NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK /2010.XIII. számú u t a s í t á s a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) ; Fax: (42) NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK /2010.XIII. számú u t a s í t á s a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők (a továbbiakban: köztisztviselők) közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit - a helyi közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével - az alábbiak szerint szabályozom: I. Fejezet MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (2) bekezdésének b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva a Hivatalban a munkáltatói jogok gyakorlását a következők szerint szabályozom: (1) A jegyző kizárólagosan gyakorolja a következő munkáltatói jogokat: a) közszolgálati jogviszony létesítése, módosulása és megszüntetése, b) vezető megbízása, illetve a megbízás visszavonása, c) vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők munkaköri leírásának elkészítése, folyamatos aktualizálása, d) vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők részére teljesítménykövetelmények meghatározása, értékelése, e) vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők minősítése, f) az alapilletmény legfeljebb 30%-kal történő megemelése, vagy legfeljebb 20%-kal történő csökkentése 1.

2 2 g) a köztisztviselő beleegyezésével tartalékállományba helyezése, h) címek adományozása, i) jutalom megállapítása, j) a külföldi kiküldetések, tanulmányutak engedélyezése, k) rendkívüli munkavégzés elrendelése, I) személyi illetmény megállapítása, m) az aljegyzőt érintően az előmenetelhez szükséges minősítés és szakmai konferencián, továbbképzésen való részvétel engedélyezése. (2) Az (1) bekezdés b), h), i) pontjaiban - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. (3) A Hivatal vezető megbízású köztisztviselőire átruházott jogkörök: a) a szervezeti egységben foglalkoztatott köztisztviselők munkaköri feladatainak meghatározása, munkaköri leírás elkészítése, b)az éves rendes szabadság ütemtervének elkészítése, szabadság engedélyezése, c) távollévő köztisztviselők belső helyettesítésének megállapítása, d) minősítések elkészítése, a minősítés előzetes bemutatása a jegyző részére. A köztisztviselő által megismert és aláírt minősítés 5 napon belül a Személyügyi Csoporthoz történő eljuttatása, e) javaslat munkáltatói támogatások, fizetési előleg engedélyezésére, f) teljesítménykövetelmények meghatározása, értékelése, g) javaslattétel juttatások, támogatások feltételeire, mértékére. II. Fejezet A MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 2. (1) A Ktv ának és 31. -ának (7)-(9) bekezdéseihez kapcsolódva a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vezetői megbízásuk visszavonása, illetőleg közszolgálati jogviszonyuk megszűnése esetén munkaköri feladataikat, illetve az annak ellátásával összefüggő információkat és iratokat átadás-átvételi" eljárás keretében kötelesek átadni az átvevőnek. (2) A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet az átadó és az átvevő ír alá. A jegyzőkönyvet vezetői átadás-átvétel esetén a jegyző, egyéb esetekben a belső szervezeti egység vezetője tartozik kézjegyével ellátni, egyben igazolva az átadás-átvétel megfelelőségét. (3) A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, melyből egy-egy példány az átadó és átvevőnél marad. A jegyzőkönyv harmadik példányát irattározás céljából a központi ügyiratkezelő részére át kell adni.

3 3 III. Fejezet A MUNKAIDŐ ÉS A RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS EGYES SZABÁLYAI Munkaidő 3. (1) A Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra. (2) A munkaidő - a köztisztviselő választása szerint, a belső szervezeti egység vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján - : Hétfő: óráig vagy óráig Kedd: óráig vagy óráig Szerda: óráig vagy óráig Csütörtök óráig vagy óráig Péntek óráig vagy óráig tart. A munkában töltött időt igazoló jelenléti ívet vagy egyéb, arra alkalmas kimutatást a Hivatal valamennyi belső szervezeti egységénél - a belső szervezeti egység vezetőjének ellenőrzése mellett - vezetni kell. (3) A teljes munkaidőben, valamint a legalább napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselő részére a péntek kivételével - napi 30 perc munkaközi szünetet kell kiadni. A munkaközi szünetet munkaidőben, óra között, a belső szervezeti egység vezetője által engedélyezett időponttól lehet igénybe venni. A munkaközi szünetet a köztisztviselő nem köteles a munkahelyén tölteni. (4) A köztisztviselő munkából való távolmaradása csak akkor tekinthető igazoltnak, ha a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól továbbá akkor, ha azt a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezte. Az ügyfélfogadás rendje 4. (1) A Hivatal ügyfélfogadási ideje a következő: Hétfő: óráig, óráig, Kedd: óráig, Szerda: óráig, óráig, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: óráig.

4 4 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően: a) az Anyakönyvi Csoport a haláleset bejelentését csütörtökön óráig is fogadja. b) a Közterület-felügyelet ügyfélfogadása kedden szünetel. A szabadság kiadásának szabályai 5. (1) A köztisztviselőnek a szabadság iránti igényét a belső szervezeti egység vezetője felé - legalább 3 munkanappal korábban - kell jeleznie. (2) A szabadság csak a belső szervezeti egység vezetőjének írásbeli engedélye alapján vehető igénybe, aki a szabadság kiadásáról a belső szervezeti egység szabadságolási tervének a figyelembe vételével dönt azzal, hogy az alapszabadság kétötödét a köztisztviselő kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. (3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A belső szervezeti egység vezetője a) szolgálati érdek esetén a szabadságot a tárgyévet követő év január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek esetén legkésőbb március 31-ig, b) a köztisztviselő betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. Rendkívüli fizetés nélküli szabadság 6. A köztisztviselő kérésére - az Mt által szabályozott alanyi jogon járó fizetés nélküli szabadságon kívül - a jegyző rendkívüli fizetés nélküli szabadságot engedélyezhet, melyről a kérelem benyújtásától számított 8 munkanapon belül dönt. Rendkívüli munkavégzés 7. (1) Rendkívüli esetben a köztisztviselő munkaidején felül is köteles munkahelyén munkát végezni, illetőleg meghatározott ideig és helyen a munkavégzésre készen állni. (2) A köztisztviselőt a rendkívüli munkavégzés, illetve készenlét esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg. A heti pihenőnapon és

5 5 munkaszüneti napon végzett munka, illetve készenlét ellenértékeként a köztisztviselő a munkavégzés, illetve készenlét időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidőre jogosult. (3) A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre a vezetői kinevezéssel, megbízással rendelkező köztisztviselő nem jogosult. (4) A szabadidőt a rendkívüli munkavégzést követően, legkésőbb 30 napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges meg kell váltani. A megváltás mértéke a köztisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege. (5) A köztisztviselő számára elrendelhető rendkívüli munkavégzés időtartama nem haladhatja meg évenként a 160 órát. (6) Rendkívüli munkavégzést a jegyző írásban, a rendkívüli munkavégzés napját megelőző 2 munkanappal rendelhet el. A rendkívüli munkavégzés elrendelése a köztisztviselő saját munkaköri feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti, és az Mt. erre vonatkozó rendelkezéseit nem sértheti. (7) Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a köztisztviselő saját elhatározása alapján, a jegyző előzetes írásbeli rendelkezése nélkül végez munkaidőn kívül munkát, ezért arra sem szabadidő, sem pénzbeli megváltás nem jár. (8) A rendkívüli munkavégzést elrendelő iratok egy példányát a Személyügyi Csoportnak kell átadni. Az elrendelt rendkívüli munkavégzésekről ennek alapján a Személyügyi Csoport nyilvántartást vezet. A helyettesítés szabályai 8. (1) Ha jegyzői intézkedés alapján a köztisztviselő eredeti munkakörének az ellátása mellett, munkakörébe nem tartozó munkát végez, továbbá ha tartósan távol lévő köztisztviselőt helyettesít, illetve részben vagy egészben többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el, illetményén felül külön díjazásra jogosult (helyettesítési díj). (2) Tartósan távollevőnek az a köztisztviselő minősül, akinek folyamatos távolléte a négy hetet meghaladja. Nem jár helyettesítési díj, ha a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges. (3) A helyettesítésre a megbízást a jegyző adja. Ugyanannak a köztisztviselőnek a helyettesítését két személy láthatja el. Rendkívüli esetben a jegyzővel előre egyeztetve három személy is elláthatja a helyettesítést. Egy naptári évben a helyettesítés időtartama ugyanazon köztisztviselő helyettesítése vonatkozásában a 20 hetet nem haladhatja meg. A helyettesítés szükségessé válásáról a belső szervezeti egységek vezetői kötelesek tájékoztatást adni a jegyzőnek. (4) A helyettesítési díj mértéke személyenként a helyettesítést ellátó köztisztviselő illetményének 50 %-a, a helyettesítési idővel arányosan számolva, de együttesen nem lehet magasabb a helyettesített köztisztviselő alapilletményénél.

6 6 (5) A helyettesítési díj visszamenőleg, a helyettesítés első napjától illeti meg a köztisztviselőt. IV. Fejezet A DÍJAZÁS EGYES SZABÁLYAI 9. A köztisztviselőt a Ktv ai alapján iskolai végzettségének és közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének figyelembevételével kell besorolni. A köztisztviselő munkaköri megnevezését a szakmai területre utaló kifejezéssel kell megállapítani. Idegennyelv-tudási pótlék 10. A nem alanyi jogon járó idegennyelv-tudási pótlékra való jogosultságot a jegyző állapítja meg, melynek mértékét a Ktv. 48. (5) bekezdése szabályozza. Gépjármű-vezetési pótlék 11. A jegyző a köztisztviselő munkaköri leírásában megállapíthatja, hogy a Ktv. 47. (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a köztisztviselő gépjármű-vezetési pótlékra jogosult. A pótlék mértéke az illetményalap 13%-a. Veszélyességi pótlék 12. A közterület-felügyelő a munkaköri leírásában rögzítetten illetménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésre munkaideje nagyobb részében egészségkárosító kockázatok között kerül sor. A pótlék mértéke az illetményalap 45 %-a.

7 7 V. Fejezet AZ EGYÉB JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Cafetéria 13. (1) A köztisztviselő béren kívüli juttatásként cafetéria-juttatásban részesül. A polgármesterre és az alpolgármesterekre mint sajátos közszolgálati jogviszonyban lévőkre kiterjed az e paragrafusban meghatározott cafetéria-juttatás. A köztisztviselő juttatási csomagokból választ. A juttatási csomag naptári évre választható és év közben nem módosítható. (2) A cafetéria keretében adható juttatás összege évben ,-Ft/fő, mely összeg a juttatáshoz kapcsolódó közterheket is tartalmazza. (3) A juttatási csomag elemeit az a köztisztviselő veheti igénybe, aki a cafetéria választás időpontjában a Hivatal köztisztviselői állományában van. A keresőképes állományba visszatérő köztisztviselő a ledolgozott napok arányában részesülhet a juttatásban. (4) Amennyiben év közben szűnik meg a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya, akkor csak az általa ledolgozott napok arányában illeti meg a juttatási csomag. Az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, illetve vissza kell adni. Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a Ktv.15. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okból szűnik meg. (5) Ha a köztisztviselő jogviszonya év közben keletkezik, vagy a köztisztviselő áthelyezésére kerül sor, akkor az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül nyilatkozik az által választott cafetéria-juttatásról. Ha a köztisztviselői jogviszony év közben keletkezik, a köztisztviselő a keretösszeg időarányos részére jogosult. A jogosultsági idő számításakor az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni. A keretösszeget ezer forintra kerekítve kell megállapítani. (6) Nem jogosult cafetéria-juttatásra: a) tartós külszolgálaton lévő, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselő, b) a köztisztviselő a 30 napot meghaladó távollét időtartamára, azon időszakra amikor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult.

8 8 14. (1) A juttatási csomag elemei: a) Étkezési hozzájárulás meleg étkezési utalvány formájában b) Iskolakezdési támogatás c) A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk d) Internet használat (2) A juttatási csomag kiválasztására, nyilatkozatok kitöltésére és az Ellátási Osztályhoz történő továbbítására a juttatást megelőző év november 30. napjáig van lehetőség. Az iskolakezdési támogatás kifizetése az adott év július 31. napjáig, az üdülési csekk átadása az adott év május 31. napjáig történik. (3) A cafetéria csomagokat a Közszolgálati Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Egyéb juttatások 15. (1) A köztisztviselő részére a Hivatal képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást nyújthat. (2) Az iskolarendszerű, szakemberszükséglet biztosítását is szolgáló tanulmányok folytatásához a jegyző tanulmányi szerződést köthet, melyben biztosítja az Mt ában előírt szabadidő kedvezményeket, a tanulmányi költséget. (3) A tanulmányi szerződéssel nem rendelkező dolgozók továbbtanulását, illetve az egyetemi, főiskolai végzettséggel már rendelkező dolgozók tanulmányait a jegyző nem támogatja, fizetett szabadidőt nem biztosít. (4) A jegyző a köztisztviselő részére nyelvtanulási támogatást nyújthat. 16. A határozatlan időre kinevezett, legalább egy éve a Hivatalban dolgozó köztisztviselő a lakásának cseréjéhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, újjáépítéséhez továbbá használt lakás vásárlásához kamatmentes, visszatérítendő támogatásban részesíthető. A támogatás mértékét, feltételeit, a törlesztés módját továbbá a kérelmek elbírálásának rendjét a Közszolgálati Szabályzat 2. számú melléklete szabályozza. 17. Vissza nem térítendő családalapítási támogatásra jogosult a köztisztviselő újszülött, illetve örökbefogadott gyermeke után, melynek összege gyermekenként a kifizetés időpontjában érvényes minimálbérrel egyenlő. A születési támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell igényelni, mellékelve hozzá a születési anyakönyvi kivonatot, illetve az örökbefogadást engedélyező határozatot. Az igénylést a Gazdasági Osztályon kell benyújtani, amely 8 munkanapon belül fizeti ki a támogatást.

9 9 18. Legalább egy év határozott időre vagy határozatlan időre kinevezett köztisztviselőnek átmeneti anyagi nehézsége enyhítése céljából - visszatérítendő támogatásként - évente legfeljebb a havi illetményének megfelelő mértékű, de maximum ,-Ft összegű illetményelőleg biztosítható. Az illetményelőleget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni. A kérelmet a Személyügyi Csoporthoz kell benyújtani, melyet a jegyző bírál el. Az illetményelőleget a Gazdasági Osztály 8 munkanapon belül a folyószámlára utalja. Az illetményelőleget 6 havi egyenlő részletben kell visszafizetni. VI. Fejezet A KÖZTISZTVISELŐ EREDMÉNYES MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE 19. A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok elvégzéséért a Hivatal köztisztviselője jutalomban részesíthető. Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésben határozza meg, melynek elveit, részletes feltételeit a Hivatal jutalmazási-érdekeltségi szabályzata állapíthatja meg. 20. (1) A Hivatalban legalább öt éve dolgozó köztisztviselőnek aki munkáját pontosan, felelősséggel, megbízhatóan végzi, akinek munkájában érzékelhető a közigazgatási tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására való törekvés Kiváló Köztisztviselői Munkáért Májerszky Béla-díj kitüntetés adományozható a Köztisztviselők Napja alkalmából. A javaslatokat az előkészítő bizottság a Hivatal szakszervezeti bizottságának és a Személyügyi Csoportnak a véleményét kikérve teszi meg. (2) A jegyző a szakszervezeti bizottsággal történt egyeztetést követően - a tartósan kiemelkedő munkát végző köztisztviselőnek a Ktv ában foglaltak szerint címzetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi, valamint címzetes főmunkatársi címet adományozhat a Köztisztviselők Napja alkalmával. A címadományozásban évente legfeljebb 5 köztisztviselő részesülhet. 21. A Hivatalnál, valamint a Hivatal jogelődjénél, illetve a volt megyei, helyi tanácsi szerveknél eltöltött folyamatos, vagy áthelyezéssel létesített munkaviszonyt a Hivatal pénzjutalommal és oklevél átadásával ismeri el. A részletes szabályozást a Közszolgálati Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

10

11 11 IX. Fejezet ETIKAI SZABÁLYOK A köztisztviselővel szemben támasztott alapvető etikai követelmények 25. (1) Következetesen kifejezésre kell juttatnia a közigazgatás politikai semlegességét. Tevékenysége nem veszélyeztetheti a Hivatal pártok befolyásolásától mentes működését, a közigazgatási feladatok jogszabályokon alapuló ellátásába vetett bizalmat. (2) Kötelessége, hogy feladatait szakszerűen, legjobb tudása és felkészültsége szerint végezze, a munkaidőt teljes mértékig kihasználja. Állampolgári kötelezettségét és munkakörével kapcsolatos feladatait példamutatóan teljesítse, legyen pontos, tárgyilagos. Arra kell törekednie, hogy szakismereteit folyamatosan gyarapítsa a szervezetten biztosított továbbképzési lehetőségeken túl önképzéssel is. (3) Kötelessége továbbá, hogy magatartása tisztességes, becsületes, eljárása elfogulatlan és pártatlan legyen. Nem lehet részrehajló, nem használhatja fel hivatali beosztását maga vagy mások számára jogtalan előnyök biztosítására vagy hátrány okozására. Megvesztegethetőségének a látszatát is kerülnie kell. Nem fogadhat el ajándékot a munkavégzéséhez kötődően a vele vagy a Hivatallal kapcsolatban álló személytől vagy szervezettől. Ez alól kivétel a közmegítélés szerinti csekély értékű ajándék és szokásos vendéglátás. (4) A hivatali és magánéletében olyan magatartást tanúsítson külső megjelenésében, modorában, viselkedésében, mely erősíti a hivatal és a közszolgálat elismertségét. Öltözködésében legyen szélsőségektől mentes, mértéktartó és konvencionális. Ruházata minden esetben munkavégzésre alkalmas, tiszta, rendezett legyen. A vezetőkkel szemben - az előzőeken túlmenően - támasztott etikai követelmények 26. (1) Személyes példamutatással, ráhatással motiválja beosztottjait az általa vezetett szervezeti egységben előírt kötelezettségek teljesítésében, a bizalmon alapuló, konstruktív, jó munkahelyi kapcsolatrendszer kialakításával segítse hogy a Hivatal és az általa vezetett szervezeti egység a legeredményesebben teljesítse feladatait. (2) A munkatársaival szemben legyen mindig korrekt, a jó modor és a kultúrált hangnem kereteit megtartva határozott és következetes, egyértelmű és végrehajtható utasításaival törekedjen arra, hogy az általa vezetett szervezeti egység elismertsége növekedjék.

12 12 (3) Törekedjen a jó munkakapcsolat és együttműködés kialakítására a munkahelyi érdekvédelmi szervezettel, a Hivatal belső szervezeti egységeivel, külső szervekkel, és szervezetekkel. Az etikai bizottság és az etikai eljárás 27. (1)Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben etikai eljárás kezdeményezhető hivatalból (tisztségviselői, vezetői kezdeményezés vagy a munkahelyi érdekvédelmi szervezet javaslatára) vagy írásbeli bejelentés alapján. (2) Az etikai eljárást az erre a célra létrehozott etikai bizottság folytatja le. A bizottság 3 tagú, elnökét és két tagját melyből egy a szakszervezeti bizottság tagja - a jegyző kéri fel. A bizottság az etikai eljárás lefolytatását jegyzőkönyvi formában dokumentálja, mely alapján határozatot hoz. (3)A határozatban foglaltak figyelembevételével a jegyző dönt a szükséges intézkedések megtételéről és szankció alkalmazásáról. (4) A folyamatban lévő etikai eljárás megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha annak tartama alatt megszűnik az eljárás alá vont közszolgálati jogviszonya, továbbá ha megállapítja a bizottság, hogy a köztisztviselő nem követte el a terhére rótt etikai vétséget vagy annak elkövetése nem bizonyítható be. X. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (1) A szabályzat március 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének a /2007.(VIII.1.) számú rendelkezése. (2) A szabályzatban foglaltakról a Hivatal köztisztviselőit tájékoztatni kell. A tájékoztatással a Személyügyi Csoportot bízom meg. Nyíregyháza, február 18. Dr. Szemán Sándor

13 13 CAFETÉRIA CSOMAGOK 1. számú melléklet 2010.évre Ft-ban 1. sz. csomag Juttatás megnevezése Nettó összeg Adó Összesen Meleg étkezési utalvány Mindösszesen Juttatás megnevezése 2. sz. csomag Nettó összeg Adó Összesen Meleg étkezési utalvány Internet utalvány Mindösszesen Juttatás megnevezése 3. sz. csomag Nettó összeg Adó Összesen Meleg étkezési utalvány Üdülési csekk Mindösszesen Juttatás megnevezése 4. sz. csomag Nettó összeg Adó Összesen Meleg étkezési utalvány Iskolakezdési utalvány Internet utalvány Mindösszesen sz. csomag Juttatás megnevezése Nettó összeg Adó Összesen Meleg étkezési utalvány Iskolakezdési utalvány Üdülési csekk Mindösszesen Nyíregyháza, február 18. Dr.Szemán Sándor

14 14 SZABÁLYZAT 2.számú melléklet a lakásépítés (- vásárlás ) munkáltatói támogatásáról A szabályzat hatálya 1. E szabályzat hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottakra és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó fizikai dolgozókra(a továbbiakban: munkavállalók). A lakásépítési alap 2. A Közgyűlés kamatmentes kölcsön céljára a költségvetésből a tárgyévi, január 1-jén engedélyezett munkavállalói létszám után számolva 1.000,-Ft/fö mértékben lakásépítési alapot képez. Az éves alap tartalmazza még a korábbi évek pénzmaradványait, a visszafizetett törlesztések összegét, a felszámított késedelmi kamatokat, az új munkáltató által megtérített támogatási összeget, az idő előtti visszafizetés és rendkívüli törlesztés összegét. A munkáltatói támogatás feltételei 3. (1) A támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni a munkavállaló: a) lakáskörülményeit, b) lakásigényének mértékét, c) munkavégzését, a) első vagy további lakásszerzésben érdekelt-e, b) helyi támogatásban részesült-e, f) jövedelmi, vagyoni helyzetét, g) szociális körülményeit. (2) A támogatás mértékének meghatározásánál előnyben kell részesíteni azt a munkavállalót, aki: a) jelenlegi munkahelyén hosszabb munkaviszonnyal rendelkezik, b) kettő, vagy ennél több gyereket nevel, c) gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli, d) alacsony jövedelmű.

15 15 A lakásépítési támogatás formái és mértéke 4. (1) A munkáltató kamatmentes kölcsönt nyújthat a munkavállaló lakásának cseréjéhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, újjáépítéséhez, továbbá használt lakás vásárlásához. (2) E szabályzat alkalmazásában: a) Bővítés: meglévő lakóház beépített térfogatának vízszintes, és/vagy függőleges irányú növelése érdekében végzett építési munka (toldaléképítés, tetőtér-beépítés, emeletráépítés). b) Korszerűsítés: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka. Ide tartozik, a hőszigetelés (nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés), a komfortfokozat növelő beruházás (például a fürdőszoba kialakítás), a fűtéskorszerűsítés (hőmennyiség mérés, vezetékek, szerelvények cseréje, helyiségfűtés kiváltása például etage fűtésre vagy szilárd tüzelőanyag kiváltása gáz tüzelőanyagra), lapostetőre magastető ráépítés, épületvillamoshálózat és világítás korszerűsítése, épületek és helyiségek klimatizálása. c) Újjáépítés: meglévő építményen végzett olyan építési-szerelési munka, melynek következtében új lakóépület alakul ki. (3) A kölcsön összegét úgy kell megállapítani, hogy az arányban legyen a munkavállaló által vállalt építési, vásárlási terhekkel és igazodjon a munkavállaló szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaihoz. (4) A kölcsön összege Ft Ft közötti összegben állapítható meg. (5) Támogatás csak egyféle címen igényelhető. (6) A támogatás összegének felső határa családonként összesen ,-Ft ha annak igénybe vételére egy családon belül többen is jogosultak. A támogatás igénylésének, elbírálásának és folyósításának rendje 5. (1) A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével az igénylőnek - köztisztviselők esetében a jegyzőnek, közalkalmazottak esetében a polgármesternek címezve - a közvetlen munkahelyi vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a támogatni kért cél igazolását (szerződés, hatósági engedély, stb.). (2) A kérelemnek tartalmaznia kell az igény előterjesztésének részletes indoklását és a jelenlegi élet és lakáskörülmények bemutatását. A kérelemben konkrétan meg kell jelölni a felhasználás célját, az igényelt kölcsön pontos összegét, az építeni, vásárolni kívánt lakás adatait, a lakásba költöző személyek számát.

16 16 (3) A kérelmet a közvetlen munkahelyi vezető véleményezi, - több kérelem esetén indokolt rangsorolással - és a támogatás összegére vonatkozó javaslattal ellátva megküldi a Személyügyi Csoporthoz. Az intézményi munkavállalók támogatási kérelmét a felügyeletet ellátó polgármesteri hivatali osztályvezető útján, annak véleményével ellátva kell megküldeni. Az igények előzetes vizsgálatát a Gazdasági Osztály és az Építésügyi Osztály kijelölt dolgozója végzi. Az igények felülvizsgálatát és a döntés előkészítését bizottság végzi, melynek tagjai: - a jegyző - a gazdasági osztály vezetője vagy osztályvezető helyettese - a szakszervezet elnöke vagy titkára - a személyügyi csoport dolgozója A támogatásban részesülő munkavállalók személyéről, valamint a támogatás mértékéről - az előkészítő bizottság egyetértésével - a hatásköri szabályoknak megfelelően a polgármester és a jegyző dönt szükség szerint, de legalább félévente. (4) A támogatásra kijelölt munkavállaló és a munkáltató szerv vezetője a támogatásról és annak feltételeiről írásbeli megállapodást köteles kötni. (5) A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a támogatásban részesülő munkavállaló adatait, b) a támogatás jogcímét, c) a kölcsön összegét, d) a kölcsön visszafizetésére meghatározott időt, e) a munkaviszony fenntartására vonatkozó kikötést, c) a szerződésszegés következményeit, g) a jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat, h) a támogatásban részesülő munkavállaló azon nyilatkozatát, amellyel tudomásul veszi, hogy a munkáltató jogosult ellenőrizni a támogatás felhasználását, i) a felek által szükségesnek tartott egyéb kikötéseket, j) a szerződő felek aláírását. (6) A megállapodást kapják: - munkavállaló - Személyügyi Csoport - Gazdasági Osztály - közalkalmazottak esetében a közvetlen munkáltató. (7) Munkáltatói támogatásban nem részesíthető: a)az a munkavállaló, aki a korábbi lakástulajdonát elidegeníti és lakásigénye mértékét meghaladó lakást vásárol, b)akinek az együtt költöző családtagjai plusz lakóingatlannal, vagy nagy értékű üdülőingatlannal rendelkeznek,

17 17 c)lakás, családi ház vásárlása esetén a vételár teljes egészében ki lett fizetve, d)pénzintézettől, magánszemélytől felvett kölcsön kiváltására történik az igénylés. (8) Ha a munkavállaló szociálpolitikai kedvezményt vagy pénzintézeti kölcsönt vesz igénybe, a munkáltatói kölcsön összegét a kedvezményt, illetve a kölcsönt folyósító pénzintézet útján kell biztosítani. A kölcsön visszafizetésének rendje 6. (1) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének időtartama legfeljebb 10 év. (2) A munkavállaló a kölcsönt pénzintézet útján, kamatmentesen, havi egyenlő részletekben, a megállapodásban meghatározott törlesztési idő alatt köteles visszafizetni. A pénzintézet által felszámított kezelési költség megtérítése a munkavállalót terheli. (3) Amennyiben a munkavállaló a kölcsönt a megállapított törlesztési idő előtt, de annak legalább fele időtartama elteltével egyösszegben fizeti vissza, úgy a fennálló kölcsöntartozás 25 %-ának megfizetése alól mentesül. (4) A kölcsöntartozás késedelmes visszafizetése esetén a munkavállalót a Ptk ának (1) bekezdésében foglaltak szerinti kamatfizetési kötelezettség terheli. A 3 hónapot meghaladó mulasztás esetén a jegyző a kölcsönt megvonhatja az egyösszegű visszafizetés jogkövetkezményével. (5) A kölcsönben részesített munkavállaló vagyoni, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett lényeges rosszabbodás esetén a jegyző - a bizottság egyetértésével - legfeljebb 1 évre fizetési halasztást engedélyezhet, vagy kivételesen indokolt esetben (pl. rokkantsági nyugdíjazás, vagy a munkavállaló örökösének fizetési kötelezettsége esetén) a ki nem egyenlített kölcsön összegét mérsékelheti vagy elengedheti. (6) Amennyiben a kölcsönnel terhelt lakást a munkavállaló másik lakás építése, vásárlása nélkül idegeníti el, a munkavállaló a munkáltatói kölcsönt a vételárból egyösszegben köteles kiegyenlíteni. (7) A munkavállaló családja újonnan épített, vagy vásárolt másik lakására a még fennálló kölcsönhátralék átvihető. (8) A munkavállaló tulajdonába kerülő lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön fedezetéül szolgál. A munkáltató jelzálogjogát a pénzintézetet követő rangsorban a kölcsönt folyósító pénzintézetnek kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. (9) A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt csak a pénzintézet és a munkáltató együttes hozzájárulásával lehet elidegeníteni, vagy megterhelni. (10) A munkáltatói kölcsönt vissza kell vonni attól a munkavállalótól, aki annak felhasználását a pénzintézethez történő átutalástól számított 9 hónapon belül nem kezdte meg.

18 18 A munkaviszony megszűnésének esetére vonatkozó eljárás 7. (1) A munkáltató az általa nyújtott kölcsön ki nem egyenlített részének megfizetését egy összegben követelheti, ha a munkavállaló a munkaviszonyát a megállapodásban meghatározott határidő előtt megszünteti. (2) Ha a támogatásban részesült munkavállaló munkaviszonya a jegyző részéről történt felmentéssel, felmondással - beleértve az öregségi és rokkantsági nyugdíjázás, vagy az áthelyezés esetét is - szűnik meg, a munkavállaló a kölcsön ki nem egyenlített összegét változatlan feltételek mellett törlesztheti. (3) Ha a munkaviszony a munkavállaló halála folytán szűnik meg, az örökös a kölcsön ki nem egyenlített összegét változatlan feltételek mellett törlesztheti. (4) Ha a támogatásban részesült munkavállaló munkaviszonya a megállapodásban előírt határidőn belül megszűnik, az új munkáltató - a munkavállaló kezdeményezése alapján - a még ki nem egyenlített kölcsönt a volt munkáltató javára, megállapodásuk szerint megtérítheti. (5) Ha a munkaviszony a munkavállaló részéről történő lemondással, fegyelmi büntetés következtében, vagy a munkaügyi szabályok megsértése miatt szűnik meg, a kölcsön ki nem egyenlített része egy összegben esedékessé válik. (6) A támogatásban részesülő munkavállaló, munkaviszonyának megszüntetéséről a jegyző haladéktalanul értesíti a Gazdasági Osztályt. Egyéb rendelkezések 8. A munkáltatói alap pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságánál vezetett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala lakásépítési alap" számlán kell kezelni. 9. (1) Az egyéb feladatok körében a Személyügyi Csoport ellátja: a) az előkészítő bizottság működésével összefüggő ügyviteli teendőket, b) a nyilvántartási kötelezettségeket. (3) Az egyéb feladatok körében a Gazdasági Osztály ellátja: a) támogatási megállapodások elkészítését a döntést követő 8 napon belül, b) a pénzintézeten keresztül a támogatás rendelkezésre bocsátását a megállapodás aláírását követő 8 napon belül, c) a törlesztések figyelemmel kísérését a pénzintézettel kötött megállapodás alapján, d) a szerződésszegésből eredő igények érvényesítését a pénzintézettel kötött megállapodás alapján.

19 A szabályzatban nem érintett kérdésekben a lakáscélú állami támogatásokról szóló hatályos előírásokat kell alkalmazni. 11. A melléklet március 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének a /2007.(VIII.1.) számú rendelkezése 1.számú melléklete. Nyíregyháza, február 18. Dr. Szemán Sándor

20 3. számú melléklet A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI TÖRZSGÁRDA TAGSÁGA ELISMERÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 1. A törzsgárdatagok részére oklevél, valamint pénzjutalom jár az alábbiak szerint: - az adott naptári évben elért 10 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap összege, - az adott naptári évben elért 15 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap másfélszerese, - az adott naptári évben elért 20 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap kétszerese, - az adott naptári évben elért 25 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap két és félszerese, - az adott naptári évben elért 30 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap háromszorosa, - az adott naptári évben elért 35. éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap három és félszerese, - az adott naptári évben elért 40 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap négyszerese, - az adott naptári évben elért 45 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap négy és félszerese. 2. Törzsgárdatagságra jogosító munkaviszonynak csak a Hivatalnál, valamint a hivatal jogelődjénél, illetve a volt megyei, helyi tanácsi szerveknél eltöltött folyamatos - áthelyezéssel létesített - munkaviszony ismerhető el. 3. A pénzjutalom és az oklevél átadása, az alkalomhoz illő, ünnepélyes keretek között a Köztisztviselők Napján történik. 4. Nem részesülhet elismerésben az a munkavállaló, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

21 21 5. A korábban alkalmazott szabályzat eltérő rendelkezései szerint történt szolgálati idő számítása miatt a törzsgárda tagság ismételten nem állapítható meg. 6. Az adományozás előkészítéséért és a nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásáért a Személyügyi Csoport a felelős. 7. A melléklet március 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének a /2007.(VIII.1.) számú rendelkezése 2.számú melléklete. Nyíregyháza, február 18. Dr. Szemán Sándor

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet hatálya II. Munkaidő. (1) A Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkozatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra.

A rendelet hatálya II. Munkaidő. (1) A Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkozatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(II.18.) számú rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Cserszegtomaj Község

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők,

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat megillető szociális,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók 1 Az év vége sikeréhez, célkitűzéseink eléréséhez, áruházaink hatékony és jövedelmező működéséhez elengedhetetlen, hogy a 2013. év

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 9/2002.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 9/2002.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 9/2002.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata 9/2011. (X.04.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról

Felsőpakony Község Önkormányzata 9/2011. (X.04.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról Felsőpakony Község Önkormányzata 9/2011. (X.04.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról Felsőpakony Község Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők megbecsülésének, a

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

/Egységes szerkezetben/

/Egységes szerkezetben/ Egységes szerkezetbe foglalta: Páncsics Judit Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2001. október 19. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 1/1999. (I.22.) számú rendeletével módosított 16/1998.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E Az építmény- és telekadóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997. (XII.02.) Kvt. sz. rendelete a helyi iparűzési adóról

Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997. (XII.02.) Kvt. sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997. (XII.02.) Kvt. sz. rendelete a helyi iparűzési adóról / Egységes szerkezetben, a 8/2000(IV.28.) Kvt., a 4/2002(IV.18.) Kvt., 12/2002(XII.16.) Kvt.14/2005(X.26.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MRE Szeretetszolgálati Iroda Monitoring Munkacsoport 2013. november 25. A foglalkoztatási jogviszony létesítése A foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 13/1999./VII.01./ számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirõl Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 4.1. A cafetéria keret mértéke... 4 4.2. Választható cafetéria elemek...

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben