A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata"

Átírás

1 A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei 6 5. A kölcsönszerződés tartalma A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb biztosítékok Kamat, költségek, hiteldíj; ezek változásai; kamatszámítás módja A teljesítés elszámolása;a késedelem és jogkövetkezményei;előtörlesztés; Teljes Hiteldíj Mutató (THM) A hitel, illetve kölcsönszerződés megszűnése, felmondása A Központi Hitelinformációs Rendszer Vegyes rendelkezések Hatálybalépés Hatálybalépés időpontja

3 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Hitelezési Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) a KISKUN Takarékszövetkezet - Cégjegyzékszáma: , székhelye: Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4 sz. tevékenységi engedély száma ÁPTF 795/1997. november 28, és E-I- 900/2007 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - és az Ügyfél (Adós, fogyasztó; Ptk d. pontja, továbbiakban Ügyfél) között a bankhitelekkel, bankkölcsönökkel kapcsolatban létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, melyek a Ptk. 205/B -a szerint válnak az egyes jogügyletek részévé és így mind a Takarékszövetkezetre, mind az Ügyfélre nézve kötelezővé. A Takarékszövetkezet a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexnek kötelező érvénnyel alávetette magát. A Magatartási Kódex megtekinthető a Takarékszövetkezet ( és a PSZÁF honlapján Az Üzletszabályzat feltételeitől az egyes szerződések feltételei eltérhetnek; ebben az esetben az utóbbiak válnak a szerződés részévé Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségekben ki kell függeszteni és - ismertetésén, szükség esetén értelmezésén túl - az ügyfél kívánságára azt az ügyfél részére át kell adni, illetőleg postán meg kell küldeni A jelen Üzletszabályzat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kötelmi jogi általános rendelkezései, a Takarékszövetkezet- és hitelviszonyokra vonatkozó XLIV. Fejezete, a többször módosított Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. Törvény és a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII.30) Korm. Rendelet, jogszabályok rendelkezései figyelembevételével készült. 2. Fogalmak Hitelnyújtás: A Takarékszövetkezet és az Ügyfél (adós) között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az Ügyfél (adós) részére, jutalék ellenében, és a Takarékszövetkezet kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére. Pénzkölcsön nyújtása: - a hitelező és az ügyfél (adós) között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni, - követelésnek - az adós kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megvásárlása, megelőlegezése, valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi, - zálogkölcsön nyújtása. Hitel: a szerződés alapján nyújtott szolgáltatás Hitelszerződés: a Polgári törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hitelszerződés és kölcsönszerződés, ide nem értve az olyan szerződést, amely alapján folyamatos szolgáltatásnyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történő értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít. Hitelező: Olyan jogalany aki, vagy amely önálló foglalkozása, vagy gazdasági tevékenysége körében hitelt nyújt. Hatálybalépés időpontja

4 Kölcsönszerződés: Kölcsönszerződés alapján a Takarékszövetkezet köteles meghatározott pénzösszeget az Adós rendelkezésére bocsájtani, az Adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint megfizetni. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés: olyan hitelszerződés, amellyel a hitelező a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát a fogyasztó rendelkezésére. Adós: fogyasztónak minősülő természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek a Takarékszövetkezet kölcsönt/hitelt nyújt Kölcsönszerződést köt. Fogyasztó: önálló foglalkozása és gazdasági tevékenységek körén kívül eljáró természetes személy. Ügyfél: az Adós, a Számlatulajdonos és a Biztosítéknyújtó Adós által fizetendő teljes összeg: a hitel teljes összege és a hitel teljes hitel díja. Előtörlesztés: a hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése Hitel teljes hitel díja: A hitelező által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet Teljes hiteldíj mutató: a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. Hitel teljes összege: a hitelnek a hitelszerződésben meghatározott teljes összege, vagy felső összeghatára. Hirdetmény jelenti az egyes Szerződésekhez kapcsolódó azon dokumentumot, mely az adott Szerződés alapján a Takarékszövetkezet által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó kondíciók (kamat, díj, költség) feltüntetésre kerülnek Hiteltúllépés: fizetési számlához kapcsolódó olyan hitel, amelyet a hitelező a hitelkeret szerződés szerinti összegét meghaladó összegben, vagy ilyen szerződés hiányában bocsát a fogyasztó rendelkezésére. Jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett nyújtott hitel. Jelzáloghitel-szerződés: fogyasztóval, ingatlanon alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett kötött kölcsönszerződés. Lakáscélú jelzáloghitel: olyan jelzáloghitel, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlás, építés, bővítés, korszerűsítés, felújítás. Hitelkamat: az Ügyfél által igénybevett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. A Kamatot a Takarékszövetkezet a folyósított Kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az első kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelőző nap Az utolsó kamatfizetés a Kölcsön lejáratának a napján esedékes. Hitelezhetőségi limit: a Takarékszövetkezet belső szabályzata alapján forintban meghatározott maximális havi törlesztési képességet kifejező összeg. Kamatfelár: az éves százalékban kifejezett érték, mely az Ügyféllel való megállapodás alapján, egyedi (kockázati) döntéssel kerül a Takarékszövetkezet által meghatározásra. Kamatperiódus: az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) vagy a hitelszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Amennyiben az ÁSZF vagy a kölcsönszerződés a kamatperiódust nem határozza meg, az első kamatperiódus a kölcsönszerződés esetében a kölcsön folyósítása napján, hitelkeret-szerződés esetében a hitelkeret megnyílásának napján kezdődik és a szerződésben meghatározott időtartam utolsó napjáig tart, minden további kamatperiódus az előző kamatperiódus utolsó napját követő első napon kezdődik és a következő kamatperiódus utolsó napján, illetve az utolsó kamatperiódus esetében a kölcsön lejáratának napján végződik. Referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés esetén a Hatálybalépés időpontja

5 kamat mértékét a választott referencia-kamatláb futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsómunkanapja előtt 2 nappal érvényes referenciakamatlábhoz igazítani. Lakáscélú hitel-vagy kölcsönszerződés: ingatlanra alapított jelzálogjog- ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is fedezete mellett megkötött olyan hitel- illetőleg kölcsönszerződés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy felújítása. Referencia kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a hitelezőnek nincs ráhatása. Rögzített hitelkamat:a hitelszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó, egy vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Ügyfél számára elérhetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Változó hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített hitelkamatnak 3. Általános tudnivalók 3.1. A Takarékszövetkezet az ügyfél írásbeli kérelme alapján, egyedi hitelbírálatot követően köt hitel-(kölcsön) szerződést A Takarékszövetkezet által megállapított tartalommal összeállított kölcsönkérelemben és mellékleteiben az ügyfél ismerteti a Takarékszövetkezettel a vagyoni helyzetére, fizetőképességére, a hiteligény felmerülését kiváltó indokokra, továbbá gazdasági és pénzügyi helyzetének korábbi és várható alakulására vonatkozó adatokat. Ismertet továbbá minden olyan körülményt (pl. pénzügyi terv, piaci lehetőségek, fejlesztési célkitűzések, stb.), amelyek ismeretére a kölcsön összegének, az egyéb szerződéses feltételeknek, valamint a visszafizetés biztonságának megállapításához a Takarékszövetkezetnek szüksége van. Az az Ügyfél, aki a hiteligény elbírálásához szükséges tényt, vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közöl, vagy elhallgat, hamis vagy hamísított okiratot használ fel, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően felelősséggel tartozik 3.3. A Takarékszövetkezet a kérelemben és az ahhoz csatolt mellékletekben közölt adatok, körülmények figyelembevételével dönt a kölcsön engedélyezéséről, vagy a kérelem elutasításáról A kölcsönigénylés átvétele a Takarékszövetkezet részéről nem jelent elkötelezettséget a kölcsön folyósítására, csupán az érdemi kölcsönbírálat lefolytatásának elvállalását jelenti A hitel-(kölcsön) szerződés megkötésével rövid-, illetőleg hosszabb távú hitel-(kölcsön) jogviszony létesítésére akkor kerülhet sor, ha a Takarékszövetkezet bírálata alapján az ügyfél hitelképesnek minősül. Az ügyfél hitelképességét a Takarékszövetkezet általánosságban akkor tekinti megfelelőnek, ha a szerződéskötést megelőzően meggyőződött arról, hogy az ügyfél életvitele és gazdálkodása, vagyoni helyzete, jövedelme megfelelő, vállalkozása jövedelmező, termékeit, szolgáltatásait fizetőképes piacon értékesíti, fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz és e körülményeket figyelembe véve várható gazdasági eredményei, valamint az általa nyújtott biztosítékok valószínűsíthetik a hitelcél megvalósulását, illetőleg a kölcsön és járulékai biztonságos megtérülését. Hatálybalépés időpontja

6 3.6. A Takarékszövetkezet az ügyfél hitelképességét a szerződéses kapcsolat fennállása alatt figyelemmel kíséri. A hitelképesség - hitelengedélyezést megelőző és a hiteljogviszony alatti - folyamatos fennállásának megítéléséhez a Takarékszövetkezet az ügyféllel korábban kialakított üzleti kapcsolatai során szerzett ismereteit, a részére rendszeresen beküldött számszerű és egyéb információkat, a számlavezetésből nyerhető adatokat, a helyszíni szemléken (ellenőrzéseken) szerzett tapasztalatait, valamint fizetési kötelezettségei teljesítésének figyelemmel kisérését használja fel A Takarékszövetkezet nem nyújthat hitelt kizárólag a hitelkockázati fedezet figyelembevételével, a természetes személy hitelképességét, illetve hitelezhetőségét minden egyes hitelbírálatkor jogszabály alapján elkészített belső szabályzat szerint meg kell vizsgálni. A hitelképesség, illetve hitelezhetőség vizsgálata a természetes személy vagy a természetes személy háztartása jövedelmi helyzetén és az ez alapján meghatározott hitelezhetőségi limiten alapul. A fogyasztóval kötött hitelszerződés vagy ajánlat megkötése előtt a Takarékszövetkezet kellő időben köteles papíron, vagy más adathordozón tájékoztatni a fogyasztót a jogszabályban foglalt tartalommal. 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei 4.1. A kölcsönszerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével akkor jön létre, ha a szerződést mind a Takarékszövetkezet, mind a kötelezettek - utóbbiak adott esetben-jogszabályban megállapított képviseleti jogosultságuknak megfelelően - aláírták, illetőleg a szerződés hatálya az abban meghatározott felfüggesztő feltétel bekövetkeztével beáll A Takarékszövetkezet hitel-, vagy kölcsönszerződést csak írásban köthet és annak egy - eredeti aláírásokkal ellátott (eredeti) - példányát az ügyfél részére köteles kiadni. Az alakiság megsértésével kötött szerződés semmisség okából érvénytelen A Takarékszövetkezet előírhatja a hitel-(kölcsön) szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szerződések közjegyzői okiratba foglalását. Ezt jogszabály is kötelezővé teheti Általános feltétel, hogy az ügyfél a más hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi/fizetési számlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtásához szükséges felhatalmazó levelet írjon alá Amennyiben az Ügyfél nem tesz határidőben eleget valamely a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségétnek, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett pénzforgalmi vagy fizetési számláját előzetes értesítés nélkül e kötelezettség összegével megterhelni (beszámítási jog) A szerződést a kötelezetteknek a Takarékszövetkezet kölcsönt folyósító szervezeti egységének hivatalos helyiségében (kirendeltségében) teljes bizonyító erejű okirati formában kell aláírnia Amennyiben a kötelezett mozgásában korlátozott és a szerződés aláírására megjelenni nem tud: a) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással a kötelezettek bármelyikét, vagy harmadik személyt meghatalmazhat a szerződés megkötésében való közreműködésre (képviselet), Hatálybalépés időpontja

7 b) nem a Takarékszövetkezet hivatalos helyiségében történő aláírás esetén az egyik tanúnak a Takarékszövetkezet munkavállalójának kell lennie, akinek a helyszínen való megjelenését a kötelezett/ek/nek kell biztosítania Amennyiben a kötelezett nem a kölcsönt folyósító kirendeltség telephelyén lakik és képviseleti jogot / a fenti a) pont szerint) nem létesítettek, az okiratot aláírás miatt a kötelezett lakóhelyéhez legközelebb eső helységben lévő takarékszövetkezeti kirendeltséghez kell megküldeni a kötelezett egyidejű értesítése mellett A kölcsönszerződés aláírása, a fedezet biztosítása (jelzálogjog bejegyzése, óvadék letétbehelyezése stb. kölcsönszerződésben foglaltak szerint) után kerül sor a kölcsön folyósítására A hitelszerződésben a Takarékszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében az ügyfél rendelkezésére tartott hitelkeret erejéig, a hitelszerződésben megjelölt időn belül - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén kölcsönszerződéseket köt, vagy egyéb hitelműveletet végez Az ügyfél a rendelkezésre tartás időtartama alatt a hitelösszegen belül bármilyen összeget jogosult igénybe venni, amennyiben a hitelszerződés eltérően nem rendelkezik. Kölcsönszerződés alapján a Takarékszövetkezet köteles meghatározott összeget az ügyfél rendelkezésére bocsátani, az ügyfél pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni A Takarékszövetkezet együttműködési kötelezettsége körében, a tőle elvárható módon mindent megtesz az ügyfeleivel megkötött szerződésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében. A Takarékszövetkezet nem felel azokért az esetleges károkért, amelyek érdekkörén kívül, vis maior, bel-, vagy külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása miatt következnek be A Takarékszövetkezet és ügyfelei kötelesek egymást késedelem nélkül értesíteni a szerződés teljesítése szempontjából jelentős tényekről és eseményekről, kötelesek a szerződéssel összefüggő kérdésekre idejében válaszolni és egymás figyelmét az esetleges tévedésekre vagy mulasztásokra felhívni A Takarékszövetkezet jogosult a szerződésben meghatározott célra folyósított kölcsön rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére, az ügyfél fizetőképességére, vagyoni helyzetének alakulására, más hitelintézettel fennálló kapcsolataira vonatkozóan a kölcsönszerződés megszűnéséig terjedő időpontig tájékoztatást kérni, fizetőképességét, valamint a kölcsön fedezetét ellenőrizni A kölcsönszerződés fennállása alatt az ügyfél köteles a Takarékszövetkezetnek előzetesen írásban bejelenteni azt, ha más hitelintézetnél bankszámlát nyit, vagy további hiteltartozást vállal. 5. A kölcsönszerződés tartalma 5.1. A Takarékszövetkezet az Ügyfeleit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően átvilágítja. Hatálybalépés időpontja

8 5.2. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Takarékszövetkezetet, amennyiben személyét vagy jogi státuszát érintő változás történt (ideértve a tulajdonosi szerkezet, az alaptőke legalább 10 %-át érintő változás is) elnevezése, címe, jegyzett tőkéjének mértéke vagy a Takarékszövetkezetnél bejelentett képviselőjének személye megváltozott, vagy ha jogszabály írja elő. A Takarékszövetkezet az Ügyfél által tett bejelentéseket mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a változást az ügyfél írásban a Takarékszövetkezet számára be nem jelenti. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet mindig az időben legfrissebb bejelentést fogadja el hatályosnak. A Takarékszövetkezet értesíti az Ügyfeleit, ha a velük kapcsolatban álló szervezeteinek címe megváltozik A Takarékszövetkezet a fentieken túl az egyes szerződésekben köteles pontosan meghatározni általában: - a kölcsön célját, illetve a szerződés tárgyát, - a kölcsön összegét, folyósítás időpontját, - a kölcsön törlesztő részleteinek esedékességét, összegét, db számát, gyakoriságát - a hitel futamidejét, lejáratát, - a kölcsön ügyleti kamatának mértékét a kölcsönszerződés létrejöttének időpontjában, - a késedelmi kamat mértékét, - a kölcsön folyósításának feltételeit (számla, előszámla benyújtása, készültségi fok igazolása, stb.) - a kölcsön folyósításának időpontjában érvényben lévő kezelési-, prolongációs költség mértékét, továbbá a felmerülhető egyéb költségeket, jutalékokat, valamint azok mértékét, - a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a visszafizetés egyéb biztosítékait, - azokat a biztosításokat, amelyeket a szerződéssel kapcsolatban az ügyfélnek meg kell kötnie, - A fizetés elmulasztásának, a késedelmes teljesítésnek jogkövetkezményeit, - adott esetben a közjegyzői díjra vonatkozó fizetési kötelezettségeket - a hitelszerződésre vonatkozó felmondási jogot, és annak következményeit, - a jogosultság fennállását és gyakorlásának feltételeit - előtörlesztéshez való jogot, gyakorlásának módját, előtörlesztés költségeit, azok számítási módját Fogyasztóknak nyújtott kölcsönök esetében továbbá: - a teljes hiteldíj mutatót (THM) a hitelszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva, annak kiszámításánál figyelembe vett feltételével - azon feltételeket, illetőleg körülményeket, amelyek esetén a hiteldíj megváltóztatható, - a Fogyasztó által fizetendő teljes összeget, - a hiteldíj számítása során figyelembe nem vett esetleges egyéb költségeket és azok összegét. a fogyasztási kölcsönök kivételével, a lakossági kölcsönök (pl. lakáscélú kölcsönök) körébe tartozó szerződések esetében a vonatkozó jogszabályokból folyó speciális feltételeket. - fogyasztó (természetes személy) arra vonatkozó jogát: hogy kérésére a tartozásáról törlesztési táblázat formájában kivonatot költségmentesen a hitelszerződés fennállása alatt jogosult megkérni. - a hitelkamaton kívül minden egyéb ellenszolgáltatást ideértve díjat, jutalékot és költséget és módosításuk feltételeit, - elállási, felmondási jogot, illetve annak fenn nem állását, azon időszakot, amely alatt az elállási jog fennáll, az elállási (felmondási jog) gyakorlásának feltételeit, Hatálybalépés időpontja

9 módját és jogkövetkezményeit - a szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésének lehetősége - felügyeleti hatóság nevét és székhelyét 5.4. A szerződésben utalni kell arra, hogy az ügyfél figyelmét a Takarékszövetkezet kifejezetten felhívta az Általános Üzletszabályra és annak a hitelezéssel kapcsolatos mellékletére, aki annak tartalmát megismerte, az általa igényelt értelmezést követően feltételeit a szerződés részeként elfogadta és ennek hiteléül a szerződést aláírta. 6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb biztosítékok 6.1. A Takarékszövetkezet az általa nyújtott kölcsön és járulékai visszafizetésének biztosítása érdekében szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köthet ki. A Takarékszövetkezet - egyoldalú megítélésétől függően, a kockázati tényezők mérlegelése alapján - egy kölcsönügyben többféle biztosítékot is igényelhet. Ezek a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján, az ügyfél (kölcsönigénylő) lehetőségeihez, a kölcsönügylet jellegéhez, a kölcsön összegéhez és lejáratához igazodóan köthetők ki. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a) Dologi biztosítékok: - óvadék - zálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog --ingatlant terhelő zálogjog --ingóságot terhelő zálogjog (jelzálogjog, kézizálogjog) --vagyont terhelő jelzálogjog - opció b) Személyi biztosítékok: - garancia -- bankgarancia -- állami garancia - kezesség - adós jövedelme c) Egyéb biztosítékok: - engedményezés --árbevétel engedményezés --követelés engedményezés - visszaváltható életbiztosítás - beszedési megbízás 6.2. Ugyanazon kölcsönügyben több dolog (ingó és/vagy ingatlan) is leköthető biztosítékul; ilyen esetben ki kell kötni, hogy mindegyik zálogtárgy az egész követelés biztosítására szolgál (egyetemleges jelzálogjog) Hiteljogviszonnyal (egyéb tartós jogviszonnyal) összefüggő követelés jelzálogjoggal történő biztosítása esetén a Takarékszövetkezet és az Ügyfél egybehangzóan meghatározhatják azt a legmagasabb összeget, amelyen belül a Takarékszövetkezet, mint zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet (keretbiztosítéki jelzálogjog) Az Ügyfél (kötelezett) - mint harmadik személlyel (pl. munkáltatóval) szemben fennálló bármely követelés jogosultja - követelését - jogszabályban meghatározott kivétellel - a Takarékszövetkezetre, engedményezheti. Hatálybalépés időpontja

10 6.5. Amennyiben a kötelezettek bármelyike, vagy harmadik személy tulajdonos a Takarékszövetkezet javára vételi jogot enged, azt határozott időre kell kikötni A kölcsön időtartamára kötött vagyonbiztosítási szerződések esetében a Takarékszövetkezet kedvezményezeti minőségét az Ügyfélnek, vagy a Takarékszövetkezetnek elő kell jegyeztetnie A Takarékszövetkezet jogosult eldönteni - az ügyfél lehetőségeit is figyelembe véve - hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot köt ki. A Takarékszövetkezet feloldja a biztosítékot, ha úgy ítéli meg, hogy követelésének további biztosításához már nem szükséges A Takarékszövetkezet fedezetként nem fogadja el: - a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő részjegyet - a Takarékszövetkezettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, - a Takarékszövetkezet vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás a Gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott közvetlen irányítást biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét Az Ügyfél köteles a hitel-(kölcsön) jogviszony fennállása alatt a Takarékszövetkezet igénye szerint rendelkezésére bocsátani az éves- és évközi számviteli mérlegbeszámolók, naplófőkönyvek, az ezeket helyettesítő főkönyvi kivonatok, stb. egy példányát, továbbá köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat megadni, valamint az üzleti könyvekbe, főkönyvi kivonatokba stb. a betekintés mindenkori lehetőségét biztosítani Amennyiben az Ügyfél a kölcsönt és járulékait a szerződés szerinti határidőben nem fizeti vissza, a Takarékszövetkezet jogosult lejárt követelése erejéig beszámítási jogával élve az Ügyfél bármely nála vezetett bankszámláját - beleértve a lekötött betéteket is - megterhelni, kivéve a meghatározott célra elkülönítve kezelt számlákat, vagy más hitelintézetnél vezetett számlájával szemben beszedési megbízást benyújtani A beszedési megbízás alkalmazása esetén a felhatalmazó levél tekintetében a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009.(VIII.06.) MNB rendelet 34. -ában foglaltak szerint kell eljárni. A Takarékszövetkezet beszedés megbízási jogának érvényesíthetősége érdekében az ügyfélnek a kölcsönszerződés megkötését megelőzően a felhatalmazó levél másolatának becsatolásával igazolnia kell, hogy a hatályos MNB rendelkezés szerint számlavezető hitelintézeténél a Takarékszövetkezet beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát felhatalmazó levélben bejelentette. Ennek tartalmaznia kell, hogy a felhatalmazás csak a Takarékszövetkezet írásbeli hozzájárulásával szüntethető meg, illetőleg vonható vissza A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szerződések (pl. ingatlanra vonatkozó jelzálogjog alapítása, óvadéki szerződés, készfizető kezességi szerződés), valamint az egyéb biztosítékokra vonatkozó szerződések (engedményezési, opciós szerződés) a kölcsönszerződésbe foglalható (vegyes szerződés). 7. Kamat, költségek, hiteldíj; ezek változásai; kamatszámítás módja 7.1. Az Ügyfél a hitel- illetőleg kölcsönszerződés keretében végzett pénzügyi szolgáltatásért kamatot, díjat, jutalékot és egyéb költségeket fizet. /ellenértéket/ Hatálybalépés időpontja

11 7.2. Takarékszövetkezet a Szerződés bármely feltételét- a hiteldíjat - jogosult módosítani, ha a módosítás az Adós számára nem kedvezőtlen. Az Adós számára kedvező egyoldalú szerződésmódosítást a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzata vagy az Általános Szerződési Feltételek módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben az Üzletszabályzat vagy az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerződés részévé. A módosításról az érintett Ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését követő legközelebbi számlakivonattal együttesen postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíti, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a módosítást az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi A Takarékszövetkezet a Fogyasztóval kötött kölcsönszerződésben az Ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag kamatot, díjat vagy költséget módosíthatja egyoldalúan. Tekintettel a Magatartási Kódexhez történt csatlakozásra a fogyasztóval kötött kölcsönszerződésben ide nem értve a jelzáloghitel-szerződéseket szereplő kamat egyoldalú módosításra az alábbi körülmények bekövetkezése adhat okot: a.) A jogi szabályozói környezet megváltozása: - A Takarékszövetkezet hitel- és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása, - Takarékszövetkezet hitel- és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységhez kapcsolható közteher (pld. adó) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása, - Kötelező betétbiztosítás összegének vagy díjának változása. b) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása: A Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, - Az országkockázati felár változása, - Jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - A bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása, - A Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, - Refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása, vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - A Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása. c.) Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása: - Az ügyfél, illetve a hitelügylet, más kockázati kategóriába történő átsorolása a Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. - A Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek illetve ügyfelek Hatálybalépés időpontja

12 kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. - A Takarékszövetkezet vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. - A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10 %-os változás. A Takarékszövetkezet kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat lakáscélú hitel-vagy kölcsönszerződés kivételével - évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel. Amennyiben a feltételek változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Takarékszövetkezet azt is érvényesíti. Ugyanazon feltétel változása csak egy kamat-, díj-vagy költségelem változását indokolhatja. A kamat, díjak jutalékok vagy költségek (hiteldíj) egyoldalú, az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosítását referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia kamatláb változásából eredő kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kamatának módosítása kivételével a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal Kirendeltségeiben Hirdetmény útján, honlapján elektronikus úton közzéteszi és az érintett Ügyfelet a módosításról és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatályba lépését 60 nappal megelőzően feladott küldeménnyel postai úton, vagy más, a szerződésben meghatározott tartós adathordozón értesíti. Az Ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. Állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön esetén a kamatot érintő egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal Hirdetményben teszi közzé, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi. A Takarékszövetkezet a Fogyasztóval már megkötött kölcsönszerződéseket nem módosítja új díj vagy költség bevezetésével. 7.4.Fogyasztóval kötött jelzáloghitel-szerződés esetében az Ügyfél által fizetendő kamat és a referenciakamat különbségét (a kamatfelárat) a Takarékszövetkezet az Ügyfél számára kedvezőtlenül - egyoldalúan kizárólag az alábbi esetekben módosíthatja: - az Ügyfél egyhavi törlesztő részlettel 45 napot meghaladóan fizetési késedelembe esik, vagy - az Ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a Takarékszövetkezetre engedményezett vagyonbiztosítást a Takarékszövetkezet postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon történő értesítése ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti. Jelzáloghitel-szerződés esetén, az Ügyfél szerződésszerű teljesítése esetén a Takarékszövetkezet nem számíthat fel a kamaton felül rendszeresen fizetendő kamat jellegű díjat vagy költséget, és a szerződés megkötésekor nem kínálhat korlátozott időtartamra kedvezményes kamatot. Hatálybalépés időpontja

13 A kamaton felül nem rendszeresen fizetendő egyéb díjat, költséget a Takarékszövetkezet évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, előző évi éves fogyasztói árindex mértékében emelheti A pontban nem szabályozott szerződések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt a Takarékszövetkezet csak akkor módosíthatja egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül, ha a szerződés, ÁSZF ezt a Takarékszövetkezet számára egyértelműen meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetővé teszi. A szerződés kamatot, díjat érintő az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, Hirdetményben teszi közzé, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az Ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi Referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat mértéke követi a referencia kamatláb változását, vagyis a referencia kamatláb változása alapján automatikusan módosul az Ügyfél által fizetendő kamat mértéke is. A referencia kamatot tartalmazó kölcsönszerződések esetén a kamatfelár, a díjak, jutalékok és egyéb költségek egyoldalú módosítása esetén a Takarékszövetkezet a 7.4. pontban foglalt szabályok szerint jár el A Takarékszövetkezet egyéb díj és költség címén prolongálási költséget, felszólításért, felmondásért, rendkívüli ügyintézésért, hitelbírálatért, helyszínelésért hitelszámla zárlatért, garanciáért, átutalásért, rendelkezésre tartásért, helyszínelésért és az előtörlesztésért - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a mindenkor hatályos Hirdetmények szerint - díjat számít fel Fogyasztóval kötött devizaalapú kölcsönszerződések esetében a Takarékszövetkezet kizárólag azokat a költségeket és díjakat számítja fel devizában, amelyek az adott szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében a devizaforrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ideértve a kamat jellegű kezelési költséget. A szerződéskötéssel, levelezéssel, kimutatások és igazolások előállításával, az ügyfelek látogatásával, a felmondással, a fedezet értékbecslésével, cseréjével, a szerződés módosításával, továbbá a hitelszerződés ügyintézésével és a kapcsolódó hitelszámla lezárásával kapcsolatos díj, költség forintban kerül felszámításra A Takarékszövetkezet által felszámított kamat, jutalék, egyéb díj és költség az kölcsönszerződésben meghatározott napon, illetőleg a kölcsön visszafizetésekor esedékes A hitel utáni kamat számítása következő képlet alapján történik: A kamat összege= tőke (hitelösszeg) x kamatnapok száma x kamatláb(%) A kamatnapok száma: a folyósítás időpontjától a teljesítés napját megelőző napig terjedő, naptári napokban kifejezett időszak. A folyósítás napja: az a nap, amely napon az ügyfél a kölcsön összegét a Takarékszövetkezet pénztáránál felveszi, illetve az ügyfél rendelkezése alapján a Takarékszövetkezetnél már vezetett fizetési számláján pénzforgalmi bankszámla és lakossági fizetési számla - jóváírásra kerül. Ez a nap az első kamatnap. A teljesítés napja: a Takarékszövetkezet pénztáránál történő befizetés napja, illetve az ügyfél hitelszámláján történő jóváírás napja Pénzforgalmi bankszámláról és fizetési Hatálybalépés időpontja

14 számláról történő átvezetés esetén - más pénzintézettől történő átutalás esetén, a Takarékszövetkezet számláján történő jóváírás napja. Az ezt megelőző munkanap az utolsó kamatnap Ha az Ügyfél a kölcsönt csak részben vette igénybe és a szerződés szerint a kölcsönt több részletben kell visszafizetnie, az igénybe nem vett összeggel - eltérő megállapodás hiányában - az utolsó törlesztő részlet(ek) csökken(nek) Lakáscélú jelzáloghitel esetén az Ügyfél, írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását, a kérelem alapjául szolgáló körülmények pontos megjelölésével. Amennyiben a Takarékszövetkezet hozzájárul a futamidő meghosszabbításához és arra öt éven belül nem került sor, a Takarékszövetkezet a futamidő meghosszabbításáért semmilyen díjat, költséget vagy jutalékot nem számít fel. Amennyiben az Ügyfél lakáscélú jelzálogkölcsöne tekintetében legalább kilencven napos késedelembe esett, ugyancsak írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Amennyiben a Takarékszövetkezet a kérelemnek helyt ad, a futamidő meghosszabbításáért díjat, költséget vagy jutalékot nem számíthat fel. 8. A teljesítés elszámolása; a késedelem és jogkövetkezményei; előtörlesztés A Takarékszövetkezet az ügyfél által utalt, illetőleg a pénztáránál befizetett összegeket elsősorban a költségekre, ezután a (késedelmi és ügyleti) kamatokra, végül a tőketartozásra számolja el. Amennyiben az ügyfélnek több jogviszony (szerződés) alapján több tartozása állna fenn a Takarékszövetkezet felé, úgy az Ügyfél által teljesített befizetések elsősorban a fennálló és esedékessé vált valamennyi költség, majd összes kamat és végül a tőketartozások kiegyenlítésére kerülnek elszámolásra. Ennek megfelelően az Ügyfél tőketartozása a befizetésekkel mindaddig nem csökken, míg bármelyik jogviszonyból az Ügyfélnek esedékessé vált költség vagy kamattartozása áll fenn a Takarékszövetkezet felé Amennyiben az Ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szemben több jogviszony, szerződés alapján, több jogcímen áll fenn tartozása és az Ügyfél által teljesített befizetés valamennyi tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, úgy a Takarékszövetkezet a rendelkezésre álló összeget elsősorban a költségre, azután a késedelmi kamatokra, majd az ügyleti kamatokra végül a főtartozásra számolja el. Valamennyi járulék (költségek, kamatok) kiegyenlítését követően a Takarékszövetkezet a még rendelkezésre álló összeget döntése szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított főkövetelés (tőketartozás) csökkentésére fordítja. Az Ügyfél ezzel ellentétes rendelkezése érvénytelen Törlesztési késedelem esetén a Takarékszövetkezet az esedékessé (hátralékossá, illetőleg lejárttá) vált tartozás után a teljes hiteldíjon, valamint a felszólítás (felmondás) költségein felül évi 6 % késedelmi kamatot is felszámít Amennyiben az Ügyfél a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a kölcsönt azonnali hatállyal felmondhatja, a fennálló kölcsöntartozást egy összegben visszakövetelheti és igényét szükség szerint bírósági úton érvényesítheti Fogyasztóval kötött lakáscélú kölcsönszerződés esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Takarékszövetkezet az Ügyfél nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költségeket, díjat vagy jutalékot nem számít fel a felmondás Hatálybalépés időpontja

15 napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. Amennyiben a Fogyasztóval kötött lakáscélú kölcsönszerződés deviza alapú, és a szerződés felmondása bekövetkezésekor a fennálló tartozás összegét forintban történő meghatározását írja elő, a Takarékszövetkezet az Ügyfél nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mértékben nem számít fel Az ügyfél minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével. A Takarékszövetkezet jogosult felmerült költségei megtérítéseként a szerződésben illetve az adott hitelügyletre vonatkozó Hirdetményében meghatározott mértékű előtörlesztési díj felszámítására. Fogyasztóval kötött jelzáloghitelek előtörlesztése esetén nem illeti meg a Takarékszövetkezetet az előtörlesztési díj, ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Lakáscélú jelzáloghitelek előtörlesztése esetén nem illeti meg a Takarékszövetkezetet az előtörlesztési díj a szerződéskötést követő 24 hónap eltelte után teljesített első elővagy végtörlesztés esetén, kivéve, ha az elő-vagy végtörlesztés más hitelintézet által folyósított kölcsönből történik vagy az előtörlesztett összeg meghaladja a szerződéses összeg felét. Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet az előtörlesztési díj, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történik. 9. A Teljes hiteldíj mutató (továbbiakban: THM ) 9.1. A teljes hiteldíj mutatóra vonatkozó alábbi szabályokat a Takarékszövetkezet kizárólag a Fogyasztóknak nyújtott hitelek esetében alkalmazza a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. Törvényben meghatározott kivételekkel. A THM számítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik. Az üzletszabályzat jelen fejezetében alkalmazott fogalmak tekintetében a kiadáskor hatályos, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. Rendeletben alkalmazott fogalmakat kell irányadónak tekinteni A THM számításánál a Takarékszövetkezet figyelembe veszi a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget, adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Takarékszövetkezet számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Takarékszövetkezet előírja, ideértve különösen: a) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját, b) építésnél a helyszíni szemle díját, c) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Takarékszövetkezet előírja az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntette, d) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, valamint e) a biztosítás és garancia díját, kivéve: jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítási díja Hatálybalépés időpontja

16 9.3. A Takarékszövetkezet a THM számításánál az alábbi költségeket nem veszi figyelembe: a) a prolongálás (futamidő meghosszabbítás) költsége, b) késedelmi kamat c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződés nem teljesítéséből származik, d) közjegyzői díj. A THM aktuális értékét a jogszabályban meghatározott termékekre a Takarékszövetkezet Hirdetménye, illetve a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejövő szerződés tartalmazza A THM kiszámítására vonatkozóan az következő képletet kell alkalmazni: C k : D l : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, t k : az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 = 0, s : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés l időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A képlet alkalmazásakor: a) a felek által különböző időpontokban teljesített törlesztése és folyósítások összege és azok teljesítési ideje eltérő lehet, b) a kezdő időpont az első hitelfolyósítás időpontja, c) a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben kell kifejezni, d) egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból) 52 hétből vagy tizenkét egyenlő hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak kell tekinteni, függetlenül attól, hogy szökőévről van-e szó, e) a számítás eredményét %-os formában, legalább egy tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni A THM számításánál a Takarékszövetkezet úgy számol, hogy a hitelszerződés a hitelszerződés szerinti futamidő alatt a hitelszerződés szerint kerül teljesítésre A Takarékszövetkezet a THM számításánál a következő módszert alkalmazza: a) ha a hitelszerződés nem határozza meg a hitel lehívásának időpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak tekinti, b) ha a hitelszerződés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak tekinti a futamidő végéig. c) olyan határozatlan idejű hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek, a THM kiszámításánál: Hatálybalépés időpontja

17 c.a) a hitel futamidejét az első lehívás időpontjától számított egy évnek, a tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozások megfizetését az utolsó részlettel együtt történő teljesítésnek kell tekinteni, cb) ha a fogyasztó az első lehívás után egy hónappal kezdi el törleszteni a tőkét egyenlő havi részletekben vagy a tőketartozást minden egyes fizetési időszakban egyetlen részletben teljes összegben vissza kell fizetni- teljes tőkeösszeg egymást követő lehívásait és visszafizetéseit egy éves időszakra vonatkozóan kell figyelembe venni, vagy cc) a kamatokat és más díjakat a lehívásoknak és visszafizetéseknek megfelelően és a hitelszerződésben foglaltak szerint kell figyelembe venni. d) ha a hitelszerződés különböző módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez eltérő kamatok és díjak kapcsolódnak, a teljes hitelösszeget az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamattal és díjjal veszi figyelembe. e) ha a hitelszerződés szerint a fogyasztó szabadon hívhatja le a hitelt, de a szerződés a lehívás különböző módjainál összegre és időtartamra vonatkozó korlátokat tartalmaz, a hitelt a legkorábbi időpontban tekinti lehívottnak a korlátok figyelembevételével. f) olyan hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek és nem tartozik c) pont hatálya alá, a THM kiszámításánál fa) ha a tőketörlesztés időpontja vagy összege nem állapítható meg a törlesztést a hitelszerződésben meghatározott legkorábbi időpontban és a hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb összegben történő megvalósulással kell figyelembe venni fb)ha a hitelszerződés megkötésének időpontja és az első lehívás időpontja nem ismert az első lehívás időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amelytől számítva a legrövidebb idő telik el a fogyasztó első törlesztésének időpontjáig. g) fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén, ha a hitel időtartama nem ismert, a hitel futamidejét három hónapnak kell tekinteni, és ha a hitelszerződésnek: ga) feltétele egy meghatározott összeg meghatározott időközönként a fizetési számlán történő jóváírása, a THM-et akként kell kiszámítani, hogy ez az összeg vagy a befizetendő minimumösszegre vonatkozó előírás esetén a minimumösszeg a hitelszerződésben meghatározott időközönként jóváírásra kerül, úgy, hogy első alkalommal a lehívás után egy teljes időszakkal kerül jóváírásra, ezt követően pedig minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretből rendelkezésre álló rész; gb) nem feltétele egy meghatározott összeg meghatározott időközönként a fizetési számlán történő jóváírása,a THM-et akként kell kiszámítani, hogy a teljes hitelösszeg időtartamára lehívásra kerül, a fizetési számlán, a futamidő során nem történik jóváírás és a teljes tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozás visszafizetésére egy összegben kerül sor a futamidő végé. h) ha a hitel legmagasabb összegéről még nem állapodtak meg a felek akkor az forintnak tekinti. i) ha a törlesztés időpontja vagy összege a hitelszerződés vagy a c) f) és G9 pontba meghatározott feltételek alapján nem állapítható meg, a THM-et akként kell kiszámítani, hogy: ia) a kamatfizetés a tőketörlesztéssel együtt történik, ib) az egy összegben meghatározott, kamatnak nem minősülő díj megfizetésére a szerződés megkötésekor kerül sor, ic) a több részletben fizetendő kamatnak nem minősülő díj az első tőketörlesztés időpontjától rendszeres időközönként kerül kifizetésre és a kifizetések összegei ha ezek összegszerűen nem ismertek egyenlő összegek, és id) a fogyasztó az utolsó részlettel együtt kifizeti a tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozásokat. j) ha a hitelszerződés szerint a hitel kamata az első időszakra rögzített kamat, ezt követően új kamatot fognak megállapítani, amit rendszeres időközönként hozzáigazítanak a mutatóhoz, a rögzített kamatozású időszakot követően a Hatálybalépés időpontja

18 megállapodás szerinti mutatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén alapuló kamattal, mint változatlan kamattal számol. k) ha a Takarékszövetkezet egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és díjat veszi figyelembe a hitelszerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor Deviza alapú hitel esetén, a THM számítási képletnél a Takarékszövetkezet és a fogyasztó által teljesített fizetéseket forintban veszi számításba: a) a szerződésben rögzített THM számításánál a Takarékszövetkezetnél alkalmazott, a szerződés megkötését megelőző 30. napnál nem régebbi devizaárfolyam figyelembe vételével, b) a Takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben kifüggesztett üzletszabályzatában, nyilvános tájékoztatóban, ajánlattételben, kereskedelmi kommunikációban szereplő THM számításánál a Takarékszövetkezetnél alkalmazott, tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes devizaárfolyam figyelembe vételével. Fogyasztóval kötött deviza alapú lakáscélú jelzáloghitelek esetében a havi törlesztőrészlet forintban meghatározott összegének kiszámítása a Takarékszövetkezet saját (mely azonos a Takarékszövetkezeti Bank által jegyzett devizaközép árfolyamával) deviza-középárfolyamán, az esedékesség napján történik 9.8. A fogyasztó által lakás, illetőleg üdülő, vagy egyéb ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére és közműfejlesztésre igénybe vehető kölcsönök, valamint a szabad felhasználású jelzáloghitelek esetén a 9.4 pontban meghatározott képletet a Takarékszövetkezet az alábbiak figyelembevételével alkalmazza: a. állami kamattámogatással nyújtott jelzáloghitelnél az állam által átvállalt összeget nem veszi figyelembe a támogatás jogszabályban meghatározott időtartamáig, b. az ingatlan készültségi fokának függvényében szakaszosan, de előre nem meghatározható időpontokban folyósított jelzáloghitel esetén úgy tekinti, hogy az egész hitel az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre, c. az ingatlan készültségi fokának függvényében, de előre nem meghatározható időpontokban tartott helyszíni szemléknél úgy tekinti, hogy a helyszíni szemlék várható díja az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre, d. ha a helyszíni szemlék száma előre nem határozható meg, két szemle díját veszi figyelembe. A Takarékszövetkezet a hitelhez szükséges vagyonbiztosítás díját a THM számításánál nem veszi figyelembe A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat A devizaalapú hiteleknél a THM értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát Változó kamatozású kölcsönöknél a THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát A Takarékszövetkezet a fogyasztót a szerződés aláírása előtt tájékoztatja többek között a legalább egy tizedes jegy pontossággal számított THM értékéről, amelyet a THM számításánál figyelembe vett valamennyi feltétel alkalmazásával egy reprezentatív példán keresztül értelmez. A fogyasztóval kötött hitelszerződés tartalmazza többek között az ilyen módon kiszámított THM-et a hitelszerződés Hatálybalépés időpontja

19 megkötésének időpontjára vonatkoztatva, annak kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételével. 10. A hitel-illetve kölcsönszerződés megszűnése, felmondása A hitel-illetve kölcsönszerződés azon a napon szűnik meg, amikor az Ügyfél minden, a hitel,-illetve kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének eleget tett, illetve minden a szerződésből származó Takarékszövetkezeti követelés kielégítést nyert A Takarékszövetkezet a szerződésben meghatározott szerződésszegési események bekövetkezte/fennállta esetén jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a fennálló hitel/kölcsöntartozást egy összegben lejárttá tenni A Takarékszövetkezet a 8.4. pontban meghatározott eseten kívül azonnali hatállyal jogosult felmondani a hitel/kölcsönszerződést, ha a) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen, b) az Ügyfél a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja, c) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökken és az Ügyfél az a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki, d) az Ügyfél vagyoni helyzetének romlása, vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét, e) az Ügyfél hitelképtelenné válik, f) az ügyfél a Takarékszövetkezetet a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával, vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének a megállapítását befolyásolta, g) az Ügyfélnek valamely szerződésben tett nyilatkozata, vagy az általa a Takarékszövetkezetnek adott jövedelmi, - jogi-,pénzügyi helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve az Ügyfél a Takarékszövetkezetet bármely egyéb módon megtéveszti, h) az Ügyfél a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósításával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt is, ha a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, i) az Ügyfél más súlyos szerződésszegést követ el. 11. Központi Hitelinformációs rendszer A KHR célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. A Takarékszövetkezet a 2011.évi CXXII. törvény a továbbiakban KHR.tv.) rendelkezéseinek megfelelően a KHR részére adós nyilvántartási célból biztonságosabb működés és a hitelezési kockázat csökkentése érdekében adatot szolgáltat A Takarékszövetkezet a KHR részére átadja annak a természetes személynek/vállalkozásnak a 11.3/11.7 pontja szerinti referencia adatait, aki: - hitel és pénzkölcsön nyújtására, - pénzügyi lízing - elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, - kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári kötelezettség Hatálybalépés időpontja

20 vállalására irányuló szerződést kötött. A Takarékszövetkezet az adatok KHR-be történő átadását megelőzően írásban nyilatkoztatja a természetes személy ügyfelet, hogy hozzájárul-e adatainak KHR-ből történő, más pénzügyi szervezet általi átvételéhez. Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy ennek tényét is rögzíti a KHR. A hozzájárulás a szerződés időtartama alatt bármikor szabadon módosítható. A pontban meghatározott esetekben az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatára nincs szükség A Takarékszövetkezet a természetes személyek alábbi adatait adja át a KHR részére: - Azonosító adatok: Név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím. - Szerződés adatai: a szerződés típusa, azonosítója (száma), a szerződés megkötésének /lejáratának/megszűnésének időpontja, az ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme Amennyiben a természetes személy a szerződésben vállalt kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan több mint 90 napon keresztül fennáll, a Takarékszövetkezet a pontban meghatározott adatokon kívül az alábbi adatokat adja át a KHR részére: - a jelen pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, - jelen pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontjában fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, - a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, - a követelés másik referencia adatszolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés, - előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, devizaneme, - a fennálló tőketartozás összege és pénzneme, Amennyiben a természetes személy a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl és ez okirattal bizonyítható, vagy hamis, vagy hamisított okiratokat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a büntető törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Btk.) ban meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg, a Takarékszövetkezet a pontban meghatározott adatokon kívül az alábbi adatokat adja át a KHR részére: - az igénylés elutasításának időpontja, indoka, - okirati bizonyítékok, - jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma Amennyiben a természetes ügyféllel szemben készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk. 313/C. -ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg, a Takarékszövetkezet a pontban meghatározott adatokon kívül az alábbi adatokat adja át a KHR részére: - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és száma, - a letiltás időpontja, - a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, Hatálybalépés időpontja

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL SZABADFELHASZNÁLÁSÚ REZIDENCIA HITEL Hatály: 2016.

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1 Tisztelt Ügyfelünk! Fogalomtárunk célja, hogy a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, számlavezetés során

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZİDÉS

BETÉTI KERETSZERZİDÉS BETÉTI KERETSZERZİDÉS vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti mőveletek végrehajtásáról amely létrejött a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2011. július 1. A Hirdetmény közzététele: 2011. július 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.)

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) 25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon +36 46 399 036 Fax +36 46 599 232 E-mail kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000250, Miskolci Törvényszék

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani.

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 8/2012. (VII. 11.) számú ajánlása a hitelintézetek által függő kiemelt közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásról

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

Szakmai délutánok a Bankárképzőben A pénzügyi szektort érintő jogszabályváltozások 2010-ben

Szakmai délutánok a Bankárképzőben A pénzügyi szektort érintő jogszabályváltozások 2010-ben Szakmai délutánok a Bankárképzőben A pénzügyi szektort érintő jogszabályváltozások 2010-ben A felelős hitelezés, a felügyelet megerősítése, a fogyasztóknak nyújtott hitelek és további pénzügyi témájú,

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben