BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről"

Átírás

1 Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az Ideiglenes Műszaki Szervezet vezetőjét, hogy 60 napon belül készítse el a kereskedelmi tevékenységre használható árusító pult kialakítására vonatkozó tervet. Az önkormányzat augusztus 31-ig folyamatos tevékenységnek tekinti az alkalmi eszközön történő árusítást. Azt követően csak az előírt eszközön történő árusítás minősül folyamatos tevékenységnek. Felelős: Határidő: Kmetykó János Ideiglenes Műszaki Szervezet főépítész mb. vezető a tárgy tervének elkészítésére: 60 napon belül az árusokra vonatkozóan augusztus A közgyűlés 24 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: 006/1991.(IV.4.) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az építésügyről szóló évi III.tv. végrehajtása tárgyában kiadott 30/1964. (XII.2.) Korm.sz. rendelet 27. -ának /1/ bekezdése alapján - a belügyminiszterrel, a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a közterület-használat engedélyezéséről szóló, a 9/1989. (VII.31.) KÖHÉM. sz. rendelettel, a 21/1983. (XII.28.) ÉVM.sz. rendelettel, az 5/1982. (I.27.) ÉVM. sz. rendelettel módosított 22/1970. (XI.18.) ÉVM-KPM.sz. együttes rendelet végrehajtására (a módosításokkal egységes szövegbe foglalt 22/1970. (XI.18.) ÉVM-KPM.sz. rendelettel összhangban) a következőket rendeli: E rendelet hatálya kiterjed A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ Az ingatlannyílvántartás (telekkönyv) helyrajzi számmutatójában közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletre,továbbá /2/ a belterületi földrészletek, illetőleg építmények (pl. épületárkádok alatti járda,

2 alul-felüljáró) közhasználatra átadott része; /3/ Nem önkormányzati tulajdonban lévő, de közhasználatra átadott területekre; /4/ Közterületen lévő, de nem önkormányzati tulajdonban lévő tárgyakon elhelyezett hirdetésekre. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY 2.. A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges. 3.. Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: /1/Közterületre nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés, fényreklám, továbbá cég- és címertábla elhelyesésére. /2/ Árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére. /3/ A közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség elhelyezésére. /4/ A köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére. /5/ Alapzatos zászlórúd, önálló hirdetőberendezés és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, kerékpár tárolók, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére. /6/ Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére. /7/ Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére. /8/ Alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre. /9/ Film- és televizió felvételekre. /10/ Vendéglátóipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra. /11/ Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára. /12/ Tartós jellegű járműtárolásra (pl.lakókocsi).

3 /13/ Rikkancs tipusú árusításra. /14/ Tehergépjármű közterületen történő tárolásához (telephelyezéséhez). Nem kell közterület használati engedély 4.. /1/ A közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához. /2/ Az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez. /3/ A közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához. /4/ Tüzelő, egyéb anyag vagy tárgy közterületen történő tárolásához, ha az a 48 órai időtartamot nem haladja meg. /5/ Építőanyagok, továbbá építéshez szükséges segédeszközök 48 óránál rövidebb időtartamra történő elhelyezésére, lerakására. /6/ Közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállításához; /7/ Közterületen végzett társadalmi munkához, /8/ Nemzeti és más társadalmi rendezvények esetén. Közterület-használat 5.. /1/ Állandó jelleggel - határidő nélkül - vagy /2/ Ideiglenes jelleggel - meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig - engedélyezhető. 6.. Az építési hatóság ha azt a beérkező kérelem alapján indokoltnak tartja, a 3. -ban felsorolt eseteken túlmenően is engedélyezhet közterülethasználatot. AZ ENGEDÉLYEZ? HATÓSÁG 7.. Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött építési munkával kapcsolatban szükséges, annak engedélyezése felől - az engedélyben - az építési (létesítési) engedély megadására jogosult hatóság határoz. 8..

4 A közterület-használattal kapcsolatos ügyek a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartoznak. 9.. A közterület-használat mértékének és módjának ellenőrzése az engedélyező hatóság mellett a rendőrhatóság és az önkormányzat által megbízott személy vagy szerv feladata. A SZAKHATÓSÁG KÖZREMŰKÖDÉSE 10.. /1/ A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az illetékes I. fokú útügyi hatóság és a rendőrhatóság hozzájárulása is szükséges. /2/ Élelmiszer forgalmazással kapcsolatos közterület foglalás engedély megadásához az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hozzájárulása szükséges A szakhatóságok hozzájárulását - a 7.. említett esetek kivételével - az engedélyező hatóság szerzi be. AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 12.. /1/ A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. /2/ Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy, más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie. /3/ Ha a közterület ideiglenes jellegű, használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: /1/ Az engedélyt kérő nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét. /2/ A közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az

5 engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja-e használni. /3/ A közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását. /4/ A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. iparigazolvány, működési engedély) ismertetését Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot A közterület-használati engedély megadásához az engedélyező hatóság bekérhet: /1/ 2 db l:1000 vagy l:1500 méretarányú helyszinrajzot, amely feltünteti a területen található létesítményt, köztárgyat és úttartozékot, közművek nyomvonalát, valamint a zöldleltárt, /2/ továbbá közműhálózat-építés esetén feltüntetni valamennyi meglévő közmű nyomvonalát (keresztszelvény vonatkozásában is), valamint az általa elfoglalni kívánt terület nagyságát. AZ ENGEDÉLY MEGADÁSA 16.. /1/ Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a városrendezési tervet, a városképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, ellenőrizni kell az egyéb feltételeket (pl. iparigazolvány, működési engedély) fennállását is. /2/ A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl. gyümölcs- és zöldségárusításra, göngyöleg elhelyezésének céljára) esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) lehet engedélyt adni. /3/ A műemléki vagy más szempontból védett területen engedély csak akkor adható, ha a közterület-használatot, különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl. autóbuszvárakozó-fülke, építési munka végzése) Az engedélyező hatóság határozatban köteles a használat feltételeit rögzíteni. Az engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. 18..

6 Építőanyag tárolásra közterület-használati engedély csak abban az esetben adható, ha a telken belüli tárolásra nincs alkalmas hely. Nem alkalmas a terület: gyümölcsös, szőlővel betelepített terület, stb Épületnek és építménynek nem minősülő jármű tárolásra is felhasználható sátor elhelyezése közterületen nem engedélyezhető /1/ Az I. területi övezetben ömlesztett építőanyag csak kalodában, építési törmelék csak konténerben tárolható. /2/ Tehergépjármű tárolására engedély csak a III. területi övezetben adható. /3/ Az extra területi övezetben a helyfoglalás csak 1 évre adható, és árverésen kell a díjat megállapítani. Az extra terület leírását a 2. számú melléklet tartalmazza. /4/ A részletes rendezési tervben szereplő területhasznosítás csak versenyeztetés útján engedélyezhető. /5/ Az I. területi övezetben lakókocsiból történő, és a környezetbe nem illő árusítás nem engedélyezhető Vendéglátóipari előkert, illetve terasz nyitvatartását az engedélyben szabályozni kell Építési engedélyhez kötött létesítmény elhelyezéséhez engedély csak házi zsűri véleményezése után adható /1/ Fizető parkoló csak burkolt, sármentes felületen jelölhető ki. /2/ Fizető parkolóhely üzemeltetésére a Gazdasági Vállalkozási Bizottság egyetértésével szerződés köthető. A szerződésben kell meghatározni a területhasználati díjat. A parkolási díjakat árhatósági jogkörénél fogva a közgyűlés rendeletben határozza meg. Az engedélynek tartalmaznia kell: 24.. /1/ Az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét.

7 /2/ A közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg hogy állandó jellegű. /3/ A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását. /4/ Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat. /5/ Az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását. /6/ Közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen, vagy körzetben kézből vagy járműből történhet-e Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell: /1/ Az engedélyessel; /2/ az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal /3/ élelmiszerárusítás esetén a tisztiorvossal, továbbá /4/ a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervvel. /1/ Az engedély AZ ENGEDÉLY ÉRVÉNYE 27.. a, a meghatározott idő elteltéig; b, a meghatározott feltétel bekövetkeztéig; c, a visszavonásig érvényes. /2/ A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. /3/ A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ

8 28.. /1/ Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. /2/ Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére teintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. /3/ A közterület-használati díj kezelése, ellenőrzése, behajtása tekintetében a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjéről, valamint az önkormányzatok pénzügyi szabályozásáról szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. /4/ Az állampolgárok által fizetendő közterület-használati díj tekintetében a lakosságra vonatkozó adóigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni /1/ A közterület-használati díjszabást a jelen rendelet l. számú melléklete tartalmazza. A díjszámítás körzeteinek leírását a 2. számú melléklet tartalmazza. /2/ A létesítménnyel elfoglalt közterület meghatározásánál a létesítmény közterületre szóló vízszintes vetületét kell számitásba venni. Ha ez nem állapítható meg pl. hirdetőtáblánál, a hirdetési felület is alkalmazható. A közterület-használati díjat az engedélyes: 30.. /1/ éves, folyamatos használat esetén a tárgyév március 31. napjáig, /2/ havi használat esetén az engedélyező határozat kézhezvétele után 15 napon belül, /3/ napi használat esetén az engedélyező határozat kézhezvételéte után - azonnal - köteles megtéríteni A közterület-használati díjat az önkormányzat számlájára csekken kell befizetni. A csekket az engedélyező hatóság az engedély mellékleteként küldi ki A közterület-használati díj befizetésének ellenőrzése és esetleges behajtása a

9 Polgármesteri Hivatal feladata /1/ A nem önkormányzati tulajdonban lévő, de közforgalom számára megnyitott területek használati díja a terület tulajdonosát illeti, de használatához engedély kiadása szükséges. /2/ A közterületen lévő, de nem önkormányzati tulajdoban lévő közterületi tárgyakon elhelyezett hirdetések díja a tulajdonost illeti, de kihelyezése engedélyhez kötött A zöldterületekre engedélyezett közterület-használat díjának mértékét 1,5-es szorzóval kell megállapítani Közterületen tartandó piacok és vásárok terület-használatáért a díjat eseti szerződésben a Gazdasági Vállalkozási Bizottság egyetértésével kell megállapítani. MENTESSÉG A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ FIZETÉSE ALÓL Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 36.. /1/ A fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat alaptevékenységéhez szükséges létesítményének elhelyezésére. /2/ A közművek (elektromos-, gáz-, távfűtő-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szerveknek feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeinek elhelyezésére; /3/ A postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezésére; /4/ Az országos és helyi közforgalmú vasútvonalak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére; /5/ Alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezésére, valamint /6/ a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után. /7/ Köztisztasággal kapcsolatban kihelyezett tárolóedények elhelyezése után;

10 /8/ Tömegközlekedési indító és fedett várakozóhely által elfoglalt területek után; /9/ Közérdekű hirdetmény, választási hirdetések után; /10/ Ingyenes szórakoztató tevékenység területhasználatáért; /11/ Nyilvános telefonkészülékek után; /12/ Közművelődési intézmények a tevékenységi körükkel kapcsolatos hirdetéseikért egységesen a III. kategória díját kötelesek fizetni Az engedélyező hatóság a közterület-használati díj fizetése alól a következő esetekben adhat részben, vagy egészben felmentést: /1/ A közterület-használati díj 50 %-ra csökkenthető, ha az engedélyes jövedelmi, vagyoni és szociális helyzete indokolja (csökkent munkaképességű, rokkant, magánerőből történő családiház építésekor) azon esetben, mikor az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori létminimumot nem haladja meg. /2/ Alapellátást szolgáló közterületen folytatni kívánt tevékenység esetén a körzet egyéni képviselőjének javaslatára a közterület-használati díjat 50 %-kal mérsékelni kell. /3/ A közterület-használati díj elengedhető arra az időszakra, ha az engedélyest elháríthatatlan külső körülmények huzamosabb ideig akadályozzák a közterület-használatban, és ezt igazolja Vállalkozások beindítása érdekében az újonnan beinduló vállalkozások hirdetésének kihelyezése az első két hónapban ingyenes. Nem terjed ki a díjfizetés alóli mentesség: 39.. /1/ Közforgalmú közúti és légi közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő árusító és vendéglátóipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt területekre A közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól nem adható felmentés, ha a kérelmező a közterületet a szükséges engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja A tévesen megállapított és beszedett használati díj összegszerűsége, vagy

11 visszakövetelése érdekében az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül az engedélyező hatósághoz lehet kérelmet előterjeszteni. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE ÉS AZ ENGEDÉLY MEGVONÁSA 42.. /1/ A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. /2/ Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget. /3/ Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. /4/ Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. /5/ Ha a közterület-használat a /2/ vagy /3/ bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. /6/ Az építési, létesítési engedélyhez kötött közterület-használat 5 éven belül csak időarányos kártalanítás esetén mondható fel. A KÖZTERÜLET ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI 43.. /1/ A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. /2/ Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére lehet kötelezni. /3/ Ha a közterületen engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a /2/ bekezdésben említett következmények alól. 44..

12 /1/ Aki e rendeletben foglaltakat megszegi, vagy kijátssza, és a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. A kiszabható pénzbírság maximuma a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott összeg (jelenleg Ft). A szabálysértési eljárás lefolytatása a Polgármesteri Hivatal szabálysértési hatóságának a hatáskörébe tartozik. /2/ A szabálysértés tettenért elkövetője helyszini bírsággal sújtható. /3/ Helyszini bírság kiszabására a rendőrhatóság és a Polgármesteri Hivatal által megbízott személy vagy szervezet jogosult. /4/ A helyszini bírság maximuma a mindenkori hatályos felsőbb jogszabályok által meghatározott összeg (jelenleg Ft) /1/ Ha a közterületet a használó nem állítja helyre, úgy az egyéb jogkövetkezményeken túl költségére az engedélyező hatóság a helyreállítást elvégeztetheti. /2/ Közterületen engedély nélkül kint lévő anyagok, hirdetőtáblák beszállításáról az engedélyező hatóság gondnoskodhat, amennyiben a tulajdonos személye ismeretlen, illetve a tulajdonos felszólításra ezt nem szállítja el. Utóbbi esetben a költségek a tulajdonost terhelik. /3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben előírtak végrehajtásakor jelentkező költségeket az adóigazgatás szabályai szerint a Polgármesteri Hivatal hajtja be. /4/ Engedélykérelem beadása, vagy a terület elhagyására szóló kötelezés megfellebbezése a terület használatára nem jogosít. /5/ A közterület használatának engedélyezésével megbízott szerv, vagy személy által tett szabálysértési feljelentést a szabálysértési hatóság köteles soron kívül, legkésőbb 15 napon belül elbírálni. /6/ Ha a közterületet engedély nélkül használó a területet ismételt felszólításra sem hagyja el, az ellenőrzéssel megbízott szerv, vagy személy a szabálysértés elkövetésére használt tárgy lefoglalására, illetve elkobzására intézkedhet Gépkocsival történő tiltott közterület-használat esetén az eljárás folyamán kerézpár is alkalmazható. VEGYES RENDELKEZÉSEK 47.. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az államigazgatási

13 eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. A RENDELET HATÁLYBA LÉPÉSE 48.. /1/ E rendelet betartásának ellenőrzéséről, a feladatok végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. /2/ E rendelet április 4. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Békéscsaba Város Tanácsának 1/1981. (II.4.) számú rendelete hatályát veszti. /3/ E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor még el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. /4/ A rendelet haatálya a díjváltozás tekintetében a már kiadott közterület-használati engedélyekre is kiterjed. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: május 15. A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvben találhatók. Tárgy: Közterület Felügyelet megszüntetése - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 3 tartózkodással, míg a 2./ pontját 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 tartózkodással hozta meg: 057/1991.(IV.4.) közgy. l./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közterület Felügyelet működésének vizsgálatával - kiemelve a költségvonzatot - a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottságot, az intézmény megszüntetésével kapcsolatos jogi kérdések vizsgálatával pedig a Jogi és Ügyrendi Bizottságot bízza meg. A vizsgálat eredményét a következő közgyűlésre kell beterjeszteni. Felelős: Vízhányó László a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság elnöke dr.sarkadiné dr.lukovics Éva a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Határidő: április / A közgyűlés megbízza a Gazdasági Vállalkozási Bizottságot, tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a közterület rendjének és tisztaságának védelme versenyszférában pályáztatható-e illetve a pályázati felhívást fogalmazza meg és tárja a közgyűlés elé.

14 Felelős: Dobóvári Ildikó Gazdasági Vállalkozási Bizottság elnöke Határidő: április ll. Tárgy: 3/1991. (II.28.) sz. önkormányzati rendelet mellékletének elfogadása (Helyszinen kiosztott anyag.) - A közgyűlés 25 igen szavazattal a rendeletmódosítást elfogadta. 007/1991. (IV.4.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T az évi költségvetés módosításáról Az évi költségvetésről szóló 3/1991. (II.28.) számú önkormányzati rendelet a következők szerint módosul: 1.. A 3/1991. (II.28.) számú önkormányzati rendelet 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) Az ágazati felújítási előirányzatok célonkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az ágazati felújítási előirányzatok munkáinak elvégzésére pályázatot köteles kiírni a Polgármesteri Hivatal." 2.. A 3/1991. (II.28.) számú önkormányzati rendelet 7.. (1) bekezdésében meghatározott más szervezetek, jogi személyek támogatásának összege E Ft-tal emelkedik a közművelődési célok szakfeladat Ft-os csökkenésével egyidejűleg. 3.. A 3/1991. (II.28.) számú önkormányzati rendelet 7.. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) A támogatások célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza." 4.. A 4. számú mellékletben a Nagycsaládosok Egyesületei részére egyesületenként és taglétszámonként meghatározott támogatási keretösszeg felosztására a Népjóléti Bizottság, az ifjuságpolitikai pénzösszeg felosztására a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. 5.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvben találhatók. Tárgy: Sporttámogatás átutalása - A közgyűlés 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 058/1991. (IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a sport támogatásra a költségvetésben elfogadott pénzösszeget az egyesületek között a továbbiakban

15 is a 4/1991. (I.24.) közgy. határozatban lévő arányban utalja. Utasítja a Sport Albizottságot, hogy az egyesületek közötti pénz felosztását tárgyalja újra és módosító javaslatait egy hónap múlva terjessze a közgyűlés elé. Felelős: Maczák János a Sport Albizottság elnöke Uhrin Nándor Ideiglenes Terv- és Pénzügyi Szervezet mb. vezető Határidő: értelem szerint Tárgy: Sporttámogatás átutalása - A közgyűlés 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 059/1991. (IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 4/1991. (I.24.) közgy. határozat alapján biztosított 11 millió Ft második 1/3-ad részének utalása - sporttámogatás címén - a megalakult új egyesületek részére megtörténjen. Felelős: az átutalásért: Paluska Pál Ideiglenes Sport Sz. mb. vezető Uhrin Nándor Ideiglenes Terv- és Pénzügyi Sz. mb. vezető Határidő: azonnal Tárgy: Az évi normatív állami hozzájárulás megengedett módosítása - A közgyűlés 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 060/1991. (IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az önkormányzat évi normatív állami hozzájárulásának eredeti előirányzata E Ft-tal megnövekszik. Utasítja az Ideiglenes Terv- és Pénzügyi Szervezet vezetőjét, hogy a változást a költségvetési alapokmányokon vezesse keresztül. Az összeg rendeltetésszerű felhasználásának meghatározását tartalmazó költségvetési rendelet módosítást május 15-ig szükséges előkészíteni. Felelős: Uhrin Nándor Ideiglenes Terv- és Pénzügyi Szervezet vezetője Határidő: május 15.

16 Tárgy: IKV kezelésében lévő állami bérlakások önkormányzati tulajdonba vételének előkészítése - A közgyűlés 25 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 061/1991. (IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a városban lévő IKV kezelésű állami bérlakások mielőbb önkormányzati tulajdonba kerüljenek. 1./ Utasítja a jegyzőt, hogy a tulajdoni lap és a helyrajzi szám szerint pontos felmérést készítsen az önkormányzati tulajdonba kerülő lakásvagyonról. Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: április / Felkéri a Költségvetési Bizottság, a Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság és a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság elnökeit, hogy vizsgálják meg az IKV kezelésű lakásvagyon önkormányzati tulajdonba vételének várható pénzügyi hatásait, és tegyenek javaslatot a hasznosítás, üzemeltetés, karbantartás módjára. Ezen belül arra is, hogy e feladatot saját szervezetekkel vagy más jogi személy igénybevételével célszerű elvégezni. Felelős: Dobóvári Ildikó Gazdasági Váll. Biz. elnöke Kesjár Mátyás Költségvetési Bizottság elnöke Városgazd. és Városfejl. Biz. elnöke Határidő: május 31. Vizhányó László 3./ Utasítja az Ingatlankezelő Vállalat igazgatóját, hogy a 41/1990. (XI.22.) számú képviselő-testületi határozat 1./ pontjában lehetővé tett elidegenítésekről számoljon be. Felelős: Jambrich Mihály IKV igazgatója Határidő: április 30. Tárgy: Önkormányzati tulajdonú vállalatok - A közgyűlés 13 szavazattal - 10 ellenszavazattal, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 062/1991. (IV.4.) közgy. 1./ Az Ingatlankezelő Vállalat, a Városi Költségvetési Építőipari Üzem, és a

17 Városgazdálkodási Vállalat feletti ellenőrzés és felügyelet közvetlenül a polgármester hatáskörébe tartozik. 2./ Az Ingatlankezelő Vállalat, a Városi Költségvetési Építőipari Üzem, és a Városgazdálkodási Vállalat a folyó vagyonelidegenítési ügyeit a polgármester hagyja jóvá. Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal Tárgy: Intézményalapítás - A közgyűlés 23 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 063/1991. (IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/1990. (XII.13.) sz. határozatában egyetértett a Belvárosi Általános Iskola 6+6 osztályos általános iskolai és gimnáziumi képzést adó programjával, az iskolaszerkezet módosításával. A Közgyűlés az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény II. fejezet 9.. /4/ bekezdés értelmében, hatásköre alapján megalapítja a Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumot. Az alapítás időpontja: április 5. Felelős: a határozat továbbításáért: az Ideiglenes Művelődési Szervezet a beiskolázás előkészítéséért az engedély megérkezése után: Dr. Ratkay Imréné iskola igazgató Határidő: jóváhagyás után azonnal Tárgy: 611. Sz. Szakmunkásképző Világbanki pályázata - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 064/1991. (IV.4.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a 611. Sz. Villamosipari Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképző Intézet pályázatát, melyet az Országos Képzési Tanács által "A szerkezetátalakítás és műszaki fejlődés emberi tényezői" tárgyú világbanki hitelprogram keretében megvalósuló "Emberi erőforrások fejlesztési program" felnőtt szakképzési komponensének megvalósítására hirdetett pályázatra adott be.

18 2./ Békéscsaba önkormányzata egyetért a Megyei Munkaügyi Központ megállapításával, és támogatja az intézmény törekvését egy regionális szakképző-, átképzőbázis irányában való átalakulásra. Jelenlegi funkciójának megtartása mellett felnőtt átképzési profillal bővülne. A maitól eltérő szerkezetű oktatás kialakítására csak fokozatosan kerülhet sor. 3./ Az önkormányzat a közös fenntartás részleteiről és a működtetésről konkrét javaslat alapján hozza meg döntését. Felelős: Molnár György alpolgármester Határidő: folyamatos Tárgy: A volt Munkásőrség épületének hasznosítása - A közgyűlés a határozati javaslat 1./-2./ pontját 24 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással -, míg a 3./ pontját 18 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodással - az alábbiak szerint fogadta el: 065/1991. (IV.4.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2936/1. hrsz-ú Szabadság tér 9. szám, volt Munkásőrség épületét oktatási célokra a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola kapja meg. Az átalakítás költségeit az igénybevevő biztosítja. Felelős: Határidő: a határozat továbbításáért: az Id. Művelődési Szervezet az épület átalakításáért: a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola Igazgatója a határozat közlése: azonnal az átalakítás tervezés megkezdése értelem szerint 2./ A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola kollégiumi igényét volt KISZ-táborban lévő megyei kollégiumban kell megoldnai, az es tanévtől. Felelős: Molnár György alpolgármester Határidő: augusztus 1. 3./ A közgyűlés kötelezi a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskolát, hogy a kezelésében lévő Vajda-házat, illetve a Kinizsi utcai gyógyszertár feletti két termet a város számára szabadítsa fel és adja át. A Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola tudomásul veszi, hogy a Munkásőrség épületének átalakításához a közgyűlés maximum a Vajda-ház értékének megfelelő összeggel járul hozzá.

19 Felelős: a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgatója Határidő: december 31. Tárgy: A 26/1991. (II.14.) közgy.határozat végrehajtása (Penza lakótelepi tetőtéri lakások) - A közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 066/1991. (IV.4.) közgy. 1./ A Közgyűlés a 41/1990. (XI.22.) számú képviselő-testületi döntést módosítja és figyelemmel az évi LXV. tv (1) bekezdés, e., pontjára és (2) bekezdésben foglaltakra is elidegenítésre kijelöli a mellékelt lista szerinti tanácsi bérlakások tetőtéri lakásait. A Közgyűlés a vásárlók részére 8 évi kamatmentes részletfizetési kedvezményt nyújt azzal, hogy 3 hónapnál hosszabb késedelem esetén piaci kamat szintű késedelmi kamatot kell fizetni. 2./ Utasítja a Közgyűlés az Ideiglenes Igazgatási Szervezetet, hogy kössön megbízási szerződést az értékesített ingatlanok épületeinek társasházzá történő átalakítására és a végleges adás-vételi szerződések megkötésének lebonyolítására vonatkozóan, ebben a témában szakértő szervvel. Felelős: Domokos László alpolgármester dr. Kovács Zoltán Ideigl. Igazgatási Szerv. mb. vez. Határidő: folyamatos, azzal, hogy az adás-vételi szerződés megkötésekor esedékes vételárrésznek 1991-ben kell ténylegesen befolynia az önkormányzat számára Tárgy: Békéscsabai Városi Sportcsarnok vállalkozási jellegű üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása. - A közgyűlés 14 szavazattal - 7 ellenszavazattal, 3 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 067/1991. (IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Békéscsabai Városi Sportcsarnok vállalkozási jellegű üzemeltetésére kiírt pályázat elírálása"-t Váradi Zoltán pályázó pályamunkájának megismerése után a következő közgyűlésen (április ll-én) újból napirendre tűzi. Felelős: Pap János polgármester Határidő: április ll.

20 Tárgy: Szt. István tér 10. sz. alatti ingatlan részbeni hasznosítása. - A küzgyűlés 1. pontját 23 szavazattal, míg a 2. pontját 24 szavazattal az alábbiak szerint hozta meg: 068/1991. (IV.4.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szt.István tér 10. sz. alatti ingatlanépület felújítását felfüggeszti keresve erre a lehető legolcsóbb megoldást. 2./ Az épület hasznosítására a város szempontjából a legoptimálisabb módot kell megkeresni. Felelős: a hasznosítás javaslattevésre Dobóvári Ildikó a Gazdasági Vállalkozási Biz. elnöke, Domokos László alpolgármester Határidő: folyamatos, a felfüggesztésre azonnal Tárgy: Szociális Lakásügyi Tanácsadó Testület létrehozása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 069/1991. (IV.4.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozza a Szociális Lakásügyi Tanácsadó Testületet a 63/1990. (XII.21.) számú határozata alapján. A Tanácsadó Testület a Népjóléti Bizottság feladataként meghatározott szociális lakások elosztásában javaslattevő, véleményező tevékenységet végez. 2./ A Szociális Lakásügyi Tanácsadó Testület összetételét a közgyűlés az alábbiakban hagyja jóvá: Név Postacím / Varga Csaba Bcs. Tulipán u. 14. II / Molnár László Bcs. Hargita u / Valkó István Bcs. Becsey O. u. 7/1. 4./ Bielik János Bcs. FIDESZ Iroda 5./ id. Czinkóczki György Bcs. Áchim lt. 4/8. A. 6./ Nagy Imre Bcs. Széchenyi u / Szekerczés József Bcs. Pozsonyi u / Török István Bcs. Gerle u / Jantyik Lászlóné Bcs. Erdő sor 3.

21 10./ Kocsisné Tölgyesi Ibolya Bcs. Pf.: / Székely Csaba Bcs. Kulich ltp. 31.A / Tóthné Tasnádi Katalin Bcs. Gábor Á. u. 5.III / Lipták Lajos Bcs. Hársfa u / Takács Tamás Bcs. Bessenyei u / Homokiné dr. Kraszkó Mária Bcs. Jókai u / Mehelka Mária Bcs. Pásztor u fsz.3. 3./ A Tanácsadó Testület tagjai tevékenységüket díjmentesen végzik, helyszini vizsgálataik során felmerült utazási költségeiket a Polgármesteri Hivatal megtéríti. 4./ A Tanácsadó Testület működéséhez Szervezeti és Működési Szabályzatot készít, melyet mellékelten a közgyűlésnek bemutat. 5./ A határozat elfogadásával érvényét veszti Békéscsaba Város Tanácsának 4/1986. (IX.24.) számú rendeletének 38. és 39. -a. Felelős: A Szociális Lakásügyi Tanácsadói Testület működéséért a Népjóléti Bizottság elnöke Határidő: folyamatos Tárgy: IBUSZ Területi Iroda tulajdonjogi rendezése - A közgyűlés 21 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 070/1991. (IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Haán L. utca (volt Beloiannisz utca) 1. sz. alatt IBUSZ RT területi iroda tulajdonjogának átruházásához. Megállapítja, hogy a beruházási költségeket az IBUSZ fizette. Az átruházásért arányos telekár és a közművesítési költség fejében az IBUSZ RT-nek Ft-ot, azaz Hétszázezer forintot kell fizetni. Felhatalmazza a jegyzőt a megállapodás megkötésére és aláírására. Felelős: dr. Simon Mihály jegyző Határidő: április 30. Tárgy: Határozatmódosítás (37/1991.(II.14.) - A közgyűlés 23 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 071/1991. (IV.4.) közgy.

22 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/1991. (II.14.) közgy. határozatának 2. bekezdését hatályon kívül helyezi, utasítja a jegyzőt a közgyűlésről készült jegyzőkönyvek alapos ellenőrzésére. Felelős: dr. Simon Mihály jegyző Határidő: folyamatos Tárgy: Békéscsaba Corvin utcai raktáráruház létesítése - A közgyűlés 18 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 072/1991. (IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Corvin utcai raktáráruház létesítése" tárgyú előterjesztést leveszi a napirendről azzal, hogy a legközelebbi közgyűlésen újra tárgyalja. Tárgy: A FIDESZ frakció SZMSZ módosítására és a Hivatal átszervezésére tett javaslatai. - Megállapította, hogy az albizottságok helyzetét továbbra sem rendezték, a témát a következő közgyűlés ülésén újra kell tárgyalni.

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 9/1995. számú rendelete A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezéséről, a közterületetek használati díjáról, az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK IV. HIBAJAVÍTÁS

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz.

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1512005(X.28.) KT. sz. rendelete a közterület használat szabályairól (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Kékkút Község

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(IX.30.) rendelete a közterület használat szabályairól Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet A közterület használat szabályairól és díjáról

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület-használat rendjéről. Jászszentandrás község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az épített

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

10/2006. (05.12.) rendelete

10/2006. (05.12.) rendelete Serényfalva Közsgé Önkormányzat Képviselõtestületének 10/2006. (05.12.) rendelete a közterület használat szabályairól Serényfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Közterületekről Szentimrefalva Község

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2006. (XII.5.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közterületek használatának rendjéről és a közterület-használati díjakról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról 2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6. Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:../2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 21 igen, egyhangú

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól melyet a 11/2011. (IV.5) számú önkormányzati rendelet módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a közterület használatáról Előszállás nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

1. A közterület-használat szabályai

1. A közterület-használat szabályai Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/1997. (IX.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről / Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar

Részletesebben

Alsópetény Község Önkormányzatának. A közterület használatáról. szóló 11/2009.(XI.26.) számú rendelettel módosított - 6/2008. (VI.25.

Alsópetény Község Önkormányzatának. A közterület használatáról. szóló 11/2009.(XI.26.) számú rendelettel módosított - 6/2008. (VI.25. Alsópetény Község Önkormányzatának A közterület használatáról szóló 11/2009.(XI.26.) számú rendelettel módosított - 6/2008. (VI.25.) rendelete /egységes szerkezet/ Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

Emőd Város** Képviselő-testületének 7/1999. (VI. 30.), 8/2005. (VI.25.) rendeletével módosított 13/1992. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város** Képviselő-testületének 7/1999. (VI. 30.), 8/2005. (VI.25.) rendeletével módosított 13/1992. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város** Képviselő-testületének 7/1999. (VI. 30.), 8/2005. (VI.25.) rendeletével módosított 13/1992. (VI. 25.) R E N D E L E T E a közterület-használat engedélyezéséről és díjáról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kaposmérő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004.(V.1.) r e n d e l e t e a közterület használatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2004.(XII.1.), az 5/2008. (VII.1.), 8/2008.(VIII.28.),

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben