NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK /2010.XIII. számú u t a s í t á s a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) ; Fax: (42) NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK /2010.XIII. számú u t a s í t á s a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők (a továbbiakban: köztisztviselők) közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit - a helyi közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével - az alábbiak szerint szabályozom: I. Fejezet MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (2) bekezdésének b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva a Hivatalban a munkáltatói jogok gyakorlását a következők szerint szabályozom: (1) A jegyző kizárólagosan gyakorolja a következő munkáltatói jogokat: a) közszolgálati jogviszony létesítése, módosulása és megszüntetése, b) vezető megbízása, illetve a megbízás visszavonása, c) vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők munkaköri leírásának elkészítése, folyamatos aktualizálása, d) vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők részére teljesítménykövetelmények meghatározása, értékelése, e) vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők minősítése, f) az alapilletmény legfeljebb 30%-kal történő megemelése, vagy legfeljebb 20%-kal történő csökkentése 1.

2 2 g) a köztisztviselő beleegyezésével tartalékállományba helyezése, h) címek adományozása, i) jutalom megállapítása, j) a külföldi kiküldetések, tanulmányutak engedélyezése, k) rendkívüli munkavégzés elrendelése, I) személyi illetmény megállapítása, m) az aljegyzőt érintően az előmenetelhez szükséges minősítés és szakmai konferencián, továbbképzésen való részvétel engedélyezése. (2) Az (1) bekezdés b), h), i) pontjaiban - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. (3) A Hivatal vezető megbízású köztisztviselőire átruházott jogkörök: a) a szervezeti egységben foglalkoztatott köztisztviselők munkaköri feladatainak meghatározása, munkaköri leírás elkészítése, b)az éves rendes szabadság ütemtervének elkészítése, szabadság engedélyezése, c) távollévő köztisztviselők belső helyettesítésének megállapítása, d) minősítések elkészítése, a minősítés előzetes bemutatása a jegyző részére. A köztisztviselő által megismert és aláírt minősítés 5 napon belül a Személyügyi Csoporthoz történő eljuttatása, e) javaslat munkáltatói támogatások, fizetési előleg engedélyezésére, f) teljesítménykövetelmények meghatározása, értékelése, g) javaslattétel juttatások, támogatások feltételeire, mértékére. II. Fejezet A MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 2. (1) A Ktv ának és 31. -ának (7)-(9) bekezdéseihez kapcsolódva a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vezetői megbízásuk visszavonása, illetőleg közszolgálati jogviszonyuk megszűnése esetén munkaköri feladataikat, illetve az annak ellátásával összefüggő információkat és iratokat átadás-átvételi" eljárás keretében kötelesek átadni az átvevőnek. (2) A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet az átadó és az átvevő ír alá. A jegyzőkönyvet vezetői átadás-átvétel esetén a jegyző, egyéb esetekben a belső szervezeti egység vezetője tartozik kézjegyével ellátni, egyben igazolva az átadás-átvétel megfelelőségét. (3) A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, melyből egy-egy példány az átadó és átvevőnél marad. A jegyzőkönyv harmadik példányát irattározás céljából a központi ügyiratkezelő részére át kell adni.

3 3 III. Fejezet A MUNKAIDŐ ÉS A RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS EGYES SZABÁLYAI Munkaidő 3. (1) A Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra. (2) A munkaidő - a köztisztviselő választása szerint, a belső szervezeti egység vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján - : Hétfő: óráig vagy óráig Kedd: óráig vagy óráig Szerda: óráig vagy óráig Csütörtök óráig vagy óráig Péntek óráig vagy óráig tart. A munkában töltött időt igazoló jelenléti ívet vagy egyéb, arra alkalmas kimutatást a Hivatal valamennyi belső szervezeti egységénél - a belső szervezeti egység vezetőjének ellenőrzése mellett - vezetni kell. (3) A teljes munkaidőben, valamint a legalább napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselő részére a péntek kivételével - napi 30 perc munkaközi szünetet kell kiadni. A munkaközi szünetet munkaidőben, óra között, a belső szervezeti egység vezetője által engedélyezett időponttól lehet igénybe venni. A munkaközi szünetet a köztisztviselő nem köteles a munkahelyén tölteni. (4) A köztisztviselő munkából való távolmaradása csak akkor tekinthető igazoltnak, ha a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól továbbá akkor, ha azt a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezte. Az ügyfélfogadás rendje 4. (1) A Hivatal ügyfélfogadási ideje a következő: Hétfő: óráig, óráig, Kedd: óráig, Szerda: óráig, óráig, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: óráig.

4 4 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően: a) az Anyakönyvi Csoport a haláleset bejelentését csütörtökön óráig is fogadja. b) a Közterület-felügyelet ügyfélfogadása kedden szünetel. A szabadság kiadásának szabályai 5. (1) A köztisztviselőnek a szabadság iránti igényét a belső szervezeti egység vezetője felé - legalább 3 munkanappal korábban - kell jeleznie. (2) A szabadság csak a belső szervezeti egység vezetőjének írásbeli engedélye alapján vehető igénybe, aki a szabadság kiadásáról a belső szervezeti egység szabadságolási tervének a figyelembe vételével dönt azzal, hogy az alapszabadság kétötödét a köztisztviselő kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. (3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A belső szervezeti egység vezetője a) szolgálati érdek esetén a szabadságot a tárgyévet követő év január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek esetén legkésőbb március 31-ig, b) a köztisztviselő betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. Rendkívüli fizetés nélküli szabadság 6. A köztisztviselő kérésére - az Mt által szabályozott alanyi jogon járó fizetés nélküli szabadságon kívül - a jegyző rendkívüli fizetés nélküli szabadságot engedélyezhet, melyről a kérelem benyújtásától számított 8 munkanapon belül dönt. Rendkívüli munkavégzés 7. (1) Rendkívüli esetben a köztisztviselő munkaidején felül is köteles munkahelyén munkát végezni, illetőleg meghatározott ideig és helyen a munkavégzésre készen állni. (2) A köztisztviselőt a rendkívüli munkavégzés, illetve készenlét esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg. A heti pihenőnapon és

5 5 munkaszüneti napon végzett munka, illetve készenlét ellenértékeként a köztisztviselő a munkavégzés, illetve készenlét időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidőre jogosult. (3) A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre a vezetői kinevezéssel, megbízással rendelkező köztisztviselő nem jogosult. (4) A szabadidőt a rendkívüli munkavégzést követően, legkésőbb 30 napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges meg kell váltani. A megváltás mértéke a köztisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege. (5) A köztisztviselő számára elrendelhető rendkívüli munkavégzés időtartama nem haladhatja meg évenként a 160 órát. (6) Rendkívüli munkavégzést a jegyző írásban, a rendkívüli munkavégzés napját megelőző 2 munkanappal rendelhet el. A rendkívüli munkavégzés elrendelése a köztisztviselő saját munkaköri feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti, és az Mt. erre vonatkozó rendelkezéseit nem sértheti. (7) Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a köztisztviselő saját elhatározása alapján, a jegyző előzetes írásbeli rendelkezése nélkül végez munkaidőn kívül munkát, ezért arra sem szabadidő, sem pénzbeli megváltás nem jár. (8) A rendkívüli munkavégzést elrendelő iratok egy példányát a Személyügyi Csoportnak kell átadni. Az elrendelt rendkívüli munkavégzésekről ennek alapján a Személyügyi Csoport nyilvántartást vezet. A helyettesítés szabályai 8. (1) Ha jegyzői intézkedés alapján a köztisztviselő eredeti munkakörének az ellátása mellett, munkakörébe nem tartozó munkát végez, továbbá ha tartósan távol lévő köztisztviselőt helyettesít, illetve részben vagy egészben többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el, illetményén felül külön díjazásra jogosult (helyettesítési díj). (2) Tartósan távollevőnek az a köztisztviselő minősül, akinek folyamatos távolléte a négy hetet meghaladja. Nem jár helyettesítési díj, ha a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges. (3) A helyettesítésre a megbízást a jegyző adja. Ugyanannak a köztisztviselőnek a helyettesítését két személy láthatja el. Rendkívüli esetben a jegyzővel előre egyeztetve három személy is elláthatja a helyettesítést. Egy naptári évben a helyettesítés időtartama ugyanazon köztisztviselő helyettesítése vonatkozásában a 20 hetet nem haladhatja meg. A helyettesítés szükségessé válásáról a belső szervezeti egységek vezetői kötelesek tájékoztatást adni a jegyzőnek. (4) A helyettesítési díj mértéke személyenként a helyettesítést ellátó köztisztviselő illetményének 50 %-a, a helyettesítési idővel arányosan számolva, de együttesen nem lehet magasabb a helyettesített köztisztviselő alapilletményénél.

6 6 (5) A helyettesítési díj visszamenőleg, a helyettesítés első napjától illeti meg a köztisztviselőt. IV. Fejezet A DÍJAZÁS EGYES SZABÁLYAI 9. A köztisztviselőt a Ktv ai alapján iskolai végzettségének és közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének figyelembevételével kell besorolni. A köztisztviselő munkaköri megnevezését a szakmai területre utaló kifejezéssel kell megállapítani. Idegennyelv-tudási pótlék 10. A nem alanyi jogon járó idegennyelv-tudási pótlékra való jogosultságot a jegyző állapítja meg, melynek mértékét a Ktv. 48. (5) bekezdése szabályozza. Gépjármű-vezetési pótlék 11. A jegyző a köztisztviselő munkaköri leírásában megállapíthatja, hogy a Ktv. 47. (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a köztisztviselő gépjármű-vezetési pótlékra jogosult. A pótlék mértéke az illetményalap 13%-a. Veszélyességi pótlék 12. A közterület-felügyelő a munkaköri leírásában rögzítetten illetménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésre munkaideje nagyobb részében egészségkárosító kockázatok között kerül sor. A pótlék mértéke az illetményalap 45 %-a.

7 7 V. Fejezet AZ EGYÉB JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Cafetéria 13. (1) A köztisztviselő béren kívüli juttatásként cafetéria-juttatásban részesül. A polgármesterre és az alpolgármesterekre mint sajátos közszolgálati jogviszonyban lévőkre kiterjed az e paragrafusban meghatározott cafetéria-juttatás. A köztisztviselő juttatási csomagokból választ. A juttatási csomag naptári évre választható és év közben nem módosítható. (2) A cafetéria keretében adható juttatás összege évben ,-Ft/fő, mely összeg a juttatáshoz kapcsolódó közterheket is tartalmazza. (3) A juttatási csomag elemeit az a köztisztviselő veheti igénybe, aki a cafetéria választás időpontjában a Hivatal köztisztviselői állományában van. A keresőképes állományba visszatérő köztisztviselő a ledolgozott napok arányában részesülhet a juttatásban. (4) Amennyiben év közben szűnik meg a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya, akkor csak az általa ledolgozott napok arányában illeti meg a juttatási csomag. Az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, illetve vissza kell adni. Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a Ktv.15. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okból szűnik meg. (5) Ha a köztisztviselő jogviszonya év közben keletkezik, vagy a köztisztviselő áthelyezésére kerül sor, akkor az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül nyilatkozik az által választott cafetéria-juttatásról. Ha a köztisztviselői jogviszony év közben keletkezik, a köztisztviselő a keretösszeg időarányos részére jogosult. A jogosultsági idő számításakor az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni. A keretösszeget ezer forintra kerekítve kell megállapítani. (6) Nem jogosult cafetéria-juttatásra: a) tartós külszolgálaton lévő, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselő, b) a köztisztviselő a 30 napot meghaladó távollét időtartamára, azon időszakra amikor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult.

8 8 14. (1) A juttatási csomag elemei: a) Étkezési hozzájárulás meleg étkezési utalvány formájában b) Iskolakezdési támogatás c) A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk d) Internet használat (2) A juttatási csomag kiválasztására, nyilatkozatok kitöltésére és az Ellátási Osztályhoz történő továbbítására a juttatást megelőző év november 30. napjáig van lehetőség. Az iskolakezdési támogatás kifizetése az adott év július 31. napjáig, az üdülési csekk átadása az adott év május 31. napjáig történik. (3) A cafetéria csomagokat a Közszolgálati Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Egyéb juttatások 15. (1) A köztisztviselő részére a Hivatal képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást nyújthat. (2) Az iskolarendszerű, szakemberszükséglet biztosítását is szolgáló tanulmányok folytatásához a jegyző tanulmányi szerződést köthet, melyben biztosítja az Mt ában előírt szabadidő kedvezményeket, a tanulmányi költséget. (3) A tanulmányi szerződéssel nem rendelkező dolgozók továbbtanulását, illetve az egyetemi, főiskolai végzettséggel már rendelkező dolgozók tanulmányait a jegyző nem támogatja, fizetett szabadidőt nem biztosít. (4) A jegyző a köztisztviselő részére nyelvtanulási támogatást nyújthat. 16. A határozatlan időre kinevezett, legalább egy éve a Hivatalban dolgozó köztisztviselő a lakásának cseréjéhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, újjáépítéséhez továbbá használt lakás vásárlásához kamatmentes, visszatérítendő támogatásban részesíthető. A támogatás mértékét, feltételeit, a törlesztés módját továbbá a kérelmek elbírálásának rendjét a Közszolgálati Szabályzat 2. számú melléklete szabályozza. 17. Vissza nem térítendő családalapítási támogatásra jogosult a köztisztviselő újszülött, illetve örökbefogadott gyermeke után, melynek összege gyermekenként a kifizetés időpontjában érvényes minimálbérrel egyenlő. A születési támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell igényelni, mellékelve hozzá a születési anyakönyvi kivonatot, illetve az örökbefogadást engedélyező határozatot. Az igénylést a Gazdasági Osztályon kell benyújtani, amely 8 munkanapon belül fizeti ki a támogatást.

9 9 18. Legalább egy év határozott időre vagy határozatlan időre kinevezett köztisztviselőnek átmeneti anyagi nehézsége enyhítése céljából - visszatérítendő támogatásként - évente legfeljebb a havi illetményének megfelelő mértékű, de maximum ,-Ft összegű illetményelőleg biztosítható. Az illetményelőleget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni. A kérelmet a Személyügyi Csoporthoz kell benyújtani, melyet a jegyző bírál el. Az illetményelőleget a Gazdasági Osztály 8 munkanapon belül a folyószámlára utalja. Az illetményelőleget 6 havi egyenlő részletben kell visszafizetni. VI. Fejezet A KÖZTISZTVISELŐ EREDMÉNYES MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE 19. A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok elvégzéséért a Hivatal köztisztviselője jutalomban részesíthető. Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésben határozza meg, melynek elveit, részletes feltételeit a Hivatal jutalmazási-érdekeltségi szabályzata állapíthatja meg. 20. (1) A Hivatalban legalább öt éve dolgozó köztisztviselőnek aki munkáját pontosan, felelősséggel, megbízhatóan végzi, akinek munkájában érzékelhető a közigazgatási tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására való törekvés Kiváló Köztisztviselői Munkáért Májerszky Béla-díj kitüntetés adományozható a Köztisztviselők Napja alkalmából. A javaslatokat az előkészítő bizottság a Hivatal szakszervezeti bizottságának és a Személyügyi Csoportnak a véleményét kikérve teszi meg. (2) A jegyző a szakszervezeti bizottsággal történt egyeztetést követően - a tartósan kiemelkedő munkát végző köztisztviselőnek a Ktv ában foglaltak szerint címzetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi, valamint címzetes főmunkatársi címet adományozhat a Köztisztviselők Napja alkalmával. A címadományozásban évente legfeljebb 5 köztisztviselő részesülhet. 21. A Hivatalnál, valamint a Hivatal jogelődjénél, illetve a volt megyei, helyi tanácsi szerveknél eltöltött folyamatos, vagy áthelyezéssel létesített munkaviszonyt a Hivatal pénzjutalommal és oklevél átadásával ismeri el. A részletes szabályozást a Közszolgálati Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

10

11 11 IX. Fejezet ETIKAI SZABÁLYOK A köztisztviselővel szemben támasztott alapvető etikai követelmények 25. (1) Következetesen kifejezésre kell juttatnia a közigazgatás politikai semlegességét. Tevékenysége nem veszélyeztetheti a Hivatal pártok befolyásolásától mentes működését, a közigazgatási feladatok jogszabályokon alapuló ellátásába vetett bizalmat. (2) Kötelessége, hogy feladatait szakszerűen, legjobb tudása és felkészültsége szerint végezze, a munkaidőt teljes mértékig kihasználja. Állampolgári kötelezettségét és munkakörével kapcsolatos feladatait példamutatóan teljesítse, legyen pontos, tárgyilagos. Arra kell törekednie, hogy szakismereteit folyamatosan gyarapítsa a szervezetten biztosított továbbképzési lehetőségeken túl önképzéssel is. (3) Kötelessége továbbá, hogy magatartása tisztességes, becsületes, eljárása elfogulatlan és pártatlan legyen. Nem lehet részrehajló, nem használhatja fel hivatali beosztását maga vagy mások számára jogtalan előnyök biztosítására vagy hátrány okozására. Megvesztegethetőségének a látszatát is kerülnie kell. Nem fogadhat el ajándékot a munkavégzéséhez kötődően a vele vagy a Hivatallal kapcsolatban álló személytől vagy szervezettől. Ez alól kivétel a közmegítélés szerinti csekély értékű ajándék és szokásos vendéglátás. (4) A hivatali és magánéletében olyan magatartást tanúsítson külső megjelenésében, modorában, viselkedésében, mely erősíti a hivatal és a közszolgálat elismertségét. Öltözködésében legyen szélsőségektől mentes, mértéktartó és konvencionális. Ruházata minden esetben munkavégzésre alkalmas, tiszta, rendezett legyen. A vezetőkkel szemben - az előzőeken túlmenően - támasztott etikai követelmények 26. (1) Személyes példamutatással, ráhatással motiválja beosztottjait az általa vezetett szervezeti egységben előírt kötelezettségek teljesítésében, a bizalmon alapuló, konstruktív, jó munkahelyi kapcsolatrendszer kialakításával segítse hogy a Hivatal és az általa vezetett szervezeti egység a legeredményesebben teljesítse feladatait. (2) A munkatársaival szemben legyen mindig korrekt, a jó modor és a kultúrált hangnem kereteit megtartva határozott és következetes, egyértelmű és végrehajtható utasításaival törekedjen arra, hogy az általa vezetett szervezeti egység elismertsége növekedjék.

12 12 (3) Törekedjen a jó munkakapcsolat és együttműködés kialakítására a munkahelyi érdekvédelmi szervezettel, a Hivatal belső szervezeti egységeivel, külső szervekkel, és szervezetekkel. Az etikai bizottság és az etikai eljárás 27. (1)Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben etikai eljárás kezdeményezhető hivatalból (tisztségviselői, vezetői kezdeményezés vagy a munkahelyi érdekvédelmi szervezet javaslatára) vagy írásbeli bejelentés alapján. (2) Az etikai eljárást az erre a célra létrehozott etikai bizottság folytatja le. A bizottság 3 tagú, elnökét és két tagját melyből egy a szakszervezeti bizottság tagja - a jegyző kéri fel. A bizottság az etikai eljárás lefolytatását jegyzőkönyvi formában dokumentálja, mely alapján határozatot hoz. (3)A határozatban foglaltak figyelembevételével a jegyző dönt a szükséges intézkedések megtételéről és szankció alkalmazásáról. (4) A folyamatban lévő etikai eljárás megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha annak tartama alatt megszűnik az eljárás alá vont közszolgálati jogviszonya, továbbá ha megállapítja a bizottság, hogy a köztisztviselő nem követte el a terhére rótt etikai vétséget vagy annak elkövetése nem bizonyítható be. X. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (1) A szabályzat március 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének a /2007.(VIII.1.) számú rendelkezése. (2) A szabályzatban foglaltakról a Hivatal köztisztviselőit tájékoztatni kell. A tájékoztatással a Személyügyi Csoportot bízom meg. Nyíregyháza, február 18. Dr. Szemán Sándor

13 13 CAFETÉRIA CSOMAGOK 1. számú melléklet 2010.évre Ft-ban 1. sz. csomag Juttatás megnevezése Nettó összeg Adó Összesen Meleg étkezési utalvány Mindösszesen Juttatás megnevezése 2. sz. csomag Nettó összeg Adó Összesen Meleg étkezési utalvány Internet utalvány Mindösszesen Juttatás megnevezése 3. sz. csomag Nettó összeg Adó Összesen Meleg étkezési utalvány Üdülési csekk Mindösszesen Juttatás megnevezése 4. sz. csomag Nettó összeg Adó Összesen Meleg étkezési utalvány Iskolakezdési utalvány Internet utalvány Mindösszesen sz. csomag Juttatás megnevezése Nettó összeg Adó Összesen Meleg étkezési utalvány Iskolakezdési utalvány Üdülési csekk Mindösszesen Nyíregyháza, február 18. Dr.Szemán Sándor

14 14 SZABÁLYZAT 2.számú melléklet a lakásépítés (- vásárlás ) munkáltatói támogatásáról A szabályzat hatálya 1. E szabályzat hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottakra és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó fizikai dolgozókra(a továbbiakban: munkavállalók). A lakásépítési alap 2. A Közgyűlés kamatmentes kölcsön céljára a költségvetésből a tárgyévi, január 1-jén engedélyezett munkavállalói létszám után számolva 1.000,-Ft/fö mértékben lakásépítési alapot képez. Az éves alap tartalmazza még a korábbi évek pénzmaradványait, a visszafizetett törlesztések összegét, a felszámított késedelmi kamatokat, az új munkáltató által megtérített támogatási összeget, az idő előtti visszafizetés és rendkívüli törlesztés összegét. A munkáltatói támogatás feltételei 3. (1) A támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni a munkavállaló: a) lakáskörülményeit, b) lakásigényének mértékét, c) munkavégzését, a) első vagy további lakásszerzésben érdekelt-e, b) helyi támogatásban részesült-e, f) jövedelmi, vagyoni helyzetét, g) szociális körülményeit. (2) A támogatás mértékének meghatározásánál előnyben kell részesíteni azt a munkavállalót, aki: a) jelenlegi munkahelyén hosszabb munkaviszonnyal rendelkezik, b) kettő, vagy ennél több gyereket nevel, c) gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli, d) alacsony jövedelmű.

15 15 A lakásépítési támogatás formái és mértéke 4. (1) A munkáltató kamatmentes kölcsönt nyújthat a munkavállaló lakásának cseréjéhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, újjáépítéséhez, továbbá használt lakás vásárlásához. (2) E szabályzat alkalmazásában: a) Bővítés: meglévő lakóház beépített térfogatának vízszintes, és/vagy függőleges irányú növelése érdekében végzett építési munka (toldaléképítés, tetőtér-beépítés, emeletráépítés). b) Korszerűsítés: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka. Ide tartozik, a hőszigetelés (nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés), a komfortfokozat növelő beruházás (például a fürdőszoba kialakítás), a fűtéskorszerűsítés (hőmennyiség mérés, vezetékek, szerelvények cseréje, helyiségfűtés kiváltása például etage fűtésre vagy szilárd tüzelőanyag kiváltása gáz tüzelőanyagra), lapostetőre magastető ráépítés, épületvillamoshálózat és világítás korszerűsítése, épületek és helyiségek klimatizálása. c) Újjáépítés: meglévő építményen végzett olyan építési-szerelési munka, melynek következtében új lakóépület alakul ki. (3) A kölcsön összegét úgy kell megállapítani, hogy az arányban legyen a munkavállaló által vállalt építési, vásárlási terhekkel és igazodjon a munkavállaló szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaihoz. (4) A kölcsön összege Ft Ft közötti összegben állapítható meg. (5) Támogatás csak egyféle címen igényelhető. (6) A támogatás összegének felső határa családonként összesen ,-Ft ha annak igénybe vételére egy családon belül többen is jogosultak. A támogatás igénylésének, elbírálásának és folyósításának rendje 5. (1) A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével az igénylőnek - köztisztviselők esetében a jegyzőnek, közalkalmazottak esetében a polgármesternek címezve - a közvetlen munkahelyi vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a támogatni kért cél igazolását (szerződés, hatósági engedély, stb.). (2) A kérelemnek tartalmaznia kell az igény előterjesztésének részletes indoklását és a jelenlegi élet és lakáskörülmények bemutatását. A kérelemben konkrétan meg kell jelölni a felhasználás célját, az igényelt kölcsön pontos összegét, az építeni, vásárolni kívánt lakás adatait, a lakásba költöző személyek számát.

16 16 (3) A kérelmet a közvetlen munkahelyi vezető véleményezi, - több kérelem esetén indokolt rangsorolással - és a támogatás összegére vonatkozó javaslattal ellátva megküldi a Személyügyi Csoporthoz. Az intézményi munkavállalók támogatási kérelmét a felügyeletet ellátó polgármesteri hivatali osztályvezető útján, annak véleményével ellátva kell megküldeni. Az igények előzetes vizsgálatát a Gazdasági Osztály és az Építésügyi Osztály kijelölt dolgozója végzi. Az igények felülvizsgálatát és a döntés előkészítését bizottság végzi, melynek tagjai: - a jegyző - a gazdasági osztály vezetője vagy osztályvezető helyettese - a szakszervezet elnöke vagy titkára - a személyügyi csoport dolgozója A támogatásban részesülő munkavállalók személyéről, valamint a támogatás mértékéről - az előkészítő bizottság egyetértésével - a hatásköri szabályoknak megfelelően a polgármester és a jegyző dönt szükség szerint, de legalább félévente. (4) A támogatásra kijelölt munkavállaló és a munkáltató szerv vezetője a támogatásról és annak feltételeiről írásbeli megállapodást köteles kötni. (5) A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a támogatásban részesülő munkavállaló adatait, b) a támogatás jogcímét, c) a kölcsön összegét, d) a kölcsön visszafizetésére meghatározott időt, e) a munkaviszony fenntartására vonatkozó kikötést, c) a szerződésszegés következményeit, g) a jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat, h) a támogatásban részesülő munkavállaló azon nyilatkozatát, amellyel tudomásul veszi, hogy a munkáltató jogosult ellenőrizni a támogatás felhasználását, i) a felek által szükségesnek tartott egyéb kikötéseket, j) a szerződő felek aláírását. (6) A megállapodást kapják: - munkavállaló - Személyügyi Csoport - Gazdasági Osztály - közalkalmazottak esetében a közvetlen munkáltató. (7) Munkáltatói támogatásban nem részesíthető: a)az a munkavállaló, aki a korábbi lakástulajdonát elidegeníti és lakásigénye mértékét meghaladó lakást vásárol, b)akinek az együtt költöző családtagjai plusz lakóingatlannal, vagy nagy értékű üdülőingatlannal rendelkeznek,

17 17 c)lakás, családi ház vásárlása esetén a vételár teljes egészében ki lett fizetve, d)pénzintézettől, magánszemélytől felvett kölcsön kiváltására történik az igénylés. (8) Ha a munkavállaló szociálpolitikai kedvezményt vagy pénzintézeti kölcsönt vesz igénybe, a munkáltatói kölcsön összegét a kedvezményt, illetve a kölcsönt folyósító pénzintézet útján kell biztosítani. A kölcsön visszafizetésének rendje 6. (1) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének időtartama legfeljebb 10 év. (2) A munkavállaló a kölcsönt pénzintézet útján, kamatmentesen, havi egyenlő részletekben, a megállapodásban meghatározott törlesztési idő alatt köteles visszafizetni. A pénzintézet által felszámított kezelési költség megtérítése a munkavállalót terheli. (3) Amennyiben a munkavállaló a kölcsönt a megállapított törlesztési idő előtt, de annak legalább fele időtartama elteltével egyösszegben fizeti vissza, úgy a fennálló kölcsöntartozás 25 %-ának megfizetése alól mentesül. (4) A kölcsöntartozás késedelmes visszafizetése esetén a munkavállalót a Ptk ának (1) bekezdésében foglaltak szerinti kamatfizetési kötelezettség terheli. A 3 hónapot meghaladó mulasztás esetén a jegyző a kölcsönt megvonhatja az egyösszegű visszafizetés jogkövetkezményével. (5) A kölcsönben részesített munkavállaló vagyoni, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett lényeges rosszabbodás esetén a jegyző - a bizottság egyetértésével - legfeljebb 1 évre fizetési halasztást engedélyezhet, vagy kivételesen indokolt esetben (pl. rokkantsági nyugdíjazás, vagy a munkavállaló örökösének fizetési kötelezettsége esetén) a ki nem egyenlített kölcsön összegét mérsékelheti vagy elengedheti. (6) Amennyiben a kölcsönnel terhelt lakást a munkavállaló másik lakás építése, vásárlása nélkül idegeníti el, a munkavállaló a munkáltatói kölcsönt a vételárból egyösszegben köteles kiegyenlíteni. (7) A munkavállaló családja újonnan épített, vagy vásárolt másik lakására a még fennálló kölcsönhátralék átvihető. (8) A munkavállaló tulajdonába kerülő lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön fedezetéül szolgál. A munkáltató jelzálogjogát a pénzintézetet követő rangsorban a kölcsönt folyósító pénzintézetnek kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. (9) A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt csak a pénzintézet és a munkáltató együttes hozzájárulásával lehet elidegeníteni, vagy megterhelni. (10) A munkáltatói kölcsönt vissza kell vonni attól a munkavállalótól, aki annak felhasználását a pénzintézethez történő átutalástól számított 9 hónapon belül nem kezdte meg.

18 18 A munkaviszony megszűnésének esetére vonatkozó eljárás 7. (1) A munkáltató az általa nyújtott kölcsön ki nem egyenlített részének megfizetését egy összegben követelheti, ha a munkavállaló a munkaviszonyát a megállapodásban meghatározott határidő előtt megszünteti. (2) Ha a támogatásban részesült munkavállaló munkaviszonya a jegyző részéről történt felmentéssel, felmondással - beleértve az öregségi és rokkantsági nyugdíjázás, vagy az áthelyezés esetét is - szűnik meg, a munkavállaló a kölcsön ki nem egyenlített összegét változatlan feltételek mellett törlesztheti. (3) Ha a munkaviszony a munkavállaló halála folytán szűnik meg, az örökös a kölcsön ki nem egyenlített összegét változatlan feltételek mellett törlesztheti. (4) Ha a támogatásban részesült munkavállaló munkaviszonya a megállapodásban előírt határidőn belül megszűnik, az új munkáltató - a munkavállaló kezdeményezése alapján - a még ki nem egyenlített kölcsönt a volt munkáltató javára, megállapodásuk szerint megtérítheti. (5) Ha a munkaviszony a munkavállaló részéről történő lemondással, fegyelmi büntetés következtében, vagy a munkaügyi szabályok megsértése miatt szűnik meg, a kölcsön ki nem egyenlített része egy összegben esedékessé válik. (6) A támogatásban részesülő munkavállaló, munkaviszonyának megszüntetéséről a jegyző haladéktalanul értesíti a Gazdasági Osztályt. Egyéb rendelkezések 8. A munkáltatói alap pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságánál vezetett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala lakásépítési alap" számlán kell kezelni. 9. (1) Az egyéb feladatok körében a Személyügyi Csoport ellátja: a) az előkészítő bizottság működésével összefüggő ügyviteli teendőket, b) a nyilvántartási kötelezettségeket. (3) Az egyéb feladatok körében a Gazdasági Osztály ellátja: a) támogatási megállapodások elkészítését a döntést követő 8 napon belül, b) a pénzintézeten keresztül a támogatás rendelkezésre bocsátását a megállapodás aláírását követő 8 napon belül, c) a törlesztések figyelemmel kísérését a pénzintézettel kötött megállapodás alapján, d) a szerződésszegésből eredő igények érvényesítését a pénzintézettel kötött megállapodás alapján.

19 A szabályzatban nem érintett kérdésekben a lakáscélú állami támogatásokról szóló hatályos előírásokat kell alkalmazni. 11. A melléklet március 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének a /2007.(VIII.1.) számú rendelkezése 1.számú melléklete. Nyíregyháza, február 18. Dr. Szemán Sándor

20 3. számú melléklet A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI TÖRZSGÁRDA TAGSÁGA ELISMERÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 1. A törzsgárdatagok részére oklevél, valamint pénzjutalom jár az alábbiak szerint: - az adott naptári évben elért 10 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap összege, - az adott naptári évben elért 15 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap másfélszerese, - az adott naptári évben elért 20 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap kétszerese, - az adott naptári évben elért 25 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap két és félszerese, - az adott naptári évben elért 30 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap háromszorosa, - az adott naptári évben elért 35. éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap három és félszerese, - az adott naptári évben elért 40 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap négyszerese, - az adott naptári évben elért 45 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap négy és félszerese. 2. Törzsgárdatagságra jogosító munkaviszonynak csak a Hivatalnál, valamint a hivatal jogelődjénél, illetve a volt megyei, helyi tanácsi szerveknél eltöltött folyamatos - áthelyezéssel létesített - munkaviszony ismerhető el. 3. A pénzjutalom és az oklevél átadása, az alkalomhoz illő, ünnepélyes keretek között a Köztisztviselők Napján történik. 4. Nem részesülhet elismerésben az a munkavállaló, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

21 21 5. A korábban alkalmazott szabályzat eltérő rendelkezései szerint történt szolgálati idő számítása miatt a törzsgárda tagság ismételten nem állapítható meg. 6. Az adományozás előkészítéséért és a nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásáért a Személyügyi Csoport a felelős. 7. A melléklet március 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének a /2007.(VIII.1.) számú rendelkezése 2.számú melléklete. Nyíregyháza, február 18. Dr. Szemán Sándor

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007.(XII.21.) rendelete a 10/2008. (III. 28.) rendeletéttel egységes szerkezetbe foglalt szövege a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE A Polgármesteri Hivatal Melléklet ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35. (2) bekezdés c. pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések 1..

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések 1.. Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzata 8/2003.(VIII.18.) számú rendelete a körjegyzőség hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Répáshuta Szlovák Nemzetiségi

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2009. (VIII. 27.) számú rendelete a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök 52. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasítása Miniszteri

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE Készült a Képviselő-testület 2012. november 21. napján tartandó ülésére. Tárgy: A. Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi Polgármesteri

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

JEGYZŐJE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

JEGYZŐJE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET JEGYZŐJE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007.

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.)

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT BKV Rt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2006. 1. Melléklet Budapesti Közlekedési Részvénytársaság Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT 2006. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei Tartalom Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei (G0431)... 5 Fogalmak, meghatározások... 5 1. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit és ügykezelőit megillető juttatásokról

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK Budapest, 2009. november 30. Ára: 3310 Ft 14. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról.

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY /2016. ( ) ORFK UTASÍTÁSA az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben