ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA"

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 65/A. (2) bekezdésében valamint Budapest Főváros Közgyűlésének a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelete 2. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a következőket rendeli el: ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA 1. E rendelet célja Budapest Főváros Közgyűlésének a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelete (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit alapul véve, annak végrehajtására és keretei között, a helyi sajátosságoknak megfelelően azon helyi szabályok megállapítása, amelyek révén a városképi, városrendezési, környezetvédelmi, ellátási, kulturális és közlekedésbiztonsági szempontoknak megfelelve Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Rákosmente polgárai és a közterületet használók érdekeinek összhangját megteremti és érvényesíti. A RENDELET HATÁLYA 2. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi közterületre. (2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület: a) az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott földrészlet, vagy b) a földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott része. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületek nyilvános jegyzékét Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 52/2004. (X. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza. HATÁSKÖRI SZABÁLYOK 3. 1/11

2 (1) A közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés önkormányzati hatósági ügy, és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) ruházza át. (2) A díjfizetési mentességről, illetve kedvezményről szóló döntés önkormányzati hatósági ügy, és a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (3) A pótdíjfizetésre kötelezésről szóló döntés önkormányzati hatósági ügy, és mint ilyen a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (3a) 1 (4) A polgármester által az (1)-(3) bekezdésekben foglaltak alapján átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Képviselőtestület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságtól lehet kérni. (4a) 2 (5) 3 A polgármesternek döntése során a R. és e rendelet szabályait kell alkalmaznia. A polgármester, illetve a Képviselő-testület eljárására a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) és az illetékekről szóló évi XCIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A KÖZTERÜLET HASZNÁLATA ÉS A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÁS 4. (1) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni a R. 4. (2) bekezdésében foglaltakon felül a) szolgáltató tevékenység helyéül szolgáló építmény létesítéséhez, fennmaradásához, árusításra szolgáló asztal, guruló kocsi, állvány és egyéb eszköz elhelyezéséhez, mindezek helyszíni tárolásához és használatához, 1 Hatályon kívül helyezte Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tiltott, közösségellenes magatartásokat meghatározó rendeleteinek módosításáról szóló 48/2012. (XII.17.) rendelete (a továbbiakban: tkm. Ör.) 5. - a. Hatálytalan: december 18-tól. 2 Hatályon kívül helyezte a tkm. Ör. 5. -a. Hatálytalan: december 18-tól. 3 Módosítva: 17/2012. (IV. 27.) Ör. 7. (4) bekezdése alapján. Hatályos: május 1-jétől. 2/11

3 b) fenyőfa árusításához, idényjellegű gyümölcsök és zöldségek, illetve fagyasztott élelmiszerek mozgóboltként használt járműről történő árusításához, valamint karácsony és húsvét előtti vásáron árusító tevékenység folytatásához, az ünnepet megelőző három hétben, c) vendéglátó egységhez kapcsolódó terasz, előkert létesítéséhez, fennmaradásához, sörsátor állításához, fennmaradásához, valamint reklámcélú rendezvények megtartásához, d) film- és televíziós felvétel készítéséhez, amennyiben az a közúti vagy a gyalogos forgalmat jelentős mértékben akadályozza, e) 841 mm x 1189 mm (a továbbiakban: A0-s) felületnél kisebb hirdetőfelületű hirdető berendezés és reklámhordozó létesítéséhez, fennmaradásához, illetve árubemutató vagy más célt szolgáló vitrin elhelyezéséhez, fennmaradásához, f) szerelési munkához szükséges állvány elhelyezéséhez, építőanyag, illetve építőanyag, építési törmelék és lom tárolásához használt konténer elhelyezéséhez, g) műalkotásnak nem minősülő jel és jelkép határozott idejű, illetve végleges elhelyezéséhez, fennmaradáshoz, h) zöldség és gyümölcs üzlethelyiségen kívüli, legfeljebb 15 m 2 közterületet foglaló kirakodott árusításához, illetve zöldség és gyümölcs üzlethelyiséghez kapcsolódó, annak homlokzatával érintkező legfeljebb 5 m 2 közterületet foglaló kirakodott árusításához, i) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű mellékútvonalon történő, 10 napot meghaladó, de legfeljebb 90 napig tartó elhelyezéséhez, kivéve a (2) bekezdés f) pontjában foglalt esetben. (2) A R. 5. (1) bekezdésében meghatározottakon felül nem adható közterület-használati hozzájárulás a) zöldség és gyümölcs üzlethelyiségen kívüli, kirakodott árusításához, amennyiben a használt közterület nagysága a 15 m 2 -t meghaladja, illetve zöldség és gyümölcs üzlethelyiséghez kapcsolódó, annak homlokzatával érintkező közterületen történő kirakodott árusításához, amennyiben a használt közterület nagysága az 5 m 2 -t meghaladja, b) bolhapiac tartásához, c) büfékocsiból történő árusításhoz, kivéve karácsony és húsvét előtti vásár esetén, az ünnepet megelőző három hétben, d) az I. kategóriába sorolt közterületen építményen kívüli árusításhoz, árubemutató kirakodásához, kivéve karácsony és húsvét előtti vásár esetén, az ünnepet megelőző három hétben, e) A0-s hirdetőfelületű vagy annál nagyobb hirdető berendezés és reklámhordozó, különösen óriásplakát létesítéséhez, építéséhez, f) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű főútvonalon vagy tömegközlekedés által használt mellékútvonalon történő elhelyezéséhez, 3/11

4 g) gépjárművek parkolását, illetve közlekedését akadályozó tárgyak elhelyezéséhez, h) a tartozás kiegyenlítéséig annak a kérelmezőnek, akinek e rendelet hatályba lépését követően közterület-használati díjtartozása keletkezett, illetve annak sem, aki az e rendelet hatályba lépését követően és a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban bármilyen időtartamban és módon a közterületet jogszerűtlenül használta. A jogszerűtlen közterülethasználat miatti tilalomtól különös méltánylást érdemlő érdek fennállása esetén el lehet tekinteni. (3) A közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű fogalmának meghatározására, a közterületen való közterület-használati hozzájárulás nélküli (10 napot meg nem haladó) tárolhatóságára, illetve a jogszerűtlenül tárolt jármű elszállítására, tárolására és értékesítésére a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet rendelkezései az irányadóak. (4) Az Önkormányzat szervezésében, illetve hozzájárulásával megtartott rendezvényen a (2) bekezdésben valamint a R. 5. (1) bekezdésében tiltott tevékenységekre is adható közterülethasználati hozzájárulás, feltéve, hogy a tevékenység a rendezvény céljaival összeegyeztethető. (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek kategóriába sorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELMEZÉSE 5. (1) Mutatványos tevékenységgel összefüggő kérelem esetén a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek a R. 6. (6) bekezdésében foglaltakon felül tartalmaznia kell a tevékenységhez használt berendezés biztonságos működését tanúsító, érvényes okiratot. (2) A közterületen elhelyezett létesítmény esetében a közterület-használati hozzájárulást és a közterület-használati díjat a létesítmény tulajdonosának kell beszereznie, illetve megfizetnie, függetlenül attól, hogy ő használja azt, vagy másnak adja használatba, avagy használaton kívül helyezi. (3) A kérelmezőnek a kérelméhez nem kell csatolnia a közterület-használati díjtartozásról szóló igazolást. A díjtartozás fennállását a hozzájárulást kibocsátó hatóság hivatalból vizsgálja. (4) A kérelmezőnek a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű elhelyezése esetében csak akkor kell a R. 6. (6) bekezdésének c) pontja szerinti helyszínrajzot csatolnia, ha a járművet nem kiépített parkolóban, hanem a KRESZ szabályainak megfelelően másutt kívánja elhelyezni. (5) A kérelmezőnek szerelési munkához szükséges állvány elhelyezése, építőanyag, illetve építőanyag, építési törmelék és lom tárolásához használt konténer elhelyezése esetében csak 4/11

5 akkor kell a R. 6. (6) bekezdésének c) pontja szerinti helyszínrajzot csatolnia, ha az elhelyezés a gyalogos vagy a közúti közlekedést akadályozza vagy zavarja, illetve ha a felszíni vízelvezetés műtárgyait vagy természetes felületeit érinti. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSA 6. (1) Ha a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntéshez szakhatóság szakvéleménye szükséges, a szakvéleményt a polgármester szerzi be. (2) A kérelmező a közterület használatára a közterület-használati hozzájárulásról szóló jogerős határozatban meghatározott naptól jogosult. (3) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja az egyéb hatósági, szakhatósági engedélyeket. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ 7. (1) A közterület-használati díj megfizetésének rendje: a) havi díjszabás esetén a közterület-használat kezdő hónapjára irányadó díj naptári napok alapján számított arányos részét legkésőbb a közterület-használat határozatban engedélyezett kezdő napját megelőző munkanapon, azt követően pedig minden hónap 5. napjáig, b) napi díjszabás esetén a díjat egy összegben, legkésőbb a közterület-használat határozatban engedélyezett kezdő napját megelőző munkanapon kell a kötelezettnek megfizetnie. (2) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használata esetén a megfizetendő közterület-használati díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat szervezésében, illetve hozzájárulásával megtartott rendezvényen az egyébként havidíjas tevékenység engedélyezésekor a polgármester egyedi döntésével napidíjat határoz meg a kérelmező számára. (4) A R.-ben és e rendeletben meg nem nevezett és nem is tiltott közterület-használati mód engedélyezésekor a polgármester egyedi döntésével egyedi díjazást határoz meg a kérelmező számára. (5) A Képviselő-testület a közterület-használati díj mértékét minden év október 31. napjáig felülvizsgálja. Amennyiben a kérelem benyújtását követően a Képviselő-testület eltérő mértékű közterület-használati díjat állapít meg rendeletében, a kérelmező a használat megkezdésének időpontjában érvényes közterület-használati díjat köteles megfizetni. KEDVEZMÉNYEK, VALAMINT MENTESSÉG A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ FIZETÉSE ALÓL 8. 5/11

6 (1) A R. 14. (1) bekezdésében foglaltakon felül nem kell közterület-használati díjat fizetni: a) az Önkormányzat lakás- és létesítmény-fenntartási, illetve -ellátási feladataival kapcsolatos létesítmények elhelyezéséhez, feltéve, ha semmilyen üzleti célja nincsen a létesítménynek, b) a választási plakát, hirdetmény önálló elhelyezéséhez és a politikai pártok, más jelölő szervezetek és független jelöltként indulni szándékozó személyek választási kampány idején kampánytevékenység céljából történő közterület-használatához, c) sport- vagy kulturális rendezvény megtartásához, jótékonysági célzatú adománygyűjtéshez, feltéve, ha semmilyen üzleti jellege nincsen a tevékenységnek, d) műalkotásnak nem minősülő jel és jelkép végleges elhelyezéséhez, fennmaradásához, e) építőanyag, illetve építőanyag, építési törmelék és lom tárolásához használt konténer elhelyezéséhez az elhelyezéstől számított harmadik napig. f) 4 az Önkormányzat részvételével vagy támogatásával megvalósuló közmű-beruházással kapcsolatos munkálatok elvégzéséhez, létesítmények elhelyezéséhez. (2) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente érdekében elvégzett építési, felújítási, karbantartási, tisztántartási munkálatokkal összefüggő, illetve az üzleti jelleggel vegyes jótékonysági célzatú adománygyűjtő tevékenység esetén. (3) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető műalkotásnak nem minősülő jel és jelkép határozott idejű elhelyezése, fennmaradása esetén. A JOGELLENES KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 9. (1) A R. 15. (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakon felül a közterület hozzájárulás nélküli, a hozzájárulástól eltérő vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó használata esetén a jogszerűtlenül használó az irányadó használati díj mértékének tízszereséig terjedő pótdíjra kötelezhető. (2) Amennyiben a közterületet jogszerűen használó a közterület-használati hozzájárulás érvényességének végéig nem állítja helyre a közterület eredeti állapotát, akkor a helyreállítás időtartamára az irányadó közterület-használati díj háromszorosának megfelelő pótdíjat tartozik megfizetni ZÁRÓ RÉSZ 4 Hatályba léptette a 50/2012. (XII. 17.) Ör. 2. -a. Hatályos: január 1-jétől. 5 Hatályon kívül helyezte a tkm. Ör. 5. -a. Hatálytalan: december 18-tól. 6/11

7 11. (1) E rendelet július 1. napján lép hatályba. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az R. előírásait kell alkalmazni, illetve az e rendeletben meghatározott szabályokat a R. előírásaira figyelemmel kell értelmezni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 50/2001. (IX.10.) önkormányzati rendelete, valamint az annak módosításáról szóló 59/2001. (XI. 29.), 53/2002. (XII. 02.), 19/2003. (IV. 30.), 57/2003. (XII. 22.), 68/2004. (XII. 23.), 46/2005. (XI. 18.), 43/2006. (XII. 22.), 47/2007. (XI. 22.) és 55/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. (4) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően beadott kérelmekre és elkövetett jogsértésekre kell alkalmazni. Budapest, május 26. dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve május 30. napján dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző 7/11

8 1. számú melléklet a 19/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelethez E rendelet alkalmazása szempontjából az egyes kategóriákba tartozónak kell tekinteni a kategóriába tartozó közterületek önálló helyrajzi számmal jelölt területét, továbbá az annak határvonalától számított 25 m-es területsávot. I. kategóriába sorolt terület (kiemelt jelentőségű közterületek): A rákoskeresztúri elágazás és környéke: Ferihegyi út (Kaszáló utca és Akácvirág utca közötti szakasza), Pesti út (Napkelet utca és Pesti út 117. szám, illetve 86. szám közötti szakasza) II. kategóriába sorolt terület (jelentős közterületek): A Borsó utca Újlak utca Széchenyi utca Ferihegyi út Gyökér utca Bujákhida utca Pesti út Csabai út Kántor utca Várvíz utca Kaszáló utca Ferihegyi út Rákos-patak Csékút utca által bezárt terület, kivéve az I. kategóriába sorolt területet. III. kategóriába sorolt terület: Mindazok a közterületek, amelyek az I. és a II. kategóriában nem szerepelnek. 8/11

9 6 2. számú melléklet a 19/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelethez sorszám 7 (A mellékletben feltüntetett díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák. A közterület használatáért megfizetendő összeg az irányadó díj és a mindenkor érvényes ÁFA összege.) a közterület-használat módja, célja 1. szolgáltató tevékenység helyéül szolgáló építmény létesítése, fennmaradása 6 m 2 -ig (4. (1) bek. a) pont) 2. szolgáltató tevékenység helyéül szolgáló építmény létesítése, fennmaradása 7-12 m 2 -ig, (4. (1) bek. a) pont) 3. szolgáltató tevékenység helyéül szolgáló építmény létesítése, fennmaradása m 2 -ig (4. (1) bek. a) pont) 4. szolgáltató tevékenység helyéül szolgáló építmény létesítése, fennmaradása m 2 -ig, (4. (1) bek. a) pont) I. kategóriájú II. kategóriájú III. kategóriájú területen területen területen 3440 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó m Ft/hó/m Ft/hó 2160 Ft/hó/m Ft/hó 1600 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó m Ft/hó/m Ft/hó 530 Ft/hó/m Ft/hó 370 Ft/hó/m 2 5. szolgáltató tevékenység helyéül szolgáló építmény létesítése, fennmaradása m 2 -ig (4. (1) bek. a) pont) Ft/hó m Ft/hó/m Ft/hó 320 Ft/hó/m Ft/hó 265 Ft/hó/m 2 6. szolgáltató tevékenység helyéül szolgáló Ft/hó Ft/hó Ft/hó építmény létesítése, fennmaradása 100 m 2 + a 100 m 2 felett + a 100 m 2 felett + a 100 m 2 felett felett (4. (1) bek. a) pont) m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 7. árusításra szolgáló asztal, guruló kocsi, tilos 3230 Ft/hó/m Ft/hó/m 2 állvány és egyéb eszköz elhelyezése, helyszíni tárolása, használata (4. (1) bek. a) pont) 8. fenyőfa árusítása (4. (1) bek. b) pont) tilos 810 Ft/nap/m Ft/nap/m 2 9. idényjellegű gyümölcsök és zöldségek, illetve fagyasztott élelmiszerek mozgóboltként használt járműről történő árusítása (4. (1) bek. b) pont) 10. karácsony és húsvét előtti vásáron árusító tevékenység folytatása, az ünnepet megelőző három hétben (4. (1) bek. b) pont) 11. vendéglátó egységhez kapcsolódó terasz, előkert létesítése, fennmaradása (4. (1) bek. c) pont) 12. sörsátor állítása, fennmaradása (4. (1) bek. c) pont) 1280 Ft/nap/jármű 1280 Ft/nap/jármű 1280 Ft/nap/jármű 954 Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m reklámcélú rendezvény megtartása (4. tilos 1070 Ft/nap/m Ft/nap/m 2 (1) bek. c) pont) 14. film- és televíziós felvétel készítése ( Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 6 Módosítva: 50/2012. (XII. 17.) Ör. alapján. Hatályos: január 1-jétől. 7 Módosítva: 7/2012. (II. 27.) Ör. 1. alapján. Hatályos: március 1-jétől. 9/11

10 (1) bek. d) pont) 15. hirdető berendezés és reklámhordozó elhelyezése, fennmaradása (4. (1) bek. e) pont) 16. árubemutató vagy más célt szolgáló vitrin elhelyezése, fennmaradása (4. (1) bek. e) pont) 17. szerelési munkához szükséges állvány elhelyezése (4. (1) bek. f) pont) 18. építőanyag elhelyezése, a negyedik naptól (4. (1) bek. f) pont) 19. építőanyag, építési törmelék és lom tárolásához használt konténer elhelyezése, a negyedik naptól (4. (1) bek. f) pont) 20. műalkotásnak nem minősülő jel és jelkép elhelyezése, fennmaradása (4. (1) bek. g) pont) 21. zöldség és gyümölcs üzlethelyiségen kívüli kirakodott árusításához, legfeljebb 15 m 2 -ig, illetve 5 m 2 -ig (4. (1) bek. h) pont) 22. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű elhelyezése, 10 nap felett, legfeljebb 90 napig (4. (1) bek. i) pont) 23. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezése (R. 4. (2) bek. a) pont) 24. árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, épület, üzlet létesítése, fennmaradása 6 m 2 -ig (R. 4. (2) bek. c) pont) 25. árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, épület, üzlet létesítése, fennmaradása 7-12 m 2 -ig (R. 4. (2) bek. c) pont) 26. árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, épület, üzlet létesítése, fennmaradása m 2 -ig (R. 4. (2) bek. c) pont) 27. árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, épület, üzlet létesítése, fennmaradása m 2 -ig (R. 4. (2) bek. c) pont) 28. árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, épület, üzlet létesítése, fennmaradása m 2 -ig, (R. 4. (2) bek. c) pont) 29. árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, épület, üzlet létesítése, fennmaradása 100 m 2 felett (R. 4. (2) bek. c) pont) 30. a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség elhelyezése, 3850 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/db 1060 Ft/nap/db 1060 Ft/nap/db 3200 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/nap/m Ft /nap/m Ft /nap/m 2 tilos Ft/jármű/hó Ft/jármű/hó 1300 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó m Ft/hó/m Ft/hó 2160 Ft/hó/m Ft/hó 1600 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó m Ft/hó/m Ft/hó m Ft/hó/m Ft/hó + a 100 m 2 felett m Ft/hó/m Ft/hó 530 Ft/hó/m Ft/hó 320 Ft/hó/m Ft/hó + a 100 m 2 felett 220 Ft/hó/m Ft/hó 370 Ft/hó/m Ft/hó 265 Ft/hó/m Ft/hó + a 100 m 2 felett 160 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 10/11

11 fennmaradása (R. 4. (2) bek. d) pont) 31. üzemanyagtöltő állomás létesítése, fennmaradása (R. 4. (2) bek. d) pont) 32. üzemanyag-egységárat jelző berendezés elhelyezése, fennmaradása (R. 4. (2) bek. d) pont) 33. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése, fennmaradása (R. 4. (2) bek. e) pont) 34. gépjármű-várakozóhelyek létesítése, fennmaradása (R. 4. (2) bek. f) pont) 3920 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/darab Ft/hó/darab Ft/hó/darab 1590 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezése, fennmaradása (R. 4. (2) bek. g) pont) 36. köztéri óra elhelyezése, fennmaradása reklámmal (R. 4. (2) bek. g) pont) 37. köztéri óra elhelyezése, fennmaradása reklám nélkül (R. 4. (2) bek. g) pont) 38. totó-lottó valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezése, fennmaradása (R. 4. (2) bek. h) pont) 39. utcai árusító és egyéb automaták elhelyezése, fennmaradása (R. 4. (2) bek. h) pont) 40. építési munkával kapcsolatos létesítmények elhelyezése, fennmaradása (R. 4. (2) bek. i) pont) 41. szórólaposztás és portrérajzolás (R. 4. (2) bek. j) pont) 42. kiállítás, vásár, piac, sport- és kulturális rendezvények megtartása, valamint mutatványos tevékenység folytatása, illetve az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítése, elhelyezése, fennmaradása (R. 4. (2) bek. l) pont) 43. a közlekedésben részt nem vevő jármű reklámhordozó céllal való elhelyezése (R. 4. (2) bek. m) pont) 44. fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezése, fennmaradása (R. 4. (2) bek. o) pont) 1590 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/db 7530 Ft/hó/db 2970 Ft/hó/db ingyenes ingyenes ingyenes tilos 3200 Ft/hó/m Ft/hó/m 2 tilos 3200 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap 795 Ft/nap 400 Ft/nap 850 Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 tilos Ft/db/hó Ft/db/hó ingyenes ingyenes ingyenes 45. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII.20) MT rendelet Ft/jármű/nap 1060 Ft/jármű/nap 1060 Ft/jármű/nap ában foglalt esetben (R. 4. (2) bek. s) pont) 46. utcazenélés (R. 4. (2) bek. t) pont) 260 Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 A táblázatban a m 2 alapján meghatározott díj számításakor minden esetben a megkezdett m 2 -t kell alapul venni. 11/11

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005.(XII.1.) rendelete a közterületek használatáról Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. /2/ bekezdésében,

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző * Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2009. (V. 21.) önkormányzati

Részletesebben

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 52/2008. (XII. 22.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében,

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (VIII. 28.) rendelete a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Igal

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl Iktatószám: 3-30/2010.

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Fővárosi Rendelettár - 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet - Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás 1. oldal rendjének egység 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (IV.30.)rendelete Balatonfenyves köztisztaságáról és közrendjéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 5. napirendi pont E - 170 Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester Előterjesztést készítette:dr. Zakály Erzsébet Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: - főépítészi javaslat - Rendelet-tervezet

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IV.09.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város képviselı-testülete a város külsı képének befolyásolása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Erdőkertes község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

Területi hatály. Tárgyi hatály

Területi hatály. Tárgyi hatály TARTALOM Területi hatály... 2 Tárgyi hatály... 2 Személyi hatály... 3 A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai... 3 A fizető parkolók üzemeltetése... 3 Általános üzemeltetési idők... 4 Várakozási

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet módosított.

melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet módosított. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2012.(XI. 12. ) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. oldal 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete

1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 15. (3) bekezdésben, valamint a

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2006. (XII.5.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Tisztelt Közgyőlés! Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Tisztelt Közgyőlés! A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 10/2000. (IV. 17.) rendeletének (Szervezeti és Mőködési Szabályzat) 46.. (2) bekezdés m) pontja szerint: a jegyzı az önkormányzat

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a közterület használatáról Előszállás nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben