Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt."

Átírás

1 STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzat Kiadta: Hatálybalépés: Budapest, április 22. STATUS Capital ZRt május xxxx.-tıl 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. Általános rendelkezések Tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok A STATUS Capital Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat szerkezete Részleges érvénytelenség, helyettesítés Engedélyek, tevékenységet engedélyező határozatok A STATUS Capital Zrt. jogállása Engedélyezett tevékenység a Bszt. alapján Ügyfelekkel való kapcsolattartás Üzletszabályzat nyilvánossága Üzletszabályzat változása II. A szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezések Általános rendelkezések Felelősségi szabályok Az Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályok A tájékoztatás általános szabályai A Szerződéskötés szabályai Előzetes tájékoztatási és tájékozódási kötelezettség Előzetes tájékoztatási kötelezettség Előzetes tájékozódási kötelezettség Alkalmassági Teszt Megfelelési Teszt Általános rendelkezés A Szerződéskötés - Általános rendelkezések Az Ügyfél minősítése Kockázatviselő képesség vizsgálata Ügyfélátvilágítás, azonosítás Az Ügyfélátvilágítás Az Ügyfelek azonosítása Általános azonosítási szabályok - Ügyfelek azonosítása Általános azonosítási szabályok Magánszemélyek azonosítása során figyelembe vehető dokumentumok jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet azonosítása során figyelembe vehető dokumentumok Ügyfél azonosítás kötelező lépései Bejelentési kötelezettség (pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén)

3 4.7. (Keret)Szerződéskötés Megbízások feltétele és továbbítása Megbízások fogadásának módjai, általános szabályai Szerződés, megbízás teljesítése Telefonon és telefaxon érkező megbízás elfogadásának közös szabályai Telefonon érkező megbízás elfogadásának szabályai A megbízás megkötésének megtagadása; megbízás végrehajtásának függőben tartása; megbízás módosítása A megbízás megkötésének megtagadása A megbízás felvételének és továbbításának függőben tartása A megbízás módosítása, visszavonása A Szerződés módosítása, megszűnése és megszüntetése Értesítések Üzleti órák, megbízások fogadása Számítások, késedelmi kamat Nyilvántartások Rendelkezési jog Egyéb szabályok Értesítések, tájékoztatások, elszámolások Általános szabályok Költségek, ellenérték, költségviselés Befektetési tanácsadás Befektetési tanácsadás fogalmi meghatározása Befektetési tanácsadásra vonatkozó általános szabályok Tanácsadás társaságoknak tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával összefüggő kérdésekben, és szolgáltatás vállalati fúziók és befolyásszerzés esetében Befektetési elemzés és pénzügyi elemzés Fogalmi meghatározás Befektetési elemzésre és pénzügyi elemzésre vonatkozó általános szabályok Közreműködők Tevékenységi engedély felfüggesztése, állományátruházás, gazdálkodási adatok nyilvánossága Tevékenységi engedély felfüggesztése Állomány átruházása Gazdálkodási adatok nyilvánossága Adat- és titokvédelem Az Ügyfél adatainak, azonosító számainak és a jelszavak kezelése jogszabályi háttér Üzleti titok, titoktartási kötelezettség Értékpapírtitok Befektető védelem Az ügyfél-követelések védelme Egyéb befektető-védelmi rendelkezések A Tpt. Befektető-védelmi Alapra vonatkozó szabályai Az Alap jogállása

4 13.5. Az Alap feladata Egyes megbízások különös szabályai Közvetítői tevékenység Azonnali értékpapír adásvétel A megbízások külföldön történő teljesítésére vonatkozó különleges szabályok Hazai és nemzetközi szabványosított határidős és opciós ügyletek Határidős (és opciós) ügyletek Kiszervezett tevékenységek A kiszervezés általános szabályai A kiszervezett tevékenységek listája Vitás Ügyek rendezése Mellékletek számú melléklet (Üzletszabályzat): Ügyféllel kötendı szerzıdéseire vonatkozó formanyomtatványok számú melléklet (Üzletszabályzat): A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők jegyzéke számú melléklet (Üzletszabályzat): A STATUS Capital Zrt. által igénybe vett közvetítők jegyzéke számú melléklet (Üzletszabályzat): A STATUS Capital Zrt. által alkalmazott díjtételek jegyzéke számú melléklet (Üzletszabályzat): Üzleti órák megjelölése - Üzleti Órák (nyitvatartás, ügyfélfogadás, telefonos ügyelet) számú melléklet (Üzletszabályzat): Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) számú melléklet (Üzletszabályzat): A STATUS Capital Zrt. Panaszkezelési Szabályzata számú melléklet (Üzletszabályzat): A STATUS Capital Zrt. végrehajtási politikája számú melléklet (Üzletszabályzat): A STATUS Capital Zrt. összeférhetetlenségi politikája

5 I. Általános rendelkezések 1. Tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok 1.1. A STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 7100 Szekszárd, Arany János u ), mint befektetési vállalkozás (továbbiakban: STATUS Capital Zrt., vagy Társaság), a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt. ), illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bszt. ) alapján tevékenységét, mint befektetési vállalkozás végzi. Jelen Üzletszabályzat a STATUS Capital Zrt. és a vele a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatások során - szerzıdéses kapcsolatba kerülı devizabelföldi és devizakülföldi gazdálkodó szervezet, egyéb jogi személy, illetve természetes személy Ügyfelek szerzıdéseinek általános feltételeit tartalmazza A STATUS Capital Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai Cégnév: Rövidített cégnév: STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság STATUS Capital Zrt. Székhely központi iroda: 7100 Szekszárd, Arany János u Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany János u Honlapcím: Telephelyek irodák: cím: Pécs, Király utca 15. I/ Budapest, Victor Hugo utca Központi telefonszám: (+36) 1 / Telefax szám: (+36) 1 / Az Üzletszabályzat hatálya 5

6 Az Üzletszabályzat személyi hatálya a STATUS Capital Zrt.-re és az Üzletfélre terjed ki. Jelen általános szerzıdéses feltételek rendelkezései külön kikötés nélkül is az Ügyfelekkel kötendı szerzıdések részét képezik. Amennyiben a STATUS Capital Zrt. ügyfele szerzıdéses viszonyt létesít a STATUS Capital Zrt. Üzleti Partnerével, Üzleti Partnereivel, akkor az a STATUS Capital Zrt. Üzleti partnerének valamennyi szabályzata, hirdetményében foglaltak személyi hatálya is kiterjed a STATUS Capital Zrt. ügyfelére a Társasággal kötött szerzıdések, megbízások vonatkozásában is A jelen Üzletszabályzatban, valamint annak mellékletét képezı szerzıdésmintákban foglalt rendelkezésektıl a Felek szerzıdéssel csak akkor térhetnek el, ha az eltérés jogszabállyal, vagy tızsdei illetve elszámolóházi szabályzattal nem ellentétes. A jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak megegyeznek a évi CXX. törvényben (Tpt.), illetve a évi CXXXVIII. törvényben (Bszt.) meghatározott fogalmakkal. A jelen Üzletszabályzat idıbeni hatálya a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) által engedélyezett határidıig, illetve a felügyeleti engedély visszavonásáig áll fenn Az Üzletszabályzat szerkezete A jelen Szabályzat szerkezete és számozása kizárólag a könnyebb érthetıséget és áttekinthetıséget szolgálja, az Üzletszabályzat tartalmára kihatása nincs Részleges érvénytelenség, helyettesítés A Szabályzat egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem eredményezi a teljes Üzletszabályzat érvénytelenségét. A jelen Szabályzat bármely, csak részben érvénytelen rendelkezése a fennmaradó részben érvényes marad A jelen Szabályzatban nem szereplı kérdésekben, illetve amennyiben a jelen Szabályzat rendelkezései ellentmondóak, vagy a vonatkozó kógens jogszabályok elıírásaival ellentétesek, akkor az ilyen rendelkezések helyett a megfelelı jogszabályi és más hasonló elıírásokat kell alkalmazni, ideértve különösen a befektetési vállalkozásokról szóló törvényt, a tıkepiaci törvényt, illetve a KELER és a BÉT vonatkozó szabályzatait. Amennyiben az ilyen rendelkezés nem helyettesíthetı, akkor (abban a mértékben, amennyiben érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen) úgy kell 6

7 tekinteni, mintha létre sem jött volna és mintha azt a Szabályzat nem tartalmazná A konkrét ügylet kapcsán a szerzıdés Ügyfél általi aláírása - amennyiben abban a jelen Üzletszabályzatra utaló szerzıdési kikötés található az Üzletszabályzatban foglaltaknak az Ügyfél által történı elfogadását jelenti. Amennyiben a konkrét megkötött szerzıdés az Üzletszabályzatban írtaktól eltérı szabályokat állapít meg, úgy a konkrét szerzıdésben meghatározott feltételek az irányadók Az Ügyféllel kötött szerzıdésekben nem szabályozott kérdésekben a jelen Üzletszabályzatban, ennek hiányában, pedig a szerzıdésekhez kötıdı jogszabályokban foglalt rendelkezések (Polgári törvénykönyv, a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény és a vonatkozó jogszabályok) irányadók A jogügyletek kapcsán létrejövı szerzıdésekben és a jelen Üzletszabályzatban nem részletezett kérdésekben a Budapesti Értéktızsde Zrt. (a továbbiakban BÉT Zrt.) más, érintett tızsde szabályzatai és a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER Zrt.) vagy más, érintett központi elszámolóház, központi szerzıdı fél szabályzatai, a befektetési vállalkozásokra vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezései az irányadók. 2. Engedélyek, tevékenységet engedélyező határozatok 2.1. A STATUS Capital Zrt. jogállása A jelen 2. pont alatti meghatározások jogszabály rendelkezésén alapulnak, azoktól a Felek szerzıdéssel nem térhetnek el A STATUS Capital Zrt. a jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: befektetési szolgáltatási, kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató befektetési vállalkozás A Társaságot a Tolna Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg cégjegyzékszám alatt vette nyilvántartásba. 7

8 2.2. Engedélyezett tevékenység a Bszt. alapján A STATUS Capital Zrt. a Felügyelet január hó 12. napján kelt EN-III-28/2011. számú határozata, szerint az alábbi befektetési szolgáltatási és kiegészítı tevékenységekre vonatkozóan rendelkezik engedéllyel: - Alaptevékenység (Bszt 5. (1.) bek a. és e. pont): o Megbízás felvétele és továbbítása o Befektetési tanácsadás - Kiegészítı szolgáltatás (Bszt 5. (2.) bek. d., f. és h pont): o Tıkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggı kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás o o Befektetési elemzés és pénzügyi elemzés 6. e)-g), j) és h) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítı szolgáltatás Közvetítıi tevékenység A STATUS Capital Zrt. a pontban meghatározott tevékenységeket a Felügyelet engedélye alapján pénzügyi eszközök körében végzi, melyek az alábbiak: a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthetı vagy pénzben kiegyenlíthetı, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevı felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthetı, ide nem értve a teljesítési határidı lejártát vagy más megszőnési okot, f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthetı, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzıivel rendelkezı, áruhoz kapcsolódó opció, tızsdei és tızsdén kívüli határidıs ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthetı, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert 8

9 elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, j) az éghajlati, idıjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyezı anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevı felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthetı, ide nem értve azt az esetet, ha a megszőnés oka a nemteljesítés, k) egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzıivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet Jelen szabályzat megfelel a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítı szolgáltatást, valamint árutızsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet Üzletszabályzatának kötelezı tartalmi elemeirıl szóló 22/2008 (II.7.) Kormányrendelet rendelkezéseinek Ügyfelekkel való kapcsolattartás A STATUS Capital Zrt. Ügyfeleivel magyar nyelven, az alábbi módon és eszközökkel tartja a kapcsolatot, ideértve a megbízás felvételét és továbbítását is: a) Telefonon az 1.2. pontban megjelölt számon, b) Faxon az 1.2. pontban megjelölt számon, c) en az 1.2. pontban megjelölt címen, d) Postai úton a Társaság az 1.2. pontban megjelölt székhelyére címzett küldeményben. e) Személyesen a Társaság az 1.2. pontban megjelölt székhelyén elıre egyeztetett idıpontban (a STATUS Capital Zrt. a megbízás leadására abban az esetben ad lehetıséget Ügyfelei részére, amennyiben az a) c) pontok egyike sem alkalmas a megbízások leadására valamely külsı- és/vagy belsı technikai problémának köszönhetıen). 9

10 Szóbeli kapcsolattartásra a Társaság 5. sz. Mellékletben megjelölt üzleti órában van lehetıség. 3. Üzletszabályzat nyilvánossága 3.1. A Társaság gondoskodik arról, hogy az Üzletszabályzatot az Ügyfelek már a köztük létrejövı STATUS Capital Zrt. Üzletszabályzat szerzıdéses kapcsolat kezdete elıtt megismerjék, akként hogy a Társaság az Üzletszabályzatát az Ügyfelei számára nyitva álló hivatalos helyiségében 7100 Szekszárd, Arany János utca szám alatti irodájában, 7621 Pécs, Király utca 15. I/5. szám alatti telephelyein elhelyezi, és azt bárki az üzleti órák idıtartama alatt megtekintheti. A STATUS Capital Zrt. az üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségeiben kifüggeszti, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfél számára folyamatosan és könnyen elérhetı módon elektronikus úton is elérhetıvé teszi, lehetıvé téve az ügyfél számára annak tárolását és elıhívását A jelen Üzletszabályzatot a Társaság egyoldalúan módosíthatja, a módosított Üzletszabályzat azonban akkor lép életbe, amikor azt a STATUS Capital Zrt. Igazgatósága jóváhagyta, illetve azt a Társaság az Ügyfelei részére a 3.1. pontban meghatározott módon hozzáférhetıvé tette. A STATUS Capital Zrt. az Üzletszabályzatban foglalt feltételek változásáról a vele kapcsolatban álló Ügyfeleket az internetes honlapján, - a - értesíti Az Ügyfél köteles az üzletszabályzat módosításait figyelemmel kísérni és az üzletszabályzat rendelkezéseit megismerni. Az Ügyfél e kötelezettségének elmulasztásából eredı károkért kizárólag az Ügyfelet terheli felelısség. 3.4 Az Ügyfélnek - a változás honlapon történı közzétételét követıen - 15 napos határidı áll a rendelkezésére olyan nyilatkozat tételére, hogy a megváltozott tartalommal, üzleti kapcsolatát nem kívánja fenntartani a Társasággal. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre álló határidı alatt nem nyújt be ilyen írásbeli nyilatkozatot vagy kifogást, a STATUS Capital Zrt. úgy tekinti, hogy az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot tudomásul vette, és azt magára nézve kötelezınek elfogadta. 10

11 4. Üzletszabályzat változása 4.1. Az Üzletszabályzat megváltoztatásáról a STATUS Capital Zrt. legalább 5 (öt) nappal korábban hirdetmény formájában kifüggesztés útján értesíti Ügyfeleit Amennyiben az Ügyfél az Üzletszabályzat megváltoztatása következtében nem kívánja a STATUS Capital Zrt. szolgáltatásait igénybe venni, jogosult feltéve hogy az egyedi szerzıdés eltérı határidıt nem állapít meg azonnali hatállyal a STATUS Capital Zrt.-vel kötött szerzıdést felmondani. 11

12 II. A szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A STATUS Capital Zrt. és Ügyfelei között létrejövı jogügyletek tartalmát az ügylethez kapcsolódó a STATUS Capital Zrt. és Ügyfele, valamint az Ügyfél és az Ügyfél megbízását végrehajtó Üzleti Partner közt létrejött keretszerzıdés(ek), valamint az Üzletszabályzatban foglalt szabályok határozzák meg. Amennyiben az adott ügyletre vonatkozó szerzıdés a jelen Üzletszabályzattól eltérı rendelkezést tartalmaz, úgy a szerzıdésben meghatározottakat kell alkalmazni. Azokban a kérdésekben, amelyekre az érintett szerzıdés nem tartalmaz rendelkezést, a jelen Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandóak A STATUS Capital Zrt. Üzleti Partnere által végrehajtott (vagy elszámolási szolgáltatást nyújtott az) ügyletek és mőveletek tekintetében, vagy azzal kapcsolatban, az Üzleti Partner Üzletszabályzatának elıírásai kötelezı érvényőek mind a Társaságra, mind pedig az ilyen ügyletekben és mőveletekben érintett Ügyfélre, minden olyan szabály esetén, amely nem ellentétes a hatályos magyar jogi szabályozással és amelyre vonatkozóan a jelen Üzletszabályzat nem tartalmaz elıírásokat, vagy az az Üzleti Partner Üzletszabályzatától eltér. Az ilyen ügyletekre vonatkozó megbízások felvételének és mőveleti utasítások végrehajtásának feltétele, hogy a STATUS Capital Zrt. az érintett Üzleti Partnere Üzletszabályzatát írásban, (amennyiben szükséges magyar nyelvő fordításban) elızetesen az Ügyfél számára elérhetıvé tegye székhelyén, valamint hogy meggyızıdjön az adott szabályzat lehetıvé teszi-e a Végrehajtási Politikában foglaltak érvényesülését. A STATUS Capital Zrt. a megbízását az Ügyfél határozott utasítása esetén a Végrehajtási Politikában foglaltaktól eltérıen is jogosult teljesíteni A STATUS Capital ZRt. az Ügyféllel fennálló kapcsolata körében jogosult harmadik személy közremőködését igénybe venni, ha azt megítélése szerint szükségesnek tartja. A STATUS Capital Zrt. a közremőködésért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közremőködı felelısségét jogszabály vagy Üzletszabályzata korlátozza, a STATUS Capital Zrt. felelıssége is ehhez igazodik. Az Ügyfél által kijelölt harmadik személy tevékenységéért a STATUS Capital Zrt. felelısséget nem vállal. 2. Felelősségi szabályok 12

13 2.1. A STATUS Capital Zrt. üzleti tevékenysége során az általában elvárható gondossággal és körültekintéssel, az Ügyfél érdekének lehetséges figyelembevételével köteles eljárni A STATUS Capital Zrt. és az Ügyfél üzleti kapcsolatából fakadó kötelezettségek megszegésébıl származó károkat az a fél viseli, akinek az felróható A STATUS Capital Zrt. - a jogszabályban meghatározott esetek, valamint az Ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerzıdésszegése kivételével - a szerzıdések teljesítéséért felelısségét nem korlátozhatja, nem zárhatja ki A STATUS Capital Zrt. nem felel: a) olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek erıhatalom (vis maior), belföldi vagy külföldi hatósági engedély (bejegyzés) megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be. Vis maior minden olyan esemény, amely a STATUS Capital Zrt. hatalmán kívülálló, elıreláthatatlan, vagy ha elırelátható, akkor elkerülhetetlen. Vis maior esetén is azonban mindkét félnek kárenyhítési kötelezettsége van. b) erıhatalom, illetve üzletvitelének - közvetlen vagy közvetett - megzavarásából származó károkért. c) olyan károkért, melyek jogszabály vagy - tıle független - szabályzat változásokból fakadnak, továbbá külföldi vagy belföldi hatósági rendelkezések vagy azok változása miatt a szükséges hatósági engedélyek megtagadása vagy késedelmes megadása következtében merültek fel. d) az Ügyfél téves adatszolgáltatásából, mulasztásából vagy késedelmes adatszolgáltatásából eredı károkért. e) a szerzıdések alapján az Ügyfél részére megszerzett pénzügyi eszközök kibocsátóinak, ideértve a Magyar Állam hitelképességében és/vagy fizetıképességében bekövetkezett változásokért, vagy korlátozásokért. f) az olyan károkért, amelyek abból erednek, hogy a pénzügyi eszközök valódisága, illetve az aláírások hitelessége gondos vizsgálattal sem volt megállapítható, amennyiben úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. g) azokért a károkért, melyek a postai úton történı kézbesítés hibáiból erednek. A telefon, telefax és egyéb elektronikus adatátviteli forgalomban vagy rögzítési módban az átviteli vagy rögzítı rendszer hibájából, félreértésbıl vagy tévedésbıl származó károkért a Társaság az Ügyféllel vagy harmadik külsı személlyel szemben csak és kizárólag akkor felel, ha a kár egyértelmően neki felróható Az Ügyfél viseli mindazon károkat, melyek abból származnak, hogy nem bocsátja a STATUS Capital Zrt. rendelkezésére a szükséges információkat, adatokat, illetve az ezekben beálló változásokat, 13

14 különös tekintettel azokra az adatokra, amelyek az Ügyfél vagy a rendelkezésre jogosultak üzletkötési, döntési, cselekvési, jogi vagy kockázatviselı képességét befolyásolják Ha az Ügyfél felelısségét jogszabály vagy az üzletszabályzat korlátozza, a STATUS Capital Zrt. felelıssége az Ügyfél felelısségéhez igazodik A STATUS Capital Zrt. nem vállal olyan megbízást, amely jogszabályba ütközik, ezt szükség esetén külön is az Ügyfél tudomására hozza. Amennyiben ezt a STATUS Capital Zrt. nem tudja egyértelmően megállapítani, a szerzıdés megkötése elıtt kikéri a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) véleményét A STATUS Capital Zrt. nem köteles arra, hogy a neki bemutatott bel- és külföldi okiratok eredetiségét, teljességét vagy érvényességét megvizsgálja. Az Ügyfél viseli mindazon károkat, melyek ezen okiratok hamisításával, hiányosságával, hatálytalanságával vagy hamis kiállításával ill. fordításával kapcsolatban keletkeznek. A jogszabályi kereteken belül a STATUS Capital Zrt. nem felel a hamisított vagy hamis igazoló okmányokból eredı károkért Az Üzleti Partneren keresztül történı teljesítés során a STATUS Capital Zrt. az általa elkészített Végrehajtási Politika szerint veszi fel és továbbítja az Ügyfelei megbízásait. Ez a politika részletesen szabályozza, hogy az ügyfelek megbízásait a STATUS Capital Zrt. hogyan továbbítja Üzleti Partnere felé. Tartalmazza azokat a teljesítési helyszíneket, amelyeken a fıszabály szerint Társaságunk megkísérli az Ügyfél megbízását Üzleti Partnerein keresztül teljesíteni. A Végrehajtási Politika az Üzletszabályzatunk mellékletét képezi Az Ügyfél nem teljesítése esetén a STATUS Capital Zrt. a nem teljesített összeg erejéig az Ügyfélnek a STATUS Capital Zrt. Uzleti Partnerének birtokába került értékpapírjain, pénzén visszatartási, illetve beszámítási joggal rendelkezik Pénzügyi eszköz letiltása, kereskedelmének felfüggesztése esetén a STATUS Capital Zrt. az adott pénzügyi eszközre megbízást a letiltás, felfüggesztés ideje alatt nem fogad el és nem is teljesít. Az ebbıl eredıkárok az Ügyfelet terhelik Amennyiben olyan kérdés merül fel, amelyrıl sem az Üzletszabályzat, sem az Ügyféllel kötött szerzıdés nem rendelkezik, és az Ügyféllel való egyeztetésre sincs lehetıség, a STATUS Capital Zrt. jogosult az önálló döntésre, azonban ez az Ügyfél érdekeit nem sértheti. 14

15 3. Az Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályok 3.1. A tájékoztatás általános szabályai Az Ügyfélnek kötelezettsége a szerzıdés megkötése elıtt, illetve megbízás adása elıtt az adott szerzıdés illetve megbízás tárgyát képzı befektetési tanácsra, pénzügyi eszköz és ügylet közgazdasági és jogi tartalmáról - így különösen hozamáról, hozamszámításának módjáról, hozamalakulásának alapvetı összefüggéseirıl, az adott pénzügyi eszközre, illetve ügyletre vonatkozó elszámolási szabályokról - és a befektetés kockázatáról magának is tájékozódnia A STATUS Capital Zrt. felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a szerzıdés megkötését vagy keretszerzıdés esetén a megbízás felvételét és továbbítását megelızıen a Bszt. elıírásainak megfelelıen Megfelelési-és Alkalmassági Tesztet köteles kitölteni, Kockázatfeltáró Nyilatkozatot aláírni. Az Ügyfél mindenkor azon pénzügyi vállalkozás, hitelintézet, bank Megfelelési tesztjét/tesztjeit és Alkalmassági Tesztjét/Tesztjeit is köteles kitölteni, mely pénzügyi vállalkozással, hitelintézettel, bankkal szerzıdéses viszonyt fog létesíteni, amennyiben szükséges. Megfelelési teszt Ügyfél általi kitöltésének célja, hogy a STATUS Capital Zrt. a teszt kiértékelése során meggyızıdjön arról, hogy komplex pénzügyi eszköz esetén, az Ügyfél pénzügyi ismeretei megfelelnek az általa igénybe kívánt venni szolgáltatás jellegének. Amennyiben a pénzügyi eszköz vagy ügylet a STATUS Capital Zrt. megítélése szerint nem megfelelı az Ügyfél számára, erre felhívja az Ügyfél figyelmét A szerzıdés megkötését vagy keretszerzıdés esetén a megbízás felvételét és továbbítását megelızıen az Ügyfél köteles mindenkor azon pénzügyi vállalkozás, hitelintézet, bank Kockázatfeltáró nyilatkozatát is aláírni, mely pénzügyi vállalkozással, hitelintézettel, bankkal szerzıdéses viszonyt fog létesíteni. A Kockázatfeltáró nyilatkozat aláírásával az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja az adott ügyletfajtában rejlı kockázatokat és az azokból származó esetleges veszteségeket Alkalmassági teszt esetén a STATUS Capital Zrt. a teszt kiértékelése során meggyızıdik, hogy a leendı szerzıdı fél, illetve az Ügyfél ismeretei és a szerzıdés vagy megbízás tárgyát képezı pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselı képessége megfelelı-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon, és a szerzıdésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges mértékben feltárja a leendı szerzıdı fél, illetve az Ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait, kockázatviselı képességét. 15

16 Amennyiben azon pénzügyi vállalkozás, hitelintézet, bank, mellyel az Ügyfél szerzıdéses viszonyt fog létesíteni egyéb dokumentumok aláírását, dokumentumok/iratok átadását, tesztek kitöltését megköveteli a szerzıdés vagy keretszerzıdés megkötését megelızıen, vagy a megbízás felvételét, továbbítását és végrehajtását megelızıen, akkor az Ügyfél köteles ezen dokumentumokat aláírni, átadni, illetve teszteket kitölteni A STATUS Capital Zrt. a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél tájékoztatása során, ideértve a befektetési elemzést és a reklámot is világos, egyértelmő, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatást ad, a leendı szerzıdı felet, illetıleg az ügyfelet nem téveszti meg A STATUS Capital Zrt. a lakossági ügyfélnek vagy azon leendı szerzıdı félnek szóló tájékoztatásban, aki a szerzıdéskötést követıen lakossági ügyfélnek minısül: a) köteles feltünteti a befektetési vállalkozás elnevezését, b) nem titkol el lényeges információt, nem ad szándékosan félreértelmezhetı információt és lényeges körülményt, tényt vagy adatot nem állít be lényegtelenként, c) nem hangsúlyozza a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítı szolgáltatás vagy a pénzügyi eszköz elınyös tulajdonságait, illetıleg jellemzıit anélkül, hogy ezzel egyidejőleg a hátrányos tulajdonságok vagy jellemzık, illetıleg a kockázatok tárgyilagos és pontos bemutatására sor ne kerülne, d) nem használ a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél számára nyilvánvalóan érthetetlen, értelmezhetetlen kifejezést, nyelvtani szerkezetet, és a tájékoztatás terjedelmét a közölni kívánt tartalommal összhangban határozza meg, és a bekezdésben foglaltak szerint jár el A bekezdésben foglaltakat abban az esetben is alkalmazni kell a STATUS Capital ZRt.-nek, ha a tájékoztatás - ideértve a befektetési elemzést és a reklámot is - más számára készül, de a lakossági ügyfél vagy azon leendı szerzıdı fél számára, amely a szerzıdéskötést követıen lakossági ügyfélnek minısül, hozzáférhetıvé válik Amennyiben a STATUS Capital Zrt. által adott tájékoztatás a befektetési vállalkozások, befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítı szolgáltatások vagy pénzügyi eszközök közötti összehasonlítást tartalmaz, úgy a STATUS Capital Zrt. köteles a) az összehasonlítást tárgyilagos, tisztességes és kiegyensúlyozott módon közölni, b) megjelölni az összehasonlításhoz felhasznált adatok és információk forrását, és c) a tényektıl elkülönített módon bemutatni az összehasonlítás során használt feltételezéseket. 16

17 Ha a STATUS Capital Zrt. által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközbıl képzett index vagy mutató múltbeli hozamára, változására, illetıleg a befektetési szolgáltatási tevékenység múltbeli teljesítményére vonatkozó adatot vagy információt tartalmaz a) ez az információ nem lehet a tájékoztatás leghangsúlyosabb eleme b) a tájékoztatásnak ki kell térnie az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközbıl képzett index vagy mutató legalább az elmúlt öt naptári évben mért hozamára, változására, illetıleg a befektetési szolgáltatási tevékenység legalább az elmúlt öt naptári évben mért teljesítményére c) a STATUS Capital Zrt.-nek meg kell jelölnie az értékelés alapjául szolgáló referencia-idıszakot, valamint a felhasznált információk és adatok forrását, d) a tájékoztatásban felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak, és, hogy a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövıbeni hozamra, változásra, illetıleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni, e) ha ez az információ olyan más adatokra, illetve információkra épül, amelyek a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél székhelye vagy állandó lakhelye szerinti állam hivatalos valuta- vagy devizanemétıl eltérı valuta- vagy devizanemben kerültek meghatározásra, a STATUS Capital Zrt. világosan megjelöli az adatok és információk valuta- vagy devizanemét és felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az elérhetı eredményt, f) ha ez az információ díjakkal, jutalékokkal és egyéb költségekkel növelt módon számított adatokra és információkra épül, a STATUS Capital Zrt.-nek be kell mutatnia e díjak, jutalékok és egyéb költségek hatását az eredményre, Az bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettség teljesítése során, ha az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközbıl képzett index vagy mutató esetében nem létezik öt évben mért hozamra, változásra, illetıleg a befektetési szolgáltatási tevékenység esetében öt évben mért teljesítményre vonatkozó információ a) de legalább egy évre vonatkozó információ rendelkezésre áll, azon teljes tizenkét hónapból álló idıszakokra vonatkozó hozamra, változásra, illetıleg teljesítményre vonatkozó információt közölni kell, amelyre az rendelkezésre áll, b) és nem létezik teljes, legalább tizenkét hónapra vonatkozó információ sem, az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközbıl képzett index vagy mutató, illetıleg a befektetési szolgáltatási tevékenység esetében összehasonlítás nem alkalmazható. 17

18 Ha a STATUS Capital Zrt. által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközbıl képzett index vagy mutató múltbeli hozamának, illetıleg változásának becslését vagy erre vonatkozó utalást tartalmaz, akkor a tájékoztatásnak az adott pénzügyi eszköz és a pénzügyi eszközökbıl képzett mutató vagy index alapját képezı pénzügyi eszközre vagy pénzügyi eszközökbıl képzett mutatóra vagy indexre is utalnia kell, valamint a) a múltbeli hozam, illetıleg változás becslésének az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközökbıl képzett mutató vagy index alapját képezı pénzügyi eszköz vagy pénzügyi eszközökbıl képzett mutató vagy index valós múltbeli hozamán, illetıleg változásán kell alapulnia, b) az a) pontban meghatározott, alaptermékre vonatkozó valós múltbeli hozam vagy változás bemutatása esetén az pont bekezdés a)-c), e) és f) pontjaiban és a pontjában foglaltaknak is teljesülnie kell, c) a tájékoztatásban feltőnı módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve információk becsült múltbeli hozamra vagy változásra vonatkoznak, valamint hogy a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövıbeni hozamra, illetıleg változásra, vonatkozó megbízható következtetéseket levonni Ha a STATUS Capital Zrt. által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközbıl képzett index vagy mutató jövıbeni hozamára, változására, illetıleg a befektetési szolgáltatási tevékenység jövıbeni teljesítményére vonatkozó információt tartalmaz: a) ez az információ nem alapulhat és nem is utalhat a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközbıl képzett index vagy mutató becsült múltbeli hozamára, változására, illetıleg a befektetési szolgáltatási tevékenység múltbeli teljesítményére, b) annak olyan ésszerő és tárgyilagos feltételezéseken kell alapulnia, amelyeket tényszerő adatokkal kell alátámasztani, c) ha ez az információ díjakkal, jutalékokkal és egyéb költségekkel növelt módon számított adatokra és információkra épül, a befektetési vállalkozásnak be kell mutatnia e díjak, jutalékok és egyéb költségek hatását az eredményre, d) a tájékoztatásban feltőnı módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve információk becslésen alapulnak, valamint hogy ezen elırejelzésbıl nem lehetséges a valós jövıbeni hozamra, változásra, illetıleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni, Ha a STATUS Capital Zrt. által adott tájékoztatás adóügyi elszámolásra vagy adóügyi következményre vonatkozó információt tartalmaz, a tájékoztatásban feltőnı módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetı meg, valamint hogy a jövıben változhat. 18

19 A STATUS Capital Zrt. által adott tájékoztatás nem tartalmazhatja felügyeleti hatóság nevét olyan összefüggésben vagy szövegkörnyezetben, amelybıl olyan következtetést lehetne levonni, hogy az adott felügyeleti hatóság kifejezetten javasolná vagy elismerné a befektetési vállalkozást, annak tevékenységét vagy az adott pénzügyi eszközt A STATUS Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítı szolgáltatása keretében - a Bszt ban foglaltakra is figyelemmel - tájékoztatja az ügyfelet vagy a leendı szerzıdı felet a) a STATUS Capital Zrt.-re vonatkozó alapvetı tudnivalókról, b) A STATUS Capital Zrt. mőködésének és tevékenységeinek szabályairól, c) a leendı szerzıdı fél tulajdonában lévı vagy ıt megilletı pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, d) a szerzıdésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközzel kapcsolatos tudnivalókról, e) a szerzıdésben foglalt ügylettel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyletet érintı nyilvános információkat, valamint az ügylet kockázatát, f) a Bszt. 62. (2) bekezdés i) pontja szerinti végrehajtási helyszínekrıl, g) a szerzıdéskötéshez, valamint - egy korábban megkötött és hatályban lévı szerzıdés (a továbbiakban: keretszerzıdés) létrehozatala esetében - az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó költségrıl, díjról, amely az ügyfelet terheli Ha e törvény eltérıen nem rendelkezik, az elıbbiekben a pont szerinti tájékoztatást olyan idıben kell megadni, hogy az ügyfélnek - a helyzet sürgısségére és a válaszintézkedéshez szükséges idıre, valamint a szerzıdés tárgyát képezı ügylet összetettségére tekintettel - kellı ideje álljon rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez. 4. A Szerződéskötés szabályai 4.1. Előzetes tájékoztatási és tájékozódási kötelezettség Előzetes tájékoztatási kötelezettség A STATUS Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási vagy kiegészítı szolgáltatása keretében - a Bszt. 43. (12) bekezdésben foglaltak kivételével - legkésıbb az adott szerzıdés megkötését megelızıen tájékoztatja a leendı szerzıdı felet, ha a szerzıdés 19

20 megkötését követıen lakossági ügyfélnek minısül, valamint a lakossági ügyfelet a) a szerzıdés feltételeirıl, és b) a szerzıdésben foglaltakkal közvetlenül összefüggı, a bekezdésben, valamint a bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adatokról A STATUS Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítı szolgáltatása keretében - a Bszt. 43. (12) bekezdésben foglalt esetek kivételével - legkésıbb a bekezdésben foglalt szerzıdésben meghatározott szolgáltatás teljesítését megelızıen tájékoztatja a) a lakossági ügyfelet a és a (7)-(9) bekezdésben, és b) a szakmai ügyfeleket a bekezdés d) és e) pontjában foglaltakról A STATUS Capital Zrt. a Bszt. 41. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tájékoztatás keretében közli a leendı szerzıdı féllel, amely a szerzıdéskötést követıen lakossági ügyfélnek minısül vagy a lakossági ügyféllel a) a befektetési vállalkozás elnevezését, székhelyét és egyéb elérhetıségeit, b) az ügyfél által a befektetési vállalkozással való kapcsolattartás során használható nyelveket, c) az ügyféllel való kapcsolattartás módját, eszközét, ideértve a megbízás küldésének és fogadásának módját, eszközét, d) a befektetési szolgáltatási, valamint a kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének számát, valamint az ezen engedélyt kiadó felügyeleti hatóság nevét és levelezési címét, és e) függı ügynök igénybevétele esetén e tényt, valamint azon EGTállam megnevezését, amelyben a függı ügynököt nyilvántartásba vették A STATUS Capital Zrt. a 41. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a mőködésének és tevékenységének szabályairól szóló tájékoztatás során közli a leendı szerzıdı féllel, amely a szerzıdéskötést követıen lakossági ügyfélnek minısül vagy a lakossági ügyféllel a) az ügyfél számára végzett, illetıleg nyújtott, a befektetési szolgáltatási tevékenységrıl vagy a kiegészítı szolgáltatásról szóló jelentés gyakoriságát, idızítését és jellegét, b) a Bszt (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi politika összefoglaló leírását, és c) az ügyféltıl kapott megbízás végrehajtására vonatkozó általános szabályokról szóló, a Bszt. 63. szerinti végrehajtási politikának a Bszt. 63. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti elemeit. 20

21 A STATUS Capital ZRt. a pont d) és e) pontjában meghatározott, a pénzügyi eszközre, illetve az ügylet kockázatára vonatkozó tájékoztatás során - az ügyfél minısítésének, valamint a Bszt. 44., illetve a 45. szerinti elızetes tájékozódás során feltártak megfelelı figyelembevételével kitér a) a pénzügyi eszköz kockázatára, ideértve a tıkeáttétel lényegére és hatásaira vonatkozó tájékoztatást és a teljes befektetett összeg esetleges elvesztésének kockázatára vonatkozó felhívást, b) a pénzügyi eszköz piaci helyzetére, c) a pénzügyi eszköz árának volatilitására, illetve a piac elérésében tapasztalható esetleges korlátokra, d) a pénzügyi eszköz szerzıdéskötés idıpontját megelızı idıszakra vonatkozó árfolyam-alakulására az 1287/2006/EK bizottsági rendelet szerint, e) arra a tényre, hogy az adott pénzügyi eszközre vonatkozó tranzakció, pénzügyi kötelezettségvállalás és a további kapcsolódó kötelezettségek - ideértve a feltételes kötelezettségvállalást is - eredményeképpen az ügyfél pótlólagos befizetési kötelezettségre számíthat a pénzügyi eszköz megszerzésének költségén felül, f) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos letéti követelmény vagy hasonló kötelezettség érvényesülésére, g) azon szerzıdı fél, amely a szerzıdéskötést követıen lakossági ügyfélnek minısül, és a lakossági ügyfél esetében, a pénzügyi eszköz forgalomba hozatala esetén a 2003/71/EK bizottsági irányelv szerinti kibocsátási tájékoztató közzétételi helyére, h) annak a kölcsönhatásnak a lényegére, amely eredményeképpen egy egynél több összetevıbıl álló pénzügyi eszköz kockázata esetleg meghaladhatja az egyes összetevık kockázatainak összegét, i) a h) pontban meghatározott, egynél több összetevıbıl álló pénzügyi eszköz egyes összetevıinek leírására, és j) a garanciát magában foglaló pénzügyi eszköz esetében a garancia természetének részletezésére oly módon, hogy abból mind a garanciavállaló, mind a garantált intézmény megismerhetı legyen és a garancia lényege a lakossági ügyfél számára megítélhetı legyen A STATUS Capital Zrt. a leendı szerzıdı félnek, amely a szerzıdéskötést követıen lakossági ügyfélnek minısül vagy a lakossági ügyfélnek a 41. (1) bekezdés g) pontjában foglalt, költségekkel és díjakkal kapcsolatos tájékoztatása során a) tájékoztatást ad az ügyfél által a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, a STATUS Capital Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítı szolgáltatása keretében számára nyújtott szolgáltatásáról szóló szerzıdés létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatosan - ideértve a keretszerzıdés alapján adott megbízáshoz kapcsolódóan - viselendı minden költségrıl, 21

22 ideértve bármilyen díjat, jutalékot (pénzügyi eszközönként és ügyleteként), hozzájárulást, valamint adót, amelyet a befektetési vállalkozás von le vagy számol el (a továbbiakban: teljes ár), b) tájékoztatást ad az egyes devizák vagy valuták megnevezésérıl, az alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltás költségeirıl, ha az a) pontban meghatározott teljes árat vagy annak egy részét külföldi valutában vagy devizában kell megfizetni, c) felhívja a figyelmét arra, hogy a szerzıdésben meghatározott pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem a befektetési vállalkozáson keresztül történik, d) tájékoztatást ad a fizetésre vagy a teljesítés módjára vonatkozó egyéb szabályokról Ha a bekezdés a) pontjában meghatározott teljes ár összegszerően pontosan nem határozható meg, a befektetési vállalkozás megadja a számítás módját és az alapját képezı információt úgy, hogy az ügyfél számára az megítélhetı legyen Előzetes tájékozódási kötelezettség Alkalmassági Teszt A STATUS Capital Zzt. befektetési tanácsadási tevékenysége keretében a bekezdésben foglaltak szerint a szerzıdés megkötését vagy keretszerzıdés esetében a megbízás végrehajtását megelızıen a) meggyızıdik arról, hogy a leendı szerzıdı fél, illetve az ügyfél ismeretei és a szerzıdés vagy megbízás tárgyát képezı pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselı képessége megfelelı-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon, és b) a szerzıdésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges mértékben feltárja a leendı szerzıdı fél, illetve az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait, c) annak érdekében, hogy a körülményeihez igazodó, a befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánljon A bekezdésben meghatározott tájékozódás (a továbbiakban: alkalmassági teszt) keretében a STATUS Capital Zrt. értékeli, hogy a befektetési tanácsadási tevékenysége keretében kínált szolgáltatás a) alkalmas-e a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél által megjelölt befektetési célok megvalósítására, 22

23 b) kapcsán felmerülı, a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél befektetési céljaival egyébként összhangban lévı kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselı képességének, és c) természetéhez és a kapcsolódó kockázatok megértéséhez és értékeléséhez a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél megfelelı tapasztalattal és ismerettel rendelkezik-e A bekezdés a) pontjában foglalt befektetési célok értékelése során a STATUS Capital Zrt. megvizsgálja legalább a) azt az idıszakot, amelyen belül a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél tartani kívánja a befektetését, b) a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél kockázatvállalási hajlandóságát és kockázatviselı képességét, és c) a befektetéssel megvalósítani kívánt célt A bekezdés b) pontjában foglalt pénzügyi teherviselı képesség értékelése során a STATUS Capital Zrt. megvizsgálja legalább a) a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél rendszeres jövedelmének összegét és forrását, b) a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél birtokában lévı eszközök nagyságát, különös tekintettel a likvid eszközök, befektetett eszközök és az ingatlanok állományára, és c) a leendı szerzıdı felet vagy az ügyfelet terhelı rendszeres kötelezettségek összegét és forrását A bekezdés c) pontjában foglalt ismeret és tapasztalat értékelése során a STATUS Capital Zrt.: a) feltárja a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket és pénzügyi eszközöket, b) vizsgálja a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyleteinek természetét, méretét és gyakoriságát, valamint azt, hogy ezen ügyletek milyen idıtávon belül valósultak meg, és c) vizsgálja a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél iskolai végzettségét, foglalkozását vagy az értékelés szempontjából releváns korábbi foglalkozását A és a bekezdésben foglalt alkalmassági teszt során a befektetési vállalkozás a leendı szerzıdı féltıl vagy az ügyféltıl a) vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, b) az a) pontban szereplı nyilatkozat alátámasztását szolgáló okirat bemutatását, vagy c) más befektetési vállalkozással vagy árutızsdei szolgáltatóval való megállapodásának feltárását kérheti. 23

24 Ha a STATUS Capital Zrt. a bekezdés szerinti szolgáltatását szakmai ügyfélnek nyújtja, akkor a bekezdés c) pontjában meghatározott feltételt teljesítettnek tekinti azzal, hogy ha a szakmai ügyféllé minısítésre a Bszt. 49. (1) bekezdése szerint került sor, akkor ezt az ügyfél Bszt. 49. (2) bekezdése szerinti kérelmében megjelölt pénzügyi eszköz és ügylet vonatkozásában kell alkalmazni Ha a STATUS Capital Zrt. befektetési tanácsadási tevékenysége keretében a Bszt. 48. szerinti szakmai ügyfélnek nyújt szolgáltatást, a bekezdés b) pontjában meghatározott feltételt teljesítettnek tekinti A bekezdésben meghatározott alkalmassági teszt végrehajtása során a STATUS Capital Zrt. nem támaszkodhat a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél által közölt információra, ha felismeri vagy fel kellene ismernie azt, hogy az információ nyilvánvalóan elavult, hibás vagy hiányos Megfelelési Teszt Amennyiben a STATUS Capital Zrt bekezdésében nem említett befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, a szerzıdés megkötését vagy keretszerzıdés esetén a megbízás végrehajtását megelızıen - a bekezdésben foglalt kivétellel - a leendı szerzıdı féltıl, illetıleg az ügyféltıl nyilatkozatot kér a) a szerzıdésben foglalt ügylet lényegével, b) az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzıivel, és c) különösen ezek kockázataival kapcsolatos ismereteirıl és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében, hogy a STATUS Capital Zrt. valóban a számára megfelelı ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánlja Az bekezdésben foglalt ismeret és tapasztalat értékelése (a továbbiakban: megfelelési teszt) során a STATUS Capital Zrt. a) feltárja a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket és pénzügyi eszközöket, b) vizsgálja a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyleteinek természetét, méretét és gyakoriságát, valamint azt, hogy ezen ügyletek milyen idıtávon belül valósultak meg, és c) vizsgálja a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél iskolai végzettségét, foglalkozását vagy az értékelés szempontjából releváns korábbi foglalkozását. 24

25 Nem kell a bekezdésben foglaltakat alkalmazni, ha a STATUS Capital Zrt. a leendı szerzıdı féllel vagy az ügyféllel a Bszt. 5. (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglaltakra köt megállapodást és a) az ügylet szabályozott piacra vagy azzal azonos feltételeknek megfelelı harmadik országbeli tızsdére bevezetett részvényre, pénzpiaci eszközre, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírra vagy más értékpapírosított követelésre (ide nem értve azokat az eszközöket, amelyek származtatott elemeket tartalmaznak), valamint az ÁÉKBV által kibocsátott értékpapírra vagy más nem komplex pénzügyi eszközre vonatkozóan jön létre, b) az ügyletre vonatkozó megállapodást az ügyfél vagy leendı szerzıdı fél kezdeményezi, c) a STATUS Capital Zrt. egyidejőleg a leendı szerzıdı fél tudomására hozza, hogy ebben az esetben nem vizsgálja a szerzıdésben szereplı pénzügyi eszköz befektetési célok megvalósítására való alkalmasságát, azaz nem alkalmazza a bekezdésében foglaltakat, így ennek következményei az ügyfél számára nem érvényesülnek, d) a STATUS Capital Zrt. megfelel a Bszt ban foglaltaknak A bekezdés a) pontja alkalmazásában nemkomplex pénzügyi eszköz az a pénzügyi eszköz, amely a) nem minısül olyan értékpapírnak, amely átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére jogosít vagy amely átruházható értékpapír, deviza, kamatláb vagy hozammutató, áru, index vagy más hasonló, referenciaként értelmezhetı intézkedés változásán alapul és készpénzben teljesítendı, b) nem minısül a Bszt. 6. d)-k) pontjaiban meghatározott eszköznek, c) értékesítésére, visszaváltására vagy hozamának egyéb módon történı realizálására gyakori és rendszeres lehetıség áll fenn nyilvános, piaci árnak minısülı vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójától független ármeghatározó rendszer által közzétett árfolyamon, d) nem foglal magában a beszerzési költségét meghaladó tényleges vagy esetleges kötelezettséget az ügyfél számára, e) tekintetében, lényeges jellemzıire nézve olyan tartalmú és minıségő nyilvános információk állnak rendelkezésre, amelyek a lakossági ügyfél részére lehetıvé teszik megalapozott befektetési döntés meghozatalát Nem kell a bekezdésben foglaltakat alkalmazni, ha a befektetési vállalkozás az ügyféllel vagy a leendı szerzıdı féllel az 5. (1) bekezdésének a)-c) pontjában foglaltakra köt megállapodást és az ügyfél elfogadható partnernek minısül Ha a STATUS Capital Zrt. a bekezdésben meghatározott tevékenysége keretében szakmai ügyfélnek nyújt 25

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. cégbíróság neve, cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010.

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010. Üzletszabályzat Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. Felügyelete EN-III/59/2010. 2010.08.01. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű)

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zrt. 7623 Pécs, Megyeri út 59. Cégjegyzékszám: 02-10-060013 ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Általános tájékoztató A Mecsek

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Összeférhetetlenségi Politika Szabályzat száma: 23/2008

Összeférhetetlenségi Politika Szabályzat száma: 23/2008 A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetıje: Mőködési (igazgatósági utasítások, magas szintő) Igazgatóság Igazgatóság elnöke Összeférhetetlenségi Politika Szabályzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a www.bleyer.hu internetcímen (a továbbiakban: Weboldal ) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11)

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Hatályos: 2011. április 1-jétől Nysz.: 14588 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Az Ambiance & Friends Club Card Törzsutas Program Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. május 29-től

Az Ambiance & Friends Club Card Törzsutas Program Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. május 29-től Az Ambiance & Friends Club Card Törzsutas Program Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. május 29-től Jelen dokumentum az Ambiance & Friends Club Card Törzsutas program Általános Szerződési Feltételei

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

T/2921. számú. törvényjavaslat

T/2921. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2921. számú törvényjavaslat a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben