TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl"

Átírás

1 TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják, s e célok elérésére azonos feltételek szerint bárki által igénybe vehetık. Mivel azonban a közterület korlátozott mértékben rendelkezésre álló közjószág, továbbá mert a közterületek megfelelı igénybevétele számos egyéb tevékenység elıfeltétele, a közterületek használatát és rendjét jogszabályban kell megállapítani. Ezek szem elıtt tartásával az évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében foglaltak alapján Tokaj Város Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Tokaj város területén található valamennyi közterületre kiterjed. (2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, valamint a belterületi földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott része. A közterület használata, kategóriái 2. (1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (kiemelt) és II. (általános elbírálású) közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni. Az I. (kiemelt) besorolást a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A II. övezeti kategóriába tartoznak mindazok a közterületek, melyek az I. övezeti kategóriában nem szerepelnek. 1

2 (2) Az I. (kiemelt) közterületi kategóriában közterület-használati hozzájárulás csak különösen indokolt esetben adható. (3) Az I. (kiemelt) közterületi kategóriában a közterület-használatért progresszív díjszabást kell alkalmazni. (4) A II. (általános elbírálású) közterületi kategóriába tartozó közterületekre a használat e rendelet és más vonatkozó jogszabályok szerinti általános követelményei és feltételei érvényesek. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás 3. (1) A közterület rendeltetésének megfelelı célra a jogszabályok keretei között bárki szabadon használhatja. (2) A közterület rendeltetésszerő használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. (3) Gépjármő közterületen való parkolása a közterület olyan használatának minısül, amelynek egyes kérdéseirıl külön jogszabály rendelkezik. (4) Rendeltetésétıl eltérı a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerő igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza. 4. (1) 1 A közterület rendeltetésétıl eltérı használatához (továbbiakban: közterülethasználat) ide nem értve a 3. (3) bekezdésében írt esetet a tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is tartalmazó engedélyezı határozat (továbbiakban együtt: közterület- használati hozzájárulás) szükséges. Az Önkormányzat közigazgatási területén az önkormányzati közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) számú KHVM rendelet 6. -ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A közterülethasználattal kapcsolatos eljárásban az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Tv. elıírásait kell alkalmazni. (2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni: 1 Kiegészítette a 13/2006. (IV.19.) számú rendelet 1.. Hatályos április 19-tıl. Kiegészítette és módosította a 7/2008. (IV.10.) számú rendelet 1.. Hatályos április 15-tıl. 2

3 a) Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védıtetı, ernyıszerkezet, átfeszítı kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához, b) Hirdetı-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetıberendezés elhelyezését is, továbbá a közterületre jogszerően hozzájárulás alapján kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezető elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám elhelyezéséhez, c) Árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévı árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek mőködéséhez, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá mozgó árusításhoz, d) A közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fülke és várakozóhelyiség létesítéséhez és fennmaradásához, továbbá a Tiszaés Bodrog parton hajók kikötését szolgáló rögzítı eszközök, feljárók elhelyezéséhez és fennmaradásához. e) A köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai, f) A közút területén kívül gépjármő-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához, g) Mővészeti-, kegyeleti szobor, emlékmő, díszkút, szökıkút, kertépítészeti mőtárgy, utcabútor, figyelmeztetı és tájékoztató tábla elhelyezéséhez, fennmaradásához, h) Távbeszélı fülke, fülke nélküli távbeszélı készülék, levélszekrény, totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító automaták (p1: pénzváltó, ital, telefonkártya stb.) felállításához, fennmaradásához, i) Építési munkával kapcsolatos létesítmények (p1: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, konténer és tartozékai), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához, j) Alkalmi és mozgó árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez, k) Kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység folytatásához és az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, fennmaradásához, 3

4 1) A közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (p1:vendéglátó-ipari terasz, elıkert), m) Lakossági jellegő ırzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához, n) Távközlési mikrobázis-állomás, bázisállomás, valamint az ezekhez kapcsolódó antennák elhelyezéséhez, (3) Nem kell közterület-használati hozzájárulást beszerezni: a) A közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 72 órai idıtartamot meg nem haladó közterületigénybevételhez, b) Az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c) A külön célú, saját célú és zárt célú távközlı hálózatok, valamint közmőves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárítása érdekében a 72 órai idıtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez, d) Üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védıtetı, ernyıszerkezet, cím- és cégtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha azok közterülettel érintkezı felülete üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védıtetı és ernyıszerkezet esetében a 2,0 négyzetmétert, cím ás cégtábla esetében pedig az 1,0 négyzetmétert nem haladja meg, e) Az élet- és balesetveszély, valamint katasztrófahelyzet elhárításához szükséges munkálatok elvégzéséhez. 5. Nem adható közterület-használati hozzájárulás: (1) 2 az I. (kiemelt) közterületi kategóriában a közterület használatával járó szolgáltató tevékenységre, kivéve, ha az kulturális vagy sportrendezvényhez kapcsolódik, adható azonban közterület-használati hozzájárulás az ott telephellyel és mőködési engedéllyel rendelkezı vendéglátó üzletek részére un. Terasz, vagy elıkert kialakítása céljából, (2) az I. (kiemelt) közterületi kategóriában üzemképtelen jármővek, illetve gépek közterületen való tárolására, 2 Módosította a 7/2008. (IV.10.) számú rendelet 2.. Hatályos április 15-tıl. 4

5 (3) az I. (kiemelt) közterületi kategóriában göngyöleg, áru és törmelék szállítására 07,oo és 18,oo óra közötti idıpontra. A téli idıszakban a síkosságmentesítésre szolgáló anyagok és zárt konténerek elhelyezésére a tilalom nem vonatkozik. (4) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépı gyalogos észlelését akadályozná, (5) zöldterületre, ha a tervezett használat az ott lévı növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelızését nem biztosítja, kivéve a területen húzódó közmővek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat, (6) a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történı használatára, (7) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához, olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, (8) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek mőködtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelı zárt rendszerő szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg, (9) jármő iparszerő javítására. (10) 3 olyan célú használatra, amely zeneszolgáltatással, hangosítással jár. A közterület-használat idıtartama és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése 6. (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban felsorolt mellékletek csatolásával. (2) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott idıtartamra, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható. (3) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - állvány, építıanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható. 3 Megállapította a 7/2008. (IV.10.) számú rendelet 3.. Hatályos április 15-tıl. 5

6 (4) Az országgyőlési képviselı és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetı berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitőzését követı naptól a választások napját követı 15. napig terjedı idıszakra adható közterülethasználati hozzájárulás. (5) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterülethasználati hozzájárulás az ünnep kezdetét megelızı 5 naptól kezdıdı idıszakra adható ki. (6) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban elıírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági - engedélyek (p1: építésügyi, egészségügyi, rendészeti hatóságok engedélyei) beszerzését. (7) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetınek, az építési munkákkal összefüggı ideiglenes közterület-használat esetében pedig az építtetınek vagy a kivitelezınek kell a hozzájárulást beszereznie. (8) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen: a) a kérelmezı nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének pontos címét, b) a közterület-használat célját és idıtartamát, c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti pontos területnagyságának, módjának meghatározását és helyszínrajzon történı megjelölését, d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységben részt vevı tagok, alkalmazottak vagy más megbízottak nevét és lakcímét. e) települési szilárd hulladék keletkezésével járó közterület-használathoz közterület- használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmezı igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján - igénybe veszi. A közterület használati hozzájárulás megadása 7. (1) 4 A közterület-használati ügyekben - a (2) és (3) bekezdésekben foglaltak kivételével - a Településfejlesztési Bizottság dönt, a kereskedelmi és vendéglátó 4 Kiegészítette a 7/2008. (IV.10.) számú rendelet 4.. Hatályos április 15-tıl. 6

7 célú közterület használati ügyekben elızetesen ki kell kérni az Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottság véleményét. (2) A 3 évet meghaladó idıtartamú közterület-használati hozzájárulás kérdésében a Képviselı-testület dönt. (3) Taxiállomások létesítésére irányuló valamennyi közterület-használati hozzájárulással kapcsolatosan a Képviselı-testület Településfejlesztési Bizottsága dönt. (4) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a városképi, mőemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági elıírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok elıírásait is. (5) A kérelem elbírálása során elsıbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak. (6) A reklám, illetve a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését. (7) A közterület-használati hozzájárulás megtagadása esetén, a kérelmet benyújtót tájékoztatni kell a jogorvoslat lehetıségérıl és annak módjáról. 8. (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen: a) A jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének pontos címét, b) a közterület-használat célját és idıtartamát, illetve azt a feltételt, melynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes, c) 5 a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb, a rendeletben meghatározott használati korlátozásoknak és feltételeinek pontos meghatározását, d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közremőködı szakhatóságok hozzájárulásában foglalt elıírások megvalósítása esetén érvényes, e) a hozzájárulás érvényének megszőnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot - kártalanítási igény nélkül - helyreállításának kötelezettségét, 5 Kiegészítette a 7/2008. (IV.10.) számú rendelet 5.. Hatályos április 15-tıl. 7

8 f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, g) a közterület-használat jellegétıl függıen egyéb hatósági, szakhatósági elıírásokról és kikötésekrıl szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi elıírásokra történı utalást, h) a jogorvoslati eljárás lehetıségére és annak módjára vonatkozó tájékoztatást, i) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energia, vízdíj stb.) viselésének és megfizetésének módját, j) a közterület-használat idıtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség elıírását, k) az esetleges szerzıi jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló felhívást. (2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni: a) a kérelmezınek, b) az eljárásban érintett, hatóságoknak, szakhatóságoknak, c) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának és d) a Városi Kincstárnak. (3) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell: a) a kérelmezıvel b) a Városi Kincstárral 9. (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hitelesített másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenırzésre jogosult személyek felhívására felmutatni. (2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult, valamint a 6. (8) bekezdés d) pontjában felsoroltak használhatják. A közterület használati hozzájárulás érvényének megszőnése 8

9 10. (1) A közterület-használati hozzájárulás érvénye megszőnik: a) a hozzájárulásban meghatározott idı elteltével, b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével, c) a közterület használatát és rendjét érintı jogszabályok megváltozása miatti visszavonással, és d) a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással. (2) Megszőnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszőnik vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti. (3) Megszőnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye a jogosult halálával vagy -jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság esetén - jogutód nélküli megszőnésével. (4) Megszőnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor is, ha a jogosult bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy. (5) Az országgyőlési, önkormányzati és egyéb választással, továbbá népszavazással összefüggésben a választási hirdetı berendezések elhelyezése céljából adott közterület- használati hozzájárulások érvénye a választások befejezését követı 15. nappal szőnik meg. 11. (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani. (2) Ez a kötelezettség a jogosultat építési engedély alapján végzett munka esetén csak akkor terheli, ha az eredeti állapot helyreállítását a hozzájárulás megadásának feltételeként elıírták. (3) A közterület tulajdonosa az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat jellegétıl függı, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére. (4) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterülethasználati díj megfizetése - szempontjából azt az idıt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 9

10 A közterület használati díj 12. (1) A közterület-használatért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles fizetni. (2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagysásának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó - az alapterületen túlnyúló - szerkezet (tetı, stb.) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni. (3) Hirdetıtábla és hirdetı-berendezés esetén annak hirdetıfelületét kell számításba venni. (4) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít. (5) A kézbıl történı utcai árusítása elfoglalt közterület a fizetendı díj szempontjából 1 négyzetméternek tekintendı. (6) A közterület-használati díjak évi, havi napi vagy idénydíjak. (7) Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének meghosszabbítása idejére [11.. (3) bekezdés] az egyébként irányadó közterület-használati díj kétszerese állapítható meg. (8) A közterület-használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellegének figyelembevételével jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplı díjakat általános forgalmi adó nélkül kell érteni. (9) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthetı: a) a város érdekében végzett építési, felújítási munkálatok, b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység, c) a város saját szervezetei (intézményei) által szervezett rendezvények esetében, d) különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján Mentesség a közterület használati díj fizetése alól 10

11 (2) 6 Közterületi szabálysértések 13. (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: a) A közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, b) A közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért. c) A közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomáshelyekért és megállóhelyekért, d) A közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítményekért és tárgyakért, e) Mővészeti-, kegyeleti szobor, emlékmő, díszkút, szökıkút, kertépítészeti mőtárgy, utcabútor, figyelmeztetı és tájékoztató tábla elhelyezéséért, f) A fegyveres erık, fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentık, a tőzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,. A jogellenes közterület használat következményei 14. (1) Aki közterület hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérı módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhetı a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. 15. (1) 7 Aki a közterületet a 4. (1) és (2) bekezdésében meghatározott közterülethasználati hozzájárulás nélkül veszi igénybe, valamint a 8. (1) bekezdés 6 Hatályon kívül helyezte a 7/2004. ( ) számú rendelet 1.. Hatályos április 1-tıl. 11

12 szerinti közterület- használati hozzájárulásban meghatározottakat megszegi, szabálysértést követ el és Ft pénzbírsággal sújtható. (2) A szabálysértési törvény alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amellyel a jogellenes közterület-használat megvalósult, illetve amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették. (3) 8 Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a Polgármesteri Hivatal közterület- felügyelıje helyszíni bírságot szabhat ki. (4) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterülethasználati díjfizetési, illetve a közterület eredeti állapotába történı helyreállítására vonatkozó kötelezettség alól. (5) A szabálysértési eljárást a jegyzı folytatja le. 16. A jelen rendeletben foglalt elıírások megtartását a tulajdonos által megbízott egyéb személyek, a polgármesteri hivatal megbízott ügyintézıi a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenırizhetik. Értelmezı rendelkezések E rendelet alkalmazásában: 17. (1) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló huzamos emberi tartózkodásra alkalmas 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterülető építmény. (2) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló huzamos emberi tartózkodásra alkalmas 2-12 négyzetméter alapterülető építmény. (3) Nyílt szerkezető pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet. (4) Lakossági jellegő ırzött parkoló: ideiglenes jellegő parkoló, mely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki. (5) Épület (az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló az évi LXXVIII. törvény szerint): olyan építmény, amely szerkezetivel részben vagy 7 Módosította a 7/2004. ( ) számú rendelet 2.. Hatályos április 1-tıl. 8 Módosította a 7/2004. ( ) számú rendelet 3.. Hatályos április 1-tıl. 12

13 egészében teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés - jellemzıen tartózkodás - céljából. Hatálybalépés 18. (1) E rendelet november 1-én lép hatályba. (2) E rendelet elıírásait a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Tokaj Város Önkormányzatának a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterület- használati díj megállapításáról szóló 13/1995. (VIII. 23.) számú, a 6/1997. (IV. 23.) számú, ás a 4/2001. (IV. 1.) számú rendelete. Tokaj, szeptember 24. Karajz Gábor jegyzı Májer János polgármester 13

14 1. számú melléklet a 16/2003. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelethez az önkormányzat tulajdonában lévı közterületek övezeti besorolása 1 Kiemelt városi közterületek Rákóczi utca végig Kossuth L. tér Óvár utca Bethlen G. utca a József A. utcai keresztezıdésig Dózsa Gy. utca az Aranyosi úti keresztezıdésig Liget köz Hajdú köz Serház utca Városház köz a Rákóczi út és Serház utca közötti szakasza Zákó köz Rákóczi út és Serház utca közötti szakasza József A. utca Bethlen G. út és Serház utca közötti szakasza Bajcsy-Zs. E. út 14

15 a 16/2003. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelethez 2. számú melléklet Sor- szám Közterület-foglalás célja 1 Kereskedelmi szolgáltató és vállalkozási tevékenységek I. osztály kiemelt Ft/m 2 / hó II. osztály normál Ft/ m 2 / hó a) Pavilon 6 m 2 ig m 2 12 m 2 között (+ a 6 m 2 feletti részre) Ft/m 2 / hó 12 m 2 18 m 2 között (+ a 18 m 2 feletti részre) 4800 (+500) 9600 (+300) 18 m 2 felett (+ a 18 m 2 feletti részre) b) árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány (+200) 2400 (+250) 4800 (+250) 9600 (+150) Levelezılap, hírlap, folyóirat Virág Zsőrizett iparmővészeti termékek Árusító és egyéb automata 5200 Ft/db/hó 2600 Ft/db/hó c) idényjellegő árusítás Szılı, bor 500 Ft/m 2 /nap 300 Ft/m 2 /nap Fenyıfa Tiltott 160 Ft/m 2 /nap d) alkalmi árusítás Ünnepek elıtti vásár (karácsony, húsvét, szüreti nap, stb.) 800 Ft/m 2 /nap 350 Ft/m 2 /nap Heti vásár és piac Tiltott 45 Ft/m 2 /nap e) vendéglátogatás Elıkert, terasz Sörsátor 100 m 2 alatt m 2 között f) reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvény Termékbemutató, kiállítás 500 Ft/m 2 /nap 250 Ft/m 2 /nap 15

16 Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység Építési-szerelési munkálatok 700 Ft/m 2 /nap 350 Ft/m 2 /nap Állvány, építıanyag és törmelék tárolása 100 Ft/m 2 /nap 25 Ft/m 2 /nap Építési konténer elhelyezése 1000 Ft/m 2 /nap 300 Ft/m 2 /nap Reklámhordozók felülete és árubemutatások Óriásplakát Tiltott 3000 Hirdetıoszlop 3000 Ft/m 2 /nap 1000 Ft/m 2 /nap Reklámtábla (hirdetıtábla) talajon, oszlopon és építményen Cégér, cég- és címtábla, portál, üzlethomlokzat reklám nélkül Díjmentes Díjmentes Vitrin, árubemutató Üzleti védıtetı, elıtetı, napvédı ponyva Díjmentes díjmentes Szórakoztató tevékenység Mutatványos 300 Ft/m 2 /nap 100 Ft/m 2 /nap Bringó-hintó 8000 Ft/m 2 /nap 2000 Ft/m 2 /nap Lovasfogat 8000 Ft/m 2 /nap 2000 Ft/m 2 /nap Tőzijáték 2000 Ft/m 2 /nap 1000 Ft/m 2 /nap légvár 100 Ft/m 2 /nap 50 Ft/m 2 /nap Kulturális és sporttevékenység Ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény, egyéb elkerített terület Karitatív tevékenység vagy közérdekő díjmentes szolgáltatás Autóparkoló 50 Ft/m 2 /nap 30 Ft/m 2 /nap díjmentes díjmentes Ideiglenes autóparkoló 50 Ft/m 2 /nap 20 Ft/m 2 /nap Lakossági jellegő ırzött parkoló 200 Ft/m 2 /nap 100 Ft/m 2 /nap 7 Egyéb Egyedi elbírálás alapján 16

17 3. számú melléklet a 16/2003. ( 24.) számú önkormányzati rendelethez KÉRELEM A Tokaj Város Önkormányzata tulajdonában lévı közterület használatához Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: Kérelmezı, igénylı neve:... Kapcsolattartó ügyintézı neve:.. Telefon:.. Székhelye:... Bankszámlaszáma:.. Adóigazgatási azonosító száma:. Számláját vezetı pénzintézet neve: Egyéni vállalkozók esetében: Kérelmezı, igénylı neve: Lakcíme: Telefon: Vállalkozói igazolvány száma: Bankszámlaszáma:.. Adóigazgatási azonosító száma:. Számláját vezetı pénzintézet neve:. Magánszemélyek esetében: Kérelmezı, igénylı neve:... Telefon:. Lakcíme:.. Születési helye és ideje:.. Anyja neve:. Megjegyzés 9 : Fenti adatok közlése a közterület-használati hozzájárulás iránti eljárásban szükséges, az adatokat a 16/2003. (IX.24.) számú önkormányzat rendelet 7. (1-2) bekezdésében felsoroltak dolgozzák fel. Az adatok kezelése az évi LXIII. törvényen alapul. 9 Módosította a 7/2008. (IV.10.) számú rendelet 6.. Hatályos április 15-tıl. 17

18 A közterület-használat ideje:. év... hó naptól...év..hó napjáig. A közterület-használat célja: A kért közterület nagysága: m 2 A kért közterület helyrajzi száma és helyének pontos leírása: hrsz. Leírása:. A kérelmezı/igénylı tudomásul veszi, hogy: A kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület-használatra, valamint azt is, hogy aki a közterület hozzájárulás nélkül használja, az 16/2003. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet alapján szabálysértést követ el és tudomásul veszi, hogy ezen cselekménye további hátrányos következményekkel járhat. Tokaj Város Önkormányzatának 16/ (IX. 24.) számú rendelete szerint a közterület használatért díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a területen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. Tokaj, n. kérelmezı/igénylı aláírása Kérjük, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! 18

19 A kérelemhez a kérelmezınek/igénylınek az alábbi mellékleteket kell csatolnia: A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerő okirat másolatát o Egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvány másolatát o Gazdasági társaság esetén: cégbírósági bejegyzı végzést, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot o Társadalmi és egyéb szervezet esetén: a nyilvántartásba vételüket igazoló okiratot. o Magánszemély esetén okirat becsatolása nem szükséges. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot amelyen szerepelnie kell a környezı utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt terültet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelmően megállapítható legyen. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla mőszakai leírását és terveit. Meglévı létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítása esetén városképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt fotót kell becsatolni. Közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai tervet. A jogosult közterületet érintı tevékenységében résztvevı bejelentett családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét. Figyelmeztetés: Pontos és egyértelmő helymeghatározás, valamint a meglévı létesítmény fotója nélkül a benyújtott kérelem érdemben nem bírálható el. A közterület-használati eljárásra a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a közterületek használatáról és közterületek rendjérıl szóló 16/2003. (IX 24.) számú önkormányzati rendelet elıírásai, továbbá egyéb jogszabályok vonatkoznak! 19

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005.(XII.1.) rendelete a közterületek használatáról Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. /2/ bekezdésében,

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző * Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2009. (V. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Igal

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben)

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a 16/1998. (V.5.) sz., a 37/1998. (IX.28.) sz., a 24/1999. (VII.5.) sz., a 31/2000. (VII.3.) sz., a 23/2001. (VII.2.) sz., a 10/2003. (III.10.) sz., a 74/2003.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (VIII. 28.) rendelete a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI.

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL Általános és értelmező rendelkezések 1.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IV.09.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 52/2008. (XII. 22.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben