Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg Adószám: Telefon: 37/ Telefax: 37/ honlap : ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: november 01.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA... 3 II/1. A vállalkozások mikrovállalkozási kategóriába történő besorolása... 3 II/2. Egyoldalú szerződésmódosítás... 3 II/3. Szerződésmódosítás a felek közös megegyezésével... 6 II/4. Egyedi szerződések... 6 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE... 7 IV. AZ ÜGYFÉL AZONOSÍTÁSA... 8 V. RENDELKEZÉSI JOG, KÉPVISELET VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS, OKIRATOK, ÉRTESÍTÉSEK VI/1. Együttműködési kötelezettség VI/2. Tájékoztatás VI/3. Értesítés VI/5. Okiratok VII. TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE VIII. KAMATOK, DÍJAK, JUTALÉKOK, KÖLTSÉGEK VIII/1. Ellenérték VIII/2. Kamatok, díjak, jutalékok, költségek IX. BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS X. PÉNZTÁRSZOLGÁLAT XI. VALUTAFORGALMAZÁS XII. A TAKARÉKSZÖVETKEZET FELELŐSSÉGE XIII. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME XIV. TITOKTARTÁS - BANKINFORMÁCIÓ XV. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER (KHR) XVI. PANASZKEZELÉS XVII. KISZERVEZÉS XVIII. A TAKARÉKSZÖVETKEZET TEVÉKENYSÉGI KÖRE XIX. SZERZŐDÉS ALAPJÁN MÁS JAVÁRA VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet), mint szövetkezeti hitelintézet (tevékenységi engedély száma: 764/1997/sz. ÁPTF ) és Ügyfelei között létrejött jogügyletek általános feltételeit tartalmazza. 2. Amennyiben valamely szolgáltatással kapcsolatos kérdést a Takarékszövetkezet és az Ügyfele által aláírt vonatkozó szerződés, a Takarékszövetkezet hatályos Hirdetménye, az egyes szövetkezeti hitelintézeti ügylettípusokra vonatkozó speciális üzletszabályzatok (Pénzforgalmi és Betéti Üzletág Üzletszabályzata, illetve a Hitelezési Üzletág Üzletszabályzata) nem szabályoznak, abban az esetben a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. 3. Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél bármely jogalany, aki részére a Takarékszövetkezet szolgáltatást nyújt, és/vagy aki a Takarékszövetkezettől valamely szolgáltatást igénybe vesz május 31.-én a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet egyesült az Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezettel. Az egyesülésére tekintettel a beolvadó, Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata május 31.-én hatályát vesztette és helyébe a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata és üzletági Üzletszabályzatai léptek. 5. Az Ügyfél a Takarékszövetkezettel kötött szerződés aláírásával tudomásul veszi az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeket. 6. Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet közötti kapcsolattartás nyelve a magyar. Amennyiben az értesítés magyar nyelven és idegen nyelven is megküldésre kerül a másik fél részére, akkor a két verzió közötti bármely értelmezési eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. 7. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. Az Üzletszabályzatot, a Takarékszövetkezet, Ügyfelek számára nyitva álló üzlethelységében és internetes honlapján teszi közzé. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény hatálya alá tartozó szerződéskötéskor haladéktalanul bármely esetben az Ügyfél kérésére díjtalanul, papír alapon rendelkezésre bocsátja. II. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Jelen fejezet rendelkezései irányadók a Takarékszövetkezet által nyújtott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi szerződések, Üzletszabályzatok, Általános szerződési feltételek, valamint a Hirdetmények pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó kondícióinak (kamat, díj, költség) és általános szerződési feltételei módosítására. II/1. A vállalkozások mikrovállalkozási kategóriába történő besorolása A Takarékszövetkezet, az ügyfélkörébe tartozó vállalkozások pénzügyi, gazdasági helyzetét a jogviszony fennállása alatt felülvizsgálja. Ezen felülvizsgálatok alkalmával, illetve új szerződés megkötése, vagy fennálló szerződés módosítása esetén a Takarékszövetkezet a rendelkezésére álló adatok alapján megvizsgálja, hogy az adott vállalkozás, mikrovállalkozásnak minősül- e. Az átminősítés jogkövetkezményei az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között külön szerződésmódosítás nélkül alkalmazásra kerül. II/2. Egyoldalú szerződésmódosítás 1. Fogyasztóval, mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződések Kamat-, díj-, költségelem módosítása 1. A Takarékszövetkezet, fogyasztóval és/vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződésben, kizárólag kamatot, díjat vagy költséget jogosult egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha azt a módosítandó -, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek (oklista) megváltozása lehetővé teszi. (A mikrovállalkozás meghatározását a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rögzíti.) Az Oklistában meghatározott feltételek változása önmagában nem szükségszerűen eredményezi a kölcsönszerződés kamat-, díj- vagy költségelemének módosítását. A változások együttes hatásának elemzését követően dönt a Takarékszövetkezet a kölcsönszerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú módosításáról. Az Oklistában meghatározott, ugyanazon feltétel változása csak egy kamat-, díj- vagy költségelem változását indokolhatja. Amennyiben az Oklistában rögzített feltételek változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkenését teszi indokolttá, azt is érvényesíteni kell. 3

4 A Takarékszövetkezet jogosult a fogyasztói kölcsönszerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú módosítása esetén az Oklistában meghatározott egy, vagy több feltétel megváltozásával indokolni a módosítást. 2. A Takarékszövetkezet fogyasztóval, vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződések esetén, a kamatot, díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével a hatályba lépést megelőző 60 nappal, Hirdetményben teszi közzéteszi, és az érintett Ügyfeleket a módosításról és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról, postai úton, vagy egyéb közvetlen módon is értesíti. 3. Az Ügyfél a módosítás hatályba lépése előtt referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével jogosult a szerződés díjmentes előtörlesztésére és felmondására. Amennyiben az Ügyfél e határidőn belül felmondási jogával nem él, és a fennálló kölcsöntartozást, annak járulékaival együtt a Takarékszövetkezet részére nem fizeti vissza, a módosított kondíciók az Ügyfél részéről elfogadottnak tekintendők. 4. Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak a kölcsönszerződést érintő díj vagy költség Hirdetményben meghatározott módon, a Takarékszövetkezettől független feltétel, referenciaérték változása miatt bekövetkező módosulása. Ebben az esetben az Ügyfél nem jogosult a kölcsönszerződés díjmentes előtörlesztésére és felmondására. 5. A jelen fejezet alkalmazásában referencia hitelkamatnak minősül minden olyan, a Takarékszövetkezettől függetlenül, jogszabály vagy piaci szereplők által meghatározott viszonyítási kamatláb, melyet a Takarékszövetkezet referencia kamatlábként Hirdetményében közzétesz. 6. Jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződés esetén kamat, díj vagy költség Ügyfél számára kedvezőtlen, egyoldalú módosítása miatt az Ügyfelet megillető felmondáskor a Takarékszövetkezet jogosult a lejárat előtti visszafizetéssel járó költségeit, így különösen a jelzáloglevelet kibocsátó hitelintézet által felszámított díjat, az Ügyféllel szemben érvényesíteni. 2. Oklista 1. Forrásköltségek változása (forintban, devizában). A forrásköltségek megváltozását jellemzően az alábbi feltételek befolyásolhatják: - a jegybanki alapkamat, illetve a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a bankközi pénzpiaci kamatlábak változása, - a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, - a Magyar Állam államkötvények és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, - az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása, - az országkockázat változása - Magyarország hitelbesorolásának változása, - a forint vagy bármely deviza fel-, illetve leértékelése, - más bank által refinanszírozott hitelek esetében a refinanszírozó bank által felszámított refinanszírozási kamatláb, illetve hiteldíj módosulása, illetve a refinanszírozó bank kockázati megítélésének változása vagy annak működésében bekövetkező jelentős változás, - pénz és tőkepiacok teljes vagy részleges lefagyása, likviditás időleges vagy tartós megszűnése (piaci zavar esemény), - a Takarékszövetkezet ügyfelei által elhelyezett jelentős források kivonása, - hazai és /vagy nemzetközi bankközi fizetési rendszer átmeneti vagy tartós leállása. 2. A Takarékszövetkezet és Ügyfelei közötti, szerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben felmerülő banki költségek, melyek változását jellemzően az alábbi feltételek befolyásolhatják: - a fogyasztói árindex változása, - a Takarékszövetkezet közteher- (pl. adó-, járulék-) fizetési kötelezettségének változása, - a kötelező tartalékolási szabályok változása, - a harmadik személlyel kötött szerződésben, vagy jogszabályban megállapított díjak, költségek mértékének (pl. a Takarékszövetkezet részére kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások, GIRO Zrt., OBA, TAKINFÓ díjainak változása). 3. A kockázatvállalás mértékének megváltozása, melyeket befolyásolhatnak: - a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló biztosítékok értékében bekövetkezett változás, - az ügyfél szerződésszegő magatartása, ideértve a kölcsön- vagy hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését, (portfólió romlás ) - egyes ügyfélszegmensek, termékcsoportok kockázati tényezőinek változása, elsősorban az adott termékcsoportba vagy ügyfélszegmensbe tartozó kölcsön- vagy hitelszerződések szerződésszerű és nem szerződésszerű teljesítésének arányára, 4

5 - az ügyfél körülményeiben bekövetkezett változás, amely vagyoni helyzetét, fizetőképességét negatívan befolyásolja, gazdasági társaságok és egyéb vállalkozások esetében az ügyfél pénzügyi mutatóinak (pl árbevétel, nyereség, tőkehelyzet, likviditás) romlása, - gazdasági társaságok és egyéb vállalkozások, illetve jogi személyek esetén az ügyfél tevékenységét ellenőrző hatóságok, illetve szervezetek által az ügyfél tevékenységére vonatkozóan tett negatív megállapítások, illetve vele szemben alkalmazott szankciók. 4. A Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés, illetve kormányzati, felügyeleti vagy jegybanki intézkedések bevezetése, vagy egyéb kötelező érvényű szabályozók megváltozása. 5. A hitelekhez kapcsolódó állami támogatások változása és/vagy megszűnése. A Takarékszövetkezet által nyújtott hitelekhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott referencia hozam, hiteldíj korlát változása vagy megszűnése, 6. A Takarékszövetkezet, más Takarékszövetkezettel történő egyesülése, 7. Fentieken túlmenően, az Oklistában nem szereplő feltételek vagy körülmények bekövetkezése, amelyek kihatással lehetnek az egyes szolgáltatások kamat-, díjtételeinek alakulására, illetve a Takarékszövetkezet egyes termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatvállalásának megváltozására. 3. Egyéb szerződések Kamat-, díj-, költségelem módosítása 1. A Takarékszövetkezet jogosult ide nem értve a fogyasztóval, mikrovállalkozással kötött lízingszerződést (a továbbiakban: jelen II. fejezet alkalmazásában egyéb szerződés) esetén a Hirdetményben, illetve üzletszabályzatban kikötött kamatot, díjat, költséget az Ügyfél számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani az Oklistában rögzített feltételek felmerülése alapján. 2. Az egyéb szerződések esetén a kamatot, díjat érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását Takarékszövetkezet a módosítás hatályba lépését tizenöt nappal megelőzően Hirdetményben teszi közzé, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az Ügyfelek számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. 3. Az egyedi szerződésben kikötött kamat-, díj- vagy költségelem Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a Takarékszövetkezet a hatályba lépését megelőző tizenöt nappal az Ügyfelet írásban is értesíti. 4. A Takarékszövetkezet az egyéb szerződések tekintetében, nem köteles az egyoldalú, Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást - az Oklistában meghatározott feltételre, körülményre való hivatkozáson túlmenően indokolni. 5. Amennyiben az Ügyfél a módosítás hatályba lépését megelőzően a módosítással érintett egyéb szerződését nem mondja fel és az annak alapján fennálló tartozását, annak járulékaival együtt, nem fizeti vissza, a módosított kondíciók az Ügyfél részéről elfogadottnak tekintendők. 6. Abban az esetben, ha a módosítás a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások kamat-, díj, vagy költségelemét érinti a fogyasztói- és/vagy mikrovállalkozások ügyfélkörben, akkor a Takarékszövetkezet a módosításról, annak hatályba lépését két hónappal megelőzően az Ügyfeleket postai úton, vagy elektronikusan küldött értesítés formájában tájékoztatja. Kamat-, díj-, költségelemet nem tartalmazó szerződési feltételek módosítása 1. Az II.2. pontban rögzített Oklistában foglaltakon túlmenően az egyéb szerződések körében bármely pénzügyi illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó (akár egyedi szerződésbe, akár üzletszabályzatba foglalt, kamat-, díj- és költségelemet nem tartalmazó) egyéb szerződési feltételeket az alábbi feltételek, illetve körülmények esetén jogosult az Ügyfélre kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani a Takarékszövetkezet: a) a banki szolgáltatások teljesítésével, fenntartásával összefüggő banküzemi eljárások, illetve elszámolási rend változása, b) új pénzügyi termék vagy szolgáltatás bevezetése, meglévő termékekkel kapcsolatos szolgáltatások módosítása, bővítése, fejlesztése, illetve valamely termék vagy szolgáltatás kivezetése, megszüntetése, c) a Takarékszövetkezet által kiszervezett tevékenységek körének változása, 2. Az egyéb szerződések körében a Takarékszövetkezet jogosult, bármely pénzügyi, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó akár egyedi szerződésbe, akár üzletszabályzatba foglalt kamat-, díj- és költségelemet nem tartalmazó egyéb szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. 3. Ezen szerződési feltételeket az Oklistában meghatározott feltételek esetén jogosult az Ügyfélre kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani, míg az Ügyfélre nem kedvezőtlen, egyoldalú módosítást a Takarékszövetkezet bármikor, indokolás nélkül végrehajthatja. 5

6 4. Amennyiben az Ügyfél a módosított szerződési feltételeket magára nézve nem fogadja el, úgy jogosult a megkötött, és a módosítással érintett szerződését/szerződéseit a módosítás hatálybalépésének napjáig írásban felmondani. Amennyiben az Ügyfél e határidőn belül felmondási jogával nem él, és a szerződés(ek) alapján fennálló tartozását annak járulékaival együtt a Takarékszövetkezet részére nem fizeti vissza, a módosítás az Ügyfél részéről elfogadottnak tekintendő. 5. Amennyiben az egyéb szerződések vonatkozásában az Általános Üzleti Feltételeket módosítja egyoldalúan a Takarékszövetkezet, úgy a módosított Általános Üzleti Feltételeket a módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, valamint a honlapján elhelyezi és a módosítás tényéről, a módosítás hatálybalépéséről, illetve megtekinthetőségének módjáról az Ügyfeleket a bankfiókokban és a Bank honlapján közzétett Hirdetmény útján értesíti. 6. Amennyiben az egyéb szerződések kamat-, díj- és költségelemet nem tartalmazó, egyedi szerződésbe foglalt egyéb szerződési feltételeit módosítja egyoldalúan a Takarékszövetkezet, a módosításról, annak hatálybalépését megelőző 15 nappal az Ügyfelet írásban értesíti. 7. Abban az esetben, ha a módosítás a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket érinti a fogyasztói- és/vagy mikrovállalkozási ügyfélkörben, akkor a módosításról, annak hatályba lépését két hónappal megelőzően a fogyasztó az érintett Ügyfeleket postai úton vagy elektronikusan küldött értesítés formájában is tájékoztatja. 8. Kamatláb, vagy átváltási árfolyam módosítására értesítés nélkül, azonnal is sor kerülhet, amennyiben a változások referencia kamatlábon, vagy referencia árfolyamon alapulnak. II/3. Szerződésmódosítás a felek közös megegyezésével 1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél, korlátozás nélkül jogosult bármely pénzügyi, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerződést egyező akarattal, írásban módosítani. 2. A Takarékszövetkezet jogosult bármely pénzügyi, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó, nagyobb számú ügyfelet, vagy meghatározott ügyfélszegmens egészét érintő szerződés módosítására írásban szerződésmódosítási ajánlatot tenni. Amennyiben az Ügyfél a szerződésmódosításra irányuló ajánlatban meghatározott, de az ajánlat Ügyfél általi kézhezvételétől számított, legalább tizenöt napos időtartamon belül, az ajánlat el nem fogadása vagy annak eltérő tartalommal történő elfogadása tárgyában jognyilatkozatot nem tesz, a szerződésmódosítás az ajánlatban meghatározott tartalommal létrejön. Amennyiben az Ügyfél a szerződésmódosításra irányuló ajánlatban meghatározott időtartamon belül írásban nyilatkozik, hogy a Bank ajánlatát nem fogadja el, vagy azt az ajánlattól eltérő tartalommal kívánja elfogadni, a korábban az Ügyfél és a Bank között megkötött szerződés változatlan tartalommal marad hatályban. II/4. Egyedi szerződések 1. A Takarékszövetkezet jogosult egyes pénzügyi, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerződések tekintetében egyes Ügyfelek számára, a Hirdetményben foglaltaktól eltérő, egyedi kamatokat, díjakat, költségeket megállapítani. Ezen egyedi, az Ügyfél által elfogadott kondíciókat az Ügyféllel kötött egyedi szerződés tartalmazza. A Takarékszövetkezet ezen egyedi kondíciókat is jogosult egyoldalúan módosítani a jelen fejezet II/2. pontjában foglalt rendelkezések szerint. 2. A Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi az egyedileg megállapított kamat, díj vagy költség egyoldalú, a Takarékszövetkezet részéről indokolható, az érintett ügyfelek számára kedvezőtlen módosítás maximális mértékét. A Takarékszövetkezet jogosult a kamat, díj vagy költség emelés Hirdetményben közzétett maximális mértékének figyelembevételével egyedileg meghatározni az adott Ügyfélre irányadó kamat, díj vagy költség emelés mértékét. 3. A Takarékszövetkezet a kamat, díj vagy költség emelés alkalmazásáról, illetve az emelés pontos mértékéről egyedi értesítő levélben tájékoztatja az érintett Ügyfeleket a tájékoztatás megküldésére irányadó, jelen fejezetben rögzített határidőben. 4. Ügyfél a módosítás hatályba lépése előtt a szerződést jogosult fogyasztói kölcsönszerződés és a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetén díjmentesen előtörleszteni és felmondani. Amennyiben az Ügyfél akár fogyasztói kölcsönszerződés, akár egyéb szerződés esetén a módosítás hatályba lépése előtt felmondási jogával nem él, és a szerződés alapján fennálló tartozását annak járulékaival együtt nem fizeti vissza, a módosított kondíciók az Ügyfél részéről elfogadottnak tekintendők. 6

7 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött szerződés a jogszabályban meghatározott egyéb eseteken kívül megszűnik: a szerződés tárgyaként meghatározott ügyletnek, mindkét fél általi teljesítésével; írásbeli közös megegyezéssel, a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti megegyezése szerinti időpontban; írásbeli rendes felmondással, a szerződésben kikötött felmondási idővel; bármely fél írásbeli azonnali hatályú felmondásával, amennyiben ennek feltételei fennállnak; a természetes személy Ügyfél halálával, illetve a Vállalat/Szervezet Ügyfél jogutód nélküli megszűnésével; Takarékszövetkezet jogutód nélküli megszűnésével. 2. Takarékszövetkezet jogosult bármely időpontban azonnali hatályú felmondással élni, ha: a.) a Ptk ában meghatározott bármely eset bekövetkezik, b.) tudomást szerez arról, hogy Ügyfél bármely referenciaadat-szolgáltatóval szemben törvényben meghatározott összegben és ideig fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy egyéb ok miatt szerepel a központi hitelinformációs rendszerben, c.) Ügyfél, vagy bármely harmadik személy kötelezett, a Takarékszövetkezettel kötött egyedi szerződés, a reá vonatkozó üzletszabályzat, a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának bármely rendelkezését súlyosan megsérti, d.) ha Ügyfél, vagy bármely harmadik személy kötelezett vagyoni helyzetében, jogi státuszában, vagy egyéb körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Takarékszövetkezet megítélése szerint veszélyeztetheti Ügyfél, vagy a harmadik személy kötelezett fizetési, vagy egyéb kötelezettségei teljesítését, különös tekintettel arra, ha Ügyfél vagy harmadik személy kötelezett ellen végrehajtási, csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy ilyen eljárás folyamatban létéről a Takarékszövetkezet tudomást szerez, e) ha az ügylet biztosítékaként a Takarékszövetkezet javára jelzálogjog van bejegyezve valamely ingatlanra és az ingatlan jogi és fizikai állapotában, állagában olyan jelentős változás, vagy romlás következik be, amely a Takarékszövetkezet megítélése szerint veszélyeztetheti a Takarékszövetkezetnek az ingatlanból, mint zálogtárgyból való kielégítését. Továbbá, az ingatlanra harmadik személy javára végrehajtási jogot jegyeztetnek be, vagy amennyiben a Takarékszövetkezet jelzálogjogát követően harmadik személy javára szóló jelzálogjog van bejegyezve, és a Takarékszövetkezet tudomására jut, hogy az Ügyfélnek a jelzálogjog jogosultja felé tartozása keletkezett, f) az Ügyfél akadályozza a Takarékszövetkezet javára kikötött biztosítéknak a Takarékszövetkezet által időről-időre elrendelt újraértékelését, illetve Ügyfél nem téríti meg a Takarékszövetkezetnek az újraértékelés költségeit, h) ha az Ügylet biztosítékaként az Ügyfél, vagy harmadik személy kötelezett bármely típusú biztosítás fizetésére köteles, és azt elmulasztja, vagy a Takarékszövetkezet felszólítása ellenére sem igazolja a biztosítási díj fizetésének a folyamatosságát, illetve a biztosítás megszüntetésére irányuló nyilatkozatot tesz, g) az Ügyfél a Takarékszövetkezet felhívására nem nyújt megfelelő biztosítékot, vagy nem egészíti ki, már meglévő biztosítékait, i) az Ügyfél, vagy bármely harmadik személy kötelezett, bármely hitelintézettel kötött bármely szerződését jelentős mértékben megszegi, tekintettel arra, hogy ez egyben a Takarékszövetkezettel kötött egyedi szerződés szempontjából is szerződésszegésnek minősül, j) a szerződéskötést követően felmerül a gyanú, hogy Ügyfél vagy bármely harmadik személy kötelezett hamis adatokat szolgáltatott, lényeges tényeket elhallgatott, vagy Takarékszövetkezet olyan jellegű információ birtokába jutott, amely ismeretében a szerződést nem kötötte volna meg. Ahol a jelen pont harmadik személy kötelezettet említ, úgy az alatt azokat a személyeket kell érteni, akik az Ügyfél Takarékszövetkezettel kötött egyedi szerződésével összefüggésben kötelezettséget vállalnak, így különösen: készfizető kezes, zálogkötelezett, óvadékot nyújtó stb. 3. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó, a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött keretszerződést, az Ügyfél harminc napos felmondási idővel jogosult indokolás nélkül felmondani. Amennyiben a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött keretszerződés határozatlan időre, vagy egy évet meghaladó időtartamra jött létre, úgy Ügyfél a keretszerződést az első év elteltét követően díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen jogosult felmondani. Ettől eltérő esetekben a Takarékszövetkezet az Ügyfél felmondása esetén a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeire tarthat igényt. 7

8 A Takarékszövetkezet jogosult a határozatlan időre létrejött szerződést hatvan napos felmondási idővel felmondani. A Takarékszövetkezet jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a jelen pont szerinti keretszerződést, ha az Ügyfél a keretszerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegte. 4. A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a felek a felmondással egyidejűleg, illetve a felmondási idő utolsó napjáig elszámolnak egymással. A Takarékszövetkezet a keretszerződés felmondása, illetve megszűnése esetén a keretszerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. 5. Bármely szerződés felmondás általi megszűnése esetén az Ügyfél Takarékszövetkezettel szembeni tartozása azonnal esedékessé válik, a Takarékszövetkezetnek az Ügyféllel szembeni igénye és igényérvényesítési lehetősége fennmarad, miként tovább élnek a szerződés biztosítékai is a Takarékszövetkezet követelésének teljes megtérüléséig. IV. AZ ÜGYFÉL AZONOSÍTÁSA 1.A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. (a továbiakban: Pmt.) előírásai alapján a Takarékszövetkezet az alább meghatározott esetekben az Ügyfél, az Ügyfél nevében eljáró személy, az Ügyfél meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy átvilágítását (személyazonosságának igazoló ellenőrzését és azonosítását) köteles elvégezni: 1. az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor az Ügyfélre, meghatalmazottjára, illetve a rendelkezésre jogosult személyre vonatkozóan; 2. hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, 3. egymással ténylegesen vagy vélelmezhetően összefüggő, több ügyleti megbízás esetén a hárommillióhatszázezer forint összeghatár átlépését előidéző ügyleti megbízás alkalmával; 4. pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha fenti a pontokban meghatározottak szerint az átvilágításra még nem került sor, 5. minden olyan esetben, amikor a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelősségével kapcsolatban kétség merül fel, 6. ötszázezer forintot elérő, illetve meghaladó pénzváltási ügylet esetében, 2. Nyilatkozattétel a személyazonosság igazoló ellenőrzése és az azonosítás során: 1. A személyazonosság igazoló ellenőrzése és az azonosítás során az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy a saját illetőleg a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el.(továbbiakban: tényleges tulajdonos). 2. Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Takarékszövetkezet ismételt nyilatkozattételre szólítja fel az Ügyfelet. 3. Külföldi lakóhellyel rendelkező Ügyfél, köteles a szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e, és amennyiben a nyilatkozat szerint annak minősül, akkor a törvény melyik pontja alapján. 4. Nyilatkozat hiányában a Takarékszövetkezet a szerződéskötést, ügyleti megbízás teljesítését megtagadja. 3. Az Ügyfél a személyazonosság igazoló ellenőrzése során a Takarékszövetkezet részére az alábbi okmányok bemutatására köteles: a) természetes személyek esetén magyar állampolgár természetes személy esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya; 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén - a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően azt igazoló 30 napnál nem régebbi okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozó igazolvány kiadása iránti kérelmét a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; 8

9 c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, alapító okiratát (társasági szerződését, alapszabályát). Ebben az esetben a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörtént követő 30 napon belül okirattal igazolni a Takarékszövetkezet felé, valamint a Takarékszövetkezet köteles annak cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát rögzíteni. Kétség esetén a Takarékszövetkezet egyéb okmányok bemutatását is kérheti. 4. A Takarékszövetkezet az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti: a) természetes személy 1. családi és utónevét,(születési nevét), 2. lakcímét, 3. születési helyét, idejét, 4. állampolgárságát, 5. anyja születési nevét, 6. az azonosító okmányának típusát és számát, 7. devizakülföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 1. nevét, rövidített nevét, 2. székhelyének, fióktelepének címét, 3. főtevékenységét, 4. cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, 5. képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait. 5. Tájékoztatás az adatok változása esetén: 1. Az Ügyfél köteles a Szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról, a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a Takarékszövetkezetet írásban értesíteni. 2. Amennyiben az Ügyfél a személyazonosság igazoló ellenőrzéséhez, képviseleti jog vagy bármely más tény bizonyítására idegen nyelvű dokumentumot bocsát a Takarékszövetkezet rendelkezésére, a Takarékszövetkezet jogosult annak hitelesített, vagy szakfordító általi magyar nyelvű fordítását kérni. 3. Külföldi hatóság által kiállított okirat esetében a Takarékszövetkezet kérheti, hogy azt az Ügyfél a kiállítás helye szerinti magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesítetten illetve a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésnek (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló évi 11. törvényerejű rendelet szerinti Apostille csatolásával nyújtsa be. 4. A Takarékszövetkezet az Ügyfél átvilágítási kötelezettség teljesítése során tudomásra jutott adatokat, illetve okiratokat a szerződéses kapcsolat fennállása alatt, valamint a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 8 (nyolc) évig tartja nyilván és őrzi meg. 5. Az Ügyfél nevében eljáró személy felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy az általa szolgáltatott adatokat ellenőrizze és hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a személyi azonosításra alkalmas okmány(ok) jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében, a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenőrizze a közölt személyes adatokat, a bemutatott okmányokat, az Ügyfél nevében eljáró személy arcképét és aláírását, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá személyazonosító adatai alapján a nyilvántartásból érvényes adatot igényeljen az aktuális Takarékszövetkezeti ügylet és az abból származó esetleges követelés behajtására tett intézkedés során. Az ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás hiányában a Takarékszövetkezet megtagadhatja a szolgáltatás-nyújtást az ebből eredő kárért való felelősségét a Takarékszövetkezet kizárja. Amennyiben az Ügyfél nevében eljáró személy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy jelen nyilatkozatával eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. 9

10 6. A Takarékszövetkezet - kockázati alapon - bizonyos megbízások teljesítéséhez kapcsolódóan kiegészítő adatokat kérhet. V. RENDELKEZÉSI JOG, KÉPVISELET 1. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetnél, a Takarékszövetkezet által megkívánt formában, írásban bejelenteni a képviseleti joggal rendelkező és képviseleti joggal felruházott személyek nevét és aláírás mintáját. Szerződéskötés esetén, az Ügyfél képviselője csak olyan személy lehet, aki az Ügyfél hatályos cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult, vagy általa megfelelően meghatalmazott személy. 2. A Takarékszövetkezet köteles meggyőződni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról. Az üzleti tárgyalások során, vagy a megbízások tejesítését megelőzően és a teljesítés során a Takarékszövetkezet bármikor kérheti a képviseleti jog igazolását. 3. A Takarékszövetkezet az Ügyfél bejelentett képviselőit és aláírásaikat jogosult mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg. A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásain szereplő aláírásokat köteles megvizsgálni, és ha azt tapasztalja, hogy az aláíró jogosulatlan, vagy aláírása a bejelentett mintától eltérő, a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével a megbízást teljesítés nélkül visszaküldi. Az elektronikus aláírást a Takarékszövetkezet számítástechnikai úton ellenőrzi. 4. Amennyiben az Ügyfél részéről a szerződés aláírása, vagy valamely nyilatkozat megtétele meghatalmazás útján történik, akkor a Takarékszövetkezet jogosult kérni, hogy a meghatalmazás közokiratban, vagy közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott okiratban legyen. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy mire terjed ki, valamint hogy mennyi időre szól. 5. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan megbízások teljesítéséért, amelyeknek jogosulatlan vagy hamisított voltát a tőle elvárható gondos vizsgálat alapján sem lehetett felismerni. 6. A Takarékszövetkezet kirendeltségein dolgozó alkalmazottakat, a szokásos ügyletek megkötése vonatkozásában a Takarékszövetkezet képviselőjének lehet tekinteni. 7. A Takarékszövetkezet képviseletére vonatkozó szabályokat a Cégjegyzési szabályzat tartalmazza. VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS, OKIRATOK, ÉRTESÍTÉSEK VI/1. Együttműködési kötelezettség 1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni és egymással a vonatkozó szerződés, vagy Keretszerződés megszűnése esetén - elszámolni. 2. A Takarékszövetkezet nem köteles a pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésére, és indokolási kötelezettség sem terheli arra az esetre, ha a szerződéses kapcsolat nem jön létre. VI/2. Tájékoztatás 1. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően tájékoztatni a Takarékszövetkezetet a fennálló kapcsolatok szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, adatokról, illetve azok változásáról. 2. A tájékoztatási kötelezettség vonatkozik különösen az Ügyfél személyét, jogi helyzetét érintő változásra, címvagy székhely változásra; jogi személy esetén a jegyzett tőke mértékének és a bejelentett képviselő személyének megváltozására. 3. A jogi személy Ügyfél a Takarékszövetkezettel szembeni tartozásának fennállása alatt köteles előre, illetve a tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatni a Takarékszövetkezetet: bármilyen szervezeti változásról, így különösen az átalakulásra, kiválásra, szétválásra, összeolvadásra; ha csődeljárást, felszámolási eljárást, vagy végelszámolást kezdeményez maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak; ha bármilyen módon a tudomására jut, hogy harmadik személy a felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben; ha gazdasági társaság létrehozásáról vagy vagyona egy részének gazdasági társaságba való beviteléről dönt, továbbá, ha valamely gazdasági társaságban fennálló részesedését harmadik személyre akarja átruházni, amennyiben a legutolsó tájékoztatáshoz képest a változás mértéke az Ügyfél jegyzett tőkéjének 10%-át esetenként vagy összességében meghaladná; a tulajdonosai körében a Takarékszövetkezet felé adott legutolsó tájékoztatás óta bekövetkezett, a jegyzett tőkéjének 10%-ot meghaladó változásról; 10

11 a gazdálkodásában, üzleti tevékenységében a vagyoni és pénzügyi helyzetében bekövetkező minden lényeges változásról; vezető tisztségviselői és vezető beosztású dolgozói körében bekövetkező minden lényeges változásról; minden olyan körülményről, amely veszélyeztetheti a Takarékszövetkezettel szemben fennálló kötelezettségének teljesítését. 4. Az Ügyfélnek lehetővé kell tennie, hogy üzleti könyveit és feljegyzéseit a Takarékszövetkezet titoktartási kötelezettség mellett bármikor megvizsgálhassa, ha a közöttük keletkező, illetve már fennálló valamely Takarékszövetkezeti követelés biztonságának megítéléséhez azt a Takarékszövetkezet szükségesnek tartja. 5. A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő kárért. VI/3. Értesítés 1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél, szerződéses kapcsolataikban együttműködnek és ennek során a bankügylet szempontjából jelentős tényekről és azok változásáról egymást késedelem nélkül, írásban értesítik, különösen elnevezésük, címük, telefonszámuk, képviselőjük, tulajdonosuk, pénzügyi illetve gazdasági helyzetük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státuszukat érintő minden egyéb változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy az értesítést írásban, postai úton küldi meg az Ügyfél részére. 2. A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat és okmányokat (a továbbiakban együtt: iratok) arra a postai címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott részére. A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt, vagy más, a Takarékszövetkezeten kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. 3. A Takarékszövetkezet bármikor jogosult az Ügyfél külön értesítése nélkül is, bármely értesítést az Ügyfél igazolt állandó lakcímére, illetve bejegyzett székhelyére továbbítani, függetlenül az Ügyfél által megadott értesítési címtől, ha az értesítés, az Ügyfél érdekében szükséges, vagy az Ügyfél szerződésszegést követ el, vagy az üzletmenetben bekövetkező jelentős változásra kívánja felhívni a figyelmet. 4. A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Takarékszövetkezet birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a Takarékszövetkezet által e célból vezetett nyilvántartás igazolja. 5. A Takarékszövetkezet által az Adós lakcímére ajánlott levélben, vagy tértivevénnyel feladott iratokat, értesítéseket így különösen a szerződés felmondását a postai feladást követő ötödik napon, akkor is megérkezettnek kell tekinteni, ha az Adós annak átvételét megtagadja, vagy az irat nem kereste, illetve ismeretlen, elköltözött, vagy a cím elégtelen jelzéssel érkezik vissza. 6. Az előző pontban megfogalmazott szabály nem vonatkozik az egyéb, értéket képviselő okmányokra, vagy más olyan küldeményre, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni. A Takarékszövetkezet ilyen esetben a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja a küldeményt. A továbbítás az Ügyfél költségére és kockázatára történik. 7. Belföldi cím esetén a postára adást követő 3, európai cím esetén a postára adást követő 10, Európán kívüli cím esetén a postára adást követő 20. postai munkanap elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy az írásos értesítést az Ügyfél megkapta, azaz az értesítés megtörtént. 8. A Takarékszövetkezet jogosult az értesítéseket (ideértve különösen a felszólító levelek, valamint a felmondások kézbesítését is) telefaxon elküldeni az Ügyfél részére. A telefaxon küldött értesítések akkor tekintendőek kézbesítettnek, amikor a Takarékszövetkezet rendelkezésére áll a faxüzenet elküldésének a visszaigazolása. Amennyiben az értesítés postai úton és telefax útján is megtörténik, akkor a korábban megtörtént értesítéshez fűződnek a joghatások. 9. Érvényes értesítésnek kell tekinteni azt is, ha a Takarékszövetkezet vagy megbízottja a küldeményt személyesen kézbesíti az Ügyfél székhelyére, telephelyére, lakóhelyére vagy a takarékszövetkezeti kirendeltségen, a küldeményt az Ügyfél vagy olyan személy igazolhatóan átveszi, akit általában küldemények átvételére jogosult személynek lehet tekinteni. 10. A vállalkozás/szervezet Ügyfél meghatalmazást adhat egy vagy több személy részére arra vonatkozóan, hogy az Ügyfélnek szóló számlakivonatokat, elszámolásokat, értesítéseket, okmányokat és egyéb küldeményeket a Takarékszövetkezettől átvegye (kézbesítési meghatalmazott). A kézbesítési meghatalmazottakat az Ügyfél, írásban jelentheti be a Takarékszövetkezetnek. A kézbesítési meghatalmazott által átvett küldemény az átvétel napján az Ügyfél részére kézbesítettnek minősül. 11. A Takarékszövetkezet a közleményének, az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztés útján is értesítheti Ügyfeleit abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az Ügyfelek széles körét érintik. 11

12 12. A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának és Hirdetményeinek változásairól kifüggesztés útján értesíti az Ügyfeleit. 13. A Hirdetményeket azon a banki munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amely napot megelőző banki munkanapon, az üzleti órák alatt a kifüggesztés megtörtént. 14. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet részére szóló küldeményeket a Takarékszövetkezet számláját vezető, vagy a Takarékszövetkezet által egyébként erre a célra megjelölt szervezeti egység címére köteles megküldeni. 15. A Takarékszövetkezethez érkezett küldemények érkezési idejére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. 16. A Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott banki információk, kizárólag az Ügyfél, saját céljaira szolgálnak. A Takarékszövetkezet nem járul hozzá az általa szolgáltatott információk, bármely formában történő sokszorosításához, engedély nélküli továbbadásához. 17. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezettel kötött ügyletére vonatkozó bármely szerződést, illetve a Takarékszövetkezetnek az ügylet kapcsán adott nyilatkozatokat, saját költségén közjegyzői okiratba foglaltatni, amennyiben a Takarékszövetkezet erre felszólítja. VI/5. Okiratok 1. A Takarékszövetkezet bármilyen jog, vagy tény fennállását igazoló okirat esetében kérheti 30 (harminc) napnál nem régebbi keltezésű eredeti okirat bemutatását, vagy annak rendelkezésre bocsátását. 2. A Takarékszövetkezet hatósági igazolványt és hatósági bizonyítványt az abban foglalt érvényességi idő lejártának napjáig fogad el. Érvényességi időt nem tartalmazó hatósági bizonyítványt a Takarékszövetkezet kizárólag 30 (harminc) napnál nem régebbi keltezéssel fogad el. 3. A Takarékszövetkezet kizárólag eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati formájú okiratot fogad el bemutatásra, és bármely okirat esetében kérheti az Ügyfelet, az okirat eredeti példányának, vagy közjegyzői hiteles másolatának bemutatására. Amennyiben az adott ügyletre vonatkozó szerződés, üzletági üzletszabályzat, vagy az Üzletszabályzat kifejezetten eltérően nem rendelkezik, akkor okiraton, nyilatkozaton, értesítésen, papír alapú okiratot kell érteni. 4. A Takarékszövetkezet elektronikus okiratot, a jogszabályok által előírt körben és a vonatkozó üzletági üzletszabályzatban, egyedi szerződésben meghatározott módon fogad el. 5. A Takarékszövetkezet belföldön kiállított közokiratot korlátozás nélkül elfogad. A Takarékszövetkezet teljes bizonyító erejű magán okirat akkor fogadható el, ha: a) az okiraton két tanú által igazolt az okiratot kiállító személy aláírása, b) az okiratot kiállító személy aláírása bíróságilag vagy közjegyzőileg hitelesített, c) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták, d) az okiratot ügyvéd, vagy jogtanácsos ellenjegyezte. A tanúk aláírásával is ellátott okiraton szerepelnie kell az Előttünk, mint tanúk előtt kitételnek, vagy ezzel azonos értelmű kifejezésnek, a tanúk nevének és lakcímének olvasható formában és sajátkezű aláírásuknak. 6. Nem magyar nyelven kiállított okirat esetében az Takarékszövetkezet jogosult az Ügyféltől az okiratról készült a mindenkor irányadó magyar jogszabályok szerinti hiteles fordítást kérni, amelynek költségei az Ügyfelet terhelik. Ha a Takarékszövetkezet és Ügyfél közötti szerződés, vagy értesítés magyar és idegen nyelven egyaránt megtörtént, bármely értelmezési eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 7. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított aláírással ellátott megbízás, szerződés vagy az Ügyfél és a Takarékszövetkezet kapcsolatát érintő egyéb értesítés vagy üzenet teljesítésének, illetőleg tudomásulvételének következményeiért, amelyen az aláírás hamis vagy hamisított volta a Takarékszövetkezet által elektronikus úton rögzített aláírás mintához képest a hitelintézetben ilyen munkakört is betöltő alkalmazottak számára első ránézésre nem nyilvánvaló. VII. TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE 1. Amennyiben jogszabály vagy szerződés eltérően nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti fizetési kötelezettségek teljesítésének helye a Takarékszövetkezet adott ügyben ügyintézésre illetékes egysége (kirendeltsége). 2. A Takarékszövetkezetnél vezetett számlák tekintetében, a Takarékszövetkezet javára történő teljesítés időpontja az a nap, amikor a Takarékszövetkezet az Ügyfél számláját megterheli. 3. Ha az Ügyfél számláját nem a Takarékszövetkezet vezeti, a teljesítés napja az a nap, amelyen az összeg a Takarékszövetkezet számláján, jóváírásra kerül. 4. A Takarékszövetkezet, a hozzá bankközi elszámolás útján beérkezett összeget, a saját fizetési számláján történt jóváírásról való tudomásszerzés napján a jogosult fizetési számláján jóváírja oly módon, hogy a 12

13 számlatulajdonos (Ügyfél) legkésőbb, az azt követő Takarékszövetkezeti munkanap reggelén, a nyitva-tartásától kezdődően a jóváírt összeg felett rendelkezhessen. 5. Készpénzben teljesített fizetés esetén a Takarékszövetkezet javára történő teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeget a Takarékszövetkezet pénztárában befizették. 6. A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja jogszabály vagy felek eltérő rendelkezése hiányában az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet számláját megterhelték. 7. Ha a fizetési teljesítés időpontja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik, a teljesítés napja, az azt követő első banki könyvelési nap. Amennyiben a teljesítés helye külföldön van és a teljesítés napja a teljesítés helye szerint munkaszüneti nap, a teljesítés napja az azt követő, első banki munkanap. 8. Munkanap az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. 9. A mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott összegű forint vagy valuta, illetve összeghatártól függetlenül meghatározott valutanem pénztárban történő kifizetése esetén, a Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége akkor áll be, ha az Ügyfél a kifizetés helye szerinti pénztárat az összeget és valutanemet pontosan megjelölve a kifizetés előtt két Takarékszövetkezeti munkanappal írásban értesíti, és a szükséges fedezet rendelkezésre áll. 10. Amennyiben bármely jogszabály, vagy jegybanki rendelkezés megváltozása, illetve más tőkemegfelelési, vagy tartalékolási előírásnak való megfelelés miatt a Takarékszövetkezetnél, kiegészítő költségek merülnek fel, vagy a Takarékszövetkezetnek a létrejövő szerződés megkötésével, illetve a szerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben, vagy a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásával és/vagy fenntartásával kapcsolatos költségei megnövekednek, a Takarékszövetkezet a költségnövekedés összegét felszámíthatja Ügyfél terhére. VIII. KAMATOK, DÍJAK, JUTALÉKOK, KÖLTSÉGEK VIII/1. Ellenérték 1. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet által végzett, vagy a megbízás teljesítése során, annak érdekében igénybevett közreműködők által végzett szolgáltatásokért kamatot, jutalékot, költséget, illetve díjat (továbbiakban együttesen: ellenérték) fizet. 2. A szolgáltatások ellenértékének mértékét, esedékességét, illetve számításának módját elsősorban a vonatkozó egyedi szerződések tartalmazzák. Az olyan szolgáltatások tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről a szerződés nem, vagy utaló jelleggel rendelkezik, úgy a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye, a vonatkozó üzletági Üzletszabályzatok, illetve jelen Üzletszabályzat rendelkezése az irányadó. 3. A Hirdetményben közzétett ellenértékre, és egyéb feltételekre vonatkozó kondíciók meghatározása, módosítása, új ellenérték fajták bevezetése a Takarékszövetkezet kizárólagos joga. A szolgáltatás teljesítése során felmerülő költségek különösen a postaköltségek, a megbízás teljesítésével kapcsolatban felszámított költségek, a telefon, telefax, telex, másolás, valamint csekk vagy váltóóvás költségei, az esetleges hatósági eljárás költségei és illetékek, a közjegyzői eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, az értékbecslés költségei illetve az egyéb illetékköltségek az Ügyfelet terhelik. 4. Az egyes szerződésekben rögzített ellenérték mértékét, csak szerződésben, vagy az Üzletszabályzatban meghatározott módon lehet megváltoztatni. 5. Az ellenérték megváltoztatásáról az Ügyfelet értesíteni kell. Az ellenérték megváltoztatása csak az értesítési utáni időre vonatkozhat. 6. Az Ügyfél a fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén a szerződésben meghatározott ellenérték után (ügyleti kamat, jutalék, költség, illetve más díj) késedelmi kamatot köteles fizetni. Meghirdetett késedelmi kamat hiányában, a jogszabályban meghatározott mérték az irányadó. 7. Az ellenérték megfizetése naptári negyedévenként, havonta, illetve a szerződésben meghatározott időpontokban esedékes. A Takarékszövetkezet fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó ellenértéket, a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg, vagy azt megelőzően számítsa fel. A Takarékszövetkezet megtagadja a szolgáltatás nyújtását amennyiben az ellenértékre nincs fedezet. 8. Amennyiben valamely esedékesség, ill. kamatperiódus kezdő napja nem banki munkanapra esik, az esedékesség, ill. az adott kamatperiódus kezdő napja a szerződés szerinti esedékességet követő banki munkanap. 9. Az Ügyfelet terhelő ellenérték megfizetése az Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlája, esedékességkor való megterhelésével történik. Amennyiben a számlaterhelésre nincs mód, akkor az Ügyfél átutalással vagy a Takarékszövetkezet pénztárában történő befizetéssel köteles megfelelő időben gondoskodni az ellenérték megfizetéséről. 10. A Takarékszövetkezetet terhelő ellenérték megfizetése az Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett, vagy az Ügyfél által megjelölt más bankszámláján való jóváírással történik. 13

14 VIII/2. Kamatok, díjak, jutalékok, költségek 1. A Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, díj és költség fajtáját, mindenkori mértékét, esedékességét, számításának módját a szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó Üzletszabályzatok, (Általános Szerződési Feltételek) a Takarékszövetkezet hatályos Hirdetménye, vagy jogszabály állapítja meg. 2. Kamatot, rendelkezésre tartási jutalékot és más időtartamhoz kötött díjakat, egyedi szerződésben, a vonatkozó üzletági szabályzatokban közzétett számítási képlet alapján számítja a Takarékszövetkezet. 3. Az egyes szerződésekben megállapított kamat, jutalék, díj illetve egyéb feltételek megváltoztatásának feltételeit jelen Üzletszabályzat II. fejezete, Hirdetmény, vagy jogszabály is tartalmazhatja. 4. A Takarékszövetkezet a más belföldi illetve külföldi hitelintézetek által felszámított díjakat és költségeket a megbízóra/kedvezményezettre terheli és fenntartja a jogot a belföldi és külföldi fizetési forgalomban kezelt tételeknél utólagosan felmerülő költségek pótlólagos terhelésére, ill. beszedésére. A külföldi bankköltségek minden esetben, a Hirdetményben szereplő díjakon felül értendők. A Takarékszövetkezet csak azokról az idegen Takarékszövetkezeti költségekről tud előzetesen tájékoztatást adni az Ügyfélnek, amelyről információja van. 5. A Takarékszövetkezet a jutalékokat és díjakat a megbízás devizaneme alapján a számlavezetés pénznemében számítja fel. A díjak átszámítása a tranzakciónak megfelelő, érvényes vételi/eladási árfolyama felhasználásával történik. 6. A Takarékszövetkezetnek nem áll módjában jutalékot és díjat visszatéríteni, ha a megbízás és/vagy kötelezettségvállalás törlésre kerül, illetve részben, vagy egészben igénybevétel nélkül lejár. 7. Az Ügyfél köteles az esedékesség napján a Takarékszövetkezet külön értesítése nélkül a Takarékszövetkezetnél vezetett bank, illetve ügyfélszámláján (Fizetési számláján) az esedékes kamat, illetve bármely pénzkövetelés összegének megfelelő mértékű fedezetet biztosítani, a Takarékszövetkezet pedig jogosult az ellenérték összegével a havi zárás keretében, illetve esedékességkor az Üzletfél bank illetve ügyfélszámláját (Fizetési számláját) megterhelni. IX. BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS 1. A Takarékszövetkezet bármely időpontban és valamennyi követelése tekintetében jogosult az Ügyféltől megkövetelni, hogy nyújtson megfelelő biztosítékot, illetve hogy növelje az adott biztosíték értékét még akkor is, ha az Ügyfél tartozásai feltételhez vagy időhöz kötöttek, részben már törlesztésre kerültek, illetve még nem esedékesek. 2. A Takarékszövetkezet jogosult arra, hogy az Ügyféllel szemben fennálló, lejárt követelése erejéig a pénzforgalmi jogszabályok betartásával függőben tartsa, az Ügyfél terhére szóló fizetési megbízások teljesítését, továbbá hogy beszüntesse az Ügyféllel szemben őt terhelő fizetéseket. 3. Amennyiben Ügyfél a Takarékszövetkezettel megkötött bármely ügyletéből, vagy Takarékszövetkezettel szembeni, bármilyen jogcímen fennálló kötelezettségvállalásából származó fizetési kötelezettségét, annak lejáratakor nem teljesíti, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél előzetes értesítése nélkül az Ügyfél bármely, Takarékszövetkezetnél vezetett számláját a tartozás összegével megterhelni, azaz a lejárt pénztartozás összegét beszámítani. Takarékszövetkezet a beszámítási jogát az Ügyfél lekötött pénzeszközei, betétjei tekintetében is érvényesítheti, függetlenül a lekötési idő lejártától. Az ebből eredő esetleges kamatveszteségének megtérítését az Ügyfél a Takarékszövetkezettől nem követelheti. 4. Ha az Ügyfélnek, a Takarékszövetkezettel szemben egy időben több tartozása áll fenn és az Ügyfél teljesítése csak részben fedezné a tartozásokat, a Takarékszövetkezet eltérő megállapodás hiányában szabad belátása szerint, a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított követelés fedezetére fordíthatja a befolyt összeget. 5. Bármely számlakövetelés, betét beleértve az Ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szembeni egyéb pénzkövetelését is, amely a Takarékszövetkezetnek akár közvetett, akár közvetlen birtokába jutott, óvadékként a Takarékszövetkezetnek az Ügyféllel szembeni követelései biztosítékául szolgál, és a Takarékszövetkezet az óvadék szabályai szerint ezekből közvetlenül kielégítheti igényét. 6. Az Ügyfél köteles gondoskodni a Takarékszövetkezet javára biztosítékul lekötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról, megőrzéséről és érvényesíthetőségéről. Ha biztosítékul a termelésben felhasználható, illetve a kereskedelmi forgalomban áruként forgalmazható, egyedileg meg nem határozott, elhasználható vagy helyettesíthető dolog szolgál, akkor az Ügyfél köteles az elhasználódott vagy értékesített vagyontárgyat pótolni. 7. A Takarékszövetkezet jogosult beszerezni minden olyan iratot, amelyet szükségesnek vél megvizsgálni a biztosítékok nyújtásával, kezelésével, feldolgozásával és érvényesítésével kapcsolatban. Ugyanakkor jogosult kezdeményezni az ezzel kapcsolatosan szükséges hatósági, illetve bírói eljárást, valamint közreműködőt igénybe venni a biztosítékok megőrzéséhez és érvényesítéséhez. 8. Az Takarékszövetkezet jogosult a pénzügyi szolgáltatás teljesítésének feltételéül a fedezet biztosítása céljából meghatározott, biztosítási szerződés megkötését előírni az Ügyfél részére. Az Ügyfél a biztosítékul 14

15 lekötött vagyontárgyakat minden kár esetére teljes értékben köteles biztosítani, és a biztosítási szerződésben, illetve kötvényben a Takarékszövetkezetet kedvezményezettként feltüntetni. Az Ügyfél a biztosítási szerződést amíg a vagyontárgy az ügylet biztosítékául szolgál a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, nem szüntetheti meg és köteles a biztosítási díjat szerződés szerint határidőben fizetni. Ennek elmaradása esetén a Takarékszövetkezet az Ügyfél költségére a díjat befizetheti és a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet felhívására köteles a biztosítási kötvényt, részére átadni. 9. A Takarékszövetkezet a rá engedményezett, befolyó biztosítási összeget követelésének esedékessége előtt is jogosult az Ügyfél tartozásának csökkentésére fordítani, ha az Ügyfél a vagyontárgyakat nem pótolja. 10. Ha az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Takarékszövetkezet jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból fakadó jogát a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon úgy, ahogy az a Takarékszövetkezeti követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja; lehetőség szerint az Ügyféllel történő előzetes egyeztetést követően, figyelembe véve az Ügyfél érdekeit is. 11. A Takarékszövetkezet meghatalmazottja bármikor jogosult ellenőrizni akár a helyszínen is a biztosítékok meglétét és azt, hogy az Ügyfél a biztosítékokkal kapcsolatos, őt terhelő kötelezettségeknek eleget tesz-e. 12. Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy követelés érvényesítése a lekötés időtartama alatt válik esedékessé, a Takarékszövetkezet jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni. Az érvényesítés során befolyt összeget választása szerint az Ügyfél tartozásának csökkentésére fordíthatja, vagy biztosítékként kezelheti. A Takarékszövetkezet feloldja a biztosítékot, ha úgy ítéli meg, hogy az követelésének további biztosításához már nem szükséges. 13. A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden szükséges kiadás az Ügyfelet terheli. 14. A biztosíték kikötésekor a Takarékszövetkezet jogosult meghatározni, hogy a biztosítékot milyen értéken fogadja el. X. PÉNZTÁRSZOLGÁLAT 1. A Takarékszövetkezet pénztárszolgálatot az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, a meghirdetett pénztári órák alatt tart. A Takarékszövetkezet nem köteles figyelembe venni az Ügyfélnek, a pénztártól való távozása után, a pénztárba be- vagy kifizetett összeg nagyságával, a fizetőeszköz tulajdonságaival kapcsolatos észrevételeit. Ha a Takarékszövetkezet a pénztárból kifizetett összeg esetén a többlet kifizetését igazolni tudja, úgy a pénzösszeget a pénztárból felvevő személy köteles a különbözetet visszafizetni a Takarékszövetkezet számára. 2. Az Ügyfél nem köteles megvárni a Takarékszövetkezet által előírt csomagolásban átadott bankjegyek és érmék valódiságának vizsgálatát illetve szám szerinti megszámolását, ha olyan szerződést ír alá, amely szerint a távollétében a Takarékszövetkezet által megállapított esetleges hiányokat és hamisítványokat elismeri, és ellenértéküket kiegyenlíti. 3. A Takarékszövetkezet jegyzőkönyv kíséretében köteles a hamis, hamisított, vagy a megítélése szerint ilyennek tűnő fizetőeszközöket átvenni, és az MNB-hez továbbítani. A továbbiakban a Takarékszövetkezet az MNB szakvéleménye alapján jár el. A vizsgálat idejére továbbá ha a fizetőeszköz hamis az Ügyfél számára a Takarékszövetkezet ellenértéket, kártalanítást, kártérítést, egyéb jogcímen kompenzációt nem nyújt. XI. VALUTAFORGALMAZÁS A pénzváltási tevékenység keretein belül a Takarékszövetkezet a PSZÁF és az MNB engedélye alapján a felhatalmazott kirendeltségein az alábbi tevékenységeket végzi: 1. Konvertibilis fizetőeszköz devizabelföldi és devizakülföldi természetes személytől forint ellenében történő megvásárlása. 2. Külföldi fizetőeszköz devizabelföldi és devizakülföldi természetes személy részére külföldi fizetőeszközre történő átváltása (konverzió). 3. Konvertibilis valuta devizabelföldi, devizakülföldi természetes személy részére történő eladása. A pénzváltási tevékenység során az Ügyfél azonosítása a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai szerint történik. A hamis, vagy hamisnak látszó valutát a Takarékszövetkezet jegyzőkönyv felvétele mellett bevonja és haladéktalanul megküldi vizsgálatra a MNB részére. Az ilyen fizetőeszköz átvétele a vizsgálat lezárását megelőzően avagy, ha a fizetőeszköz hamis, vagy hamisított volta az MNB által megállapítást nyer és a hamis pénzjegy az MNB által bevonásra kerül az Ügyfél részére semmiféle anyagi igényt nem keletkeztet. 15

16 A pénzváltási tevékenység végzése, a Takarékszövetkezet által jegyzett valutaárfolyamok alkalmazásával történik. Valuta eladása esetén valuta eladási, valuta megvásárlása esetén, valuta vételi árfolyam kerül alkalmazásra. A Takarékszövetkezet érmét nem vásárol, és nem ad el. XII. A TAKARÉKSZÖVETKEZET FELELŐSSÉGE 1. A Takarékszövetkezet nem felel az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezésből, vagy a Takarékszövetkezet működésének megzavarásából eredő kárért. 2. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha a Takarékszövetkezet vagy a Takarékszövetkezet valamely kirendeltsége jelentős ok miatt, bizonyos ideig szünetelteti, vagy korlátozza működését. Amennyiben a Takarékszövetkezet valamely kirendeltsége jelentős okból ideiglenesen kénytelen szüneteltetni tevékenységét, akkor Takarékszövetkezet az adott kirendeltség bejáratára kifüggesztett Hirdetményben értesíti Ügyfeleit arról, hogy a Takarékszövetkezet szolgáltatásai mely legközelebbi kirendeltségen érhetők el. 3. A Takarékszövetkezet nem felelős azokért a károkért, amelyek az Ügyfelet a telefon vagy telefaxvonalak hibájából érik úgy, hogy az üzenet egyáltalán nem, vagy érthetetlenül, vagy hibásan érkezik meg. A Takarékszövetkezet nem felel a rossz kiejtésből vagy a telefonvonal, a telefaxadás minőségéből keletkező elhallás vagy azonosíthatatlanság miatti károkért. 4. A Takarékszövetkezet csak súlyos gondatlansága esetén felelős azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti, vagy tévedésben tartja jogi státusa és cselekvőképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellő időben, írásban a cselekvőképességében beállott időközbeni változásokról. 5. Takarékszövetkezet nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a Takarékszövetkezeti ügyletek kapcsán használt jogi, pénzügyi és egyéb, speciális szakismeretet igénylő szakkifejezéseket nem a mindenkori szakmai szokásoknak és szokványoknak megfelelően értelmezte, értette. Takarékszövetkezet, az értelmező rendelkezések, a Takarékszövetkezet honlapján történő közzétételéve, ill. az Ügyfél kérésére a kirendeltségein személyes közreműködéssel, a tájékoztatást megadja. 6. A Takarékszövetkezet a továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok, az aláírások valódiságáért, azok esetleges időközi módosításáért, jogi tartalmáért. 7. A Takarékszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit személyazonosság vagy képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányok megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelősséget. 8. Amennyiben a Takarékszövetkezetnek az Ügyfél megbízásából átvett, vagy továbbított okiratokat le kell fordítania, vagy valamely idegen állam joga szerinti okiratot kell értelmezni, a fordítás költségeit az Ügyfél viseli. 9. A Takarékszövetkezet felelősségének a fentiek szerinti korlátozása nem érinti a Takarékszövetkezetnek azt a felelősségét, amelyet a Polgári Törvénykönyv szerint szerződésben érvényesen nem lehet kizárni. XIII. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 1. Az Takarékszövetkezet jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a természetes személy Ügyfél, valamint nem természetes személy Ügyfelet képviselő természetes személy személyi adataira vonatkozó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (Avtv.), az egyéb jogszabályok, az Ügyféllel kötött szerződések rendelkezései alapján adatkezelés céljából szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és az abban foglalt személyes adatokat kezelni. A természetes személy Ügyfél, valamint a nem természetes személy Ügyfelet képviselő természetes személy, jogosult megismerni minden olyan adatot, melyet a Takarékszövetkezet személyükkel kapcsolatban kezel. 2. A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének általános céljai: az Ügyfél, illetve képviselőjének azonosítása, a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, a Takarékszövetkezet jogos érdekeinek érvényesítése, a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és értékelés, kapcsolattartás, 16

17 a Takarékszövetkezetet az Ügyfél vonatkozásában terhelő adókötelezettségek teljesítése. Az egyéb, ügylet-specifikus adatkezelési célokat a vonatkozó üzletszabályzatok és szerződések tartalmazhatják. 3. Az adatkezelés maximális időtartama: a Felek közötti jogviszony megszűnését követő ötödik (5.) év vége. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban megjelölt személyes adatokat, a Takarékszövetkezet a hivatkozott törvény rendelkezése szerint nyolc (8) évig köteles megőrizni. A számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján az Takarékszövetkezet könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, legalább nyolc (8) évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőriznie a Takarékszövetkezetnek. 4. A természetes személy Ügyfél, valamint a nem természetes személy Ügyfelet képviselő természetes személy adatkezeléssel kapcsolatos jogaira ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az Avtv. Rendelkezései az irányadóak. 5. A Takarékszövetkezet tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről történt tájékoztatást követően, a természetes személy Ügyfél valamint a nem természetes személy Ügyfelet képviselő természetes személy, az egyedi szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a részére a Takarékszövetkezet által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait a Takarékszövetkezet a megjelölt előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje. A Takarékszövetkezet az Ügyféllel történt telefonbeszélgetést jogosult rögzíteni, amelyről az Ügyfelet előzetesen tájékoztatja. A telefonbeszélgetés kezdeményezésével, illetve tájékoztatást követő folytatásával az Ügyfél hozzájárul a telefonbeszélgetés rögzítéséhez. 6. A Takarékszövetkezet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és bankjegykiadó automatáinál bankbiztonsági célból a szolgáltatások igénybevételekor fénykép és videofelvételeket készíthet. Az erre vonatkozó, az ügyfelek figyelmét felhívó jelzések (matricák, piktogramok stb.) a kirendeltségek bejáratánál és a bankjegykiadó automatáknál megtalálhatók. A felvételek elkészítéséhez az ügyfelek az ügyfélszolgálat és a bankjegykiadó automaták szolgáltatásainak önkéntes igénybe vételével hozzájárulnak. Az így megvalósuló adatkezelés az Avtv. előírásaival összhangban történik, időtartama az adat keletkezésétől számított 50 naptári nap. 7. Az Takarékszövetkezet az Avtv pontjában, valamint a 6. (2) bekezdésében foglaltak alapján jogosult az érintettek tájékoztatása mellett az adatkezelési feladatok végrehajtásával adatfeldolgozót megbízni. 8. Az Üzletszabályzatban nem említett eseteken kívül a Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásainak teljesítéséhez szükséges adatátadáson túlmenően ügyféladatokat kizárólag a jogszabályok alapján arra jogosult hatóságok illetve személyek részére ad át, erre vonatkozó szabályszerű megkeresés esetén. XIV. TITOKTARTÁS - BANKINFORMÁCIÓ 1. A Takarékszövetkezet az egyes Ügyfeleiről rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Takarékszövetkezettel kötött szerződésére vonatkozik az ügylet jellegétől függően banktitokként, illetve értékpapírtitokként kezel. (Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók.) 2. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül a Takarékszövetkezet minden vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az Ügyfelekkel kapcsolatos információkhoz a Takarékszövetkezettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. 3. Banktitok, értékpapírtitok, vagy fizetési titok az Ügyfél felhatalmazásán kívül csak jogszabályban meghatározott esetben adható ki, kizárólag az abban megjelölt személy részére. 4. Az Ügyfél a vonatkozó szerződés aláírásával egyidejűleg, visszavonhatatlanul felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy a köztük fennálló üzleti kapcsolatból fakadó követelések teljes rendezéséig az Ügyfél más hitelintézetnél vezetett bankszámláiról és nyilvántartott tartozásairól az egyébként banktitoknak minősülő, a gazdálkodását érintő adatokról és tényekről is felvilágosítást kérjen. XV. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER (KHR) 1. A természetes személy Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a kötelezettségvállalást tartalmazó a Hpt. 3.. (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjai szerinti pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege, 17

18 meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt, abban az esetben a Takarékszövetkezetnek a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az Ügyfél referenciaadatait a Hpt. szerinti esetekben és tartalommal meg kell küldenie. 2. A Hpt. szerinti adatszolgáltatási kötelezettség a Takarékszövetkezetet, ezen túlmenően az alábbi esetekben is terheli természetes személy Ügyfelek vonatkozásában: a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, és mindez okirattal bizonyítható; a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követően, miszerint az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre; a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel; a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk. 313/C. - ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. 3. Az Ügyfél személyével kapcsolatban megküldendő adatok: az Ügyfél neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye, ideje, lakcíme, levelezési címe, személyi igazolványának (útlevelének) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolványának száma. 4. A szerződéssel kapcsolatban megküldendő adatok teljes köre: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés összege és devizaneme; az első pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja; az első pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés; az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, perre utaló megjegyzés; a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás időpontja, a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, perre utaló megjegyzés. 5. A vállalkozói Ügyfélre (gazdasági társaságok, európai részvénytársaságok, szövetkezetek, lakásszövetkezetek és az egyéni vállalkozók) vonatkozó adatok az alábbi esetekben kerülnek be a KHR-be: amennyiben a vállalkozói Ügyfél a referenciaadat-szolgáltató Takarékszövetkezettel az alábbi típusú pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan köt szerződést: o hitel- illetve pénzkölcsön nyújtása, o készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása vagy azzal kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, o kezesség, bankgarancia, amennyiben a vállalkozói Ügyfél fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egymillió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tart nyilván a Takarékszövetkezet; amennyiben a vállalkozói Ügyfélhez tartozó természetes személy a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, és mindez okirattal bizonyítható; amennyiben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét a vállalkozói Ügyfél megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a Takarékszövetkezet felmondta vagy felfüggesztette. 6. A vállalkozói Ügyféllel kapcsolatban megküldendő adatok: az Ügyfél cégneve, neve, székhelye, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, adószáma. 7. A vállalkozói szerződéssel kapcsolatban megküldendő adatok teljes körűen: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés összege és devizaneme; 18

19 a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés; számlaszerződés azonosítója (száma), a fizetési számla száma; a számlaszerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, a sorba állított követelések összege és devizaneme, a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, perre utaló megjegyzés; készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására vonatkozó szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, perre utaló megjegyzés. 8. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a lakossági Ügyfelet, referenciaadatainak KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő tervezett megküldését megelőző 30 nappal értesíti arról, hogy amennyiben nem tesz eleget a lakossági szerződésben vállalt kötelezettségének, abban az esetben az adatait figyelemmel a Hpt-ben foglaltakra megküldi a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak. A Takarékszövetkezet a jelen bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg az Ügyfelet tájékoztatja az Ügyfél KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatainak átadásával, valamint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről. 9. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a jelen pontban felsorolt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a hitel és pénzkölcsön nyújtására, elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, kezesség és bankgarancia vállalására vonatkozó szerződések megkötését megalapozó döntések meghozatalához, illetve az Ügyfél kérésére tájékoztatás megadásának céljára további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. 10. Az Ügyfél jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról, egyúttal tudomásul veszi, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól közvetlenül nem kaphat felvilágosítást. A referenciaadat-szolgáltató a kért adatokat a Hpt-ben foglalt határidők betartásával köteles eljuttatni a kérelmező Ügyfél részére. 11. Az akinek az adatait a Takarékszövetkezet adta át a KHR-be kifogást emelhet a Takarékszövetkezetnél, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál a referenciaadatainak a KHR-be történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését. A Takarékszövetkezet a kifogást annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat értesíti. Ha a Takarékszövetkezet a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot. 12. A nyilvántartott, referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat a 11. pontban meghatározott értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül. A keresetlevelet a nyilvántartott a lakóhelye szerint illetékes helyi bírósához kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetindítási jog abban az esetben is megilleti a nyilvántartottat, ha a Takarékszövetkezet vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Hitelintézeti törvény 130/J. (4) vagy 130/K. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A XV pontokban használt fogalmakat a Hitelintézeti törvényben foglaltaknak megfelelően kell értelmezni. XVI. PANASZKEZELÉS 1. A Takarékszövetkezet szolgáltatásaival kapcsolatos panaszát, az Ügyfél a viták békés elintézése érdekében szóban és írásban is megteheti, a Takarékszövetkezet bármely kirendeltségén, illetve központjában. A Takarékszövetkezet köteles a hozzá közvetlenül benyújtott panaszüggyel érdemben foglalkozni, melynek eredményéről és az elintézés módjáról legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatja Ügyfelét. A Felügyelettől továbbított írásos bejelentést a befogadást követő harminc napon belül a Takarékszövetkezet köteles érdemben kivizsgálni és annak eredményéről az Ügyfelet és a Felügyeletet tájékoztatni. Az Ügyfél, panasszal élhet még: Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Eger, Kossuth út 9. tel:36/ Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Budapest, VII., József krt. 6. tel.: 1/ Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. tel.: 1/ Amennyiben a vizsgálat eredménye az Ügyfél számára nem elfogadható, úgy Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat írásbeli kérelmével a peren kívüli egyezség érdekében. 19

20 A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell: a panaszos nevét, lakcímét, vagy tartózkodási helyét, a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét és címét, a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és bizonyítékokat, panaszos nyilatkozatát a panaszügy rendezésének megkísérléséről, a tanács döntésére irányuló indítványt. 3. A Takarékszövetkezet és Ügyfél közötti esetleges jogvitákra a felek külön fórumot nem kötnek ki. Ilyen esetben az Ügyfél panaszával az illetékes békéltető testülethez, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez fordulhatnak; illetve bíróság előtt érvényesítheti követelését. 4. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti peres ügyekben a felek kikötik a Takarékszövetkezet székhelye szerinti - az ügyben hatáskörrel rendelkező - bíróság kizárólagos illetékességét. XVII. KISZERVEZÉS A Takarékszövetkezet pénzügyi illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti. Az Ügyfél a fentiek ismeretében tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a kiszervezéssel összefüggésben jogosult arra, hogy a nyilvántartott adatait a kiszervezett tevékenységet végzőnek átadja, az adatvédelmi szabályok betartásával és biztosításával. A Takarékszövetkezet biztosítja, hogy a kiszervezett tevékenységet végző rendelkezik mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály a kiszervezett tevékenység vonatkozásában előír. A Takarékszövetkezet az alábbi pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatásihoz kapcsolódó tevékenységeit szervezte ki a Takarékszövetkezeti Informatikai Kft-hez (TAKINFO) (1122 Budapest, Pethényi út 9.): BOSS rendszer üzemeltetése, listatári szolgáltatás bankszámlával rendelkező ügyfelek részére központi kivonat nyomtatás aláírás-karton rendszer üzemeltetése Elektra rendszer üzemeltetése és VIR üzemeltetése Központi Hitelinformációs Rendszer üzemeltetése IVR-SMS szolgáltatás Giró továbbítás XVIII. A TAKARÉKSZÖVETKEZET TEVÉKENYSÉGI KÖRE A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet, valamint a Magyar Nemzeti Takarékszövetkezet határozata alapján - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben meghatározott, pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások közül, az alábbiak üzletszerű végzésére jogosult: a 764/1997/sz.ÁPTF határozat alapján: Hpt. 3. (1) bekezdés a.) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszközök saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, b.) pénzkölcsön nyújtása - ide nem értve a faktorálást, forfetirozást, c.) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása. a 425/1998.sz.ÁPTF határozat alapján: Hpt.3. (1) bekezdés b.) pontja alatt felsorolt pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatáson belül a követelések megvásárlása (faktoring ügylet) pénzügyi szolgáltatás forintban történő végzését. az MNB DSE-L/ / /2001. számú engedélye alapján és DSE-L/3159/2846/ /2000. számú engedélye alapján pénzváltási tevékenység. Hpt. 3. (2) bekezdés 20

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása: A Vállalkozás székhelye/lakcíme: Alulírott Vállalkozás

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt.

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt. STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzat Kiadta: Hatálybalépés: Budapest, 2010. április 22. STATUS Capital ZRt. 2010. május xxxx.-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V06 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos:2016. február 4.

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos:2016. február 4. A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos:2016. február 4. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-044593 cégjegyzékszámon Székhelye:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben