MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet: 2 db hatásvizsgálati lap, 2 db rendelettervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény felhatalmazása alapján Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 45/1995. (XI.30.) Makó ör. rendeletét, amely szabályozza az önkormányzati hatáskörben nyújtott szociális ellátásokat, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2000. (III.30.) Makó ör. rendeletét, amely a személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat taglalja. A Csongrád Megyei Kormányhivatal átfogó ellenőrzése során szakmai segítséget nyújtva tájékoztatató levelet küldött ezen önkormányzati rendeleteinkkel kapcsolatosan. A kormányhivatal észrevételei jogalkotásról szóló törvény, valamint az ahhoz kapcsolódó IRM rendelettel kapcsolatosak pl. önkormányzati rendeletben nem ismételhető meg magasabb szintű jogszabályban rögzített rendelkezés, merev és rugalmas hivatkozás megfelelő alkalmazása, felhatalmazás nélküli rendelkezések hatályon kívül helyezése. Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletből a következőket kell hatályon kívül helyezni: - lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeként meghatározott azon rendelkezéseket, amelyek a lakásnagyságra vonatkoznak - kamatmentes kölcsön formájában nyújtható átmeneti segély esetén a vagyonra, kizáró okként az önkormányzat által folyósított rendszeres ellátásra, valamint a jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó szabályozást. - temetési segély esetén kizáró okként meghatározott helyben szokásos legolcsóbb temetésre és az elhunyt által kötött tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződésre vonatkozó rendelkezéseket. - Az adósságcsökkentési támogatás azon szabályozása, amely szerint kizáró ok, ha az igénylő előre egy összegben részesült lakásfenntartási támogatásban. Átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás elutasítására a fenti rendelkezések alapján az utóbbi években nem került sor. Temetési költség miatt évben 1 kérelmet utasítottunk el. Továbbá szabályozás pótlása szükséges az alábbi két témában: HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 ~ helyi szinten jelenleg az önkormányzat által biztosított adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatosan nincsen szabályozva a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítási módja. A javaslat szerint hitelterhelt ingatlan forgalmi értéke adó- és értékbizonyítvánnyal kerül megállapításra. ~ személyes gondoskodás ellátása esetére kötelező rendeletalkotási tárgykört jelent az, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás, illetve a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértéke, a fizetésre kötelezettek köre, a térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei és módjai. A javaslat szerint kiegészül a rendelet a következőkkel: térítési díj tartozás részletekben történő visszafizetés engedélyezhető kérelemre, illetve behajthatatlan tartozás esetén a tartozás elengedhető. Ahhoz, hogy a központi előírásokkal a szociális tárgyú rendeleteink összhangban legyenek, javaslom az említett rendeleteink hatályon kívül helyezését, majd azonos címmel két új önkormányzati rendelet alkotását (jogalkotásilag nem lehetséges a bevezető részt módosítani, ezért szükséges így eljárni.) Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fenti indokok alapján a 45/1995. (XI.30.) Makó ör. rendelet és a 4/2000. (III.30.) Makó ör. rendelet hatályon kívül helyezésével az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeleteinket a mellékelt tervezetek alapján alkossuk meg. Makó, augusztus 3. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 1. melléklet az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: Emelkedik a temetési segélyre jogosultak száma. IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet nem emeli. VII. megalkotásának szükségessége: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvénnyel és a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvénnyel való összhang megteremtése. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szociális törvényben és a jogalkotásról szóló törvényben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel. Makó, augusztus 3. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 2. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs. IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet nem emeli. VII. megalkotásának szükségessége: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvénnyel és a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvénnyel való összhang megteremtése. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szociális törvényben és a jogalkotásról szóló törvényben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel. Makó, augusztus 3. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. (VIII...) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény II-III. fejezetében, és VIII. fejezet 132. (4) bekezdés b) c) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Makó Város Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt, gyógyszertámogatást, gyógyfürdőellátás támogatását, adósságkezelési szolgáltatást nyújt a továbbiakban meghatározott feltételek szerint. 2. A rendelet kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyekre, akik Makó város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás 3. Makó Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott lakásfenntartási támogatástól függetlenül önálló ellátásként lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek a) a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és c) a háztartás egy évre vonatkozó tényleges költségeinek 1/12-e eléri, vagy meghaladja a közös háztartásban élők havonkénti összjövedelmének 30%-át.. 4. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megállapításakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottakat kell figyelembe venni. 5. (1) A lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni a lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatorna használati díjat, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit. (2)A kérelem beadását megelőző 12 hónapra vonatkozó lakásfenntartási kiadásokat a pénzintézet,és szolgáltatók által kiállított igazolással, vagy a közüzemi számlák és befizetési bizonylatokkal kell igazolni. (3)Albérleti díj igazolására az albérleti szerződést kell csatolni. 6. (1) A lakásfenntartási támogatás havi összege forint. (2) A lakásfenntartási támogatás elsősorban a közüzemi szolgáltatóhoz kell teljesíteni. (3)Hagyományos tüzelőanyag (fa és szén) igénylése esetén az éves támogatás előre egy összegben is nyújtható természetbeni formában.

6 2 7. (1) Kérelmet a bérleti, albérleti, pénzintézeti kölcsönre vonatkozó szerződésben szereplő személy, a számlatulajdonosa vagy a szolgáltatási díj fizetésére kötelezett személy nyújthatja be. (2) A támogatás iránti kérelmet a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve az év során folyamatosan a normatív lakásfenntartási támogatással egy időpontban lehet benyújtani. (3)Hagyományos tüzelőanyag (fa és szén) iránti kérelmeket tárgyév október 1. és december 15. között lehet benyújtani. (4) A támogatást egy évre kell megállapítani. (5) A lakásfenntartási támogatás megállapításakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 39. -a szabályait alkalmazni kell. (6) Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott adósságkezelési szolgáltatásához kapcsolódó lakásfenntartási támogatásra jogosult. (7) Lakcímváltozás vagy a jogosult halála esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 24. -át kell alkalmazni. Átmeneti segély 8. Makó város önkormányzata átmeneti segélyt nyújt, ha az egy főre jutó havi jövedelem a./ családban élőkénél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b./ egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem haladja meg. 9. (1)Az átmeneti segély összegének megállapításakor arra kell törekedni, hogy az hathatós segítséget nyújtson az arra rászorulónak. (2)Az egyszeri pénzbeli ellátásként megállapított átmeneti segély összege nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. (3) Az átmeneti segély a jogosult részére havi rendszerességgel is megállapítható, legfeljebb azonban 3.000,-Ft összegig. (4) Az átmeneti segély indokolt esetben forintig, pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható annak a személynek, aki a./ a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét b./ egyedülélő esetén a havi jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg. (5) A kölcsön megállapítására vonatkozó kérelem benyújtási határideje az adott naptári év november 15. napja. A kölcsön megállapítására, annak visszafizetésére vonatkozó megállapodást kérelmező és a segély megállapítására jogosult személy írja alá. A kölcsön visszafizetésének határideje az adott naptári év december 10. napja. (6) Nem nyújtható kamatmentes kölcsön, ha annak visszafizetése nem biztosított. A kölcsön visszafizetése akkor nem biztosított, ha az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át, egyedülélő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el. 10. Az átmeneti segélyezés iránti eljárást a jogosulton kívül az is kezdeményezheti, aki tudomást szerez erre rászoruló személyről, de az eljárást hivatalból is meg lehet indítani. 11. (1) Kiemelten támogatásra szorulónak kell tekinteni azt a személyt, a./ aki rendszeres ellátásra jogosult (nyugdíj, járulék, stb.), de az ellátás késedelmes folyósításáig megélhetése nem biztosított, b./ akit elemi kár ért (árvíz, talajvíz, tűzvész, villámcsapás stb.) és ezért létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy veszélyeztetetté vált,

7 3 c./ aki egészségkárosodott és állandó gyógyszerfogyasztó, vagy gyógyászati segédeszköz használó és közgyógyellátásra nem jogosult. (2) Az (1) bekezdés b./ pontja alkalmazásában elemi károsultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek az elemi csapás következtében a tulajdonában lévő és az általa lakott ingatlana, vagy ingósága oly mértékben pusztult, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy nagy fokban veszélyeztetetté vált. Az elemi kár tényét és mértékét minden esetben szakértői véleménnyel kell igazolni. (3) Az (1) bekezdés b./ pontja alapján átmeneti segélyre jogosult személy számára megállapított pénzbeli támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladhatja meg. Temetési segély 12. (1)Makó Város Önkormányzata temetési segélyt nyújt, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, b) egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét. (2)A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit a képviselő-testület minden év december 31. napjáig állapítja meg a városban működő temetési tevékenységet ellátó szervezetek és egyházak által közölt összegeket figyelembe véve. (3) Az (4) bekezdés szerinti temetési költséget minden év január 1. napjától kell alkalmazni, melyet az 1. melléklet tartalmaz. (4)A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, de nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál. (5)A temetési segély az eltemettetést követő 30 napon belül kérelemre állapítható meg. Rendszeres szociális segély 13. (1) Az aktív korúak ellátása keretében rendszeres szociális segélyben részesülő állástalan személy esetében az önkormányzat a beilleszkedést segítő program megszervezését az Egyesített Népjóléti Intézmény (továbbiakban: ENI) útján végzi. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő állástalan személy köteles együttműködni a) az önkormányzattal, b) a beilleszkedést segítő program esetében az ENI-vel. (3) Az ENI által biztosított beilleszkedést segítő program típusai: a) regisztráció, b) tanácsadás ideértve a munkaügyi, és egészségügyi tanácsadást is -, c) munkavégzésre felkészítő foglalkozás, d) egyéni képességeket fejlesztő, életvitel, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás. (4) Az aktív korú állástalan, a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles nyilvántartásba vetetni magát a határozatban megjelölt időpontban és helyen az ENI-nél. (5) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú állástalan köteles részt venni személyre szabott együttműködési program kidolgozásában, amit az ENI-vel kötött megállapodásban rögzít. (6) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott a nyilvántartásba vételét követően köteles megjelenni az ENI által előre kijelölt és írásban közölt a) regisztráción, b) tanácsadáson, c) a megállapodásban foglalt személyre szabott program minden foglalkozásán, és azon részt venni, d) az iskolai végzettségének megfelelő oktatás, képzés minden foglalkozásán, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése céljából.

8 4 (7) A beilleszkedést segítő program szünetel kórházi ápolás, vagy a személy akadályoztatását okozó orvosi kezelés idejére. 14. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a) a megállapító határozatban foglalt együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, b) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az ENI-nél nem veteti nyilvántartásba magát, c) nem működik közre a személyre szóló beilleszkedést segítő program kidolgozásában, d) a beilleszkedést segítő programra vonatkozó megállapodást nem írja alá, e) a beilleszkedést segítő programra vonatkozó megállapodást nem teljesíti, f) az ENI-nél a regisztrációs napokon nem jelenik meg. (2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségszegést önhibáján kívüli okból követi el és az erre vonatkozó igazolást az akadályoztatást követő 8 napon belül bemutatja, akkor az nem minősül együttműködés megszegésének. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyeken túl rendszeres szociális segélyre jogosultak köre 15. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyi körön túl rendszeres szociális segélyben részesül az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy az aktív korúak ellátása alatt a) szakértői bizottság szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye alapján munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette, vagy legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy b) nőgyógyász szakorvos szakvéleményével igazoltan gyermeket vár. (2) A fenti jogcímen való rendszeres szociális segély megállapítására irányuló eljárást kezdeményezheti az aktív korúak ellátására jogosult személyen túl a foglalkoztatást végző szerv is. III. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások Közgyógyellátás 16. (1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az illetékes egészségbiztosítási szerv által elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 20%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 250%-át. (2) A gyógyszerkeret összege megegyezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott egyéni gyógyszerkeret összegével és az eseti éves keret összegével. Gyógyszertámogatás 17. (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az, akinek az orvos által közgyógyellátásra fel nem írható gyógyszerek költsége az egy főre jutó havi jövedelmének 10%-át meghaladja, továbbá

9 5 a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, b) egyedül élő esetén a kétszeresét nem haladja meg. (2) Az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek közül gyógyszerköltségként csak a kiváltott gyógyszerek költsége vehető figyelembe. (3) A gyógyszertámogatás összege megegyezik a kérelem mellékleteként beadott három havi számlán szereplő a (2) bekezdés szerinti összes gyógyszerköltség egy harmad részével,de legfeljebb forint. (4) A támogatás egy naptári éven belül csak egy alkalommal állapítható meg. Gyógyfürdőellátás támogatása 18. (1) Gyógyfürdőellátás támogatásra jogosult az, aki szakorvosi beutalóval Makói Gyógyfürdő által nyújtott társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátást vesz igénybe. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultság további feltétele, hogy az orvos által rendelt valamennyi társadalombiztosítás által támogatott kezelést a beteg igénybe vegye és a fürdő ezt igazolja. (3) A kérelmező által fizetett gyógyfürdőellátások árát számlával kell igazolni. Adósságkezelési szolgáltatás 19. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülnek -lakhatási feltételeik megőrzéséhez- azok a szociálisan rászorult személyek, akik a minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek. 20. Az adósságkezelési szolgáltatás adósságcsökkentési támogatásból és adósságkezelési tanácsadásból áll. 21. (1) Adósságcsökkentési támogatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a) kettő vagy több személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, b) egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg, továbbá vállalja az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének (önrész) megfizetését, és a közös háztartásban élők vagyonnal nem rendelkeznek. (2) A háztartásban együtt élők vagyona nem haladhatja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyon mértéket feltéve, hogy a vagyon hasznosítható és hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező megélhetését. (3) Nem tekinthető hasznosíthatónak a vagyon különösen akkor, ha az ingatlan a) a haszonélvezettel terhelt, vagy b) a tulajdonostárs által lakott. (4) Makó város illetékességi területén az együttlakó személyek számától függően az adósságcsökkentési támogatás szempontjából figyelembe vehető lakás alapterülete: Személyek Lakószobák Tömbházban levő Családi ház száma száma lakás alapterülete(m 2 ) alapterülete (m 2 ) ,5-2, ,5-3, ,5-4,5-100

10 nál több 4, (5) Adósságkezelési támogatásra szempontjából figyelembe vehető lakásnagyság az (4) bekezdésben meghatározott háztartás létszáma szerinti lakás alapterületet és lakásnagyságot egy kategóriával meghaladhatja, ha a) a család három vagy több gyermek neveléséről gondoskodik, b) a szülő a gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, c) a kérelmező háztartásában van olyan személy, aki a területileg illetékes Munkaügyi Központnál álláskeresőként nyilvántartásba vette magát, d) a kérelmező háztartásában rokkant vagy súlyosan fogyatékos személy van, e) a kérelmező átmeneti vagy tartós nevelése - nagykorúvá válása miatt - a kérelem benyújtását megelőző tíz éven belül szűnt meg, f) 70 éven felüli és egyedül élő. (6) Adósságcsökkentési támogatásnál figyelembe vehető bármilyen minőségű lakhatás céljára szolgáló helyiség. (7) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusai a következők: a) vezetékes gázdíjtartozás, b) áramdíjtartozás, c) távhő-szolgáltatás, d) víz- és csatornahasználati díjtartozás, e) szemétszállítási díjtartozás, f) központi fűtési díjtartozás, g) közösköltség-hátralék, h) lakbérhátralék, i) hitelintézettel kötött lakás célú kölcsönszerződésből fennálló hátralék. (8) Adósságcsökkentési támogatásban részesülhet az a személy vagy család, akinek az adóssága nem haladja meg a a) (7) bekezdés a)-h) pontok szerinti adósságtípusok esetében az forintot, b) (7) bekezdés i) pont szerinti adósságtípus esetében a forintot. (9)Az önrész megfizetése adós kérelmének megfelelően egy összegben vagy -legfeljebb 18 havi részletben történhet-, amely indokolt esetben az adósságkezelési tanácsadó javaslata alapján egy alkalommal, 6 hónappal meghosszabbítható. Ez alól kivétel szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 55. (6) bekezdése szerinti eset. (10) A támogatás folyósításának időtartama megegyezik a (9) bekezdés alapján vállalt önrész megfizetésének időtartamával. (11) Az önrész egyösszegű megfizetése esetén a támogatás mértéke az adósság 75%-a, és összege legfeljebb a) (7) bekezdés a)-h) pontok szerinti adósságtípusok esetében az forint, b) (7) bekezdés i) pont szerinti adósságtípus esetében a forint. (12) A kérelemhez mellékelni kell a közüzemi szolgáltató igazolását az adósság összegéről, továbbá a) keletkezésének időszakáról, vagy b) szolgáltatás kikapcsolásáról. (13) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra. (14) A támogatást megállapító határozatban rendelkezni kell a a) támogatás összegéről, b) részletfizetés időtartamáról és határidejéről, c) szolgáltatóval történő részletfizetési megállapodás megkötésének határidejéről, d) adósságkezelési tanácsadáson való részvétel kötelezettségéről, e) adósságkezelési tanácsadáshoz kötődő lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról. (15) Az adós köteles legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a tartozás megfizetéséről megállapodást kötni a hitelezővel. A részletfizetésről szóló dokumentumot a

11 7 megállapodás megkötésétől számított 5 napon belül köteles bemutatni az Egyesített Népjóléti Intézményhez. (16) Amennyiben az adós a szolgáltatóval kötött részletfizetési megállapodást a (15) bekezdésben meghatározott határidőig nem mutatja be, úgy a támogatás nem kerül folyósításra és az adósságcsökkentési támogatást meg kell szüntetni. 22. (1) Az adósságkezelési tanácsadást Makó Város Önkormányzata az ENI útján biztosítja. (2) Az adós az adósságkezelési tanácsadáson köteles megjelenni és az adósságkezelési megállapodást legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles megkötni. Az adósságkezelési megállapodás egy példányát az ENI megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. (3) Az adós az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt, de legalább 12 hónapig köteles részt venni havonta legalább egyszer az adósságkezelési tanácsadáson. (4) Ha az adós adósságcsökkentési támogatásban részesül és az adósságkezelési megállapodásban foglaltaknak eleget tesz, de a fizetési kapacitásában hirtelen romlás következik be, akkor az intézmény az adósságkezelési szolgáltatás időtartamának meghosszabbítására vonatkozó javaslattal élhet. (5) Az adósságkezelési tanácsadó személyesen kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatallal és havonta egyezteti az adósságcsökkentési támogatásban részesülő, és az adósságkezelési tanácsadáson részvevő személyeket. (6) Amennyiben az adósságcsökkentési támogatásban részesülő az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, arról az adósságkezelési tanácsadó írásban tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt 23. Adósságcsökkentési támogatásra jogosult személynek lakásfenntartási támogatást is kell biztosítani. A megállapított lakásfenntartási támogatás az adósságkövetelés jogosultjának kerül átutalásra. 24. Nem állapítható meg adósságcsökkentési támogatás arra a háztartásra, amely a kérelem beadását megelőzően részesült adósságcsökkentési támogatásban és a támogatás megszüntetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 55/B (1) bekezdésben meghatározott okokból került sor addig, amíg a támogatás megszüntetése miatti visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 25. Hitellel terhelt ingatlan forgalmi értéke adó- és értékbizonyítvánnyal kerül megállapításra. IV. FEJEZET Szociális igazgatás általános szabályai, eljárási rendelkezések 26. (1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelem Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában terjeszthető elő. (2) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. (3) Munkanélküli kérelmező esetében igazolást kell benyújtani arról, hogy regisztrált munkanélküli és legalább havi rendszerességgel kapcsolatot tart a munkaügyi központtal. (4) A körülmények tisztázása során az igénylőt együttműködési kötelezettség terheli. (5)A kérelmezőt fel kell hívni a kérelmében foglaltak módosítására és havi rendszeres kiadásainak igazolására abban az esetben, ha a helyszínen készített környezettanulmány a kérelmében foglaltakkal ellentétes. (6) Az egy főre jutó jövedelem tisztázása érdekében a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltakat figyelembe véve megkeresést intézhet az állami adóhatóság illetékes igazgatósága felé. (7) A körülmények tisztázására a határozathozatal előtt környezettanulmány készíthető. (8) A helyszínen történő környezettanulmányozás megtagadása esetén az együttműködés hiánya miatt az eljárást meg kell szüntetni. (9) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítását határozatban kell rögzíteni. A határozatban, a támogatásban részesülőt tájékoztatni kell arra vonatkozóan, hogy a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tényeket 15 napon belül köteles írásban bejelenteni, továbbá fel kell hívni a figyelmét a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás visszafizetésére.

12 8 (10) Az e rendelet meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére; b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. (12) A rosszhiszemű támogatott a jogosulatlanul felvett ellátást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottakat figyelembe véve kamataival együtt köteles visszafizetni. (15) Amennyiben törvény, rendelet vagy ezen rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított rendszeres ellátást havonta utólag legkésőbb minden hónap 10. napjáig kell folyósítani. (16) Nem rendszeres támogatások folyósítása a határozat jogerőre emelkedést követő 15 napon belül történik segélypénztáron keresztül, vagy postai úton, vagy átutalással. V. FEJEZET Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök átruházása 27. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át. VI. Értelmező rendelkezések 28. E rendelet értelmében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni. VII. FEJEZET Záró rendelkezések 29. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a Magyar Köztársaság évi CXXXV. törvény és az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezései alkalmazandók. (2) Ezen rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 45/1995. (XI.30.) Makó ör. és az azt módosító 5/1997. (III.6.) Makó ör., 12/1997. (V.5.) Makó ör., 37/1997. (XII.17.) Makó ör., 16/1998. (V. 28.) Makó ör., 25/1998. (XI. 26.) Makó ör., 19/1999. (V. 20.) Makó ör., 13/2000. (IV.27.) Makó ör., 7/2001. (III. 22.) Makó ör., 26/2001. (IX. 27.) Makó ör., 4/2002. (II. 28.) Makó ör., 25/2002. (VII.4.) Makó ör., 26/2003. (VI. 26.) Makó ör., 59/2003. (XII. 18.) Makó ör., 5/2004. (II. 17.) Makó ör., 14/2004. (III.25.) Makó ör., 19/2004. (IV.30.) Makó ör. II. fejezete, 24/2004. (VI. 29.) Makó ör., 13/2005. (IV.28.) Makó ör., 31/2005. (VII.22.) Makó ör., 35/2005. (IX. 29.) Makó ör., 43/2005. (X. 27.) Makó ör. 3. -a, 3/2006. (II. 16.) Makó ör., 18/2006. (VII. 13.) Makó ör., 39/2006. (XII.14.) Makó ör. 38/2007. (XII. 20.) Makó ör., 36/2008. (XII. 18.) Makó ör., 7/2009. (III.26.) Makó ör., 43/2009. (XII. 17.) Makó ör., 9/2010. (V. 27.) Makó ör., 35/2010. (XII. 16.) Makó ör., 25/2011. (VI. 23.) Makó ör. rendeletek.

13 9 Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 1. MELLÉKLET a /2011. (VIII ) önkormányzati rendelethez a helyben szokásos temetési költségekről Helyben szokásos legolcsóbb temetés: (temetkezési kellékek, temetkezési szolgáltatások, sírhely, sírásás, urnaelhelyezés) Testtemetés esetén: forint Hamvasztásos temetés: forint (nem tartalmazza a búcsúztatás, a szállítási díj kivéve a hamvasztóba és a sírhoz szállítás díját -, a hűtés, az öltöztetés, a hirdetés, a koszorú, a temetői rendtartási díj költségeit)

14 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (VIII...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. -ában, és 132. (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A rendelet hatálya 1. A rendelet kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyekre, akik Makó város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák 2. (1) Makó Város Önkormányzata a következő személyes gondoskodást ellátási formákat tartja fenn: a) szociális alapszolgáltatások: aa) étkeztetés, ab) házi segítségnyújtás, ac) családsegítés, ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ae) tanyagondnoki szolgáltatás, af) nappali ellátás: afa) Idősek Klubja, afb) Hajléktalanok Nappali Melegedője, b) szakosított ellátások: ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: baa) Időskorúak Gondozóháza, bab) Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye. (2) Makó Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat az Egyesített Népjóléti Intézmény útján biztosítja. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének jogosultja 3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokra jogosult, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben és az e rendeletben meghatározott szociális rászorultság feltételeinek megfelel. Az ellátás igénybevételének módja 4. Az ellátást igénybe vevőt a szociális ellátás igénybevételének feltételeiről, az eljárás menetéről tájékoztatni kell. Eljárási rendelkezések

15 2 5. (1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet az Egyesített Népjóléti Intézményhez lehet benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell: a) a térítési díj megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat, b) egészségi állapotra, betegségre vonatkozó igazolásokat. (3) A kérelem elbírálása előtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően előgondozást kell végezni, melyet az Egyesített Népjóléti Intézmény lát el. (4) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelemről az Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetője dönt. A döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, vagy annak törvényes képviselőjét. Az ellátás megkezdésekor az igénylővel, vagy annak törvényes képviselőjével a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint megállapodást köt. (5)Az intézményvezető a megállapodást 15 napon belül megküldi az önkormányzatnak (6) Ha a kérelmező jövedelmi viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottak szerint. (7) A szociális szolgáltatásban részesülőkről az Egyesített Népjóléti Intézmény minden év január 31-ig és július 31-ig egyeztető listát küld az önkormányzat részére. Az egyeztető listán az azonosító adatokon túl a szolgáltatás formáját és kezdő időpontját is fel kell tüntetni. Amennyiben két jelentés között eltelt időben a szociális szolgáltatás formája megváltozott, vagy a szolgáltatás megszűnt, annak időpontját is közölni kell. 6. Ha az ellátott, vagy annak törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az önkormányzathoz fordulhat. Soron kívüli elhelyezés szabályai 7. (1) Ha a kérelmező élete, vagy testi épsége veszélyben kerül, az intézményvezető döntése alapján azonnali ellátás biztosítható. (2) Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az igény kielégítésének sorrendjéről az intézményvezető, az intézmény orvosa és a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete illetékes, szociális ügyekkel foglalkozó Bizottságának elnöke bizottságban dönt. Térítési díj 8. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ellátások kivételével térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden év március 31. napjáig állapítja meg. A képviselő-testület a térítési díjat korrigálhatja, amennyiben a szolgáltatási önköltség a év közben változik. (3) A fizetendő térítési díjakat e rendelet melléklete tartalmazza. (4) Térítési díj tartozás esetén kérelemre annak részletekben történő visszafizetése engedélyezhető. (5) Behajthatatlan tartozás esetén az intézményi térítési díj tartozás elengedhető. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megszűnésének esetei

16 3 9. Ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és e rendelet másként nem rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnik: a) a jogosult, vagy annak törvényes képviselője kérelmére a megállapodásban foglaltak szerint, b) a szociális szolgáltatást a jogosult szándékosan akadályozza, c) a személyi térítési díjat határidőben nem fizeti, d) a házirendben foglaltakat súlyosan megsérti, e) a jogosultnak a településről történő elköltözésével, f) a jogosultsági feltételek megszűnésével, g) a jogosult halálával. II. FEJEZET Egyes ellátási formákra vonatkozó különös szabályok Szociális étkeztetés 10. (1) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önellátó képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud és a) 62 életévét betöltötte, vagy b) korhatárra tekintet nélkül, akiknek ba) egészségi állapota, vagy bb) fogyatékossága, vagy bc) pszichiátriai betegsége, vagy bd) szenvedélybetegsége, vagy be) hajléktalansága indokolja. (2) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat vagy nyilatkozatokat lehet elfogadni: a) a (1) bekezdés ba) és bd) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást, b) a (1) bekezdés bb) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, vagy magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, vagy iratot, c) a (1) bekezdés bc) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt, d) (1) bekezdés be) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, vagy akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás. Házi segítségnyújtás 11. (1) Házi segítségnyújtás kizárólag a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott feltételekkel nyújtható. (2) A házi segítségnyújtást a szociális gondozó az Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetőjének engedélyével megtagadhatja, ismételt esetben az ellátás megszüntetését kezdeményezheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza, vagy testi épségét veszélyezteti. Idősek Klubja

17 4 12. (1) Az Idősek Klubjába történő ellátásra az az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött idős korú jogosult, aki nappali ellátásra szorul. (2) Az ellátást igénybe veheti az a nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban nem részesülő egyedülálló, egyedül élő, vagy a családban élő időskorú is, aki a családi gondoskodást napközben hiányolja. (3) Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az az idős korú, aki egyedül él, vagy akinek jövedelmi viszonyai alacsonyak, vagy szociálisan hátrányos helyzetű. (4) Kivételesen indokolt esetben ellátásra jogosult az a 18. életévét betöltött személy is, akinek egészségi állapota azt indokolja és napközben ellátásra más nappali intézményben nincs lehetősége. (5) Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki: a) mozgásában oly mértékben korlátozva van, hogy önállóan vagy segítséggel nem képes eljárni a klubba, vagy b) fertőző beteg vagy kórokozó hordozó, vagy c) elmebeli állapota ezt kizárja, vagy d) közösségi életvitelre önhibájából nem képes. (6) Az ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra biztosítható. Tanyagondnoki szolgáltatás 13. (1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok közé az alábbiak tartoznak: a) személyszállítási feladatok, b) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és a lakosság, továbbá az önkormányzati intézmények és a lakosság között, c) egyéb. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás személyszállítási feladatai között elláthatja: a) az óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe történő szállítását, b) az óvodások és általános iskolások önkormányzati, vagy egyéb, települési rendezvényekre történő szállítását, c) a betegek orvoshoz szállítását. (3) A tanyagondnoki szolgáltatás egyéb feladatai között elláthatja: a) bevásárlást, b) gyógyszerkiváltást, c) levelek, csomagok feladását, d) lakossági ügyek intézését. Időskorúak Gondozóháza 14. (1) Időskorúak Gondozóházában elhelyezésre jogosult az, aki: a) nyugdíjkorhatárt betöltötte, de egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, vagy b) 18. életévét betöltött személy, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni, vagy c) nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt. (2) Az ellátás egy év időtartamra biztosítható, vagy különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményét figyelembe véve, egy évvel meghosszabbítható. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök átruházása 15. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások díjtartozásával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

18 5 Szociálpolitikai kerekasztal 16. A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: - az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője, - a Marosmenti Idősek Otthona vezetője, - a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete illetékes, szociális ügyekkel foglalkozó Bizottságának elnöke, aki a kerekasztal tagjai között Makó Város Önkormányzatát képviseli, - az Újvárosi Református Egyház vezetője, - a Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője, - a háziorvosok részéről az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza orvosa. III. FEJEZET Záró rendelkezések 17. (1) Az e rendeletben foglaltakat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló NM rendelet, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló SZCSM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. (2) Ezen rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (3) Egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2000. (III.30.) Makó ör. valamint az azt módosító 20/2000. (III. 30.) Makó ör., 32/2000. (XI. 30.) Makó ör., 36/2001. (XI. 29.) Makó ör., 2/2002. (II. 28.) Makó ör., 44/2002. (XII. 19.) Makó ör. 52/2004. (XII. 16.) Makó ör., 61/2005. (XII. 15.) Makó ör., 41/2006. (XII.14.) Makó ör., 18/2007. (VI. 28.) Makó ör a, 5/2008.(III.27.) Makó ör., 4/2009. (III.26.) Makó ör., 19/2009. (VI. 25.) Makó ör., 4/2010. (IV. 01.) Makó ör., 18/2010. (X.18.) Makó ör., 14/2011. (III.31.) Makó ör. rendeletek hatályukat vesztik. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 1. MELLÉKLET a /2011. (VIII ) önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai: 1./ Szociális étkeztetés (ebéd)

19 6 Akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg: 285 Ft/adag Akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: 475 Ft/adag Ebéd házhoz szállítása 40 Ft/nap 2./ Házi segítségnyújtás 450 Ft/óra 3./ Jelzőrendszer (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás): 85 Ft/készülék/nap 4./ Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek klubja bent tartózkodás díja: ebéd: 40 Ft/nap 475 Ft/fő/nap 5./ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Időskorúak gondozóháza napidíj: Időskorúak gondozóháza havidíj: Ft/nap Ft/hó

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 / 6 Ikt. sz.: I.2-137/2005. Ea.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a szociális ellátások rendjéről szóló. 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a szociális ellátások rendjéről szóló. 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a szociális ellátások rendjéről szóló 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 11/2014.(V. 7.) önkormányzati rendelettel, valamint a 23/2014.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások rendjéről

Tiszacsege Város Önkormányzatának 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások rendjéről Tiszacsege Város Önkormányzatának 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendjéről Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23 án

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2012.(III.28.) önkormányzati

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben