RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.), a 16/2010.(XI.22.), a 12/2014. (IX.22.), valamint a 8/2015.(IV.27.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetben Ráckeve Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: lakástörvény) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. fejezet A rendelet hatálya, hatáskörök 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati tulajdonban lévő valamennyi lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre (továbbiakban: lakás, illetve helyiség). (2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek legjelentősebb ismérveit a rendelet 1 és 2. számú függeléke tartalmazza. 2. (1) 1 A lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének jogát a képviselőtestület, illetve a pénzügyekkel foglalkozó bizottság a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja. (2) 2 A lakások és helyiségek nyilvántartásával, átadásával, visszavételével, lakásbérleti szerződések megkötésével, a lakbérek beszedésével a képviselőtestület a RÁVÜSZ Kft.-t bízza meg. (3) 3 1 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 1. -a, hatályos: május 2-ától 2 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 2. -a, hatályos: május 2-ától 3 Hatályon kívül helyezte a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 3. -a, hatályos május 2-ától

2 2 (4) A szociális lakások bérbeadásával kapcsolatban a képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága minden esetben állást foglal. II. RÉSZ A lakások bérbeadása 2. fejezet A bérbeadás jogcímei, lakásbérleti szerződések 3. (1) A képviselő-testület a tulajdonában álló lakásokat - melyeket értékesítésre nem jelöl ki megüresedés esetén bérbe adja. (2) A bérbeadás csak lakás céljára kivételes esetben nem lakás céljára és kizárólag határozott időre történhet. A nem lakás céljára történő bérbeadás a képviselő-testület eseti döntése alapján, a település lakosságát, illetve a lakosság szélesebb körét érintő, a helyi közszolgáltatás érdekeit szolgáló feladatok megoldása érdekében történhet. (3) 4 A bérleti igényt benyújtókat a lakáskezelő nyilvántartja. (4) A lakások az alábbi jogcímek (kategóriák) szerint adhatók bérbe: a.) szociális helyzet alapján (szociális bérlakások): annak a nagykorú, büntetlen előéletű személynek, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj két és félszeres összegét; saját háztartásában legalább két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik; a család tulajdonában nincs az öregségi nyugdíj 30-szorosát meghaladó értékű vagyontárgy, kivéve lakótelek, illetve a munkaképtelen, rokkant személyeknél a közlekedéshez használt eszközök; tulajdoni, haszonélvezeti vagy bérleti joga alapján nincs beköltözhető lakása, kivéve ha bármilyen jogcímen komfort nélküli, vagy szükséglakásban lakik; A fenti feltételeknek együttesen kell fennállniuk. b.) költségelven, közérdekű célra ( közérdekű célú bérlakások) Közérdekűnek minősül az önkormányzat közigazgatási területén dolgozó köztisztviselő, közalkalmazott, a településen jelentős szerepet betöltő természetes vagy jogi személy által ellátott feladat. 4 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 4. -a, hatályos május 2-ától

3 3 c.) piaci alapon ( piaci alapú bérlakások): piaci alapon kell hasznosítani azokat a lakásokat, melyek alapvető jellemzői (fekvése, minősége, épület műszaki állapota stb.), az a.) illetve b.) pontokban szereplő kategóriához tartozó lakásokénál lényegesen kedvezőbbek. (5) A (4) bekezdésben meghatározott kategóriákhoz tartozó lakások felsorolását a rendelet 1. sz. Függeléke tartalmazza. 4. (1) Szociális helyzet alapján történő bérbeadás maximum 5 évre történhet. Nem juthat lakáshoz ismételten az a személy, akinek korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alatt lakbér, víz- és csatornadíj, szemétszállítási díj, egyéb közüzemi díj tartozása volt ő, vagy családtagja, általa jogszerűen befogadott személy a lakás használatával kapcsolatos együttélés vagy a házirend szabályait megsértette, s emiatt ellenük bejelentést tettek a tulajdonos engedélye nélkül arra nem jogosult személyt befogadott, vagy albérleti szerződést kötött a bérlet időtartama alatt karbantartási kötelezettségét elmulasztotta, vagy a bérleményt rendeltetés ellenesen használta. (2) Szociális helyzet alapján csak a lakásigény mértékének felső határát meg nem haladó szobaszámú lakást lehet bérbe adni. (3) A lakásigény mértékének felső határa együttlakó személyek számától függően a következő: 2 személyig 1 lakószoba 3 személy esetén 1,5 lakószoba 4 személy esetén 2 lakószoba minden további személy esetén fél lakószobával nő a felső határ. (4) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat és személyes nyilatkozatot a vagyoni helyzetről. (5) A jövedelmi viszonyok igazolására a bérbevételi kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó jövedelmére vonatkozó adatokat kell figyelembe venni. (6) 5 A lakáskezelő köteles megvizsgálni, hogy a bérbevételt kérelmező körülményei megfelelnek-e a rendeletben foglalt feltételeknek, s jogosultság esetén a nyilvántartásba fel kell venni. (7) Hiányos adatok esetén annak pótlására a kérelmezőt fel kell szólítani. Ha pótlási kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget, kérelmét tárgytalannak kell tekinteni, erre azonban előzetesen fel kell hívni a figyelmét. 5 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 4. -a, hatályos május 2-ától

4 4 5. (1) 6 A közérdekű célú lakások bérbe adása maximum a közérdekű célú lakásra jogosító munkaviszony megszűnéséig történhet. 6. (1) Piaci alapon a lakások bérbeadása maximum egy év időtartamra történhet, melynek lejártát követően a bérlőnek előbérleti joga van. (2) Bérlő a szerződés megkötésekor köteles három havi lakbért előre kaucióként megfizetni, mely szerződés bontás esetén a jegybanki alapkamattal növelten visszajár, amennyiben a lakást a volt bérlő az eredeti állapotnak megfelelően adja át, és lakbér, közüzemi díj hátraléka nincs. 7. (1) A lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell: a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését és jellemző alapadatait; b) a szerződés tárgyának, azaz a lakásnak a pontos leírását, alapadatait; c) a bérleti szerződés létrejöttét, kezdő időpontjának és hatályának pontos megjelölését; d) a bérleti díj összegét, megfizetésének módját, feltételeit; e) a szerződésből következő bérbeadói és bérlői jogokat és kötelezettségeket; f) a szerződés megszűnésének és megszüntetésének lehetőségeit és jogkövetkezményeit; g) a bérbeadás jogcímét, h) a (3) bekezdésben foglaltakat. (2) 7 A lakás átadásakor az átadás állapotát jegyzőkönyvben, fényképfelvétellel alátámasztva rögzíteni kell, a lakás berendezéseiről leltárt kell készíteni, s azt a lakásbérleti szerződés mellékleteként kell kezelni. (3) A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, ellenkező esetben a lakásbérleti szerződést a bérbeadó a lakástörvény 3. (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével - felmondhatja. A bérlőnek a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét, annak időtartamát és indokát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni. (4) A bérbeadó a bérlő és a vele együttlakó házastárs közös kérelmére bérlőtársi szerződést köteles kötni. (5) A bérbeadó a bérlő és a vele együttlakó szülője (örökbefogadó, nevelő szülője) közös kérelmére a bérlőtársi szerződést akkor köteles megkötni, ha a kérelmezők együttlakását egészségügyi, vagy lényeges személyi körülményeik indokolttá teszik. (6) A bérbeadó a bérlő és a vele együttlakó gyermeke (örökbefogadott, nevelt gyermeke), valamint a jogszerűen befogadott gyermekének született gyermeke közös kérelmére a bérlőtársi szerződést akkor köteles megkötni, ha a gyermek, illetve unoka a 14. életévét betöltötte, és a bérlővel a lakásban legalább egy év óta életvitelszerűen együtt lakik. 6 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 5. -a, hatályos: május 2-ától 7 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 6. -a, hatályos: május 2-ától

5 5 (7) Nem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha a (5), (6) bekezdésben említett hozzátartozó az önkormányzat területén, illetve annak 30 km-es körzetében másik beköltözhető lakással rendelkezik. (8) A bérlő hozzátartozójának másik lakását akkor is beköltözhetőnek kell tekinteni, ha azt idegenforgalmi célokra hasznosítja, vagy bármely más jogcímen bérbe adja. 3. fejezet A bérbeadói hozzájárulás szabályai 8. (1) 8 A lakásba fogadáshoz írásbeli, vagy jegyzőkönyvbe foglalt szóbeli kérelemre hozzájárulást lehet adni, ha a kérelmező a bérlő élettársa, eltartója. Az élettársi viszonyt hitelt érdemlően (két tanú aláírásával létrejött nyilatkozat) igazolni kell. (2) Az eltartó lakásba fogadásához csak akkor adható hozzájárulás, ha - a tartási szerződést lakásbérleti jogviszony folytatására kötötték, és a szerződéshez a bérbeadó írásban hozzájárult - a tartási szerződést nem a lakásbérleti jogviszony folytatására kötötték, és az eltartó tudomásul veszi, hogy a bérlő halála, illetve jogviszonya megszűnése után cserelakás biztosítása nélkül el kell hagynia a lakást. (3) A bérbeadónak a hozzájárulásában ki kell kötnie, hogy a lakásbérleti jogviszony megszűnését követően a befogadott személyek másik lakásra igényt nem tarthatnak, 15 napon belül kötelesek a lakásból kiköltözni, kivéve, ha a tartási szerződést a lakásbérleti jogviszony folytatására bérbeadói hozzájárulással kötötték. 9. (1)A lakásbérleti jogviszony folytatására kötött tartási szerződéshez a hozzájárulást a bérbeadó adja meg. Meg kell tagadni a hozzájárulást, ha a felek körülményeiből, életkorából megállapítható, hogy a bérlő nem szorul, illetve az eltartó nem képes a tartásra. (2) Az eljárás során minden esetben környezettanulmányt kell készíteni, s be kell kérni a jövedelemigazolásokat. (3) Közérdekű célú lakásoknál bérleti jogviszony folytatására tartási szerződés nem köthető (1) Bérlő a képviselő-testület hozzájárulásával - a lakás egy részét kizárólag lakás céljára albérletbe adhatja az alábbi feltételek együttes megléte esetén: 8 Módosította a 16/2010.(XI.22.) rendelet 1. -a, hatályos december 1-jétől

6 6 bérlőnek bérleti díj tartozása nincs a lakás legalább egy lakószobája a bérlő és családja használatában marad lakásba költözők és más jogviszonyban ott lakók számát is figyelembe véve a lakás valamennyi használójára külön-külön legalább 10 m 2 -es lakószoba rész jut (2) A bérlő az albérletbe adásra irányuló kérelmét a képviselő-testületnek címezve nyújthatja be. (3) A hozzájáruló nyilatkozatban ki kell kötni, hogy bérlő lakásbérleti jogviszonyának megszűnésekor albérlő is köteles a lakásból elköltözni. 11. (1) A lakás bérleti joga csak a törvényben meghatározott kötelező esetekben, és kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdon jogára cserélhető. (2) A lakáscseréhez abban az esetben lehet hozzájárulni, ha a bérlakás fejében a bérlő teljes lakástulajdont vagy teljes lakásbérletet szerez. (3) Közérdekű célú lakást csak a bérbeadó hozzájárulásával lehet elcserélni. (4) Bérlő kiválasztási jogosultság, illetve tartási szerződés esetén a bérlőkiválasztásra jogosult, illetve az eltartó hozzájáruló nyilatkozatát is be kell csatolni. 4. fejezet A felek jogai, kötelezettségei 12. (1) A bérleti szerződés aláírását követően 8 napon belül a lakást a bérlő részére birtokba kell adni. (2) A birtokba adásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bérbeadó és a bérlő is aláír. (3) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - a lakás állapotára vonatkozó megállapításokat; - a lakás berendezéseinek, tartozékainak állapotát, víz, gázóra állását; - közös udvar esetén a használati jogosultságot. 13. Bérlő a lakást a bérbeadóval kötött előzetes megállapodás alapján átalakíthatja, korszerűsítheti a saját költségére. Ha ezzel a lakás komfortfokozata megváltozik, a bérlő a bérleti díjat az előző komfortfokozat után fizeti Módosította a 16/2010.(XI.22.) rendelet 2. -a, hatályos december 1-jétől 10 Hatályon kívül helyezte a 16/2010.(XI.22.) rendelet 3. -a, hatályos december 1-jétől

7 7 15. (1) A lakásban jogcím nélkül lakók a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 2 hónap elteltétől a lakáshasználati díjat (továbbiakban: használati díj) az alábbiak szerint kötelesek fizetni: a) első hat hónapban a lakbér kétszeresét b) második hat hónapban a lakbér négyszeresét c) harmadik hat hónapban a lakbér nyolcszorosát d) ezt követően a lakbér tízszeresét (2) A képviselő-testület a használati díj emelése helyett úgy is rendelkezhet, hogy a jogcím nélküli használó részére a lakást értékesíti. (3) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente egyszer a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrzi. A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles; ez a rendelkezés megfelelően irányadó a rendkívüli káresemény, illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén. Az ellenőrzés tényéről az ellenőrzés időpontja előtt legalább 8 nappal korábban értesíteni kell a bérlőt. Az előzetes értesítéstől veszélyhelyzet esetén el lehet tekinteni. 5. fejezet A lakásbérlet megszűnésével, a lakásbérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos szabályok 16. A lakásbérleti jogviszony felmondása a képviselő-testület hatásköre. 17. (1) A bérbeadó és a bérlő az önkormányzati lakásra kötött szerződést közös megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe, illetve pénzbeli térítést fizet. (2) A pénzbeli térítés összege maximum a forgalmi érték 10 %-a. (3) A térítés összegét a bérlő csak akkor kaphatja meg, ha a lakást leltár szerint rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a lakáskezelőnek visszaadja. 18. (1) 11 A lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult személyek kötelesek a bérlő halálától számított 60 napon belül jogosultságukat a lakáskezelőnél bejelenteni. (2) Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 4. -a, hatályos: május 2-ától. 12 Hatályon kívül helyezte a 16/2010.(XI.22.) rendelet 4. -a, hatályos december 1-jétől

8 8 (3) A lakásban a bérlő halála után visszamaradt olyan személy, aki a lakásbérleti jogviszony folytatására nem jogosult, elhelyezéséről maga köteles gondoskodni, a lakást 30 napon belül el kell hagynia. III. RÉSZ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 6. fejezet Bérbe adható helyiségek 19. (1) Bérbe adhatók azok az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek, melyek üresek, bérleti joggal nem terheltek. (2) A helyiségek csak határozott időre adhatók bérbe. 7. fejezet A bérbeadás módja Amennyiben a bérbe vételre a helyiség megüresedésétől számított 30 napon belül nem érkezik igény, a helyiség hasznosításának módjáról a pénzügyekkel foglalkozó bizottság dönt. 21. (1) A bérbeadásra vonatkozó hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Ráckevei Újságban, az interneten, és egy térségi lapban közzé kell tenni. (2) A hirdetmény tartalma: a) a helyiség fekvési helye (település, utca hsz.), alapterülete, felszereltsége; b) bérbeadás időtartama; c) a pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, határideje; d) a pályázati tárgyalás megtartásának helye, időpontja. (3) A megjelentetett hirdetésben a (2) bekezdésben meghatározott tartalomtól el lehet térni. (4) A bérbe vételi ajánlatot írásban kell benyújtani. 8. fejezet A helyiség bérbeadójának és bérlőjének jogai, kötelezettségei 22. (1) A bérbeadó köteles a helyiséget megállapodásban rögzítettek szerint átadni a bérlő részére. 13 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 1. -a, hatályos:2015. május 2-ától

9 9 (2) A bérlő köteles a szerződés lejártakor a helyiséget tisztán, leltár szerint, a megállapodásban foglaltaknak megfelelően visszaadni. 9. fejezet A bérbeadói hozzájárulás szabályai A bérlő a helyiség bérleti jogát a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával másra átruházhatja, elcserélheti, vagy a helyiséget albérletbe adhatja. Az erre vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Bérleti jog átruházása esetén kezelési költségként a bérleti jog új jogosultja a bérleti jog forgalmi értékének 20 %-át az lakáskezelő számlájára köteles befizetni. (bérleti jog forgalmi értéke alatt az ingatlan forgalmi értékének 50%-a értendő) 24. (1) A bérlő a szerződést - annak megkötésétől számított 15 napon belül köteles a bérbeadónak a hozzájárulás megadása érdekében megküldeni. (2) A megállapodásnak tartalmazni kell: a) a helyiség fekvési helyét (település, utca, hsz.) b) a helyiség alapterületét és az eddig fizetett bérleti díj összegét c) az átvevő által folytatni kívánt tevékenység meghatározását d) átvevő nyilatkozatát arról, hogy a bérbeadó által a helyiség használati értékéhez igazodó újonnan kötött szerződésben szereplő bér megfizetését vállalja. (3) A bérbeadó a hozzájárulás megadását köteles megtagadni, ha az átvevő: a) az általa gyakorolni kívánt tevékenységhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik, b) tevékenysége külön jogszabály rendelkezéseibe ütközik. (4) Bérbeadó a hozzájárulás megadását közérdekből (településrendezési, fejlesztési, egészségvédelmi) megtagadhatja. (5) A helyiség cseréjére a bérleti jog átruházására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 25. A bérlő a helyiségbe más személyt nem fogadhat be. 10. fejezet Lakbér (1) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakás bérlője lakásbérleti jogviszonyának fennállása idejére lakbért köteles fizetni. 14 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet, 4. -a, hatályos: május 2-ától 15 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 7. -a, hatályos: május 2-ától

10 10 (2) A fizetendő lakbér mértékét a lakás kategóriája (fekvése, komfortfokozata, egyéb tulajdonságai) alapul vételével a rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. (3) 16 A bérlő a lakbért havonta egy összegben, legkésőbb a tárgyhó 5. napjáig a lakáskezelő részére köteles csekken megfizetni. (4) A lakbér mértékét a képviselő-testület szükség szerint felülvizsgálhatja, illetve megváltoztathatja. (5) 17. (6) 18 (7) 19 (8) 20 IV. RÉSZ Lakások elidegenítése 11. fejezet A vételár meghatározása 27. (1) Az értékesíteni kívánt lakások vételárát a lakástörvény 49.. (1) bekezdésében foglaltak szerinti elővásárlási jog jogosultja által történő vásárlás esetén a lakástörvény 52. (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott szempontok figyelembevételével, a hasonló adottságú lakások forgalmi értéke alapján kell megállapítani. A forgalmi értékből levonásra kerül a bérlő által a lakásra fordított, s részére a bérbeadó által meg nem térített forgalmi érték meghatározásának alapjául szolgáló komfortfokozatban változást eredményező értéknövelő beruházások összege. A lakottság ténye a forgalmi érték 15 %-a alapján kerül figyelembe vételre. (2) Ha az épületben több lakás található, illetve közös használatú nem lakás céljára szolgáló helyiségek is vannak, az értékesítés előtt elő kell készíteni az épület társasházzá történő alakítását. 16 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 4. -a, hatályos május 2-ától 17 Hatályon kívül helyezte a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 7. -a, hatályos: május 2-ától 18 Hatályon kívül helyezte a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 7. -a, hatályos: május 2-ától 19 Hatályon kívül helyezte a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 7. -a, hatályos: május 2-ától 20 Hatályon kívül helyezte a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 7. -a, hatályos: május 2-ától

11 11 (3) Az értékesítés során közös tulajdonba kerülő épületek esetében a) meg kell határozni a közös tulajdoni hányadokat; b) meg kell jelölni a kizárólagos és közös használatú helyiségeket; c) pontosan fel kell mérni az épület műszaki állapotát; d) el kell készíteni az alapító okirat tervezetét. (4) Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a társasháztulajdon végleges alapító okiratát is el kell készíteni, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre előterjeszteni. 12. fejezet Részletfizetés, árengedmény, kedvezmény 28. (1) Az elővásárlási jog jogosultja által történő vásárlás esetén ha a vevő ezt kifejezetten kéri részére részletfizetési kedvezményt kell biztosítani, mely maximum 15 évig terjedhet. (2) Részletfizetés biztosítása esetén a szerződés megkötésekor a vételár 20 %-át egy összegben kell megfizetni. (3) Ha a bérlő a teljes vételárat a szerződés megkötésekor megfizeti, a vételárból 20% árengedmény illeti meg. (4) Ha a bérlő a teljes vételárat 2 éven belül megfizeti, a vételárból 10% árengedmény illeti meg. (5) 21 Vevő a vételár hátralékra kamatot köteles fizetni a Ptk (1) bekezdésében foglaltak szerint. (6) Részletfizetés esetén az értékesítés tulajdonjog fenntartással történik. (7) A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt lakásoknál az elővásárlási jog jogosultja részére az ajánlatot a kijelöléstől számított 15 napon belül meg kell tenni. (8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a) az értékesítendő lakás adatait; b) a megállapított forgalmi értéket; c) a vételárat; d) a fizetés módját, a kedvezmény lehetőségét. (9) Elővásárlás esetén az ajánlat tartalma, az ajánlati kötöttség az ajánlattételtől számított 90 napig áll fenn. 21 Módosította a 16/2010.(XI.22.) rendelet 6. -a, hatályos december 1-jétől

12 (1) Nem elővásárlási jog jogosultjának történő üres lakás értékesítésénél a vételár a teljes forgalmi érték, lakott lakás értékesítése esetén a lakottság tényét csökkentő tényezőként figyelembe kell venni. (2) A képviselő-testület dönthet árverésen történő értékesítés mellett is, ebben az esetben a kikiáltási ár a forgalmi érték összege. Az árverés szabályainál az önkormányzat Árverési Szabályzatában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. (3) A vevő a vételárat árverésen történő értékesítés esetén egy összegben köteles a szerződés megkötésekor megfizetni. Nem árverésen történő értékesítésnél a vevő kérésére a vételár 50 %-ának erejéig legfeljebb egy évi részletfizetés engedélyezhető, a Ptk. szerinti kamat megfizetése mellett. V. RÉSZ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 13. fejezet A vételár meghatározása 30. (1) A helyiség vételára elővásárlási jog jogosultja által történő vásárlás esetén a forgalmi érték, egyéb esetben a legkedvezőbb vételi ajánlat. (2) Amennyiben a helyiséget elővásárlásra jogosult vásárolja meg, a vételár 80 %-át a vevő a szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A fennmaradó összegre a vevőt 2 évre részletfizetés illeti meg, melyet havi egyenlő részletekben, a mindenkori évi Ptk. szerinti kamattal együtt kell megfizetni. (3) Nem elővásárlási jogosult által történő vásárlás esetén a vételárat a szerződés megkötésekor egy összegben kell megfizetni. VI. RÉSZ 14. fejezet Az elidegenítésből származó bevételek felhasználása 31. (1) 22 A lakáskezelő a lakások elidegenítéséből származó bevételét a számláját vezető pénzintézetnél elkülönített számláján kezeli, s elsősorban lakóépületei felújítására, korszerűsítésére használja. (2) A képviselő-testület minden évben az éves költségvetési rendelet részeként meghatározza és jóváhagyja az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok ennek keretében a lakások és helyiségek korszerűsítését, felújítását szolgáló tervet. 22 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 4. -a, hatályos: május 2-ától

13 13 VII. RÉSZ 15. fejezet ZÁRÓ, ÁTMENETI ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 32. Pontosan számba kell venni és a nyilvántartásban külön kezelni a) a bérlő-kiválasztási joggal terhelt lakásokat, b) a tartási szerződés alapján a lakásbérleti jog folytatásának lehetőségével terhelt lakásállományt. 33. (1) Az önkormányzati lakások bérletével és elidegenítésével kapcsolatos az érintett állampolgárokra vonatkozó adatok, a személyazonosító adat nélkül a statisztikai adatszolgáltatás teljesítése érdekében felhasználhatók. (2) Az érintett állampolgárok adatainak megnyugtató, bizalmas kezelését az adatkezelő köteles biztosítani. (3) 23 Az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló évi CXII. Törvény szabályait be kell tartani. 34. (1) E rendelet a (2) (3) bekezdésben foglaltak kivételével január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az alábbi rendeletek hatályukat vesztik: 15/1993. (XII.10.) rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint az ezt módosító: 8/1994.(IV.29.) 12/1994.(VI.3.) 3/1995.(II.10.) 10/1995.(III.10.) 20/1995.(V.29.) 22/1995.(V.29.) 1/1996.(II.2.) 20/1996.(X.25.) 24/1999.(XI.19.) 18/2000.(X.20.) 27/2004.(XI.22.) 3/2006.(II.13.) 10/2006.(III.27.) rendeletek. (2) A rendelet lakbérekre vonatkozó 1. sz. melléklete július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzati bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 16/2004.(V.24.) rendelet és az azt módosító 1/2005.(II.7.) és a 13/2006.(VI.25.) rendeletek hatályukat vesztik. 23 Módosította a 8/2015.(IV.27.) önk. rendelet 8. -a, hatályos: május 2-ától

14 14 A rendelet 34. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés január 1-jén lép hatályba. (3) Amennyiben a rendelet hatályba lépésekor a bérlő korábbi szerződésében biztosított bérlakása annak természetbeni elhelyezkedése alapján nem az 1. sz. Függelékben meghatározott bérbeadás jogcíme szerinti lakáskategóriában felsorolt lakások közé tartozik, mindaddig a jogcím szerinti kategóriára megállapított lakbért fizeti, amíg részére a bérbeadó megfelelő cserelakást nem ajánl fel abban a lakáskategóriában, melybe a jogcím szerint tartozna. (4) Amennyiben bérlő a (3) bekezdésben foglaltak alapján felajánlott megfelelő cserelakást nem fogadja el, köteles annak a kategóriának megfelelő lakbért fizetni, melyhez bérleménye annak természetbeni elhelyezkedése szerint tartozik. (5) Ahol a rendelet családot említ, ott családon a szociális igazgatásról és ellátásról szóló évi III. tv-ben meghatározott fogalmat kell érteni. 35. E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződése kihirdetéséről szóló évi XXX. számú törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja. Dr. Dávid László s.k. polgármester dr. Kiss László s.k. jegyző A rendelet egységes szerkezetbe foglalása: április 30. Mesterné Veszeli Mária jegyző 24 Beiktatta a 34/2008.(XII.24.) rendelet. Hatályos: január 1-jétől

15 15 1. számú melléklet 25 Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja KATEGÓRIA LAKBÉR ÖSSZEGE (Ft/m 2 /hó) I. Szociális bérlakások 300 II. Közérdekű célú lakások 500 III. Piaci alapú lakások Ifjúság u. 1. sz. alatti lakások 700 Kossuth L. u. 58. sz. alatti 840 lakások Kossuth L. u. 78. sz. alatti 840 lakások 25 Módosította a 10/2008.(IV.21.) rendelet Hatályos: július 1-jétől

16 16 1. sz. függelék Az önkormányzat tulajdonában álló lakások besorolásuk szerint KATEGÓRIA Lakás címe komf.foknagyság szobák száma I. Szociális bérlak. 1. Templomkert 1/b. I./7., 35 m 2 egy 2. Templomkert 1/c.fsz m 2 egy 3. Templomkert 1/c. I/4, 49 m 2 4. Templomkert 1/d. fsz m 2 5. Templomkert 1/d. fsz.2., 51 m 2 6. Templomkert 1/e.fsz m 2 7. Templomkert 1/c. fsz m 2 +fél 8. Marossi u m 2 +fél 9. Marossi u m 2 +fél 10. Marossi u m 2 +fél 11. Baross u m 2 +fél 12. Baross u m 2 +fél 13. Baross u m Szt. István tér 10. fsz m 2 egy 15. Móricz Zs. u. 25. fsz.1. k.nélküli 44 m 2 egy 16. Móricz Zs. u. 25. fsz.2. k.nélküli 31 m 2 egy 17. Móricz Zs. u. 25. fsz.3. k.nélküli 40 m 2 II. Közérd.célú bérl. 1. Szt. István tér 2. konfortos 48 m 2 három 2. Szt.lstván tér 2. I. lph.i/3. 3. Szt.István tér 2. II. lh.fsz Szt.István tér 2. II. lh.ii/62., 53,6 m 2, 47,4 m 2 1+fél 47 m 2 1+fél

17 17 5. Szt.István tér 2. II.lh II/3 6. Kossuth L. u. 82. tetőtér 7. Kossuth L. u. 82. tetőtér B 8. Kossuth L. u 82. I./3. 9. Kossuth L. u. 82. alagsor 10. Kossuth L. u. 82. mag.fsz. 11. Kossuth L. u. 82. mag.fsz. 12. Kölcsey u.3. II/ Kölcsey u.3. fsz Kölcsey 3. III/ Kossuth L. u Kossuth L. u m 2 össz 44,2 m 2 össz 45,43 m 2 össz 59,26 m 2 60,84 m 2 51,50 m 2 73 m 2 egy egy egy+fél egy+fél egy össz 47 m 2 össz 47 m 2 össz 30 m 2 66 m 2 komfort nélküli 36,3 m 2 egy+fél III. Piaci alapú bérl. 1. Ifjúság u. 1. I.lph.fsz.3. Ifjúság u.1. II. lph. Fsz Ifjúság u. 1. II. lph. I/6. 3. Ifjúság u. 1. II. lph. II/ Kossuth L. u 58. fsz Kossuth L. u 58. fsz Kossuth L. u. 58. fsz Kossuth L. u Kossuth L. u. 78. I/4. 9. Kossuth L. u. 78. I/ Kossuth L. u. 78. fsz Kossuth L. u. 78. fsz m 2 58 m 2 52 m 2 52 m 2 össz 78 m 2 össz 70 m 2 össz 68 m 2 össz 55 m 2 61 m 2 53 m 2 össz 73 m 2 három +fél 38 m 2 egy

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre

Részletesebben

10/2001.(X.30.) számú rendelete

10/2001.(X.30.) számú rendelete Csévharaszt Községi Önkormányzat 8/2005. (VI.8.) számú rendeletével módosított 10/2001.(X.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, vonatkozó szabályokról Csévharaszt Község

Részletesebben

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezetbe foglalva/

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA Hatály: 2016.I.1. - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 10/1994.(XI. 28.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások és helyiségek elidegenítésér l. 1 Egységes szerkezetben a 11/2004. (IV.27.) számú

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben