Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Ltv.) 3. (1) (2) bekezdése, 4. (3) bekezdése, 5. (3) bekezdése, 12. (5) bekezdése, 12. (5) bekezdése, 19., 20. (3) bekezdése, 21. (6) bekezdése, 33. (3) bekezdése, 34. (1), (3), 36. (2) bekezdése, 42. (2) bekezdése, 49., 54. (1), (3) bekezdése és 58. (2)-(3) bekezdése (a továbbiakban: Ltv.) felhatalmazása alapján, Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére vonatkozóan a következıket rendeli el: A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja, hogy a lakástörvénnyel összhangban- a polgári jog alapelveit szem elıtt tartva- megteremtse az Önkormányzat tulajdonában lévı lakásokkal és helyiségekkel való hatékonyabb gazdálkodás feltételeit. (2) A lakások és helyiségek bérlete tekintetében az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ltv., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell értelemszerően alkalmazni. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában lévı valamennyi lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre. Bérbeadói feladatokat ellátó szerv 3. (1) A lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása keretében a Képviselı-testület dönt: a) önkormányzati lakás nem lakás céljára történı bérbeadásáról, b) lakás pályázat útján történı bérbeadásának lehetıségérıl, a pályázati feltételekrıl, a pályázatokat elbírálja és dönt a pályázat nyertesérıl, c) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról d) a helyiségben végzett tevékenységi kör megváltoztatása esetén a hozzájárulás megadásáról, e) lakbértámogatás iránti kérelmek elbírálásáról

2 f) nem lakás céljára szolgáló helyiségek csere-szerzıdéseihez kért hozzájárulás megadásáról; g) önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonya folytatására kötött tartási szerzıdés megkötéséhez való hozzájárulás megadásáról, a bérlı halála esetén a bérleti jogviszony folytatás elismerésérıl vagy megtagadásáról, (2) A Polgármester az alábbi bérbeadói jogokat látja el: a) kijelöli a lakás bérlıjét, b) dönt a bérlıtársi szerzıdésre vonatkozó ügyekben c) lakásbérleti szerzıdéseket köt, melyben megállapodnak a bérbeadó és a bérlı jogairól és kötelezettségeirıl, a fizetendı bérleti díj- és külön szolgáltatások díjainak összegérıl, a bérleti jogviszony idıtartamáról, elızı bérlemény leadásáról, a bérlet egyéb feltételeirıl. d) megállapodik a bérlıvel a bérlemény rendeltetésszerő használatra alkalmassá tételérıl; a bérlet fennállása alatt a bérlınek a bérbeadó helyett elvégzendı munkája egy összegő bérleti díj befizetésként való elismerésérıl, vagy egy összegő megtérítésérıl; a bérlemény átalakításáról, korszerősítésérıl; továbbá ezekhez kapcsolódóan a költségek viselésérıl. e) pályázati kiírásokat elkészíti, közhíreli, f) dönt hozzájárulásra irányuló ügyekben, így: a. a bérlı bejelentési kötelezettségei körébe tartozó, esetenként a bérleti szerzıdés módosítására is kiható hozzájárulások ügyében; b. lakásba és nem lakás céljára szolgáló helyiségbe történı befogadáshoz g) dönt lakásbérleti szerzıdések felmondásáról, h) dönt lakásbérleti jogviszonyról való lemondás elfogadásáról, i) dönt elemi károsult lakásban lakók ideiglenes elhelyezésérıl, j) ellenırzi a bérleményekben a használat módját, a bérlemények állapotát, indokolt esetben felhívja a bérlıt kötelezettségei teljesítésére, magatartása megváltoztatására, k) dönt a bérlemény felújítása, karbantartása esetén szükséges kiköltözésrıl, a bérlı átmeneti elhelyezésérıl, a költözéssel, az ingóság elhelyezésével kapcsolatos költségek viselésérıl. (3) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya: a. közli a bérlıkkel a bérleti díj és külön szolgáltatások díjainak változását b. beszedi és nyilvántartja a bérleti díjakat és a külön szolgáltatások díjait c. felszólítja a bérleti díjat határidıben nem fizetı bérlıket, a Bérbeadót tájékoztatja a fennálló hátralékokról d. a bérleti díjat 3 hónapig felszólítás ellenére nem fizetı bérlıkkel szemben- a Polgármester értesítése mellett- intézkedik a bérleti szerzıdés felbontása érdekében. 4. A Bérbeadó a rendeltetésszerő használatot, valamint a szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente egy alkalommal a bérlı szükségtelen háborítása nélkül- ellenırzi. A bérlı arra alkalmas idıben a lakásba történı bejutást biztosítani, és az ellenırzést tőrni köteles; ez a rendelkezés megfelelıen irányadó a rendkívüli káresemény, illetıleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén.

3 A lakásigénylés 5. Az önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. Az önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímei 6. (1) Az önkormányzati lakásokat a) szolgálati jelleggel b) szociális jelleggel c) pályázat útján d) bérleti jogviszony folytatása jogcímén lehet bérbe adni. Önkormányzati lakások bérbeadása szolgálati jelleggel 7. (1) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak adható bérbe, aki az önkormányzat polgármesteri hivatalával vagy az Önkormányzat intézményeivel köztisztviselıi, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll és Kenderes városban önálló lakástulajdonnal nem rendelkezik, illetve az Önkormányzat városi érdekbıl szakember letelepítéséhez kívánja a lakást biztosítani. (2) Az önkormányzati lakások közül szolgálati jelleggel kell bérbe adni az Ltv. hatálybalépésekor szolgálati bérlakásnak minısülı önkormányzati lakásokat. (3) Az önkormányzati lakás szolgálati jelleggel csak meghatározott idıre, legfeljebb három évre adható bérbe. (4) A kérelem teljesítésénél elınyt jelent: a) ha a munkavállaló felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történı rendbehozatalát, a bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei között, b) a munkavállaló hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban, c) ha a munkavállaló városunkban való letelepedése a település érdekét szolgálja. (5) A határozott idı elteltét követı 30 napon belül a bérlı köteles az önkormányzati lakást üres, rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. (6) A határozott idıre szóló bérleti szerzıdés lejártának idıpontjában- különös méltánylást igénylı esetben- a bérlı kérelmére legfeljebb újabb három évre bérleti szerzıdést lehet

4 kötni. Az erre irányuló kérelmet a határozott idı letelte elıtt 30 nappal kell a Polgármesterhez benyújtani. A lakások szociális és nem szociális bérbeadásának feltételei 8.. (1) Szociális helyzet alapján pályázók esetén az önkormányzati lakások bérbeadása során érvényesítendı szociális, jövedelemi feltételek a következık: a) a bérlı vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együttlakó vagy együttköltözı közeli hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhetı lakása és b) mind a bérlı családja, mind az együttköltözı közeli hozzátartozók egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét, továbbá c) a bérlı a bérbeadást megelızı 5 éven belül nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról, illetve a tulajdonát képezı, beköltözhetı ingatlanát nem idegenítette el. (2) Önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történı bérbeadása esetén a jogos lakásigény mértéke: a) két személyig legfeljebb másfél lakószoba b) négy személyig legfeljebb két lakószoba c) öt vagy annál több személy esetén legfeljebb három lakószoba. (3) Szociális helyzet alapján történı bérbeadás esetén határozott idıre, legfeljebb három évre szóló szerzıdést kell kötni a bérlıvel. (4) Ha a határozott idıre szóló bérleti szerzıdés lejártának idıpontjában a bérlı jövedelmi viszonyai változatlanul megfelelnek az elıírt feltételeknek, akkor kérelmére legfeljebb újabb három évre bérleti szerzıdést lehet kötni. Az erre irányuló kérelmet a határozott idı letelte elıtt 30 nappal kell a Polgármesterhez benyújtani. (5) Amennyiben a volt bérlı a szociális lakásokra vonatkozó feltételeknek nem felel meg, úgy a feltételek vállalása esetén költségalapú lakásra történı bérbeadásra vonatkozó feltételek szerint lehet vele bérleti szerzıdést kötni. (6) Amennyiben a volt bérlı a költségalapon történı bérbeadás feltételeinek teljesítését nem vállalja, úgy a lakást a vele ott élıkkel együtt köteles 30 napon belül elhagyni. Önkormányzati lakások bérbeadása pályázat útján 9.. (1) A meghatározott feltételek szerinti pályázatot a Képviselı-testület adja ki. A pályázat meghirdetésénél biztosítani kell a nyilvánosságot, ennek érdekében a pályázatot meg kell jelentetni a Kenderesi Krónikában és legalább 15 napra ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévı hirdetı táblán. (2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

5 a) a bérbeadás jogcímét és a meghatározott pályázati feltételeket b) a meghirdetett önkormányzati lakás mőszaki állapotát és egyéb jellemzıit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat stb.) c) a lakbér összegét d) az önkormányzati lakás megtekintésének lehetıségére vonatkozó tájékoztatást, e) a pályázat benyújtásának és elbírálásának határidejét, f) egyéb pályázati feltételeket. (3) A pályázatokat írásban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: a) azokat az adatokat, melyek azt igazolják, hogy a pályázó a kiírt pályázati feltételeknek megfelel b) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja. 10. (1) Önkormányzati lakás költségalapon történı bérbeadásakor a bérleti szerzıdést határozott idıre, legfeljebb három évre kell megkötni a bérlıvel. A határozott idı elteltével a bérlı minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élıkkel együtt. (2) Önkormányzati lakás költségalapon történı bérbeadása során elınyt élveznek a 35 év alatti fiatal házasok. Önkormányzati lakás bérbeadása nem lakás céljára 11.. (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára csak kivételesen, egyedi elbírálás alapján, különös méltánylást érdemlı esetben, közérdekbıl adható bérbe. (2) Lakást nem lakás céljára a Képviselı-testület erre vonatkozó döntése alapján, az általa meghatározott személynek (szervnek) és feltételekkel adhatja bérbe. (3) Az igénylı kérelmének tartalmaznia kell: a) a lakásban folytatni kívánt tevékenység leírását, kérelme indokoltságát, b) egynél több lakásos lakóépület esetén a bérlık közösségének írásbeli hozzájárulását a tervezett tevékenység folytatásához, c) a lakás esetleges átalakítására vonatkozó elképzeléseket, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a helyiségek átalakítását - majd a bérleti jog megszőnésekor az eredeti állapot visszaállítását - saját költségükön vállalják. (4) Önkormányzati lakás nem lakás céljára határozott idıtartamra, legfeljebb 3 év idıtartamra adható bérbe, melyet lejárta esetén a bérlı kérelmére a Képviselı -testület egy esetben meghosszabbíthat. A bérbeadó és a bérlı jogai és kötelezettségei 12..

6 (1) A bérbeadó és a bérlı megállapodhatnak abban, hogy a lakást a bérlı teszi rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotúvá és látja el komfortfokozatának megfelelı felszereléssel. A megállapodást megelızıen a Polgármesteri hivatal szakemberének bevonásával- a helyszínen rögzíteni kell tételesen az elvégzendı munkálatokat, azok tervezett költségét, valamint a munkálatok elvégzésének határidejét. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a munkálatok befejezését követıen a Bérbeadó köteles a bérlı által írásban bejelentett, igazolt és elismerhetı költségeit, a bejelentéstıl számított legkésıbb 60 napon belül egy összegben a bérlınek megfizetni. A felek elızetesen megállapodhatnak abban is, hogy a bérlı a Bérbeadótól az összeg egy összegő lakbérbefizetésként való elismerését kéri. (3) A Bérbeadó által el nem ismert munkálatokat a bérlı saját költségén - a Bérbeadó és az egyéb szakhatóságok szükséges engedélye beszerzése után elvégezheti, de azok költségének elszámolására a Bérbeadótól nem tarthat igényt. (4) A Bérbeadó a munkálatok elvégzésének határidejét a bérlı kérésére- indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja. 13. Az épülettel, illetve a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel összefüggı, a törvényben nem szabályozott egyéb kötelezettségek teljesítésérıl az Önkormányzat Képviselı-testülete dönt. 14. (1) A Bérlı köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, nyílászáróinak és a lakás berendezéseinek a karbantartásáról, valamint - vízmelegítı, fızı- főtıberendezések kivételével - a lakás berendezési tárgyainak (csaptelepek, fürdıszoba-berendezések, stb.) javításáról és pótlásáról. (2) A rendeltetésszerő használat mellett szükségessé váló fızı- és főtıberendezések, vízmelegítık cseréje a Bérbeadó kötelessége. (3) A (2) bekezdésben megjelölt berendezések javíttatásáról, továbbá a rendeltetésellenes használat miatt szükségessé váló cserérıl a Bérlı köteles gondoskodni. A Bérlı felel a magatartásával összefüggésben az épületben, illetve a lakás berendezéseiben felmerült valamennyi kárért. (4) A Bérlı saját költségén köteles a gáz- és elektromos fızı- és főtıberendezések, vízmelegítık állapotát szakemberekkel megvizsgáltatni szükség szerint (1) A Bérbeadó és a Bérlı megállapodhatnak, hogy a Bérlı a lakást saját költségén átalakítja, korszerősíti. (2) Az errıl szóló megállapodást elızetesen írásba kell foglalni, mely tartalmazza az elvégzendı munkák konkrét megjelölését, befejezésének határidejét, költségét és azok megfizetésének feltételeit, módját.

7 (3) Amennyiben az (1) bekezdésben - a Bérbeadó hozzájárulásával végzett - beruházás következtében a lakásbérleti díja megváltoztatható lenne, a felek az alábbi feltételek közül választhatnak: a) A Bérbeadó - a bérleti díjváltozást elıidézı - beruházás indokolt és elfogadható költségét a megállapodás megkötésétıl számított 30 napon belül a Bérlı részére megfizetheti egy összegben. A felek úgy is megállapodhatnak, hogy a fenti összeget a bérlı nem veszi fel, hanem annak egy összegő bérleti díj befizetéseként való elismerését kéri. Ezekben az esetekben a kifizetést, vagy a befizetett egyösszegő bérleti díjként való elismerés utolsó hónapját követı hónap 1. napjától az új állapot szerint kell a bérleti díjat megállapítani. b) A bérlı beruházásának költségeit a Bérbeadó nem vállalja át. Ez esetben a bérleti díjat az adott bérlı bérleti jogviszonya fennállásáig - a beruházás elıtti - állapot szerint kell meghatározni. (4) A Bérbeadó engedélye nélkül végzett beruházás költségeit a Bérbeadó nem vállalja át. A bérlı - indokolt esetben különösen a lakás lakhatásának veszélyeztetése esetén az eredeti állapot helyreállítására kötelezhetı (1) A Bérbeadó és a Bérlı egymással úgy is megállapodhat, hogy a bérleti jog megszőnésekor a lakást és a lakásberendezéseket a Bérbeadó teszi rendeltetésszerő használatra alkalmassá. Ez esetben a bérlı köteles a szükséges munkálatok elvégzésének költségeit megfizetni. (2) A megállapodást megelızıen tételesen, a helyszínen rögzíteni kell az elvégzendı munkák körét, várható költségét szakember bevonásával (1) Ha az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bıvítésével kapcsolatos munkák csak a bérlı átmeneti kiköltöztetése mellett végezhetık el, az átmeneti lakásról a Bérbeadó köteles gondoskodni. A felek ettıl eltérıen is megállapodhatnak. (2) A kiürített lakás esetében az (1) bekezdésben megjelölt munkálatok elvégzésének idıtartamáig a lakásbérleti jogviszony szünetel, ezen idıtartamra bérleti díj nem számítható fel e lakás vonatkozásában. Önkormányzati lakások bérbeadása bérleti jogviszony folytatása címén 18.. (1) Önkormányzati lakás bérlıjének halála esetén az a személy, akit az Ltv. alapján a bérlı a Bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a lakásbérleti jog folytatására jogosult, ha a bérlı a lakásba befogadta és a bérlı halálakor életvitelszerően a lakásban lakott.

8 (2) Az önkormányzati lakás bérlıjének halála esetén a lakásban lakó eltartó a lakásbérleti jogot akkor folytathatja, ha a) a tartási szerzıdéshez a bérbeadó elızetesen írásban hozzájárult és b) az eltartó a szerzıdésben vállalt tartási-vagy ha a bíróság a tartási szerzıdést életjáradéki szerzıdéssé átalakítja, e szerzıdés szerinti kötelezettségét teljesítette, továbbá c) a bérbeadói hozzájárulástól a bérlı haláláig legalább egy év eltelt. A bérlıtársi szerzıdés, a társbérlet 19.. (1) Önkormányzati lakásra bérlıtársi szerzıdés a felek kérelmére csak azokkal köthetı, akiket a bérlı a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek - örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek - jogszerően befogadott gyermekétıl született unokája, valamint szülıje - örökbefogadó, mostoha- és nevelıszülıje), továbbá az az élettárs, aki a bérlıvel legalább 2 éve életvitelszerően együtt lakik; oda bejelentkezett, vagy a bérlıvel közös gyermekük van. (2) A szerzıdés csak akkor köthetı meg, ha az igénylı az adott lakásba ténylegesen bejelentkezett, továbbá ott életvitelszerően, a bérlıvel lakik és nincs másutt önálló bérleménye, vagy Kenderes város területén saját tulajdonú, lakható állapotú lakása (1) Ha a szerzıdés alapján a bérlık a lakás meghatározott lakószobáját és egyes helyiségeit kizárólagosan, más helyiségét pedig közösen használják, társbérlık. A társbérlı önálló bérlı. (2) Önkormányzati lakásban megüresedett társbérleti lakrészt ismételten, önálló bérletként bérbeadni nem lehet. (3) Amennyiben önkormányzati lakásban társbérleti lakrész ürül meg, a visszamaradó társbérlı részére az egész lakás bérbeadását fel kell ajánlani. (4) Ha a visszamaradt társbérlı az (3) bekezdésben foglaltakkal nem kíván élni, részére cserelakást lehet felajánlani. (5) Ha a visszamaradt társbérlı a megüresedett társbérleti lakrész bérleti díjának megfizetését vállalja a saját bérleményrész lakbérének megfizetésével együtt, részére a visszamaradt társbérleti lakrész a saját bérleményi résszel azonos idıtartamra bérbe adható. Befogadáshoz való hozzájárulás 21.. (1) Az önkormányzati lakásba a bérlı házastársán, gyermekén (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermekén), jogszerően befogadott gyermekétıl született unokáján, valamint szülıjén (örökbefogadó, mostoha- és nevelıszülıjén) kívül más személyt az e rendelet tiltó szabályait is figyelembe véve csak a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

9 (2) A befogadáshoz való hozzájárulást a befogadónak és a befogadást kérınek együttesen kell írásban kérnie a Polgármesternél. (3) A bérbeadó a hozzájárulást az alábbi feltételek együttes megléte esetén adhatja meg. a) a kérelem benyújtásakor a bérlınek a bérbeadóval szemben bérleti díj, vagy egyéb díjtartozása nincs; lakásbérleti jogviszonyát a bérbeadó nem mondta fel, illetve nincs felmondás, vagy a lakáshasználat kapcsán bírósági eljárás folyamatban b) az élettárs az élettársi kapcsolat felbontása; valamint az eltartó az eltartási szerzıdés felbomlása esetén vállalja, hogy az azt követı 30 napon belül a bérlakásból - a vele együtt élı családtagjaival együtt - kiköltözik, a lakásból kijelentkezik; a hozzájárulást adóval szemben elhelyezési igényt, továbbá a lakásban végzett beruházásai, valamint a lakás elhagyása kapcsán anyagi igényt nem támaszt, c) a befogadást kérı vállalja, hogy a lakást és közös helyiségeket rendeltetésszerően használja, a neki- és vele együtt költözı családtagjainak felróható épület- és lakásrészek, berendezések, felszerelések meghibásodása esetén a hibát- ha azt a befogadó nem vállalja - saját költségén kijavíttatja, megsemmisülés, vagy használhatatlanná válás esetén pótolja. d) Az önkormányzati lakásban lakó másik bérlıtárs, illetve társbérlı az Ltv. 21. (3), illetve (4) bekezdése szerint írásban hozzájárult a befogadáshoz. Albérletbe adás 22.. (1) A bérlı a lakást vagy annak egy részét sem adhatja albérletbe. A lakbér mértéke, a külön szolgáltatások díja 23.. (1) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a Képviselı-testület külön önkormányzati rendeletben szabályozza. (2) A lakbér mértékét a Képviselı-testület évenként felülvizsgálja és meghatározza a következı évi lakbér összegét. (3) A lakás havi lakbére a lakás hasznos alapterülete és az 1 négyzetméterre jutó havi lakbér szorzata (m2xft/m2). Az így kiszámított havi lakbért a kerekítés szabályai szerint Ft-ra kell megállapítani. (4) A bérlı köteles megtéríteni a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díját. (5) A bérlı a közüzemi díj megtérítését a lakbérrel egy idıben köteles megtéríteni. Nem teljesítés esetén ugyanazon következményeket kell alkalmazni, mint a lakbérfizetés elmaradása esetén. 24..

10 (1) Ha az önkormányzati lakást jogszerően használó személy halála, elköltözése után olyan személy marad a lakásban, aki sem az Ltv., sem a jelen rendelet elıírásai alapján nem tarthat igényt elhelyezésre, az önkormányzati lakást köteles 15 napon belül elhagyni, a kiköltözés elmulasztása miatt az Önkormányzatnak keletkezett kárt pedig köteles megtéríteni. (2) Ha a lakást jogcím nélkül használó lakáselhagyási kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati lakás elhagyásának megtörténtéig az önkormányzati lakás használatának elsı két hónapjában az önkormányzati lakásra megállapított lakbér mértékét köteles fizetni, a használati díj a negyedik hónaptól 50%-kal, további 6 hónap elteltével az eredeti használati díj a kétszeresére nı. Lakbértámogatás 25.. (1) Szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás bérlıjét lakbértámogatás illeti meg, ha a) a bérlı és családja, valamint a vele életvitelszerően együttlakó hozzátartozók 1 fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 1,5- szeres összegét és b) a fizetendı havi lakbér összege meghaladja a bérlı és családja, valamint a vele életvitelszerően együttlakó hozzátartozók havi jövedelemének 40%-át. (2) Nem illeti meg lakbértámogatás azt a bérlıt, aki a) a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti önkormányzattól lakásfenntartási támogatásban részesül, b) pályázat útján, nem szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakásban él, c) akinek lakbérhátraléka van. (3) A lakbértámogatás összege a fizetendı havi lakbér 20%-a. A bérlı a támogatás megállapítása után a lakbértámogatással csökkentett lakbért köteles fizetni. (4) A lakbértámogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell írásban benyújtani a jövedelemigazolással együtt. (5) A lakbértámogatás iránti kérelmet a Képviselı-testület bírálja el. (6) A lakbértámogatás biztosításának idıtartama egy év. Ezt követıen újabb kérelmet lehet beterjeszteni. A helyiségbérlet szabályai 26.. (1) Helyiséget elsısorban a lakosság alapellátását szolgáló kiskereskedelmi, szolgáltatási, továbbá irodai, az ezekhez szükséges raktározási, valamint gépkocsi tárolási célokra lehet bérbe adni.

11 (2) Meghatározott célra épült helyiséget (különösen: üzlet, mőhely, garázs, iroda) más célra bérbe adni kizárólag a Képviselı-testület határozata alapján lehet. (3) A Képviselı-testület egyedi döntése szükséges a vendéglátó-ipari vagy a nem lakossági alapellátást szolgáló ipari célú helyiség hasznosításához is. (4) Nem lehet bérbe adni azokat a helyiségeket, amelyek felújításáról, lebontásáról, átalakításáról, korszerősítésrıl a Képviselı-testület döntött és az említett munkák megkezdéséig kevesebb, mint hat hónap van hátra. (5) A helyiség bérbeadásáról, valamint a bérbeadás céljáról a Képviselı-testület egyedi határozatban dönt. (6) Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a személynek, szervezetnek, gazdasági társaságnak, amelynek az önkormányzattal szemben adó- vagy bérleti díj hátraléka van. A helyiségbérlık jogai és kötelezettségei 27.. (1) A bérlı köteles tőrni a helyiségek felújításával, karbantartásával, javításával összefüggı munkálatok elvégzését, s annak megvalósulása érdekében a Bérbeadóval együttmőködni. (2) A Bérlık az (1) bekezdésben rögzített feladatok elvégzésének idıtartamára másik helyiségben való elhelyezésre csak akkor tarthatnak igényt, ha a munkavégzés tervezett idıtartama a 60 napot eléri, vagy meghaladja. (3) A Bérlık a munkálatok elvégzésének idıtartama alatt jövedelem-kiesésük miatt az Önkormányzattal szemben kártérítési vagy kártalanítási igényt nem támaszthatnak. (4) A Bérbeadó köteles a bérlıket a részletes tervekkel tájékoztatni az elvégzendı munkálatokról, annak a bérlıt érintı idıbeli ütemezésérıl, továbbá a 60 napot elérı munkavégzés esetén másik helyiségben való elhelyezési lehetıségérıl. (5) A bérlı köteles a bérbeadónak bejelenteni 15 napon belül a) ha a helyiség - vagy annak egy része - számára feleslegessé vált és azt a bérbeadó részére visszaadja, b) tevékenységi körét megváltoztatja, vagy tevékenysége folytatásához szükséges engedélyét (pl. vállalkozói-mőködési engedély) bevonták, vagy visszaadták, továbbá szakhatóság mőködésének beszüntetésére kötelezte, c) a bérlı ellen felszámolási eljárás indult, d) ha a bérlı elnevezése megváltozott. (6) A bérlı legalább 30 nappal korábban köteles a Bérbeadónak írásban bejelenteni és hozzájárulást kérni, ha a helyiséget átalakítja, bıvíti, vagy ott az épület állagára, esztétikai megjelenésére, továbbá a szomszédos ingatlanokra is kiható beruházást kíván végezni. A Bérbeadó hozzájárulása nem helyettesíti a jogszabályok által kötelezıen elıírt hatósági engedélyek beszerzését.

12 (7) A bérlı a helyiségben tevékenysége folytatásához - a helyiség állagának rongálása nélkül - a szükséges átalakításokat elvégezheti, a felszereléseket saját költségén elhelyezheti. A bérleti jogviszony megszőnésekor az - eredeti állapot helyreállításával a saját tulajdonát képezı felszerelési eszközöket leszerelheti és elviheti. (8) A Bérbeadó és a Bérlı megállapodhatnak abban is, hogy a bérlı a helyiség karbantartási, felújítási, rendbetételi kötelezettségét a Bérbeadótól átvállalja. Ez esetben jegyzıkönyvben kell rögzíteni a helyszíni bejárás alkalmával- szakember bevonásával, hogy pontosan milyen munkálatok elvégzését, milyen költséggel vállalja magára a Bérlı. (9) Az (1) bekezdésben foglalt megállapodás létrejötte és a munkálatok elvégzése után a Bérlı a) ráfordításai megtérítését kérheti a Bérbeadótól, melynek a Bérbeadó az elismert és elfogadható költségei vonatkozásában a Bérlı kiadásait - az igazolás és kérelem benyújtása után - legkésıbb 60 napon belül egy összegben köteles megtéríteni. b) A bérlı kérheti azt is a Bérbeadótól, hogy elismert és elfogadható költségeit ne fizesse ki, hanem egy összegő helyiségbérleti díj befizetéseként vegye figyelembe (1) A Bérlı a helyiségbe a cégtársát akkor fogadhatja be a Bérbeadó hozzájárulásával, ha a.) a befogadott személy vállalja, hogy a bérlı szerzıdésének megszőnése esetén cserehelyiségre nem tart igényt, b.) a befogadás nem további bérbeadásra, albérletbe adásra vagy egyéb módon történı használatba adásra irányul. (2) A befogadáshoz való hozzájárulást a befogadónak és a befogadást kérınek együttesen kell írásban kérnie a Képviselı-testületnél. (3) A bérlı az általa bérbevett helyiséget további bérbeadás, albérletbe adás vagy egyéb módon történı használatba adás útján nem hasznosíthatja (1) A helyiség bérleti jogviszony megszőnésekor a bérlı köteles a helyiséget tisztán, rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban, leltár szerint a Bérbeadó részére átadni. (2) A bérlıt a bérleti díj fizetési kötelezettség a helyiségnek az (1) bekezdés szerinti átadásának napjáig terheli. Megállapodás a helyiség bérleti díjában 30.. (1) A Bérbeadó és a Bérlı a helyiségbér összegében szabadon állapodnak meg. (2) Ha a szerzıdı felek a bérleti díj mértékének tekintetében nem tudnak megállapodni, a bérleti szerzıdés nem jön létre. A lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó szabályok

13 31.. (1) Az Ltv. alapján elıvásárlási joggal nem érintett, forgalomképes lakások és helyiségek eladásáról a Képviselı-testület egyedi határozatban dönt. (2) A lakás, illetve helyiség vételára szakértı által megállapított, beköltözhetı forgalmi érték, amelyet a vevı egy összegben tartozik megfizetni. (3) Az esetleges részletfizetés tekintetében a Képviselı-testület határoz. Záró rendelkezések 32.. (1) A rendeletben szabályozott szociális bérletre jogosultakat, a szükséges feltételek igazolására a bérbeadó adatszolgáltatásra hívja fel. Az adatokról nyilvántartást kell vezetni. (2) A szociális körülmények megállapításához a következı adatokat kell szolgáltatni: a) a tartós nevelésbe vételre, illetve a tartós nevelésre vonatkozó adatokat, b) a hajléktalan ellátás adatait c) a 18 éven aluli gyermekek születési anyakönyvi kivonatában szereplı adatokat d) a rokkantságra, illetıleg más okból tartós munkaképtelenségre vonatkozó adatokat. (3) A jövedelmi helyzet igazolására a szociális bérletre vonatkozó szerzıdés megkötése elıtt, illetıleg a határozott idejő szerzıdés lejártát megelızıen a személyi jövedelemadó bevallás alapjául szolgáló bárhonnan származó jövedelem adatait kell szolgáltatni. az adatszolgáltatási kötelezettség az együttlakó nagykorú hozzátartozók jövedelmére is kiterjed. (4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározottak azért nem teljesíthetık, mert az érintettek munkanélküliek, akkor a munkanélküli ellátásra vonatkozó adatokat kell szolgáltatni. (5) E rendelet a belsıpiaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaz. Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések 33.. A Bérbeadó- jogszabály keretei között- jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására jutottak (1) Jelen rendelet május 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejőleg hatályát veszti Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének Kenderes Város

14 Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 19/2006. (IX.22.) rendelete. Kelt: Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének április 21. napján tartott ülésén. /: Bogdán Péter:/ /: Pádár Lászlóné:/ polgármester jegyzı Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetıtábláján..napján. Pádár Lászlóné jegyzı

15 1.számú melléklet KÉRELEM önkormányzati lakás bérbevételéhez Kérelmezı neve:... Személyi igazolvány szám:.. Anyja neve:... Születési hely, idı: Családi állapota: Állandó bejelentett lakcíme:. Tartózkodási helye:... A lakásba vele együttköltözı személyek (szülési év és rokonsági fok megjelölésével):.. Munkahely neve, címe:. Foglalkozása, beosztása: Jelen munkáltatónál a munkaviszony kezdete:. Nettó havi átlagjövedelme: A vele közös háztartásban élık nettó havi átlagjövedelme: Kenderes, kérelmezı

16 2. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások Címe Komfortfokozat Alapterület Szoba 1. Kenderes, Szent István út 43. komfort nélküli 35 m Kenderes, Szent István út 54/1. komfortos 58 m Kenderes, Szent István út 54/2. komfortos 80 m Kenderes, Petıfi út 1/1. összkomfortos 101 m2 2+3 fél 5. Kenderes, Kossuth L. út 43/a. komfortos 57 m Kenderes, Kossuth L. út 43/b. komfortos 49 m Kenderes, Somogyi B. út 24/3. komfortos 75 m2 2 Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás célú ingatlanok 1. Kenderes, Szent István út 43. (vasbolt) határozatlan idıre bérbeadva 2. Kenderes, Szent István út 32. ( rendırség) határozatlan idıre bérbeadva 3. Kenderes, Szent István út 56. (fodrászat) határozatlan idıre bérbeadva 4. Kenderes, Somogyi Béla út 24/1. 5. Kenderes, Somogyi Béla út 24/2. 6. Ravatalozó

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2001.(X.30.) számú rendelete

10/2001.(X.30.) számú rendelete Csévharaszt Községi Önkormányzat 8/2005. (VI.8.) számú rendeletével módosított 10/2001.(X.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, vonatkozó szabályokról Csévharaszt Község

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA Hatály: 2016.I.1. - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezetbe foglalva/

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1 Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások költségelven, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására Budapest

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/15/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 10/1994.(XI. 28.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások és helyiségek elidegenítésér l. 1 Egységes szerkezetben a 11/2004. (IV.27.) számú

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG Versenyző-nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az erőemelő sportágban sporttevékenységet folytató versenyszerű sportolóra

Részletesebben