14 /1994. / V. 2./MÖK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14 /1994. / V. 2./MÖK"

Átírás

1 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.) MÖK sz., a 16 /2003. ( VI. 30.) MÖK sz. valamint a 28/2004./XI.2./ MÖK. sz. r. 38/2005.(VIII.29.) MÖK sz., a 14/2006.(IV. 3.) MÖK sz. r, a 17/2007.(VI.19.) MÖK sz., a 19/2008. (VII.2.) számú rendelete, valamint a 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14 /1994. / V. 2./MÖK számú rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletétıl és elidegenítésérıl Mezıberény Város Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló többszörösen módosított évi LXXVIII. tvben, / továbbiakban: Törvény /, kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed minden olyan lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, amely Mezıberény Város Önkormányzatának tulajdonában van. 1 Általános rendelkezés 2. (1) Az önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala folyamatosan nyilvántartást vezet - a Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2000./VI.26./ MÖK sz. rendelete alapján - az önkormányzat tulajdonában lévı és bérbeadás útján hasznosítható, és hasznosított lakásokról- és helyiségekrıl. (2) A képviselı-testület a bérbeadói jogkör gyakorlására kivéve az újonnan épített, létesített lakások elsı bérlıjének kijelölését a polgármestert bízza meg e rendeletben foglalt szabályok megtartása mellett évenkénti beszámolási kötelezettséggel A lakásbérlet szabályai 3. 2 /1/Az önkormányzati lakásokat szociális jelleggel, elhelyezési kötelezettséggel, szolgálati jelleggel és piaci feltételek mellett lehet bérbe adni. 3 /2/ Pályázati úton nyert központi állami támogatással létesült költségalapú bérlakást csak költségalapon számított lakbérrel lehet bérbe adni. 4 /3/ Központi állami támogatással épített, vásárolt fiatalok, hallgatók részére bérbe adott garzonlakások lakbérét a bérlık elıtakarékossági kötelezettségére is tekintettel kell megállapítani. 1 Módosította a 14/2006.(IV. 3.) MÖK sz. r. 1. -a. Kihirdetése napján lép hatályba, alkalmazása március 31. után keletkezett bérleti szerzıdésekre. 2 A 16/2000. /VII.20.MÖK sz. r. 5. /2/bekezdésével megállapított szövegrész. Hatályos kihirdetésétıl. 3 A 3/2001. /II. 19./ MÖK sz. r. 1. -ával megállapított szöveg. Hatályos kihirdetésétıl.

2 2 5 /4/ A lakbérek mértékérıl külön rendelet rendelkezik. 6 Garzonházban (fecskeházban) lévı lakás bérletének külön szabályai 3/A /1/ Garzonházban (fecskeházban) csak olyan 35 év alatti fiatalok nyerhetnek elhelyezést, a.) b.) akiknek nincs önálló ingatlantulajdonuk, és házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek, és akik keresı tevékenységet végeznek vagy valamely felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói, akik lakáscélú elıtakarékossági szerzıdéssel rendelkeznek - kivéve a felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói. /2/ A garzonházban a bérleti idı egy család esetében maximum 5 év lehet, 5 év után a garzonházat el kell hagyni. /3/ A lakáscélú megtakarítások minimális szintje éves szinten a garzonházi lakás bekerülési költségének 5 %-a. Az elıtakarékossági szerzıdést Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézménnyel kell megkötni, legalább a bentlakás idıtartamára. /4/ Abban az esetben, ha garzonház bérlıjének keresıtevékenysége 90 napnál hosszabb idıre megszőnik, vagy a lakáscélú elıtakarékosságra vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, illetıleg hallgatói jogviszonya megszőnik, a bérleti jogviszonyt az önkormányzat legfeljebb 6 hónapos felmondási idıvel megszünteti. A felmondási idı tartamát a polgármester a bérlık méltányolható körülményeit figyelembe véve állapítja meg. /5/ Amennyiben a garzonlakás igénylı híján nem kerül bérbeadásra, a költségalapú lakbérfelszámításával bérbe lehet adni. 4. /1/ Az önkormányzati intézmények megfelelı szakember ellátása érdekében, a szakemberek elhelyezése céljából, a munkaviszony fennállásának idıtartamára önkormányzati lakás biztosítható. /2/ Szakember elhelyezésére több lakás nem adható bérbe, az január 1-jén ilyen jelleggel bér beadott lakások számánál. /3/ Önkormányzati bérlakásra - a hasznosítás módjától függetlenül - csak határozott idejő bérleti szerzıdés köthetı. Az önkormányzati lakás szociális- jelleggel történı bérbeadásának feltételei Lakásigénylés 5. /1/ Szociális helyzet alapján bérbe adott lakásra - az arra rendszeresített formanyomtatványon lakásigénylést kell a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani. 4 A 3/2001. /II. 19./ MÖK sz. r. 1. -ával megállapított szöveg. Hatályos kihirdetésétıl. 5 A 3/2001. /II. 19./ MÖK sz. r. 1. -ával megállapított szöveg. Hatályos kihirdetésétıl. 6 A címet és a 3/A -t beiktatta a 3/2001. /II. 19./ MÖK sz. r. 2. -a. Hatályos kihirdetésétıl.

3 3 /2/ A jogos lakásigényeket a benyújtást követı 30 napon belül a Városi Közszolgáltató Intézmény nyilvántartásba veszi és errıl az igénylıt értesíti. /3/ A lakásigénylés nyilvántartásba vétele megtagadható, ha az igénylı nem jogosult szociális bérlakásra. /4/ Az igénylı az igénylés nyilvántartásba vétele után a lakáskörülményeiben, személyi, családi, jövedelmi és vagyoni helyzetében beállt lényeges változást, a változást követı 30 napon belül köteles bejelenteni. /5/ A változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása, vagy valótlan adat közlése esetén el kell utasítani a lakásigénylést. Igényjogosultság 7 Igényjogosultság 6. 8 (1) A szociális bérlakás bérleti jogának megszerzésére az jogosult, akinek, vagy házastársának, illetve a vele jogszerően együttköltözı hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs: a.) beköltözhetı lakás, vagy családi ház, b.) forgalomképes építési telek, hétvégi ház, vagy üdülı-telek, c.) egyéb jelentıs értékû, vagy nagyságú ingatlan. (2) Nem pályázhat a bérleti jog elnyerésére az a személy, aki - bár az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel -, de a) 5 éven belül bérlakás bérleti jogáról pénzbeni térítés ellenében lemondott, vagy b) rendelkezik olyan vagyontárggyal, értékpapírral (beleértve a kárpótlási jegyet is) amely, vagy amelyek értékének együttes összege az Ft-ot a pályázat benyújtásakor meghaladja, c) nem mezıberényi lakos. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén is csak akkor érvényes a pályázat, ( az igénylés) ha a pályázó ( az igémylı) és a vele jogszerûen együttköltözık együttes jövedelmébıl számított egy fıre esı nettó jövedelem a pályázat benyújtásának idıpontjában nem haladja meg a pályázat benyújtásának idıpontjában megállapított öregségi nyugdíj minimumának - egyedülálló személy esetén 300 %-át, fıs család esetén 250 %-át, - 5 vagy több fıs család esetén 200 %-át, ugyanakkor rendelkezik olyan nagyságú, állandó jövedelemmel mely a megpályázott lakás, valamint a megélhetés együttes költségeire fedezetül szolgál. 9 6/A (1) A Képviselı-testület( elsı ízben), illetve a továbbaikban a polgármester a 6. -ban foglalt feltételeknek megfelelı pályázók( igénylık) közül, különösen az alább felsorolt szociális körülmények között élıket kell, hogy elınybe részesítse a következı sorrendben: 7 Megállapította a 16/2003. (VI. 30.) MÖK sz. r. 1. -a. Hatályos kihirdetésétıl. 8 Módosította a 17/2007.(VI.19.) MÖK sz. rendelet 1. -a. Hatályos kihirdetésétıl. 9 Megállapította a 16/2003.(VI. 30.) MÖK sz. r. 2. -a. Hatályos kihirdetésétıl.

4 4 a.) nem lakásnak minısülı helyen tartózkodik vagy az évi III. tv. (szociális törvény) szerint hajléktalan, albérlı vagy szociális intézményben lakik, b) romos, mûszakilag elavult lakásban vagy egészségre ártalmas körülmények között él, c) zsúfolt lakáskörülmények között lakik, ezen belül d) a családban tartósan beteg személynek nem biztosított a külön szoba, e) vagy a családban együttlakó önálló család részére nem biztosított a külön szoba, f) vagy a családban élı személyekre jutó lakóterület egy fıre nem haladja meg a 6 m2-t. (2) Ha egy pályázó esetében az (1) bekezdésben felsorolt szociális körülmények halmozottan fordulnak elı, úgy ıt fokozottan rászorultnak kell tekinteni, s pályázatát az elsık közé kell sorolni. (3) Szociális helyzete alapján fokozottan rászorultnak kell tekinteni azt a pályázót is, akinek családjában egy keresıre több eltartott jut; családtagjait egyedülállóként tartja el; családjában tartósan beteg, vagy olyan személyrıl kell gondoskodnia, akinek munkaképesség-csökkenése az 50 %-ot meghaladja. (4) /B. (1) A rászoruló személynek bérbe adható lakás nagysága a vele jogszerően együttköltözık számától függıen a következı: a.) 1-2 személy esetén b.) 3-4 személy esetén c.) 5-6 személy esetén d.) 6 vagy ennél több személy esetén 1 szoba 1,5-2 szoba 2-2,5 szoba 3 szoba (2) Egy lakószobánál nem nagyobb lakás bérlıjéül a rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelelı személy a következı sorrend szerint választható ki: a) egy gyermekes házaspár, b) gyermekét, vagy gyermekeit egyedül nevelı szülı, c) gyermektelen házaspár, d) egyedülálló. (3) A bérbe adható lakás méretének megállapításánál jogszerően együtt költözıkként azok a személyek vehetık figyelembe, akiket a bérlı a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba feltéve, ha a pályázat elbírálásakor nem rendelkeznek lakás bérleti vagy tulajdonjogával és a pályázat benyújtását megelızıen 6 hónappal már a bérlıvel együtt laktak. (4) 11 (5) A szociális lakásbérletre vonatkozó pályázatok elbírálását megelızıen a pályázók ( igénylık) szociális helyzetére, valamint jövedelmi és vagyoni viszonyaira, családi és lakáskörülményeire vonatkozóan átfogó környezettanulmányt kell készíteni. A felmérés kiterjed a pályázó életvitele és a rászorultsága közötti okozati összefüggés vizsgálatára is. Lakásigény elbírálása és szerzıdéskötés 10 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 38/2005.(VIII.29.) MÖK sz. rendelet 1. -a. Hatálytalan kihirdetésétıl. 8 Megállapította a 16/2003. (VI. 30.) MÖK sz. r. 2. -a. Hatályos kihirdetésétıl. 11 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 38/2005.(VIII.29.) MÖK sz. rendelet 1. -a. Hatálytalan kihirdetésétıl.

5 (1) Újonnan létesülı szociális bérlakások elsı bérlıjének kijelölésében a képviselı-testület zárt ülésen dönt, a Városi Közszolgáltató Intézmény által elıkészített elıterjesztés alapján. A lakásbérleti szerzıdést a polgármester köti meg. (2) Egyéb esetekben a szociális rászorultságot a Városi Közszolgáltató Intézmény elıterjesztése alapján a polgármester állapítja meg és köt szerzıdést az igénylıvel. 8. /1/ A rászoruló személlyel megkötött lakásbérleti szerzıdés meghatározott idıre, legfeljebb 3 évre szólhat. /2/ A Városi Közszolgáltató Intézmény a határozott idı lejártát megelızı 30 napon belül megvizsgálja, hogy a bérlı jövedelmi, vagyoni helyzete alapján változatlanul rászoruló személynek minısül- e. /3/ A rászorultság fennállása esetén, a bérlı indokolt kérésére a lakásbérleti szerzıdés - a lejárat napját követı 15 napon belül- újabb határozott idıre az (1) bekezdésnek megfelelıen meghosszabbítható. /4/ Ha a bérlı a vagyoni helyzete alapján nem minısül rászoruló személynek, akkor szerzıdés megújításával- a piaci viszonyokhoz igazodó lakbérrel a bérleti jogviszony meghosszabbítható esetenként /legfeljebb 1 évvel /. Piaci feltételekkel bérbeadható lakások bérbeadása 9. /l / A piaci feltételekkel bérbe adható lakások jegyzékét a Városi Közszolgáltató Intézmény folyamatosan a hivatalos hirdetıtábláján és szükség szerint a helyi újságban közzéteszi. A meghirdetett lakások bérleti feltételeirıl az érdeklıdınek a Városi Közszolgáltató Hivatal tájékoztatást ad azzal, hogy egyidejőleg ismerteti az ajánlatok benyújtásának határidejét. /2/ 13 A ben létesülı költségalapú bérlakások bérletbe adása sorrendjének elvei: a.) meglévı önkormányzati bérlakásból önkormányzati érdekbıl átköltözı b.) más önkormányzati érdekbıl pl. szakember elhelyezése c.) pályáztatás alapján, aki a bérleti díj megfizetését elıre a leghosszabb idıre vállalja és a vállalásnak megfelelı idıtartamra járó bérleti díjat a szerzıdés megkötésével egy idıben megfizeti d.) 14 lakásigénye beadását megelızıen nem volt és a kérelem elbírálás idıpontjában sincs Mezıberényben 100 %-os tulajdonú lakóingatlan tulajdona. /3/ Újonnan létesült önkormányzati bérlakások elsı bérlıjének kijelölésében a Képviselıtestület dönt zárt ülésen. 15 /4/A /2/ és /3/ bekezdés szabályait a évben átadásra kerülı Békési u. 5. szám alatti 12 költségalapú bérlakás, a Békési u szám alatti 21 költségalapú bérlakás elsı ízben történı bérbeadásakor is alkalmazni kell. 12 Megállapította a 16/2003. (VI. 30.) MÖK sz. r. 3. -a. Hatályos kihirdetésétıl. 13 A /2/ és /3/ bekezdést megállapította a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz. r. 1. -a. Hatályos kihirdetésétıl. 14 A 11/2003. (IV. 25. ) MÖK sz. r. 1. -ával megállapított szöveg. Hatályos kihirdetésétıl. 15 A 11/2003. (IV. 25. ) MÖK sz. r. 2. -ával megállapított szöveg. Hatályos kihirdetésétıl.

6 6 16 9/A (1 )A kijelölt bérlıkkel a polgármester, az által kiállított tulajdonosi nyilatkozat alapján, Mezıberény Város Önkormányzatának Városi Közszolgáltató Intézménye elıkészítése alapján - köt bérleti szerzıdést. A szerzıdésben ki kell kötni, hogy a Közszolgáltató Intézmény évente 2 alkalommal bérleményellenırzést végez, melyhez a bejutást a bérlınek biztosítani kell. (2) A bérlı köteles a bérleményben életvitelszerően tartózkodni, a 2 hónapot meghaladó távollétet és annak idıtartamát írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltató Intézménynek. Ezen rendelkezés a bérleti szerzıdés kötelezı tartalmi eleme. A bérlı által bejelentett különösen: egészségügyi ok, munkahely megváltozása, tanulmányok folytatása miatt történı távolléte alatt, erre hivatkozással felmondani nem lehet. Nem lehet felmondani a szerzıdést abban az esetben sem, ha a bérlı a bejelentést menthetı okból mulasztotta el, és errıl a bérbeadót felhívására írásban tájékoztatja. (3) A bérleti szerzıdés megkötésekor, a bérbeadás feltételeként Ft, fecskelakások esetén Ft összeg megfizetését köti ki a bérbeadó óvadékként. Az óvadék pontos összegét és funkcióját a bérleti szerzıdésben rögzíteni kell. Nem köthetı ki óvadék fizetése: a. szociális alapon bérbe adott lakások esetén b. önkormányzati dolgozók, illetve önkormányzat által fenntartott intézmények dolgozóinak elhelyezésekor Az önkormányzati intézmények és önkormányzat egyéb szervei dolgozóinak lakásjuttatási lehetısége 10. /1/Az önkormányzati intézmények és egyéb szerveik megfelelı szakember ellátása érdekében, lakás biztosítható annak a szakembernek, akinek alkalmazása az önkormányzat valamely - intézményének vagy egyéb szervének kötelezı feladata ellátásához feltétlen indokolt. /2/ Szakember elhelyezése céljából lakást bérbe adni az intézmény vezetıjének kérelmére az ágazati bizottságok javaslatára annak a személynek lehet, aki az önkormányzati intézménynyel vagy egyéb szervével munkaviszonyban áll. A bérbeadásról a polgármester dönt. /3/ A szakember elhelyezése céljából bérbe adott lakásra az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni az alábbi eltéréssel: - bérlıtársi jogviszony a lakásra nem jöhet létre; - a lakásbérleti szerzıdés az intézménnyel létrejött munkaviszony fennállásáig, illetıleg határozott idıtartamra szólhat; - bérleti jogviszony folytatására a közvetlen hozzátartozó sem jogosult; - a bérlı a munkaviszony megszőnése, illetıleg a lakásbérlet megszőnése esetén elhelyezésre nem tarthat igényt; - a bérlı a lakásba a házastársán, élettársán és gyermekén, valamint a bérlıvel- együtt költözı szülıkön kívül más személyt nem fogadhat be; - a bérlı a lakást nem cserélheti el. /4/ Az /1-3/ bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a lakás az intézmény területén van, azzal az eltéréssel, hogy a bérbeadásról az intézmény vezetıje dönt és jogosult a bérleti szerzıdés megkötésére. 16 Beiktatta a 14/2006.(IV. 3.) MÖK sz. rendelet. Hatályos kihirdetésétıl, rendelkezéseit a március 1. után kötött szerzıdésekre kell alkalmazni.

7 7 Az önkormányzati lakás nem lakás céljára történı bérbeadása 11. Üresen álló önkormányzati bérlakás rendkívüli esetben a képviselıtestület jóváhagyásával határozott idıre nem lakás céljára is bérbe adható. Bérlıkijelölésre illetve bérlıkiválasztásra jogosult szervek döntése alapján kötendı bérleti szerzıdés, és bérbeadói hozzájárulás 12. /1/ A bérbeadó a bérlıkijelölésre illetve bérlıkiválasztásra jogosult döntése alapján-, annak megfelelı tartalommal- köteles a bérleti szerzıdést megkötni. /2/ A Törvényben elıírt bérbeadói hozzájárulás a bérlıkijelölésre, bérlıkiválasztásra jogosult által meghatározott tartalommal adható meg. /3/ A bérlı-kiválasztási jogosultság megszőnése után a lakás az önkormányzati lakások bérletére vonatkozó általános szabályok szerint hasznosítható. /Bérlı-kiválasztási joggal kiutalt lakások jegyzéke e rendelet 3. sz. mell. / Társbérlet 13. A településen önkormányzati bérlakásban társbérleti jogviszony nincs és nem is hozható létre. 14. A bérbeadó, a bérlı és a vele együtt lakó házastársa /élettársa / közös kérelmére - a házastárs /élettárs / lakásba való beköltözésének idıpontjától függetlenül- a bérlıtársi szerzıdést köteles megkötni. 17 A bérbeadó és a bérlı jogai és kötelezettségei 15.. (1)A bérbeadó e rendeletben meghatározott feltételek szerint köt szerzıdést a bérlıkkel. A lakást leltár szerint adja át a bérlınek. (2) A bérleti szerzıdés külön kitételként tartalmazza, hogy a bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - vonatkozó jogi korlátok között- jogosult a szerzıdés lakbérre vonatkozó részét egyoldalúan módosítani, az új lakbérfizetési kötelezettség idıpontja elıtt legalább 30 nappal. (3)Amennyiben a bérlı a módosított lakbérrel nem ért egyet, a lakástörvény 6. (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni Módosította a 14/2006.(IV. 3.) MÖK sz. rendelet 4. -a. Hatályos kihirdetésétıl, rendelkezéseit a március 1. után kötött szerzıdésekre kell alkalmazni.

8 8 /1/ A lakás rendeltetésszerő használatra alkalmassá tételét külön megállapodásban foglaltak szerint a bérlı magára vállalhatja. /2/ Külön megállapodásba kell foglalni: - a lakás helyreállításának költségeit, az elvégzendı munkákat; - a költségek bérlı részére történı megtérítésének módját; - a munkálatok elvégzésének határidejét, a határidı módosítás lehetıségeit. /3/ Ha a bérlı a munkálatokat saját hibájából a külön megállapodásban meghatározott, vagy a bérbeadó által engedélyezett meghosszabbított határidın belül nem végzi el, a bérbeadó a szerzıdést - a törvény 24. /1/ bekezdésének b./ pontja alapján- felmondhatja. 17. /1/ A bérbeadó a bérleti díj ellenében köteles gondoskodni a rendelettervezet 1. számú mellékletében felsorolt feladatok ellátásáról. /2/ Az épülettel, illetıleg a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel összefüggı - nem a bérbeadót terhelı- minden üzemeltetési és egyéb kötelezettség teljesítésére a lakásbérleti szerzıdésben kell rendelkezni. /3/ A lakbér összege a bérlı által átvállalt kötelezı bérbeadói feladatok elvégzésének költségeivel csökkenthetı. /4/ A bérbeadó háromhavonként köteles ellenırizni a megállapodásban foglaltak teljesítését. A bérlı mulasztása esetén - a lakásbérleti szerzıdés egyidejő módosításával- a megállapodás közös megegyezéssel megszüntethetı. /5/ Ha a /4./ bekezdésben említett esetben a közös megegyezés nem jött létre és s bérlı nem fizeti a lakásra eredetileg megállapított lakbért, a bérbeadó a lakásbérleti szerzıdést - a törvény 24../1/ bekezdésének b./ pontja alapján- felmondhatja. 18. /1/ A bérbeadó és a bérlı írásban megállapodhatnak abban, hogy a bérlı a lakást átalakítja, korszerősíti. /2/ A megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendı munkák: - konkrét megjelölését, - befejezésének határidejét, - költségeit és azok megfizetése feltételeit, módját, valamint azt, hogy a munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyt a bérlı köteles megkérni. /3/ A lakás átalakítását, korszerősítését követıen a lakásbérleti szerzıdést módosítani kell, ha a lakás komfortfokozata megváltozott és a munkák költségeit a bérbeadó viseli. 19. /1/ A bérbeadó a lakás burkolatainak ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjérıl az e rendelet hatálybalépését követıen bérbe adott lakás esetében, és csak akkor köteles gondoskodni, ha a bérlı vállalja az ennek megfelelı magasabb összegő lakbér megfizetését. /2/ A lakásbérleti szerzıdésnek tartalmaznia kell az /1/ bekezdésben is határozott, átvállalt kötelezettségek pontos megjelölését, azon idıbeni ütemezését, továbbá a lakbér összegét növelı - egy hónapra lebontott- és a lakbérek megállapításáról szóló rendelet szabályai szerint kiszámított költségeit. /3/ Ha a /2/ bekezdésben foglaltak alapján a lakásbérleti szerzıdésben meghatározott munkák szükségességét a lakás nem rendeltetésszerő használata, illetıleg a lakás berendezéseinek rongálása idézte elı, azok elvégzését a bérlı a bérbeadótól nem követelheti.

9 9 20. /1/ A lakásbérlet megszőnésekor a bérlı köteles a lakást és a lakásberendezéseket tisztán, rendeltetésszerő használatra alkalmas állapolóan, leltár szerint a bérbeadónak átadni. /2/A bérbeadó és a bérlı írásban megállapodhatnak abban, hogy a lakásbérleti szerzıdés megszőnésekor a lakást és a lakásberendezéseket a bérbeadó teszi rendeltetésszerő használatra alkalmassá. /3/ A /2/ bekezdésben említett megállapodás csak akkor köthetı meg, ha a bérlı vállalja, hogy a kiköltözést megelızı 3o napon belül a költségeket a bérbeadónak megelılegezi. A szerzıdésben rögzíteni kell, hogy a bérbeadó a munkálatok elvégzését követı 15 napon belül a bérlıvel elszámol. /4/ Ha a bérlı e rendelet 6. -a alapján rászoruló személynek minısül, akkor a költségét utólag több, - de legfeljebb 12 havi- részletekben is megtérítheti. Ennek konkrét feltételeit a megállapodásban kell meghatározni. /5/ A képviselıtestület felhatalmazza a bérbeadót a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a bérlıvel történı megállapodás tartalmának meghatározására. A lakáshasználati díj 21. /1/ Az a személy, aki a lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétıl a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegő használati díjat köteles a bérbeadó részére fizeti. /2/ 18 A jogcím nélküli lakáshasználó - az ilyen lakáshasználat kezdetétıl, illetve a tudomásra jutástól számított 6 hónap elteltét követı naptól a lakásból való kiköltözésig- emelt használati díjat akkor köteles fizetni, ha a bérbeadónak e rendelet alapján tett nyilatkozata, illetıleg a törvény 67., 75., 91., 94. -ai értelmében elhelyezésre nem tarthat igényt. 19 (3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján az emelt lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétıl számított 3-6 hónap közötti idıtartamra a lakás lakbérének kétszerese, 7-10 hónap közötti idıtartamra a lakás lakbérének négyszeres összege, a 11. hónaptól kezdıdıen a lakás lakbérének ötszöröse lehet /4/ 20 A bérbeadó a /2/ bekezdésben említett személyek esetében a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétıl, illetve a tudomásra jutástól számított 3o napon belül köteles a lakás kiürítése iránti peres eljárást megindítani. /5/ Bérlıkijelölési jog esetén a használati díj emelésének mértékét a bérlı kijelölésére jogosult határozza meg. A használati díj lakbért meghaladó összege a bérlıkijelölésre jogosultat illeti meg. 21 A befogadás szabályai Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. r. 1 -a. Hatályos: kihirdetésétıl. 19 Módosította a 14/2006.(IV. 3.) MÖK sz. rendelet 3. -a. Hatályos kihirdetésétıl, rendelkezéseit a március 1. után kötött szerzıdésekre kell alkalmazni. 20 Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. r. 2. -a. Hatályos: kihirdetésétıl. 21 Módosította a 14/2006.(IV. 3.) MÖK sz. rendelet 5. -a. Hatályos kihirdetésétıl, rendelkezéseit a március 1. után kötött szerzıdésekre kell alkalmazni.

10 10 (1) A bérlı a lakásba más személyt - a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével - a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. (2) A lakásba a bérlı a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülıjét. (3) A bérlıtárs a lakásba más személyt - a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével - a másik bérlıtárs írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. A befogadás engedélyezésérıl a polgármester dönt Hozzájárulás a tartársi szerzıdéshez 23. A bérlı a határozatlan idıre bérbe adott lakás esetében - a lakásbérleti jog-folytatása ellenében - a bérbeadó írásbeli hozzájárulásának megadását követıen tartási szerzıdést köthet. A hozzájárulás megadása a polgármester hatásköre. Elhelyezési kötelezettség 24. /1/Ha a házassági bontóperben meghozott jogerıs bírói döntés alapján a volt házastárs - saját elhelyezési kötelezettség kimondása nélkül- az önkormányzati lakás elhagyására köteles, a jogosultat legalább szükséglakás illeti meg. /2/ A törvényben elıírt elhelyezési kötelezettségen kívül, egyéb elhelyezési kötelezettség nem vállalható. A szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése és a pénzbeli térítés 25. /1/ A bérbeadó és a bérlı a határozatlan idıre kötött lakásbérleti szerzıdést közös megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbeadó a bérlı részére: a./ másik lakást ad bérbe; b./ a másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítést fizet; c./ a másik lakás bérbeadása helyett pénzbeli térítést fizet. /2/ Az /1/ bekezdés a./ pontjában foglaltak alapján a bérlı: - kevesebb szobaszámú, vagy kisebb alapterülető, vagy alacsonyabb komfort fokozatú; - azonos szobaszámú, alapterülető, komfortfokozatú, de a településen belül eltérı fekvéső, illetıleg - nagyobb szobaszámú, nagyobb alapterülető, magasabb komfortfokozatú lakás bérbeadását kérheti. /3/ Több bérlınek a /2/ bekezdésben meghatározott igénye esetén az ilyen célra felhasználható üres, vagy megüresedett bérlakásokat a bérbeadó köteles pályázatra meghirdetni. /zárt pályázat / 26..

11 11 /1/ A pénzbeli térítés mértéke a lakás helyi beköltözhetı forgalmi értékének 10 %-a. Ha a bérlı a Törvény alapján a korábban befizetett lakásépítési hozzájárulás, illetve használatbavételi díj visszafizetésére igényt tarthat, a pénzbeli térítés összegét ezzel csökkenteni kell. /2/ Ha a lakásbérleti szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése során a bérbeadó a másik lakás mellett pénzbeli térítést is fizet, ennek összege a két lakás be költözhetı forgalmi értékére megállapított pénzbeli térítés összegének a különbözete. A bérbeadó hozzájárulása a lakáscsere szerzıdéséhez 27. /l/ A bérbeadó a lakáscsere szerzıdéshez kizárólag akkor adhatja meg hozzájárulását, ha az önkormányzati lakás bérlıje a lakást másik lakás bérletére vagy tulajdonjogára cseréli el. Egy lakás több lakásra is elcserélhetı. /2/ A bérbeadó a lakáscseréhez kért hozzájárulást köteles megtagadni, ha: a./ az elcserélni kívánt önkormányzati lakásbérleti szerzıdése határozott idıre, vagy feltétel bekövetkezéséig szól, és az új bérlı határozatlan - idıtartamú szerzıdést kíván kötni; b./ a felek szándéka ténylegesen nem a cserére, hanem az önkormányzati lakásbérleti jogának jogellenes átruházására irányul; c./ a bérlıkijelölésre vagy az ismételten gyakorolható bérlıkiválasztásra jogosult, illetıleg az eltartó a cseréhez nem járult hozzá. d./ a bérlınek lakbérhátraléka vagy egyéb a lakással kapcsolatos hátraléka van /3/ A lakáscseréhez kért hozzájárulás megtagadható, ha az eset összes körülményeire tekintettel a bérlı által cserével megszerezni kívánt lakás: a./ nem értékarányos, b./ nem tehermentes, c./ rendelkezési joga nem korlátlan. /4/ A lakáscsere végrehajtásakor a szerzıdés megszőnése után a lakásba visszamaradó személy - más jogszabályban meghatározott kivételektıl eltekintve - másik lakásban való elhelyezésre nem tarthat igényt. /5/ A bérbeadó a hozzájárulást írásban köteles megadni. Ennek keretében tájékoztatni kell a cserepartnert a lakással összefüggı - e rendelet szabályai szerint - bérlıi kötelezettségekrıl, valamint a lakbér összegérıl. Hozzájárulás az albérleti szerzıdéshez 28. /1/ 22 A bérlı a lakás egy részét a bérbeadó elızetes hozzájárulásával albérletbe adhatja, illetve fizetıvendéglátás céljára hasznosíthatja. /2/ A teljes lakás albérletbe adásához hozzájárulás nem adható. /3/A bérlı csak olyan albérleti szerzıdés megkötéséhez kaphat hozzájárulást, amely garantálja, hogy a lakásbérlet megszőnése esetén az albérlet is megszőnik. /4/Nem adható hozzájárulás szükséglakás, vagy egyszobás lakás egy részének albérletbe adásához. 22 Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. r. 3 -a. Hatályos: kihirdetésétıl.

12 12 A lakások lakbére 29. /l/ A rendelet hatálybalépésekor alkalmazott lakbér mértéke június 30-ig. nem változik. /2/ Az új lakbér megállapításával egyidejőleg rászorultság alapján, a lakbértámogatás rendszerét a képviselı-testület külön rendeletben állapítja meg. /3/ A bérlıt terheli az összes közüzemi szolgáltatás díjának megfizetése beleértve a víz- és csatornadíj, áram- és gázfogyasztás, rádió-- és televízióadók vételének díja, távközlési díj, szemétszállítás, amelyet a bérleti szerzıdésben rögzíteni kell. /4/ A bérlı az esedékes lakbért elıre, minden hónap 15-ik napjáig köteles megfizetni. /5/ A lakbér megfizetésének elmulasztása a Törvényben rögzített jogkövetkezményekkel jár. A helyiséggazdálkodás szabályai A bérlet létrejötte 30. /1/ A bérbeadó az üresen álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket piaci feltételek mellett, e rendelet 9. -ában foglaltaknak megfelelıen adhatja bérbe a 23 15/2000./VI.26./ MÖK sz. rendelet rendelkezései figyelembevételével. /2/ Egyedi, rendkívül kedvezı bérleti ajánlat esetén a polgármester soron kívül dönthet, utólagos beszámolás mellett. /3/ A felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszőnésére a lakásbérlet szabályait megfelelıen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a helyiségbérlet felmondásakor a bérlı Törvény alapján igényt tarthat a korábban befizetett igénybevételi díjra, de e rendelet 25. és 26. -ai alapján pénzbeli térítésre nem jogosult. /4/ A helyiségek átadásával, rendeltetésszerő használatával, karbantartásával, felújításával, továbbá a szerzıdés megszőnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatban a bérbeadó és a bérlı jogaira és kötelezettségeire a felek megállapodása az irányadó. /5/ A helyiségek bérleti díja szabad megállapodás tárgya. /6/ Bérleti szerzıdés csak határozott idıre köthetı. 31. /1/ Önkormányzati helyiségek bérleti jogának átruházásához, vagy a cseréjéhez hozzájárulás nem adható, kivéve: a./ a cserélı fél a bérbeadó által meghatározott feltételeket vállalja és az egyéb törvényi feltételeknek megfelel; b./ az évi LXXIV. tv. alapján bérleti jogot szerzı egyéni vállalkozó, továbbá kizárólag természetes személyek részvételével mőködı gazdasági munkaközösség, illetve betéti társaság, vagy korlátolt felelısségő társaságnak a helyiség átruházásáról-szóló megállapodásához azzal a feltétellel lehet hozzájárulni, ha az átvevı a helyiség használati értékéhez igazodó új bér megfizetését vállalja, továbbá: - az általa gyakorolni kívánt tevékenységhez szükséges engedéllyel rendelkezik, - tevékenysége külön jogszabály rendelkezéseiben nem ütközik. /2/ A bérleti jogviszony folytatására a Törvény rendelkezései az irányadóak A 16/2000. /VII.20./MÖK sz. r. 5. /3/bekezdésével megállapított szövegrész. Hatályos kihirdetésétıl.

13 13 A bérlı a helyiségbe más személyt csak a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be. 33. A bérleti jogviszony megszőnésére a Törvény rendelkezései az irányadók. Lakások és helyiségek elidegenítése 25 Lakások elidegenítése 34. (1) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati, illetıleg az állami lakásra, más személyt megelızı elıvásárlási jog illeti meg a) a bérlıt; b) a bérlıtársakat egyenlı arányban; c) a társbérlıt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában; d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint örökbe fogadott gyermekét. (2) Társbérlet esetén a közösen használt lakóterületet az (1) bekezdés c) pontjában említett arányban kell figyelembe venni. 35. Annak a bérlınek a lakását, aki nyugdíjas vagy a külön jogszabályokban meghatározott nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátásban részesül, és az elıvásárlási jogával nem él, a szerzıdésének fennállásáig harmadik személy részére csak a bérlı írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni 36. Elıvásárlási joggal érintett lakások esetén: (1) A lakás vételára a Lt ában meghatározott irányelvek alapján megállapított forgalmi érték a lakottság tényének figyelembe vételével. (2) A vételár a beköltözhetı forgalmi érték 95 %-a. (3) A szerzıdés megkötésekor egyösszegben fizetendı vételárrészlet mértéke a vételár 20%-a. (4) A vevıt kérelmére a vételárhátralékra 15 évi részletfizetési kedvezmény illeti meg, amelyre évi 10 % kamatot köteles fizetni egyenlı részletekben. (5) A törlesztı részletek minden hónap 10. napján válnak esedékessé és a tárgyhónap végéig késedelmi kamatmentesen teljesíthetık. A határidıre be nem fizetett törlesztı részlet után a Ptk. szerinti mindenkori törvényes késedelmi kamat jár. (6) A Ptk.-ban megállapított kamat változása esetén a szerzıdéses kamat mértéke is változhat. Az adás-vételi szerzıdést úgy kell megkötni, hogy a fennálló hitel kamata e rendelet módosítása esetén változhat (7) Aki a vételár legalább 75 % át a szerzıdéskötéskor egyösszegben megfizette, kamatmentességet élvez. 24 Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. r. 4 -a. Hatályos : kihirdetésétıl. 25 Módosította a 14/2006.(IV. 3.) MÖK sz. rendelet 6. -a. Hatályos kihirdetésétıl, rendelkezéseit a március 1. után kötött szerzıdésekre kell alkalmazni

14 14 (8) Aki a vételárat egy éven belül kifizeti, a vételár 5 % - ának megfelelı árengedmény illeti meg. 37. (1) Az elıvásárlási jog jogosultja vagyoni és jövedelmi helyzetét figyelembe véve e rendeletben foglalt feltételektıl eltérıen - méltánylást érdemlı esetekben - kedvezıbb feltételekkel élhet. E méltánylás elbírálása egyedi esetekben a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. (2) Az ingatlan értékesítésre történı kijelölése a képviselı-testület hatásköre. (3) A polgármester az ingatlan forgalmi értékének megállapításától számított 30 napon belül köteles az elı- vásárlási jog jogosultját az ajánlattal megkeresni. (4) az ajánlat tartalma e rendelet 2. sz. melléklete. (5) A jogosult az ajánlatra 30 napon belül köteles nyilatkozni. (6) Az adásvételi szerzıdést- az önkormányzat nevében a polgármester köti. 38. Az adásvételi szerzıdésben a fennálló kölcsön összegének mértékéig a tartozás visszafizetésének idıtartamára az önkormányzat javára jelzálogjogot és biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell kikötni. 39. Az ingatlan megterheléséhez a képviselıtestület hozzájárulása szükséges. 40. /1/ Az ingatlan csak a teljes vételár megfizetése utón idegeníthetı el, azaz elidegenítés esetén a fennálló tartozás kamataival együtt esedékessé válik. /2/ A tulajdonos halála esetén fennálló tartozás - azonos feltételekkel történı átvállalására csak a tulajdonostárs, illetve a törvényes örökös jogosult amennyiben az ingatlan birtokába lép és életvitelszerően azt lakja. 41. Az elıvásárlási joggal nem érintett lakások eladási feltételeirıl a képviselıtestület a 26 15/2000. /VI.26.// MÖK sz. rendeletben foglaltak alapján határoz. Helyiségek elidegenítése 42. /1/ A helyiségek forgalmi értékét a Törvény, a lakások forgalmi értékének megállapítására elıírt szempontjai alapján kell megállapítani, /2/ A bérlıt illetve bérlıtársat elıvásárlási jog illeti meg, amennyiben a szerzıdéskötés idıpontjában adó, vagy adók módjára behajtandó köztartozása, vagy a társadalombiztosítási alap javára teljesítendı tartozás nincs. /3/ Elıvásárlásra jogosult vétele esetén a vételár mértéke nem lehet magasabb a helyi forgalmi értéknél. /4/ Az elıvásárlási joggal értékesítésre kerülı helyiségek eladásával kapcsolatos eljárást e rendelet 37. /9/ bekezdése alapján kell végrehajtani. /5/A képviselı-testület a helyiségek elıvásárlási jogosultjai részére részletfizetést és vételárengedményt csak kivételesen indokolt esetekben egyedi kérelemre engedélyez. 26 A 16/2000. /VII.20./MÖK sz. r. 5. /4/bekezdésével megállapított szövegrész. Hatályos kihirdetésétıl.

15 15 /6/ Az elıvásárlási joggal nem érintett helyiségek értékesítése a piaci feltételeknek megfelelıen e rendelet 41. -a szerint történik. 27 Az önkormányzati lakások elidegenítésébıl származó bevételek felhasználása 43. Az önkormányzat az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került bérlakások elidegenítésébıl származó, külön számlán kezelt bevételeit az alábbi célokra használhatja fel: a) az értékesítés során ténylegesen felmerült költségek megfizetésére, b) az Önkormányzat tulajdonában lévı lakóépület felújítására és korszerősítésére, c) új lakások építésére, új lakás vásárlására, d) kényszerbérletek felszámolására, e) településrendezési terv szerinti lakóövezetbe sorolt területek közmővesítésére, f) építési telkek kialakítására, g) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására, h) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolására, i) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítésére. Átmeneti rendelkezések 44. Ha a szociális intézménybıl elbocsátott személy az intézménybe utaláskor a lakásbérleti jogviszonyáról pénzbeli térítés ellenében mondott le a lakásügyi hatóság javára, részére legfeljebb 1 lakószobás, komfortos lakás bérbeadása ajánlható fel a pénzbeli térítés visszafizetése mellett. 45. /1/ Az e rendelet hatálybelépésekor a lakásban jogszerően lakó személy befogadásához nem kell kérni a bérbeadónak a 22. -ában szabályozott hozzájárulását. /2/ Ha az /1/ bekezdésben említett személy a lakásban jogcím nélkül maradt vissza a./ a lakásbérleti jog folytatására a Törvény 32. -óban meghatározott szabályokat kell alkalmazni; b./ a jóhiszemő jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezésére vonatkozó szabályokat a Lakástörvény 67., 75., és 94. -aiban meghatározott feltételek fennállása esetén kell alkalmazni. 46. /1/ A Városi Közszolgáltató Intézmény e rendelet hatálybalépését követı 3 hónapon belül köteles a lakás-igényléseket és lakásbérleti szerzıdéseket felülvizsgálni. /2/ A 2/1986. sz. tanácsrendelettel megállapított igénylési letétek és kamatai vissza-utalásáról haladéktalanul intézkedni. kell. Vegyes rendelkezések Módosította a 14/2006.(IV. 3.) MÖK sz. rendelet 7. -a. Hatályos kihirdetésétıl, rendelkezéseit a március 1. után kötött szerzıdésekre kell alkalmazni

16 16 /1/ Az állampolgár a lakásbérbeadási igényléshez az alábbi személyes adatszolgáltatásra köteles: - név, születési hely, idı, - lakcím /állandó ideiglenes; - tartózkodási hely; - munkahely; - jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó Igazolás, nyilatkozat; - tartós egészségkárosodás esetén az egészségi állapotra vonatkozó igazolás. Ezen adatszolgáltatás az igénylıvel közös háztartásban éld valamennyi személyre, vonatkozik. /2/ Az eljáró szervek kötelesek az Adatvédelemrıl szóló törvényt betartani. /3/E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Törvény és a PTK rendelkezései az irányadók. 48. /1/ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 28 /2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a lakásügyekrıl, valamint a helyi támogatás végrehajtásáról szóló többszörösen módosított 2/1986. sz. tanácsrendelet, valamint a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratáról szóló 31/1993. /XII. 18./ MÖK sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 24/1991. /XI. 75./ MÖK. sz. rendelet 3.. h./ pontjából az önkormányzati lakások kezelése, üzemeltetése, bérbeadása adása " szövegrész és a rendelet 5. /3/ bekezdése. E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belsı piaci szolgáltatásokról összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. Mezıberény, május 2. Cservenák Pál Miklós s. k. Dr. Hantos Katalin s. k. polgármester jegyzı 28 Kiegészítette a 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet 1. -a, július 15. napján lép hatályba.

17 17 1. sz. melléklet 29 A bérbeadó kötelezettségei A rendelet eredeti 1. Sz. melléklete hatályát vesztette, és helyébe a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv a lép: 10. (1) A bérbeadó köteles gondoskodni a) az épület karbantartásáról; b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetésérıl. (2) Az épülettel, illetıleg a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel összefüggı - az (1) bekezdésben nem említett - egyéb kötelezettségek teljesítésére a felek megállapodása az irányadó. (3) A feleknek meg kell állapodniuk abban is, hogy a bérlı a bérbeadótól átvállalt kötelezettség teljesítése esetén milyen mértékő lakbérmérséklésre tarthat igényt. A bérbeadó kötelezettsége A bérbeadónak a lakással összefüggı kötelezettségeit, illetve a bérlınek ezzel kapcsolatos szavatossági jogait az Lt. 7. és 8. -a tartalmazza. Az épületre vonatkozó - tehát a lakáson kívüli - bérbeadói kötelezettségeket viszont az Lt a szabályozza. A bérbeadó köteles gondoskodni a) az épület karbantartásáról; b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetésérıl. 30 Az épület központi berendezéseinek példálódzó felsorolását az Lt. 91/A 17. pontja tartalmazza 29 Módosította a 11/1995.(III.27.)MÖK sz. r. 4 -a. Hatályos : kihirdetésétıl. 30 Módosította a 14/2006.(IV. 3.) MÖK sz. rendelet 8. -a. Hatályos kihirdetésétıl, rendelkezéseit a március 1. után kötött szerzıdésekre kell alkalmazni

18 18 2. sz. melléklet Ajánlat tartalma az elıvásárlásra jogosultnak - A képviselı-testület értékesítésre kijelölésrıl szóló döntése; - Az ingatlan adatai, társasház esetében a közös használatú inatlan rész részletezése is; - Az ingatlan forgalmi értéke; - Az ingatlan e rendelet által megállapított vételára; - A vételre vonatkozó feltételek /kedvezmények /; - A nyilatkozat megtételére nyitva álló idı; - Nyugdíjas bérli esetében, amennyiben elıvásárlási jogával. nem kíván élni, nyilatkozatra felhívás az értékesítéshez való hozzájáruláshoz.

19 sz. melléklet Bérlıkijelölési joggal rendelkezı lakások: - Mezıberény, Békési út 2/A I. 4. sz. - Mezıberény, Békési út 2/A. II. 8. sz. - Mezıberény, Békési út 2/A. III. 8. sz. Jogosult: Békés Megyei Rendırfıkapitányság, Békéscsaba 31 A 28/2004./XI.2./ MÖK. sz. r. 3. -sal megállapított szövege.

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA Hatály: 2016.I.1. - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezetbe foglalva/

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

10/2001.(X.30.) számú rendelete

10/2001.(X.30.) számú rendelete Csévharaszt Községi Önkormányzat 8/2005. (VI.8.) számú rendeletével módosított 10/2001.(X.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, vonatkozó szabályokról Csévharaszt Község

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosítva: 16/2014. (VII.15.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 10/1994.(XI. 28.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások és helyiségek elidegenítésér l. 1 Egységes szerkezetben a 11/2004. (IV.27.) számú

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45.

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45. 3. számú melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 A Vtv. 2017. március 1-jétől hatályos szövege, kiemelve a 2017. február 28-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm)

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm) Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Új lakás építésére vagy vásárlására A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben