Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének"

Átírás

1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2009. (VIII. 27.) számú rendelete a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: önkormányzat) az Alkotmány 44/A (2) bekezdésében valamit a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatások formáit és odaítélésének feltételeit a következők szerint szabályozza: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. /1/ E rendeletben meghatározott lakáscélú támogatásokat azok a rászorulók vehetik igénybe, akik Alsómocsolád község (továbbiakban: község) közigazgatási területén lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen a községben laknak, vagy a község területén dolgoznak, vagy a község közigazgatási területén kívánnak letelepedni, illetve a községbe visszatelepülnek (továbbiakban: igénylők). /2/ Azon igénylők, akik legalább tíz éve a község területén dolgoznak, azonos elbírálásban részesülnek a községben legalább tíz éve lakóhellyel rendelkező igénylőkkel. /3/ A rendelet hatálya kiterjed az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira, valamint letelepedési engedéllyel vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személyekre is, ha a.) Alsómocsolád község közigazgatási területén lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, vagy b.) Alsómocsolád község közigazgatási területén kívánnak lakást építeni vagy vásárolni és támogatási kérelmüket azért nyújtják be, mert ilyen irányú kérelmüket a lakó-vagy tartózkodási helyük szerint illetékes önkormányzat elutasította. /4/ E rendelet 2. -ában meghatározott támogatások kizárólag pályázat útján vehetők igénybe. Pályázatot nyújthatnak be azon igénylők, akik megfelelnek az önkormányzat által e rendeletben előírt feltételeknek. 1 Egységes szerkezetben a 9/2013. (V. 10.) Önkormányzati rendelettel, a 7/2014 (IV.9.) Önkormányzati rendelettel. és a 12/2014 (VI. 18.) önkormányzati rendelettel

2 2 A támogatások fajtái 2. Az önkormányzat által kiírt pályázat alapján Alsómocsolád község közigazgatási területén történő: a.) lakásépítéshez, b.) új vagy régi lakás tulajdonjogának megszerzéséhez, c.) lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához - beleértve a tetőtér beépítést, az emeletráépítést, a homlokzat felújítást és a komfortfokozat növelése érdekében végzett felújításokat is - (továbbiakban együtt: felújítási támogatás),lehet támogatást igényelni. E rendelet alkalmazásában: Fogalom-meghatározások 3. a.) igénylő: a család, illetve a lakásigényét együttköltözéssel megoldó család, valamint az egyedülálló igénylő, b.)család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók c.) közeli hozzátartozó: az Új Ptk. 8:1. (1) bekezdésében megjelölt személyek 2 d.) lakásépítés: saját tulajdonú új lakás építése és a nem lakás céljára szolgáló épület lakássá történő átalakítása e.) bővítés: meglévő lakás beépített térfogatának vízszintes és/vagy függőleges irányú növelése érdekében végzett építési munka (toldaléképítés, tetőtér beépítés, emeletráépítés). f.) emeletráépítés: lakás létesítése érdekében a meglévő épület homlokzatmagasítással járó függőleges irányú bővítése g.) tetőtér-beépítés: tetőtérben lakás kialakítása h.) korszerűsítés: meglévő lakás használati értékének növelése érdekében végzett építési, szerelési munka. i.) felújítás: meglévő lakás eredeti használhatóságának biztosítása érdekében végzett építési, szerelési munka. 2 Módosította a 7/2014 (IV.9.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014 április 10. napjától.

3 3 j.) homlokzat: a lakásnak a terephez történő csatlakozása felett látható része. k.) nettó jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része független attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül-e. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély és az alkalmanként kapott átmeneti segély, a mozgáskorlátozottak támogatása, a rokkantsági járadék, vakok személyi járadéka. l.) saját erő: rendelkezésre álló készpénz vagy építőanyag, valamint az építmény készültségi állapota. m.) a lakásigény mértékének felső határa: ma.) két személyig: két lakószoba mb.) három személy esetében: legfeljebb három lakószoba mc.) négy személy esetében: legfeljebb négy lakószoba md.) négy személy felett minden további családtagnál 1/2 szobával nő a szobaszám felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő. n.) költségvetési számla: OTP Bank NyRt. Komlói fiókjánál vezetett számú számla II. fejezet Az egyes támogatások odaítélésének feltételei, a támogatások mértéke Lakásépítési támogatás 4. /1/ Lakásépítéshez akkor nyújtható támogatás, ha a felépítendő lakás szobaszáma nem haladja meg az együtt költöző családtagok lakásigénye mértékeinek felső határát és az igénylő megfelel e rendelet 5. és 6. -aiban előírt jövedelmi és vagyoni feltételeknek és vállalja, hogy: a.) a tulajdonában lévő beépíthető ingatlanra, a támogatás folyósítását követő két éven belül lakóházat épít, és b.) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa felépített lakóházat a támogatás folyósításának időpontjától számított öt éven belül nem idegeníti el, és b.) az igénylő életkora nem alacsonyabb húsz-, nem magasabb ötvenöt évnél, és 3 d.) hiteltérdemlően igazolja, hogy a lakóház építéséhez szükséges tárgyi eszközökkel (lakótelek) rendelkezik, és az anyagi eszközök illetve a szükséges önerő melynek 3 Módosította 7/2014 (IV.9.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos 2014 április 10. napjától.

4 4 mértéke azonos a 7. /1/ illetve /2/ bekezdésében meghatározott illetve odaítélt visszatérítendő támogatás mértékével - rendelkezésére állnak. /2/ A lakásigény mértékének számításánál a kérelmezőt és a vele együtt költöző családtagokat kell figyelembe venni. /3/ Lakásépítési támogatásban az igénylő csak egy alkalommal részesülhet. Jövedelmi feltételek 5.. /1/ A támogatás akkor nyújtható, ha az igénylő illetve a család együtt költöző tagjainak egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori minimálbér mértékét eléri, de a két és félszeresét nem haladja meg. /2/ Az egy főre jutó havi nettó jövedelem megállapításához össze kell adni a család együtt költöző tagjainak a nettó jövedelmét és osztani kell a családtagok számával. Vagyoni feltételek 6.. /1/ A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy az igénylő / család / a kérelem elbírálásakor ne rendelkezzen olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja a mindenkori minimálbér legkisebb összegének kétszázötvenszeresét. /2/ Az /1/ bekezdés alkalmazása során vagyonként kell figyelembe venni: a.) lakó- vagy üdülési funkciójú belterületi és zártkerti ingatlant, b.) termőföldet, erdőt, b.) bérlet vagy más jogcímen használatra átadott ingatlanokat, eszközöket, d.) üzletrészeket, részvényeket, értékpapírokat - kivéve azon gazdasági társaságok üzletrészét, melyben az igénylő, vagy vele együtt költöző családtagja kereső tevékenységét folytatja, e.) nagy értékű gyűjteményeket, f.) legalább a mindenkori minimálbér mértékének százszorosát meghaladó értékű gépjármű, vagy több gépjármű együttes értékét. /3/ Nem lehet vagyonként figyelembe venni: a.) a személyes használatú tárgyakat (ruhanemű, háztartási eszköz, lakásberendezés)

5 5 b.) a családtag keresőképességéhez saját maga által szükségszerűen használt eszközöket, ingatlanokat, c.) az ingatlant, amelynek beépítéséhez a támogatást kérik. /4/ A /2/ bekezdésben felsorolt vagyontárgyak értékéről a támogatást igénylő családnak együttesen kell nyilatkozni. Nemleges nyilatkozatot is tenni kell. Lakásépítési támogatás mértéke 7. 4 A lakásépítési támogatás mértéke négymillió forint visszatérítendő, és háromszázezer forint vissza nem térítendő támogatás. A visszatérítendő támogatás összegét százhúsz hónap (tíz év) alatt havi egyenlő részletekben kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára Támogatás új vagy régi lakás tulajdonjogának megszerzéshez (lakásvásárlási támogatás) 8. /1/ Lakásvásárlási támogatásban részesíthető azon igénylő: a.) aki a község közigazgatási területén lakástulajdonnal nem rendelkezik, vagy a község közigazgatási területén lévő lakáson fennálló tulajdonjoga az 50 %-os mértéket nem haladja meg, vagy meghaladja ugyan az 50 %-os mértéket, de tulajdoni hányada nem minősül önálló lakásnak, és b.) a Körzeti Földhivatal által széljegyzett tulajdoni lap másolattal igazolja, hogy lakás melynek szobaszáma nem haladja meg az együtt költöző családtagok lakásigénye mértékeinek felső határát - tulajdonjogának megszerzése iránt okiratot nyújtottak be a Földhivatalhoz és c.) az igénylő illetve a család együtt költöző tagjainak egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori minimálbér mértékét eléri, de a két és félszeresét nem haladja meg, és d.) kötelezettséget vállalnak arra, hogy a lakást a támogatás folyósításának időpontját követő öt éven belül nem idegenítik el, és e.) 5 az igénylő életkora nem alacsonyabb húsz-, nem magasabb ötvenöt évnél, és f.) hiteltérdemlően igazolja, hogy a szükséges önerő melynek mértéke azonos e rendelet 9. /1/ illetve /2/ bekezdésében meghatározott illetve odaítélt támogatás mértékével - rendelkezésére áll, és g.) megfelel e rendelet 6. -ában foglalt vagyoni feltételeknek. /2/ Lakásvásárlási támogatásban az igénylő csak egy alkalommal részesülhet. 4 Módosította a 7/2014 (IV.9.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos 2014 április 10. napjától. 5 Módosította a 7/2014 (IV.9.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2014 április 10. napjától.

6 6 Lakásvásárlási támogatás mértéke 9. 6 A lakásvásárlási támogatás mértéke a megvásárolt lakás értékének 70 %-a, maximum kétmillió forint visszatérítendő támogatás. A támogatás összegét hatvan hónap (öt év) alatt, havi egyenlő részletekben kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. /1/ Felújítási támogatás nyújtható: Felújítási támogatás 10. a.) lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához - beleértve a tetőtér beépítést, az emeletráépítést, a homlokzat felújítást és a komfortfokozat növelése érdekében végzett felújításokat is, b.) csak homlokzat felújításhoz. /2/ 7 Lakás bővítéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez, támogatást igényelhet az, aki a község közigazgatási területén lévő lakóingatlannak legalább 50 %-át elérő mértékben tulajdonosa, haszonévezője, vagy a lakóingatlan legalább 50 %-át elérő mértékben özvegyi jog jogosultja, és a.) életvitelszerűen a lakásban lakik, és b.) hiteles költségvetési program által elkészített költségvetés benyújtásával igazolja az elvégzendő munkák költségeit, és c.) vállalja, hogy a munkák elvégzését a szerződés aláírását követő harminc napon belül megkezdi és hat hónapon belül befejezi, és d.) hitelt érdemlően igazolja, hogy a szükséges önerő melynek mértéke azonos e rendelet 11. /1/ bekezdésében meghatározott illetve odaítélt támogatás mértékével illetve a 11. /2/ bekezdésében meghatározott illetve odaítélt visszatérítendő támogatás mértékével - rendelkezésére áll. Ha ugyanazon személy részben tulajdonos, részben haszonélvező, vagy özvegyi jog jogosultja az egye jogosultságok mértékét egybe kell számítani. 6 Módosította a 7/2014 (IV.9.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályos 2014 április 10. napjától. 7 Módosította a 12/2014 (VI. 18.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályos 2014 június 19. napjától.

7 7 Lakás-felújítási támogatás 11. /1/ A lakás-felújítási támogatás mértéke a következő: Lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához - beleértve a tetőtér beépítést, az emeletráépítést, és a komfortfokozat növelése érdekében végzett felújításokat is, a hiteles költségvetési program által elkészített költségvetéssel igazolt felújítási költség 40 %-a maximum egymillió forint visszatérítendő támogatás nyújtható. A támogatás összegét harminchat hónap (három év) alatt havi egyenlő részletekben kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. /2/ 8 Lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához - beleértve a tetőtér beépítést, az emeletráépítést, és a komfortfokozat növelése érdekében végzett felújításokat is - ha az magában foglalja az épület homlokzatának felújítását is - a hiteles költségvetési program által elkészített költségvetéssel igazolt felújítási költség 50 %-a maximum egymillió forint nyújtható, melyből nyolcszázezer forint visszatérítendő, kétszázezer forint vissza nem térítendő támogatás. A visszatérítendő támogatás összegét harminchat hónap (3 év) alatt havi egyenlő részletekben kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. Homlokzat-felújítási támogatás 12. /1/ Homlokzat-felújítási támogatásban a község területén lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a községben lakó igénylők részesülhetnek. /2/ 9 A támogatás mértéke a homlokzat-felújítás hiteles költségvetési program által elkészített költségvetéssel igazolt költségének 50 %-a maximum kétszázezer forint, vissza nem térítendő támogatás.. II./A Fejezet 10 A helyi Gazdaságfejlesztési Program keretében igényelhető támogatások 11 12/A Módosította a 7/2014 (IV.9.) önkormányzati rendelet 6. -a. Hatályos 2014 április 10. napjától. 9 Módosította a 7/2014 (IV.9.) önkormányzati rendelet 7. -a. Hatályos 2014 április 10. napjától. 10 Beiktatta: a 9/2013. (V. 10) Ör. 1. -a. Hatályos: május 11-étől 11 Beiktatta: a 9/2013. (V. 10) Ör. 1. -a. Hatályos: május 11-étől

8 8 (1) E rendelet aiban foglaltakon felül, az önkormányzat a Magunk Kenyerén helyi gazdaság fejlesztési program keretében részben támogatást, részben kamatmentes kölcsönt nyújt azoknak az Alsómocsoládi lakóhellyel rendelkező állampolgároknak, akik olyan lakóházat kívánnak felújítani a községben, melynek legalább fele részben tulajdonosi, vagy ilyen lakóházhoz gazdasági épületet kívánnak építeni. (2) A felújítani szándékozó választhat, hogy e rendelet aiban foglalt feltételekkel, vagy a 12/B. -12/E. -ban foglalt feltételekkel kívánja-e igénybe venni, a lakás-felújítási támogatást. A két fajta támogatás párhuzamosan nem igényelhető. 12/B. 14 A 12/A -ban foglalt munkák elvégzésének segítésére, az igénylő által benyújtott költségvetés nagyságához viszonyítottan, legfeljebb Ft vissza nem térítendő támogatást nyújthat az önkormányzat. 12/C. 15 A 12/A -ban foglalt munkák elvégzésének segítésére, az igénylő által benyújtott költségvetés nagyságához viszonyítottan, 12/B. -ban foglaltakon felül további vissza nem térítendő támogatást nyújthat az önkormányzat helyi fizetőeszközökben, rigacban (R). A támogatás maximális mértéke R. Egy rigac, egy forintnak felel meg. 12/D. 16 Az önkormányzat 12/A -ban foglalt munkák elvégzésének segítésére, az igénylő által benyújtott költségvetés nagyságához viszonyítottan, a vissza nem térítendő támogatásokon felül, tovább maximum Ft kamat mentes kölcsönt nyújthat, melyet, az adónak 5.00FT/hó részletekben kell visszafizetnie 12/E. 17 A 12/B 12/D pontban foglalt Támogatások és kölcsön csak együtt vehetők igénybe. Amennyiben az igénylő által benyújtandó költségvetés a Ft-ot nem éri el, a támogatások és a kölcsön összege arányosan csökkentésre kerül. 12 Beiktatta: a 9/2013. (V. 10) Ör. 2. -a. Hatályos: május 11-étől 13 Módosította a 7/2014 (IV.9.) önkormányzati rendelet 8. -a. Hatályos 2014 április 10. napjától. 14 Beiktatta a 9/2013. (V. 10) Ör. 3. -a. Hatályos: május 11-étől 15 Beiktatta a 9/2013. (V. 10) Ör. 4. -a. Hatályos: május 11-étől 16 Beiktatta a 9/2013. (V. 10) Ör. 5. -a. Hatályos: május 11-étől 17 Beiktatta a 9/2013. (V. 10) Ör. 6. -a. Hatályos: május 11-étől

9 9 III. fejezet Az egyes támogatások többszöri igénylésének feltételei E rendelet rendelkezései szerint támogatásban részesülő a támogatás összege visszafizetésének időpontját követő 24 hónapon belül, vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatás folyósításának időpontját követő 24 hónapon belül, semmilyen e rendeletben meghatározott támogatásban nem részesíthető. Az egyes támogatások nyújtásának módja. 14. /1/ E rendelet 7. -ában meghatározott lakásépítési támogatást az önkormányzat három egyenlő részletben utalja át az igénylőnek. Az első részletet akkor, ha az épülő lakás készültsége igazoltan eléri a 30 %-ot, a második részletet akkor, ha az épülő lakás készültsége igazoltan eléri a 60 %-ot, a harmadik részletet pedig a jogerős használatbavételi engedély önkormányzathoz történő benyújtását követő 30 napon belül /2/ E rendelet 9. -ában meghatározott lakásvásárlási támogatást az önkormányzat, a lakás tulajdonjogának átruházását igazoló okirat és a Körzeti Földhivatal által széljegyzett tulajdoni lap másolat benyújtását követő 30 napon belül egyösszegben utalja át az igénylőnek. /3/ E rendelet 11. -ában meghatározott lakás-felújítási támogatást három egyenlő részletben utalja át az önkormányzat az igénylőnek. Az első részletet akkor, ha a felújítási munkák kivitelező által igazolt mértéke eléri a 30 %-ot, a második részletet akkor, ha a felújítási munkák kivitelező által igazolt mértéke eléri a 60 %-ot, a harmadik részletet pedig a munkák befejezését követő harminc napon belül. /4/ E rendelet 12. -ában meghatározott homlokzat-felújítási támogatást az önkormányzat a felújítási munkák befejezését követő harminc napon belül utalja át az igénylőnek. IV. fejezet A pályáztatás szabályai, az igénylők köre A pályázatok kiírásának rendje 18 Módosította a 7/2014 (IV.9.) önkormányzati rendelet 9. -a. Hatályos 2014 április 10. napjától.

10 /1/ Az önkormányzat a tárgyévi költségvetés elkészítését követően ha pénzügyi forrásai lehetővé teszik pályázatot ír ki e rendelet II. fejezetében meghatározott lakáscélú támogatások valamennyi, vagy a pályázati felhívásban meghatározott fajtájának igénybevételére, legkésőbb a tárgyév I. negyedévének utolsó napjáig. /2/ A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell legalább: - a pályázható támogatási fajták megnevezését, - az elnyerhető támogatás formáját, mértékét és a támogatásban részesíthetők számát vagy a támogatásra a tárgyévben fordítandó pénzeszköz nagyságát, - a pályázat benyújtásának határidejét, - a pályázat tartalmi követelményeit, - a pályázathoz beadandó dokumentumok meghatározását, - a pályázat elbírálásának módját, határidejét, az elbírálás szempontjait, - a nyertes pályázók értesítésének módját, határidejét és - támogatási szerződés megkötésének főbb feltételeit. 16. Az önkormányzat a pályázat kiírásáról a lakosságot a helyben szokásos módon értesíti. A pályázati felhívást az önkormányzat Hírlevél címmel rendszeresen megjelenő kiadványában közzéteszi és megjeleníti az Interneten a honlapon is. Az igénylőkre vonatkozó szabályok 17. /1/ Az önkormányzat által kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be egyedülállók vagy azon személyek, akik egymással házastársi vagy élettársi közösségben élnek, illetve lakhatásukat együttköltözéssel megoldó családok. Ha a pályázatot házastársi-, vagy élettársi közösségben élők együtt nyújtják be, e rendeletben az életkorra, a lakóhelyre és az életvitelszerűen ott-tartózkodásra vonatkozó előírásokat az önkormányzat teljesítettnek tekinti akkor is, ha az együttes igénylők egyike megfelel a rendeletben meghatározott követelményeknek. Ez a rendelkezés vonatkozik az Alsómocsoládi lakóhely, illetve az Alsómocsoládi munkaviszony időtartama megállapítására is. /2/ Ha az együttes igénylők az /1/ bekezdésben meghatározott előírásoknak nem azonos mértékben felelnek meg, az önkormányzat az együtt benyújtott pályázat elbírálása során a kedvezőbb feltételeknek megfelelő igénylőre vonatkozó adatokat veszi figyelembe.

11 11 V. fejezet A támogatási szerződés megkötése, a szerződésben foglaltak teljesülése, szerződés-szegés A támogatási szerződés megkötése 18. /1/ Az önkormányzat a támogatást elnyert pályázóval a támogatás odaítélését követő harminc napon belül írásban támogatási szerződést (továbbiakban: szerződés) köt. A szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, ha azt valamennyi szerződő fél aláírta. /2/ Ha az igénylő a szerződést annak aláírására történő felhívás kézhezvételét követő tizenöt nap alatt neki felróható okból nem írja alá, a támogatást az önkormányzat visszavonja. A szerződésben foglaltak teljesülésének ellenőrzése 19. /1/ Az önkormányzat a szerződésben foglaltak teljesülését, illetve a támogatásban részesülő építési munkák befejezését megbízottja útján folyamatosan ellenőrzi. /2/ A támogatás folyósításának, illetve az egyes részletek kiutalásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő építési munkák a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósuljanak meg. /3/ Ha a támogatást több részletben, vagy utólag folyósítja az önkormányzat, a következő részlet csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő építési munka készültségi foka igazoltan eléri e rendelet 14. (1) és (3) bekezdésében foglaltakat, vagy a támogatásban részesülő építési munkát igazoltan elvégezték, illetve lakás vásárlás esetén teljesült e rendelet 14. /2/ bekezdésében meghatározott feltétel A szerződés-szegés következményei /1/ Ha az önkormányzat megállapítja, hogy a támogatott a támogatás igénylésekor hamis adatot szolgáltatott, vagy a támogatás összegét részben vagy egészben más célra fordítja, vagy más módon szerződés-szegést követ el, a támogatottal kötött szerződést a Polgári Törtvénykönyvről szóló évi V. törvény (Új Ptk.) 6:213. -a szerint egyoldalú jognyilatkozattal felmondja. 19 Módosította a 7/2014 (IV.9.) önkormányzati rendelet 10. -a. Hatályos 2014 április 10. napjától.

12 12 /2/ A támogatott az (1) bekezdésben foglalt esetben köteles a kapott támogatást egyösszegben, - a támogatás átutalása és a visszafizetése közötti időszakra az érvényben lévő jegybanki alapkamat mértékével megnövelt értékben (Új Ptk.6:48 és 6:154. ) visszafizetni. /3/ Ha a támogatott rendkívüli élethelyzetbe kerül, kérheti a visszafizetés legfeljebb három hónapra történő felfüggesztését, vagy a támogatás még vissza nem fizetett összegének átütemezését. Az átütemezés a hat hónap időtartamot nem haladhatja meg. /4/ A visszafizetés felfüggesztése esetén, a futamidő nem hosszabbodik meg, a törlesztőrészletek összege arányosan megnő. A támogatás átütemezése esetén változatlan törlesztő-részletek mellett a visszafizetés határideje változik. /5/ Rendkívüli élethelyzetnek minősül együttes támogatottak esetén a házasság felbontása, vagy a támogatottak egyike egészségi állapotában bekövetkezett romlás, vagy a támogatott jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett olyan mértékű változás, mely nem teszi lehetővé a szerződésben foglaltak teljesítését. /6/ A rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét a támogatottnak igazolni kell, bírósági határozattal, orvosi szakvéleménnyel, vagy jövedelmi viszonyait tanúsító okirat benyújtásával. 21. Ha a támogatott részletfizetési kötelezettségét nem teljesíti, és ennek következtében legalább kéthavi hátraléka keletkezik, az önkormányzat e rendelet 20. /1/ és /2/ bekezdésében foglaltak szerint jár el. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 22. Az önkormányzat a visszatérítendő támogatás mértékéig a támogatás visszafizetésének futamidejére a támogatás visszafizetésének biztosítására a támogatott tulajdonában lévő a támogatással érintett ingatlanra jelzálogjogot, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. A terhelési tilalmat az önkormányzat az igénylő kérelmére indokolt esetben egyszeri alkalomra feloldhatja. V. fejezet Vegyes és Záró rendelkezések 23. /1/ Az önkormányzat e rendeletben meghatározott támogatásokra fordítandó forrás mértékét, évente, a tárgyévi költségvetésében határozza meg.

13 13 /2/ Az elbírálás során, különösen ha azt az igénylők magas száma indokolttá teszi, a képviselő-testület dönthet arról, hogy az adott évben a támogatások mértékét e rendelet 9., 10., 11. és 12. -aiban meghatározott maximális mértékhez képest csökkenti. /3/ Ez esetben az igénylő dönthet, hogy a csökkentett összegű támogatást igénybe veszi-e, vagy a következő évben támogatás iránti igényét ismét benyújtja. 24. /1/ E rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépés időpontjában folyamatban lévő és el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. /2/ E rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról szóló 1/2003. (II. 03.) számú rendelete, valamint annak módosítása tárgyában kiadott 5/2004. (III.01.); 3/2005. (XI.01) és 1/2009 (I. 29.) rendelete. Dicső László polgármester Fellinger Károlyné körjegyző Elfogadta a képviselőtestület: augusztus 26. napján megtartott ülésén. Kihirdetve: augusztus 27. napján Fellinger Károlyné körjegyző

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

/Egységes szerkezetben /

/Egységes szerkezetben / Dorogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 6/1994. Ö.R. számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról /Egységes szerkezetben / Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Zalaháshágy Község Önkormányzati

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete. a fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete. a fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1..

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1.. Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete Az első lakáshoz jutók támogatásáról Tiszakürt község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2003.(V.30) KT. rendelete. A rendelet célja 1. A támogatásban részesíthetők köre

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2003.(V.30) KT. rendelete. A rendelet célja 1. A támogatásban részesíthetők köre Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003.(V.30) KT. rendelete A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről, (egységes szerkezetben a módosító 16/2005. (IX.1.), a 22/2005. (X.28.)

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2012.(III.28.) önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE T Á J É K O Z T A T Ó SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL Készítette: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 -

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011. (XII. 19.) rendelete a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012.

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 Budapest, 2012. szeptember 25. Ára: 4935 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 3372 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el.

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, ÉPÍTÉSÉHEZ 16/2016. KORM. RENDELET SZERINT (hatályos: 2016.02.11-től)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(VII.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról.

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról. Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú állami támogatásokról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 / 6 Ikt. sz.: I.2-137/2005. Ea.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete. a letelepedési támogatásról

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete. a letelepedési támogatásról SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 14-én (csütörtök) 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 14-én (csütörtök) 17 órára A 2013. február 14-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1)

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről (Egységes szerkezetben a 20/2004.(VII.05.)Önk.sz.

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének hatósági ellenőrzéséről és szakmai minősítési szempontjairól, valamint a minősítés eljárási rendjéről szóló kormányrendelet-tervezet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben