A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról"

Átírás

1 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.) 92. (1) és (2) bekezdés f) pontjában, 116. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003. (VI.25.) önkormányzati rendelet 55. (3) bekezdés b) pontjában megjelölt Terület- és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 8. (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. (1) E rendeletben foglaltakat az Szt. és a többszörösen módosított 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól - vonatkozó rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. (2) E rendelet célja, hogy az önkormányzat területén megállapítsa a szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok forrásait, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét. (3) A rendelet hatálya kiterjed Tiszaug Község Önkormányzat által fenntartott szociális intézményre, az ellátást igénybevevőre. 2. Személyes gondoskodás formái (1) Tiszaug Község Önkormányzata biztosítja: a) szociális alapellátás körében: 1 A 3/2009. (II.11.), 26/2009. (XII. 19.), 3/2010. (I.27.), 9/2010.(III.31.), 2/2011. (II.16.), 7/2012. (II.16.), 3/2013. (II.14.), 2/2014.(II.20.), 9/2015. (IV.30.), 14/2015. (IX.29.), 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben.

2 aa) étkeztetést /Szt. szerint kötelező/ Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Szociálisan rászorult személy az a szociális Szt. 62. (1) bekezdésében felsorolt személyek jövedelemre tekintet nélkül 2 ab) házi segítségnyújtást /Szt. szerint kötelező / Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni lakókörnyezetükben azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből átmenetileg vagy tartósan nem képesek és gondozási szükségletük a jogszabályi feltételeknek megfelel. 3 ac) családsegítést /Szt. szerint nem kötelező / ad) 4 ae) 5 af) 6 b) szakosított ellátás körében: Ápolást gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményi ellátás( (Idősek Otthona) /Szt. szerint nem kötelező / (2) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény (a továbbiakban: Szociális Intézmény) intézményben. (4) Az önkormányzat által fenntartott Szociális Intézmény személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül, országos működési területtel az ápolást, gondozást nyújtó intézmény szolgáltatásai elérhetőek. (5) Tiszaug Község Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátásokat integrált profilú intézmény működtetése révén biztosítja. Ezen intézmény keretén belül Alapszolgáltatási Központ, Ápolást, gondozást nyújtó intézmény és Főzőkonyha működik. (6) 7 Az (1) bekezdés ae) pontja feladatellátás külön önkormányzati rendelet szerinttársulás útján történik. (7) Tiszaug Község Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat az ápolást - gondozást nyújtó intézményi ellátás kivételével - a Tiszaug Község állandó bejelentett lakással, valamint állandó bejelentett lakás hiányában a bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezők vehetik igénybe. II. FEJEZET Eljárási szabályok 3. (1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmeket: az intézmény vezetőnél lehet benyújtani. 2 A 2. (1) bekezdés a) pont aa) alpontját kiegészítette a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja. Hatályba lépett: szeptember 30. napján. 3 A 2. (1) bekezdés a) pont ab) alpontját kiegészítette a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. b) pontja. Hatályba lépett: szeptember 30. napján. 4 A 2. (1) bekezdés a) pont ad) alpontját hatályon kívül helyezte a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja. Hatályba lépett: szeptember 30. napján. 5 A 2. (1) bekezdés a) pont ae) alpontját hatályon kívül helyezte a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja. Hatályba lépett: szeptember 30. napján. 6 A 2. (1) bekezdés a) pont af) alpontját hatályon kívül helyezte a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja. Hatályba lépett: szeptember 30. napján. 7 A 2. (6) bekezdését módosította a 3/2009. (II. 11.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: március 1. napján. 2

3 (2) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet - a családsegítés kivételével - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kereseti és jövedelmi viszonyokra vonatkozó igazolásokat. (3) Szociális alapellátást és az ápolást - gondozást nyújtó intézményi ellátás igénybevétele az intézményvezető intézkedése alapján történik. (4) A jogorvoslati kérelmeket, fellebbezéseket a Polgármester bírálja el. (5) A kérelmeket az ellátására jogosult rászoruló, illetve törvényes képviselője nyújthatja be. (6) A szociális alapellátás körében sürgős azonnali ellátás, a Szociális Intézményben soronkivűli elhelyezés biztosítható, abban az esetben, ha az ellátás hiánya a kérelmező életét, testi épségét veszélyezteti. (7) Amennyiben az ellátás igénybevételére irányuló kérelem azonnal nem teljesíthető, úgy: a.) A 2.. (1) bekezdésének ab) pontjában foglalt ellátás esetén egyszerűsített előgondozást kell végezni. b.) A 2.. (1) bekezdés b) pontjában foglalt intézményi elhelyezést megelőzően előgondozást kell végezni. (8) Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában az intézményvezető gondoskodik az ellátást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével az e rendelet 1. számú melléklete szerinti megállapodás megkötéséről. A megállapodásban foglaltaktól eltérni nem lehet. A megállapodást módosítani az intézményvezető hozzájárulásával -az alábbi pontokban lehetséges: A megállapodás 1. pontja, 5. pontja, 6. pontja módosítását, az ellátást igénybevevő, vagy törvényes képviselőjének a kezdeményezésére közös megegyezéssel módosíthatja az intézmény vezetője. (9) A fenntartónak folyamatosan ellenőriznie kell a megkötött megállapodásokat, és ennek érdekében az intézményvezetőnek 15 napon belül meg kell küldenie a megállapodást a fenntartó részére. (10) Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem, illetve beutaló határozat esetén az igény kielégítésének sorrendjéről az intézményvezető az intézmény orvosának bevonásával dönt. (11) Az intézmény vezetője minden hó 10-ig köteles az előző havi gondozotti forgalomról, férőhely kihasználtságáról, gondozási napokról a jelentést leadni az Igazgatási Csoportra. (12) Az intézményi jogviszonyban állók érdekképviseletére, a panaszok kivizsgálására az intézmény igazgatója és az Érdekképviseleti Fórum is jogosult. 4. (1) A szociális intézményt vezető a szociális ellátás igénybevételének feltételeiről, az eljárásról az ellátást igénybe vevőt tájékoztatni köteles. (2) Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás az R. 5. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza. (3) Ha az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg, az intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét a kérelem nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról. (4) Ha az ellátásra vonatkozó igény az értesítés megküldését követően férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető erről a nyilvántartásba vétel közlésével írásban értesíti a jogosultat, és a beérkezés sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezéséről. (5) Az intézményvezető az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. Az értesítés tartalmazza: 3

4 a) az előgondozás II. szakaszának időpontját, b) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontját, c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőket. (6) Az (5) bekezdés szerinti értesítéshez mellékelni kell a megállapodás tervezetét, valamint az intézmény házirendjét. (7) Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az (5) (6) bekezdésben foglaltak szerint. (8) Az intézményvezető szükség esetén segítséget nyújt az intézménybe történő beköltözés megszervezésében, gondoskodik az elhelyezésről. (9) Az intézményi ellátás igénybevételének az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. Az Szt. 94/B. (2) bekezdésében meghatározottakon túl a megállapodás tartalmazza: a) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, határozott időtartamú elhelyezés esetén záró időpontját, b) a megállapodás módosításának szabályait, c) az intézményi jogviszony megszűnésének módjait, d) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. (10) Az intézményi férőhely elfoglalását követően az intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vevőt. Az intézményvezető szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolási, gondozási feladatok ellátásáról. (11) A megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik. Az ellátást igénybe vevő a vitatott intézményvezetői intézkedéssel szemben a fenntartóhoz fordulhat. A soron kívüli elhelyezés szabályai 5. (1) A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt, c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. (2) A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. (3) Ha valamennyi soron kívüli kérelmen alapuló elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd ezt követően az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének (a továbbiakban: bizottság) bevonásával dönt a jogosultak elhelyezésének sorrendjéről. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó adatokat az R. 5. számú melléklet szerinti nyilvántartás tartalmazza. (4) Az elhelyezési sorrend megállapítása a bizottság tagjainak együttes jelenlétében történik. A soron kívüli elhelyezés sorrendje a bizottság közreműködésével és csak akkor változtatható meg, ha új soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény érkezik. (5) Ha az új soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény alapján az igénybe vevő azonnali elhelyezéséről kell gondoskodni, a bizottság véleménye távközlési eszköz útján is beszerezhető. Ilyen esetben az intézményvezető írásban feljegyzi a megbeszélés eredményét, amelyet később a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. 4

5 (6) Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott. A jogosultak érdekvédelme 6. (1) Az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekeinek védelmére a gondozási központon belül 5 tagú Érdekképviseleti Fórum -ot kell létrehozni. (2) Az érdekképviseleti fórum tagjai: a.) az intézményben ellátottak képviseletében 2 fõ b.) az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fõ c.) hozzátartozók képviseletében 1 fõ d.) fenntartó képviseletében a szociális igazgatási előadó 1 fő (3) Az érdekképviseleti fórum megválasztását a három oldal képviselőiből álló bizottság készíti elő. Az érdekképviseleti fórumba jelölt személy nem lehet az előkészítő bizottság tagja. (4) A lakók és a dolgozók bizalmát élvező, és a megbízatást, vállaló jelölteket - a házirendben szereplő eljárási rend szerint - titkosan kell megválasztani. Az érdekképviseleti fórum megválasztásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. (5) Az érdekképviseleti fórum bármelyik tagjának kiválása esetén helyette - 60 napon belül - új képviselőt kell választani. (6) Az érdekképviseleti fórum szervezetére, hatáskörére vonatkozó részletszabályokat a házirend tartalmazza. Házirend 7. (1) A 4.. (2) bekezdésének b.) pontjában szabályozott intézmények belső életének, az érdekképviseleti fórum létrehozásának, az együttélés, kapcsolattartás, eltávozás, az intézményi berendezési és használati tárgyak alaptevékenységen felüli szolgáltatások igénybevételének és megfizetésének rendjét, az értékkezelés és megőrzés, az alkoholfogyasztás, az ellátotti ruházat tisztításának és javításának szabályait az intézményi házirend tartalmazza. (2) A lakók kérésére a zsebpénzt, vagy a személyes szükségletek kielégítésére fordítandó készpénzt az intézmény vezetője személyes letétként kezeli. Ennek felső mértékét a házirendben kell meghatározni. (3) Az intézményi házirendet a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az intézmények házirendjüket kötelesek folyamatosan karbantartani, és a szükséges módosítások jóváhagyását a fenntartónál kezdeményezni. Az ellátás igénybevételével, valamint a megállapodásban foglalt kötelezettségekkel összefüggő panaszok elintézésének rendje 8. (1) Az ellátás igénybevételével, valamint a megállapodásban foglalt kötelezettségekkel, összefüggő panaszokkal a személyi térítési díjjal kapcsolatos panaszok kivételével- az Érdekképviseleti Fórumhoz ( a továbbiakban: ÉKF) kell fordulni. (2) A panaszok kivizsgálását az ÉKF végzi. (3) A vizsgálat megindítása és lezárása a panasz ÉKF valamely tagja tudomására jutásától számított 15 napon belül meg kell történjen. (4) A vizsgálat során az ÉKF tagjai együttes ülésen kivizsgálja a panasz jogosságát, és dönt. (5) Amennyiben a panaszos nem ért egyet a sérelmének ÉKF általi orvoslásával a polgármesterhez fordulhat jogorvoslatért. A polgármester a megállapodásban foglaltak alapján dönt. 5

6 (6) A (4), (5) bekezdésekben meghatározott döntések kötelezően alkalmazandóak az intézményvezető számára. (7) Abban az esetben, ha az (1)-(6) bekezdésben meghatározott jogorvoslati fórumok egyikén sem születik a sérelmes számára elfogadható jogorvoslat a megállapodás 14. pontja értelmében kell eljárni. Fenntartói ellenőrzés 9. Az intézményvezető évente legalább egyszeri beszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testületnek. Az intézményi jogviszony megszűnése 10. (1) Az intézményi jogviszony az Szt és ában foglaltak esetén, és eljárási rendben szűnik meg. (2) Az intézményvezetőnek az intézményi jogviszony megszüntetésével, valamint egyéb intézkedésével kapcsolatos panasz elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. III. FEJEZET Térítési díj megállapításának általános rendelkezései 11. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért - családsegítés kivételével - térítési díjat kell fizetni. (2) Az intézményi térítési díjat az Önkormányzat Képviselő-testülete legkésőbb a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelettel egyidőben állapítja meg. A személyi térítési díjakat az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével az intézményvezető állapítja meg, és erről az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban értesíti. 8 (3) A személyi térítési díj összegét évente, minden év február 28-ig felül kell vizsgálni. Az új intézményi térítési díjak figyelembevételével a személyi térítési díjat minden év március 1-től lehet alkalmazni. (4) A személyi térítési díj megállapításánál a térítésre kötelezett igazolt havi rendszeres jövedelmét kell figyelembe venni. 12. A térítési díj fizetésére kötelezettek: a) az ellátást igénybevevő, b) ellátást igénybevevő tartására, gondozására köteles és képes személy. 13. (1) 9 Az Szt (3) bekezdése esetén a fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, és erről az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban értesíti. (2) 10 Ha az ellátott, tövényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, a 11. (2) bekezdés és 13. (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat. 8 A 11. (2) bekezdés 2. fordulatát módosította a 3/2009. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályba lépett: A 13. (1) bekezdést kiegészítette a 3/2009. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályba lépett: A 13. (2) bekezdését beiktatta a a 3/2009. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése. Hatályba lépett:

7 (3) 11 A polgármester határozattal dönt az intézményvezető által megállapított, de a kötelezett által vitatott személyi térítési díj összegéről is. (4) 12 A személyi térítési díjat, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni az ellátást biztosító intézménynek. Méltányossági jogkör gyakorlása 14. (1) A személyi térítési díj csökkenthető, vagy elengedhető, ha az ellátást igénybevevő, valamint a térítési díjfizetésre kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, vagy az ellátást igénybevevő a térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem képes szociális, vagyoni és lakhatási körülményeire tekintettel. (2) A személyi térítési díj elengedésére vagy csökkentésére irányuló kérelmeket - a Szociális Intézmény vezetőjének előkészítését követően a polgármester bírálja el. 15. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, ill. eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. (2) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás keretében nyújtott ellátásért fizetendő negyedévi hátralékot felszólítás ellenére sem fizető személyektől az ellátás megvonható. IV. FEJEZET Intézményi térítési díjak 16. Az érvényes intézményi térítési díjakat e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 16/A. 13 (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások esetében az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. (2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások esetében, ha a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami támogatást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatívakategóriára külön meg kell határozni. (3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján szociálisan nem rászorult személy részére a térítési díj összege szabadon állapítható meg. (4) A szociálisan nem rászoruló személy (2) bekezdés szerinti ellátásra vonatkozó térítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza. 11 A 13. (3) bekezdése sorszámát ( korábban (2) bekezdés) egyel növelte a 3/2009. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése. Hatályba lépett: A 13. (4) bekezdése sorszámát ( korábban (3) bekezdés) egyel növelte a 3/2009. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése. Hatályba lépett: A 16/A. -t beiktatta a 3/2009. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályba lépett március 1. napján. 7

8 Zárórendelkezések 17. (1) E rendelet március 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2004. (III.26.), az 5/2005. (VIII.23.), a 15/2005. (IX.30.), a 8/2006. (III.29.), a 23/2006. (III.13.), az 5/2007. (II.20.), a 10/2004. (III.26.), a 29/2004. (VIII.18.), a 6/2005. (III.23.), a 18/2005. (IX.30.), a 31/2005. (XII.14.), a 4/2006. (II.26.), a 10/2006.(III.29.), a 22/2006. (XII.13.) önkormányzati rendeletek. Tiszaug, február 7. Sinka Ferenc sk. polgármester Tombácz Ferenc sk. jegyző 1. sz. melléklet az ellátást nyújtó és az igénylő között megkötendő megállapodásról MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Berecz Skolasztika Szociális Intézmény, 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 49. ( az intézmény neve, címe), képviseli:. intézményvezető másrészről a.) az ellátást igénybevevő neve:. lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye:. születési ideje:.. személyi igazolvány száma:. TAJ száma: b.) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője: neve:. lakcíme:. telefonszáma: anyja neve: születési helye: születési ideje:.. között az alábbi tartalommal: 1.) Az ellátás időtartama a.)..év. hó napjától kezdődően..év..hó.napjáig terjedő (határozott) időre *, vagy b.) határozatlan időtartamra szólóan biztosítja. * (* a megfelelő rész aláhúzandó) 2.) Az intézmény szolgáltatásai 8

9 Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást igénybe vevő számára. A telkes körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: A lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, melegvíz); Étkeztetés; Szükség szerint ruházat, textília biztosítása, mosás; Egészségügyi ellátás; Az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése; Takarítás; Egyéb szolgáltatások 3.) Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása A jogosult és hozzátartozója nyilatkozik, hogy tudomásul veszi és tiszteletben tartja az intézményvezetőnek a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; c) a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről; d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról; e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; f) az intézmény házirendjéről; g) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről; h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. szóló tájékoztatását. 4.) A jogosult és hozzátartozója nyilatkozik arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével, illetve arról, hogy adatokat szolgáltat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz. 5.) A bentlakásos szociális intézmény vezetője értesíti, illetve tájékoztatja a jogosultat és az általa megjelölt hozzátartozóját a) a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról; b) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról; c) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről; d) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről; e) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedéséről. 6.) A személyi térítési díj megállapításának fizetési szabályai 6.1. A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen megállapodás aláírásától számított harminc napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díjának alapja a) nappali ellátást nyújtó intézmények esetén az élelmezési térítés; b) ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege; 9

10 Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének a) 30%-át a nappali ellátást; b) 80%-át, az Szt (2) bekezdés c) pont ( rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezés) alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén Ha a b) pontban meghatározott intézményi ellátásban részesülő a havi jövedelméből nem tudja megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, a fenntartó határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat az alábbiak figyelembevételével: a) az ellátásban részesülő havi jövedelme, b) az ellátásban részesülő jelentős készpénz vagy ingatlan vagyona, ezek hiányában c) a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme. Az a készpénz vagy ingatlan vagyon tekinthető jelentősnek, amelynek összege, illetve forgalmi értéke az intézményi térítési díj egy évi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor, illetve a lekötött készpénzvagyon és a jelzálogjog értékének módosításakor meghaladja Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az intézményvezető értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt A nem lakóotthoni ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. A nem lakóotthoni ellátásban részesülő két hónapot meghaladó távolléte idejére a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át, b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti. Az egy napra jutó térítési díj megállapítása az intézmény vezetőjének feladata A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára. Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény szabályainak alkalmazásával. A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetője nyilvántartja és az ellátott halála esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek bejelenti. 10

11 7.) Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, megszűnésének, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az érdekképviseleti fórumhoz. Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. Ellátott jogi képviselő: Ferencziné Szufits Éva, levelezési címe: Platán Otthon, 6000 Kecskemét, Szent István város 1. 8.) Az intézményi jogviszony megszűnik a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, b) a jogosult halálával, c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. 9.) Az intézményi jogviszony megszűntethető a) Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. b) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, b) a házirendet súlyosan megsérti, c) intézményi elhelyezése nem indokolt. 10.) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszony megszüntetésére e pontban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell, azonban a jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg. 11.) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről; b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről; c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról. 12.) Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös megegyezése alapján kerülhet sor. 11

12 13.) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. Kelt:.... ellátást igénybe vevő.. az ellátást igénybevevő törvényes képviselője. az intézmény képviseletében 2. melléklet az 5/2008. (II.15.) önkormányzati rendelethez 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Intézményi térítési díjak 1.1. Szociális étkeztetés elvitellel: 594 Ft/adag 1.2. Szociális étkeztetés kiszállítással: 594 Ft/adag + 25, - Ft kiszállítási díj 2.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés esetén: 165. Ft/óra 2.2. Házi segítségnyújtás Személyi gondozás esetén: 165. Ft /óra 14 A 2. sz. mellékletet módosította a 2/2009. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályba lépett: A 2. sz. mellékletet módosította a 3/2010. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett: A 2. sz. mellékletet módosította a 9/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett: március 31. napján. 17 A 2. sz. mellékletet módosította a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett: A 2. sz. mellékletet módosította a 7/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett: A 2. sz. mellékletet módosította a 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett: A 2. sz. mellékletet módosította a 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett: A 2. mellékletetet módosította a 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése. Hatályba lépett: május 1. napján. 22 A 2. mellékletetet módosította az 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett:

13 3.1. Időskorúak tartós bentlakásos intézményi ellátása: napi 3.000, - Ft, havi , - Ft 3.2. Időskorúak étkezés nélküli térítési díj: napi 1.845, - Ft, havi , - Ft 3.3. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása: napi 3.000, - Ft, havi , - Ft 3.4. Demens betegek étkezés nélküli térítési díja: napi 1.845, - Ft, havi , - Ft 3.5. Önköltséggel növelt intézményi térítési díj: 5.613, - Ft/nap, , - Ft/hó 13

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. )

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. ) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás ellátás

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

M E G Á L L A P O D Á S. személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 3.sz. melléklet M E G Á L L A P O D Á S személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - biztosítása tárgyában Ikt.sz.: amely létrejött egyrészről, Kiszombori Szociális és

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma:

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma: Akácfa Idősek Gondozóháza 2118 Dány, Szabadság út 095/27 hrsz. 0628/464-461 Megállapodás mely létrejött egyrészről az AKÁCFA Időseket Gondozó és Segítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND 2015. 1 HÁZIREND NAPPALI ELLÁTÁS / IDŐSEK KLUBJA/ Bevezető Kedves Klubtagunk! Ön a Csokvaomány Község Idősek Klubjának

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25.

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25. Szempontok a térítési díj számításhoz Mátraháza 2008.11.25. Törvényi szabályozás Általános keretek meghatározása: 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Végrehajtás szabályozása:

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat SZAKMAI PROGRAM Házi segítségnyújtás 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a./2015. (XII.17.) határozatával, 2015. december

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

( T e r v e z e t ) Hatályát veszti a szociális rendelet 37. (2) bekezdésének első francia bekezdése. Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.

( T e r v e z e t ) Hatályát veszti a szociális rendelet 37. (2) bekezdésének első francia bekezdése. Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012.(... ) önkormányzati rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL (Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben