30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A 61/2005. (XII. 21.), AZ 1/2006. (II. 24.), A 29/2006. (V. 31.), A 33/2006. (VI. 22.), A 27/2007. (VI. 5.), A 12/2008. (III. 4.), A 13/2008. (IV. 7.), A 23/2008. (VI. 5.), A 27/2009. (VI. 25.), A 42/2009. (IX. 30.), AZ 53/2009. (XII. 18.), A 23/2010. (IV. 28.), A 27/2010. (VI. 4.), A 31/2010. (VII. 12.), A 45/2010. (IX. 5.), A 61/2010. (XII. 17.) ÉS A 7/2011. (III. 1.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.) 3, A 61/2005. (XII. 21.) 4, AZ 1/2006. (II. 24.) 5, A 29/2006. (V. 31.) 6, A 33/2006. (VI. 22.) 7, A 27/2007. (VI. 5.) 8, A 12/2008. (III. 4.) 9, A 13/2008. (IV. 7.) 10, A 23/2008. (VI. 5.) 11, A 27/2009. (VI. 25.) 12, A 42/2009. (IX. 30.) 13, AZ 53/2009. (XII. 18.) 14, A 23/2010. (IV. 28.) 15, A 27/2010. (VI. 4.) 16, A 31/2010. (VII. 12.) 17, A 45/2010. (IX. 5.) 18, A 61/2010. (XII. 17.) 19 ÉS A 7/2011. (III. 1.) 20 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A közösségi célokat szolgáló közterületek megóvásának és fejlesztésének érdekében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva, Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1995.(X. 20.) számú rendelet 2. (1) bekezdés felhatalmazása alapján a III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a III. ker. Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre. (2) 21 E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott földrészlet, valamint a földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott része. A földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területén a használat után amennyiben az nem az önkormányzat tulajdonát képezi közterülethasználati díj nem állapítható meg 22. A közterület használata, kategóriái 2. A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (kiemelt), II. (minősített) és III. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba kell sorolni. A kategóriába sorolást jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 1 Elfogadva: június Elfogadva: március 2. 3 Elfogadva: október Elfogadva: december 14. Hatályos: január 1-jétől. 5 Elfogadva: február 8. 6 Elfogadva: május Elfogadva: június Elfogadva: május Elfogadva: február Elfogadva: március Elfogadva: május Elfogadva: június Elfogadva: szeptember Elfogadva: december 16. Hatályos: január 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 10. (1) bekezdését. 15 Elfogadva: április 28. Hatályos: április 29-étől. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 3. (1)- (2) bekezdését. 16 Elfogadva: június 3. Hatályos: június 4-étől. 17 Elfogadva: július Elfogadva: szeptember 2. Hatályos: szeptember 5-étől. 19 Elfogadva: december 16. Hatályos: december 18-ától. 20 Elfogadva: február 24. Hatályos: március 2-ától 21 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 9. a) pontja 22 Beépítette: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 1. 2

3 3. (1) 1 A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 6. (4) bekezdésben foglalt eset kivételével a használat megkezdése előtt legfeljebb 30 nappal, de legkésőbb 15 nappal a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt 2. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy a közterület-használat során kíván-e olyan tevékenységet végezni, amely veszélyes mértékű körzeti zajt vagy rezgést okoz 3. (2) Az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. Rendelet 4. (4) bekezdésében felsorolt közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterületi igénybevételt a III. ker. Önkormányzatnál az igénybevétel megkezdése előtt legalább 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésekor be kell jelenteni. (3) 4 (4) 5 Közterületi létesítmény (pavilon, reklámberendezés) elhelyezésénél Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Kerületi Szabályozási Tervéről szóló 32/2001. (XI. 30.) Ör. rendeletében (a továbbiakban: ÓBVSZ), valamint a kerületi reklámrendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. (5) Nem az Önkormányzat tulajdonát képező, de közforgalomnak átadott földrészlet esetén a kérelemhez mellékelni kell a tulajdonos képviselőjének hozzájárulását. (6) 6 Aki a közterület-használati kérelmet nem a használat megkezdése előtt 15 nappal, hanem azon belül adja be, az a rendelet díjtáblázatában megállapított díjon felül a díj összegének 20 %-át (egy év időtartamra vonatkozó kérelem esetén az első havi díj 20 %-át) is köteles megfizetni. (7) 7 A közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény esetén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet illemhelyekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A rendezvény alatt a terület tisztán tartásáról, a befejezést követő 1 napon belül a keletkezett szemét elszállításáról a rendezvény szervezője saját költségén köteles gondoskodni. Amennyiben a szervező a fenti kötelezettségét nem teljesíti, a takarítást az önkormányzat a szervező költségére elvégezteti. (8) 8 Azokban az esetekben, ahol az ingatlan meglévő utcafronti kerítése a korábban (telekszabályozással, stb.) kialakított közterületre nyúlik be, és a meglévő telekhatárok megváltoztatására szabályozási terv nem készül, valamint az önkormányzat a területen út/közműépítést nem tervez, az ingatlan-nyilvántartás szerinti közterületi határvonal és a meglévő kerítés által határolt közterületrész használatára ideiglenes jelleggel, maximum 5 éves időtartamra díjmentesen közterület használati hozzájárulás adható, amennyiben a Használó a terület gondozását, karbantartását vállalja. (9) 9 Amennyiben a közterületet nem a közterületen álló felépítmény (pl. pavilon, épület) tulajdonosa használja, a közterület-használati kérelemhez mellékelni kell a felépítmény tulajdonosa és a harmadik személy között létrejött, a felépítmény használatára (bérlésére) vonatkozó megállapodást. Ebben az esetben a közterület használója a közterület-használati díjat a hozzájárulás teljes időtartamára a hozzájárulás jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles megfizetni. 4. (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás: a) az I. (kiemelt) közterületi kategóriában árusító pavilon, épület létesítésére kivéve, ha a Kerületi Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) azt lehetővé teszi. b) az I. (kiemelt) közterületi kategóriában a közterület használatával járó szolgáltató tevékenységre, kivéve ha az kulturális, sportrendezvényhez vagy ünnepek előtti vásárhoz kapcsolódik. c) az I. (kiemelt) és II. (minősített) közterületi kategóriában üzemképtelen járművek, illetve gépek közterületen való tárolására. d) az I. (kiemelt) és II. (minősített) közterületi kategóriákban göngyöleg, áru és törmelék szállítására 7 és 18 óra közötti időpontra. A téli időszakban a síkosság mentesítésre szolgáló anyagok zárt konténerben történő elhelyezésére a tilalom nem vonatkozik. 1 Kiegészítette: 61/2005. (XII. 21.) Ör Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 2. (1) bekezdés 3 Módosította: 27/2009. (VI. 25.) Ör. 8. (3) bekezdés a) pontja 4 Hatályon kívül helyzete: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (3) bekezdés a) pontja 5 Módosította: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés b) pontja 6 Kiegészítette: 29/2006. (V. 31.) Ör Beiktatta: 23/2008. (VI. 5.) Ör Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 2. (2) bekezdés 9 Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör. 1. 3

4 e) a II. (minősített) és III. (általános) közterületi kategóriában 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű pavilonok, épületek létesítésére, kivéve ha a hatályos, vagy készülő KSZT azt lehetővé teszi, és a fennmaradás kérelmezése esetén a pavilon, illetve az épület tulajdonosa, használója beszerzi az Igazgatási Főosztály Kereskedelmi és Közellátási Osztálya 1 azon írásbeli nyilatkozatát, mely szerint az általa üzemeltetett kereskedelmi egység a lakókörzet lakosságának ellátása szempontjából fontos, valamint a kerületi sajátosságokat tekintve további fennmaradása indokolt. A KSZT elkészültéig, az érintett területen már meglévő pavilon, épület esetében az engedélyezett formában csak az illetékes szakbizottságok véleményének figyelembevételével folytatható a közterület-használat 2. f) este 19 óra és reggel 7 óra között tilos a 3,5 tonna, vagy ennél nagyobb összsúlyú teherautók, valamint a 9 főnél több személy szállítására alkalmas buszok parkolása a közterületen lévő parkolókban. g) hatósági engedéllyel és forgalmi rendszámmal rendelkező, de a közlekedésben ideiglenesen, vagy egyáltalán részt nem vevő, reklámhordozó céllal elhelyezett gépjárművek és vontatmányok, valamint bármely egyéb utánfutó, pótkocsi, lakókocsi elhelyezésére. h) 3 i) a közterületi parkolók fizikai eszközökkel történő lezárása nem engedélyezhető, kivéve külön szerződés szerinti őrzött parkolók. j) 4 k) azoknak a személyeknek, akiknek a III. ker. Önkormányzattal szemben az önkormányzat által megállapított közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn (pl.: közterület-használati díjhátralék, közterület eredeti állapotába történő helyreállítás költségei), vagy akinek az önkormányzattal szemben 3 hónapnál régebbi tartozása van. l) 3 négyzetmétert meghaladó nyílt szerkezetű elárusítópultok, állványok létesítésére, illetve fennmaradására, kivéve az engedélyhez kötött kulturális, sport rendezvények jegyárusítására maximum 30 napig, mely nem hosszabbítható meg. 5 m) n) 6 o) 7 Annak a közterületen álló felépítménynek (pl. pavilon, épület) a közterület-használatára, amellyel kapcsolatban közterület-használati ügyből kifolyólag közterület-használati díjtartozás áll fenn. p) 8 azoknak a cégeknek, amelyek tagjai között szereplő személyeknek, illetve e személyek részvételével üzemelő cégeknek a III. Kerületi Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn. q) 9 azoknak a személyeknek, akik korábban olyan cégnek voltak tagjai, amely cégnek a III. Kerületi Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn. (2) 10 Tilos közterületen a járműveket az eredeti rendeltetési céltól eltérően használni (ideiglenes szálláshely, raktár, elárusítóhely, reklámcélú ráépítmény, bontás- szerelési tevékenység). (3) 11 Mutatványos tevékenységre nem adható közterület-használati hozzájárulás. (4) 12 Jelen rendelet megszegőivel szemben a Közterület Felügyelet jogosult helyszíni bírság kiszabására. (5) 13 Zöldterületen terasz céljára kizárólag ideiglenes jelleggel, egyedi elbírálás alapján, külön szerződésben foglaltak szerint a Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: TVKB) 14 véleményezésével az alábbi feltételek teljesülése esetén adható közterület-használati hozzájárulás: a) amennyiben Használó a terasz céljára igénybe vett területtel megegyező nagyságú zöldterületet kialakít b) a terasz környezetében lévő zöldterületet gondozza, karban tartja 1 Pontosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés a) pontja 2 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör Megsemmisítette: 93/2007. (XI. 22.) AB határozat 4 Hatályon kívül helyezte: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés d) pontja 5 Hatályon kívül helyezte: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés d) pontja 6 Hatályon kívül helyezte: 33/2006. (VI. 22.) Ör Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör Módosította: 45/2005. (X. 28.) Ör. 1. (1) bekezdés 11 Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (2) bekezdés 1. pontja 13 Kiegészítette: 33/2006. (VI. 22.) Ör Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 7. (1) bekezdés 4

5 c) amennyiben az a) és b) pontban foglaltak nem teljesülnek, a használatba vett terület nagyságának megfelelő zöldterület kialakítási és a használatba vétel időtartamára vonatkozó gondozási költségekkel megegyező összeg kétszeresét a III. ker. Önkormányzat számlájára köteles befizetni. 5. A lakótelepeken szemétszállítási szerződéssel rendelkezők (Társasház, Lakásszövetkezet) részére a szemétszállítás zavartalan biztosítása céljából, lépcsőházanként legfeljebb egy gépkocsi parkolóhely méretű terület, parkolást gátló eszköz kihelyezésével, közterület használati hozzájárulás 1 alapján díjmentesen igénybe vehető. A közterület-használati hozzájárulás, közterület-használati díj 6. (1) 2 Közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a polgármester dönt. (2) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, egy évet meg nem haladó időtartamra adható, naptári év végéig. Kérelem alapján a Képviselőtestület ettől eltérő határozatot hozhat. (3) 3 Városképet befolyásoló közterület-használat (pl. pavilon) esetén a TVKB 4 véleménye is szükséges. (4) 5 A három napot nem meghaladó konténer tárolás céljára irányuló közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos eljárás ügyfélfogadási időben gyorsított ügyintézéssel történik az alábbiak szerint a) a kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt legkésőbb a közterület-használat megkezdése előtti napig kell benyújtani, b) a közterület használati díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, c) az érdemi határozatot a kérelem benyújtásának napján kell meghozni (1) A Használó a közterület-használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni. (2) A közterület-használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott időtartamra és módon kell megfizetni. (4) Egy évnél hosszabb időtartamú közterület-használat esetén a közterület-használati díjat legalább egy évre előre kell megfizetni. Ettől eltérő fizetési feltételt a Képviselőtestület jogosult megállapítani. (5) A Használó a közterület-használati díjat a) éves használat esetén negyedévente, a negyedév első hónapjának 10. napjáig, illetve az első részletet a hozzájárulás jogerőre emelkedését követő 5 napon belül, b) havi vagy napi használat esetén a hozzájárulás jogerőre emelkedését követő 5 napon belül, c) három napot nem meghaladó használat esetén a 6. (4) bekezdésben meghatározott időpontig köteles megfizetni. 8. (1) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott időtartam 7 lejáratától a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel kétszeresét kell megfizetni. (2) 8 Aki a belterületi 9 közterületet hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon, azt meghaladó mértékben használja, továbbá a jelen rendeletben megfogalmazott valamely egyéb kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el és maximum a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 16. (2) bekezdésében meghatározott összegű 10 pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület-használati díjfizetési, illetve a közterület eredeti állapotába történő helyreállításra vonatkozó kötelezettség alól. (3) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben a ténylegesen használt időtartamra és területre az egyébként irányadó díjtétel tízszerese is megállapítható Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés b) pontja 2 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 4. (1) bekezdés 3 Módosította: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés b) pontja 4 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 7. (2) bekezdés 5 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 4. (2) bekezdés 6 Módosította: 53/209. (XII. 18.) Ör Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés c) pontja 8 Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (1) bekezdés 3. pontja 9 Beiktatta: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 7. (3) bekezdés 10 Módosította: 45/2010. (IX. 5.) Ör. 2. (2) bekezdés 11 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés d) pontja 5

6 (4) 1 Aki közterületet reklámeszközzel hozzájárulás nélkül használja, azzal szemben a 13/2008. (IV. 7.) Ör. 6. számú mellékletében meghatározott maximum díjtétel tízszerese is megállapítható. (5) 2 Aki közterület-használati díjcsökkentésben vagy díjmentességben részesült, és a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott feltételeket nem tartja be, annak a közterület-használat megkezdésének időpontjára visszamenőleges hatállyal a közterület-használat után a rendelet díjtáblázata szerinti díjat kell megfizetni (1) 4 Közterület-használati hozzájárulás nélkül üzemképtelen jármű vagy gép közterületen csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig tárolható. (2) A rendeletsértő módon közterületet használó járművek, mobil reklámhordozók eltávolítása a tulajdonos kötelessége. (3) A rendeletsértő módon közterületet használó járműveket, mobil reklámhordozókat a Polgármesteri Hivatal a tulajdonos intézkedésének hiányában a tulajdonos (üzembentartó) költségére elszállíttatja és ellene szabálysértési eljárást kezdeményez. (4) A 9. (1), (2), (3) bekezdése a közterületet rendeletsértő módon használó külföldi rendszámú gépjárművekre is vonatkozik. 10. (1) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető: a) az önkormányzat által megrendelt építési és felújítási munkálatok b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység c) a III. kerület saját szervezetei (intézményei) és a kisebbségi önkormányzatok által szervezett rendezvények esetében d) 5 e) 6 a Fő téren és a térhez csatlakozó díszburkolattal ellátott utcaszakaszokon lévő teraszok után minimum Ft/hó/m2 díjig, amennyiben a terasz a tervtanács által jóváhagyott tervnek megfelelően kerül kialakításra. f) 7 a téli időszakban a síkosság mentesítésre szolgáló anyagok zárt konténerben történő elhelyezésére, g) 8 a vallási ünnepségek, h) 9 a jótékonysági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, sport, kulturális, hagyományőrző (-teremtő), gasztronómiai rendezvények, i) 10 pártok és társadalmi szervezetek által szervezett megmozdulások (pl. aláírásgyűjtés) esetén. (2) 11 Felvonulási terület, illetve építési állvány elhelyezésére a közterület-használat maximum hat hónap időtartamra és legfeljebb 100 m2 területre díjmentes, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a) a felvonulási területet iparosított technológiával épített lakóépületek felújításához kívánják igénybe venni, b) az épület színezésére a Főépítész Irodával egyeztetett formában kerül sor, c) a felújítás során az épület energia-besorolása magasabb kategóriába kerül. d) reklámháló elhelyezése esetén a 13/2008. (IV. 7.) Ör. rendeletnek 13. és a 17. -nak megfelelő hozzájárulás beszerzése. (3) 12 A rendeletben nem szabályozott közterület-használat, valamint egyedi közterület-használati díj megállapítására vonatkozó méltányossági kérelmek esetén az egyedi közterület-használati díj megállapítása ügyében a TVKB javaslata alapján a Polgármester dönt (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik 15 : 1 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör Beiktatta: 23/2010. (IV. 28.) Ör Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (1) bekezdés 3. pontja 4 Módosította: 31/2010. (VII. 12.) Ör Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (2) bekezdés 3. pontja 6 Módosította: 7/2011. (III. 1) Ör Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 8 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 9 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 10 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 11 Beiktatta: 23/2010. (IV. 28.) Ör Módosította: 7/2011. (III. 1.) Ör Hatályon kívül helyezte: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (3) bekezdés b) pontja 14 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör Módosította: 27/2010. (VI. 4.) Ör. 3. (2) bekezdés a) pontja 6

7 a) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatt, b) a közterület-használati hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az azzal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt, c) ha a Használó a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. (2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnésével 1 egyidejűleg a Használót kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben a Használó e kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a 9. (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a Használó által már befizetett közterülethasználati díj időarányos részét vissza kell fizetni. A közterület-használatával kapcsolatban felmerült egyéb költségek a Használót terhelik. (4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Használó a közterülethasználati hozzájárulásban meghatározott időtartamnál rövidebb ideig kívánja a közterületet használni, és ezt a használat befejezését megelőzően bejelenti. Zöldterületekre és a közterületek rendjére vonatkozó egyéb szabályok (1) A közhasználatú zöldterületet, létesítményeket, berendezéseket a rendeltetésének megfelelő célra és módon, állaguk sérelme, illetve mások nyugalmának megzavarása nélkül bárki díjmenetesen használhatja. (2) Tilos a közterületeken a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket a rendeltetéstől eltérő módon használni és beszennyezni. (3) Tilos a növényzet és a zöldterületek elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak építményeinek, berendezéseinek bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása vagy szakszerűtlen kezelése. Tilos továbbá az önkormányzat hozzájárulása nélkül közhasználatú zöldterületekre, közterületre közlekedést akadályozó tárgyat, eszközt elhelyezni. (4) Tilos a zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytatni, illetve közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesíteni, ott életvitelszerűen tartózkodni. (5) Tilos közterületen zaklató, másokat zavaró módon szórólapot osztogatni. (6) Közterületen kolduló tevékenység nem folytatható. (7) Közterületen szemetet, hulladékot, cigarettacsikket csak az erre a célra rendszeresített tartóedényekbe lehet dobni. (8) Tilos az önkormányzati tulajdonban lévő közterületen és zöldfelületen szilárd és folyékony hulladékot, törmeléket vagy használaton kívüli tárgyakat lerakni. (9) Járművel, kerékpárral csak a zöldterületek és zöldfelületek erre a célra kijelölt útjain lehet közlekedni. (10) Közterületen vagy közterületre történő kihatással porral járó építési tevékenységet másokat zavaró módon folytatni nem lehet. Építésnél, bontásnál, tatarozásnál, a burkolat felbontásánál meg kell akadályozni a) a keletkező por elterjedését, b) a sárfelhordást. Az a) pont esetén az ingatlan tulajdonosa (építtető), a b) pont esetén tetten éréskor a sárfelhordás okozója, egyéb esetben az ingatlan tulajdonosa (építtető) a felelős. (11) Zöldterületre, közterületi zöldfelületen lévő gyepfelületre, vagy zöldterületnek kialakított felületre gépkocsival vagy más járművel behajtani, parkolni tilos, kivéve a gyephézagos és gyeprácsos felületeket. (12) A zöldterületen lévő közkifolyó, kút jármű vagy más tárgy tisztítására nem használható. (13) Közterületen lévő zöldterületen labdajátékokat folytatni csak az arra kijelölt helyen és mások testi épségére figyelemmel lehet. (14) A játszóterek játék felszereléseit csak 14 éven aluli gyermekek használhatják. (15) Játszótéren dohányozni tilos, és a játszótérre ebet bevinni tilos. (16) Tilos közterületen göngyöleget tárolni. (17) A téli időszakban a síkosság-mentesítésre szolgáló anyagok tárolására elhelyezett zárt konténer fa mellett csak 1,5 méteres távolságon kívülre helyezhető el (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti eljárásban hozott döntés ellen jogorvoslatnak van helye. Az Ötv. 11. (2) bekezdése szerint a döntés ellen a Képviselőtestülethez lehet fellebbezést benyújtani. A Képviselőtestület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a határozat közlésétől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni. 1 Módosította: 27/2010. (VI. 4.) Ör. 3. (2) bekezdés b) pontja 2 Beiktatta: 23/2008. (VI. 5.) Ör Beiktatta: 23/2008. (VI. 5.) Ör Számozását módosította: : 23/2008. (VI. 5.) Ör. 5. 7

8 (2) 1 Fellebbezés esetén a képviselőtestületi előterjesztéshez a TVKB véleménye is szükséges, amennyiben az ügyet előzetesen véleményezte. Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazásában: Mozgóárusítás: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusító hely Közutak nem közlekedési célú igénybevétele: közterületen végzett közműépítési, vagy fenntartási munka nyomvonala Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű: a 3500 kg-ot meghaladó össztömegű jármű (autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény), illetve a 9 főnél több személy szállítására alkalmas busz Üzem- és/vagy forgalomképtelen jármű 4 : - az a jármű, amely műszaki állapota miatt üzemképtelen - az a jármű, amely egyedi azonosító jellel (rendszám) nem rendelkezik - az a jármű, amely nem rendelkezik érvényes okmányokkal: a) tulajdonos nevére írt érvényes forgalmi engedély b) érvényes műszaki vizsga c) érvényes zöldkártya d) súlyadó befizetése Mobil reklámhordozó 5 : olyan forgalomképes gépjármű, amelyiknek kizárólagos funkciója a reklámfelület hordozása, továbbá forgalomképtelen vontatmány, utánfutó, lakókocsi, melynek felületén reklámcélú hirdetmény található, illetve reklámtábla vagy reklámtárgy elhelyezésére alkalmas felépítmény került elhelyezésre. Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. Záró rendelkezések 15. (1) 6 Az ÓBVSZ 22. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: Reklámhordozókat közterületen, illetőleg telken elhelyezni a kör alaprajzú hidetőoszlopok, a hirdetőtáblák, a mobil megállító táblák, totemoszlopok és a (4) bekezdés szerinti kivételekkel nem lehet. (2) Az ÓBVSZ 22. (2) bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik: Közterületen hirdetőoszlop és hirdetőtábla nem helyezhető el. (3) Az ÓBVSZ 22. (3) bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik: A hirdetőoszlopok (1) bekezdés szerinti befoglaló méretének átmérője a közmű műtárgyak lejáróaknái fölé telepített hirdetőoszlopok kivételével 150 cm-nél nem lehet nagyobb, magassága 4,0 m-nél nem lehet magasabb. (4) Az ÓBVSZ 22. (4) bekezdés első két mondata az alábbiak szerint változik: Lakossági tájékoztató hirdető-berendezés külön terv szerint, - egységesített megjelenésű reklámcélú berendezések alkalmazásával elhelyezhető. Az ilyen hirdető-berendezésnek tartalmaznia kell a körzet tájékoztató térképét, valamint tartalmazhat az egyes épületekben lévő különböző lakossági szolgáltatásokat nyújtó céghirdetményeket, az e célra rendszeresített azonos méretben meghatározott céghirdetőtáblák alkalmazásával. (5) Az ÓBVSZ 22. (9) bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik: Megállító-tábla a közterületen csak a vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató rendeltetési egység bejáratának 3 m-es körzetében vagy a vendéglátó teraszon helyezhető el, ha magassága nem nagyobb 1,0 m-nél, szélessége 0,75 m-nél, a 0,5 m mélységlábbal együtt. 1 Módosította: 7/2011. (III. 1.) Ör Számozását módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör Módosította: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés d) pontja 4 Módosította: 45/2005. (X. 28.) Ör Beépítette: 45/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 1/2006. (II. 24.) Ör. 2. 8

9 16. (1) 1 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes, korábban kiadott közterülethasználati (hatósági) hozzájárulás alapján folytatott közterület-használatra és visszavonására a jelen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekre Budapest Főváros Közgyűlésének a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) számú önkormányzati rendelete előírásait kell alkalmazni. (3) 2 (4) 3 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. jegyző polgármester 1 Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (1) bekezdés 3. pontja 2 Hatályon kívül helyezte: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 9. c) pontja 3 Beiktatta: 42/2009. (IX. 30.) Ör. 1. 9

10 Csobánka tér díszburkolattal ellátott része Fő tér Péter-Pál templom környezete Szentlélek tér (díszburkolattal ellátott területe) Szakrális célokat szolgáló templomok környezete Árpád fejedelem útja melletti (17977/2) hrsz Bécsi út (Viador utca Perényi út közötti szakasz) Csobánka tér (díszburkolaton kívüli terület) I.(kiemelt) közterületi kategória II. (minősített) közterületi kategória 2 Fő térhez csatlakozó, díszburkolattal ellátott utcaszakaszok Heltai Jenő tér Pethe Ferenc tér Római tér Mátyás király út a Szentendrei és a Rákóczi utca közötti szakasza Szentlélek tér egyéb területe (ami nem tartozik az I. kategóriába) Dugovics Titusz tér és környezete Hunor u. (cella trichova és környéke) 30/2004. (VII. 1.) Ör sz. melléklete Szépvölgyi út Lajos utca Nagyszombat utca Kecske utca Kecske köz által határolt terület 1. Egyéb, az I. és II. kategóriába nem tartozó terület III. (általános) közterületi kategória 3 2. a 2. számú melléklet 4/g. pontja esetében a Hajógyári Szigeten az önkormányzati tulajdonban lévő védett közpark területe 1 Számozását módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés e) pontja 2 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 9. (1) bekezdés 3 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 9. (1) bekezdés 10

11 Övezeti kategóriák díjtáblázata* 30/2004. (VII. 1.) Ör. 2. sz. melléklete 1 Tevékenység I. (kiemelt) osztály II. (minősített) Osztály III. (általános) osztály 1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek a) pavilon 12 m 2 -ig Tiltott Ft/hó/m Ft/hó/m 2 12 m 2- től vendéglátó Tiltott Ft/hó és Ft/hó és 12 m 2 felett 2415 Ft/hó/m 2 12 m 2 felett 1260 Ft/hó/m 2 12 m 2 -től egyéb Tiltott 12 m 2 felett 1260 Ft/hó/m 2 12 m 2 felett 630 Ft/hó/m 2 b) árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány, elárusító pult (max. 3 m 2 ) ba) képeslap, könyv Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 bb) zöldség, gyümölcs, virág Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m2 bc) csomagolt édesség, pirított magok, pattogatott és főtt kukorica, jégkrém, fagylalt, sült tök, sült gesztenye, vattacukor Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m2 bd) zsűrizett iparművészeti termék Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 c) idényjellegű árusítás (pl. dinnye) Tiltott 140 Ft/nap/m 2 80 Ft/nap/m 2 d) fenyőfa árusítás Tiltott 200 Ft/nap/m Ft/nap/m 2 e) alkalmi árusítás ünnepek előtti vásár Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 heti vásár és piac Tiltott 115 Ft/nap/m 2 55 Ft/nap/m 2 f) vendéglátás előkert, terasz Ft/hó/m Ft/hó/ m Ft/hó/ m 2 büfé Ft/hó/ m Ft/hó/ m Ft/hó/ m 2 sörsátor = 99 m 2 -ig Ft/hó/ m Ft/hó/ m Ft/hó/ m 2 = 100 m 2 -től 299 m Ft és Ft és Ft és -ig 99 m 2 felett Ft/hó/m 2 99 m 2 felett Ft/hó/m 2 99 m 2 felett Ft/hó/m 2 = 300 m Ft és Ft és Ft és -től 299 m 2 felett 945 Ft/hó/m m 2 felett 790 Ft/hó/m m 2 felett 590 Ft/hó/m 2 g) film és televízió felvétel 2000 Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 h) portrérajzolás Tiltott 1575 Ft/nap 840 Ft/nap i) reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények j) gépjárműből történő engedélyezett árusítás Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/hó/ m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 2. Árubemutatások * d) árubemutató Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 e) üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 3. Szórakoztató tevékenységek** a) mutatványos Tiltott 200 Ft/nap/m 2 b) lovasfogat Tiltott Ft/hó/fogat c) pónilovaglás Tiltott Ft/ló d) bringó hintó Tiltott Ft/hó/hintó e) elektromos játék Tiltott Ft/hó/játék Ft/hó/játék f) hőlégballon Ft/nap/ballon g) tűzijáték Ft/m 2 1 Módosította: 7/2011. (III. 1.) Ör

12 4. Kulturális és sportesemények *** a) ideiglenesen kiépített színpad és egyéb elkerített terület 65 Ft/nap/m 2 40 Ft/nap/m 2 20 Ft/nap/m 2 b) karitatív tevékenység, közérdekű szolgáltatás 20 Ft/nap/m 2 c) kapcsolódó vendéglátó Tiltott 1365 Ft/nap/m2 d) kapcsolódó kereskedelmi Tiltott 685 Ft/nap/m2 e) kapcsolódó szórakoztató Tiltott 475 Ft/nap/m2 f) kapcsolódó ideiglenes szálláshely (sátorhely) Tiltott 20 Ft/nap/m2 g) VI.1-IX.15. közötti időszakban megrendezésre kerülő, egybefüggően több, de legfeljebb 8 napon át tartó kulturális fesztiválok Ft/nap/m2 5. Tömegmegmozdulások *** ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény és egyéb elkerített terület 580 Ft/nap/m 2 6. Építési-szerelési munkálatok **** (Építési törmelék elhelyezése csak konténerben engedélyezhető!) a) építési konténer elhelyezése Ft/nap/db Ft/nap/db Ft/nap/db b) építési anyag tárolása 480 Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 c) felvonulási terület 200 Ft/nap/m Ft/nap/m 2 60 Ft/nap/m 2 7. Üzemképtelen jármű Tiltott Tiltott Ft/hó/db 8. Mezőgazdasági hasznosítás Tiltott Tiltott 105 Ft/év/m 2 9. Őrzött parkoló Tiltott 125 Ft/hó/m 2 55 Ft/hó/m Közművek felszíni létesítményeinek elhelyezése Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Parthasználat Ft/fm/hó 12. Egyéb egyedi elbírálás alapján 13. Ingatlan melletti közterület rendezési tervtől eltérő használata 14. Szolgáltatás, kereskedelem Vendéglátás Tiltott Ft/hó/m Ft/hó/m 2 Tiltott Egyedi elbírálás alapján Egyedi elbírálás alapján 15. Üzemanyagtöltő állomás Tiltott Egyedi elbírálás alapján Egyedi elbírálás alapján 16. Pavilonnal határos közterület vagyon-védelmi, ill. tárolás miatti nem kereskedelmi célú használata Tiltott Ft/hó/m2 840 Ft/hó/m2 * A rendeletben és a díjtáblázatban tiltottként feltüntetett tevékenységeknél, hozzájárulás nélküli használat esetén az azonos tevékenységre vonatkozó legmagasabb díjosztályban meghatározott díjat kell irányadó díjtételként figyelembe venni. ** A rendelet 4. (3) bekezdése figyelembevételével. *** Kulturális és sportesemények, valamint tömegmegmozdulások alatt a rendezvényhez kapcsolódó vendéglátó és szórakoztató tevékenységekre napi közterület-használati díjként a díjtáblázat adott pontjaiban szereplő havidíjak napidíjra lebontott összegének kétszerese állapítható meg. ***** A 6. pontban szereplő Építési-szerelési munkálatok díjtételnél a 15 napot meghaladó igénybevétel esetén a teljes időtartamra a táblázatban szereplő díj kétszeresét kell megállapítani. 12

13 3. sz. melléklet 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest Fő tér Ft illetékbélyeg helye Gazdasági társaságok esetében: KÉRELEM Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használathoz Igénylő neve:.. Telefon:... Címe:... Bankszámla száma:..... Számlavezető Fiók neve: Cégjegyzékszáma:.... Adóigazgatási azonosító száma:.... Aláírásra jogosult:.. Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén: Igénylő neve:... Telefon:. Lakcíme:.. Születési hely és idő:. Személyi ig. szám:... Anyja neve: Adóigazgatási azonosító száma:... Vállalkozói igazolvány száma: Bankszámla száma: Számlavezető Fiók neve: Használat ideje:... év hó... nap-tól..... év hó.. nap-ig A közterület-használat célja:.. A kért közterület nagysága:.... m2 vagy... db A kért közterület helyének pontos leírása: A kért területre előzőleg kiadott engedély száma:. A közterület-használat során kíván-e olyan tevékenységet végezni, amely veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okoz: igen nem A kérelmező tudomásul veszi, hogy - a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is, hogy aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja, az 59/1995.(X.20.) Főv. Kgy. önkormányzati rendelet alapján szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható - csak az általa igényelt nagyságú közterületet használhatja - a közterületen csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott termékek árusíthatók - a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelete szerint a közterület használatáért a közterület-használati hozzájárulás jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni a közterület tényleges használatára tekintet nélkül - a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt lemondhat a fellebbezésről, így ellenérdekű ügyfél hiányában, a hozzájárulás a közlés napján jogerős és végrehajtható. Budapest, hó nap kérelmező aláírása Kérem, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! 1 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 9. (3) bekezdés 13

14 A kérelemhez az igénylőnek az alábbiakat kell csatolnia: 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés ) egyszerű másolatát. 2. Az igényelt területre vonatkozó hivatalos helyszínrajzot. 3. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen. 4. Az elhelyezni kívánt létesítmény, elárusító asztal leírását és műszaki rajzát Ft értékű illetékbélyeget 6. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagjainak, ill. alkalmazottainak nevét és lakcímét. 7. Gazdasági társaságok esetében bankszámlaszerződés és aláírási címpéldány egyszerű másolatát. 8. Amennyiben a közterület-használat során olyan tevékenységet végez, amely veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okoz szabadidős zajforrás esetén a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti űrlapot, közterületi rendezvény esetén a zajvédelmi adatlapot. 9. Közúti igénybevétel esetén a 3. pontban leírt helyszínrajzon túl a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. Forgalomtechnikai Főosztályán (VIII., Szabó Ervin tér 2.). 10. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén városképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt fotót kell becsatolni. 14

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(IX.30.) rendelete a közterület használat szabályairól Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Kékkút Község

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet A közterület használat szabályairól és díjáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Közterületekről Szentimrefalva Község

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 29/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Előterjesztés 1. melléklete

Előterjesztés 1. melléklete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Előterjesztés 1. melléklete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közterületek használatának rendjéről és a közterület-használati díjakról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz.

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1512005(X.28.) KT. sz. rendelete a közterület használat szabályairól (egységes szerkezetben)

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Az előterjesztés 1/A. számú melléklete A változat /2012. (.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. I. Fejezet Bevezetés. 1. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. I. Fejezet Bevezetés. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. ( X.21.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

1. A közterület-használat szabályai

1. A közterület-használat szabályai Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6. Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

24/2007.(VI.6.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról

24/2007.(VI.6.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2008. (VI.30.), 25/2011.(V.31.), 6/2012. (II. 14.), 22/2012. (V. 30.) /az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról 2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T. 3/2008. (I.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T. 3/2008. (I.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T 3/2008. (I.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete. a közterületek védelméről

G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete. a közterületek védelméről G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a közterületek védelméről Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletének megfelelően módosul.

A R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletének megfelelően módosul. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 4/2012. ( I.31.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról,

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezéséről, a közterületetek használati díjáról, az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2006. (XII.5.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat

Részletesebben

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kaposmérő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004.(V.1.) r e n d e l e t e a közterület használatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2004.(XII.1.), az 5/2008. (VII.1.), 8/2008.(VIII.28.),

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelet módosításáról

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK IV. HIBAJAVÍTÁS

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól melyet a 11/2011. (IV.5) számú önkormányzati rendelet módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben