ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 28-i ülésére Tárgy: A szociális ellátások helyi szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! A Humánpolitikai Bizottság augusztus 31-i ülésén felmerült, hogy a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) kerüljön kiegészítésre a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás méltányossági szabályaival. A rendelet megalkotására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) adott felhatalmazást, amely a rendelet megalkotása óta eltelt időszakban módosult. Hatályát vesztette az Szt. 33. (7) pontja, valamint 132. (4) bekezdés a) pontja, amely felhatalmazást adott a települési önkormányzat részére, hogy rendeletben szabályozza az aktív korúak ellátására jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében előírt részletes szabályokat. Tekintettel a jogszabály módosításra, a rendelet 11. -ának hatályon kívül helyezése indokolt. A rendelet egyéb pontjai is felülvizsgálatra kerültek és az elmúlt fél év tapasztalatai alapján az alábbi módosítási javaslatokat terjesztjük elő:

2 2 - Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás esetében a jogosultsági jövedelemhatár emelését és a havi gyógyszerköltség emelését javasoljuk. A jövedelemhatár jelenleg családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 200%-a (57.000,- Ft), egyedülélő esetén 250%-a (71.250,- Ft). A javaslat családban élő esetén 250% (71.250,- Ft), egyedülélő esetén 280% (79.800,- Ft). A gyógyszertámogatás összege jelenleg havonta az igazolt gyógyszerköltség 50%-a, de maximum 5.000,- Ft. Ennek emelését javasoljuk 70%-ra, de maximum ,- Ftra. Továbbá a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás megállapításához szóló igazolás módosítását is javasoljuk. - Tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez nyújtható települési támogatás esetében is javasoljuk a jogosultsági jövedelemhatár emelését. A jövedelemhatár jelenleg családban élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150%-a (42.750,- Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 180%-a (51.300,- Ft). A javaslat családban élő kérelmező esetén 180% (51.300,- Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 200% (57.000,- Ft). - Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásnál meghatározott jövedelemhatártól annak 15%-kal (81.937,- Ft-ig) történő megemeléséig javasoljuk az alábbi esetekben az eltérést méltányosságból: A háztartásban kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő él. A háztartásban 70 éven felüli nyugdíjas személy él. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 9. (2) bekezdése rendelkezik a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak közös szabályairól. A díjfizetési határnapokat az Alapszolgáltatási Központ vezetője felülvizsgálta és módosítást javasolt. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. 17. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az Önkormányzat átláthatóan, egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat. A költségvetési többletkiadások fedezetét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete biztosítja.

3 3 II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Nincsenek. III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek. IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Önkormányzat az elmúlt félév tapasztalatai alapján, valamint jogszabály változás következtében módosítja rendeletét. V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás méltányossági szabályai nem kerülnek megállapításra, valamint a jogszabály változás következtében az aktív korúak lakókörnyezet rendezettségének előírásai nem kerülnek hatályon kívül helyezésre. VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az Önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján. Kistarcsa, október 7. Solymosi Sándor polgármester

4 4 Kistarcsa Város Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 92. (1) bekezdés a) pontjában, 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 7. (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Települési támogatás nyújtható a gyógyszerkiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek a) akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelését végző orvosa igazolja, hogy rendszeresen gyógyszert szed, és b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250%-át, egyedülélő esetében 280%-át, és a család tagjai egyikének sincs vagyona, és c) akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelést végző orvosa által kiállított igazolás szerint a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 15%-át. (2) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege havonta az igazolt gyógyszerköltség 70%-a, de maximum forint. (1) A rendelet 8. (4) bekezdésében a 150%-át helyébe 180%-át lép. (2) A rendelet 8. (4) bekezdésében a 180%-át helyébe 200%-át lép A rendelet 9. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

5 5 (4) A rendelet 6. -ában meghatározott települési támogatásnál meghatározott jövedelemhatártól annak 15%-kal történő megemeléséig méltányosságból az alábbi esetekben lehet eltérni: a) A háztartásban kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő él. b) A háztartásban 70 éven felüli nyugdíjas személy él. A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 4. A rendelet 11. -a hatályát veszti A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítása 6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 9. (2)-(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A szociális étkeztetés térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag minden hónap 15-ig köteles megtéríteni. (3) A házi segítségnyújtás térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag minden hónap 15-ig köteles megfizetni. A számla a gondozónők munkanaplója alapján igazolt órák összesítése után kerül kiállításra. (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját a kötelezett utólag, a negyedévet követő hónap 15-ig köteles megfizetni. (5) A nappali ellátás térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag miden hónap 15-ig köteles megfizetni. A számla az ellátási napló alapján igazolt napok összesítése után kerül kiállításra. 7. (1) E rendelet november 1. napján lép hatályba és november 17. napján hatályát veszti. (2) A október 31. napjáig megállapított gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatások felülvizsgálatát november 16. napjáig el kell végezni és november 1. napjától a módosított rendelet szerint kell megállapítani a támogatás összegét.

6 6 Solymosi Sándor Polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Jegyző 1. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../2015. (....) önkormányzati rendeletéhez Igazolás a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás megállapításához Kérelmező neve:. Születési neve: Születési helye és ideje:. Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Igazolom, hogy fent nevezett kezelésem alatt álló beteg részére krónikus betegségére tekintettel az alábbi gyógyszereket havi rendszerességgel felírom. A feltüntetett gyógyszerek árát gyógyszertár igazolja! Gyógyszer neve Havi mennyiség (doboz, tubus stb.) Háziorvos/szakorvos tölti ki! Támogatás jogcíme A Biztosított által fizetendő térítési díj Gyógyszertár tölti ki! A gyógykezelés várható időtartama..hónap. (Háziorvos, szakorvos tölti ki!) dátum:. dátum:. P. H.

7 7 Háziorvos vagy szakorvos aláírása gyógyszerész aláírása A háziorvos vagy szakorvos és gyógyszerész aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el! I N D O K O L Á S Általános indokolás A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását az Szt március 1-i hatállyal bekövetkezett módosítása tette szükségessé. A rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján készült jelen rendelet-tervezet, amely az érintettek részére kedvezőbb feltételeket teremt. Részletes indokolás Az 1. -hoz: A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás jövedelemhatára és a támogatás összege került módosításra. A 2. -hoz: A tizennyolc évet be nem töltött gyermek neveléséhez nyújtható települési támogatás jövedelemhatára került módosításra. A 3. -hoz: A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás méltányossági feltételei kerültek szabályozásra. A 4. -hoz: A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás megállapításához szóló igazolás került módosításra. Az 5. -hoz: Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei hatályon kívül helyezésre kerültek. A 6. -hoz: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak fizetésének szabályai kerültek módosításra. A 7. -hoz: A záró és átmeneti rendelkezések kerültek szabályozásra.

8 8 Kistarcsa Város Önkormányzat 7/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 33. (7) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 132. (4) bekezdés a) és g) pontjában, valamint 134/E. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Kistarcsa város közigazgatási területén a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított szociális ellátások formáit, szerkezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit. Hatásköri rendelkezések 2. (1) A polgármester dönt az alábbi ügyekben: a) Települési támogatás, b) Köztemetés elrendelése. (2) A Humánpolitikai Bizottság dönt a 9. -ban foglalt méltányossági ügyekben. (3) A (2) bekezdésben foglalt méltányossági ügyek eljárási kérdéseiben a polgármester dönt.

9 9 Eljárási rendelkezések 3. (1) A rendelet hatálya alá tartozó kérelmeket az e rendelet melléklete szerinti formanyomtatványokon kell Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalához (a továbbiakban: Hivatal) benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges mellékleteket. (2) A rendszeres ellátás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra. (3) Rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság időtartamának lejárta előtt két hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap. (4) Környezettanulmány készítése szükséges a kérelmező lakóhelyén vagy tartózkodási helyén a ban foglalt települési támogatás, valamint a 8. (1) és (4) bekezdés alapján benyújtott települési támogatás megállapítását megelőzően. (5) Amennyiben a kérelmező életkörülményei a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapon belül vizsgálva voltak és nem utal semmiféle körülmény azokban lényeges változásra, akkor nem szükséges újabb környezettanulmányt végezni. (6) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményei eltérnek a jövedelemnyilatkozatban foglaltaktól, az eljáró hatóság felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével

10 10 vélelmezhető. (7) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni: a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolással; b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozatával; c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel; d) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolással, vagy nyilatkozattal; e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozattal; f) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel; g) ösztöndíjról az oktatási intézmény által kiállított igazolással, bankszámlakivonattal, vagy a kifizető igazolásával; h) jövedelemmel nem rendelkező esetén az erről szóló nyilatkozat és az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül; i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással. (8) A rendszeres ellátást meg kell szüntetni, ha: a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be; b) a jogosult azt kéri; c) a jogosult elhunyt;

11 11 d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból. (9) A (8) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja. (10) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátást a (8) bekezdés szerinti eseteken kívül meg kell szüntetni abban az esetben is, ha a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött. (11) A kérelemnek helyt adó 8. -ban foglalt települési támogatás esetén egyszerűsített határozat is hozható, amennyiben az eljárás során nincs ellenérdekű ügyfél. Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai 4. (1) A havi rendszerességgel megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a jogosultság megállapítását követő hónap ötödik napjáig, átutalással vagy postai úton történik. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szolgáltatóhoz kerül közvetlenül átutalásra, kivéve a tüzelőanyag vásárláshoz megállapított települési támogatást, amely a jogosult részére átutalással vagy postai úton történik. A nem rendszeres települési támogatás a döntést követő 8 napon belül a házipénztárból kerül kifizetésre. (2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását a jogosultság megállapítását követően is a Hivatal bármikor jogosult ellenőrizni. II. FEJEZET SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK A rendeletben szabályozott ellátások 5.

12 12 Települési támogatást nyújt az Önkormányzat: a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) gyógyszerkiadások viseléséhez, c) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, d) temetési költségek mérsékléséhez, e) krízishelyzet elhárításához, f) tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás 6. (1) Települési támogatás nyújtható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek, a) aki a lakás tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője, és b) aki ahhoz a lakáshoz kéri a támogatást, amelyben ténylegesen lakik, és c) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (2) A támogatásnál figyelembe vehető költségek: a villanyáram, a gázfogyasztás, a vízfogyasztás, a csatornahasználat, a szemétszállítás, a lakbér vagy az albérleti díj, a közös költség és a tüzelőanyag költségek. (3) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (4) A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

13 13 d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (5) Ha a háztartás a) a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) a (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe veendő arányszám 0,2-del növekszik. (6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot és a nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe veendő arányszám 0,2-del növekszik. (7) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- Ft. (8) Az elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél többen laknak a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (9) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás egy hónapra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem

14 14 haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 50%- át, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 10) A (9) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása következő módon történik: J 0,5 TM = 0,3 NYM 0,15, NYM ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 11) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatást tizenkét hónap időtartamra kell megállapítani. 12) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 13) A (12) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 14) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra nem jogosult, aki normatív lakásfenntartási támogatásban részesül. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás 7.

15 15 (1) Települési támogatás nyújtható a gyógyszerkiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek a) akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelését végző orvosa igazolja, hogy rendszeresen gyógyszert szed, és b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 200%-át, egyedülélő esetében 250%-át, és a család tagjai egyikének sincs vagyona, és c) akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelést végző orvosa által kiállított igazolás szerint a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 15%- át. (2) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege havonta az igazolt gyógyszerköltség 50%-a, de maximum forint. (3) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell: a) a háziorvos, illetve gyógykezelést végző orvos igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerekről és a gyógyszer igénybevételének időtartamáról, valamint b) a gyógyszertár igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerek költségéről. (1) Települési támogatás nyújtható a gyógyszerkiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek a) akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelését végző orvosa igazolja, hogy rendszeresen gyógyszert szed, és b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250%-át, egyedülélő esetében 280%-át, és a család tagjai egyikének sincs vagyona, és c) akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelést végző orvosa által kiállított igazolás szerint a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 15%-át. (2) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege havonta az igazolt gyógyszerköltség 70%- a, de maximum forint. (4) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás az igazolt gyógyszer igénybevételének időtartamára, de legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg. (5) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők részére nem nyújtható. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli

16 16 élethelyzetben, temetési költségek mérsékléséhez és krízishelyzet elhárításához nyújtható települési támogatás 8. (1) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben települési támogatásban részesíthető az a személy, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetén annak 180%-át és a család tagjai nem rendelkeznek vagyonnal. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzethez nyújtható települési támogatás nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegét. (2) A temetési költségek mérséklésére települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250%-át, egyedülélő esetén annak 300%-át. A kérelem az elhalálozás napjától számított 90 napon belül terjeszthető elő. A szerződés alapján eltemettetésre köteles személy nem részesíthető a temetési költségek mérséklésére nyújtható települési támogatásban. A temetési költségek mérséklésére nyújtható települési támogatás összege ,- Ft. (3) Krízishelyzet elhárításához települési támogatásban részesíthető az a személy, aki elemi kár, tűzeset, betörés, baleset miatt rendkívüli élethelyzetbe került, kárának enyhítésére évente legfeljebb egy alkalommal, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 450%-át. A krízishelyzet elhárításához nyújtható települési támogatás összege a bekövetkezett kár 10%-a, de legfeljebb ,- Ft.

17 17 (4) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez települési támogatásban részesíthető az a szülő, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 180%-át és a család tagjai nem rendelkeznek vagyonnal. A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez nyújtható települési támogatás nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegét. 180%-át 200%-át (5) Egy naptári éven belül egy család legfeljebb két alkalommal részesülhet az (1)- (4) bekezdésekben meghatározott települési támogatásban. (6) Az (1) és (4) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatást természetbeni ellátás formájában is lehet biztosítani az Alapszolgáltatási Központ bevonásával. (7) A március 1-je előtt megállapított önkormányzati segélyeket az (5) bekezdés szerinti egybeszámításnál figyelembe kell venni. Méltányosság 9. (1) A 8. (1) bekezdésben meghatározott települési támogatásnál meghatározott jövedelemhatártól annak 70%-kal történő megemeléséig méltányosságból az alábbi esetekben lehet eltérni: a) Nagy értékű az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%- át meghaladó gyógyászati segédeszköz vagy gyógyszerek beszerzése esetén, amennyiben a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal. b) A háztartásban nélkülözhetetlen

18 18 berendezés pótlásához. c) Tartós két hónapot meghaladó táppénzes állomány vagy hosszan tartó kórházi kezelés minimum egy hónap esetén, az erről szóló orvosi igazolások becsatolásával. d) Ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül munkahelyét elvesztette. (2) A 8. (4) bekezdésben meghatározott települési támogatásnál meghatározott jövedelemhatártól annak 70%-kal történő megemeléséig méltányosságból az alábbi esetekben lehet eltérni: a) Az egyik szülő a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül munkahelyét elvesztette. b) A kérelmező szülő a kérelem beadását megelőző fél éven belül egyedülálló lett. c) A kérelmező családjában fogyatékkal élő vagy tartósan beteg személy él. d) A kérelmező beiskolázáshoz kéri a támogatást és az egyik szülő munkanélküli. e) A kérelmező újszülött gondozásához kéri a támogatást és a gyermek születése óta 6 hónap nem telt el. (3) Méltányosság a kérelmező és családja esetében az adott naptári évben egy alkalommal gyakorolható. A települési támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 10. (4) A rendelet 6. -ában meghatározott települési támogatásnál meghatározott jövedelemhatártól annak 15%-kal történő megemeléséig méltányosságból az alábbi esetekben lehet eltérni: a) A háztartásban kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő él. b) A háztartásban 70 éven felüli nyugdíjas személy él. (1) Települési támogatásra e rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén az jogosult, aki lakókörnyezete rendezettségét az

19 19 alábbi módon biztosítja: a) a család által lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata; b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására; c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése; d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, csúszásmentesítése, az ingatlan előtti vízelvezető árok folyamatos tisztántartása a kerítés teljes hosszában (járda hiányában 2 méter széles területsávnak a tisztántartásáról és csúszásmentesítéséről kell gondoskodni); e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése; f) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése; g) szükséges a lakás padlózatának, falazatának folyamatos tisztán tartása, takarítása, szükség esetén meszelése; h) a mosásra valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáló vizes helyiségek és a mindennapi használatra alkalmas módon kiépített és meglévő illemhely (WC) rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fokozott tisztántartása és fertőtlenítése szükséges. (2) A Hivatal a támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 15 napon belül helyszíni szemle alapján győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.

20 20 (3) Amennyiben a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, 8 napos határidő kitűzésével fel kell hívni a kérelmezőt az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására. (4) Ha a kérelmező a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak települési támogatás nem állapítható meg, illetve a támogatást meg kell szüntetni. Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 11. Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelmező a lakókörnyezete rendezettségét is biztosítja. A lakókörnyezet rendezettségéhez az alábbiakat kell biztosítani: a) a család által lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata; b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására; c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése; d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, csúszásmentesítése, az ingatlan előtti vízelvezető árok folyamatos tisztántartása a kerítés teljes hosszában (járda hiányában 2 méter széles területsávnak a tisztántartásáról és csúszásmentesítéséről kell gondoskodni); e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

21 21 eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése; f) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése; g) szükséges a lakás padlózatának, falazatának folyamatos tisztán tartása, takarítása, szükség esetén meszelése; h) a mosásra valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáló vizes helyiségek és a mindennapi használatra alkalmas módon kiépített és meglévő illemhely (WC) rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fokozott tisztántartása és fertőtlenítése szükséges. Köztemetés 12. Részben vagy egészben mentesíthető a köztemetés költségének megfizetése alól az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a mentesítésre vonatkozó kérelmet terjeszt elő és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének a 100%-át nem haladja meg. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. (1) Hatályát veszti Kistarcsa Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 50/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete. (2) E rendelet március 1. napján lép hatályba.

22 22 Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 1 2 Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Alapszolgáltatási Központra 3 valamint annak szolgáltatásait igénybe vevő személyekre terjed ki. A személyes gondoskodás keretében biztosított szociális szolgáltatások formái 2. 4 (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosítja: a) étkeztetés b) házi segítségnyújtás c) családsegítés d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 e) időskorúak nappali ellátása 1 Módosította a 45/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet bevezetője 2 Módosította a 14/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet bevezetője 3 Módosította a 45/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. -a 4 Kiegészítette a 14/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. -a 5 Módosította a 14/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 1. -a

23 23 (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Alapszolgáltatási Központ 6 (a továbbiakban: intézmény) biztosítja. Étkeztetés 3. (1) Étkeztetés keretében az intézmény azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: a) a 60 év feletti életkorúak, vagy b) az átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak, vagy c) a fogyatékossággal élők, vagy d) a pszichiátriai betegségben szenvedők, vagy e) a szenvedélybetegségben szenvedők részére. 7 (2) Étkeztetés igénybevétele esetén szociális rászorult az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 500%-át. Továbbá azon személy részére biztosítható, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább két pontban foglaltaknak megfelel. Az egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosának igazolása szükséges az intézményvezető által rendszeresített nyomtatványon. (3) Az intézmény vezetője az étkeztetés biztosításának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi nettó jövedelmét. (4) Ebéd házhozszállítása esetén az étkeztetés térítési díja a szállítási díj költségével növekszik. 8 (5) Az étkezési személyi térítési díj megállapításáról és felülvizsgálatáról az intézmény vezetője dönt. (6) Az ebéd házhozszállítása esetén, ha egy 6 Módosította a 45/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. -a 7 Módosította a 14/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése 8 Módosította a 6/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. -a

24 24 helyszínre kettő vagy ennél több adag ebéd kerül kiszállításra, a szállítási díjat csak egyszer kell megfizetni (7) (8) A szociális étkeztetés formái: a) egyéni elvitellel, b) házhoz szállítással. (9) Az étkeztetés intézményi térítési díja 470,- Ft+ÁFA/adag. 14 (10) A szállítás intézményi térítési díja: 85,- Ft/szállítási cím. Házi segítségnyújtás 4. (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: a) elsősorban azon személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, vagy b) munkanapokon napi 4 órában gondozónő biztosításával, térítésmentesen azon családok részére, ahol három vagy annál nagyobb számú ikrek születnek, a gyermekek 1 hónapos korától 12 hónap időtartamra. (2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell biztosítani. A gondozási szükséglet megállapítását az intézményvezető végzi el. (3) Módosította a 6/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. -a 10 Hatályon kívül helyezte a 14/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése 11 Módosította az 56/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 3 (1) bekezdése 12 Módosította a 14/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. -a 13 Módosította a 6/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 3. -a 14 Módosította a 14/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése 15 Módosította a 14/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. -a 16 Hatályon kívül helyezte a 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése

25 25 17 (4) 1819 A házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj 1.300,- Ft/fő/óra. (5) Akinek ellátását tartási, vagy öröklési szerződésben vállalták ideiglenesen helyzetének rendezéséig lehet házi segítségnyújtásban részesíteni, de az eltartó a teljes intézményi térítési díjat köteles megfizetni. (6) 2021 Családsegítés 5. (1) Az intézmény a családsegítés keretében ellátja az Szt ában foglalt feladatokat. (2) A családsegítés szolgáltatás igénybevétele külön eljárás nélkül történik. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 6. (1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén az intézményvezető megvizsgálja a kérelmező szociális rászorultságát, ezt a vizsgálatot az igénybevétel során kétévente el kell végezni. 22 (2) 2324 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő térítési díj összege 380,- Ft/fő/nap. (3) 2526 Időskorúak nappali ellátása Módosította a 14/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. -a 18 Módosította a 6/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 4. -a 19 Módosította a 14/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése 20 Módosította a 6/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 5. -a 21 Hatályon kívül helyezte a 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése 22 Módosította a 14/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése 23 Módosította a 6/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. -a 24 Módosította a 14/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése 25 Módosította a 14/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése 26 Hatályon kívül helyezte a 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése

26 26 6/A. (1) 29 Az időskorúak nappali ellátását a szociális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes, idős személy veheti igénybe. (2) 30 (3) 3132 Az időskorúak nappali ellátásának intézményi térítési díja: 1000,- Ft/nap. A személyes gondoskodás igénybevétele 7. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik. (2) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmeket az intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani, elbírálásáról az intézmény vezetője dönt. (3) Az intézmény vezetője az intézmény által biztosított ellátásokra az ellátást igénybe vevő személlyel, vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt. (4) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő személy vagy törvényes képviselője között létrejött megállapodás az alábbiakat tartalmazza: a) az ellátás kezdetének időpontját; b) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését); c) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, tartalmát; d) személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat; e) intézményi jogviszony megszűnésének módját; f) panasztételi lehetőségét. 27 Kiegészítette a 14/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. -a 28 Módosította a 14/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdése 29 Módosította a 14/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése 30 Hatályon kívül helyezte a 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. (3) bekezdése 31 Módosította a 6/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. -a 32 Módosította a 14/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 5. (4) bekezdése

27 27 (5) Az intézményvezető a megállapodást módosíthatja, ha: a) az ellátás időtartamát az ellátott vagy törvényes képviselője módosítani kívánja; b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik; c) ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó szabályok megváltoznak. Az ellátás megszűnésének esetei 8. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik az Szt ában meghatározottakon túl: a) az igénylő, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezésére; b) a rászorultsági körülmény megváltozásával; c) más ellátási forma indokoltsága esetén; d) lakóhely változásával. (2) Az ellátás megszüntetésének időpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell figyelembe venni. A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak közös szabályai (1) 3435 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjat e rendelet 1., 2., és 3. számú melléklete szerinti jövedelemhatárok figyelembevételével kell megállapítani. (2) A szociális étkeztetés térítési díját a kötelezett előre a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig köteles megtéríteni. (3) A házi segítségnyújtás térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően köteles megfizetni. A számla a gondozónők (2) A szociális étkeztetés térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag minden hónap 15-ig köteles megtéríteni. (3) A házi segítségnyújtás térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag minden hónap 15-ig köteles 33 Kiegészítette a 14/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6.. (2) bekezdése 34 Módosította a 14/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6.. (1) bekezdése 35 Módosította a 14/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6..

28 28 munkanaplója alapján igazolt órák összesítése után kerül kiállításra. (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját a kötelezett a negyedévet megelőzően köteles megfizetni. (5) A nappali ellátás térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően köteles megfizetni. A számla az ellátási napló alapján igazolt napok összesítése után kerül kiállításra. Záró rendelkezések 10. megfizetni. A számla a gondozónők munkanaplója alapján igazolt órák összesítése után kerül kiállításra. (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját a kötelezett a negyedévet követően utólag 15-ig köteles megfizetni. (5) A nappali ellátás térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag miden hónap 15-ig köteles megfizetni. A számla az ellátási napló alapján igazolt napok összesítése után kerül kiállításra. (1) E rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2007. (II.15.) számú, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2007. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2008. (IV.15.) számú és az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 38/2008. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (III.30.) rendelet módosítása A rendelet elfogadásához a képviselő-testület minősített többségének szavazata szükséges. 1 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

K É R E L E M NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

K É R E L E M NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Gáborján Község Polgármesteri Hivatal 4122 Gáborján, Fő u. 106. szám : 06 54/ 418-211 A HIVATAL TÖLTI KI! (a kérelem beadásának dátuma): K É R E L E M NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól

Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 7/2015. (VI.02.) önkormányzati rendelettel,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 / 6 Ikt. sz.: I.2-137/2005. Ea.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben