2012. évi 6. szám március 30. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2012. évi 6. szám március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 19/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 20/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 21/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 22/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 23/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 1

2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Heréd, Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nagykökényes Önkormányzata Képviselőtestületének hozzájárulásával a következőket rendeli el: 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Jelen rendelet hatálya a családsegítés, házi segítségnyújtás és a fogyatékos személyek nappali ellátása vonatkozásában Boldog, Csány Heréd, Hatvan, Kerekharaszt és Nagykökényes települések közigazgatási területére terjed ki. 2. A R. 16. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságot Hatvan város polgármestere a kérelem beérkezését követő hónap 1. napjától határozatban állapítja meg. 3. A R. 20. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a) Hatvan város polgármestere, b) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Lakásügyi Bizottságának elnöke, c) Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetője, d) Hatvani Idősek Otthonának vezetője, e) a Szent Erzsébet Idősek Otthonát fenntartó Belvárosi Római Katolikus Egyház delegáltja, f) Gondviselés Házat fenntartó Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület delegáltja, g) Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének delegáltja, h) Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesületének delegáltja, i) Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hatvani Kirendeltségének vezetője, j) a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezetének delegáltja, k) Hatvan Város Romanemzetiségi Önkormányzat delegáltja. 4. A R. 21. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Szociálisan rászorult személynek minősül az a személy: a) aki nyugdíjban részesül; b) aki orvosi igazolás alapján egészségi állapota, fogyatékossága, betegsége miatt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel a napi egyszeri meleg étkeztetést nem tudja biztosítani; vagy c) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át. A szociális rászorultságot kérelem benyújtása során hitelt érdemlően igazolni kell. 5. A R. 28. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Fogyatékosok nappali intézményébe 3. életévét betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékos személy vehető fel személyi térítési díj megfizetése ellenében. A fogyatékos személyek nappali ellátását az önkormányzat a szociális szolgáltató útján biztosítja. Hatályát veszti a R. 2. o) pontja és 14. (2) bekezdése. 6.

3 7. (1) A R. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A R. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A R. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A R. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép (6) A R. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A R. 1. függeléke helyébe a 7. melléklet lép. E rendelet április 1-jén lép hatályba, és április 2-án hatályát veszti. Hatvan, március dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester (A 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei az Ügyfélszolgálaton tekinthetőek meg!) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tárgyévi összege a ,- Ft-ot nem haladhatja meg. 2. (1) A R. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését, továbbá az öt éven aluli fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását biztosítja. (2) A R. 10. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A bölcsődei ellátás megszűnik annak a nevelési évnek a végén, amikor a gyermek a harmadik, fogyatékos gyermek ötödik életévét betölti, kivéve ha a gyermek testi, vagy szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre; ebben az esetben a bölcsődei nevelés a vonatkozó jogszabályok szerint meghosszabbodik. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A bölcsődei ellátás keretében biztosított étkezés intézményi térítési díja 362 Ft/nap. (2) A bölcsődei ellátás keretében biztosított étkezés személyi térítési díja 460 Ft/nap. (3) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás intézményi térítési díja 0 Ft/nap. (4) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás személyi térítési díja 0 Ft/nap. (5) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybe vételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezetett a személyi térítési díjról. A személyi térítési díja egy havi időtartamra előre kell megfizetni. (6) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. A R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. 4. 3

4 5. Hatályát veszti a R. 4. (2) bekezdése. E rendelet április 1-jén lép hatályba, és április 2-án hatályát veszti. Hatvan, március dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester 1. melléklet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez. 3. melléklet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez. Kimutatás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. -a alapján a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás alapján számított bölcsődei ellátásra vonatkozó intézményi térítési díjról 1. ÉTKEZTETÉS Intézményi térítési díja (az élelmezés nyersanyag költségének megfelelően kell megállapítani) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 772/2011. (XII. 15.) sz. határozatával a bölcsődei étkeztetés nyersanyag költségét 2012-re nettó 362 Ft/nap-ban állapította meg. Intézményi térítési díj - a bölcsődei ellátás gyermekétkeztetése vonatkozásában - nettó 362 Ft/nap. Személyi térítési díja Az étkeztetés személyi térítési díját az élelmezés nyersanyag költségének általános forgalmi adóval növelt összegének és a jogszabályban foglalt normatív kedvezmények figyelembevételével kell megállapítani. Személyi térítési díj a bölcsődei ellátás gyermekétkeztetése vonatkozásában Ft/nap. 2. GONDOZÁS Intézményi térítési díja: (az élelmezési nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt összegével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete). Számítása: 2012-re tervezett kiadások: Bér bérjellegű: e Ft Járulékok: e Ft Dologi: e Ft ÖSSZESEN: e Ft A gondozás intézményi térítési díj számítása: Éves kiadás: e Ft - szolgáltatási önköltség: Ft/év/gyermek 4

5 - élelmezés nyersanyagköltsége: 460 Ft/nap/gyermek x 252 nap = Ft / év / gyermek - állami normatív hozzájárulás összege: Ft/év/gyermek A bölcsődében gondozásra megállapítható intézményi térítési díj összege: Ft Ft = Ft/év Havi bontásban: Ft/hó Napi bontásban: Ft/nap kerekítés után: Ft/nap A bölcsődei ellátás számított gondozási intézményi térítési díja: Ft/nap. Intézményi térítési díj: 0 Ft/nap. Személyi térítési díj: Mértéke nem haladhatja meg a megállapított intézményi térítési díj összegét, ezért megállapított összege: 0 Ft/nap. Személyi térítési díj: 0 Ft/nap. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló17/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. -a bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. A Szociális és Lakásügyi Bizottság e rendelet 6. a) b) d) pontjaiban, valamint a 8. a) és c) pontjaiban foglalt előírásoktól kivételesen, különös méltánylást érdemlő esetben eltekinthet. Ez esetben a támogatás mértéke nem haladhatja meg a 5. (1) bekezdésében jogcímenként megállapított felső határ 50 %-át. 2. (1) A R. 10. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A kérelemről egyéni elbírálás alapján az igénylő összes körülményeinek és szociális helyzetének figyelembevételével a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának előkészítése alapján a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. (2) A helyi támogatásra irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány felhasználásával a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani. (2) A R. 10. (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A kérelemhez csatolni kell:) b) házassági anyakönyvi kivonat másolatát, a bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló anyakönyvi kivonat másolatát, vagy az élettársi kapcsolatot tanúsító hatósági bizonyítványt 3. (1) A R. 11. (1) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A megállapított támogatás felhasználására az önkormányzat a kedvezményezettel külön megállapodást köt. A megállapodás aláírására Hatvan város polgármestere jogosult. (2) A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a támogatást nyújtó megnevezését, székhelyét, valamint a kedvezményezett nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, személyi igazolvány számát, adóazonosító jelét, személyi azonosító jelét, lakcímét, foglalkozását, és munkahelyét. b) a támogatás összegét és jogcímét, 5

6 c) a havi törlesztőrészlet összegét és a törlesztés időtartamát, valamint kezdő időpontját, d) rendelkezést arról, hogy a támogatással összefüggő valamennyi járulékos költség a kedvezményezettet terheli, e) a támogatás folyósításának módját, f) a törlesztés elmulasztásának és a megállapodás megszegésének jogkövetkezményeit, g) a kölcsön visszafizetését biztosító jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére vonatkozó rendelkezéseket. (3) A megállapodás megszegésének jogkövetkezményei: a) a visszatérítendő, kamatmentes támogatás meg nem fizetett összegét a megállapodás megszegésének napjától a Ptk a alapján számított késedelmi kamattal együtt - a megállapodás felmondásáról szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül egyösszegben kell visszafizetni. b) a vissza nem térítendő támogatást az a) pont szerinti felmondás kézhezvételétől számított 15 napon belül, a megállapodás megszegésének napjától a Ptk a alapján számított késedelmi kamattal együtt - egyösszegben kell visszafizetni. (4) A megállapodásban a támogatási célnak megfelelően értelemszerűen ki kell kötni a tartozás (3) bekezdés szerinti visszafizetésének kötelezettségét arra az esetre, ha a támogatásban részesített: a) az ingatlant cserelakás nélkül 5 éven belül elidegeníti, b) építési telekhez adott támogatás esetén a beépítési kötelezettségnek a vállalt határidőig nem tett eleget, c) a lakásügyi jogszabályban meghatározott lakásigény mértékét meghaladó szobaszámú bővítéshez az építési engedély módosítását kéri, d) ha egymást követő három hónapban a törlesztési kötelezettségnek nem tesz eleget e) ha a támogatás teljes összegét nem a megjelölt célra használja fel, f) ha az ingatlant részben vagy egészben nem lakás céljára hasznosítja, vagy azt másnak lakás céljára bérbe adja, g) a hatóság félrevezetésével jutott támogatáshoz, h) önálló lakásépítés esetén 4 éven belül nem igazolja a jogerős használatbavételi engedéllyel a vállalt kötelezettségének teljesítését. (2) A R. 11. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Vissza nem térítendő támogatás juttatása esetén Hatvan Város Önkormányzata javára a megállapodás aláírásától számítva a visszatérítendő támogatás visszafizetésének idejéig, a vissza nem térítendő támogatás összegének erejéig jelzálogjogot, valamint a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlannyilvántartásba bejegyeztetni. (3) A R. 11. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján gondoskodik. (4) A R a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: (10) A lakáscélú helyi támogatási kérelmekről hozott döntés közlése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint történik. 4. (1) A R. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) E rendelet szerint nyújtott támogatás folyósítása az önkormányzat által megbízott hitelintézettel kötött külön megállapodásban foglaltak szerint történik. (2) A R. 12. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A megállapodásban foglalt támogatás visszafizetése esetén a polgármester kéri a Földhivataltól az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési, terhelési tilalom törlését. 5. (1) A R. 13. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Amennyiben a lakáscélú visszatérítendő kamatmentes kölcsönben részesített tartósan megromlott anyagi, szociális helyzete alapján kéri a visszafizetési kötelezettség alóli mentesítését, úgy a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt e kötelezettség alóli - részben vagy egészben, meghatározott időre vagy véglegesen történő - mentesítésről. Részbeni mentesítés esetén a fennmaradó összeg megfizetésére az önkormányzat a kedvezményezettel külön megállapodást köt, melynek aláírására a polgármester jogosult. (2) Az (1) bekezdésben szabályozott mentesítés esetén a polgármester, a Hatósági Iroda útján értesíti a hitelintézetet és kezdeményezi a Földhivatalnál az ingatlant terhelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlését. (3) A 3. (2) bekezdésében felsorolt helyi támogatások azonnali és egyösszegben történő visszafizetési kötelezettsége alól a Szociális és Lakásügyi Bizottság adhat felmentést, ha a lakást a támogatásban részesült: 6

7 a) közeli hozzátartozó javára idegeníti el, b) házastársi, bejegyzett élettársi, illetve élettársi közös vagyon, vagy közös tulajdon megszüntetése érdekében, illetőleg hatósági vagy bírósági határozat alapján idegeníti el, c) azért idegeníti el, hogy építéssel, vásárlással a jogos lakásigényhez igazodó nagyobb szobaszámú lakást szerezzen, d) azért idegeníti el, mert a kérelmező vagy együtt élő családtagjainak munkaviszonya vagy egészségi állapota megváltozott. (2) A R. 13. (6) helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Részbeni mentesítés megadása esetén a még fennálló tartozások visszafizetésének garanciáit (jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom) külön megállapodás alapján az elidegenített ingatlan helyébe lépő ingatlanra kell átjegyeztetni. A támogatási szerződés egyéb módon történő megszegésekor, részbeni mentesítés esetén a jelzálogjog és az elidegenítési, terhelési tilalom a módosított támogatási szerződésben foglalt összeg visszafizetésekor törölhető. (3) A R a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki: (8) Különös méltánylást érdemlő esetben a támogatás egy összegben történő visszafizetése helyett, kérelemre a Szociális és Lakásügyi Bizottság legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményt adhat. Amennyiben a támogatott részletfizetési kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget egy összegben válik esedékessé a hátralékos összeg visszafizetése. (9) Amennyiben a hitelintézet tájékoztatása alapján megállapítást nyer, hogy a támogatott a szerződésben vállalt kötelezettségeinek határidőre és maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a Szociális és Lakásügyi Bizottság a megállapodás felmondásáról a hitelintézet értesítését követő soron következő ülésén dönt. (1) E rendelet április 1-jén lép hatályba, és április 2-án hatályát veszti. (2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Hatvan, március dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal mint a nemzeti vagyon részével felelős módon történő rendeltetésszerű gazdálkodás, valamint az önkormányzati közfeladatok ellátásának biztosítása céljából a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 109. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet a következő 13/A. -sal és 13/B. -sal egészül ki: 13/A. (1) A képviselő-testület közfeladat ellátásához kapcsolódóan, az önkormányzat tulajdonában lévő, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyontárgyaira vagyonkezelői jogot létesíthet. A vagyonkezelői jog létesítésére, gyakorlására és megszűnésére vonatkozó részletes szabályokat az Nvtv a és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény a határozza meg. (2) Vagyonkezelői jogot a) pályázat útján ellenérték fejében vagyonkezelői szerződéssel, b) ingyenesen, pályázati eljárás nélkül vagyonkezelői szerződéssel, illetve c örvényben meghatározott esetekben kijelöléssel lehet megszerezni. (3) A vagyonkezelői jog kijelöléssel kizárólag ingyenesen szerezhető meg. (4) A pályázati eljárást a 3. mellékletben foglalt versenyszabályok betartásával kell lebonyolítani. (5) A vagyonkezelői jog ellenértékét értékbecsléssel kell megállapítani. Az értékbecslésre a 12. -ban foglaltak az irányadók. A vagyonkezelési szerződésben meghatározott vagyonkezelői jog ellenértéke az értékbecslésben meghatározott értéknél kisebb nem lehet. 7

8 (6) Vagyonkezelői jog ingyenesen, pályázati eljárás nélkül vagyonkezelői szerződéssel kizárólag az önkormányzat számára kötelezően meghatározott közfeladat ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben engedhető át. (7) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a képviselő-testület - a Polgármesteri Hivatal közreműködésével - ellenőrzi. A vagyonkezelő köteles a tulajdonos felhívására az ellenőrzésre jogosultak részére a vagyonnal kapcsolatos adatokat szolgáltatni, az ellenőrzéshez szükséges iratokba betekintést engedni. 13/B. (1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik: a) az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 70. (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében b) a vagyonkezelő a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében köteles számot adnia, c) a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel. (2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét, b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról, c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e. (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzéseket az önkormányzat éves ellenőrzési tervében szerepeltetni kell. E rendelet március 31-én lép hatályba, és április 1-jén hatályát veszti. Hatvan, március dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 50. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonás céljából évente egy alkalommal közmeghallgatást tart. A R. XII. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 2. XII. fejezet Települési nemzetiségi önkormányzat működésének elősegítése 60. A települési nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítása céljából annak megalakulásától számított 30 napon belül a képviselő-testület a jegyző által kijelölt köztisztviselő útján szakmai segítséget nyújt a Polgármesteri Hivatal belső működési szabályzata szerint. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzattal a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokról megállapodást köt. 3. 8

9 (1) A R. 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) A R. 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 4. Hatályát veszti a R. 5. (3) bekezdés f) pontja, a 6. melléklet Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím alatti 15. pontja, a 6. melléklet Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím alatti 24. pontja és a 7. melléklet 34. pontja. E rendelet április 1-jén lép hatályba, és április 2-án hatályát veszti. Hatvan, március dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester 1. melléklet a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 1. A R. 6. mellékletének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság alcím alatti 1. és 1a. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 1. Mint fenntartó a törvényben foglaltak alapján meghatározza a könyvtár használati szabályzatát, jóváhagyja a könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, hétéves továbbképzési tervét és éves beiskolázási tervét. (1997. évi CXL. törvény 68., valamint 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet) 1a. Mint fenntartó jóváhagyja az általa fenntartott közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzatát, hétéves továbbképzési tervét és éves beiskolázási tervét. (1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontja, valamint 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet) 2. A R. 6. mellékletének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím alatti pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 17. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt az önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgy feletti visszterhes rendelkezési jog gyakorlásáról, amennyiben annak forgalmi értéke a 2 millió forintot nem haladja meg. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 18. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt az önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgy visszterhes egyéb hasznosításáról amennyiben annak forgalmi értéke 1 millió forint és 4 millió forint közé esik. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 19. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt az önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgy ingyenes egyéb hasznosításáról Hatvan város közigazgatási területén tevékenységet folytató közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett szervezet részére, amennyiben azt közérdekű tevékenység végzésére kívánja használatba venni. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 3. A R. 6. melléklete a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím alatt a következő 19a-19c. pontokkal egészül ki: 19a. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt idegen vagyonelem tulajdonjogának, tulajdonjogi részjogosítványának visszterhesen történő megszerzéséről amennyiben annak forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladja meg, és a forrás az önkormányzat adott évi költségvetésében rendelkezésre áll. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 19b. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt idegen vagyontárgy tulajdonjogának, egyéb tulajdoni részjogosítványának ingyenesen történő megszerzéséről, amennyiben annak forgalmi értéke a 2 millió forintot nem haladja meg. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 19c. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt idegen vagyontárgy egyéb visszterhes hasznosításáról annak forgalmi értékétől függetlenül, amennyiben a forrás az önkormányzat adott évi költségvetésében rendelkezésre áll. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 4. A R. 6. mellékletének Szociális és Lakásügyi Bizottság alcím alatti 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9

10 7. A kérelemről egyéni elbírálás alapján az igénylő összes körülményeinek és szociális helyzetének figyelembevételével a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának előkészítése alapján a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. (A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet) 5. A R. 6. melléklete a Szociális és Lakásügyi Bizottság alcím alatt a következő 7a.- 7d. pontokkal egészül ki: 7a. Amennyiben a lakáscélú visszatérítendő kamatmentes kölcsönben részesített tartósan megromlott anyagi, szociális helyzete alapján kéri a visszafizetési kötelezettség alóli mentesítését, úgy a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt e kötelezettség alóli részben vagy egészben, meghatározott időre vagy véglegesen történő mentesítésről. (A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet) 7b. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdésében felsorolt helyi támogatások azonnali és egyösszegben történő visszafizetési kötelezettsége alól a Szociális és Lakásügyi Bizottság adhat felmentést, ha a lakást a támogatásban részesült: a) közeli hozzátartozó javára idegeníti el, b) házastársi, bejegyzett élettársi, illetve élettársi közös vagyon, vagy közös tulajdon megszüntetése érdekében, illetőleg hatósági vagy bírósági határozat alapján idegeníti el, c) azért idegeníti el, hogy építéssel, vásárlással a jogos lakásigényhez igazodó nagyobb szobaszámú lakást szerezzen, d) azért idegeníti el, mert a kérelmező vagy együtt élő családtagjainak munkaviszonya vagy egészségi állapota megváltozott. (A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet) 7c. Különös méltánylást érdemlő esetben a támogatás egy összegben történő visszafizetése helyett, kérelemre a Szociális és Lakásügyi Bizottság legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményt adhat. Amennyiben a támogatott részletfizetési kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget egy összegben válik esedékessé a hátralékos összeg visszafizetése. (A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet) 7d. Amennyiben a hitelintézet tájékoztatása alapján megállapítást nyer, hogy a támogatott a szerződésben vállalt kötelezettségeinek határidőre és maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a Szociális és Lakásügyi Bizottság a megállapodás felmondásáról a hitelintézet értesítését követő soron következő ülésén dönt. (A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet) 2. melléklet a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 1. A R. 7. melléklete a következő 24. ponttal egészül ki: 24. A jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján gondoskodik. (A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet) 2. A R. 7. mellékletének pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 25. A megállapodásban foglalt támogatás visszafizetése esetén a polgármester kéri a Földhivataltól az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlését. (A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet) 26. A lakáscélú támogatás visszafizetési kötelezettsége alóli mentesítés esetén a polgármester, a Hatósági Iroda útján értesíti a hitelintézetet és kezdeményezi a Földhivatalnál az ingatlant terhelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlését. (A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet) 27. A Szociális és Lakásügyi Bizottságnak a lakáscélú támogatás visszafizetési kötelezettség alóli részbeni mentesítésről szóló döntése esetén a fennmaradó összeg megfizetésére az önkormányzat a kedvezményezettel külön megállapodást köt, melynek aláírására a polgármester jogosult. (A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet) 3. A R. 7. mellékletének 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 35. A polgármester dönt az önkormányzat saját tulajdonát képező vagyontárgy visszterhes egyéb hasznosításáról, amennyiben annak forgalmi értéke az 1 millió forintot nem haladja meg. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 4. A R. 7. mellékletének 45a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 45a. A polgármester átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között 20 millió Ft összeghatárig. (Hatvan város évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet) 10

11 5. A R. 7. melléklete a következő 45b. ponttal egészül ki: 45b. A polgármester rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig. (Hatvan város évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Közterület rendeltetésétől eltérő használatáért használati díjat kell fizetni, kivéve ha jelen rendelet másképpen szabályoz. Több napos önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó árusítás és szórakoztató tevékenység esetén, amennyiben a rendezvény hivatalos időtartama a napi nyolc órát nem haladja meg a használó a közterület-használati díj egy napra számított összegének 65 %-át köteles megfizetni. Két napos rendezvény esetén, ha a használó mindkét napon igénybe veszi a közterületet a közterülethasználati díj két napra számított összegének 65 %-át, három vagy attól több napos rendezvények esetén ha a használó a rendezvény minden napjára kér közterület-használati engedélyt a közterület-használati díj összes napra számított összegének 50 %-át kell megfizetni. A használati díj megfizetése alól mentesítést a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyetértésével adhat. 2. A R. 4/A. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A közterület használat engedélyezése körében az alábbi időszakok kiemelt időszaknak minősülnek:) e) A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által minden év április 1-jéig elfogadott éves önkormányzati rendezvénynaptárban meghatározott, az önkormányzat és intézményei által rendezett városi rendezvények időpontja vagy időtartama. 3. A R. 16/B. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A Hatvan Kártyához kapcsolódó behajtási engedély matrica adható a Kölcsey Ferenc utca lezárt szakaszára történő behajtásra annak a természetes és jogi személynek, jogi személyiség nélküli jogalanyoknak, aki/amely az Apafi, Bethlen Gábor, Bocskai István, Czóbel Béla, Damjanich, Dézsmaszéki, Esze Tamás, Forgács Simon, Gábor Áron, Gedeon Béla, Görgey, Hatvany Lajos, Kert, Kiss Ernő, Kosztolányi, Kölcsey Ferenc, Május 1., Móra Ferenc, Radnóti Miklós, Tompa Mihály. Váci Mihály, Vasvári Pál, Veres Péter, Zöldfa, Mészáros Lázár, Rákóczi út páros oldala a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás útig, Robert Bosch úton állandó lakóhellyel, illetve székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik. A behajtási engedély matrica alkalmazására a Hatvan Kártyáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. E rendelet április 1-jén lép hatályba és április 2-án hatályát veszti. Hatvan, március dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester 11

12 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI : 145/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 29-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester N A P I R E N D NYÍLT ÜLÉS: 1. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről 2. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről 4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról 5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről 6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötendő támogatási megállapodásról 7. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntésekre 8. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által benyújtandó pályázathoz való hozzájárulásról 9. Előterjesztés a Hatvan város dala pályázatról 10. Előterjesztés a Hatvan-Újváros Plébánia támogatásáról 11. Előterjesztés a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 12. Előterjesztés közoktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázatok kiírásáról 13. Előterjesztés a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális intézményekről 14. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtár évi munkatervének, továbbképzési tervének, valamint beiskolázási tervének jóváhagyásáról 15. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogának átvételéről 16. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 17. Előterjesztés szociális boltok üzemeltetése tárgyában meghozott egyes képviselő-testületi döntések felülvizsgálatáról 18. Előterjesztés a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 19. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról 20. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 21. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 22. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 23. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 24. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert-Sporttelepen történő beruházáshoz nyújtandó támogatásról 25. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás igénybevételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 26. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról 27. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról 28. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között létrejövő megállapodásról 29. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 30. Előterjesztés önkormányzati hitel fedezetéül szolgáló ingatlan cseréjéről 12

13 31. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosításáról, valamint a 103/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 32. Előterjesztés Multifunkciós irodatechnikai berendezések és kapcsolódó költségmenedzsment rendszer bérbevétele és teljes körű üzemeltetése, karbantartása, valamint stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 33. Előterjesztés a Hatvan, Bástya úti parkoló építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 34. Előterjesztés a évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére és pályázat benyújtására 35. Előterjesztés a Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásához szükséges döntésekről 36. Előterjesztés A hatvani Markovits Kálmán Uszoda infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásáról 37. Előterjesztés az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges döntésekről 38. Előterjesztés az Iskolai tehetséggondozás című pályázathoz szükséges hozzájárulás megadásáról 39. Előterjesztés a Tudásdepó Expressz című pályázathoz szükséges hozzájárulás megadásáról 40. Előterjesztés a hatvani 2713/5 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról 41. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakóépületek bontási munkáiról 42. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolóról 43. Előterjesztés a homlokzat felújítások tervezési munkáiról 44. Beszámoló az út-híd feladatterv évi végrehajtásáról, valamint javaslat a évi feladatterv megállapítására Előterjesztő, előadó az napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 45. Egyebek ZÁRT ÜLÉS: 1. Előterjesztés a Hatvany Irén kitüntető emlékérem az ifjúságért kitüntetés adományozására Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester : 146/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 99., 103. (II. 24.), 114., 115. (III. 31.), 601., 604., 639., 641. (X. 27.), 650., 655., 666., 684. (XI. 24.), 733., 734., 744., 751., 752., 757., 758., 759., 760., 761., 762., 774., 779., 780., 788., 801., 802., 803., 804., 806., 807., 808. (XII. 15.) évi; 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 20., 24., 27., 28., 34., 35., 36., 37., 39. (I. 26.), 47. (II. 14.), 52., 53., 54., 55., 56., 59., 60., 61., 62., 63., 76., 77., 78., 88., 89., 91., 92., 96., 97., 100., 101., 106., 109., 112., 114., 115. (II. 22.) évi lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. : 147/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. : április 5. (tájékoztatásra) : Hatvani város polgármestere (A 147/2012. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 148/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a társaság ügyvezetése által elkészített szervezeti és működési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. : április 5. (tájékoztatásra) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján (A 148/2012. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) 13

14 : 149/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. : április 5. (tájékoztatásra) : Hatvani város polgármestere (A 149/2012. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 150/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja azzal, hogy az egyedi uniós pályázat kiírását követően, annak eredménye ismeretében szükséges lehet az üzleti terv megfelelő módosítása. : április 5. (tájékoztatásra) : Hatvani város polgármestere (A 150/2012. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 151/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. : április 5. (tájékoztatásra) : Hatvani város polgármestere (A 151/2012. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 152/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata által alapított, és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: , adószáma: ) április 1. napjától kezdődő hatállyal december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a évre vonatkozóan ,- Ft, azaz Egyszázkilencmillió-egyszázharmincháromezer forint, illetve a évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a Zrt. részére a támogatási megállapodásban foglalt ütemezés és feltételek szerint. A támogatás forrása a Hatvan város évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) rendelet 2/c. mellékletében támogatás címszó alatt meghatározott felülről korlátos keretösszeg. 2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási megállapodás aláírására. : március 30. : Hatvan város polgármestere a jegyző útján (A 152/2012. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 153/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 314/2011. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott adásvételi szerződés módosításáról. 14

15 A képviselő-testület a beszerzett független szakértői vélemény alapján úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az MKB Bank Zrt. között július 13. napján megkötött hitelszerződésből fennálló tartozást nem vállalja át. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződést módosító okirat aláírására és felkéri, hogy nyújtsa be az okiratokat a Földhivatal részére. : április 5. (okiratok földhivatali benyújtására, pénzintézet értesítésére) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság - székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u cg.száma: adószám: bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: képviseli: Decsi Ferenc vezérigazgató - mint eladó /a továbbiakban, eladó/ másrészről: Hatvan Város Önkormányzata - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. - KSH stat. számjel: adószám: bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: képviseli: Szabó Zsolt polgármester - mint vevő /a továbbiakban vevő/ 153/2012. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete között az alábbi feltételek mellett: Előzmények: Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy köztük május 26. napján adásvételi szerződés jött létre, melynek tárgya a Hatvani Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában felvett a hatvani 5293/2. hrsz.-ú, a hatvani 893/37. hrsz.-ú, a hatvani 1661/18. hrsz.-ú, a hatvani 0299/4. hrsz.-ú, a hatvani 1661/19. hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése volt. Felek a vételár-hátralék megfizetése kapcsán akként állapodtak meg, hogy vevő átvállalja eladótól annak az MKB Banknál lévő hiteléből még fennálló tartozást. A képviselő testület a 153/2012. (III. 29) számú határozatával úgy döntött, hogy nem vállalja át a fennálló, Zrt-t terhelő hitel tartozást. Erre tekintettel felek közös megegyezéssel a május 26. napján kelt adásvételi szerződést az alábbiak szerint módosítják : 1./ Az adásvételi szerződés 3./ pontja a következők szerint módosul: 3./ Vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanok vételárát legkésőbb június 30. napjáig fizeti meg eladó részére. Eladó ezen teljesítési határidőt elfogadta. Vevő az ingatlanok teljes vételárát, azaz ,-Ft, azaz Kettőszázötvenkettőmillió forint a következők szerint fizeti meg: eladó jelen okirat aláírásával egyidejűleg elismeri és nyugtázza, hogy részére vevő jelen okirat aláírását megelőzően banki átutalás útján megfizetett ,- Ft azaz Egyszáztizenhétmillió-négyszázhúszezer-kettőszázhatvan forintot, és a Ptk a alapján beszámította a vételárba az eladó ,-Ft összegű kötelezettségét, vételárelőleg és vételárrész jogcímén. Erre tekintettel összesen: ,-Ft azaz Egyszáznyolcvankettőmillió-négyszázhúszezer kettőszázhatvan forint került eladó részére megfizetésre. Felek rögzítik, hogy a vételárból ,-Ft, azaz Hatvankilencmillió- ötszázhetvenkilencezer-hétszáznegyven forint összegű vételárhátralék áll fenn. Figyelemmel vevő eddigi teljesítésére felek rögzítik, hogy az alábbi ingatlanok vételára maradéktalanul kiegyenlítésre került : 15

16 - hatvani 5293/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Madách u. 12. szám alatti 370 m2 területű, üzem, udvar megnevezésű ingatlan, a közösen megállapított ,-Ft, azaz Hétmillió-ötszázezer forint értékben, - hatvani 893/37 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2. szám alatti 1022 m2 területű, üzem megnevezésű ingatlan, a közösen megállapított ,-Ft, azaz Huszonegymillió hatszáznyolcvanezer forint értékben, - a hatvani 1661/19 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, belterület 1661/19 hrsz. alatti 2 ha 1938 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, a közösen megállapított ,-Ft, azaz Harmincegymillió nyolcszázezer forint értékben, mindösszesen : ,-Ft azaz Hatvanmillió kilencszáznyolcvanezer forint összegben. Mivel vevő ,-Ft összegben fizetett vételárelőleget és vételárrészt eladó részére, így a fennmaradó ,-Ft azaz Hatvankilencmillió-ötszázhetvenkilencezer- hétszáznegyven forint összegű vételárrész a hatvani 1661/18 hrsz. alatti, valamint a hatvani 0299/4 hrsz. alatti ingatlanok vételárába kerülnek elszámolásra. A vételár-hátralék kapcsán felek rögzítik, hogy vevő a vételár-hátralékot negyedévente akként fizeti meg, hogy a negyedév utolsó hónapjának 25. napjáig megfizet eladó bankszámlájára ,-Ft azaz Négymillió- kilencvenkettőezerkilencszázhuszonöt forintot, mely összeget eladó köteles az MKB Bank Zrt-vel július 13. napján megkötött hitelszerződésből még fennálló hiteltartozása teljesítésére fordítani. Eladó elismeri és nyugtázza, hogy vevő jelen okirat aláírását megelőzően 3 negyedévi ( második, harmadik, negyedik negyedév ) fizetési kötelezettségének eleget tett, a törlesztések összegét eladó befizette a pénzintézet részére, így az MKB Bank Zrt. felé lejárt hiteltartozás nincs. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a vételár-hátralék maradéktalanul részére kifizetésre kerül, úgy minden további feltétel nélkül kiadja a külön okiratban foglalt nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a hatvani 1661/18 hrsz., és a hatvani 0299/4 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a tulajdonjog vevő javára vétel jogcímén 1/1 arányban bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. 2./ Az adásvételi szerződés 7./ pontja a következők szerint módosul: 7./ Eladó már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, a tulajdonjog vétel jogcímével vevő javára 1/1 arányban bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba az alábbi ingatlanok vonatkozásában : - hatvani 5293/2 hrsz., 893/37 hrsz., 1661/19 hrsz. A vételár hiánytalan felvételéig eladó tulajdonjogát a Ptk (1) bekezdése alapján a hatvani 1661/18 hrsz-ú, valamint a hatvani 0299/4 hrsz-ú ingatlanokra fenntartja. 3./Az adásvételi szerződés 6./ pontja a következő rendelkezésekkel egészül ki : Eladó tájékoztatja vevőt arról, hogy a hatvani 1661/18. hrsz-ú, 5 ha 9281 m2 nagyságú, strandfürdő megjelölésű és a hatvani 1661/19. hrsz-ú, 2 ha 1938 m2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan tulajdoni lapján augusztus 29. napján széljegyzésre került az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetékjog bejegyzése iránti kérelme. Vevő kijelenti, hogy eladó fenti tájékoztatását tudomásul veszi, az ingatlanokat e teherrel együtt is elfogadja. 4./ Felek az adásvételi szerződés 8./ pontjában meghatározott ügyvédi letétet közös megegyezéssel a mai napon megszüntetik, mert a jelen okirat keretében meghatározott módosításokra tekintettel okafogyottá vált a letett okiratok őrzése. 5./ Egyebekben az alap adásvételi szerződésnek jelen módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 6./ Szerződő felek meghatalmazzák Kövérné dr. Tóth Melinda egyéni ügyvédet ( Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara, kamarai regisztrációs szám: 267.) a jelen adásvételi szerződést módosító okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a jelen szerződéssel kapcsolatos jogváltozásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárás ügyintézésével. Jelen módosító okiratot felek felolvasás, okiratszerkesztő ügyvéd általi részletes megmagyarázás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt okiratszerkesztő ügyvéd előtt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. Hatvan, március 29. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. képv.: Decsi Ferenc vezérigazgató eladó Hatvan Város Önkormányzata képv.: Szabó Zsolt polgármester vevő 16

17 A jelen módosító okiratot készítettem és ellenjegyzem: Hatvan, március 29. : 154/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tekintettel arra, hogy nem vállalta át a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. MKB Bank Zrt.-vel kötött, és július 13. napján kelt, 3315/Ü/903/2007 számon közjegyzői okiratba foglalt hitel tartozását, ezért a hitel törlesztését a futamidő végéig június 30. napjáig megfizeti a Zrt. részére akként, hogy a negyedév utolsó hónapjának 25. napjáig átutal a Zrt. bankszámlájára Ft-ot azaz Négymillió-kilencvenkettőezer-kilencszázhuszonöt forintot azzal, hogy a törlesztőrészlet tőke része beszámításra kerül a Hatvanban, május 26. napján kelt adásvételi szerződés 3./ pontjában meghatározott vételárba. A képviselő testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja. : április 5. (megállapodás aláírására) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján MEGÁLLAPODÁS Pénzeszköz átadásra 154/2012. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata másrészről: - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. - KSH stat. számjel: adószám: bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: képviseli: Szabó Zsolt polgármester - mint átadó /a továbbiakban átadó / Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság - székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u cg.száma: adószám: bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: képviseli: Decsi Ferenc vezérigazgató - mint átvevő / a továbbiakban: átvevő/ között az alábbi feltételek mellett: Előzmények: Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy köztük május 26. napján adásvételi szerződés jött létre, melynek tárgya a Hatvani Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában felvett a hatvani 5293/2. hrsz.-ú, a hatvani 893/37. hrsz.-ú, a hatvani 1661/18. hrsz.-ú, a hatvani 0299/4. hrsz.-ú, a hatvani 1661/19. hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése volt. Felek a vételár-hátralék megfizetése kapcsán akként állapodtak meg, hogy vevő átvállalja eladótól annak az MKB Banknál lévő hiteléből még fennálló tartozást. A képviselő-testület a 153/2012. (III. 29) számú határozatával úgy döntött, hogy nem vállalja át a fennálló, Zrt-t terhelő hitel tartozást, azt a jövőben is a Zrt. fizeti meg a pénzintézet részére. Erre tekintettel felek a következő megállapodást kötik: 1./ Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy július 8. napjától kezdődően az MKB Bank Zrt-vel fennálló hitel futamidejének végéig, azaz június 30. napjáig negyedévente a negyedév utolsó hónapjának 25. napjáig átad Ft-ot azaz Négymillió-kilencvenkettőezer-kilencszázhuszonöt forintot. 2./ Átvevő jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az átvett pénzeszközt kizárólag az MKB Bank Zrt. felé fennálló hiteltartozás kiegyenlítésére fordítja. 17

18 3./ Átvevő vállalja, hogy a negyedévet követő hónap 15. napjáig tételes elszámolást ad az átadó részére arról, hogy tőketartozás, kamat, költség jogcímén milyen összeget teljesített a pénzintézet részére. Amennyiben a törlesztés negyedéves összege több, mint az átadott pénzeszköz, úgy átadó vállalja, hogy az elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül az esetleges különbözetet átvevő részére megtéríti. 4./ Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel maradéktalan kiegyenlítése tényét azonnal közli átadóval. Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Hatvan, március 29. Hatvan Város Önkormányzata képv.: Szabó Zsolt polgármester átadó Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. képv.: Decsi Ferenc vezérigazgató átvevő : 155/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve hozzájárulását adja ahhoz és támogatja, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megjelent Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című TÁMOP-6.1.2/11/1/B pályázaton részt vegyen és pályázatot nyújtson be. : április 5. (tájékoztatásra) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján : 156/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás alapján meghirdeti a Hatvan város dala pályázatot. 2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bíráló bizottság javaslata alapján hozott döntését követően a Hatvan város dalának és a Hatvan városról szólónak alkalmasnak ítélt zeneművek szerzőivel, és amennyiben a bíráló bizottság javaslata erre is kiterjed az előadó művészekkel a jelen határozat 2. és 3. számú mellékletét képező felhasználói megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a felhasználói megállapodásokat aláírja, és megtegye a szükséges jognyilatkozatokat. : március 30. (a pályázat felhívás közzétételére a város honlapján) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján (A 156/2012. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 157/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pénzügyi támogatást nyújt a Hatvan-Újváros Plébánia részére (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2a.) a Hatvan-Újváros Szent István király templom homlokzat felújításához, illetve az Újhatvani Temető kerítésfelújításához és a kerítés felújítási munkálatokhoz kapcsolódó területrendezésre jelen határozat mellékletét képező megállapodás alapján. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás aláírására. Pénzügyi forrás Hatvan város évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a évi felhalmozási kiadások között az Újhatvani templom homlokzat felújítás önkormányzatra eső része és az Újhatvani Temető kerítés költséghelyen rendelkezésre áll. : április 10. (a megállapodás megkötésére) MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadásról 157/2012. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete amely létrejött egyrészről: 18

19 Hatvan Város Önkormányzata székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; PIR: ; statisztikai számjele: ; adószáma: ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Bank Nyrt ; képviseli: Szabó Zsolt polgármester, mint átadó ( a továbbiakban: átadó), másrészről: Hatvan-Újváros Plébánia székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2a., Statisztikai számjele: , adószáma: , bankszámlaszáma: Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet , képviseli: Szekeres Mihály plébános, mint átvevő ( a továbbiakban: átvevő) az alábbi feltételekkel: Előzmények: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében Ft azaz -Ötmillió- forint összegű támogatást állapított meg a évi terv beruházás előirányzaton, valamint Ft azaz -Ötmillió- forint összegű visszatérítendő támogatást (kamatmentes kölcsönt) állapított meg a felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzaton a Hatvan-Újváros Szent István király templom homlokzat felújítására. A rendelet 4. mellékletében Ft azaz -Kettőmillió- forint kamatmentes kölcsönt állapított meg a felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzaton az Újhatvani Temető kerítés felújítására. Ezen előzmények után felek a következő megállapodást kötik: 1.a.) Az átadó jelen megállapodással a Hatvan-Újváros Szent István király templom homlokzat javítására Ft azaz - Ötmillió- forint vissza nem térítendő támogatást és Ft azaz -Ötmillió- forint összegű visszatérítendő támogatást (kamatmentes kölcsönt) (továbbiakban együtt: átadott pénzeszköz) átad az átvevő részére. Felek megállapodnak abban, hogy a visszatérítendő támogatást az átvevő június 1. napjától kezdődően 30 hónapon át november 30. napjáig köteles visszafizetni. Az átvevő június 1. napjától október 31. napjáig 29 hónapon át - havi Ft-ot köteles megfizetni, míg november hónapban Ft-ot köteles megfizetni. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a részleteket a tárgyhó 15. napjáig beérkezőleg átutalja átadó részére. 1.b.) Átvevő az átadott pénzeszközt kizárólag a templom homlokzat felújítására használhatja fel. 2.a.) Az átadó az Újhatvani Temető kerítés felújítására Ft azaz -Kettőmillió- forint összegű visszatérítendő támogatást (kamatmentes kölcsönt) nyújt az átvevő részére. A kamatmentes kölcsönt az átvevő június 1. napjától november 30. napjáig 30 hónapon át köteles átvevő visszafizetni átadó részére. Az átvevő június 1. napjától október 31. napjáig 29 hónapon át - havi Ft-ot köteles megfizetni, míg november hónapban Ft-ot köteles megfizetni. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a részleteket a tárgyhó 15. napjáig beérkezőleg átutalja átadó részére. 2.b.) Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott pénzeszközt kizárólag az Újhatvani Temető kerítés felújítására és a kerítés felújítási munkálatokhoz kapcsolódó területrendezésre használja fel. 3.) Átadó vállalja, hogy az átadásra kerülő pénzeszközök összegét április 30-ig az átvevő bankszámlájára átutalja. 4.) Átvevő az átadott pénzeszközöket december 31. napjáig köteles felhasználni. Az átadott pénzeszköznek a fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követ 15 napon belül köteles az átadó költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. 5.) Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott pénzeszközt egyéb bevételeitől elkülönítetten könyveli, továbbá arra, hogy az általa vállalt feladatok elvégzéséről és az átadott pénzeszköz felhasználásáról tételesen elszámol január 30. napjáig. Átvevő a felhasználásról a fenti határidőig az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni: - az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szakmai beszámolót két példányban: egy példányt a Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Műszaki- és Városfejlesztési Irodájához kell beküldeni, egy példányt pedig a pénzügyi beszámolóhoz kell csatolni, melyet a Gazdálkodási Irodához kell beküldeni. - A Gazdálkodási Irodához benyújtott pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell az átadott pénzeszköz felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak az átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a felhasználási cél érdekében kötött szerződések másolatát. 19

20 - Átutalással teljesített számlák esetében csatolni kell a banki kivonatot. - Átvevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozik, mely szerint a mellékelt számlák alapján kifizetett összegeket kizárólag a jelen szerződés 2.) pontjában meghatározott cél megvalósítására használta fel. -A Gazdálkodási Iroda által készített pénzügyi beszámolót elfogadó vizsgálati jelentés alapján tekinthető az elszámolás lezártnak. 6.) Átadó az átvevő által készített elszámolást ellenőrzi. Ha az átadó az ellenőrzés után úgy dönt, hogy az elszámolást egészben, vagy részben nem fogadja el, felhívja az átvevőt a hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha az átvevő hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, átadó a pénzeszköz átadásáról szóló szerződéstől jogosult elállni és elrendeli az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését. Amennyiben az átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik és azt a meghatározott határidőig nem teljesíti, úgy az átadó azonnali beszedési megbízást jogosult benyújtani az átvevő bankszámlája terhére. 7.) Átvevő az általa, az átadott pénzeszközből eszközölt beruházást követően köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni és karbantartásáról gondoskodni. 8.) Ha az átvevő által kitűzött cél önhibáján kívüli okból részben, vagy egészben meghiúsul, köteles azt azonnal az átadónak bejelenteni és az 5.) pontban meghatározott módon a felhasznált átadott pénzeszközről elszámolni. Az átadott pénzeszköz fel nem használt részét köteles a 4.) pontban meghatározott módon visszautalni. 9.) Ha az átvevő neki felróható okból az általa meghatározott célt részben, vagy egészben nem valósítja meg, köteles a átadott pénzeszköz teljes összegét visszautalni, az átadó által írásban meghatározott határidőre. Ebben az esetben átadó követelheti esetlegesen felmerült kárának megtérítését. 10.) Átadó az átadott pénzeszköz felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet az átvevő nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy az átadott pénzeszközt szabályszerűen és jelen szerződésben meghatározottak szerint használta-e fel az átvevő. Ellenőrizheti a beruházás folytatását és a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 11.) Ha az átadó ellenőrzése során megállapítja, hogy az átvevő az átadott pénzeszközt részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel, jogosult a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás azonnali hatályú felbontására, mely az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését vonja maga után. 12.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Szekeres Mihály plébános képviseleti jogosultságát dr. Beér Miklós váci püspök felhatalmazó levele biztosítja. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 157/2012. (III. 29.) sz. KT határozata felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. Jelen megállapodást felek, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Hatvan, április Hatvan Város Önkormányzata Szabó Zsolt polgármester Hatvan-Újváros Plébánia Szekeres Mihály plébános : 158/2012. (III. 29.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.) 270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát április 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 2.9. pontja a 8510 Iskolai előkészítő oktatás alcím alatti 2. szakfeladatot követően az alábbi szövegrésszel egészül ki: 8550 Egyéb oktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás 2. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. Záró rendelkezés: Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 20

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Zalaháshágy Község Önkormányzati

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról.

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról. Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú állami támogatásokról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. (III. 4.)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. (III. 4.) KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. (III. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A lakáscélú támogatásokról Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

(3) A Rendelet 4. -a kiegészül egy új (5/a) bekezdéssel az alábbiak szerint:

(3) A Rendelet 4. -a kiegészül egy új (5/a) bekezdéssel az alábbiak szerint: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (...) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2009. (VIII. 27.) számú rendelete a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 Budapest, 2012. szeptember 25. Ára: 4935 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 3372 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2012. évi 23. szám 2012. december 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 68/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2.. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.23.) rendelete Hosszúhetény község önkormányzati nemzeti vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hosszúhetény Községi

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/1997. (IX.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről / Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-23/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december 3-án megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 20. szám 2007. október 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2007. (X. 25.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. június 28-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1..

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1.. Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete Az első lakáshoz jutók támogatásáról Tiszakürt község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend 1 ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben