-a. (3) Speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása iránti kérelemhez csatolni kell az intézmény igazolását a nevelési vagy tanulói jogviszony fennállásáról, és a napi bejárás tényéről. (4) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjától óvodai év/tanév végéig állapítható meg és azt a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítani kell. Helyben tanulók utazási támogatása 9. (1) Az önkormányzat a balmazújvárosi állandó bejelentett lakcímmel és diákigazolvánnyal rendelkező tanulók részére, a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben ezt a jogosult vagy törvényes képviselője írásban kérelmezi. A helyben tanulók utazási támogatása iránti kérelmet a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) Az (1) bekezdés szerinti tanulók részére a támogatás abban az esetben nyújtható, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszoros összegét, melyről az igénylést megelőző 1 hónap jövedelmét tekintve a törvényes képviselő az igényléssel egyidejűleg nyilatkozik. (3) Jövedelemnyilatkozat nélkül jogosult támogatásra az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy valamely szülője az aktív korúak ellátásában részesül. Temetési támogatás 10. (1) A polgármester eseti jelleggel temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg azon kérelmező részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó (Ptk. szerint) esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetőleg családja létfenntartását veszélyezteti, és a) akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, vagy b) jövedelem és vagyoni érték nagyságától függetlenül jogosult az a személy, aki az elhunyt személy eltemetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles és tartásra köteles hozzátartozó nem volt fellelhető. 8

9 (2) A temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott temetési támogatás összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 30%-a. A legolcsóbb temetés költsége a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján. (3) Rendkívüli élethelyzet, (különösen a hirtelen vagy tragikus körülmények közötti haláleset) és rendkívüli szociális körülmény (különösen a nyugdíjminimum alatti, illetőleg egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 150%-a alatti egy főre jutó jövedelem) esetén a polgármester engedélyezheti a temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott temetési támogatás kifizetését a számlák utólagos becsatolása mellett is. (4) A (3) bekezdés szerinti esetben az temetési támogatás összege kivételes méltányosságból a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 100%-áig terjedhet. (5) Temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet temetési számlával együtt - a halálesetet követő 60 napon belül lehet benyújtani a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy egy vagy több személy részére lett e temetési számla kiállítva. Amennyiben egy azon temetés vonatkozásában több személy részére megosztva lett a temetési számla kiállítva, úgy a számlák jogosultjainak egyöntetű írásos nyilatkozata szükséges arról, ki a temetési segély kérelmezője. A határidő elmulasztása jogvesztő. (6) A temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét a határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a határozattal együtt meg kell küldeni kérelmező részére. Első lakáshoz jutók támogatása 11. (1) Építési és vásárlási támogatásban részesülhetnek: a) a fiatal házaspárok, b) az élettársi kapcsolatban élő fiatalok, amennyiben háztartásukban legalább egy kiskorú gyermeket nevelnek, c) kiskorú gyermekét egyedül nevelő, a támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtásának időpontjában 35. életévét be nem töltött szülő, d) életkortól és családi állapottól függetlenül azok az igénylők, akiknek az ingatlan tulajdona elemi kár (tűz, vihar, belvíz, földrengés) miatt teljes egészében megsemmisült és az első lakáshoz jutók támogatásában vagy a helyi támogatás bármelyik formájában még soha nem részesültek, feltéve, ha a megsemmisült ingatlan tulajdonon kívül más ingatlan tulajdonnal vagy résztulajdonnal nem rendelkeznek a támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtásának időpontjában. (2) A 3. (1) bekezdés a) c) pontjaiban meghatározottak akkor részesülhetnek támogatásban, ha külön-külön vagy együttesen lakáshasználati joguk, illetve lakástulajdonuk függetlenül az ingatlan értékétől, állagától, nagyságától soha nem volt. (3) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az első lakáshoz jutók egyszeri, vissza nem térítendő támogatása megállapítható, ha az igénylők 9

10 a) külön-külön legfeljebb ½-ed tulajdoni hányadban örökölt, haszonélvezeti joggal terhelt lakóház, b) beépítetlen építési telek tulajdonosai, valamint ha c) az igénylő legfeljebb ½-ed haszonélvezeti joggal terhelt vagy nem terhelt, örökölt ingatlantulajdonnal rendelkezik, s a lakóházat közeli hozzátartozótól vásárolja. (4) Az (1) - (2) bekezdésben fennálló feltételek mellett akkor nyújtható támogatás, ha: a) az igénylők által vásárolt vagy épített 1/1 tulajdonú ingatlant egymás között egyenlő arányban, de legalább ¾-ed ¼-ed arányban szerzik meg, b) örökölt tulajdoni hányad mellett történő vásárlás esetében az a) pontban meghatározott arány megmarad a résztulajdon szerzését követően is, c) az együttköltöző családtagok létszámát figyelembe véve a vásárolni kívánt lakás nagysága vagy az építendő új lakóház nagysága a lakáscélú állami támogatásról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 3. -ában meghatározott jogos lakásigény mindenkori felső határától egy szobával kevesebb. A még gyermektelen, valamint az egy kiskorú gyermeket nevelő fiatalok esetében a 4 főre elfogadott lakásigény felső határa a meghatározó. (5) A támogatás igénybevételére azon kérelmezők jogosultak, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét nem haladja meg. A jövedelem meghatározásánál a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadók. (6) Az igényjogosultság a) lakásvásárlók esetében az adásvételi szerződés keltétől számított 6 hónapig áll fenn, b) az értékesítés céljára újonnan felépített lakóházat vásárlók esetében a felépítendő lakás használatbavételi engedélyének kiadásától számított 6 hónapig áll fenn, c) építkezők esetében az építési engedély jogerőre emelkedését követő naptól a használatbavételi engedély kiadásáig áll fenn. (7) A lakásvásárláshoz és új lakóház építéséhez nyújtott támogatás mértéke ,- Ft. A támogatás egyszeri és a (10) bekezdésben foglaltakon kívül vissza nem térítendő. (8) A megállapított támogatás a jogosultak által rendelkezésre bocsátott lakossági folyószámlára történő átutalás útján kerül teljesítésre. (9) A támogatás a határozat kézhezvételét követő naptól számított 6 hónapon belül vehető igénybe. Amennyiben a jogosultak a lakásvásárláshoz pénzintézeti hitelt kívánnak felvenni és az igényelt kölcsön összege meghaladja a vételár 50%-át, úgy a megállapított első lakáshoz jutók támogatásának kifizetésére a pénzintézettel kötött kölcsönszerződés a Közös Önkormányzati Hivatalnál történő bemutatását követően kerülhet sor. (10) A támogatásban részesített lakásvásárlók a kifizetett támogatást egy összegben, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:47. -ában meghatározott mértékű kamatokkal együtt kötelesek visszafizetni, amennyiben a tulajdonviszonyok tekintetében a támogatásra való jogosultságra jogosító adásvételi szerződés és a tulajdoni lap eltérő adatokat tartalmaz. (11) Az első lakáshoz jutók támogatásáról a polgármester dönt. 10

11 (12) Az első lakáshoz jutók támogatása az erre a célra rendszeresített 9. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével igényelhető a Közös Önkormányzati Hivatalban. (13) Az első lakáshoz jutók támogatásában részesítettekről a Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. (14) E rendelet szempontjából fiatalnak tekintendő az a személy, aki a támogatás megállapítására irányuló kérelme benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 35. életévét. (15) Eltartott, közös háztartásban élő kiskorú gyermeknek kell tekinteni a saját, az örökbefogadott és a bíróság által elhelyezett gyermeket (gyermekeket). (16) A jogos lakásigény meghatározásakor a szobaszám számításának tekintetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 3. (3) bekezdésében meghatározottakat kell figyelembe venni. (17) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakra vonatkozóan az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározottakat kell figyelembe venni. Gyógyfürdő támogatás 12. (1) Gyógyfürdő támogatására jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdőben biztosított, Balmazaqua Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátást vesz igénybe. (2) A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI.19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezők esetében Balmazújváros Város Önkormányzata a 15x4 kúrát igénybevevők esetében 4.500,- Ft összegben, egyéb kezelés esetén 25 % mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkező öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50 %-át vállalja át, illetőleg a 15x4 kúrát igénybevevőket 9.000,- Ft összegben támogatja. (3) A támogatást e rendelet 10. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet igényelni. (4) A támogatás megállapításához a szolgáltató igazolása is szükséges (11. számú melléklet szerinti formanyomtatvány), mely tartalmazza az igénybevevő adatait, és az igénybe vett fürdőgyógyászati ellátás mennyiségét. (5) Szolgáltató a támogatást igénylők kérelmét a (4) bekezdésben meghatározott igazolással együtt, hetente benyújtja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportjához. Balmazújváros Város Polgármestere eseti jelleggel határozattal dönt az igénybevett gyógyfürdőellátás támogatásról. (6) A támogatást a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a határozatban foglaltak szerint, a döntés jogerőre emelkedését 11

12 követő 10 napon belül kifizeti a támogatott részére. Időskorúak támogatása 13. Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére évente egy alkalommal természetbeni támogatást nyújt Karácsony ünnepe alkalmából. A támogatás mértékéről a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében dönt. Rendkívüli települési támogatás 14. (1) Polgármester rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, a) aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel családonként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. (3) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy az egy főre számított havi családi jövedelem összege nem haladhatja meg a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át. (4) A polgármester méltányosságból eltekinthet a (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól és a) elemi kár vagy tűzkár bekövetkeztekor legfeljebb ,- Ft b) különös méltánylást érdemlő, halasztást nem tűrő élethelyzetben legfeljebb ,- Ft pénzbeli vagy természetbeni méltányos rendkívüli települési támogatást állapíthat meg. (5) Az (4) bekezdés szerinti ellátások naptári évenként egy alkalommal állapíthatók meg családonként. (6) A évben, március 1-je előtt megállapított önkormányzati segélyek a év vonatkozásában a (2) és (5) bekezdés szerinti alkalmakba, illetve összegekbe beszámítanak. (7) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 13. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 12

13 Átmeneti és záró rendelkezések 15. Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. 16. (1) Az önkormányzati segély megállapítása iránt március 1-jén folyamatban lévő ügyben kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő családok vonatkozásában e rendelet rendkívüli gyermekvédelmi támogatására, - egyéb családok vagy személyek vonatkozásában a rendkívüli települési támogatás szabályait kell alkalmazni. (2) A március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. (3) A március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben február 28- án folyamatban lévő ügyekben a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 17. Hatályát veszti Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV. 25.) számú, b) a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II. 17.) számú, és c) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú rendelete. Balmazújváros, február 18. dr. Veres Margit polgármester Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző Záradék: Kihirdetve: február 18. napján. Tóthné dr. Kertész Mariann Jegyző 13

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben