Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/ EN-III/59/2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010."

Átírás

1 Üzletszabályzat Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/ Felügyelete EN-III/59/ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 2 Értelmezı rendelkezések... 2 Üzleti kapcsolat létesítése... 5 Ügyfél-átvilágítás szabályai... 5 Ügyfélminısítés... 7 Elızetes tájékozódás... 8 Elızetes tájékoztatás... 9 Tájékoztatás módja Szerzıdéskötés megtagadása Tanácsadási tevékenység A szerzıdés megkötése Befektetési tanácsadás Vállalati tanácsadás Végrehajtási helyszínek megválasztásának szabályai Költségek Egyéb rendelkezések Titoktartás Felelısségi szabályok Súlyos szerzıdésszegés esetei Vitás ügyek rendezése Szerzıdés megszőntetése Befektetı védelmi szabályok Pénzmosás elleni küzdelem Tevékenységi korlátozások és állomány átruházás Tevékenység korlátozása, felfüggesztése és visszavonása Az állomány átruházás általános szabályai Tevékenység megszőntetése Záró rendelkezések... 21

2 Általános rendelkezések 1. Jelen üzletszabályzat amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (H-1013 Budapest, Krisztina körút 39., levélcím: H-1535 Budapest, 114. Pf.: 777., továbbiakban Felügyelet) az EN-III/M-420/2009 számú, május 26. napján kelt és az EN-III/59/2010. számú, július 21. napján kelt határozatával hagyott jóvá - az ATTICUS INVESTMENTS Befektetési Tanácsadó Zrt. (továbbiakban ATTICUS) és az Ügyfelei között, befektetési szolgáltatási és kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenység keretében létrejött szerzıdések általános feltételeit tartalmazza. 2. Az Üzletszabályzat napjától hatályos és vonatozik az ATTICUS és Ügyfél között a 1. -ban meghatározott szerzıdésekre. 3. Az ATTICUS a Felügyelet fenti határozata alapján a következı tevékenységek végzésére jogosult: (1) Bszt. 5. (1) e) bekezdésében meghatározott befektetési tanácsadás, illetve (2) tıkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggı kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás (Bszt. 5. (2) d), továbbiakban vállalati tanácsadás) Értelmezı rendelkezések 4. Jelen üzletszabályzat értelmezésében: (1) Értékpapírtitok: minden olyan, az egyes Ügyfélrıl az ATTICUS rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve az ATTICUS-nál kötött szerzıdéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik. (2) Hpt.: a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (3) Közeli hozzátartozó: a Polgári törvénykönyv (Ptk) a szerint közeli hozzátartozónak minısül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelıszülı, valamint a testvér. (4) Közszereplı: az a természetes személy, aki saját joga szerint Közszereplınek minısül vagy a következı fontos feladatokat látja el: i) államfı, a kormányfı, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, ii) iii) iv) országgyőlési képviselı, legfelsıbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, számvevıszék elnöke, a számvevıszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja, v) nagykövet, az ügyvivı és a fegyveres szervek hivatásos állományú, fıtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagjai, vagy vi) többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelı testületének tagja. (5) Közeli kapcsolat: a természetes személy a Közszereplıvel Közeli kapcsolatban áll, ha 2. oldal

3 i) a Fontos feladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, vagy ii) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetnek, amelyet a Fontos feladatot ellátó személy javára hoztak létre. (6) Multilaterális kereskedési rendszer (MTF): a Bszt. hetedik részében körülírt rendszer (7) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (8) Szabályozott piac: az Európai Unió tagállamának tızsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következı feltételeknek: i) piacmőködtetı által mőködtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer, ii) iii) iv) megkülönböztetésmentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévı vételi és eladási szándékát, vagy elısegíti ezt oly módon, hogy az szerzıdést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, a székhely szerinti ország hatáskörrel rendelkezı felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik, rendszeres idıszakonként, meghatározott idıben mőködik, v) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben. (9) OTC piac: végrehajtási helyszínek, amelyek nem minısülnek Szabályozott piacnak vagy MTF-nek (10) Tartós adathordozó: : olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését. (11) Tényleges tulajdonos: a Pmt. rendelkezései szerint: i) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékő nemzetközi elıírásokkal összhangban lévı közzétételi követelmények vonatkoznak, ii) iii) iv) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetben - Ptk. 685/B. (2) bekezdésében meghatározottak szerint, azaz 50%-ot meghaladó mértékben - meghatározó befolyással rendelkezik, az a természetes személy, akinek megbízásából valamely Ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá alapítványok esetében az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendı kedvezményezetteket már meghatározták, vagy akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve mőködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy aki tagja az alapítvány kezelı szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 3. oldal

4 (12) Tétv.: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatásokról szóló évi XXV. törvény. (13) Tpt. a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (14) Ügyleti megbízás: az ügyfél és az ATTICUS között befektetési szolgáltatási és kiegészítı tevékenység igénybevételére vonatkozó szerzıdéssel létrejött eseti jogviszony (15) Üzleti kapcsolat: az ügyfél és az ATTICUS között befektetési szolgáltatási és kiegészítı tevékenység igénybevételére vonatkozó írásbeli szerzıdéssel létrejött tartós jogviszony. (16) Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történı megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. (17) Bszt. a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatokról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII törvény (18) Pénzügyi eszközök: a Bszt. 6. -ában meghatározott eszközök: a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthetı vagy pénzben kiegyenlíthetı, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevı felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthetı, ide nem értve a teljesítési határidı lejártát vagy más megszőnési okot, f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthetı, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzıivel rendelkezı, áruhoz kapcsolódó opció, tızsdei és tızsdén kívüli határidıs ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthetı, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, j) az éghajlati, idıjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyezı anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevı felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthetı, ide nem értve azt az esetet, ha a megszőnés oka a nemteljesítés, k) egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzıivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. 4. oldal

5 Üzleti kapcsolat létesítése Ügyfél-átvilágítás szabályai 5. A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényben elıírt ügyfélazonosítási kötelezettségének teljesítése során az ATTICUS az Ügyféllel való üzleti kapcsolta létesítésekor köteles az Ügyfél személyazonosságát vagy cégazonosságát megállapítani, valamint a késıbbi azonosíthatóság érdekében az adatokat nyilvántartásba venni. A Pénzmosás megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (továbbiakban Pmt.) meghatározottak szerint azonosítja ügyfeleit, annak képviselıit, illetve a Pmt.-ben meghatározott személyeket (továbbiakban Ügyfél-átvilágítás). Az ATTICUS ügyfél-átvilágítást elvégzi: a) az üzleti kapcsolat létesítésekor; b) a Pmt ában meghatározottak kivételével a hárommillió-hatszázezer forintot elérı vagy meghaladó összegő ügyleti megbízás teljesítésekor; c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)-b) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor; d) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelıségével kapcsolatban kétség merül fel. 6. Az ATTICUS határozza meg azoknak az okiratoknak a jegyzékét, illetve formai és tartalmi követelményeit, amelyekre az Ügyfél-átvilágítás során az Ügyfél Pmt.-ben, más jogszabályban meghatározott, valamint az ATTICUS és az Ügyfél közötti Üzleti kapcsolathoz szükséges (továbbiakban együttesen Ügyfél adatok) 7. Az Ügyfél kifejezett írásbeli felhatalmazása alapján az ATTICUS saját mérlegelési jogkörében - jogosult a Pmt.-ben meghatározott más szolgáltatók által megadott Ügyfél adatokat befogadni, illetve más szolgáltató részére továbbítani. Az adatok ily módon történı befogadása nem helyettesítheti az ügyfélátvilágítást és az ügyfél-azonosítást, e tevékenységeket az ATTICUS maga látja el. 8. Az ATTICUS az Ügyfél hozzájárulásával az Ügyfél adatokat igazoló okiratok másolatát megırzi, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi elıírások szigorú betartása mellett. 9. Ügyfél-átvilágítás során az ATTICUS a következı adatokat kéri be: (1) Ügyfél adatok, (2) Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat, (3) Külföldi lakcímmel rendelkezı természetes személy esetében arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az Ügyfél közszereplınek minısül-e, ilyen személy Közeli hozzátartozója vagy élettársa, illetve Közeli kapcsolatban áll. 10. Az ATTICUS a következı Ügyfél adatokat rögzíti nyilvántartási rendszerében: (1) természetes személy i) családi és utónevét (születési nevét), ii) iii) iv) lakcímét, állampolgárságát, azonosító okmányának típusát és számát, 5. oldal

6 v) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; vi) vii) születési helyét, idejét, anyja nevét; (2) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet (i) nevét, rövidített nevét, (ii) székhelyének, külföldi székhelyı vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, (iii) cégbírósági nyilvántartásban szereplı jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi (iv) személy esetén a létrejöttérıl (nyilvántartásba vételérıl, bejegyzésérıl) szóló határozat (v) számát vagy nyilvántartási számát. (vi) fıtevékenységét, (vii) képviseletére jogosultak nevét és beosztását, (viii) kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait. 11. Abban az esetben, ha az Azonosítási adatok bármelyikében változás következik be, az Ügyfél köteles arról az ATTICUS-t 5 napon belül értesíteni. 12. Az Ügyfél, a meghatalmazott, az Ügyfél képviselıje átvilágítása során az ATTICUS a természetes személy Ügyfél esetében meghatározott adatokat rögzíti. Az Ügyfél-átvilágítás során bekért adatok valódiságát az ATTICUS a következı okiratok bemutatásával kéri alátámasztani: (1) természetes személy esetén i) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ii) iii) iv) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; (2) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet olyan - 30 napnál nem régebbi okiratot mutat be, amely igazolja, hogy i) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetıleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzıhöz benyújtotta, ii) iii) iv) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, 6. oldal

7 v) hatósághoz vagy bírósághoz történı benyújtását megelızıen a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet társasági szerzıdését (alapító okiratát, alapszabályát). Ebben az esetben a cégbejegyzés, hatósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követı 30 napon belül az Ügyfél köteles okirattal igazolni annak tényét 13. Amennyiben az Ügyfél-átvilágítás során az adatvédelmi tájékoztatást követıen - az Ügyfél hozzájárul, az ATTICUS másolatot készít az Ügyfél-átvilágítás során átadott okiratokról. Ezeket a másolatokat az ATTICUS az adatvédelmi szabályoknak megfelelıen tárolja és tartja nyilván. 14. Az ATTICUS jogosult az Ügyfél Üzleti kapcsolat létesítésére irányuló kérelmét elutasítani a következı esetekben: (1) az Ügyfél nem bocsátja rendelkezésre az Ügyfél adatokat és az azt alátámasztó okiratokat, (2) a rendelkezésre bocsátott okiratok nem felelnek meg a formai vagy tartalmi követelményeknek, (3) az Ügyfél Közszereplınek minısül, ilyen személy Közeli hozzátartozója vagy élettársa vagy vele Közeli kapcsolatban áll, vagy (4) jogszabályi rendelkezés alapján az ATTICUS jogosult vagy köteles elutasítani az Üzleti kapcsolat létesítésére irányuló kérelmet. 15. Az ATTICUS jogosult az Ügyfélnek nyújtott befektetési szolgáltatás teljesítését felfüggeszteni a következı esetekben: (1) az Ügyfél adatokat igazoló okiratok érvényessége lejárt vagy az eredetisége kapcsán kétségek merültek fel, (2) jogszabályi rendelkezés alapján az ATTICUS jogosult vagy köteles felfüggeszteni az Ügyleti megbízás teljesítését. 16. Az ATTICUS kizárja a felelısségét az Üzleti kapcsolat létesítésére irányuló kérelem elutasítása vagy az Ügyleti megbízás végrehajtásának felfüggesztése miatt keletkezett károkért. Ügyfélminısítés 17. Az ATTICUS a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében, a szerzıdéskötést megelızıen a Bszt. 48. és 49. szerint minısíti a leendı szerzıdı felet, és a szerzıdés hatálybalépését követıen - figyelemmel a Bszt. 51. (3) bekezdésében foglaltakra - ügyfélként e minısítésnek megfelelıen kezeli. (továbbiakban: Automatikus minısítés) 18. Ennek keretén belül az Ügyfél a következı kategóriák valamelyikébe kerül besorolásra (továbbiakban Ügyfélminısítési kategória): (1) Lakossági ügyfél, (2) Szakmai ügyfél (Bszt. 48. ) vagy (3) Elfogadható partner (Bszt. 51. ). 19. Az Automatikus minısítést nem kell elvégezni, ha (1) a szerzıdés egy hatályban lévı keretszerzıdés alapján jön létre és a szerzıdés tárgyát képezı ügylet vonatkozásában a minısítésre már sor került, vagy (2) a leendı szerzıdı fél a szerzıdéskötést követıen a szerzıdés tárgyát képezı ügylet vonatkozásában elfogadható partnernek minısül. 20. Az ATTICUS írásban értesíti az ügyfelet (1) Az Ügyfélminısítési kategóriáról, 7. oldal

8 (2) az abban bekövetkezett bármilyen változásról, és (3) arról a tényrıl, hogy kérheti a Bszt. 48. (4) bekezdésében, illetve a Bszt ban foglaltak szerint e minısítés megváltoztatását, és az ilyen kérés esetén az ıt megilletı jogok megváltozásában jelentkezı következményekrıl. 21. Az Ügyfél általánosságban, meghatározott Pénzügyi eszközre vagy ügyletre vonatkozóan írásban kérheti, hogy az ATTICUS által az Automatikus minısítés keretében meghatározott vagy az Ügyfél kérésére megváltoztatott, az ATTICUS által a kérelem idıpontjában nyilvántartott (1) Szakmai ügyfél Besorolását Lakossági ügyfélre, (2) Elfogadható partner Besorolását Szakmai vagy Lakossági ügyfélre, illetve (3) meghatározott feltétek teljesülése esetén a Lakossági Besorolását Szakmai ügyfélre változtassa. 22. Lakossági ügyfél írásban kérheti az érintett pénzügyi eszköz vagy ügylet megjelölésével - a Szakmai ügyféllé történı átsorolását, ha a következık közül legalább két feltételnek meg tud felelni: (1) a kérelem napját megelızı egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékő vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékő ügyletet bonyolított le, (2) pénzügyi eszközökbıl álló portfóliója és betétéinek állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelızı napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót, (3) legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának idıpontját megelızı öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan munkakört illetıleg feladatkört tölt be befektetési vállalkozásnál, árutızsdei szolgáltatónál, hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, biztosítónál, befektetési alapkezelınél, kollektív befektetési társaságnál, kockázati tıkealap-kezelınél, magánnyugdíj pénztárnál, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, elszámolóházi tevékenységet végzı szervezetnél, központi értéktárnál, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél, központi szerzıdı félnél, vagy tızsdénél, amely az ATTICUS és az ügyfél között létrejövı szerzıdésben szereplı pénzügyi eszközzel és befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ismereteket feltételez. 23. Az ATTICUS visszavonja a lakossági ügyfél kérésére megállapított 22. pont szerinti Szakmai ügyfél minısítést, ha (1) az ügyfél erre vonatkozó kérelmét írásban visszavonja, (2) az ügyfél olyan változásról értesíti az ATTICUS t, amely következtében már nem áll fenn a 22. (1)-22. (3) bekezdésben foglalt feltételekbıl legalább kettı, (3) az ATTICUS olyan változásról szerez tudomást, amely következtében szintén nem áll fenn a 22. (1)-22. (3) bekezdésben foglalt feltételekbıl legalább kettı. 24. A Bszt. alapján a Lakossági ügyfél részesül a legnagyobb védelemben, amely különösen az ATTICUS tájékoztatási kötelezettsége tekintetében jelenik meg. Amennyiben a Lakossági ügyfél kéri Szakmai ügyféllé történı átsorolását, akkor az ATTICUS tájékoztatja az ügyfelet a két Besorolás közötti különbségekrıl. Elızetes tájékozódás 25. A befektetési tanácsadási tevékenység megkezdése elıtt az ATTICUS az adott ügylet vagy Pénzügyi eszköz megfelelısége mellett arról is meggyızıdik, hogy az Ügyfél ismeretei és a szerzıdés vagy 8. oldal

9 megbízás tárgyát képezı Pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselı képessége alapján alkalmas-e arra, hogy az ATTICUS számára befektetési tanácsadás keretében meghatározott kockázati szintet képviselı Pénzügyi eszközt vagy ügyletet ajánljon vagy ilyet az Ügyfél portfóliójába felvegyen (továbbiakban Alkalmassági teszt). 26. Az Alkalmassági teszt keretén belül az ATTICUS az Ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot, ennek alátámasztását szolgáló okirat bemutatását vagy más befektetési vállalkozással vagy árutızsdei szolgáltatóval való megállapodásának feltárását kérheti. 27. Az ATTICUS az Alkalmassági teszt keretében kapott adatokat és információkat kizárólag a jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése, különösen a jelen fejezetben meghatározottak érdekében használhatja fel. Az ilyen úton szerzett adatokat és információt az ATTICUS bizalmasan, a személyes adatok védelmére vonatozó szabályok szerint kezeli. Az adatok más célra (például marketing) történı felhasználására csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén van mód. 28. Az ATTICUS az Alkalmassági teszt elkészítésére a befektetési tanácsadási szolgáltatás igénybevételét megelızıen kerül sor. Az Alkalmassági teszt értékelése során alkalmazott metódust az ATTICUS dolgozza ki, a tesztek elbírálása során az ATTICUS önállóan, saját hatáskörében jár el. 29. Az ATTICUS megtagadja a befektetési tanács nyújtását abban az esetben, ha a jelen tesztben meghatározott információkhoz nem jutott hozzá vagy az ATTICUS saját értékelési metódusa alapján az Alkalmassági teszt olyan eredményt ad, ami nem teszi lehetıvé az adott pénzügyi eszköz vagy ügylet portfólióba illesztését vagy arra vonatkozó befektetési tanács nyújtását. Elızetes tájékoztatás 30. Az ATTICUS a befektetési szolgáltatási szolgáltatása keretében legkésıbb az adott szerzıdés megkötését megelızıen tájékoztatja a leendı szerzıdı felet, ha a szerzıdés megkötését követıen lakossági ügyfélnek minısül, valamint a lakossági ügyfelet (1) az ATTICUS teljes cégnevérıl, székhelyérıl és egyéb elérhetıségeirıl, (2) az ügyfél által az ATTICUS-nál való kapcsolattartás során használható nyelvekrıl, (3) az ügyféllel való kapcsolattartás módjáról, eszközérıl, (4) a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének számáról, valamint az ezen engedélyt kiadó felügyeleti hatóság nevérıl és levelezési címérıl, (5) a szerzıdés feltételeirıl, (6) az ügyfél számára végzett, illetıleg nyújtott, a befektetési szolgáltatási tevékenységrıl, annak gyakoriságáról, idızítésérıl és jellegérıl, (7) és a Bszt (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi politikáról. 31. Az ATTICUS köteles a leendı szerzıdı félnek, amely a szerzıdéskötést követıen lakossági ügyfélnek minısül vagy a lakossági ügyfélnek tájékoztatást adni a szerzıdéskötéshez, valamint - egy korábban megkötött és hatályban lévı szerzıdés (a továbbiakban: keretszerzıdés) létrehozatala esetében - az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó költségrıl, díjról, amely az ügyfelet terheli. Ezen tájékoztatási kötelezettség teljesítésének keretében az ATTICUS (1) tájékoztatást ad az ügyfél által a befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatási tevékenysége során, illetve annak létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatosan viselendı minden költségrıl, ideértve bármilyen díjat, jutalékot, hozzájárulást, valamint adót, amelyet a befektetési vállalkozás von le vagy számol el (a továbbiakban: teljes ár), 9. oldal

10 (2) tájékoztatást ad az egyes devizák vagy valuták megnevezésérıl, az alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltás költségeirıl, ha az a) pontban meghatározott teljes árat vagy annak egy részét külföldi valutában vagy devizában kell megfizetni, (3) felhívja a figyelmét arra, hogy a szerzıdésben meghatározott pénzügyi eszközökre vonatkozó ügylet kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem az ATTICUS-n keresztül történik, (4) tájékoztatást ad a fizetésre vagy a teljesítés módjára vonatkozó egyéb szabályokról. 32. Szakmai ügyfél és Elfogadható partner esetében az Általános tájékoztatás az összeférhetetlenségi politikára terjed ki. 33. Abban az esetben, ha a jelen fejezetben meghatározott elızetes tájékoztatás körébe tartozó információk tekintetében változás következik be, akkor az ATTICUS az Ügyfeleket az adott Ügyfélre vonatozó tájékoztatási szabályok szerint értesíti. 34. Az ATTICUS a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél tájékoztatása során, ideértve a befektetési elemzést és a reklámot is világos, egyértelmő, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatást ad, a leendı szerzıdı felet, illetıleg az ügyfelet nem téveszti meg. 35. Az ATTICUS a lakossági ügyfélnek vagy azon leendı szerzıdı félnek szóló tájékoztatásban, aki a szerzıdéskötést követıen lakossági ügyfélnek minısül (1) feltünteti az ATTICUS elnevezését, (2) nem titkol el lényeges információt, nem ad szándékosan félreértelmezhetı információt és lényeges körülményt, tényt vagy adatot nem állít be lényegtelenként, (3) nem hangsúlyozza a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy a pénzügyi eszköz elınyös tulajdonságait, illetıleg jellemzıit anélkül, hogy ezzel egyidejőleg a hátrányos tulajdonságok vagy jellemzık, illetıleg a kockázatok tárgyilagos és pontos bemutatására sor ne kerülne, (4) nem használ a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél számára nyilvánvalóan érthetetlen, értelmezhetetlen kifejezést, nyelvtani szerkezetet, és a tájékoztatás terjedelmét a közölni kívánt tartalommal összhangban határozza meg 36. A fentieket abban az esetben is alkalmazni kell, ha a tájékoztatás - ideértve a befektetési elemzést és a reklámot is - más számára készül, de a lakossági ügyfél vagy azon leendı szerzıdı fél számára, amely a szerzıdéskötést követıen lakossági ügyfélnek minısül, hozzáférhetıvé válik. 37. Ha az ATTICUS által adott tájékoztatás a befektetési vállalkozások, befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítı szolgáltatások vagy pénzügyi eszközök közötti összehasonlítást tartalmaz, (1) az összehasonlítást tárgyilagos, tisztességes és kiegyensúlyozott módon kell közölni, (2) meg kell jelölni az összehasonlításhoz felhasznált adatok és információk forrását, és (3) a tényektıl elkülönített módon be kell mutatni az összehasonlítás során használt feltételezéseket. 38. Ha az ATTICUS által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközbıl képzett index vagy mutató múltbeli hozamára, változására, illetıleg a befektetési szolgáltatási tevékenység múltbeli teljesítményére vonatkozó adatot vagy információt tartalmaz, (1) ez az információ nem lehet a tájékoztatás leghangsúlyosabb eleme, (2) a tájékoztatásnak ki kell térnie az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközbıl képzett index vagy mutató legalább az elmúlt öt naptári évben mért hozamára, változására, illetıleg a befektetési szolgáltatási tevékenység legalább az elmúlt öt naptári évben mért teljesítményére, 10. oldal

11 (3) az ATTICUS-nak pontosan meg kell jelölnie az értékelés alapjául szolgáló referencia-idıszakot, valamint a felhasznált információk és adatok forrását, (4) d) a tájékoztatásban feltőnı módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak, és, hogy a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövıbeni hozamra, változásra, illetıleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni, (5) ha ez az információ olyan más adatokra, illetve információkra épül, amelyek a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél székhelye vagy állandó lakhelye szerinti állam hivatalos valuta- vagy devizanemétıl eltérı valuta- vagy devizanemben kerültek meghatározásra, az ATTICUS világosan megjelöli az adatok és információk valuta- vagy devizanemét és felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az elérhetı eredményt, (6) ha ez az információ díjakkal, jutalékokkal és egyéb költségekkel növelt módon számított adatokra és információkra épül, az ATTICUS-nak be kell mutatnia e díjak, jutalékok és egyéb költségek hatását az eredményre 39. Ha az ATTICUS által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközbıl képzett index vagy mutató jövıbeni hozamára, változására, illetıleg a befektetési szolgáltatási tevékenység jövıbeni teljesítményére vonatkozó információt tartalmaz (1) ez az információ nem alapulhat és nem is utalhat a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközbıl képzett index vagy mutató becsült múltbeli hozamára, változására, illetıleg a befektetési szolgáltatási tevékenység múltbeli teljesítményére, (2) annak olyan ésszerő és tárgyilagos feltételezéseken kell alapulnia, amelyeket tényszerő adatokkal kell alátámasztani, (3) ha ez az információ díjakkal, jutalékokkal és egyéb költségekkel növelt módon számított adatokra és információkra épül, az ATTICUS-nak be kell mutatnia e díjak, jutalékok és egyéb költségek hatását az eredményre, (4) a tájékoztatásban feltőnı módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve információk becslésen alapulnak, valamint hogy ezen elırejelzésbıl nem lehetséges a valós jövıbeni hozamra, változásra, illetıleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. 40. Ha az ATTICUS által adott tájékoztatás adóügyi elszámolásra vagy adóügyi következményre vonatkozó információt tartalmaz, a tájékoztatásban feltőnı módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetı meg, valamint hogy a jövıben változhat. 41. Az ATTICUS által adott tájékoztatás nem tartalmazhatja felügyeleti hatóság nevét olyan összefüggésben vagy szövegkörnyezetben, amelybıl olyan következtetést lehetne levonni, hogy az adott felügyeleti hatóság kifejezetten javasolná vagy elismerné az ATTICUS-t, annak tevékenységét vagy az adott pénzügyi eszközt. 42. Az ATTICUS a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében - a Bszt ban foglaltakra is figyelemmel - tájékoztatja az ügyfelet vagy a leendı szerzıdı felet (1) az ATTICUS-ra vonatkozó alapvetı tudnivalókról, (2) az ATTICUS mőködésének és tevékenységeinek szabályairól, (3) a szerzıdésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközzel kapcsolatos tudnivalókról, (4) a szerzıdésben foglalt ügylettel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyletet érintı nyilvános információkat, valamint az ügylet kockázatát, 11. oldal

12 (5) a végrehajtási helyszínekrıl, (6) a szerzıdéskötéshez és annak teljesítéséhez kapcsolódó költségrıl, díjról, amely az ügyfelet terheli, (7) minden olyan adatról, tudnivalóról, amit az Ügyfél és az ATTICUS között létrejött szerzıdés, vagy jogszabály az ATTICUS számára elıír. 43. A tájékoztatást olyan idıben kell megadni, hogy az ügyfélnek - a helyzet sürgısségére és a válaszintézkedéshez szükséges idıre, valamint a szerzıdés tárgyát képezı ügylet összetettségére tekintettel - kellı ideje álljon rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez. 44. A fentieken túlmenıen az Ügyfelek tájékoztatásának szabályaira a Bszt szakaszaiban, a jelen üzletszabályzatban, illetıleg az ATTICUS Általános Szerzıdési Feltételeiben foglaltak tekintendık irányadónak Tájékoztatás módja 45. Az ATTICUS által nyújtott befektetési szolgáltatási és kiegészítı tevékenységek körében a kapcsolattartás nyelve a magyar. Az ATTICUS és az Ügyfél egyedi megállapodás alapján ettıl eltérhet és más kapcsolattartási nyelvet is meghatározhat. 46. Az ATTICUS a Bszt.-ben, más jogszabályban és jelen üzletszabályzatban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének az ATTICUS és az Ügyfél között, a tájékoztatás módjára vonatkozó megállapodás szerint tesz eleget. A tájékoztatás történhet (1) postai úton, (2) telefaxon, (3) az ATTICUS honlapján, (4) elektronikus levélben ( ), vagy (5) telefonon, vagy (6) élıszóban. Az ATTICUS a közzétételi kötelezettségének a honlapján történı megjelenítés útján tesz eleget. 47. Az Ügyfél kérésére, az Általános szerzıdési feltételekben vagy az Ügyfél és az ATTICUS között létrejött egyedi szerzıdésben meghatározott esetekben az (5) és (6) pontokban meghatározott módon történı tájékoztatás esetén felvétel készülhet. A rögzített felvételt az ATTICUS 6 évig ırzi meg. 48. A Tartós adathordozón történı tájékoztatás esetén az ATTICUS biztosítja, hogy (1) az Ügyfelet elektronikus úton is értesítse az ezen az úton elérhetı információk pontos Internet címérıl vagy az ATTICUS honlapján az érintett információ pontos elérhetıségérıl, (2) a hatályon kívül helyezett hirdetmények, tájékoztatók (ide értve a Díjszabályzatot is) visszamenılegesen is elérhetıek legyenek, valamint (3) a személyes vagy Értékpapír titkot tartalmazó tájékoztatás esetén kizárólag olyan védelemmel ellátott oldalakon jelenjen meg, ahol informatikailag biztosított, hogy csak az Ügyfél fér hozzá az adatokhoz. 12. oldal

13 Szerzıdéskötés megtagadása 49. Az ATTICUS megtagadja a szerzıdéskötést, ha (1) azzal bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg, (2) az jogszabályba vagy a Szabályozott piac, a Szabályozott piacra vonatkozó feltételeknek megfelelı harmadik országbeli tızsde, elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végzı szervezet központi szerzıdı fél vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközne. 50. Az ATTICUS megtagadja a szerzıdéskötést, ha az Ügyfél személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, valamint ha a személyazonosság megállapítása vagy az Ügyfél-átvilágítás más okból kifolyólag sikertelen volt. 51. Az ATTICUS megtagadja a szerzıdéskötést továbbá, ha az alkalmassági teszt elkészítéséhez szükséges információkhoz nem jutott hozzá, vagy az alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetıvé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását, az ügyfél számára. Tanácsadási tevékenység A szerzıdés megkötése 52. Az ATTICUS üzletszabályzata alapján befektetési vagy vállalati tanácsadási szerzıdést (továbbiakban együttesen Tanácsadási szerzıdés) kizárólag írásban lehet megkötni. Vállalati tanácsadási tevékenység alatt a tıkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggı kérdésekkel, továbbá az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást értendı. 53. A szerzıdés megkötését megelızıen Az ATTICUS részletesen tájkoztatja az ügyfelet a Bszt., illetve a hatályoz üzletszabályzatban rögzített, az elızetes tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó információkról. (1) Befektetési tanácsadás esetén a tájékoztatás kitér az ATTICUS befektetési filozófiájának közlésére, mőködési rendjére, felépítésére, és a befektetési tanácsadási tevékenység gyakorlati menetének bemutatására, felvázolására is. (2) Vállalati tanácsadás esetén a tájékoztatás kitér az ATTICUS refenciáinak, illetve az esetleges összeférhetetlenségi szabályok miatt érintett élı vállalati tanácsadási szerzıdések partnereinek listaszerő bemutatására, az adott szerzıdésben foglalat titoktartási klauzula betartása mellett. 54. Az ügyféllel kötött szerzıdés teljesítése során mindenkor az ATTICUS szabályzatainak, a szakma szabályainak megfelelıen és az ügyfél érdekeivel összhangban, kell eljárni. Befektetési tanácsadás 55. A befektetési tanácsadási szerzıdés teljesítése során törekedni kell az egyenlı elbánás elvének teljesülésére. 56. Abban az esetben, ha a tanácsadási szerzıdés a portfólióba helyezendı pénzügyi eszközön, annak típusán, illetve portfólión belüli részesedésén túl a végrehajtási helyszínekre is kiterjed, akkor a végrehajtási helyszínek megválasztásának szabályait kell alkalmazni. 57. Tekintettel a befektetési tanácsadás kapcsán megkövetelt gyors reakcióidıre, a szerzıdés teljesítésének módját szerzıdésben rögzíteni, a szerzıdés teljesítéséhez kapcsolódó kommunikációt pedig dokumentálni kell. 13. oldal

14 58. A megkötött befektetési tanácsadási szerzıdés végrehajtása egymást kiegészítve, az alábbiak szerint történik: (1) írásban, (2) telefonon, (3) útján, (4) élıszóban vagy (5) egyéb elektronikus hírközlı eszközök segítségével. A befektetési tanácsadás nyújtása a feladat jellegébıl adódóan nagyon gyors reakciót követelhet különbözı pénz- és tıkepiaci valamint reálgazdasági eseményekre, így az élıszóban és telefonon keresztül történı tanácsadás kiemelt fontossággal bír, és felülírhatja a korábban írásos formában készült befektetési tanácsokat. Ilyen esetben az ATTICUS az élıszóban vagy telefonon adott tanácsadást hangfelvételen rögzíteni köteles, melynek készítését megelızıen köteles kikérni az Ügyfél hozzájárulását a hangfelvétel elkészítéséhez. Az ügyfél kifejezett hozzájárulásának hiányában a korábban írásos formában készült befektetési tanácsok maradnak érvényben. Jelen Üzletszabályzat elfogadásával az Ügyfél egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vezetékes telefonon adott befektetési tanácsokat és a vezetékes telefonon történt kommunikációt az ATTICUS hangszalagra (tartós adathordozóra) rögzíthesse. Az Ügyfél kifejezett kérése esetén az ATTICUS a kommunikációt hangszalagra rögzíti. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a és számon folytatott kommunikáció esetén van lehetıség a hangrögzítésre, illetıleg ennek kérésére. A rögzített beszélgetéseket az ATTICUS 5 évig köteles megırizni. Vita estén a hangszalag az ATTICUS hivatalos helyiségében visszahallgatható. Csak a perrendtartásban [az évi II. tv.-ben illetve a Választottbíróság eljárási szabályzatában] foglalt ilyen kifejezett lehetıség esetén kérheti az Ügyfél az ATTICUS-tól a hangfelvétel visszahallgatását azt követıen, hogy polgári jogvitát kezdeményezett. A hangrögzítés által felvett beszélgetések a személyhez főzıdı jogok védelme alatt állnak. A felvett beszélgetés visszahallgatása kizárólagosan az erre jogosult munkatárs által dokumentáltan történhet. A hangrögzítı rendszerhez külön jogosultságokat kell kiadni. A tartós adathordozón rögzített hangfelvétel külsı tárolási helyrıl történı kivételezése az ATTICUS elsı számú vezetıjének vagy írásban felhatalmazott helyettesének engedélyével lehetséges. A telefonon adott befektetési tanács esetén az elhangzottak félreértésébıl eredı minden kárt az Ügyfél maga köteles viselni. Az Ügyfél a fentiekhez történı hozzájárulása az ily módon adott megbízási lehetıségek igénybevételével megadottnak tekintendı. Az ATTICUS köteles gondoskodni arról, hogy az ügyféltıl telefonon vagy elektronikus úton érkezı megbízások, illetıleg a már létrejött megbízások módosításainak tartalma a szerzıdés, illetıleg a módosítás írásba foglalásáig, vagy az írásos visszaigazolásig, illetve ennek hiányában a megbízás vagy a megbízás módosításának leadását követı naptári évtıl számított 6 évig megırzésre kerüljenek. Vállalati tanácsadás 59. Az ATTICUS a hatályos jogszabályok alapján, egyedi szerzıdés feltételeinek megfelelıen, megbízási jogviszony keretében látja el a tıkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggı kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást. 60. A vállalati tanácsadás keretében az ATTICUS az ügyfél tıkepiaci, üzleti, gazdasági döntésének megalapozásához szakvéleményt ad, illetve a megvalósítás lehetıségeit és következményeit feltáró részletes tanulmányt készít, valamint elısegíti annak megvalósulását. A vállalati tanácsadás elsısorban a következıkre terjed ki: 14. oldal

15 (1) vállalatok felvásárlásával, összeolvadásával, struktúrálásával, illetve értékesítésével kapcsolatos tanácsadás, tranzakciók szervezıkénti lebonyolítása, (2) tıkefinanszírozással kapcsolatos konstrukciók kidolgozása, illetve (3) befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi innováció, pénzügyi konstrukciók kidolgozása. 61. Az ATTICUS a vállalati tanácsadás keretében a tıkepiaci szokványok, illetve a rendelkezésre álló saját know-how birtokában a professzionális szolgáltatótól elvárható gondossággal jár el. 62. Amennyiben a vállalati tanácsadás keretében kötött szerzıdés kitér arra is, hogy az alkalmazott (javasolt) pénzügyi konstrukció melyik tıkepiacon kerüljön megkötésre, akkor a végrehajtási helyszín megválasztásra vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy az egyszeri díjakon és költségeken felül a konstrukció mőködtetésének, fenntartásának költségeit és egyéb járulékos költségeket is figyelembe kell venni. 63. Az ATTICUS egyedi megállapodások alapján vállalkozik nyilvános és zárt vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történı befolyásszerzés elıkészítésére és megszervezésére. Átfogó tanácsadói szerepet vállal állami-és önkormányzati privatizációs tranzakciók lebonyolításában akár az eladói, akár a vevıi pozícióban levı Ügyfél részére. 64. Az Ügyfél tıkeemelési szándéka esetén, a részvénykibocsátás megfelelı elıkészítése céljából a ATTICUS javaslatokat készít az Ügyfél vállalati szerkezetének célszerő átalakítására, az üzleti tevékenység szabályozási környezetének esetlegesen szükséges módosítására. 65. Az ATTICUS a vállalati tanácsadás során a tıkepiaci szakértıktıl elvárható gondossággal jár el, azonban a megvalósulás eredményességéért felelısséget nem vállal, és nem tehetı felelıssé a várt piaci és üzleti fejlemények elmaradásáért, a gazdasági kockázatokért és az ebbıl az Ügyfelet ért kárért vagy elmaradt haszonért. Vállalti tanácsadás esetén a telefonon történı tanácsadás nem jellemzı. Amennyiben telefonon történı tanácsadásra mégis sor kerülne, úgy arra a jelen Üzletszabályzat 58. -ának a rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. Végrehajtási helyszínek megválasztásának szabályai 66. Amennyiben a tanácsadási tevékenység tartalmazza a végrehajtási helyszín megválasztására vonatkozó útmutatást is, akkor jelen fejezet elıírásait kell alkalmazni. 67. Végrehajtási helyszínnek minısül a Szabályozott piac, Multilaterális kereskedési rendszer (MTF), Rendszeres internalizáló, Árjegyzı, vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet. 68. Az ügyfél számára legkedvezıbb végrehajtási helyszín meghatározásához a következı szempontokat kell figyelembe venni (Általános preferencia): (1) a megbízás tárgyát képezı pénzügyi eszköz árát (nettó ár, amely nem tartalmazza a megbízás teljesítésének költségeit), (2) a megbízás tárgyát képezı pénzügyi eszköz tulajdonságait (ide értve a letéti követelmény összegét is), (3) a megbízás költségét (ide értve az ATTICUS díjazását is, amennyiben az a tranzakció típusától függıen különbözı lehet), (4) a megbízás végrehajtásának idıigényét, (5) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínőségét, (6) a megbízás nagyságrendjét, 15. oldal

16 (7) a megbízás természetét, (8) az ügyfél természetét (ide értve az ügyfélminısítési szabályzat szerinti minısítést, mint (lakossági, szakmai, elfogadható partner), (9) a végrehajtási helyszín egyéb tulajdonságait (ide értve az adott helyszínhez tartozó elszámolás idıigényét, szabályozottságát és költségeit is). 69. A 68. -ban meghatározott Általános preferenciától a következı feltételek mellett lehet eltérni: Költségek (1) Az ügyfél olyan végrehajtási helyszínt határoz meg, amely eltér az Általános preferencia szerint adott helyszíntıl. Ebben az esetben külön fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy az utasítás megakadályozhatja az ATTACUS-t abban, hogy azt az ügyfél számára a legkedvezıbb végrehajtási helyszínt ajánlja. (2) Az ügyfél korlátozta a végreahajtási helyszínek körét vagy kikötötte, hogy csak szabályozott piacot vagy MTF-t tart elfogadhatónak. (3) Az egyes végrehajtási helyszínek alacsonyabb letéti követelményt eredményezhetnek ugyanarra az ügyletre. Ebben az esetben fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy az alacsonyabb letéti követelmény magasabb tıkeáttételt, így magasabb kockázatot takar. (4) A 68. -ban meghatározottak közül a nem számszerősíthetı (kvalitatív) szempontokból eredı hátrányok - az ATTACUS mérlegelése szerint - meghaladják a számszerősíthetı (kvantitatív) elınyöket. 70. Az ATTICUS az általa végzett befektetési szolgáltatási, kiegészítı és egyéb tevékenységek fejében a mindenkor hatályos díjszabályzatában meghatározott jutalékot, díjat, költséget, illetve kamatot (továbbiakban együttesen Költségek) jogosult felszámítani. 71. Az ATTICUS az ügyfél által megfizetendı Költségek tekintetében számlát köteles kiállítani, melyet az Ügyfél az ATTICUS pénztárába történı befizetéssel vagy a bankszámlájára történı átutalással köteles teljesíteni. Az ATTICUS az Ügyfél részére, annak kérése esetén a teljesítéstıl számított 8 napon belül írásban köteles visszaigazolni a teljesítés megtörténtét, kivéve amennyiben a teljesítés megtörténte már a számlából megállapítható. 72. Az ATTICUS az Ügyfél kérésére az Ügyfél teljesítéseirıl számlaegyenleg közlıt köteles írásban megküldeni, illetve amennyiben az Ügyfél a pénzügyi teljesítéssel késedelembe esik, úgy az Ügyfelet fizetési felszólítással a teljesítésre 15 napon belül felszólítja, az Ügyfél számlaegyenlegének megküldésével együtt. 73. Az ATTICUS jogosult késedelmi kamatot felszámítani, amennyiben az Ügyfél díjfizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 74. Lakossági ügyfél jogosult az ATTICUS által felszámított Költségek jogcím szerinti bontását kérni. Egyéb rendelkezések Titoktartás 75. Az ATTICUS és az Ügyfél köteles idıbeli korlátozás nélkül a birtokába jutott Üzleti és Értékpapírtitkot megırizni. Sem az ATTICUS, sem az Ügyfél nem használhatja fel a birtokába jutott Üzleti- vagy 16. oldal

17 Értékpapírtitkot arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon elınyt szerezzen, továbbá, hogy azzal más személy részére hátrányt okozzon. 76. Az Üzleti és Értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége alól kizárólag jogszabály adhat felmentést. 77. Értékpapírtitkot az ATTICUS abban az esetben adhat ki harmadik személynek, ha (1) az ügyfél vagy annak törvényes képviselıje a rá vonatkozó kiszolgáltatható értékpapírtitok körébe tartozó adatokat pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad, (2) az ATTICUS érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi, illetve (3) az Értékpapírtitok kiadását a Tpt., a Bszt., a Pmt vagy más jogszabály írja elı vagy teszi lehetıvé. Az értékpapírok harmadik személynek történı kiadásával egyidejőleg errıl a tényrıl az ATTICUS értesíti az Ügyfelet. 78. Nem minısül az üzleti titok felhasználásának az, ha az érintett személy olyan megoldást, információt vagy egyéb know-how-t ad tovább vagy használ fel, amelynek a titokkal érintett szerzıdés megkötése nélkül is birtokában volt, vagy ehhez más nyilvános forrásból is hozzáférhetett. Felelısségi szabályok 79. Amennyiben az ATTICUS a befektetési szolgáltatási tevékenység végrehajtása során közremőködı partnert vesz igénybe (ide értve a letétkezelıket is), valamely tevékenységét kiszervezi vagy ügynököt alkalmaz, akkor annak tevékenységéért úgy felel, mintha az érintett tevékenységet maga látta volna el. 80. Az ATTICUS a szerzıdések teljesítéséért való felelısségét nem korlátozza és nem zárja ki, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket, továbbá az ügyfél súlyos szerzıdésszegését, amelyet felszólítás ellenére sem rendezett. 81. Az ATTICUS kizárja a felelısségét (1) az Ügyfél által választott kommunikációs csatorna hibáiból származó kárért, ugyancsak nem felel az ATTICUS azért a kárért, amely abból származik, hogy az Ügyfél külsı szolgáltatók, harmadik személyek által biztosított adatokat vagy információkat használ fel, (2) az Üzleti kapcsolat létesítésére irányuló kérelem elutasítása végrehajtásának felfüggesztése miatt keletkezett károkért, (3) a szerzıdés megkötésére vonatkozó kérelem jelen üzletszabályzatban meghatározott, vagy jogszabály alapján történı megtagadásából eredı károlkért, továbbá (4) az olyan károkért, amelyek erıhatalom, külföldi, vagy belföldi hatósági illetve bírósági rendelkezés, tızsdei szabályzat vagy rendelkezés, szükséges hatósági illetve bírósági regisztráció, vagy annak késedelmes megadása folytán következnek be. 82. Az ATTICUS nem vállal felelısséget továbbá az olyan okból adódó hibaért, késedelemért vagy a jelen szerzıdésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséért, amely körülményre igazolható módon nincs ráhatása, különösen az adatcsere vagy kommunikációs problémákból, az internetes vagy telefonos szolgáltató mőködésébıl, illetve a vis majornak minısülı körülményekbıl eredı károkért. 83. Az ATTICUS nem zárhatja ki a felelısséget abban az esetben, ha a kár bekövezte az ATTICUS-nak felróható okból történt vagy tevékenysége nem felelt meg a befektetési szolgáltatótól elvárható tevékenységgel szemben támasztott követelményeknek. 17. oldal

18 Súlyos szerzıdésszegés esetei 84. Az ATTICUS és az Ügyfél közötti létrejött szerzıdések tekintetében meghatározásra kerülnek a súlyos szerzıdésszegés esetei. Súlyos szerzıdésszegés esetén a sértett fél jogosult a felek között létrejött szerzıdéseket azonnali hatállyal felmondani. 85. Súlyos szerzıdésszegésnek minısül az ATTICUS részérıl befektetési tanácsadás és vállalati tanácsadás esetén egyaránt: (1) a tanácsadási szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget, illetve (2) a tanácsadási során tudomására jutott információkkal visszaél, azokat saját hasznára próbálja fordítani. 86. Súlyos szerzıdésszegésnek minısül az Ügyfél részérıl befektetési tanácsadás és vállalati tanácsadás esetén egyaránt: (1) megtagadja az Ügyfél-átvilágítás során kért adatok és az azokat alátámasztó okiratok átadását, (2) az Azonosítási adataiban bekövetkezı változásokról nem tájékoztatja írásban az ATTICUS-t 5 napon belül, illetve (3) tartozásait felszólítás ellenére sem rendezi. 87. A súlyos szerzıdésszegésre az Ügyfél vagy az ATTICUS a súlyos szerzıdésszegés tudomására jutásától számított 15 napon belül hivatkozhat. Vitás ügyek rendezése 88. A Lakossági ügyfelek által tett panaszok gyors és transzparens kivizsgálása céljából az ATTICUS belsı szabályzatában meghatározta a panaszok kivizsgálásának részletes szabályait, amelyek biztosítják a következı alapelvek teljesülését: (1) Egyenlı elbánás elve: minden ügyfél egyenlı elbánásban részesüljön; (2) Transzparencia: a bejelentések a megfelelı szervezeti egységhez, szabályozott és dokumentált keretek között kerüljenek kivizsgálásra; (3) Elfogulatlanság: a panasz kivizsgálásakor törekedni kell a pártatlanságra, a vizsgálat során az érintett ATTICUS alkalmazottakat csak a körülmények felderítése mértékéig lehet bevonni Az ATTICUS az ügyfél panaszok bejelentését írásban, telefonon, elektronikus úton és élı szóban is fogadja. A panaszok kivizsgálása érdekében az ATTICUS a bejelentéseket - az ATTICUS belsı ellenırének címezve a következı úton várja: Levelezési cím: ATTICUS Investments Zrt Budapest, Pauler u em. A fenti cím egyben a panaszügyintézés helye is. Elektronikus levelezési cím: Telefonszám: Telefaxszám: Az ATTICUS célja minden esetben az Ügyfelek panaszainak békés úton történı rendezése. Ugyanakkor az ATTICUS tájékoztatja Ügyfeleit, hogy panaszával a Felügyelethez közvetlenül is fordulhat. A Felügyelet elérhetısége: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Központi levélcím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777 Központi telefon: (36-1) oldal

19 Központi fax: (36-1) A jelen fejezetben meghatározottakon túl az Ügyfél a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezése szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkezı bírósághoz is fordulhat jogorvoslatért. Az ATTICUS és az Ügyfél között a befektetési szolgáltatási és kiegészítı tevékenység keretében létrejött szerzıdések tekintetében a magyar jog az irányadó. Szerzıdés módosítása, megszőnése, elszámolás 91. Az Ügyfél és az ATTICUS között létrejött befektetési tanácsadási szerzıdés a feltételek írásba foglalásának napján lép hatályba és az adott szerzıdésben meghatározott idıtartamra szól. A szerzıdés megszüntetésének feltételeit az egyedi szerzıdések tartalmazzák. Az egyedi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában a szerzıdés megszőnésének esetei a következık: 1. közös megegyezés, 2. rendes és rendkívüli felmondás, 3. Ügyfél halála, cselekvıképtelenné válása, illetve jogutód nélkül megszőnése, 4. az ATTICUS jogutód nélkül megszőnik, 5. teljesítés, 6. határozott idı letelte, 7. ha a teljesítés vis maior miatt lehetetlenné válik. Közös megegyezéssel a felek írásban bármikor megszőntethetik a szerzıdést. Mindkét fél írásban megszőntetheti a szerzıdést rendes felmondással. Az egyedi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában az Ügyfél bármikor határidı nélkül írásban jogosult a szerzıdés felmondására, de ez esetben is köteles helytállni azokért a kötelezettségekért, amelyeket az ATTICUS már a szerzıdés alapján javára elvállalt. Az ATTICIUS az Ügyfél súlyos szerzıdésszegésére vonatkozó eseteket kivéve, továbbá akkor, ha jelen Üzletszabályzat vagy szerzıdés másként nem rendelkezik, 30 napos határidıvel jogosult a szerzıdéseket írásbeli nyilatkozattal felmondani. Az Ügyfél, valamint az ATTICUS felmondási jogára vonatkozó egyéb szabályokat az egyes szerzıdések rögzítik. Az ATTICUS jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal írásban felmondani az Ügyfél súlyos szerzıdésszegése esetén (rendkívüli felmondás). Az Ügyfél súlyos szerzıdésszegésének minısül különösen, de nem kizárólagosan, ha az Ügyfél fizetési kötelezettségeit ismételt írásbeli felszólítás ellenére, az ott megjelölt határidın belül sem teljesíti; a jelen Üzletszabályzatban nevesített esetek; valamint az egyedi szerzıdésben nevesített esetek. A felmondás mellett a tartozások behajtása érdekében az ATTICUS jogosult peres eljárást kezdeményezni. Az Ügyfél súlyos szerzıdésszegésének minısül, ha a közte és az ATTICUS között megkötött egyedi-, vagy keretszerzıdésben foglaltakat neki felróható módon megsérti, (ideértve, de nem korlátozva az alábbi magatartásokra): - ismételt írásbeli felszólításra sem teljesíti a szerzıdésben vállalt adatszolgáltatási vagy tájékoztatási kötelezettségét, - az ATTICUS-szal kapcsolatban tudomására jutott bizalmas vagy értékpapírtitoknak minısülı információt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza; 19. oldal

20 továbbá a jelen Üzletszabályzatban, vagy az eseti szerzıdésben súlyos szerzıdésszegésként nevesített esetek. Azonnali hatályú (Rendkívüli) felmondásnak van helye az 85. és 86. pontban meghatározott súlyos szerzıdésszegés esetén. A Felek a közöttük létrejövı egyedi szerzıdésekben a súlyos szerzıdésszegés egyéb eseteit is meghatározhatják. A közöttük létrejött szerzıdést az Ügyfél és az ATTICUS közös megegyezéssel módosíthatja. A módosítást a felek kötelesek írásba foglalni. Az egyedi szerzıdés egyoldalú módosítására nincs lehetıség, az ATTICUS jogosult ugyanakkor a jelen Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani. A szerzıdések módosítása ugyanazon szabályok szerint történhet, amelyek a szerzıdések létrehozatalánál érvényesültek. 92. A szerzıdés megszőnése esetén az Ügyfél és az ATTICUS 5 napon belül kötelesek egymással elszámolni. Az ATTICUS és az Ügyfél közötti elszámolás részletes szabályait az eseti szerzıdés tartalmazza. A szerzıdés megszőnése setén az ATTICUS köteles az Ügyféltıl elszámolási kötelezettséggel átvett dokumentumokat az Ügyfél számára visszaszolgáltatni, és a megbízás állásáról az Ügyfelet köteles tájékoztatni. Az Ügyfél pedig köteles az ATTICUS felé fennálló fizetési kötelezettségét az ATTICUS által kiállított számlában rögzítettek szerint teljesíteni. Ha az Ügyfélnek elszámoláskor az ATTICUS-szal szemben bármely a közöttük lévı jogviszonyból eredıen hátraléka, tartozása mutatkozik az ATTICUS jogosult arra, hogy a követelés erejéig az Ügyféllel szemben beszámítson, visszatartson. Befektetı védelmi szabályok 93. A Tpt. szabályozza az Ügyfél követelés védelmét arra az esetre, ha a befektetési szolgáltató fizetésképtelenné válna. A hazai hatályos jogszabályok alapján a befektetési szolgáltatóknál befagyott Ügyfél-követeléseket a Befektetı Védelmi Alap (továbbiakban Alap) biztosítja. 94. Tekintettel arra, hogy az ATTICUS nem kezeli az ügyfelek pénzügyi eszközeit, hanem kizárólag befektetési tanácsadási tevékenységet végez, a befektetı-védelem ilyen módjára esetében nincs szükség. Pénzmosás elleni küzdelem 95. Az ATTICUS befektetési szolgáltatási tevékenységét úgy folytatja, hogy az megfeleljen a Pmt. elıírásainak. Ennek keretében többek között: (1) teljes egészében elvégzi az Ügyfél-átvilágítást, (2) nyilatkoztatja az Ügyfelet a tényleges tulajdonosról, (3) nyilatkoztatja az Ügyfelet kiemelt közszereplıi státuszáról, (4) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentést teszt, illetve (5) felfüggeszti az Ügyféllel az üzleti kapcsolatot,, amennyiben azt jogszabály elıírja. 96. Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén az ATTICUS bejelentést tesz a pénzügyi információs egységként mőködı hatóság számára, ugyanakkor az ATTICUS a bejelentés és adatszolgáltatás teljesítésérıl, annak tartalmáról, az ügyleti megbízás nincs teljesítésének felfüggesztésérıl, a bejelentı személyérıl, valamint arról, hogy az Ügyféllel szemben indult-e büntetıeljárás, az Ügyfélnek, illetve harmadik személynek, szervezetnek a bejelentı és a pénzügyi információs egységként mőködı hatóság tájékoztatást nem adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentı személye titokban maradjon (Felfedés tilalma). 20. oldal

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2012. 04. 16. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 165. 3.emelet Cégjegyzékszám: 01-10-045641

Részletesebben

Ügyfél minısítési szabályzat

Ügyfél minısítési szabályzat A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetıje: Ügyviteli utasítás Strategon igazgatósága Igazgatóság elnöke Ügyfél minısítési szabályzat Szabályzat száma: 30/2008 Verziószáma:

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. január 1-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt.

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt. STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzat Kiadta: Hatálybalépés: Budapest, 2010. április 22. STATUS Capital ZRt. 2010. május xxxx.-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról (egységes szerkezetben a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA A HÁROMMILLIÓ-HATSZÁZEZER FORINTOT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ KÉSZPÉNZFIZETÉS ELFOGADÁSÁRA JOGOSULT ÁRUKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZOLGÁLTATÓK MINTASZABÁLYZATA (hatálya arra a szolgáltatóra

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Hatályos 2015. december 3. Tartalomjegyzék 3 1. Az Üzleti Feltételek hatálya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT Kiadta:. Kelt: Jóváhagyta: Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Összeférhetetlenségi Politika Szabályzat száma: 23/2008

Összeférhetetlenségi Politika Szabályzat száma: 23/2008 A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetıje: Mőködési (igazgatósági utasítások, magas szintő) Igazgatóság Igazgatóság elnöke Összeférhetetlenségi Politika Szabályzat

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelőbizottságának 81/2012. (XI.21.) sz.

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Hatályos: 2013. október 1. I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük A Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Net- Portal Kft. vagy Szolgáltató ) az elıfizetık személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elıírásokkal összhangban

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-4 8 F ı v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0 1-1 0-0 4 1 0 4 2 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés napja: 2016. április 4. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") Hatályos: 2016. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt.

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt. A SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt. SZABÁLYZAT Kiadás: 4 A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Oldal: 29 Hatályos: 2007. március 21. Módosítás: 2016. január 08. Hivatkozás: 2007.

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA

IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA Ezt az oldalt az Üzletkötô tölti ki! Számlaszám: IBAN szám (nemzetközi számlaszám): Termékkód: LTP ajánlatszám: Amely

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Teljes Cégnév: Cégjegyzékszám:... Adószám:.... Bankszámlaszám:.. -....-.......

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2016. január 08. SZABÁLYZAT Kiadás: 2016. január 08. Hatályos:

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. -ának (4) bekezdése alapján

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez A pénztártag a tagsági jogviszonyát bármikor megszüntetheti más pénztárba történő átlépéssel. A tagsági viszony átlépéssel

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd.

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A Szabályzat

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat

AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllôi út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06/40-204-204 Honlap: www.aegon.hu A Besurranás biztosítás jelen

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére 1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT a a TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6 CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2010.10.25. 1 Tartalomjegyzék I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben