CIB Otthonteremtı Hitel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIB Otthonteremtı Hitel"

Átírás

1 CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant vagy korszerősítheti, bıvítheti meglévı ingatlanját. A konstrukciót úgy alakítottuk ki, hogy Ön élhessen a jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatásával. Ki igényelheti a jelzáloghitelt? Minden 18 év feletti magánszemély, aki rendelkezik minimum 3 hónapos magyarországi munkaviszonnyal, ingatlanfedezettel, igazolt rendszeres havi jövedelme eléri a mindenkori minimálbért, a hitel lejáratának évében maximum 65. életévét töltötte be és hiteligénylése megfelel az alábbi alapfeltételeknek: A hitel legalább egyik adósa devizabelföldi magánszemély. Fıadós vásárlási hitelcél esetén az a személy lehet, aki a hitelcéllal érintett ingatlanban tulajdoni hányadot szerez, bıvítési, korszerősítési hitelcél esetén pedig az a személy, aki a hitelcéllal érintett ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkezik vagy a bıvítési engedély az ı nevére szól. Lakásvásárlás esetén az eladó a jelzáloghitel adósának, adóstársának nem közeli hozzátartozója és nem élettársa. Ez alól kivétel a közös tulajdon megszüntetése, ide nem értve a házasság, illetve az élettársi kapcsolat fennállása alatt a házastársak, illetve élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését. Lakás vásárlása, bıvítése esetén az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szülıi felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltözı családtagjainak nincs államilag támogatott lakáscélú hitele sem a jelenlegi, sem a korábban hatályban volt jogszabályok alapján, melyet a CIB Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat aláírásával igazolnak. Nem számít kizáró oknak: o amennyiben a fent felsorolt személyeknek államilag támogatott kölcsönük van, ha együttes nyilatkozatukban vállalják, hogy azt a korábbi kölcsönt folyósító hitelintézetnek az új kölcsönszerzıdés aláírását követı 360 napon belül visszafizetik (a visszafizetésrıl szóló igazolást a hiteligénylés helyén be kell nyújtani), o amennyiben szülı vagy nagyszülı nagykorú gyermekének, unokájának államilag támogatott kölcsön ügyletében szerepel tulajdont nem szerzı adóstársként, o amennyiben lakás bıvítése esetén az igénylınek ugyanezen lakás vásárlását vagy építését finanszírozó államilag támogatott kölcsöne még fennáll. Ez esetben a bıvítési kölcsön összege nem haladhatja meg 15 millió forint és a korábban már folyósított kölcsön szerzıdés kötéskori összegének különbözetét. Feltétel továbbá a hitelbírálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok benyújtása. Jelezzük, hogy a - pozitív adósminısítést követı - hitelfolyósítást megelızıen CIB lakossági bankszámla nyitása szükséges. Milyen célra vehetı igénybe a jelzáloghitel? Lakásvásárlás: használt vagy új építéső, önállóan forgalomképes, társasházi, lakásszövetkezeti lakás, lakóház vásárlása. Bıvítés: a személyi tulajdonban lévı lakások bıvítési engedély alapján új lakóépület-résszel történı bıvítése vagy más célra használt meglévı helyiségek átalakítása, bıvítése, amely a meglévı lakótér alapterületének növekedését eredményezi (pl. tetıtér beépítés). Ha a kialakítandó új ingatlan mőszakilag a korábbi ingatlantól teljesen független (pl. külön bejáratú), önállóan forgalomképes, úgy az nem bıvítésnek, hanem építésnek minısül. 1

2 Korszerősítés: a komfortfokozat növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmő bevezetése, illetve belsı hálózatának kiépítése; fürdıszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs; központosított főtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások ( pl.: napenergia ) alkalmazását is; az épület szigetelése, beleértve a hı-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat; a külsı nyílászárók energiatakarékos cseréje, a tetı cseréje, felújítása, szigetelése. A korszerősítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerősítés közvetlen költségeinek 20%-áig. E munkákhoz csak az építési termékek mőszaki követelményeinek, megfelelıség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelıségi igazolással rendelkezı terméket lehet felhasználni. Mekkora összegő hitelt lehet igényelni? A hitel minimális összege: A hitel maximális összege: új lakás vásárlása esetén használt lakás vásárlásánál, lakásbıvítésnél és korszerősítésnél 1 millió Ft 15 millió Ft 5 millió Ft A CIB Bank jelzáloghitelei már minimálbér igazolása mellett is igényelhetıek. Így Ön egyszerően, kevesebb dokumentációval juthat CIB Otthonteremtı Hitelhez. A hitel maximális összege az ingatlanfedezet Földhitel és Jelzálogbank Rt. által meghatározott hitelbiztosítéki értékének 60 %-a, amely hozzávetılegesen az ingatlan forgalmi értékének 50%-a. A hitel pontos összegét az adósminısítés valamint a vásárolni, korszerősíteni, bıvíteni kívánt ingatlan, illetve a kiegészítı fedezetként felajánlott ingatlan hitelbiztosítéki értéke határozza meg. Milyen futamidıvel igényelhetı a hitel? A jelzáloghitel futamideje 5 és 35 év között változhat, és a választott kamatrögzítési periódus (1 év vagy 5 év) egészszámú többszöröse lehet. A választott kamatperiódus azonban a hitel teljes futamideje alatt nem változtatható meg! Kamatrögzítés Lehetséges futamidık (év) éves 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,...35 ötéves 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 A kamattámogatás a hitel futamidejének elsı 20 évére szól. Hogyan vehetı igénybe a kamattámogatás? A jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatásának igénybe vétele a CIB Bank javára az ingatlannyilvántartásba bejegyzett önálló jelzálogjog(ok) FHB általi felvásárlásával válik lehetıvé, amelynek feltétele, hogy az önálló zálogjog a Bank által nyújtott kölcsönösszeg és járulékai erejéig a Bank javára elsı ranghelyen határozattal bejegyzésre került (széljegyzés nem elegendı), az eladni kívánt önálló zálogjog biztosítására a Bank javára az elidegenítési és terhelési tilalmat a Földhivatal határozattal ténylegesen bejegyezte. A kamattámogatás igénybe vételének feltétele tehát, hogy az ügyfél a szemle típusú tulajdoni lap eredeti példányát - amelyen határozattal bejegyzésre került a Bank önálló jelzáloga, elidegenítési és terhelési tilalma - benyújtsa. A kamattámogatásra való jogosultság megszerzéséig, vagyis az önálló jelzálogjog FHB-nak történı értékesítéséig terjedı idıszakra a Bank elıfinanszírozási kamatot számít fel, amelynek mértékét a CIB Otthonteremtı Hitelre vonatkozó Kondíciós lista tartalmazza. A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy az adásvételi szerzıdés a hiteligénylés benyújtása elıtt legfeljebb 120 nappal került megkötésre. Bıvítési, illetve korszerősítési hitelcél esetén az állami támogatásra való jogosultság megszerzésének a feltétele az igényléshez benyújtott költségvetésben szereplı összes vásárolt anyag, illetıleg igénybe vett szolgáltatás jogszerő eredetét igazoló saját névre kiállított számlák, illetve számlát helyettesítı okmányok igénylés helyén történı benyújtása, az esetleges saját erı igazolásához pedig a nem vásárolt anyagok és szolgáltatások eredetérıl és 2

3 mennyiségérıl tett írásos nyilatkozat aláírása (a nyilatkozati minta bankfiókjainkban elérhetı). A számlákat, illetve a számlát helyettesítı dokumentumokat, valamint a fenti nyilatkozatot az a refinanszírozásig, de legkésıbb a hitelfolyósítást követı egy éven belül kell benyújtani. A hitel felhasználásának igazolása kizárólag számlákkal és számlát helyettesítı okmányokkal történhet, amelyekkel a hitel felhasználását 100%-ig igazolni kell. Lehetıség van a számlák és a számlát helyettesítı okmányok bemutatása elıtt is a hitel folyósítására, de a hitel folyósítása és a hitel felhasználásának igazolása közötti idıszakra a Bank a CIB Otthonteremtı Hitelre vonatkozó Kondíciós listában rögzítettek szerint elıfinanszírozási kamatot számít fel. Mekkora összegő saját erı szükséges? Ingatlanvásárlás (lakás, lakóház) esetén, amennyiben fedezetként csak a megvásárolandó ingatlan kerül fedezetként bevonásra, a kölcsönt felvevınek hozzávetılegesen az ingatlan vételárának 50%-ával kell rendelkeznie (beleértendı a már teljesített foglaló, elıleg, a már folyósított vissza nem térítendı vagy visszatérítendı munkáltatói ill. önkormányzati hitel, támogatás). Amennyiben a megvásárolandó ingatlanon felül további (maximum kettı) ingatlan kerül fedezetként bevonásra, és az igényelt hitelösszeg nem haladja meg az ingatlanok hitelbiztosítéki összértékének 60%-át, úgy az adásvételi szerzıdésben szereplı vételár 100 % a is finanszírozható. Bıvítéshez, korszerősítéshez igényelt kölcsön esetén nem feltétel a saját erı. Milyen dokumentumok szükségesek a hitelkérelem benyújtásához? Ügyfél azonosításhoz Személyi igazolvány Adókártya Kitöltött igénylılap* Hitelcél igazolásához Ingatlan vásárlás esetén eredeti, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott adásvételi /elı/szerzıdés vagy szándéknyilatkozat Ingatlan korszerősítés és bıvítés esetén költségvetés az elvégzendı munkálatokról, illetve amennyiben szükséges, jogerıs hatósági engedély határozata és tervdokumentáció, továbbá nyilatkozat a beépítendı anyagok megfelelıségének igazolására Adós, kezes jövedelmének és munkaviszonyának igazolásához A hitel biztosítékának vizsgálatához Alkalmazott esetén: 1 hónapnál nem régebbi Munkáltatói igazolás* Nyugdíjas esetén: adóalap igazoló lap, nyugdíjas igazolvány és legutóbbi havi nyugdíjszelvény vagy bankszámla-kivonat Önadózó vagy egyéni vállalkozó esetén APEH jövedelemigazolás vagy elızı évi adóbevallás 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolatának eredeti példánya (amennyiben elintézetlen széljegyet tartalmaz a tulajdoni lap, akkor annak hiteles tartalmát is ki kell kérni) Családi háznál az ingatlan 90 napnál nem régebbi helyszínrajza vagy térképmásolata (társasházi, vagy sorházi ingatlanok esetében nem szükséges) Az ingatlan az ügyfél által is elkészíthetı alaprajza Ingatlan biztosítás és a díjfizetést igazoló dokumentum fénymásolata Értékbecslés megrendelése Használati megosztási megállapodás (osztatlan közös tulajdon esetén) Egyéb Utolsó 2 havi bankszámlakivonat (adós, adóstárs, kezes esetén is) Egyéni vállalkozók és gazdasági társaságnál tulajdonrésszel bírók esetében 30 napnál nem régebbi APEH igazolás, hogy a cégre vonatkozóan köztartozás nem áll fenn Nyilatkozat állami kamattámogatás igénybevételéhez *a szükséges formanyomtatványok bankfiókjainkban megtalálhatók A teljes dokumentumlista az igénylılap végén található. 3

4 Melyek a hitel folyósításának feltételei? Pozitív adósminısítés, az ingatlanfedezetre a CIB Bank javára szóló önálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom széljegyét tartalmazó tulajdoni lap másolat benyújtása, a szerzıdés kétoldalú közjegyzıi okiratba foglalása, a bankot kedvezményezettként megjelölı vagyon- és egyes esetekben életbiztosítás, CIB lakossági bankszámla megnyitása. A Bank a hiteligénylés jóváhagyásáról írásban küld értesítést, a hitel jóváhagyását ez az értesítı levél igazolja. A CIB Bank már a jelzálogjog széljegyként való feltüntetése esetén folyósítja a hitelt! A CIB Otthonteremtı Hitel folyósításához bankunknál nem szükséges megvárni a jelzálogjog földhivatali határozattal történı bejegyzését. Ügyfeleink kényelmét szem elıtt tartva, a hitelhez jutás idejét rövidítendı rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy már a jelzálogjognak az ingatlan tulajdoni lapján széljegyként való feltüntetését követıen felvehetı a hitel. Hogyan történik a kölcsön folyósítása? Amennyiben a kölcsön folyósításának feltételei maradéktalanul teljesültek, a kölcsön folyósítása közvetlenül a kölcsönfelvevı(k) CIB Banknál vezetett bankszámláján történı jóváírással, ingatlanvásárlás esetén pedig - banki átutalással vagy pénztári kifizetéssel- az eladók kezeihez történik. Hogyan törleszthetı a hitel? A CIB Otthonteremtı Hitel törlesztése havonta, ún. annuitásos módszerrel történik, azaz a CIB Bank a hitel összegének és a kamat nagyságának függvényében olyan havi, egyenlı nagyságú törlesztı részletet állapít meg, mellyel az ügyfél a futamidı végén az összes kamat és tıketartozását kiegyenlíti. A CIB Otthonteremtı Hitel esetében 1 vagy 5 éves kamatrögzítési periódus választható, mely azt jelenti, hogy a hitel kamatlába a kamatrögzítési periódusnak megfelelıen, a szerzıdés évfordulójakor kerül felülvizsgálatra. A felülvizsgálat eredményeként a kamatláb az aktuális Kondíciós Lista szerinti kamatlábra módosul, és ennek megfelelıen új törlesztı részletek kerülnek megállapításra. Az önálló zálogjog Földhitel és Jelzálogbank által történı megvásárlásáig (refinanszírozás) az ügyfél havonta csak kamatot fizet, a tıketörlesztés a refinanszírozást követı havi törlesztırészletekkel kezdıdik meg. A hitel folyósításának napjától a forrásoldali támogatásra való jogosultság megszerzéséig, vagyis az önálló jelzálogjog FHB-nak történı értékesítéséig terjedı idıszakra a Kondíciós listában feltüntetettek szerint elıfinanszírozási kamat kerül felszámításra. A törlesztırészletek fizetése az ügyfél CIB-nél vezetett bankszámlájának automatikus terhelésével történik. Lehetséges-e a hitelt elıtörleszteni? Igen, részleges és teljes elıtörlesztés egyaránt lehetséges, a CIB Otthonteremtı Hitelre vonatkozó Kondíciós listában feltüntetett külön díj ellenében. Részleges elıtörlesztés esetén a hitel futamideje nem csökkenhet 5 év alá, teljes elıtörlesztés esetén nincs ilyen kikötés. Az elıtörlesztési szándékot 30 nappal korábban írásban szükséges jelezni bankunk felé. Milyen ingatlan fogadható el fedezetként? A kölcsön fedezeteként minden olyan önállóan forgalomképes ingatlan elfogadható (osztatlan közös tulajdon esetén lehet tulajdoni hányad is), amelyben az igénylı tulajdoni hányaddal rendelkezik (lakóingatlan, hétvégi ház, üzlethelység, iroda, építési telek, gépkocsi tároló), több ingatlanfedezet esetén az igénylınek a hitelcéllal érintett ingatlanban kell tulajdoni hányaddal rendelkeznie, kiegészítı ingatlanfedezet akkor fogadható el, ha az az igénylı vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó tulajdonában áll, 4

5 osztatlan közös tulajdon esetén maximum 10 lakásos ingatlanban elhelyezkedı önállóan forgalomképes lakás fogadható el fedezetként, de ilyen esetben használati megosztás szükséges, az ingatlan hitelbiztosítéki értékének el kell érnie a 3,5 millió Ft ot (ingatlanonként külön-külön) egy kölcsönügyletben legfeljebb három ingatlan fedezet fogadható el, a fedezetnek olyan ingatlannak kell lennie, amelynek mőszaki állapota végleges (a használatbavételi engedélyt már kiadták), az ingatlan tényleges (fizikai) helyzetének és telekkönyvi státuszának összhangban kell lennie (ezen belül a földterület és a rajta lévı épület(ek) a tényleges állapot és funkció szerint földhivatali bejegyzéssel igazoltak kell legyenek), az ingatlanra csak olyan bérleti szerzıdés állhat fenn, amely határozatlan idıre szól, és maximum három hónapos felmondási idıvel megszüntethetı, valamint a bérleti díj elıre fizetése maximum háromhavi idıtartamra történt meg, az ingatlannak tőz és elemi kár kockázatokra vagyonbiztosítással biztosítottnak kell lennie (kivéve telekingatlan), a biztosítási összegnek el kell érnie a felépítmény adásvételi szerzıdésben szereplı értékét vagy a hitelösszeg másfélszeresét és e biztosítás kedvezményezettjének a kölcsön összege és járulékai erejéig a CIB Bankot szükséges megjelölni, a hitelkérelem befogadásakor széljegyként legfeljebb a felajánló személyek tulajdonjog bejegyzési, illetve egyéb adatmódosítási (név- és/vagy címváltozás, épület feltüntetés) kérelme és/vagy a bejegyzett terhek törlésének széljegye szerepelhet, az ingatlan terheként csak az FHB által elızetesen meghatározott bejegyzések szerepelhetnek: a telki szolgalmi jog, a földmérési jelek, valamint a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá a vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, telekalakítási és építési tilalom elrendelése, egyéb építésügyi korlátozás bejegyzése, valamely korábbi bejegyzés iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása, természetvédelmi vagy mőemlékjelleg fennállása, a használati jog, és az elıvásárlási jog, minden esetben elsı helyi jelzálogjog szükséges, a bejegyzett önálló jelzálogjogot követı ranghelyen további jelzálogbejegyzés csak úgy engedélyezhetı, hogy az összes teher és ezek negyedéves kamatának összege nem haladhatja meg a CIB Bank hitelbírálata során figyelembe vett ingatlanérték (vétel esetén: vételár; korszerősítés, bıvítés esetén: FHB által megküldött forgalmi érték) 70%-át és az adott bejegyzést a CIB Bank engedélyével alapították, illetve hozzájárulásával tartották fenn. Nincs vagyonbiztosítása? Igényelje bankfiókunkban a Generali Házırzı új otthon biztosítást! A hitelszerzıdés megkötése alkalmával Önnek lehetısége nyílik a CIB Bank által elfogadott Generali Házırzı új otthon biztosítás megkötésére bankfiókunkban. Nem kell külön fáradnia, egyszerően elintézheti bankfiókunkban a biztosítás megkötését! A Generali Házırzı új otthon biztosítás feltételeit a Bank ismeri és azt a hitel fedezetének biztosítására elfogadja, így a biztosításhoz kapcsolódóan a Bank további vizsgálatot nem végez. A folyósításhoz nem kell külön benyújtania az ingatlanbiztosításra vonatkozó adatokat, hiszen az ajánlat aláírásával ez a biztosítás kötvényesedik, így az adatok már szerzıdéskötéskor a Bank rendelkezésére állnak. Mindezen körülmények miatt lerövidül a hitelbírálati idı, így Ön korábban juthat a szükséges hitel összegéhez! Van Önnek olyan életbiztosítása, amely munkanélküliség esetén is védelmet nyújt? Igényelje a Hitelfedezeti Védelem szolgáltatást! Egyikünk sem kerülne szívesen olyan helyzetbe, amikor munkahelyének elvesztése vagy valamilyen váratlan megbetegedés miatt nem képes megfelelni a korábban vállalt kötelezettségeknek. Érdemes tehát bebiztosítani magunkat azokra az esetekre is, amelyekkel nem számolhatunk elıre. A hitelfedezeti védelem a CIB ingatlanfedezetes hitelekhez kapcsolódó kiegészítı szolgáltatás. A szolgáltatás keretében a biztosító megfizeti Ön helyett munkanélküliség vagy keresıképtelenség bekövetkezte esetén a havi törlesztırészletét (hat hónapon keresztül!), míg halál vagy rokkantság esetén a teljes fennálló tıketartozást. Bıvebb információt a szolgáltatás feltételeit tartalmazó füzetben találhat. Kiket szükséges bevonni a kölcsönügyletbe? 5

6 A vagyonközösség fennállása miatt a házastársat adóstársként mindenképpen be kell vonni a hitelügyletbe, kivéve ha az igénylı megfelelı módon igazolja a fedezetként felajánlott ingatlanra vonatkozóan a vagyonközösség fennállásának hiányát ill. megszőnését (pl. közjegyzıi okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt házassági vagyonjogi szerzıdés, vagy egyéb, ügyvéd által ellenjegyzett megállapodás, ami a házastársak vagyonjogi helyzetét rendezi). Adóstársként be kell vonni az ügyletbe a tulajdonrésszel bíró személyt, illetve annak élettársát, házastársát is, a haszonélvezıt, az özvegyi jog jogosultját, ha a haszonélvezet, az özvegyi jog, illetve a tulajdonjog a hitelcéllal érintett ingatlanra vonatkozik. Kiegészítı ingatlanfedezetre vonatkozó ezen jogok jogosultjait készfizetı kezesként szükséges az ügyletbe bevonni. A tulajdonjog jogosultjának bevonásától el lehet tekinteni, ha az igénylı megfelelı módon igazolja a vagyonközösség fennállásának hiányát ill. megszőnését (pl. közjegyzıi okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt házassági vagyonjogi szerzıdés, vagy egyéb ilyen tartalmú megállapodás). Adóstársként egyéb esetekben bevonható a közös háztartásban élı személy és a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó. Milyen követelményeknek szükséges megfelelnie az ingatlan adás-vételi szerzıdésnek? A Bank által támasztott követelményeknek megfelelı adás-vételi szerzıdést a kölcsönszerzıdés megkötéséig szükséges benyújtani. A kérelem befogadásához elegendı ingatlan adás-vételi elıszerzıdés vagy szándéknyilatkozat benyújtása is. Az adásvételi szerzıdés(ek) Bank által történı finanszírozhatósága érdekében a szerzıdésekben az alábbi kikötéseket is szerepeltetni kell: a kölcsönfelvevı(k) per-, teher- és igénymentes tulajdont szerezzen(ek), a kölcsön összege minden esetben a legutolsó vételár-rész legyen, több eladó esetén szerepeljen a kölcsönbıl fizetendı vételár-részre való jogosultság eladók közötti aránya, az adás-vételi szerzıdésbıl tőnjön ki, hogy a vevık a CIB Banktól felveendı hitelbıl kívánják kifizetni az utolsó vételárrészletet, melyet a CIB Bank fog folyósítani az eladók részére (az eladó kezeihez vagy az eladó által megjelölt bankszámlára), a kölcsönbıl finanszírozni kívánt vételárrész végsı fizetési határideje a várható folyósítás idıpontjáig még nem járt le, eladó(k) járuljon/járuljanak hozzá a kölcsönfelvevı(k) tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséhez legkésıbb a kölcsönbıl történı vételárrész kifizetéséig. Kedvezményes CIB Hitelkártya forintos hitelkerettel! Mi gondolunk lakásának berendezésére is, ezért az ingatlanfedezetes hitelek mellé most 50 %-os elsı éves kártyadíj kedvezménnyel és további bírálat nélkül igényelhet CIB MasterCard Standard Hitelkártyát, Ft-os hitelkerettel. Az ajándék Hitelkártyát a 20. életévüket betöltött fıadós ügyfeleink vehetik igénybe. Tájékoztató a jelzálogjog bejegyzése során fizetendı igazgatási szolgáltatási díjról Ezúton tájékoztatjuk, hogy az illetékekrıl szóló évi XCIII. tv. alapján február 4-tıl a jelzálogjog bejegyezéséért, illetve módosításáért ingatlanonként Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni az illetékes földhivatal számára. A díjfizetés történhet készpénzben az illetékes földhivatal pénztárában vagy átutalással a megyei földhivatal elıirányzat felhasználási keret számlája javára. Átutalással történı teljesítés esetén a megyei földhivatalok számlaszámai iránt kérjük, érdeklıdjön bankfiókjainkban. További részletekrıl, az aktuális kamatokról, díjakról, és az igénylés feltételeirıl az éjjel-nappal, helyi tarifával hívható CIB24 Hitelvonalának munkatársai szolgálnak, illetve információk találhatók honlapunkon, a címen. CIB24 Hitelvonal 06-40/

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing CIB Lakóingatlan-lízing A CIB Lízingcsoport 2006-ban új finanszírozási terméket alakított ki. A konstrukció új építésű és használt lakóingatlanok finanszírozásában nyújt segítséget. Milyen előnyöket jelent

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

CIB Költözési Lakáshitel

CIB Költözési Lakáshitel CIB Költözési Lakáshitel Megtalálta álmai otthonát, ahova jelenlegi lakásából szeretne átköltözni és ehhez lakáshitelre van szüksége? A CIB Költözési Lakáshitellel új lakását tudja megvásárolni úgy, hogy

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája

Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi listán tájékoztató jelleggel mutatjuk be Önnek az ingatlanfedezetes hitel igénylés befogadásához szükséges

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

A kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványok, dokumentumok listája

A kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványok, dokumentumok listája Bankfiókban gyfél által Bankfiókban gyfél által 1. GYNÖKI BEFOGADÁS ESETÉN igénylő gynöki Nyilatkozat jelzáloghitel termékek közvetítésére X X gynöki nyilatkozat értékbecsléshez X X 2. AZ ADÓS, ADÓSTÁRS,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi listán tájékoztató jelleggel mutatjuk be Önnek a lakáshitel igénylés befogadásához szükséges dokumentumok listáját.

Részletesebben

CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL

CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA 100 MILLIÓ FT-NÁL ALACSONYABB ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTELŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A CIB Bank Zrt. a Mikrovállalati

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. október 05. napjától Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: 2016. január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: 2016. január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Új Otthon

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL SZABADFELHASZNÁLÁSÚ REZIDENCIA HITEL Hatály: 2016.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén A CIB Bank 2008. október 30-tól megszőnteti Lendület Plusz termékeinek értékesítését. A kondíciók a 2008. október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerzıdött ügyletekre vonatkoznak.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

6.sz. melléklet. szerződése. Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén:

6.sz. melléklet. szerződése. Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok:

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban összefoglaltuk az FHB Ingatlanlízing Zrt. (korábbi nevén Central European Credit Ingatlanhitel Zrt.) jelzáloghitellel

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.)

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) 25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1 Tisztelt Ügyfelünk! Fogalomtárunk célja, hogy a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, számlavezetés során

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2010. június 11.

Hatálybalépés napja: 2010. június 11. Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

megoldások hiteltörlesztési nehézségekre

megoldások hiteltörlesztési nehézségekre megoldások hiteltörlesztési nehézségekre Jegyzet Az Ön kapcsolattartója: 2 Tartalom Ha Ön rendelkezik az alábbi hitelek valamelyikével: a CIB Személyi Kölcsön, CIB Gyorskölcsön vagy egyéb ingatlanfedezet

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák Igényelhető hitelkeret (Ft) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák Éves kártyadíj Hitelkártya teljes megnevezése Devizanem Kártya típusa Kártya érvényességi ideje (év) Min. Max. mentes

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2016. június 20-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) Gyűjtőszámla hitel elnevezésű, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. szeptember 9 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben