Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről"

Átírás

1 Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1. Felhasználási célok, amire a hitel fordítható: Szabad felhasználású jelzáloghitel: hitelcél megjelölése nélkül igényelhető, bármire szabadon felhasználható (kivéve jogszabályban tiltott tevékenységek finanszírozása). Lakáscélú jelzáloghitel: lakóingatlan vásárlására építésére, bővítésére, korszerűsítésére, felújítására, építési telek vásárlására, lakáscélú hitel kiváltására igényelhető. A lakáscélú hitelek két fő típusát különböztetjük meg: állami kamattámogatott hitelek és piaci kamatozású hitelek A jelzáloghitel biztosítékai: A jelzáloghitel biztosítéka az ügyletben szereplő adósok jövedelme, valamint a hitel jelzálog fedezetét képező ingatlan vagy ingatlanok, illetve ezen ingatlanokra kötött vagyonbiztosítás Takarékszövetkezetre történő engedményezése. A fedezetként bevont ingatlan(ok)ra a Hitelintézet, mint jogosult részére jelzálogjog kerül bejegyzésre. A Takarékszövetkezet a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat köthet ki. A fedezetként bevont ingatlanokra a Hitelintézet jelzálogjogot jegyeztet be. Egy jelzáloghitel ügylethez maximum 3 ingatlan vonható be fedezetként. További biztosítékok lehetnek: Fundamenta megtakarítási szerződés, életbiztosítás. A fedezetként bevonható ingatlanok típusát a terméktájékoztatók tartalmazzák. A bevonható ingatlanok köre per, teher, igénymentes kell legyen. Ingatlanfedezeti vagyonbiztosítás: A Hitelfelvevő és/vagy Zálogkötelezett a biztosítékul lekötött ingatlanokat - amennyiben ilyen biztosítással még nem rendelkezik - köteles, legalább a Hitelintézet által meghatározott kockázati körökre (így különösen tűz, elemi kár stb.) biztosítani (kivéve termőföld, építési telek) és a biztosítási szerződést a Biztosító által a Takarékszövetkezetet megillető hitelbiztosítéki záradékkal ellátni. A Hitelfelvevő és/vagy Zálogkötelezett a kölcsönszerződés fennállásáig a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül a biztosítási szerződést a Takarékszövetkezet számára hátrányosan nem módosíthatja, nem szüntetheti meg és köteles folyamatosan díjfizetéssel fedezni. További feltétel: Amennyiben van haszonélvezeti/özvegyi jog az ingatlanon, azt a folyósítást megelőzően töröltetni kell, vagy jelzálogszerződésben feltételes lemondó nyilatkozatot kell tennie a haszonélvezeti/özvegyi jog jogosultjának, vagy a haszonélvezeti/özvegyi jog jogosultját adóstársként be kell vonni a hitelügyletbe A hitel lehetséges futamideje: A hitel lehetséges futamidejét a terméktájékoztatók tartalmazzák Kínált jelzáloghitelek típusai és a kamatozás típusai: A Hitelintézet által kínált jelzáloghitelek: Szabad felhasználású jelzáloghitel Piaci kamatozású lakáshitel Kamattámogatott lakáshitel Jelzálog alapú hitel hitelkiváltásra

2 Kamatozás típusa: A jelzáloghitelek kamata változó kamatozású, referencia kamatlábhoz kötött. Referencia kamat mértékének meghatározása és módosítása piaci kamatozású hitelek esetében: A Kölcsön ügyleti kamata: referencia kamatlábhoz ( 6 hónapos BUBOR-hoz) kötött Az Ügyleti Kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan a referencia kamatláb kamatperiódusonként - változó, kamatperióduson belül nem változik (rögzített). Referencia kamatláb mértéke: az adott referencia kamatláb kamatperiódusra érvényes 6 havi BUBOR. Referencia kamatláb kamatperiódus (a továbbiakban: kamatperiódus): 6 hónap (naptári félév). Az első kamatperiódusra érvényes Ügyleti Kamat a folyósításkor (a naptári félév szerint) aktuális kamatperiódus első napját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal - amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az ezt megelőző munkanapon - érvényes referencia-kamatláb mérték szerint kerül megállapításra. A Takarékszövetkezet a további kamatperiódusokra irányadó referencia kamatot az adott kamatperiódus kezdő időpontját (kamatforduló) megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 (kettő) nappal - amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az ezt megelőző munkanapon - jegyzett 6 hónapos BUBOR alapján állapítja meg és rögzíti rendszerében. Az első kamatperiódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári félévének utolsó napjáig tart. Az ezt követő kamatperiódusok kezdete az előző kamatperiódus zárónapját követő nap, utolsó napja a naptári félév utolsó napja. Az utolsó kamatperiódus utolsó napja a Kölcsön lejáratának a napja. A kamatperiódusok hat hónaposak, amely alól az első és az utolsó kamatperiódus kivételt képezhet (tört kamatperiódus). A kamatperiódus változásakor érvényes referencia-kamatlábról a Takarékszövetkezet az Adóst a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja. Kamatfelár mértékének meghatározása és módosítása: Kamatfelár-periódus továbbiakban: kamatperiódus. Az első ügyleti év a Folyósítástól az adott naptári év utolsó naptári napjáig tart. A következő ügyleti évek a futamidő további éveinek a Kezdő naptári napjaival megegyező naptári napon kezdődnek, és az adott naptári év utolsó napjával végződnek. A hitelező a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal, az egyes kamatperiódusok lejárta után a kamatfelárat legfeljebb az alábbiakban meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. Ezt a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal köteles az Adós(okkal) közölni a Kölcsönszerződésben meghatározottak szerint. Az új Kamatperiódusban alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelárváltoztatási mutató figyelembevételével állapítja meg a Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet a szerződésben alkalmazott Kamatfelárnak az Adós számára hátrányos, a Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett H4F elnevezésű, az alábbiak szerinti tartalmú kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig jogosult. A kamatfelár-változtatási mutató mindenkor hatályos mértékét és leírását a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( teszi közzé. A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással, fix kamatfelárral nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással, annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtható. A Kamatfelár 3 (három) éves (azaz 36 hónapos) kamatfelár-kamatperiódusokban rögzített. A kamatfelár-változtatásra a Takarékszövetkezet első alkalommal a második kamatfelár-kamatperiódusban jogosult. Az első kamatfelár-kamatperiódus a folyósítás napjától, a folyósítás napján aktuális naptári félév utolsó naptári napjától számított 36. hónap utolsó napjáig tart. Az ezt követő kamatfelár-kamatperiódusok kezdete az előző kamatfelárkamatperiódus utolsó napját követő nap, utolsó napja pedig az ettől az időponttól számított 36. naptári hónap utolsó naptári napja. Az utolsó kamatfelár-kamatperiódus utolsó napja megegyezik a Kölcsön lejáratának napjával. A folyósítás időpontjától és a Kölcsön lejáratától függően az első kamatfelár-kamatperiódus 3 évnél hosszabb, míg az utolsó kamatfelár-kamatperiódus 3 évnél rövidebb is lehet. Az alkalmazott kamatfelár-változtatási mutató: H4F3. (A mutató a 3 havi átlagos ÁKK referenciakamat és a BIRS különbségéből ragadja meg a likviditási prémiumot forinthitelek esetén.)

3 A kamatfelár-változási mutató emelkedése esetén a Takarékszövetkezet egyoldalú döntése alapján minden esetben jogosult a kamatfelár mértékét a mutató változás szerint lehetséges mértéknél kisebb mértékben emelni, vagy változatlanul hagyni. Ha a Takarékszövetkezet a kamatmódosítás során a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a Kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő kamat, illetve Kamatfelár mértékébe betudhatja. A Kamatfelár változtatása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (kamatfelár-változtatási mutató változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. Az adott ügyletre alkalmazott érvényes referencia-kamatláb és az egyedileg meghatározott kamatfelár összege alkotja az ügyleti kamatot. A kölcsön után járó kamat összegének megállapítása napi kamatszámítással, a mindenkor fennálló tőketartozás alapján a következő képlet szerint történik: tőke x kamatláb % x kamatnapok száma 360 x 100 A hitel kamata és egyéb díjainak módosítása: A fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a hitelszerződésben megállapított kamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy azt a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Ftv.) ezt lehetővé teszi, és a felek ezt a szerződésben kifejezetten kikötötték. Ha a hitelszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a kamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézetnek ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesíti. A jogszabályon alapuló kedvezményes konstrukciók, kamattámogatott hiteltípusok esetében alkalmazható ügyleti kamat, esetleg referencia kamat és kamatfelár mértékét, számításának módját és módosításának feltételeit az adott konstrukcióra vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. Késedelmi kamat: A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamat számítható fel a fogyasztóval szemben, amely - nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és - nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló szól CLXII. törvény 17/A. -ban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke (az érintett naptári félévévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke). Késedelmes teljesítés esetén a Hitelintézet az esedékessé vált és meg nem fizetett tartozás után mind a tőkefizetési késedelemre, mind kamat és egyéb díjfizetési késedelemre késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza Forinttól eltérő devizanem esetén annak törlesztésekor és adott esetben átváltásakor jelentkező következményei a fogyasztóra nézve Amennyiben Ön teljesíti a jogszabály által előírt devizanem átváltásra vonatkozó feltételeket és ennek megfelelően az árfolyamkockázat mérséklésének érdekében Ön kezdeményezi hitel devizanemének átváltását egy forinttól eltérő devizanemre, Önnek az átváltást követően az adott devizanemnek megfelelő pénznemben kell a havi törlesztőrészleteket teljesítenie. A fennálló tartozás átszámítása az átváltásra vonatkozó nyilatkozat benyújtásának napján érvényes MNB árfolyammal történik. Átváltás esetén, ha a forint kamat a) referencia-kamatlábhoz kötötten van meghatározva a devizahitel kamatot referencia-kamatozásúként, b) kamatperiódusonként rögzített kamatként van meghatározva a devizahitel kamatot kamatperiódusonként rögzített módon kell megállapítani. A kamatfelár-változtatási mutató tartalmilag meg kell, hogy feleljen a tartozás átváltását megelőzően alkalmazott referencia-kamatlábnak valamint kamatfelár-változtatási mutatónak, a kamatváltoztatási mutató tartalmilag meg kell, hogy feleljen az eredeti kamatváltoztatási mutatónak.

4 Az a díj, jutalék és költség, amelyet a hitelszerződés a tartozás átváltását megelőzően érvényesen tartalmazott, a tartozás átváltását követően is a szerződés része marad Reprezentatív példa (hitel teljes díja és összege, visszafizetendő teljes összeg, THM) A hitelre vonatkozó reprezentatív példát és a hitel teljes díját (THM) és összegét, visszafizetendő teljes összeget a terméktájékoztatók tartalmazzák. A teljes hiteldíj mutató A THM - azaz a teljes hiteldíj mutató - egy százalékban kifejezett díjmutató, mely az Ügyfél által a felvett pénz használatáért fizetendő éves díjat mutatja meg, az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel. A THM közzétételét, a figyelembe veendő költségek körét jogszabály írja elő. A Hirdetményben feltüntetett THM-ek tipikus kondíciókkal rendelkező (a jogszabályi előírásnak megfelelően 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű) jelzálogkölcsönökre vonatkoznak, a jogszabályban meghatározott feltételezések figyelembe vételével. A költségek és díjak meghatározására, mértékükre vonatkozóan az aktuális Hirdetményben talál részletes tájékoztatást. A THM számításánál figyelembe vett összes díjat (kamat, díj, jutalék, költség, egyéb), azok mértékét, számítási módszerét a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. Milyen költségeket tartalmaz a THM? A Hitelintézet által nyújtott kölcsönök esetén a THM az alábbi - jogszabály által előírt - díjakat, ill. költségeket tartalmazza: - kamat - hitel előkészítési díj - adott esetben szerződéskötési díj - ingatlan értékbecslési díj - földhivatali eljárási költség (ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja: jelzálogjog bejegyzése, módosítása, törlése, hiteles tulajdoni lap másolat kiváltása) - adott esetben helyszíni szemle díj A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, ennek díját a reprezentatív példa nem tartalmazza. Egy tipikus jelzáloghitel fogyasztót terhelő költségei: Ügyleti kamat Hitelbírálati/előkészítési díj: A Hitelintézet által a benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért felszámított és az Ügyfél által megfizetendő díjat, melynek mértéke a kérelmezett Kölcsön összegének százalékában a Hirdetményben kerül meghatározásra és a hitelkérelem benyújtásakor kerül megfizetésre. Szerződéskötési díj: A Hitelintézet által a megkötött szerződésfajták alapján (pl. kölcsönszerződés, jelzálogszerződés, stb. ) felszámított és az Ügyfél által megfizetendő díjak, melynek mértéke Hirdetményben kerül meghatározásra és a szerződéskötéskor kerül megfizetésre. Adott esetben: - Folyósítási díj: A szerződött kölcsönösszeg Hirdetményben meghatározott százaléka, melyet folyósítást megelőzően kell befizetni a Hitelintézet által megjelölt számlára. - Szerződésmódosítási díj: Az Adós az előtörlesztés kivételével - az általa kezdeményezett módosítás esetén fizetendő. - Rendkívüli ügyintézési díj: az ügyfél kérésére kiállított eseti igazolások esetén kerül felszámításra (ide nem értve a törlesztési táblázatot). - Rendkívüli levelezési díj: a postai küldemény küldésekor kerül felszámításra, - Előtörlesztési díj: Előtörlesztés esetén fizetendő a Hirdetmény szerint, - Átütemezési díj/prolongációs díj, az átütemezéssel érintett tőke százaléka, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza. A jelzáloghitelekhez kapcsolódó egyéb díjak: Értékbecslés/helyszíni szemle/fedezet felülvizsgálat költsége, Közjegyzői költség: a kölcsönszerződésből, zálogszerződésből és esetleges kezességi szerződésből eredő kötelezettségekre vonatkozó legalább egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat közokiratba foglalásának költsége, Ingatlanok biztosítási költsége: Biztosító társaságnak fizetendő, mértéke biztosító társaságonként eltérhet, Ingatlan nyilvántartási, eljárási költség: az ügyfélnek az illetékes földhivatal részére kell megfizetnie,

5 Tulajdonlap/térképmásolat lekérésének költsége, Életbiztosítás költsége: Biztosító társaságnak fizetendő, mértéke biztosító társaságonként eltérhet A hitel teljes díjába bele nem számított további költségek és díjak Milyen költségeket nem tartalmaz a THM? A THM számítása során a jogszabálynak megfelelően nem kerülnek figyelembe vételre - A Hitelintézet érdekkörén kívül felmerülő, harmadik személynek megfizetendő tételek, mint pl: - a közjegyzői költség - további, az Ügyfelek számára költséget jelentő hitelintézeti díjak, így pl. a kölcsön prolongálásának (azaz a futamidő módosításának) díja - a késedelmes teljesítés esetén felszámításra kerülő késedelmi kamat - egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, és ezért a Hitelintézet ügyintézési díjat számít fel - egyéb a fizetési számlaműveletekhez kapcsolódó díjak számlavezetéssel összefüggő költségek, ha a Hitelintézet a számla fenntartását kötelezően nem írta elő. A THM számításánál figyelembe nem vett összes díjat (díj, jutalék, költség, egyéb), azok mértékét, számítási módszerét a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza Előtörlesztés lehetősége és annak feltételei: Előtörlesztésre az ügyfél bármikor jogosult. Az előtörlesztési szándékot az Adósnak írásban kell eljuttatnia a Hitelintézethez a pontos összeg és dátum megjelölésével. Az előtörlesztési kérelmet az előtörlesztés tervezett időpontja előtt kell a Hitelintézet részére benyújtani a Forint alapú, piaci kamatozású szabad felhasználású jelzálogkölcsönben/piaci kamatozású lakáskölcsönszerződésben rögzített előírások betartása mellett. Ha az Adós jelzi előtörlesztési szándékát a Hitelintézetnek, a Hitelintézet papíron vagy más tartós adathordozón az Adós rendelkezésére bocsátja az Előtörlesztésre vonatkozó információkat, annak következményeinek számszerűsítését és a következmények megállapításánál alkalmazott ésszerű és indokolható feltételezéseket, ideértve a jelen pontban meghatározott, érvényesíthető költségeket és azok megállapításának módját is. Hitelintézet az Ügyféllel egyeztetve vagy a havi törlesztő részletek összegét csökkenti, vagy a kölcsön lejárati időpontját változtatja meg változatlan fizetési kötelezettség mellett. Az előtörlesztés következtében módosuló törlesztőrészlet vagy módosuló lejárat esetén szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra, de a lejárat módosítás közjegyzői okiratba foglalásának költségeit az Adós köteles viselni. Amennyiben az esedékes törlesztőrészlet nem került megfizetésre, úgy a Hitelintézet jogosult az előtörlesztésre szánt összeget először a lejárt díj-, költség,- kamattartozásra, majd a lejárt tőketartozásra elszámolni és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet a fennmaradó tőke előtörlesztésére fordítani. Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. Előtörlesztési díj: a hatályos Hirdetmény szerint kerül megállapításra A véglejárat előtti végtörlesztésre az előtörlesztés szabályai vonatkoznak A hitelező által kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztés gyakoriságát A kölcsön törlesztése a futamidő alatt főszabályként havonta történik, annuitásos törlesztés alkalmazásával. - Annuitásos törlesztési módozat A Kölcsönfelvevő havonta - egyenlő részletekben - annuitásos törlesztéssel fizet. A törlesztőrészlet napi kamatszámítás módszerével kerül meghatározásra, a havi törlesztőrészlet tartalmazza a mindenkor esedékes tőke- és kamatfizetési kötelezettséget. A futamidő alatt a törlesztő összegben a tőke és a kamat aránya változó. - Türelmi idős törlesztési módozat A türelmi időszak alatt a kölcsönfelvevő csak az adott hónapban a naptári napok számának megfelelő mértékű kamatot fizet. A türelmi idő alatt nincs tőkefizetési kötelezettség. A megfizetendő kamat mértéke a fennálló aktuális tőketartozás után kerül kiszámításra és összege a hónap napjainak számától függően változó. A türelmi idős törlesztés időszakát követő hátralévő futamidő alatt a törlesztés annuitásos. A kölcsön futamideje csökkentett törlesztésű türelmi időszakból és azt követő annuitásos törlesztésű időszakból

6 tevődik össze. A kölcsön annuitásos törlesztésű időszaka a teljes futamidő és a türelmi idős időszak különbsége. Szakaszos folyósítás esetén Szakaszos finanszírozás esetén a rendelkezésre tartási idő alatt - az utolsó részlet folyósításáig - a kölcsönfelvevő havi törlesztő részletként a részére már kifolyósított kölcsön aktuális tőketartozása után az annuitás módszerével meghatározott tőketörlesztést és kamatot fizeti. A kölcsön első részösszegének folyósítását követő részfolyósítás után, ezen (utóbbi) részfolyósítás utáni, soron következő esedékesség napjára megállapított az eredeti ütemezés szerinti tőketörlesztés változatlan módon esedékes, valamint esedékessé válik az aktuális részfolyósítás ügyleti hónapjára eső, két részből adódó az eredeti (korábbi folyósítás(ok) és az aktuális folyósítással növekedett tőketartozásra eső törtidőszaki felhalmozott ügyleti kamat. Ezen részfolyósítás után fennálló megnövekedett tőketartozás alapján, ha esetleg van állami kamattámogatás, újra megállapításra kerül annak összege. Az ügyleti év hátralévő időszakában beleértve a következő esedékességet is már az emelt törlesztő összegek válnak esedékessé, illetve kerülnek elszámolásra. Az új részfolyósítás miatt megemelkedett de a következő esedékességkor a fenti módon még elvárt tőketörlesztés összegével csökkentett tőketartozás a következő törlesztési esedékesség dátumával, mint induló dátummal, az eredeti ügyleti kamatláb, és hátralévő futamidő figyelembe vételével újra annuitásos ütemezésre kerül, és ez alapján új törlesztő összeg kerül meghatározásra. A kölcsönfelvevő által havonta fizetendő törlesztésből esedékessé tett és elszámolt ügyleti kamat mindig megegyezik a napi kamatszámítás módszerével számolt, tárgyhóban az esedékesség napjáig felhalmozott kamatok összegével. A jelzáloghitelek törlesztésére az alábbi lehetőség is kínálkozik: - Futamidő végén egyösszegű tőketörlesztés módozat esetén az adós a futamidő alatt csak a kamatokat fizeti meg havonta, a tőke törlesztésére a futamidő végén egy összegben kerül sor. - Fundamenta Ltp megtakarítással kombinált hitel törlesztése a megtakarítási időszak alatt csak a kamatot kell megfizetni a Hitelintézetnek, valamint a megtakarítási összegeket a Fundamenta Ltp-nek. A megtakarítási időszak végén a Fundamenta Ltp. a megtakarítási vagy a szerződéses összeget átutalja a hitel törlesztésére. Amennyiben a Fundamenta Ltp által elutalt összeg nem fedezi a teljes fennálló tartozást, a fennmaradó tartozást annuitásos törlesztéssel kell tovább törleszteni A fedezetül szolgáló ingatlan értékelése (ki végzi el és a fogyasztót ezzel kapcsolatban milyen költség terheli?) A fedezetül felajánlott ingatlanokra kötelező értékbecslést készíttetni, melynek költsége adóst terheli a Hitelintézettel kapcsolatban álló értékbecslői körből kiválasztott értékbecslő díjszabása alapján. Az értékbecslést a Hitelintézet, vagy az adós rendeli meg a Hitelintézettel kapcsolatban álló értékbecslői körből kiválasztott értékbecslőtől. Új építésű ingatlanok vásárlása esetén a Hitelintézet elfogadhatja az építési vállalkozóval, vagy céggel kötött adásvételi szerződésben szereplő vételárat az ingatlan forgalmi értékeként. Ingatlan építése esetén, a folyósítást megelőzően a Hitelintézet helyszíni szemle során ellenőrzi az építkezés készültségi fokát, vagy erre megbízást ad az általa kiválasztott értékbecslőnek. Az ingatlan fedezet értékét a Hitelintézet által elfogadott értékbecslő által készített szakértői értékbecslés alapján kell meghatározni, mely nem lehet 2 hónapnál régebbi. Felépítménnyel rendelkező ingatlan (kivéve lakás) esetén 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat csatolása szükséges lehet, melyen az adott felépítmény feltüntetésre került. Építési telek esetén be kell csatolni a beépíthetőséget igazoló dokumentumokat Hitelfelvételhez kapcsolódó szolgáltatások A hitel felvételéhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan, az Ügyfél által választott Biztosító társasággal a vagyonbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. A hitel futamideje alatt a vagyonbiztosítást változatlan tartalommal fenn kell tartani. Amennyiben az Ügyfél egyedül, adóstárs nélkül veszi fel a hitelt a Hitelintézetnek joga van előírni az Ügyfél által választott Biztosító társasággal életbiztosítás megkötését, vagy meglétét. A hitel futamideje alatt az életbiztosítást változatlan tartalommal fenn kell tartani. A kapcsolt szolgáltatásokat tehát a Takarékszövetkezettől eltérő szolgáltatótól lehet megvenni, a kapcsolódó szolgáltatás külön szerződéses jogviszony létrejöttéshez kötött A hitelszerződés be nem tartásának lehetséges következményei:

7 Amennyiben Ön nem tudja szerződés szerint teljesíteni a fizetési kötelezettségét, vállalnia kell a hátralékos tartozás miatt felszámításra kerülő költségeket, valamint a hátralékhoz kapcsolódó esetleges eseményeket, melyek az alábbiak lehetnek: késedelmi kamat felszámítása nem szerződésszerű teljesítés miatt felszámításra kerülő költség felszámítása hátralékos tartozás adatok rögzítése a Központi Hitel Információs (KHR) rendszerben fizetési felszólítások (telefon, felszólító levél, személyes megkeresés, kölcsönszerződés felmondása, hitel biztosítékok végrehajtása) Amennyiben az esedékesség időpontjában adós és a további szerződéses felek nem biztosítanak kellő fedezetet a tartozás megfizetésére, a lejárt tartozást a megadott határidőben nem fizetik meg, a Hitelintézet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet a szerződés tárgyának vonatkozásában az esedékes, illetve lejárt követelések behajtása érdekében (különösen a Országos Közjegyzői Kamara vagy illetékességtől függően a Szegedi Törvényszék, illetve Szegedi Járásbíróság előtt eljárást kezdeményezhet, dönthet a követelés értékesítéséről), amivel összefüggésben felmerült összes többletköltség az adóst terheli. Ezen eljárások eredményeként az adós a vállalt kötelezettség és a nyújtott biztosíték jellegétől függően ingatlanát, ingó vagyontárgyait, vagy akár teljes vagyonát elveszítheti A lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezmény és egyéb állami támogatás A kedvezményes konstrukciókról az illetékes minisztérium részletes tájékoztatót készített, amelyet ügyfeleink kérésére rendelkezésükre bocsátunk. Adókedvezmény: a jelzáloghitelekre jelenleg nem vonatkozik adókedvezmény. Lakáscélú hiteltörlesztési támogatás A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) alapján a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy méltányolható lakásigény esetén adómentesen támogassa dolgozói hitelintézettől, vagy korábbi munkáltatótól felvett és meglévő lakáscélú hitelének törlesztését vagy visszafizetését. További részleteket az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV.3.) NGM rendelet tartalmaz, amely szorosan kapcsolódik az Szja tv.-hez. A hatályban lévő állami támogatásokról a Hitelintézet honlapján, illetve nyomtatott formában az állami támogatásokról szóló részletes ügyfél tájékoztatóból tájékozódhat. Ezek jelenleg: - a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI.23.) Kormányrendelet alapján igényelhető kamattámogatás, mely - új lakás vásárlására, építésére, valamint lakóingatlan korszerűsítésére igényelhető - az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Kormányrendelet alapján igényelhető kamattámogatás, mely - új vagy használt lakás vásárlására, új lakás építésére, valamint lakóingatlan korszerűsítésére, bővítésére igényelhető A hitelbírálat időtartama A hitelkérelem bírálatának időtartama függ az igényelt kölcsön típusától, a benyújtott hitelkérelmi dokumentáció teljes körűségétől, valamint a hiteligénylő Ügyfél ügyintézéshez kapcsolódó aktív együttműködésétől. A hitelbírálati döntés várhatóan a hiánytalan hitelkérelmi dokumentáció befogadásától, illetve a hiánypótlástól számított lehető legrövidebb időn belül, maximum 45 napon belül elbírálásra kerülnek Tájékoztatás arról, ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják A fogyasztó által fizetett részletek haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését eredményezik A hitelfelvétel folyamata Tájékoztatás: Tájékoztatás során a Hitelintézet felméri a hitellel kapcsolatos igényeit, felmérik a megadott adatok és feltételek alapján, hogy felvehető-e az Ön által kért hitelösszeg. Amennyiben szükséges, tájékoztatjuk azokról az egyéb lehetőségekről, amelyek lehetővé teszik Önnek az igényelt összeg felvételét. pl.: kiegészítő fedezet, adóstárs bevonása. Kiválasztásra kerül az Ön számára legkedvezőbb megoldás. Átadásra kerülnek a kitöltendő dokumentumok és

8 egyeztetjük, hogy milyen dokumentumokra és adatokra lehet még szükség a kölcsönkérelem benyújtásához. Átadjuk Önnek a hitel paramétereit tartalmazó általános és személyes tájékoztatót, valamint a jogszabály alapján előírt kötelező dokumentumokat, amely alapján össze tudja hasonlítani a különböző hitelajánlatokat. Kölcsönkérelem átvétele: Amennyiben úgy dönt, hogy a tájékoztatás alapján Hitelintézetünktől kívánja felvenni a hitelt ki kell töltenie és benyújtania a kölcsönkérelmi nyomtatványt. A kölcsönkérelmi nyomtatványt minden hitelbe bevont szereplőnek alá kell írnia. A kölcsönkérelmi nyomtatvány mellett be kell nyújtania azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a Hitelintézet meg tudja állapítani a háztartása jövedelmét, hiteltartozásait, illetve a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) értékbecsléséhez szükséges dokumentumokat, hogy ezek alapján a Hitelintézet el tudja indítani az értékbecslést. Amennyiben Ön támogatott hitelt, vagy támogatást igényel Hitelintézetünktől, úgy a kölcsönkérelem átvételekor ellenőrizzük, hogy megfelel-e valamennyi jogszabályi feltételnek. Csak olyan kölcsönkérelmet tudunk átvenni, mely megfelel a jogszabályi feltételeknek. Amennyiben az átvétel során benyújtott dokumentumok nem teljeskörűek, úgy a Hitelintézet hiánypótlást ír elő. Értékbecslés: A benyújtott dokumentumok alapján a Hitelintézet megrendeli az értékbecslést és továbbítja az Ön (vagy az Ön által megadott ingatlant bemutató személy) elérhetőségét az ingatlan megtekintésre vonatkozó időpont egyeztetés miatt az értékbecslést végző személynek. Kölcsönkérelem befogadása: A beadott dokumentumok és megadott adatok alapján a Hitelintézet ellenőrzi az adatok hitelességét, illetve helyességét. Amennyiben a tájékoztatás során ismertetett igényléshez szükséges dokumentumokat hiánytalanul benyújtotta és az értékbecslés is elkészült Hitelintézetünk befogadja a kölcsönkérelmét. A hitel befogadása nem jelent pozitív hitelbírálatot és nem jelent kötelezettségvállalást a Hitelintézet részéről a kölcsön nyújtására. Hitelbírálat: A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján Hitelintézetünk elvégzi a hitelbírálatot, amely során ellenőrzi a jogszabályi, illetve a belső szabályzatok által előírt feltételek teljesülését. A bírálat során előfordulhat, hogy kiegészítő dokumentumokra vagy egyéb feltételek teljesítésére is szükség lehet, amelyről Kollégáink értesítik Önt. A hitel jóváhagyását követően értesítjük Önt a jóváhagyott hitel paramétereiről, a szerződéskötési feltételekről, valamint a további teendőkről, beleértve a szerződéskötés menetét. Ekkor kerül sor a szerződés időpontjának egyeztetésére is. Még a szerződéskötés előtt átadjuk Önnek, az Ön által megjelölt átvételi módon az ajánlatot és a szerződéstervezetet a jogszabályban előírt határidők betartása mellett. Szerződéskötés: Amennyiben az ajánlat és a szerződéstervezet alapján Ön a szerződéskötés mellett dönt és jelzi felénk szerződéskötési szándékát meghatározunk egy Önnek megfelelő szerződéskötési időpontot. A szerződéskötés a Hitelintézetünk kirendeltségén történik. A kölcsönszerződést 2 millió Ft vagy azt meghaladó hitelösszeg esetben közjegyzői okiratba kell foglalni. Folyósítás: Ha Ön teljesíti a kölcsönszerződésbe foglalt folyósítási feltételeket, amit Hitelintézetünk minden esetben ellenőriz, megtörténik a kölcsön folyósítása. A folyósítást követően írásban értesítjük Önt a folyósított összegről, valamint az első kamatperiódusban fizetendő törlesztőrészlet összegéről, esedékességéről, illetve a futamidő végéig várhatóan fizetendő törlesztőrészletek összegéről. Amennyiben a hitel folyósítása kezdőnapot megelőzően történik, úgy Önt a folyósítás időpontja és a kezdő nap közötti időszakra vonatkozóan kamatfizetés terheli, mely az első törlesztőrészlettel együtt esedékes. Törlesztés: A hitel folyósítását követően Önnek havonta, legkésőbb az esedékesség napjáig, ami várhatóan minden hónap 15. napja, meg kell fizetnie a szerződés szerinti törlesztőrészletet. Az ügyleti év, illetve kamatperiódus végét követő 15 munkanapon belül a fennálló tartozás aktuális összegéről, valamint az új ügyleti évre/kamatperiódusra meghatározott törlesztő részletről, és ügyleti kamat mértékéről, a Hitelintézet írásban tájékoztatja A Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi jogköre és a Pénzügyi Békéltető Testület szerepe A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz, fogyasztó számára kedvezőtlen kezelése esetén a fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt a Magyar Nemzeti Banknál, mint a Takarékszövetkezet felügyeleti szervénél fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet. A Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Központjának elérhetőségei: Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: Telefonszám: Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39 A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásával és megszűnésével, valamint a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére tett sikertelen kísérlet vagy eredménytelen méltányossági kérelem esetén bírósághoz, vagy a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése érdekében a fogyasztó a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat. A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei: Levélcím: 1539 Budapest Pf.: 670.

9 - Telefonszám: Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó szolgáltatásával vagy eljárásával elégedetlen, panaszt tenni, elsődlegesen ezek valamelyikénél lehetséges. A Magyar Nemzeti Bank, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása panasza Takarékszövetkezet általi elutasítása, vagy nem megfelelő rendezése esetén kezdeményezhető. A Pénzügyi Békéltető Testület működése a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) ában foglalt szabályokon alapszik. A Magyar Nemzeti Bank által publikált Pénzügyi Békéltető Testülettel kapcsolatos Pénzügyi navigátor elérhetősége: Fontos! A Jelzáloghitelekkel kapcsolatos minden információ elérhet a Hitelintézet honlapján! A jelen tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kapcsolatban kérjük forduljon Hitelintézetünkhöz a fejlécben szereplő elérhetőségeken. Felhívjuk szíves figyelmét továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapján az Önt érdeklő termékkel kapcsolatos további információk, összehasonlítást segítő alkalmazások találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a című oldalon, az ott található alkalmazásokkal (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program, stb.) is tájékozódni. A tájékoztatást a mai napon átvettem. Ügyfél neve:,.. Ügyfél aláírása

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező/hitelközvetítő adatai Hitelező (név, cím) Mohácsi Takarék Bank Zrt. 7700 Mohács Dózsa György utca 31 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1.

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től A kölcsön összege: 1.000.000.- Ft és 50.000.000.- Ft közötti összeg lehet Igényelhető futamidő: 24-240 hónap A hitel kondíciói

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. október 05. napjától Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL SZABADFELHASZNÁLÁSÚ REZIDENCIA HITEL Hatály: 2016.

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetményben feltüntetett Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, lakáskölcsönök esetén a jogszabályban előírt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon +36 46 399 036 Fax +36 46 599 232 E-mail kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000250, Miskolci Törvényszék

Részletesebben

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.)

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) 25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84 HIRDETMÉNY 1. Piaci kamatozású forint lakáshitel és Fundamenta kompakt hitel kondíciói: A kölcsön összege: 500.000 Ft - 20.000.000 Ft A kölcsön futamideje: 12 hónap - 240 hónap Kamat 1 : Hatályos 2013.

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén A CIB Bank 2008. október 30-tól megszőnteti Lendület Plusz termékeinek értékesítését. A kondíciók a 2008. október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerzıdött ügyletekre vonatkoznak.

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik.

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik. VII./B Kivezetett, elszámolásban nem érintett, már nem igényelhető jelzálog alapú hiteltermékekre érvényes Hitelek II. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. május 25-től visszavonásig Jelen Kondíciós Lista

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez Ügyféltájékoztató a kockázatokról, melyek a hitel törlesztőrészletének emelkedését eredményezhetik, a teljeshiteldíj-mutatóról és a hiteligénylés folyamatáról Az UniCredit Bank Hungary Zrt. ügyfél-tájékoztatójának

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Ingatlanfedezetű lakás- és jelzálog-típusú hitelek 1. 2004. május

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2015. február 1-től visszavonásig A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések HUF devizaneműre újrakötése jelen hirdetményben meghatározott kondíciókkal lehetséges. Piaci kamatozású

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: 2016. január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: 2016. január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Új Otthon

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. november 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2011. július 1. A Hirdetmény közzététele: 2011. július 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák Igényelhető hitelkeret (Ft) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák Éves kártyadíj Hitelkártya teljes megnevezése Devizanem Kártya típusa Kártya érvényességi ideje (év) Min. Max. mentes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.április 01. Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a hitel kamat változott a báziskamat

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2016. február 29-én Hatályos: 2016. március 1-től Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2016. március 1-jétől

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben