"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL"

Átírás

1 Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 11 tartózkodással az alábbiak szerint hozta meg: 322/1991. (XII.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba, Szent István tér 14. szám alatti 3891 hrsz-ú 1810 m2 területtel alapítóként részt vesz a Centrum Válllalat által alapítnadó korlátolt felelősségű társaságban. Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: azonnal 2./ A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Molnár György alpolgármester a Kft Felügyelő Bizottságának tagja legyen és ott Békéscsaba Megyei Jogú Várost képviselje. Felelős: Molnár György alpolgármester Határidő: azonnal Tárgy: Idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással alkotta meg az alábbi rendeletét: "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.., 6.., valamint a 43.. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az infrakstuktúra fejlesztésére a következő rendeletet alkotja: Adókötelezettség, az adó alanya 1.. Adókötelezettség terheli azt a megánszemélyt, aki nem állandó lakosként 48 órát meghaladóan tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén lévő kereskedelmi és fizetővendég szálláshelyeken. Adómentesség 2.. A rendelet 1. -a szerinti adókötelezettség alól mentes: a) a 18 évet be nem töltött magánszemély b) egészségügyi, szociális intézménybe beutalt magánszemély,

2 c) felsőoktatási hallgatói jogviszony, a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogyiszony alapján, vagy vállalkozóként az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély. Az adó alapja 3.. /1/ Az adó alapja az 1.. szerinti adókötelezettség esetén a 48 órát meghaladóan megkezdett napok száma. Az adó mértéke 4.. Az adó mértéke az 1.. alapján személyenkét és naponta 100,-Ft. Az adó beszedésére kötelezett 5.. /1/ Az 1.. alapján fizetendő adót a) kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető-, b) fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv szedi be. /2/ Az a)-b) pontok szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adó megfizetése, esedékessége 6.. Az 5. -ban írt és az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettnek az adót a beszedést követő hó 15-ig kell az adóhatóságnak befizetnie. Egyéb rendelkezések 7.. /1/ Annak a magánszemélynek, aki idegenforgalmi vagy egyéb jogi személy közreműködése nélkül rendszeresen fogad üdülővendégeket, e tevékenységének megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoportjánál bejelentést kell tennie és a fogadott személyekről nyilvántartást köteles vezetni. /2/ Az adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, vagyoni indokok alapján - az idegenforgalmi adó mérsékelhető, vagy elengedhető. Záró rendelkezések 8.. /1/ Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben: - a helyi adókról szóló évi XCI. törvény, és az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény rendelkezései az irányadók. /2/ Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 1992.

3 január 1-től kell alkalmazni. 9.. E rendelet alkalmazásában Értelmező rendelkezések 1./ Önkormányzat illetékességi területe Az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magába foglaló - térség, melyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. 2./ Állandó lakos Aki a településen állandóra vagy ideiglenesre bejelentett - az illetékes hatóság által nyilvántartásba vett - lakással rendelkezik. Békéscsaba, december 19. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" Tárgy: 19/1991.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet a vállalkozók kommunális adójáról - A közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül alkotta meg az alábbi rendeletét: "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/1991. (XII.19.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.. /1/ bekezdésében, a 6.. és 43.. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az infrasturktúra fejlesztésére, valamint a környezetvédelmi feladatok ellátására a következő rendeletet alkotja: 1.. /1/ Adókötelezettség terheli Adókötelezettség és az adókötelezettek köre - a magánszemélyeket - a jogi személyeket és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat, továbbá - a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesüléseit amennyiben vállalkozói tevékenységt folytatnak. /2/ Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye vagy csupán telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén. /3/ Az /1/ bekezdésben felsorolt adóalanyok közül a mezőgazdasági

4 szakcsoport, a költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, az egyház és az alapítvány adómentes abban az évben, amelynek a megelőző évben folytatott tevékenységéből származó jövedelme után vállakozási nyereségadó kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. /4/ A /1/ és /3/ bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó. Az adó alapja 2.. Az adó alapja az önkormányzat illetékességi területén működő adóalany által helyben foglalkoztatott személyek (tulajdonosok, alkalmazottak, tagok, stb.) átlagos statisztikai állományi létszáma. Az adó mértéke 3.. /1/ Az adó évi mértéke a 2.. alapján számított létszámra vetítve 1000 Ft/fő. /2/ Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi mértékének időarányos részét - az C. törvény 41.. /7/ bekezdésében foglaltak szerint kell számításba venni. Adómentesség, adókedvezmény 4.. /1/ Mentesül az adófizetési kötelezettség alól az az adóalany, aki öt főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat. /2/ Az /1/ bekezdésben írt adómentesség nem terjed ki arra az adóalanyra, aki italárusítást vagy divatcikkárusítást is folytat. Nem terjed ki arra az adóalanyra se, aki ezeket az árucikkeket más árukkal vegyesen árusítja. /3/ Azok az adóalanyok, akik egész tanéven át szakmunkástanulót foglalkoztatnak, tanulónként 1000 forint adókedvezményben részesülnek. 5.. /1/ Ha a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét az adójából levonhatja. Amennyiben az adó összege kisebb mint a beruházási érték, a levonási jog a következő évre vagy évekre átvihető. /2/ Mentes az adó alól az a magánszemély, aki igazolja, hogy az önkormányzat illetékességi területén végzett kommunális beruházás céljára teljesített - támogatással csökkentett - évi befizetése eléri vagy meghaladja az adó éves összegét. /3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben írt kedvezmény, illetve mentesség az adóalanyt a választása szerinti helyi adóból, de ugyanarra az összegre nézve csak egyszer illeti meg.

5 Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 6.. /1/ A vállakozó - a kommunális adó fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében - adóelőleget köteles fizetni. /2/ Az adóelőleg alapja az adóévet megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma. /3/ A vállakozónak. ha tevékenysége az adóévet közvetlenül megelőző évben részben szünetelt - ide nem értve az idény munkarend miattti szünetelést - az adó előlegének alapját, a tényleges működés időtartama alatt foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám figyelembevételével kell megállapítani. /4/ Ha a vállakozónak, az adó évet közvetlenül megelőző évben nem volt adóalapja, az adóelőlegének alapját a 60 nap alatt foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma képezi. /5/ Az adóelőleg a /2/-/4/ bekezdés szerint számított alapnak az e rendelet 3. -ában meghatározott mértékkel számított összege. /6/ Azt az /1/ bekezdés szerinti adóalanyt, aki tevékenységét az év második felében kezdi meg, ebben az évben adóelőleg fizetési kötelezettség nem terheli. /7/ Ha a vállkozó kommunális adókötelezettsége nem áll fenn teljes évben, az adó (adóelőleg) megállapításához az egy főre meghatározott évi adómérték egy hónapra eső hányadát szorozni kell az átlagos statisztikai állományi létszámmal és az adókötelezettség hónapjainak számával. Ennek során minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. /8/ Az /1/-/5/ bekezdésben foglaltak alkalmazásával megállapított adóelőleg és az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követően az éves bevallásban kell elszámolni. A különbözetet a bevallásra előírt időpontig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni. Ugyanígy számol el az adóalany akkor is, ha megszűnése miatt évközben köteles adóbevallást adni. Az adó esedékessége és az adóbevallás beadása 7.. /1/ A vállalkozóknak az adóelőleget félévi egyenlő részletekben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. /2/ A vállalkozóknak bevallásadási kötelezettsége az adóévet követő év február 28-ig esedékes. Amennyiben az adókötelezettség az első félévben keletkezik, 60 napon belül kell bevallást tenni. Az adó mérséklése, elengedése 8.. Az adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, vagyoni indokok alapján - a kommunális adó mérsékelhető vagy elengedhető. Átmeneti és hatálybaléptető rendelkezések

6 9.. /1/ Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a: - helyi adóról szóló évi C törvény és az - adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény rendelkezései az irányadóak. /2/ Az adókötelezettség kezdete január 1. /3/ Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba. Értelmező rendelkezések 10.. E rendelet alkalmazásában: 1./ Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, melyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. 2./ Átlagos statisztikai állományi létszám: A KSH mindenkor hatályos Egységes Munkaügyi Statisztikai Utasításokban foglaltak szerint számított létszám, azaz a folyamatosan vezetett létszámnyílvántartás alapján havonként képzett átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten számított átlaga. 3./ Italárusítás: minden alkoholtartalmú, élvezeti cikként forgalomba hozott ital (palackozott és kimért) ide nem értve a gyógynövények gyógyászati rendeltetésű szeszes kivonatait, valamint az azok felhasználásával készült készítményeket és az alacsony alkoholtartalmú palackozott üdítő italokat. 4./ Divatcikkek köre: - Szakmai szokások alapján az öltözködéssel, ruházkodással összefüggésben divatáru üzletkörbe tartozó alábbi árucikkek: - Egyes konfekcionált, a divatirányzathoz igazodó felsőruházat (szoknya, női ruha, zakó, dzseki, anorák, nadrág, női bluz, stb.) - Bőrből készült felsőruházati termékek (zakó, dzseki, szoknya, blézer, stb.) - Női-, férfi kötöttáru (pulóver, női ruha, mellény, stb.) - Női-, férfi alsóruházati cikkek (fehérneműk, ingek, stb.) - Öltözékkiegészítő cikkek (kesztyű, sapka, kalap, sál, nyakkendő, harisnya, divattáska, bőrdíszmű áruk, esernyő, divatékszer, stb.) - Szezonális cikkek (fürdőruha, napszemüveg, és egyéb strandcikkek) A gyermekruházati cikkek nem minősülnek divatcikkeknek. 5./ Vállakozó: a magánszemély, ha belföldön saját nevében és kockázatára, haszonszerzés céljából üzletszerű gazdasági tevékenységet végez és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, továbbá az a magánszemély, akinek a tevékenységét e törvény vagy más adótörvény vállalkozási tevékenységnek

7 minősít, valamint a jogi személy, egyéb szervezet, amely üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. 6./ Kommunális beruházás: a közmű (a településekre, az azok jelentős részére kiterjedő, elosztó- és vezetékrendszerek, az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási - ideértve a belvíz-, a csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási -, villamos energia, hő- gázenergia és távbeszélési igényeit elégítik ki), valamint az út- és járdaépítés. Békéscsaba, december 19. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" Tárgy: 20/1991.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet a gazdasági tevékenységre szolgáló építmények adójáról - A közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással alkotta meg az alábbi rendeletét: "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1991.(XII.19.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRE SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNYEK ADÓJÁRÓL Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.. /1/ bekezdés, a 6.. és 43.. /3/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Adókötelezettség 1.. /1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi nem lakás céljára szolgáló olyan épület, amelyben gazdasági tevékenység folyik. Az adó alanya 2.. /1/ E rendelet alkalmazásában az adó alanya: a, az a magánszemély, jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, amely (aki) a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. b, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodása (nyilatkozata) szerinti személy, illetve megállapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja (továbbiakban együtt: tulajdonos), amennyiben az építményt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli.

8 /2/ Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. /3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó. 3.. Mentes az adó alól: Adómentesség a./ b./ c./ d./ A mezőgazdasági szakcsoport, a költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, az egyház és az alapítvány abban az évben, amelynek megelőző évben folytatott tevékenységéből származó jövedelme után vállkozási nyereségadó kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyiltkozni az adóhatóságnak. A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-, oktatási intézmények helyiségei. A műemléképítmény Az egyházak tulajdonában álló építmények, ha azokban az egyház folytat gazdasági tevékenységet. e./ Azok a mezőgazdasági helyiségek, amelyekben közvetlenül a növénytermesztési vagy állattenyésztési tevékenység folyik. 4.. /1/ Ha a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét az adójából levonhatja. Amennyiben az adó összege kisebb mint a beruházási érték, a levonási jog a következő évre, vagy évekre átvihető. /2/ Mentes az adó alól az a magánszemély, aki igazolja, hogy az önkormányzat illetékességi területén végzett kommunális beruházás céljára teljesített - támogatással csökkentett - évi befizetése eléri, vagy meghaladja az adó éves összegét. /3/ Az /1/ és /2/ bekezdésekben írt kedvezmény, illetve mentesség az adóalanyt a választása szeinti helyi adóból, de ugyanarra az összegre nézve csak egyszer illeti meg. Adókötelezettség keletkezése és megszűnése 5.. /1/ Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. /2/ Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszünése évének utolsó napján, az építménynek az év első felében történő megszünése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszünik.

9 /3/ Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az adó alapja és mértéke 6.. /1/ Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. /2/ Az adó évi mértéke: a) Bank, biztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatás, italkimérés, és szerencsejáték céljára szolgáló építmény esetén Békéscsaba Megyei Jogú Város egész illetékességi területén 300,-Ft/m2. b) Egyéb iroda céljára szolgáló építmény esetén (ide nem értve az a) pontban irt tevékenységeket) - a központi városrész területén: 150,-Ft/m2 - a város egyéb illetékességi területén: 100,-Ft/m2 c) Mentességben nem részesülő gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény esetén - a központi városrész területén: 100,-Ft/m2 - a város egyéb illetékességi területén: 50,-Ft/m2 Egyéb rendelkezések 7.. /1/ Adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, vagyoni indokok alapján - az építményadó mérsékelhető vagy elengedhető. /2/ Az önadózónak az építményadójáról készített bevallását a) az adóévet követő év február 28-ig kell benyújtania, b) soronkívüli adóbevallást kell tennie az adóalanynak a változást követő 30 napon belül, ha: - felszámolás nélkül megszűnik, - adóköteles tevékenységét megszünteti, - felszámolását rendelték el, - átalakul, - az épületet lebontják. /3/ Az építményadót félévenként, két egyenlő részletben kell megfizetni, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. Záró rendelkezések 8.. /1/ Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a: - helyi adóról szóló évi C. törvény és az - adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény rendelkezési az irányadók. /2/ Az adókötelezettség kezdete január 1.

10 /3/ Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Értelmező rendelkezések 9.. /1/ Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. /2/ Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet. /3/ Épület: olyan szerkezetileg önálló, földdel szilárd összeköttetésben lévő építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy az időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja. /4/ Éptmény: minden lakás és nem lakás céljára szolgáló épület. Nem minősül építménynek a 3 évesnél rövidebb időtartamra létesített (ideiglenes) építmény. /5/ Műemléképítmény: a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I.31.) ÉVM. rendelet 2. -ának /1/ és /2/ bekezdésében foglalt építmény - ide nem értve e körből a lakás céljára szolgáló építményt. /6/ Hasznos alapterület: a végleges (a vakolt vagy burkolt) falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. /7/ Kiegészítő helyiség: az, amely a lakás- és az üdülőtulajdon rendeltetésszerű használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, stb.) /8/ Építmény megszünése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül, illetőleg, ha az illetékes építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt visszavonta. /9/ Kommunális beruházás: a közmű (a településekre vagy azok jelentős részére kiterjedő elosztó és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási, ideértve a belvíz-, a csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási, villamosenergia, hőgázenergia és távbeszedési igényeit elégíti ki), valamint az út- és járda építés. /10/ Gazdasági tevékenység: minden olyan tevékenység, amely haszonszerzésre irányul. /11/ Központi városrész: az alábbi utcák éltal határolt belterüle: Vasút-Szarvasi út-békési út-nádas sor-kórház u.-peter Jilemniczky-Thurzó u.-szőlő u.-degré u.-felsőkörös sor-vilim u.-kölcsey u.-bánát u.-tesedik u.-temető sor-vasút Békéscsaba, december 19. Pap János sk. Dr. Simon Mihály sk.

11 polgármester jegyző" Tárgy: évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással alkotta meg az alábbi rendeletét: "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/1991.(XII.19.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Az évi költségvetésről szóló - többször módosított - 3/1991. (II.28.) számú önkormányzati rendelet a következők szerint módosul: 1.. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadását Ezer forinttal megnöveli. /2/ A kiadási növekmény jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2.. /1/ Az önkormányzati költségvetés 1. -ában megállapított kiadás növekményének fedezetét Ezer forint bevételi főösszeg növekményben állapítja meg. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti bevételi növekmény forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 3.. /1/ Az önkormányzati intézmények kiadásainak teljesítéséhez pótlólagosan 167 ezer forint előirányzat-növekményt biztosít. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott előirányzat-növekmény részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 4.. /1/ A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásához biztosított költségvetés végösszegét Ezet forinttal megnöveli. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiadási növekmény feladatonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.. A Közgyűlés a többlettámogatások fedezeteként Ezer fornit összegben az általános tartalékot jelöli meg. 6.. A céltartalék összege Ezer forinttal növekszik. 7.. Ez a rendelet kihírdetése napján lép hatályban. Békéscsaba, december 19. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon az önkormányzati rendelet kihírdetéséről

12 Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: december 31. Tárgy: Köztársasági megbízott törvényességi észrevételei - A közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással alkotta meg az alábbi rendeletét: "22/1991.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelete Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése többszörösen módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának rendeleti szintű megállapításáról 1.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a többszörösen módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát rendeleti szinten állapíjta meg azzal a változtatással, hogy a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörök közül a "beépítési tervek jóváhagyását" hatályon kívül helyezi. 2.. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeleti szintű megállapításával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a tárgyban keletkezett valamennyi korábbi határozatát: - 63/1990.(XII.21.) közgy. hat. - 5/1991.(I.24.) közgy. hat /1991.(V.9.) közgy. hat /1991.(V.9.) közgy. hat /1991.(V.9.) közgy. hat /1991.(V.23.) közgy. hat /1991.(V.23.) közgy. hat /1991.(V.23.) közgy. hat /1991.(V.23.) közgy. hat /1991.(VII.4.) közgy. hat /1991.(VII.4.) közgy. hat /1991.(VIII.29.) közgy.hat /1991.(VIII.29.) közgy.hat /1991.(X.10.) közgy. hat /1991.(XI.14.) közgy. hat /1991.(XI.14.) közgy. hat. 3.. A rendelet kihírdetése napján lép hatályba. Békéscsaba, december 19. Pap János sk. Dr. Simon Mihály sk. polgármester jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon az SZMSZ egységes szerkezetbe

13 foglalásáról rendeleti formában. Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: január 31. Tárgy: 63/1991. (IV.4.) számú közgyűlési határozat kiegészítése - A közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 323/1991. (XII.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 63/1991. (IV.4.) számú határozatát a következőkkel egészíti ki: Alapító megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény elnevezése: Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Az intézmény székhelye: Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4. Az intézmény alaptevékenysége: 6+6 osztályos általános iskola és gimnázium Felügyeleti szerve: Művelődési és Közoktatási Minisztérium Gazdálkodási formája: önálló gazdálkodási jogkörű maradványérdekeltségű költségvetési szerv Jogelőd intézmény: 45/1986. (XII.29.) tanácshatározattal megalapított Belvárosi Általános Iskola Békéscsaba, Beloiannisz u Felelős: A határozat közléséért dr. Simon Mihály jegyző Határidő: január 15. Tárgy: 141/1991. (VI.13.) számú közgy. határozat 1.pontjának módosítása - A közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 324/1991. (XII.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 141/1991.(VI.13.) számú határozata 1. pontjának első mondatát a következőképpen módosítja: "Békéscsaba önkormányzatának megtestesítője a Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint eladó eladja a Békéscsaba, Szent László u.2. szám alatti 4445 hrsz-ú 4285 tulajdoni lapon felvett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 775 m2 területű 2 szoba, konyha, zuhanyzó helyiségekből és hozzátartozó mellékhelyiségekből álló lakóházingatlant lakás céljára Krizsán György vevő részére."

14 A határozat első bekezdésének harmadik mondata a következőképpen módosul: "A hátralékos összeg biztosítékául jelzálogjoggal elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni az ingatlannyilvántartásba Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata javára." Felelős: a határozat közléséért dr. Simon Mihály jegyző Határidő: január 15. Tárgy: Közgyűlési határozatok pontosítása (köztársasági megbízott törvényességi észrevételei) - A közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 325/1991. (XII.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt azon tulajdonjog átruházására vonatkozó közgyűlési határozatok pontosítására, ahol a város képviseletében a "Polgármesteri Hivatal" kifejezés szerepel. A határozatok pontosítása során a "Polgármesteri Hivatal" helyett "Önkormányzat" kifejezés kerül. Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: január 31. Tárgy: Hivatali munkaidő és munkarend - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg az alábbi rendeletét: "23/1991.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet a 22/1991.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelettel megállapított Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat VI. fejezetét a következő szövegrésszel egészíti ki: "A hivatal munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét az SZMSZ 14. számú melléklete tartalmazza." A 14. sz. melléklet január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Békéscsaba Város Tanácsának 1/1989. (XII.20.) sz. rendeletével módosított 4/1988. (IX.28.) sz. rendelete a tanácsi szervek ügyfélfogadásáról hatályát veszti. Békéscsaba, december 19. Pap János sk. Dr. Simon Mihály sk.

15 polgármester jegyző" Felelős: az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalásáért és az ügyfélfogadási idő közzétételéért dr. Simon Mihály jegyző Határidő: közzétételre december 31. egységes szerkezetbe foglalásra január 31. Tárgy: Fizető parkolóhelyek kijelöléséről és parkolási díjakról önkormányzati rendelet-tervezet - A közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 326/1991. (XII.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a fizető parkolóhelyek kijelölésével és a parkolási díjak megállapításával kapcsolatos előterjesztést leveszi a mai ülés napirendjéről. Felkéri a Városgazdálkodási és Városfejleszztési Bizottságot további előkészítő munka eredményeként új javaslat előterjesztésére a márciusi közgyűlés elé. Felelős: Vízhányó László a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság elnöke Határidő: márciusi közgyűlés időpontja Tárgy: Általános Iskolák "átvilágítása" - A közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 327/1991. (XII.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolák "átvilágítása" tárgyában készült előterjesztés alapján a következő feladatokat jelöli ki az intézményelemző munka továbbvitele érdekében: 1./ Az intézményeknél ellátott városi szintű feladatok szakmai minősítése. (Szükséges-e, ilyen formában való működtetés megfelelő-e?) Felelős: Molnár György alpolgármester Határidő: június / Közös energiarendszerek felülvizsgálata (fogyasztásmérők beszereltetése, energetikus felmérés alapján a költségek intézményenkénti megállapítása, stb.) Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: folyamatos

16 3./ Felújítási, karbantartási feladatok (műszaki) felmérése, rangsorolása, ütemezése. A rangsorolás alapján (balesetveszély, épületkárosodás megakadályozása, elhelyezési körülmények miatt indokolt felújítások) való éves tervezés. Elhelyezési körülmények javítása, szükségtantermek kiváltása. Felelős: Domokos László alpolgármester december 31. Határidő: Folyamatos, illetve 4./ Szükséges az önkormányzati tulajdonba került ingatlanok intézményi használatba adásának rendjét szabályozni. Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: december / A szolgálati lakások és üdülők felmérését, állapotuk vizsgálatát is el kell végezni. Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: folyamatos 6./ Tornateremmel nem rendelkező általános iskolák működési feltételeinek javítása. Beruházások rangsorolása, pályázati lehetőségek kihasználása indokolt (céltámogatás). Felelős: Molnár György alpolgármester Domokos László alpolgármester Határidő: Éves költségvetés készítése. Minden év december 31-ig. 7./ Költségvetés tervezésénél az ellátottsági mutatók figyelembevétele (pld. eszközellátottság, működési kiadások aránya stb.) Az ellátási színvonal közelítése. Az átvilágítás során a Költségvetési Bizottság által meghatározott feszültségek kezelése. Felelős: Molnár György alpolgármester Domokos László alpolgármester Határidő: folyamatos, illetve az éves költségvetések tervezése, minden év december / A központi műhely önálló működésének lehetőségét és célszerűségét vizsgálni kell. A gerlai karbantartórészleg eddigi formában való működtetését szintén vizsgálni kell. A parkgondozási feladatokat az önkormányzati parkrendezési feladatok között kell ellátni. Felelős: Molnár György alpolgármester Domokos László alpolgármester Határidő: június / A Dolgozók Általános Iskolájánál a beiskolázás és a struktúra áttekintésével javaslat kidolgozása szükséges a további működésre. Önállóságra törekvés, a gyors- és gépíró tagozat középfokú oktatáshoz

17 való csatolása indokolt. Felelős: Molnár György alpolgármester Határidő: június / A Nevelési Tanácsadó tevékenységének áttekintésével végleges megoldást kell keresni - szervezetére és működési feltételeire. Felelős: Molnár György alpolgármester 30. Határidő: június 11./ Árváltozások költségkihatás ellentételezési lehetőségének vizsgálata, illetve a pénzügyi kereteken belüli rendezése (pld. energia). Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: 1991.december 31., illetve évi költségvetést jóváhagyó közgyűlés időpontja Valamennyi intézményvezető feladata: - Az átvilágítás elemző anyagának áttekintése az intézmény ellátottságának felmérése. - A tanulólétszám alakulásával párhuzamosan a létszám leterheltségének vizsgálata (pedagógus-, adminisztratív- és kisegítő állomány felmérése). - A szakkörök, fakultációk számának, költségkihatásának felülvizsgálata. Önköltséges foglalkozások szervezése. A tehetségeket gondozó szakkörök továbbra is nyerjenek támogatást, a hobby vagy szórakoztató jellegű szakkör legyen önköltséges. Felelős: Molnár György alpolgármester Határidő: folyamatos Tárgy: Városüzemeltetési koncepció elfogadása - A közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 328/1991. (XII.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a városüzemeltetési koncepciót megtárgyalta, és azt az alábbiak szerint fogadja el: 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közterületeinek biztonságos üzemeltetését feladatának tekinti és az ehhez szükséges személyi, tárgy és finanszírozási feltételeket az éves tervek összeállításánál biztísotja. Ezen összeg az éves költségvetés lehetőségei szerint legalább 10 %. 3./ A zöldterület gazdálkodás témaköréből a közjóléti erdők szakszerű fenntartását a Városüzemeltetési Iroda részére kötelező feladatként előírja.

18 4./ A Közgyűlés a jelenleg kialakult városkép érdekében a gondozott parkok területét megtartja és a fenntartásokhoz szükséges fedezetet az éves költségvetésekben biztosítja. 5./ A Közgyűlés a jelenleg gondozott zöldfelületek nagyságát megfelelőnek tartja. Helyi rendelettel és szervezettel kell biztosítani a más által gondozandó felületek színvonalának biztosítását. 6./ A Közgyűlés a külterjesen gondozott zöldterületek fenntartási munkáinak elvégzését a lakosság feladatává teszi, melynek jogszabályi hátterét meg kell teremterni. 7./ Közgyűlés a jelnleg meglévő temetők üzemeltetését a jelenlegi formában a Városüzemeltetési Iroda feladatává teszi. Az új városi köztemető ideiglenes hasznosítását a beruházás indításának időpontjáig elrendeli. 8./ Közgyűlés a zöldfelületek felújításának szakmailag indokolt 10 éves gyakoriságát elfogadja és az ehhez szükséges fedezetet az éves költségvetés készítésekor a lehetőségek szerint figyelembe veszi. 9./ Közgyűlés a zöldterület fejlesztés feladatait a költségvetésben biztosított keretösszegek figyelembe vételével az előterjesztésben szereplő sorrend szerint hagyja jóvá. 10./ Közgyűlés a kommunális hulladékszállítás díjának megállapításánál irányelvként határozza meg, hogy a díj teljes összegét a lakosság felé kell áthárítani. A díjat a szolgáltatást végző szedi be. 11./ A Közgyűlés elrendeli a kommunális hulladékgyűjtő edények tulajdonba vételét és az új bekapcsolású területeken az edényzet biztosítását a szolgáltatást végző feladatává teszi. Az edényzet átvételét a Közgyűlés rendeletben írja elő. 12./ A Közgyűlés rendelet-tervezet kidolgozását írja elő annak érdekében, hogy az ipari hulladék elszállítására a város által kiadott szervezettel szerződési kényszer jöjjön létre. 13./ A hulladékelhelyezés jövőbeni formájának megoldásáról a köztisztasági rendelet tervezetének átdolgozásával együtt a január 16-i Közgyűlés napirnedi pontjaként kell előterjeszteni javaslatot. 14./ Burkolt felületek tisztítása jelenleg nem kellő színvonalú. A Közgyűlés a Városüzemeltetési Iroda feladatául határozza meg a burkolt felületek teljeskörű tisztításával, valamint a seprés gyakoriságának fokozásával kapcsolatos szervezést. A többletfeladattal jelentkező költségek kimutatását az éves költségvetés tárgyalásakor kell mellékletként szerepeltetni. 15./ Közgyűlés elfogadja az előterjesztsében szereplő környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő hóeltakarítási munkamódszert és a lakótelep,

19 valamint lakóút jellegű utakon a só szórását csak az élet- és vagyonvédelem biztosítása érdekében engedélyezni. 16./ Közgyűlés a Városüzemeltetési Iroda feladatául határozza meg, hogy a jelenleg üzemelő szeméttelepen a szemétfogadás biztonságos feltételeit az új szeméttelep belépésének időpontjáig biztosítsa. 17./ Közgyűlés a város teljes területének kommunális hulladék szállításba történő bekapcsolását fontos feladatnak tekinti, azt célként határozza meg a bekapcsoláshoz szükséges fedezetet a költségvetés keretei között a lehetőségekhez mérten biztosítja. 18./ Közgyűlés a kommunális géppark típusváltásását, valamint az eszközök bővítését indokoltnak tartaja és ezt a vállalat alakítás alkalmával kell figyelembe venni. 19./ Közgyűlés a közúthálózat biztonságos üzemeltetését elrendeli, az ehhez szükséges pénzügyi forrást a költségvetésben minden körülmények között biztosít. 20./ Közgyűlés a járdakurkolatok balesetmentes üzemeltetését írja elő a Városüzemeltetési Irodának, melyhez a pénzügyi fedezetet biztosítja. Az esetleges járda felújításokat követően a fenntartás színvonalát műszaki előírások szerint kell biztosítani. 21./ Közgyűlés a jelzőlámpák üzemeltetésénél célként határozza meg a városi irányítást tekintettel arra, hogy a városi érdekek forgalomtechnika meghatározosánál megfelelő súllyal érvényesüljenek. 22./ Közgyűlés a város úthálózatának mint vagyonnak megóvását elrendeli és a szükséges felújításra a költségvetésben pénzügyi fedezetet biztosít. 23./ Közgyűlés a város járdahálózatának felújítását egyrészt vagyon megőrzési, másrészt lakossági közhangulati okok miatt fontosnak tartaja és a felújításához szükséges pénzügyi fedezetet az éves költségvetésekben biztosítja. 24./ Közgyűlés a kerékpárutak minőségi színvonalának javítását előtérbe helyezi, ezzel kívánja biztosítani a tömegközlekedés, valamint a személygépkocsi közlekedés költségemelkedésének alternatíváját. A felújításhoz szükséges pénzügyi fedezetet az éves költségvetésben veszi figyelembe. 25./ Közgyűlés a jelzőlámpák felújítási költségigényét az éves tervben biztosítja, mivel ezek elmaradása esetén a biztonságos üzemeltetés nem garantálható. 26./ Közgyűlés elrendeli, hogy a hídvizsgálatok alapján a várható felújítási igényt a szükségességet megelőző év elején terjesszék közgyűlés elé, mivel a várható nagyságrend rövidebb időszak alatt nem kezelhető le. 27./ A Közgyűlés a tömegközlekedési megállóhelyek felújítására költségfedezetet csak 16 évenkénti felújítási gyakorisággal tudja biztosítani.

20 28./ Közgyűlés célként határozza meg a közúthálózat 3 éven belüli 65 %-os kiépítettségét. Ehhez szükséges pénzügyi fedezetet az éves terv összeállításánál figyelembe veszi. 29./ Közgyűlés a város közlekedési szekezetének javítása érdekében az alábbi beruházások indításának előkészítését rendeli el: - Ipari út összekötés, - Szabolcs-Munkás utcai összekötés. 30./ Közgyűlés a gyalogjárda meglétét mint alapszolgáltatást fogadja el és a városban még hiányzó járdakiépítést évente 16,4 km hosszban való kiépítését rendeli el. Így a teljes hiányzó jérdahálózat 5 év alatt kerül kiépítésre. 31./ Közgyűlés a lakótelepek körülményeinek javítása érdekében a lakópihenőövezetek színvonalas kiépítését határozza el. A kiépítés sorrendjeként az előterjesztésben szereplő sorrendet hagyja jóvá. 32./ Közgyűlés a város parkolási gondjainak megoldása érdekében az éves költségvetés tárgyalására parkolási igényként az előterjesztésben meghatározott sorrendben a parkolóépítés benyújtását rendeli el. 33./ Közgyűlés a parkolóépítések forrásának növelése érdekében rendelet kidolgozásának előkészítését rendeli el, mely a beruházásokhoz kapcsolódó parkolóépítések befizetési kötelezettségét írja elő. 34./ Közgyűlés a Szarvasi úton kialakult csomóponti túlterhelés, valamint az évek alatt jelentkező balesetek nagy száma és a Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett több aláírásos lakossági igénybejelentés értelmében is fontosnak tartja a Szabolcs és Kazinczy utcai csomópontoknál a jelzőlámpás csomópont évi Közúti Igazgatósággal közös beruházásban történő kiépítését. Az évi költségvetésben a városra eső költségeket biztosítja. 35./ Közgyűlés a jelenleg meglévő forgalmi csomópontok felügyeletét és egy helyről történő irányítását a város közlekedési színvonalának növelése érdekében elérendelő célként tűzi ki. A forgalomirányító központ Közúti Igazgatósággal közös beruházásban történő megvalósításának lehetőségét az évi terv tárgyalásánál megvizsgálja. 36./ Közgyűlés a Jaminai térség közlekedés szerkezetének javítása érdekében a Szerdahelyi - Franklin utcai szintbeni vasúti kereszteződés felüljáróvá történő átépítését városrendezési tervi szinten szükségesnek tartja. 37./ Közgyűlés az általános rendezési terv közlekedési munkarészében szereplően előírja a vasútállomás gyalogos közlekedésének süllyesztett téren való megépítését, valamint a repülőtér fejlesztésének lehetőségét a "B" pálya irányában. A város irányába mutató "A" pálya mindennemű fejlesztését rendezési tervi szinten meg kell akadályozni.

21 38./ Közgyűlés a városban meglévő jelenleg üzemelő ártézi kutak fenntartását minden beavatkozás nélkül a vízhozam függvényében írja elő. A víz elapadást követően a kutakat úgy kell lezárni, hogy fertőződésük ne legyen lehetséges és későbbi visszaállításukra bármikor lehetőség nyíljon. 39./ Közgyűlés a város területén lévő közutak számának csökkentését írja elő oly mértékig, hogy azzal a lakosság ivóvíz ellátása teljes körűen biztosított legyen. A megmaradó közkutakat vízórával kell felszerelni a tényleges fogyasztás mérésének biztosítása érdekében. 40./ Közgyűlés a helyi érdekű kisszelvényű nyílt árkok fenntartási munkálatait a lakosság részére kötelező érvénnyel előírja és gondoskodni kell a kötelezettséget előíró, valamint a számlakérés lehetőségét biztosító rendelet előkészítéséről, valamint az ellenőrzéshez szükséges szervezet biztosításáról. 41./ Közgyűlés a zárt csatornahálózat üzemeltetését a Városüzemeltetési Iroda feladatává teszi, melynek szervezetét az újonnan alapítandó kommunális vállalat keretein belül kell biztosítani. 42./ Közgyűlés a város belvízelvezetésének biztosítása érdekében mind a nyílt árkok, mind a zárt csatornahálózat felújításához szükséges pénzügyi előirányzatot az éves költségvetésti tervek tárgyalásánál külön kezeli. 43./ Közgyűlés a nyílt árkok és zárt csatornák fejlesztésének lehetőségét az éves költségvetési tervek készítésénél vizsgálja meg. A közgyűlés az évi költségvetési tervében a Pajtás sori nyomóvezeték mintegy 160 fm hosszban történő megépítését lehetőség szerint biztosítja. 44./ Közgyűlés a közvilágítás üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos tájékoztatást elfogadja. 45./ Közgyűlés a közvilágítás fejlesztés előterjesztésben szereplő ütemeit elfogadja és a költségvetési terv tárgyalásánál a biztosítható fejlesztési forrást a jelentkező üzemköltség megtakarítása figyelembe vételével számításba veszi. 46./ Közgyűlés a város teljes közműhálózatának önkormányzati tulajdonbavételével egyetért és az elkövetkező időszak feladatává teszi a városi közművállalat létrejozásának megvizsgálását. 47./ Közgyűlés a közműnyilvántartás egységes nyilvántartási rendszerének Hivatalon belül történő továbbvezetését és nyilvántartását elfogadja és a számítógépes nyilvántartás bevezetését célként határozza meg. 48./ Közgyűlés elrendeli, hogy március 31-ig Közgyűlés elé kell terjeszteni Békéscsaba Megyei Jogú Város és térségei környezeti állapotának értékelését, stratégiai jelentőségű feladatokat és rövid távú környezet- és természetvédelmi munkaprogramot. 49./ Közgyűlés a városüzemeltetési feladatok évi pályáztatásának

22 tapasztalatairól tett beszámolót elfogadja. 50./ Közgyűlés az előterjesztésben szereplő indokok alapján a kerékpáros úthálózatfejlsztést az előterjesztésben szereplő ütem szerint jóváhagyja, melynek fedezetét költségvetési tervben biztosítja. 51./ A közgyűlés elrendeli, hogy a szakemberek dolgozzanak ki javaslatot arra vonatkozóan, hogyan lehet a közműfejlesztési társulásban részvételt és hozzájárulást nem vállalóktól utólagosan a rájuk eső összeget behajtani. Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: értelemszerűen, folyamatosan Tárgy: 24/1991.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 3 ellenszavazattal alkotta meg az alábbi rendeletét: "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 24/1991. (XII.19.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.. /1/ bekezdésében a 6. -ban, és 43.. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Az adókötelezettség, az adó alanya 1.. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett gazdasági tevékenységek közül a kereskedelmi banki, hitelbanki és egyéb pénzügyi szolgáltatás (SZTJ 713-2), biztosítási szolgáltatás (SZTJ 713-3), játékautomaták üzemeltetése és az italárusítás. Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállakozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Az adókötelezettség keletkezése és megszünése 2.. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adó alapja 3.. /1/ Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás éves nettó árbevétele, illetve az állami adóhatóság által az elévülési időn belül

23 megállapított, valamint a vállakozó által önrevízióval korrigált árbevétel. /2/ Az /1/ bekezdés szerint módosított árbevételeket az önkormányzat adóhatósága az APEH megyei szervei által szolgáltatott adatok alapján állpítja meg. Az adó mértéke 4.. /1/ Az adó évi mértéke az adóalap 3 ezreléke. Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 5.. /1/ A vállalkozóknak az adóelőleget félévi egyenlő részletekben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. /2/ Az adóelőleg alapja az adóévet közvetlenül megelőző év nettó árbevétele. /3/ A vállalkozónak, ha tevékenysége az adóévet közvetlenül megelőző évben részben szünetel - ide nem értve az idénymunkarend miatti szünetelést -, az iparűzési adó alapját az elért nettó árbevétel évesítéséval (az időarányos rész teljes adóévre történő átszámításával) kell megállapítani. /4/ A megállapított adóelőleg és az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követően az éves bevallásban kell elszámolni. A különbözetet a bevallásra előírt időpontig kell megfizetni (február 28.) illetve lehet visszaigényelni. Ugyanígy számol el az adóalany akkor is, ha a tevékenység megszünése miatt év közben köteles adóbevallást adni. /5/ Az adóelőleg (2) bekezdés szerint számított alapnak az e rendelet 4.. /1/ bekezdésben meghatározott mértékkel számított összege. Az adó mérséklése, elengedése 6.. /1/ Ha a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét az adójából levonhatja. Amennyiben az adó összege kisebb mint a beruházási érték, a levonási jog a következő évre, vagy évekre átvihető. /2/ Mentes az adó alól az a magánszemály, aki igazolja, hogy az önkormányzat illetékességi területén végzett, kommunális beruházás céljára teljesített - támogatással csökkentett - évi befizetése eléri vagy meghaladja az adó éves összegét. /3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben írt kedvezmény, illetve mentesség, az adóalanyt a választása szerinti helyi adóból, de ugyanarra az összegre nézve csak egyszer

24 illeti meg. 7.. /1/ Az adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, vagyoni indokok alapján - az iparűzési adó mérsékelhető, vag elengedhető. Záró rendelkezések 8.. /1/ Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló évi C. törvény, és az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény rendelkezési az irányadók. /2/ Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Értelmező rendelkezések 9.. E rendlet alkalmazásában: /1/ Önkormányzat illetékességi területe: Az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magába foglaló - térség, amelyre az önkormányzat hatáskör kiterjed. /2/ Nettó bevétel: A kettős könyvvitelt vezetőknél a mérleg szerinti (ÁFA nélküli) nettó árbevétel, valamint az egyszeres könyvvitelt alkalmazó vállalkozók vállalkozási nyereségadó köteles bevételei közül a termék, áru, szolgáltatás értékesítéséből származó (ÁFA nélküli) bevételek - növelve az árkiegészítéssel, csökkentve a fogyasztási adóval -, továbbá a személyi jövedelemadó hatálya alá tartazó vállalkozók esetében a tevékenység, szolgáltatás ellenértékeként kapott készpénz, jóváírás és természetbeni juttatás (ÁFA nélküli) együttes összege, növelve az árkiegészítéssel, csökkentve a fogyasztási adóval. /3/ Italárusítás: Minden alkoholtartalmú élvezeti cikként forgalomba hozott ital (palackozott és kimért) ide nem értve a gyógynövények gyógyászati rendeltetésű szeszes kivonatait, valamint az azok felhasználásával készült készítményeket és az alacsony alkohol tartalmú palackozott üdítőitalokat. /4/ Kommunális beruházás: A közmű (a településekre vagy azok jelentős részére kiterjedő elosztó és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási, ideértve a belvíz-, a csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási, villamosenergia, hő-, gázenergia és távbeszélési igényeit elégíti ki), valamint az út- és járdaépítés. Békéscsaba, december 19.

25 Pap János sk. Dr.Simon Mihály sk. polgármester jegyző" Tárgy: Titkos szavazás elrendelése - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 9 igen szavazattal, a 2./ pontját 24 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: 329/1991. (XII.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a napirenden lévő személyi kérdések eldöntéséhez tikos szavazást rendel el. 2./A Közgyűlés a határozat 1. pontjában elrendelt titkos szavazás lebonyolításához a Szavazatszámláló Bizottságba - a Jogi és Ügyrendi bizottság jelen levő három tagja mellé - dr. Lengyel László képviselőt választja meg. Tárgy: A Városgazdálkodási Vállalat igazgatójának kinevezése (első forduló) - A közgyűlés a határozat 1. pontját 27 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, míg a 2. pontját - a nevekről külön-külön szavazva igen szavazattal az alábbiak szerint hozta meg: 330/1991. (XII.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Városgazdálkodási Vállalat igazgatójának kinevezése ügyében az alábbi módszer kerüljön alkalmazásra: - Az első fordulóban a szavazólapon több jelölt szerepel. - A második fordulóban, az első fordulóban bármilyen arányban legtöbb szavazatot kapott két jelölt neve kerül fel a szavazólapra, kivéve, ha az első fordulóban valamelyik jelölt megkapja a minősített többséghez szükséges szavazati arányt. 2./ A Közgyűlés a pályázatot értékelő bizottság által javasolt személyek - Kovács Ernő, Megyeri Jenő - neve mellé felveszi a szavazólapra Kurecskó József és Bodzás Lajos jelöltek nevét is. Tárgy: Nagyrét terület átminősítésének és az ÁRT módosításának kidolgozására javaslat - A közgyűlés a határozat 1-2. pontját 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 3. pontját 20 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbiak szerint hozta meg:

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2010. január l-jén módosult

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

Jtérteg HETI. Iv és hajlat Gaburek Károly tájai Van, amikor a látványnak is akusztikája van, hisz a színek. Ülésezett a közgyűlés

Jtérteg HETI. Iv és hajlat Gaburek Károly tájai Van, amikor a látványnak is akusztikája van, hisz a színek. Ülésezett a közgyűlés HETI Ülésezett a közgyűlés A millecentenárium jegyében Jtérteg V. évfolyam 39. szám 1995. november 16. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Csabai Közlöny - Döntés előtt Módosulhatnak az adórendeletek Felhívás

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1992. (XII. 17.) Ör. sz. Rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetbe) Mátramindszent Község Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 22/2012. (XI. 21.) és a 16/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (EGYSÉGES

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2001. januári közgyűlés előkészítése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete a telekadóról

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

a helyi adójogszabályok alkalmazásához

a helyi adójogszabályok alkalmazásához BUDAPEST FÔVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET a helyi adójogszabályok alkalmazásához INFORMÁCIÓS füzet kedves erzsébetvárosi ADÓZÓ! Információs kiadványunkkal

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30/2002. (XII.20.) r e n d e l e t e A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL (A 41/2003. (XII.1.), a 30/2004.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György képviselő interpellációja - Jaminai hőforrás hasznosítása - Hrabovszki

Részletesebben

Város Jegyzője. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy.

Város Jegyzője. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy. Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓRENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ A

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ? BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben a 12/2002.(XII.17.) Ö.R., 23/2003(XII.16.)Ö.R. és a 12/2008(XI.25.)Ö.R.

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Tájékoztató. Tisztelt Diósdi Adózó!

Tájékoztató. Tisztelt Diósdi Adózó! Tájékoztató Tisztelt Diósdi Adózó! Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2015.(X.28.) önkormányzati rendelettel megalkotta az új építmény és telekadóról szóló rendeletét. A rendelet alapvető

Részletesebben

A rendelet hatálya. Adókötelezettség

A rendelet hatálya. Adókötelezettség Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2002. (XII.13.) számú rendelete az építményadóról szóló 33/1995.(XII.20.) számú rendelet módosításáról és egységes szövegének megállapításáról A helyi

Részletesebben

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1)

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /..(..) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. november 29. 10. szám R E N D E L E T E K 58/2012. (XI.29.) önk. rendelet önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokra 59/2012.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A Rendelet hatálya

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A Rendelet hatálya Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos

Részletesebben

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ( Egységes szerkezetbe foglalva a 11/2015.(IX.1.) számú önkormányzati rendelettel) Karád Község Önkormányzat

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Takács Péter képviselői kérdése a pósteleki fakivágással kapcsolatban - A képviselő dr.

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1993. október 7-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tóth Károly napirend előtti felszólalása - A közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben