Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ör.) az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Ör. 1. (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: A belterületi földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területén a használat után amennyiben az nem az önkormányzat tulajdonát képezi közterület-használati díj nem állapítható meg. 2. (1) Az Ör. 3. (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 6. (4) bekezdésben foglalt eset kivételével a használat megkezdése előtt legfeljebb 30 nappal, de legkésőbb 15 nappal a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt. (2) Az Ör. 3. -a az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Azokban az esetekben, ahol az ingatlan meglévő utcafronti kerítése a korábban (telekszabályozással, stb.) kialakított közterületre nyúlik be, és a meglévő telekhatárok megváltoztatására szabályozási terv nem készül, valamint az önkormányzat a területen út/közműépítést nem tervez, az ingatlan-nyilvántartás szerinti közterületi határvonal és a meglévő kerítés által határolt közterületrész használatára ideiglenes jelleggel, maximum 5 éves időtartamra díjmentesen közterület használati hozzájárulás adható, amennyiben a Használó a terület gondozását, karbantartását vállalja. 3. Az Ör. 4. (1) bekezdés e) pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: A KSZT elkészültéig, az érintett területen már meglévő pavilon, épület esetében az engedélyezett formában csak az illetékes szakbizottságok véleményének figyelembevételével folytatható a közterület-használat. 4. (1) Az Ör. 6. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a polgármester dönt. (2) Az Ör. 6. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) A három napot nem meghaladó konténer tárolás céljára irányuló közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos eljárás ügyfélfogadási időben gyorsított ügyintézéssel történik az alábbiak szerint a) a kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt legkésőbb a közterület-használat megkezdése előtti napig kell benyújtani, b) a közterület használati díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, c) az érdemi határozatot a kérelem benyújtásának napján kell meghozni. 5. Az Ör. 7. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 7. (1) A Használó a közterület-használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni. 1 Elfogadva: december 16.

2 (2) A közterület-használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott időtartamra és módon kell megfizetni. (4) Egy évnél hosszabb időtartamú közterület-használat esetén a közterület-használati díjat legalább egy évre előre kell megfizetni. Ettől eltérő fizetési feltételt a Képviselőtestület jogosult megállapítani. (5) A Használó a közterület-használati díjat a) éves használat esetén negyedévente, a negyedév első hónapjának 10. napjáig, illetve az első részletet a hozzájárulás jogerőre emelkedését követő 5 napon belül, b) havi vagy napi használat esetén a hozzájárulás jogerőre emelkedését követő 5 napon belül, c) három napot nem meghaladó használat esetén a 6. (4) bekezdésben meghatározott időpontig köteles megfizetni. 6. Az Ör. 8. -a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Aki közterületet reklámeszközzel hozzájárulás nélkül használja, azzal szemben a 13/2008. (IV. 7.) Ör. 6. számú mellékletében meghatározott maximum díjtétel tízszerese is megállapítható. 7. (1) Az Ör. 10. (1) bekezdése az alábbi f)-i) pontokkal egészül ki: (1) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető: f) a téli időszakban a síkosság mentesítésre szolgáló anyagok zárt konténerben történő elhelyezésére, g) a vallási ünnepségek, h) a jótékonysági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, sport, kulturális, hagyományőrző (-teremtő), gasztronómiai rendezvények, i) pártok és társadalmi szervezetek által szervezett megmozdulások (pl. aláírásgyűjtés) esetén. (2) Az Ör. 10. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A rendeletben nem szabályozott közterület-használat, valamint egyedi közterülethasználati díj megállapítására vonatkozó méltányossági kérelmek esetén az egyedi közterülethasználati díj megállapítása ügyében a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt. 8. Az Ör a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 12. (1) A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni a) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatt, b) a közterület-használati hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az azzal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt, c) ha a Használó a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. (2) A közterület-használati hozzájárulás visszavonásával egyidejűleg a Használót kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben a Használó e kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a 9. (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a Használó által már befizetett közterület-használati díj időarányos részét vissza kell fizetni. A közterület-használatával kapcsolatban felmerült egyéb költségek a Használót terhelik. (4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Használó a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott időtartamnál rövidebb ideig kívánja a közterületet használni, és ezt a használat befejezését megelőzően bejelenti. 2

3 9. (1) Az Ör. 1/a. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. (2) Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul. (3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 10. (1) Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a december 31-éig érvényes közterület-használati hozzájárulások megújítása esetén is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Ör. a) 4. (1) bekezdés e) pontjában a Kereskedelmi és Közellátási Ügy szövegrész helyébe az Igazgatási Fő Kereskedelmi és Közellátási Osztálya szövegrész lép, b) 5. -ában a megállapodás kifejezés hozzájárulás kifejezésre módosul, c) 8. (1) bekezdésben a hozzájárulás érvényének szövegrész helyébe a hozzájárulásban meghatározott időtartam szövegrész lép, d) 8. (3) bekezdésben a tízszeresét kell megállapítani szövegrész helyébe tízszerese is megállapítható szövegrész lép, e) 1/a. számú mellékletének számozása 1. számú mellékletre módosul. (3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ör.: a) 3. (3) bekezdése, b) 11. -a. (4) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. 11. Jelen rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Bús Balázs polgármester 3

4 53/2009. (XII. 18.) Ör. 1. számú melléklete [30/2004. (VII. 1.) Ör. 1/a. melléklete] II. (minősített) közterületi kategória Árpád fejedelem útja melletti (17977/2) hrsz Bécsi út (Viador utca Perényi út közötti szakasz) Csobánka tér (díszburkolaton kívüli terület) Fő térhez csatlakozó, díszburkolattal ellátott utcaszakaszok Heltai Jenő tér Pethe Ferenc tér Római tér Mátyás király út a Szentendrei és a Rákóczi utca közötti szakasza Szentlélek tér egyéb területe (ami nem tartozik az I. kategóriába) Dugovics Titusz tér és környezete Hunor u. (cella trichova és környéke) Szépvölgyi út Lajos utca Nagyszombat utca Kecske utca Kecske köz által határolt terület III. (általános) közterületi kategória 1. Egyéb, az I. és II. kategóriába nem tartozó terület 2. a 2. számú melléklet 4/g. pontja esetében a Hajógyári Szigeten az önkormányzati tulajdonban lévő védett közpark területe 4

5 [30/2004. (VII. 1.) Ör. 2. melléklete] 53/2009. (XII. 18.) Ör. 2. számú melléklete Tevékenység 4. Kulturális és sportesemények a) ideiglenesen kiépített színpad és egyéb elkerített terület b) karitatív tevékenység, közérdekű I. (kiemelt) II. (minősített) III. (általános) 60 Ft/nap/m 2 40 Ft/nap/m 2 20 Ft/nap/m 2 20 Ft/nap/m 2 szolgáltatás c) kapcsolódó vendéglátó Tiltott Ft/nap/m2 d) kapcsolódó kereskedelmi Tiltott 650 Ft/nap/m2 e) kapcsolódó szórakoztató Tiltott 450 Ft/nap/m2 f) kapcsolódó ideiglenes szálláshely (sátorhely) g) VI.1.-IX.15. közötti időszakban megrendezésre kerülő, egybefüggően több, de legfeljebb 8 napon át tartó kulturális fesztiválok Tiltott 20 Ft/nap/m Ft/nap/m2 Tevékenység 16. pavilonnal határos közterület vagyon-védelmi, ill. tárolás miatti nem kereskedelmi célú használata I. (kiemelt) II. (minősített) III. (általános) Tiltott Ft/hó/m2 800 Ft/hó/m2 5

6 53/2009. (XII. 18.) Ör. 3. számú melléklete [30/2004. (VII. 1.) Ör. 3. melléklete] Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest Fő tér Ft illetékbélyeg helye KÉRELEM Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használathoz Gazdasági társaságok esetében: Igénylő neve:.. Telefon:... Címe:... Bankszámla száma:..... Számlavezető Fiók neve: Cégjegyzékszáma:... Adóigazgatási azonosító száma:.. Aláírásra jogosult:.. Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén: Igénylő neve:. Telefon:. Lakcíme: Születési hely és idő:. Személyi ig. szám:... Anyja neve:..... Adóigazgatási azonosító száma:... Vállalkozói igazolvány száma: Bankszámla száma:... Számlavezető Fiók neve:... Használat ideje: év...hó nap-tól.... év.....hó nap-ig A közterület-használat célja:. A kért közterület nagysága:.. m2 vagy.. db A kért közterület helyének pontos leírása:..... A kért területre előzőleg kiadott engedély száma: A közterület-használat során kíván-e olyan tevékenységet végezni, amely veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okoz: igen nem A kérelmező tudomásul veszi, hogy - a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is, hogy aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja, az 59/1995.(X.20.) Főv. Kgy. önkormányzati rendelet alapján szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható - csak az általa igényelt nagyságú közterületet használhatja - a közterületen csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott termékek árusíthatók - a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelete szerint a közterület használatáért a közterület-használati hozzájárulás jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni a közterület tényleges használatára tekintet nélkül - a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt lemondhat a fellebbezésről, így ellenérdekű ügyfél hiányában, a hozzájárulás a közlés napján jogerős és végrehajtható. Budapest, hó nap kérelmező aláírása Kérem, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! 6

7 A kérelemhez az igénylőnek az alábbiakat kell csatolnia: 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés ) egyszerű másolatát. 2. Az igényelt területre vonatkozó hivatalos helyszínrajzot. 3. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen. 4. Az elhelyezni kívánt létesítmény, elárusító asztal leírását és műszaki rajzát Ft értékű illetékbélyeget 6. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagjainak, ill. alkalmazottainak nevét és lakcímét. 7. Gazdasági társaságok esetében bankszámlaszerződés és aláírási címpéldány egyszerű másolatát. 8. Amennyiben a közterület-használat során olyan tevékenységet végez, amely veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okoz szabadidős zajforrás esetén a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti űrlapot, közterületi rendezvény esetén a zajvédelmi adatlapot. 9. Közúti igénybevétel esetén a 3. pontban leírt helyszínrajzon túl a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. Forgalomtechnikai Főán (VIII., Szabó Ervin tér 2.). 10. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén városképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt fotót kell becsatolni. 7

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e a közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, a Szentkirály Napja rendezvényen

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J(: l,, l "t. t,...i_::_l_. szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben