IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA"

Átírás

1 IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA Ezt az oldalt az Üzletkötô tölti ki! Számlaszám: IBAN szám (nemzetközi számlaszám): Termékkód: LTP ajánlatszám: Amely létrejött egyrészrôl az FHB Bank Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllôi út 48., cégjegyzékszám: ), illetve annak képviseletében eljáró továbbiakban: Bank másrészrôl: (1) Elônév, családi és utónév: Születéskori név 1 : Születési ideje, helye: Anyja neve: Állampolgárság: magyar egyéb: Állandó lakcím: Levelezési cím amennyiben az állandó lakcímtôl eltér, illetve külföldi lakcímmel rendelkezô esetén magyarországi tartózkodási helye 2 : Azonosító okmány típusa: Személyi igazolvány és lakcímkártya Kártyás vezetôi engedély és lakcímkártya Személyazonosító igazolvány (régi típusú) Útlevél és lakcímkártya (magyar állampolgár esetén) Egyéb: Azonosító okmány száma: Lakcímkártya száma: Egyéb azonosító okmány száma: (1) (2) Adóazonosító jel: Mobiltelefon: 06- Vezetékes telefon: cím: Számlanyitás célja (csak devizakülföldi magánszemély esetében töltendô ki): Mo-i vállalkozással rendelkezik Mo-i munkavállaló Rendszeres üzleti út Mo-n Családi kötelék, rokonság Kis határ menti településen lakik Tanulmányok végzése Mo-n - a továbbiakban Számlatulajdonos között az alábbi feltételek mellett. 1 Elôzô név/ leánykori név 2 Külföldi lakcímmel rendelkezô esetén kitöltendô és csatolandó a Nyilatkozat kiemelt közszereplôi státuszról c. nyomtatvány is. FND_111214_ACC Bank példánya 1/4

2 IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA Ezt az oldalt az Üzletkötô tölti ki! Számlaszám: IBAN szám (nemzetközi számlaszám): Termékkód: LTP ajánlatszám: Amely létrejött egyrészrôl az FHB Bank Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllôi út 48., cégjegyzékszám: ), illetve annak képviseletében eljáró továbbiakban: Bank másrészrôl: (1) Elônév, családi és utónév: Születéskori név 1 : Születési ideje, helye: Anyja neve: Állampolgárság: magyar egyéb: Állandó lakcím: Levelezési cím amennyiben az állandó lakcímtôl eltér, illetve külföldi lakcímmel rendelkezô esetén magyarországi tartózkodási helye 2 : Azonosító okmány típusa: Személyi igazolvány és lakcímkártya Kártyás vezetôi engedély és lakcímkártya Személyazonosító igazolvány (régi típusú) Útlevél és lakcímkártya (magyar állampolgár esetén) Egyéb: Azonosító okmány száma: Lakcímkártya száma: Egyéb azonosító okmány száma: (1) (2) Adóazonosító jel: Mobiltelefon: 06- Vezetékes telefon: cím: Számlanyitás célja (csak devizakülföldi magánszemély esetében töltendô ki): Mo-i vállalkozással rendelkezik Mo-i munkavállaló Rendszeres üzleti út Mo-n Családi kötelék, rokonság Kis határ menti településen lakik Tanulmányok végzése Mo-n - a továbbiakban Számlatulajdonos között az alábbi feltételek mellett. 1 Elôzô név/ leánykori név 2 Külföldi lakcímmel rendelkezô esetén kitöltendô és csatolandó a Nyilatkozat kiemelt közszereplôi státuszról c. nyomtatvány is. FND_111214_ACC Ügyfél példánya 1/4

3 I. Bankszámlavezetés A Bank a Számlatulajdonos megbízása alapján megnyitja és vezeti az alábbi Bankszámlát és a megnyitott Bankszámlához az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: FHB- Fundamenta Otthon+ Bankszámla Számlatulajdonos részére FHB TeleBank szolgáltatással Számlatulajdonos részére FHB szolgáltatással Kivonatküldés módja: X FHB felületrôl Bankfióknál visszatartva Postán, levelezési címre Bankkártya Számlatulajdonos jelen szerzôdés aláírásával az alábbi típusú Bankkártyát igényli: X Maestro MasterCardStandard MasterCard Gold Bankkártya-kézbesítés módja: X Postán, levelezési címre Bankfióki átvételre Bankkártyán feltüntetni kívánt név 3 : SMS szolgáltatás Számlatulajdonos a jelen szerzôdés aláírásával SMS szolgáltatást igényel alábbiakban az alábbiakban megjelölt módon: SMS TranzakcióFigyelô: valamennyi Ft feletti terhelési és jóváírási tranzakcióról SMS KártyaFigyelô: jelen szerzôdésben igényelt bankkártyával végrehajtott valamennyi tranzakcióról II. Elektronikus szolgáltatások Az itt nevesített elektronikus szolgáltatások a Hpt. szerinti készpénz-helyettesítô fizetési eszközök - kivéve NetBróker szolgáltatás - melyek a I. pontban nevesített Bankszámlák fölött biztosítanak távolról való hozzáférési lehetôséget 1. FHB TeleBank szolgáltatás Számlatulajdonos, kérem, hogy a jelen Bankszámlaszerzôdés keretében igényelt FHB TeleBank szolgáltatás használatához szükséges azonosító kódot borítékok(ka)t részem re, a levelezési címemre postai úton küldje meg. A bankszámlára és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 1. A Bank közli, hogy jelen Szerzôdés kapcsán a Számlatulajdonos által a szolgáltatásra vonatkozó szerzôdéskötési igénye körében közölt ezáltal a Bank tudomására hozott valamennyi adat kezelésének célja a szerzôdés teljesítése, illetve a Számlatulajdonos teljes körû és szerzôdésszerû kiszolgálása. Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával hozzájárul adatainak a Szerzôdésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. A Bank a jelen Szerzôdés szerinti pénzforgalmi és kapcsolódó szolgáltatások tekintetében az adatokat kezeli, és az eljáró Közvetítô részére, valamint a nevesített szolgáltatások teljesítésében közremûködô, illetve az adatok feldolgozásában résztvevô, Pénzügyi Üzletági Üzletszabályzatában / Általános Szerzôdési Feltételeiben és honlapján nevesített szervezetek részére továbbítja, illetve a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén marketing célból, illetve a felhatalmazásban tételesen megjelölt egyéb célból - kezeli, és a felhatalmazásban megnevezett egyéb szervezetek részére továbbítja. A Bank adatkezelése körében Számlatulajdonos felhatalmazás nélkül is - kötelezô jogszabályi rendelkezések alapján, az ott meghatározott szervek részére (így pl.: az OBA, KHR, a PSZÁF, MNB), a jogszabályban meghatározott esetekben adatszolgáltatásra köteles. A Bank a részére átadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban mindenkor meghatározott határidôig kezeli és ôrzi (mely például jelenleg számviteli bizonylatnak minôsülô adatok, és ezeket tartalmazó okmányok tekintetében 8 év, a pénzmosás megelôzésrôl szóló jogszabály alapján a személyes és pénzforgalmi szolgáltatások tekintetében a szerzôdés megszûnését követô 8 év.) Számlatulajdonost jogorvoslati lehetôsége körében megilleti a Bank felé történô panasz benyújtása, az adatvédelmi hatósághoz fordulás illetve perindítás lehetôsége. Egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben és a személyes adatkezelésre vonatkozóan további rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokban foglaltak az irányadók. 2. Az FHB Csoport alábbi tagjai: FHB Jelzálogbank Nyrt., FHB Bank Zrt., és az FHB Csoport egyéb tagja 4, illetôleg az Allianz Csoport alábbi tagjai: Allianz Hungária Zrt., Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, Allianz Hungária Egészségpénztár és az Allianz Csoport egyéb tagja 5 Hozzájárulás adattovábbításhoz valamennyien mint jogosultak (a továbbiakban együtt: Jogosultak) részére, mint ügyfél (a továbbiakban: Számlatulajdonos) a jelen pontban megadott tájékoztatás alapján az alábbi önkéntes és kifejezett nyilatkozatokat teszem: Hozzájárulás adattovábbításhoz Felhatalmazom a Jogosultakat, hogy a rám vonatkozó, bank-, értékpapír-, biztosítási-, pénztár titoknak, üzleti titoknak, valamint személyes adatnak (a továbbiakban együtt: Adatok) minôsülô információkat és/vagy adatokat (az egészségi állapotra vonatkozó adatok kivételével) adatkezelés ideértve az adatkezelések összekapcsolását is és nyilvántartás céljára, az Allianz Csoport valamint az FHB Csoport tagjai részére továbbá Jogosultak szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, az Allianz Csoport illetôleg FHB Csoport tagjaival szerzôdéses viszonyban lévô és titoktartási kötelezettség alatt álló ügynökei, illetve egyéb megbízottjai, képviselôi részére továbbítsák, és felmentem Jogosultakat, hogy a titoktartási kötelezettségüket ebben a körben fenntartsák. Adatok köre: személynév, születési hely/idô, anyja neve, telefonszám, elektronikus és postai levelezési cím, a Jogosultak bármelyikével fennálló szerzôdés(ek) szolgáltatójának neve, a szerzôdés típusa és megkötésének idôpontja, szerzôdéses összeg, fizetési kötelezettség gyakorisága, mértéke, és teljesítésének módja Automatizált egyedi döntés: Felhatalmazom a Jogosultakat az Adataimmal való automatizált adatfeldolgozással történô értékelésre, és az automatizált egyedi döntés útján történô ajánlatok elkészítésére. Adatkezelési cél: Felhatalmazom a Jogosultakat arra, hogy egymás részére az Adatokat átadják abból a célból, hogy a többi Jogosult azokat nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza a hatékony ügyfélkiszolgálási, kockázatkezelési, statisztikai, elemzési, piackutatási, közvetlen üzletszerzési és marketingcélokra, valamint szerzôdésem keze lése, karbantartása, elszámolás, új/további szerzôdés értékesítése céljából, a szerzôdéses vagy szerzôdésen kívüli kötelezettségek és jogosultságok igazolására. A hozzájárulásom kiterjed idôrôl idôre hirdetési célokból levélben (direct mail), telefonon, vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül történô értesítésre az Allianz Csoport, valamint az FHB Csoport termékeirôl. Magánszemély marketing célú küldeményekhez való hozzájárulás Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt cégek közül a velem szerzôdéses kapcsolatban álló szolgáltató(k) információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson/juttassanak el közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen postai úton, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékû más egyéni kommunikációs eszköz útján. Tájékoztatást kaptam az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetôségeimrôl, így arról, hogy a Jogosultak címére illetve hivatalos honlapjukon szereplô elektronikus levél ( ) címére küldött, a nyilatkozat tevôjének egyértelmû azonosítását lehetôvé tévô bejelentéssel bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen vissza vonhatom a közvetlen üzletszerzési célú hirdetés küldésére vonatkozó hozzájárulásomat. Tájékoztatást kaptam arról, hogy írásbeli kérésemre a Jogosultak minden, a személyemre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közölnek velem a hatályos jogszabályoknak megfelelôen. A Jogosultak személyes adataimat a jogok és kötelezettségek érvényesíthetôségének elévülését követô 5 évig, illetôleg a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidôig tartják nyilván és kezelik. 3 Max. 24 karakter 4 Ebbe a körbe tartozik az FHB Életjáradék Zrt., az FHB Ingatlan Zrt., és az FHB Ingatlanlízing Zrt. 5 Ebbe a körben tartozik az Allianz Alapkezelô Zrt., az Allianz Direct Kft. valamint a felsorolt Allianz Csoport tagok hatályos üzletszabályzataiban megnevezett, esetlegesen változó Allianz Csoport tag lista, a Jogosultaknak a szerzôdésközvetítésben nem közremûködô más ügynökei (üzletkötôi). FND_111214_ACC Bank példánya 2/4

4 I. Bankszámlavezetés A Bank a Számlatulajdonos megbízása alapján megnyitja és vezeti az alábbi Bankszámlát és a megnyitott Bankszámlához az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: FHB- Fundamenta Otthon+ Bankszámla Számlatulajdonos részére FHB TeleBank szolgáltatással Számlatulajdonos részére FHB szolgáltatással Kivonatküldés módja: X FHB felületrôl Bankfióknál visszatartva Postán, levelezési címre Bankkártya Számlatulajdonos jelen szerzôdés aláírásával az alábbi típusú Bankkártyát igényli: X Maestro MasterCardStandard MasterCard Gold Bankkártya-kézbesítés módja: X Postán, levelezési címre Bankfióki átvételre Bankkártyán feltüntetni kívánt név 3 : SMS szolgáltatás Számlatulajdonos a jelen szerzôdés aláírásával SMS szolgáltatást igényel alábbiakban az alábbiakban megjelölt módon: SMS TranzakcióFigyelô: valamennyi Ft feletti terhelési és jóváírási tranzakcióról SMS KártyaFigyelô: jelen szerzôdésben igényelt bankkártyával végrehajtott valamennyi tranzakcióról II. Elektronikus szolgáltatások Az itt nevesített elektronikus szolgáltatások a Hpt. szerinti készpénz-helyettesítô fizetési eszközök - kivéve NetBróker szolgáltatás - melyek a I. pontban nevesített Bankszámlák fölött biztosítanak távolról való hozzáférési lehetôséget 1. FHB TeleBank szolgáltatás Számlatulajdonos, kérem, hogy a jelen Bankszámlaszerzôdés keretében igényelt FHB TeleBank szolgáltatás használatához szükséges azonosító kódot borítékok(ka)t részem re, a levelezési címemre postai úton küldje meg. A bankszámlára és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 1. A Bank közli, hogy jelen Szerzôdés kapcsán a Számlatulajdonos által a szolgáltatásra vonatkozó szerzôdéskötési igénye körében közölt ezáltal a Bank tudomására hozott valamennyi adat kezelésének célja a szerzôdés teljesítése, illetve a Számlatulajdonos teljes körû és szerzôdésszerû kiszolgálása. Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával hozzájárul adatainak a Szerzôdésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. A Bank a jelen Szerzôdés szerinti pénzforgalmi és kapcsolódó szolgáltatások tekintetében az adatokat kezeli, és az eljáró Közvetítô részére, valamint a nevesített szolgáltatások teljesítésében közremûködô, illetve az adatok feldolgozásában résztvevô, Pénzügyi Üzletági Üzletszabályzatában / Általános Szerzôdési Feltételeiben és honlapján nevesített szervezetek részére továbbítja, illetve a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén marketing célból, illetve a felhatalmazásban tételesen megjelölt egyéb célból - kezeli, és a felhatalmazásban megnevezett egyéb szervezetek részére továbbítja. A Bank adatkezelése körében Számlatulajdonos felhatalmazás nélkül is - kötelezô jogszabályi rendelkezések alapján, az ott meghatározott szervek részére (így pl.: az OBA, KHR, a PSZÁF, MNB), a jogszabályban meghatározott esetekben adatszolgáltatásra köteles. A Bank a részére átadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban mindenkor meghatározott határidôig kezeli és ôrzi (mely például jelenleg számviteli bizonylatnak minôsülô adatok, és ezeket tartalmazó okmányok tekintetében 8 év, a pénzmosás megelôzésrôl szóló jogszabály alapján a személyes és pénzforgalmi szolgáltatások tekintetében a szerzôdés megszûnését követô 8 év.) Számlatulajdonost jogorvoslati lehetôsége körében megilleti a Bank felé történô panasz benyújtása, az adatvédelmi hatósághoz fordulás illetve perindítás lehetôsége. Egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben és a személyes adatkezelésre vonatkozóan további rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokban foglaltak az irányadók. 2. Az FHB Csoport alábbi tagjai: FHB Jelzálogbank Nyrt., FHB Bank Zrt., és az FHB Csoport egyéb tagja 4, illetôleg az Allianz Csoport alábbi tagjai: Allianz Hungária Zrt., Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, Allianz Hungária Egészségpénztár és az Allianz Csoport egyéb tagja 5 Hozzájárulás adattovábbításhoz valamennyien mint jogosultak (a továbbiakban együtt: Jogosultak) részére, mint ügyfél (a továbbiakban: Számlatulajdonos) a jelen pontban megadott tájékoztatás alapján az alábbi önkéntes és kifejezett nyilatkozatokat teszem: Hozzájárulás adattovábbításhoz Felhatalmazom a Jogosultakat, hogy a rám vonatkozó, bank-, értékpapír-, biztosítási-, pénztár titoknak, üzleti titoknak, valamint személyes adatnak (a továbbiakban együtt: Adatok) minôsülô információkat és/vagy adatokat (az egészségi állapotra vonatkozó adatok kivételével) adatkezelés ideértve az adatkezelések összekapcsolását is és nyilvántartás céljára, az Allianz Csoport valamint az FHB Csoport tagjai részére továbbá Jogosultak szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, az Allianz Csoport illetôleg FHB Csoport tagjaival szerzôdéses viszonyban lévô és titoktartási kötelezettség alatt álló ügynökei, illetve egyéb megbízottjai, képviselôi részére továbbítsák, és felmentem Jogosultakat, hogy a titoktartási kötelezettségüket ebben a körben fenntartsák. Adatok köre: személynév, születési hely/idô, anyja neve, telefonszám, elektronikus és postai levelezési cím, a Jogosultak bármelyikével fennálló szerzôdés(ek) szolgáltatójának neve, a szerzôdés típusa és megkötésének idôpontja, szerzôdéses összeg, fizetési kötelezettség gyakorisága, mértéke, és teljesítésének módja Automatizált egyedi döntés: Felhatalmazom a Jogosultakat az Adataimmal való automatizált adatfeldolgozással történô értékelésre, és az automatizált egyedi döntés útján történô ajánlatok elkészítésére. Adatkezelési cél: Felhatalmazom a Jogosultakat arra, hogy egymás részére az Adatokat átadják abból a célból, hogy a többi Jogosult azokat nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza a hatékony ügyfélkiszolgálási, kockázatkezelési, statisztikai, elemzési, piackutatási, közvetlen üzletszerzési és marketingcélokra, valamint szerzôdésem keze lése, karbantartása, elszámolás, új/további szerzôdés értékesítése céljából, a szerzôdéses vagy szerzôdésen kívüli kötelezettségek és jogosultságok igazolására. A hozzájárulásom kiterjed idôrôl idôre hirdetési célokból levélben (direct mail), telefonon, vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül történô értesítésre az Allianz Csoport, valamint az FHB Csoport termékeirôl. Magánszemély marketing célú küldeményekhez való hozzájárulás Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt cégek közül a velem szerzôdéses kapcsolatban álló szolgáltató(k) információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson/juttassanak el közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen postai úton, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékû más egyéni kommunikációs eszköz útján. Tájékoztatást kaptam az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetôségeimrôl, így arról, hogy a Jogosultak címére illetve hivatalos honlapjukon szereplô elektronikus levél ( ) címére küldött, a nyilatkozat tevôjének egyértelmû azonosítását lehetôvé tévô bejelentéssel bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen vissza vonhatom a közvetlen üzletszerzési célú hirdetés küldésére vonatkozó hozzájárulásomat. Tájékoztatást kaptam arról, hogy írásbeli kérésemre a Jogosultak minden, a személyemre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közölnek velem a hatályos jogszabályoknak megfelelôen. A Jogosultak személyes adataimat a jogok és kötelezettségek érvényesíthetôségének elévülését követô 5 évig, illetôleg a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidôig tartják nyilván és kezelik. 3 Max. 24 karakter 4 Ebbe a körbe tartozik az FHB Életjáradék Zrt., az FHB Ingatlan Zrt., és az FHB Ingatlanlízing Zrt. 5 Ebbe a körben tartozik az Allianz Alapkezelô Zrt., az Allianz Direct Kft. valamint a felsorolt Allianz Csoport tagok hatályos üzletszabályzataiban megnevezett, esetlegesen változó Allianz Csoport tag lista, a Jogosultaknak a szerzôdésközvetítésben nem közremûködô más ügynökei (üzletkötôi). FND_111214_ACC Ügyfél példánya 2/4

5 A jelen nyilatkozatban tett felhatalmazásom feltételévé teszem, hogy a Jogosultak a tudomásukra jutott rám vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan, titokként kezelik a jelen Nyilatkozatban felsorolt, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján azokat megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszik hozzáférhetôvé. 3. Kijelentem, hogy a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 100. (1) bekezdés l) pontjában meghatározott, alábbi személye(k) egy háztartásban élô közeli hozzátartozója vagyok, és tudomásul veszem, hogy ennek okán az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott védelem az FHB Bank Zrt. nél (Bank) elhelyezett betéteimre nem terjed ki: 6 A Hpt (1) bekezdés l) pontjában meghatározott személyek: az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Igazgatósági Elnöke, az FHB Bank Zrt. Igazgatósági Tagja, az FHB Bank Zrt. Felügyelô Bizottság Elnöke, az FHB Bank Zrt. választott Könyvvizsgálója, az FHB Bank Zrt. egyéb Vezetô állású személye, az FHB Bank Zrt. Ügyvezetôje, továbbá a Bankban legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkezô személy. Kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatom megtételét követô, bárminemû változást köteles vagyok a Bank részére a vonatkozó Üzletszabályzatban foglaltak alapján öt munkanapon belül bejelenteni. A késedelmes bejelentés, a valótlan, vagy helytelen adatközlés miatt felmerült károkért a Bank nem vállal felelôsséget. 4. Nyilatkozom, hogy személyes okmányaimról történô másolati felvétel készítéséhez hozzájárulok. Számlatulajdonos igen X nem Aláírásommal igazolom, hogy a kitöltött nyomtatványo(ko)n szereplô személyi adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az FHB Bank Zrt-nek jogában áll az azonosító okmányok valódiságát és azok tartalmát a Girinfo rendszerben ellenôrizni.kötelezettséget vállalok arra, hogy azonosító adataimban bekövetkezett bármely változásról a Bankot 5 (Öt) munkanapon belül értesítem. 5. Felek rögzítik, hogy jelen Szerzôdés egyes szolgáltatásokra vonatkozó részei az ott megjelölt ÁSZF-el, a vonatkozó Hirdetménnyel és a Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzattal együtt a pénzforgalomról szóló évi LXXXV.tv. szerinti Keretszerzôdésnek minôsülnek. Számlatulajdonos kijelenti, és jelen Szerzôdés aláírásával elismeri, hogy a Bank a Szerzôdés, a vonatkozó ÁSZF, és Hirdetmények, valamint a Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat útján a bankszámlavezetéssel és kapcsoló szolgáltatásokkal kapcsolatos, pénzforgalmi törvény szerint elvárt módon, az elôzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a vonatkozó ÁSZF és Hirdetmény a jelen Szerzôdés adott szolgáltatásra vonatkozó részének elválaszthatatlan részét képezi, csakis azokkal együttesen érvényes és értelmezhetô, Számlatulajdonos egyúttal jelen Szerzôdés aláírásával azok rendelkezéseit elfogadja és kijelenti, hogy elôírásaikat magára nézve kötelezônek ismeri el. Kijelenti továbbá, hogy e pontban hivatkozott valamennyi dokumentumnak a szerzôdéskötés idôpontjában hatályos példányát jelen Szerzôdés megkötésekor megismerte, ennek tényét jelen Szerzôdés aláírásával igazolja, és tudomásul veszi, hogy jelen jogviszony fennállása alatt a Bank, kérésére azokat tartós adathordozón rendelkezésére bocsátja, illetve azok mindenkor elérhetôek a Bank honlapján ( és bankfiókjaiban. Számlatulajdonos jelen igénylôlap aláírásával egyidejûleg e pontban hivatkozott valamennyi dokumentumot kéri Számlatulajdonos a jelen igénylôlapon megadott címre megküldeni papír formátumban részére átadni 6. Tudomással bírok arról, hogy az általam aláírt bármely dokumentum, nyomtatvány Közvetítô általi átvétele nem jelenti Bank tudomásszerzését és pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettségvállalását. Igénylésem elbírálásának kezdô idôpontja a teljes, hiánytalan szolgáltatás igénylô lap Bank általi átvételének idôpontja. Kijelentem, hogy a Közvetítô által közvetített, az általam igényelt termékre vonatkozó tájékoztatást, és a Közvetítô a Hpt. 219/A. -ában illetôleg 219/C. -ában foglalt, tájékoztatási kötelezettségének velem szemben eleget tett. Tudomásul veszem, hogy Közvetítô az FHB Bank Zrt. megbízottja, aki tevékenysége során többes ügynökként, a Bank megbízásából jár el. A Közvetítô tevékenysége során a téves tanácsadással, az iratok és nyilatkozatok késedelmes továbbításával esetlegesen okozott kárért a Partner cég áll helyt. A Közvetítô tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ellenôrzi. A Partnercég szerepel a PSZÁF független többes közvetítôket tartalmazó nyilvántartásában, amely megtekinthetô a oldalon a piaci szereplôk nyilvántartásában, ahol bárki jogosult a nyilvántartást ellenôrizni. Közvetítô értékesítési jogosultságával kapcsolatban tájékoztatást kaphatok 06 40/ telefonszámon vagy írásban a részére címzett levélben. Közvetítô jogosult a Bank azon termékeinek leírását, Hirdetményeit, tájékoztató nyomtatványait az érdeklôdô Ügyfelek részére átadni, és termékigénylô dokumentációkat a Bankhoz történô továbbítás céljából az Ügyfelektôl átvenni, amely termékek értékesítésére érvényes értékesítôi jogosultsággal rendelkezik. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Közvetítô a Bank nevében kötelezettséget nem vállalhat, és a termék igénylésével összefüggésben a Bank nevében semmilyen díj átvételét nem kezdeményezheti. A Közvetítô pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítôi díjat kizárólag a Banktól fogadhat el és e tevékenységéért más személytôl díjazásra nem jogosult. Tudomással bírok arról, hogy az adatok kezelése az CXII. törvény (Hpt.) 51. (1) bekezdés a.) pontja és a Ptk. 75. (3) bekezdés szerinti, illetôleg természetes személy esetén az adatvédelemrôl szóló 2011.évi CXII. tv. szerinti, jelen okirat aláírásával adott, önkéntes hozzájárulásomon alapul és a Bank a Hpt. 54. (1) bekezdés q) pontja alapján jogosult a Közvetítô részére a Közvetítô által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzôdés teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatásra. Felhatalmazom a Bankot, hogy jelen Szerzôdés szerinti kérelmemmel kapcsolatos hiánypótlási, okirat beszerzési igényét közvetlenül a Közvetítônek juttassa el. Tudomásul veszem, hogy jelen igénylésem szerinti dokumentáció Közvetítô általi átvétele nem jelenti egyúttal a termék/szolgáltatás igénylés Bank általi befogadását is. 7. Kijelentem, hogy a készpénz-helyettesítô fizetôeszközzel kapcsolatos visszaélések okán a KHR-ben nem szerepelek. Hozzájárulok, hogy adataimra vonatkozóan a Bank e Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) lekérdezést végezzen, és az azt kezelô pénzügyi vállalkozás a Bank részére tájékoztatást adjon. Kijelentem, hogy jelen Szerzôdés megkötését megelôzôen a Bank a KHR-be kerülés eseteirôl és feltételeirôl a vonatkozó jogszabályban elvárt tájékoztatást megadta, melyre vonatkozóan a Tájékoztatás a KHR-rôl, az átadás eseteirôl, és átadható adatok körérôl címû írásos tájékoztatást e Szerzôdés megkötésével egyidejûleg átvettem, mely tényt jelen szerzôdés aláírásával igazolok. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Szerzôdésben tett felhatalmazásai és nyilatkozatai kapcsán a szükséges tájékoztatást megkapta, és kijelenti továbbá, hogy azokat önkéntesen tette. Bankszámlavezetés 1. A Bank a Számlatulajdonos részére megnyitott Bankszámlát a jelen Szerzôdés elválaszthatatlan mellékletét és részét képezô mindenkor hatályos Lakossági és pénzforgalmi bankszámlákról szóló Általános Szerzôdési Feltételekben (továbbiakban Bankszámla ÁSZF) meghatározottak, valamint a Bank szolgáltatásainak ellenértékérôl, illetve a fenti Bankszámlára vonatkozó egyéb feltételekrôl szóló lakossági Hirdetményben foglaltak szerint és az ott meghatározott díjak, jutalékok, költségek (a továbbiakban együttesen: Díj) mellett vezeti, a bankszámláján tartott pénzeszközeit kezeli és nyilvántartja, megbízás alapján betétlekötést eszközöl, illetve a bankszámla terhére szabályszerûen benyújtott pénzforgalmi megbízásokat teljesít. 2. A Szerzôdéssel megnyitott bankszámlán levô követelés beleértve a látra szóló és a lekötött betétek összegét is -, összevontan, a Banknál elhelyezett egyéb betétek összegével, az 1996.évi CXII. tv a rendelkezései és korlátai szerint, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított. Elektronikus szolgáltatások 1. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen Szerzôdésben foglalt Elektronikus szolgáltatások részletes szabályai, igénybe vételük módja és feltételei az FHB Elektronikus szolgáltatásainak Általános Szerzôdési Feltételeiben (továbbiakban Elektronikus ÁSZF), a szolgáltatásra vonatkozó kamatok, díjak, jutalékok, költségek a vonatkozó Hirdetményben találhatók. FHB szolgáltatásra vonatkozóan további részletes szabályokat tartalmaz az FHB felhasználói kézikönyv, mely mind a Bank honlapján ( mind bankfiókjaiban részletesen megismerhetô. Bankkártya 1. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen Szerzôdésben foglalt Bankkártya szolgáltatások részletes szabályai, igénybe vételük módja és feltételei a Lakossági és vállalati Bankkártyák Általános Szerzôdési Feltételeiben (továbbiakban Bankkártya ÁSZF), a szolgáltatásra vonatkozó kamatok, díjak, jutalékok, költségek a vonatkozó Hirdetményben találhatók. 2. Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával tudomásul veszi, hogy ha kérésére a Bank az elkészült bankkártyát és a hozzá tartozó PIN-kódot postai kézbesítés útján küldi ki részére, az ezzel járó, esetleges kockázatokat vállalja. Tudomásul veszi továbbá, hogy a kézhez vett bankkártya és PIN-kód használatához a bankkártya aktiválása szükséges, amely történhet a Bank TeleBank rendszerén keresztül a nap bármely idôszakában ( ) vagy az elsô helyes PIN-kód megadásával, ATM-nél lebonyolított készpénzfelvételi tranzakció alkalmával. 3. Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot arra, hogy a bankkártya szolgáltatás igénybevétele érdekében az ATM-eket üzemeltetô pénzügyi szolgáltatók és a szolgáltatás nyújtását lehetôvé tevô szervek részére átadja a bankkártya használathoz szükséges kártya-, és egyenleg információkat. Általános rendelkezések 1. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy igénylése jelen bekezdés 2. pontjában foglaltak figyelembevétele mellett a Bank által kiállított és cégszerûen aláírt Visszaigazoló Nyilatkozattal együtt minôsül érvényes Szerzôdésnek a megjelölt szolgáltatásokra is kiterjedôen. A Szerzôdés a Visszaigazoló Nyilatkozat tartalmának megfelelôen, annak Bank által történô aláírása napján lép hatályba és határozatlan idôre szól. Amennyiben az igényelt szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzôdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF), a Hirdetmények, vagy a Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat módosítása az igénylés benyújtását követôen került kifüggesztésre, úgy azokat a Bank a Visszaigazoló Nyilatkozattal együtt - postai úton levelezési címre, illetve amennyiben a Számlatulajdonos jelen okiraton akként nyilatkozott a Számlatulajdonos részére, az általa megjelölt címre megküldi. Amennyiben Bank a Számlatulajdonos bármely szolgáltatásra vonatkozó igénylését elutasítja, az elutasítás indokát csak annyiban köteles közölni, amennyiben az nem sérti az üzleti titokhoz fûzôdô érdekeit. 6 A Polgári Törvénykönyvrôl szóló évi IV. törvény (Ptk.) 685. b) pontja alapján közeli hozzátartozónak minôsül a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelôszülô, valamint a testvér. Betétnek minôsül a lakossági bankszámla egyenlege (takarékbetét), illetve a Ptk. szerinti betét. FND_111214_ACC Bank példánya 3/4

6 A jelen nyilatkozatban tett felhatalmazásom feltételévé teszem, hogy a Jogosultak a tudomásukra jutott rám vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan, titokként kezelik a jelen Nyilatkozatban felsorolt, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján azokat megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszik hozzáférhetôvé. 3. Kijelentem, hogy a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 100. (1) bekezdés l) pontjában meghatározott, alábbi személye(k) egy háztartásban élô közeli hozzátartozója vagyok, és tudomásul veszem, hogy ennek okán az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott védelem az FHB Bank Zrt. nél (Bank) elhelyezett betéteimre nem terjed ki: 6 A Hpt (1) bekezdés l) pontjában meghatározott személyek: az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Igazgatósági Elnöke, az FHB Bank Zrt. Igazgatósági Tagja, az FHB Bank Zrt. Felügyelô Bizottság Elnöke, az FHB Bank Zrt. választott Könyvvizsgálója, az FHB Bank Zrt. egyéb Vezetô állású személye, az FHB Bank Zrt. Ügyvezetôje, továbbá a Bankban legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkezô személy. Kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatom megtételét követô, bárminemû változást köteles vagyok a Bank részére a vonatkozó Üzletszabályzatban foglaltak alapján öt munkanapon belül bejelenteni. A késedelmes bejelentés, a valótlan, vagy helytelen adatközlés miatt felmerült károkért a Bank nem vállal felelôsséget. 4. Nyilatkozom, hogy személyes okmányaimról történô másolati felvétel készítéséhez hozzájárulok. Számlatulajdonos igen X nem Aláírásommal igazolom, hogy a kitöltött nyomtatványo(ko)n szereplô személyi adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az FHB Bank Zrt-nek jogában áll az azonosító okmányok valódiságát és azok tartalmát a Girinfo rendszerben ellenôrizni.kötelezettséget vállalok arra, hogy azonosító adataimban bekövetkezett bármely változásról a Bankot 5 (Öt) munkanapon belül értesítem. 5. Felek rögzítik, hogy jelen Szerzôdés egyes szolgáltatásokra vonatkozó részei az ott megjelölt ÁSZF-el, a vonatkozó Hirdetménnyel és a Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzattal együtt a pénzforgalomról szóló évi LXXXV.tv. szerinti Keretszerzôdésnek minôsülnek. Számlatulajdonos kijelenti, és jelen Szerzôdés aláírásával elismeri, hogy a Bank a Szerzôdés, a vonatkozó ÁSZF, és Hirdetmények, valamint a Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat útján a bankszámlavezetéssel és kapcsoló szolgáltatásokkal kapcsolatos, pénzforgalmi törvény szerint elvárt módon, az elôzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a vonatkozó ÁSZF és Hirdetmény a jelen Szerzôdés adott szolgáltatásra vonatkozó részének elválaszthatatlan részét képezi, csakis azokkal együttesen érvényes és értelmezhetô, Számlatulajdonos egyúttal jelen Szerzôdés aláírásával azok rendelkezéseit elfogadja és kijelenti, hogy elôírásaikat magára nézve kötelezônek ismeri el. Kijelenti továbbá, hogy e pontban hivatkozott valamennyi dokumentumnak a szerzôdéskötés idôpontjában hatályos példányát jelen Szerzôdés megkötésekor megismerte, ennek tényét jelen Szerzôdés aláírásával igazolja, és tudomásul veszi, hogy jelen jogviszony fennállása alatt a Bank, kérésére azokat tartós adathordozón rendelkezésére bocsátja, illetve azok mindenkor elérhetôek a Bank honlapján ( és bankfiókjaiban. Számlatulajdonos jelen igénylôlap aláírásával egyidejûleg e pontban hivatkozott valamennyi dokumentumot kéri Számlatulajdonos a jelen igénylôlapon megadott címre megküldeni papír formátumban részére átadni 6. Tudomással bírok arról, hogy az általam aláírt bármely dokumentum, nyomtatvány Közvetítô általi átvétele nem jelenti Bank tudomásszerzését és pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettségvállalását. Igénylésem elbírálásának kezdô idôpontja a teljes, hiánytalan szolgáltatás igénylô lap Bank általi átvételének idôpontja. Kijelentem, hogy a Közvetítô által közvetített, az általam igényelt termékre vonatkozó tájékoztatást, és a Közvetítô a Hpt. 219/A. -ában illetôleg 219/C. -ában foglalt, tájékoztatási kötelezettségének velem szemben eleget tett. Tudomásul veszem, hogy Közvetítô az FHB Bank Zrt. megbízottja, aki tevékenysége során többes ügynökként, a Bank megbízásából jár el. A Közvetítô tevékenysége során a téves tanácsadással, az iratok és nyilatkozatok késedelmes továbbításával esetlegesen okozott kárért a Partner cég áll helyt. A Közvetítô tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ellenôrzi. A Partnercég szerepel a PSZÁF független többes közvetítôket tartalmazó nyilvántartásában, amely megtekinthetô a oldalon a piaci szereplôk nyilvántartásában, ahol bárki jogosult a nyilvántartást ellenôrizni. Közvetítô értékesítési jogosultságával kapcsolatban tájékoztatást kaphatok 06 40/ telefonszámon vagy írásban a részére címzett levélben. Közvetítô jogosult a Bank azon termékeinek leírását, Hirdetményeit, tájékoztató nyomtatványait az érdeklôdô Ügyfelek részére átadni, és termékigénylô dokumentációkat a Bankhoz történô továbbítás céljából az Ügyfelektôl átvenni, amely termékek értékesítésére érvényes értékesítôi jogosultsággal rendelkezik. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Közvetítô a Bank nevében kötelezettséget nem vállalhat, és a termék igénylésével összefüggésben a Bank nevében semmilyen díj átvételét nem kezdeményezheti. A Közvetítô pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítôi díjat kizárólag a Banktól fogadhat el és e tevékenységéért más személytôl díjazásra nem jogosult. Tudomással bírok arról, hogy az adatok kezelése az CXII. törvény (Hpt.) 51. (1) bekezdés a.) pontja és a Ptk. 75. (3) bekezdés szerinti, illetôleg természetes személy esetén az adatvédelemrôl szóló 2011.évi CXII. tv. szerinti, jelen okirat aláírásával adott, önkéntes hozzájárulásomon alapul és a Bank a Hpt. 54. (1) bekezdés q) pontja alapján jogosult a Közvetítô részére a Közvetítô által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzôdés teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatásra. Felhatalmazom a Bankot, hogy jelen Szerzôdés szerinti kérelmemmel kapcsolatos hiánypótlási, okirat beszerzési igényét közvetlenül a Közvetítônek juttassa el. Tudomásul veszem, hogy jelen igénylésem szerinti dokumentáció Közvetítô általi átvétele nem jelenti egyúttal a termék/szolgáltatás igénylés Bank általi befogadását is. 7. Kijelentem, hogy a készpénz-helyettesítô fizetôeszközzel kapcsolatos visszaélések okán a KHR-ben nem szerepelek. Hozzájárulok, hogy adataimra vonatkozóan a Bank e Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) lekérdezést végezzen, és az azt kezelô pénzügyi vállalkozás a Bank részére tájékoztatást adjon. Kijelentem, hogy jelen Szerzôdés megkötését megelôzôen a Bank a KHR-be kerülés eseteirôl és feltételeirôl a vonatkozó jogszabályban elvárt tájékoztatást megadta, melyre vonatkozóan a Tájékoztatás a KHR-rôl, az átadás eseteirôl, és átadható adatok körérôl címû írásos tájékoztatást e Szerzôdés megkötésével egyidejûleg átvettem, mely tényt jelen szerzôdés aláírásával igazolok. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Szerzôdésben tett felhatalmazásai és nyilatkozatai kapcsán a szükséges tájékoztatást megkapta, és kijelenti továbbá, hogy azokat önkéntesen tette. Bankszámlavezetés 1. A Bank a Számlatulajdonos részére megnyitott Bankszámlát a jelen Szerzôdés elválaszthatatlan mellékletét és részét képezô mindenkor hatályos Lakossági és pénzforgalmi bankszámlákról szóló Általános Szerzôdési Feltételekben (továbbiakban Bankszámla ÁSZF) meghatározottak, valamint a Bank szolgáltatásainak ellenértékérôl, illetve a fenti Bankszámlára vonatkozó egyéb feltételekrôl szóló lakossági Hirdetményben foglaltak szerint és az ott meghatározott díjak, jutalékok, költségek (a továbbiakban együttesen: Díj) mellett vezeti, a bankszámláján tartott pénzeszközeit kezeli és nyilvántartja, megbízás alapján betétlekötést eszközöl, illetve a bankszámla terhére szabályszerûen benyújtott pénzforgalmi megbízásokat teljesít. 2. A Szerzôdéssel megnyitott bankszámlán levô követelés beleértve a látra szóló és a lekötött betétek összegét is -, összevontan, a Banknál elhelyezett egyéb betétek összegével, az 1996.évi CXII. tv a rendelkezései és korlátai szerint, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított. Elektronikus szolgáltatások 1. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen Szerzôdésben foglalt Elektronikus szolgáltatások részletes szabályai, igénybe vételük módja és feltételei az FHB Elektronikus szolgáltatásainak Általános Szerzôdési Feltételeiben (továbbiakban Elektronikus ÁSZF), a szolgáltatásra vonatkozó kamatok, díjak, jutalékok, költségek a vonatkozó Hirdetményben találhatók. FHB szolgáltatásra vonatkozóan további részletes szabályokat tartalmaz az FHB felhasználói kézikönyv, mely mind a Bank honlapján ( mind bankfiókjaiban részletesen megismerhetô. Bankkártya 1. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen Szerzôdésben foglalt Bankkártya szolgáltatások részletes szabályai, igénybe vételük módja és feltételei a Lakossági és vállalati Bankkártyák Általános Szerzôdési Feltételeiben (továbbiakban Bankkártya ÁSZF), a szolgáltatásra vonatkozó kamatok, díjak, jutalékok, költségek a vonatkozó Hirdetményben találhatók. 2. Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával tudomásul veszi, hogy ha kérésére a Bank az elkészült bankkártyát és a hozzá tartozó PIN-kódot postai kézbesítés útján küldi ki részére, az ezzel járó, esetleges kockázatokat vállalja. Tudomásul veszi továbbá, hogy a kézhez vett bankkártya és PIN-kód használatához a bankkártya aktiválása szükséges, amely történhet a Bank TeleBank rendszerén keresztül a nap bármely idôszakában ( ) vagy az elsô helyes PIN-kód megadásával, ATM-nél lebonyolított készpénzfelvételi tranzakció alkalmával. 3. Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot arra, hogy a bankkártya szolgáltatás igénybevétele érdekében az ATM-eket üzemeltetô pénzügyi szolgáltatók és a szolgáltatás nyújtását lehetôvé tevô szervek részére átadja a bankkártya használathoz szükséges kártya-, és egyenleg információkat. Általános rendelkezések 1. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy igénylése jelen bekezdés 2. pontjában foglaltak figyelembevétele mellett a Bank által kiállított és cégszerûen aláírt Visszaigazoló Nyilatkozattal együtt minôsül érvényes Szerzôdésnek a megjelölt szolgáltatásokra is kiterjedôen. A Szerzôdés a Visszaigazoló Nyilatkozat tartalmának megfelelôen, annak Bank által történô aláírása napján lép hatályba és határozatlan idôre szól. Amennyiben az igényelt szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzôdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF), a Hirdetmények, vagy a Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat módosítása az igénylés benyújtását követôen került kifüggesztésre, úgy azokat a Bank a Visszaigazoló Nyilatkozattal együtt - postai úton levelezési címre, illetve amennyiben a Számlatulajdonos jelen okiraton akként nyilatkozott a Számlatulajdonos részére, az általa megjelölt címre megküldi. Amennyiben Bank a Számlatulajdonos bármely szolgáltatásra vonatkozó igénylését elutasítja, az elutasítás indokát csak annyiban köteles közölni, amennyiben az nem sérti az üzleti titokhoz fûzôdô érdekeit. 6 A Polgári Törvénykönyvrôl szóló évi IV. törvény (Ptk.) 685. b) pontja alapján közeli hozzátartozónak minôsül a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelôszülô, valamint a testvér. Betétnek minôsül a lakossági bankszámla egyenlege (takarékbetét), illetve a Ptk. szerinti betét. FND_111214_ACC Ügyfél példánya 3/4

7 2. Mindazon szolgáltatások tekintetében, amelyeket Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával egyidejûleg nem kíván igénybe venni és azt írásban ekként jelölte, az azokra vonatkozó szerzôdési részek nem lépnek hatályba jelen Szerzôdés hatálybalépésével egyidejûleg. 3. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan a vonatkozó ÁSZF szerint Kedvezményezettet/ Rendelkezôt/ Felhasználót jelölhet. 4. Számlatulajdonos kijelenti, hogy Elektronikus szolgáltatás illetve Bankkártya igénylése esetén a Bankkártya vonatkozásában is jelen Szerzôdés megkötését megelôzôen külön és kifejezett tájékoztatást kapott azok kockázatairól és biztonságos használatuk szabályairól, különös tekintettel a bankkártya és a PIN-kód gondos ôrzésének valamint a bankkártya illetéktelen személyek által történô használatának veszélyeirôl, az FHB és FHB TeleBank kockázatairól és biztonságos használatának szabályairól, különös tekintettel a Felhasználói azonosító és a belépéshez szükséges Kezdeti jelszó, valamint Jelszó gondos ôrzésének kötelezettségérôl, valamint az FHB illetéktelen személyek által történô használatának veszélyeirôl, az FHB SMS Szolgáltatás kockázatairól és biztonságos használatának szabályairól, különös tekintettel az üzenetküldési csatorna biztonsági kockázataira. Számlatulajdonos ezen kockázatok mérlegelését követôen teszi szerzôdéses nyilatkozatait. 5. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bankszámlavezetéséért, valamint a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéért Díjfizetési kötelezettsége van, és kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékes Díjak megfizetéséhez Bankszámláján esedékességkor megfelelô fedezetet biztosít. Tudomásul veszi, hogy a Díjak késedelmes megfizetése esetén a Bank késedelmi kamatot, késedelmi díjat jogosult felszámítani, illetve a Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával adott rendelkezése alapján a Bankot megilleti az a jog, hogy esedékes követeléseivel az esetleges késedelem esetére felszámítható késedelmi kamattal egyetemben Számlatulajdonos jelen Szerzôdés alapjául szolgáló Bankszámláját, illetve amennyiben e Bankszámla nem nyújt fedezetet, úgy bármely, a Banknál vezetett bankszámláját megterhelje. A Bank az egyes Díjak és kamatok fajtáiról, felszámításuk módjáról, mértékérôl és esedékességérôl az adott szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ben és Hirdetményben, tájékoztatja a Számlatulajdonost. Számlatulajdonos elismeri, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a jelen Szerzôdés alapján adott fizetési megbízásait megelôzôen az aktuális Díjak mértékérôl a bankfiókokban kifüggesztett, illetve a Bank honlapján, vagy a FHB szolgáltatáson keresztül elérhetô hatályos Hirdetményben tájékozódhat. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Díjak tekintetében nincs hivatkozási alapja atekintetben, hogy azok összegét nem ismerte, így tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyes fizetési megbízásai elôtt nem tájékozódik azok Díjairól, ezen mulasztás a terhére esik. 6. Számlatulajdonos elfogadja, hogy a Bank a vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott feltételek bekövetkezte esetén jogosult a Keretszerzôdés, illetve annak részét képezô ÁSZF, Hirdetmények egyoldalú módosítására, melyrôl Számlatulajdonost a módosítás hatálybalépését megelôzôen, a vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott idôben és módon értesíti. 7. Számlatulajdonos a pénzforgalom biztonsága érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a jelen Bankszámlát érintô esetleges tévedéseit (téves jóváírás/terhelés), Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával adott hozzájárulása alapján, helyesbítse. Számlatulajdonos kijelenti, hogy ezen helyesbítések tekintetében a Bank nyilatkozatát annak szükségességérôl, és összegérôl, elfogadja. 8. Számlatulajdonos az FHB szolgáltatás, a Bankkártya szolgáltatás igénybevétele kapcsán a jelen Szerzôdés aláírásakor hatályos Hirdetmények szerinti banki alaplimiteket (FHB szolgáltatás esetén Napi limit 7, Tranzakciós limit 8, Bankkártya szolgáltatás esetén ATM és POS limit 9, ATM és POS tranzakció darabszám) elfogadja. A beállított alaplimiteket a Számlatulajdonos a Bank bármely fiókjában, vagy az FHB TeleBankon keresztül bármikor megváltoztathatja, a módosítás az írásbeli kérelem beérkezését követô második banki munkanap 0:00 órától, TeleBankon keresztül annak közlését követôen azonnal hatályosul. 9. Amennyiben a Számlatulajdonos a banki alaplimiteket a jogviszony fennállása alatt nem változtatja meg, tehát nem kér egyedi limitbeállítást, és a Bank az alaplimiteket megváltoztatja, úgy a Számlatulajdonos által használható limit mérték a módosítás hatálybalépésétôl, a jelen Szerzôdés külön módosítása nélkül is de jelen bekezdés 6. pont szerinti értesítés mellett a Hirdetmény szerinti banki alaplimitre változik, melyet Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával kimondottan tudomásul vesz. 10. A Bank a jelen Szerzôdés fennállása alatt amennyiben azt indokoltnak tartja, vagy amennyiben arra törvény kötelezi jelen Szerzôdésben meghatározott adatokon túl, illetve a megbízásokkal kapcsolatban jogosult további információ bekérésére, melyre jelen Szerzôdés aláírásával Számlatulajdonos kötelezettséget vállal. 11. Felek megállapodnak abban, hogy Számlatulajdonos a Bankszámlavezetési szolgáltatást a Szerzôdés hatálybalépés napjától, az Elektronikus szolgáltatásokat legkésôbb a hatálybalépést követô 2. banki munkanaptól, a Bankkártya szolgáltatást a bankkártya aktiválását követôen veheti igénybe. 12. Számlatulajdonos kijelenti, hogy az egyes pontokban, a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jelölésére a Szerzôdés általa történt aláírását megelôzôen került sor. 13. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Számlatulajdonos a jelen Szerzôdés keretében igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseit módosítja, vagy nem jelölt szolgáltatást kíván igénybe venni, úgy a Bank által elfogadott külön igénylôlapon, jelen Szerzôdés módosításként való jelölése mellett, vagy FHB TeleBankon keresztül adott rendelkezése jelen Szerzôdés kiegészítésének/ módosításának, illetve az új szolgáltatás tekintetében az adott szerzôdéses rész hatálybalépésének minôsül. A módosítás, illetve a további szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelkezés a módosítással nem érintett, a már megkötött szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket nem érinti, azok változatlan tartalommal érvényesek. 14. Felek megállapodnak, hogy bármely Fél jogosult a vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott felmondási idô kikötése mellett a jelen Szerzôdés bankszámlavezetésre vonatkozó része (továbbiakban Bankszámlaszerzôdés), illetve az ahhoz igénybe vett pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzôdési rész felmondására, az alábbiak mellett: bármely, a bankszámlához kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzôdési rész önmagában is felmondható, az a többi szolgáltatás igénybevételére nem hat ki a Bankszámlaszerzôdés felmondása valamennyi egyéb szolgáltatásra vonatkozó szerzôdéses rész felmondását is jelenti egyúttal amennyiben több szolgáltatás, vagy a Bankszámlaszerzôdés felmondására kerül sor, és az egyes vonatkozó felmondási idôk nem azonosak, úgy valamennyi felmondással érintett szerzôdés(rész) is a leghosszabb felmondási idô figyelembevételével, annak utolsó napján szûnik meg. a kapcsolódó Lakossági forint bankszámla és/vagy Lakossági deviza bankszámla (illetve azok közül az utolsó, amennyiben kapcsolódó számlaként került megjelölésre) bármely okból való megszüntetése/megszûnése a megszûnés napjára az FHB Trezor Megtakarítási betétszámla megszûnését is eredményezi. A Bankot az egyes vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott esetekben megilleti a szerzôdés azonnali hatályú felmondás lehetôsége. Számlatulajdonost a Keretszerzôdés Bank általi Számlatulajdonos számára kedvezôtlen egyoldalú módosítása esetén megilleti az azonnali hatályú felmondás joga melynek szabályait a vonatkozó ÁSZF tartalmazza. Számlatulajdonos tölti ki! Kelt:, év hónap nap Számlatulajdonos aláírása Üzletkötô tölti ki! Alulírott nyilatkozom, hogy a Számlatulajdonost a neve és az általa személyesen átadott azonosító okmányok típusa és száma alapján annak/azok érvényességi idejének ellenôrzését követôen személyesen azonosítottam és az azonosító adatokat tartalmazó dokumentumok másolatot - Számlatulajdonos által és általam aláírva - jelen nyilatkozathoz mellékelve csatolom nem csatolom Igazolom, hogy jelen szerzôdésben rögzített adatok a bemutatott okmányoknak megfelelnek. Jelen szerzôdés mellékletét képezô mellékletek az ügyfél részére átadásra kerültek. igen nem Bankkártya igénylés megjelölve: igen nem Csoportos beszedési megbízás kitöltve: igen nem Üzletkötô aláírása Üzletkötô kódja: Kelt:, év hónap nap Mellékletek: KHR tájékoztató 7 A felhasználó által adott napon létrehozott tranzakciók együttes összege nem haladhatja meg ezt az összeget. A napi korlátozás ellenôrzése a tranzakció aláírásakor történik. 8 Egyszeri korlátozás, amit az adott megbízás összege nem haladhat meg. 9 A limitek szempontjából POS-mûveletnek minôsül a vásárlás és a bankfiókban, illetve postán történô pénzfelvétel is! FND_111214_ACC Bank példánya 4/4

8 2. Mindazon szolgáltatások tekintetében, amelyeket Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával egyidejûleg nem kíván igénybe venni és azt írásban ekként jelölte, az azokra vonatkozó szerzôdési részek nem lépnek hatályba jelen Szerzôdés hatálybalépésével egyidejûleg. 3. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan a vonatkozó ÁSZF szerint Kedvezményezettet/ Rendelkezôt/ Felhasználót jelölhet. 4. Számlatulajdonos kijelenti, hogy Elektronikus szolgáltatás illetve Bankkártya igénylése esetén a Bankkártya vonatkozásában is jelen Szerzôdés megkötését megelôzôen külön és kifejezett tájékoztatást kapott azok kockázatairól és biztonságos használatuk szabályairól, különös tekintettel a bankkártya és a PIN-kód gondos ôrzésének valamint a bankkártya illetéktelen személyek által történô használatának veszélyeirôl, az FHB és FHB TeleBank kockázatairól és biztonságos használatának szabályairól, különös tekintettel a Felhasználói azonosító és a belépéshez szükséges Kezdeti jelszó, valamint Jelszó gondos ôrzésének kötelezettségérôl, valamint az FHB illetéktelen személyek által történô használatának veszélyeirôl, az FHB SMS Szolgáltatás kockázatairól és biztonságos használatának szabályairól, különös tekintettel az üzenetküldési csatorna biztonsági kockázataira. Számlatulajdonos ezen kockázatok mérlegelését követôen teszi szerzôdéses nyilatkozatait. 5. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bankszámlavezetéséért, valamint a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéért Díjfizetési kötelezettsége van, és kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékes Díjak megfizetéséhez Bankszámláján esedékességkor megfelelô fedezetet biztosít. Tudomásul veszi, hogy a Díjak késedelmes megfizetése esetén a Bank késedelmi kamatot, késedelmi díjat jogosult felszámítani, illetve a Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával adott rendelkezése alapján a Bankot megilleti az a jog, hogy esedékes követeléseivel az esetleges késedelem esetére felszámítható késedelmi kamattal egyetemben Számlatulajdonos jelen Szerzôdés alapjául szolgáló Bankszámláját, illetve amennyiben e Bankszámla nem nyújt fedezetet, úgy bármely, a Banknál vezetett bankszámláját megterhelje. A Bank az egyes Díjak és kamatok fajtáiról, felszámításuk módjáról, mértékérôl és esedékességérôl az adott szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ben és Hirdetményben, tájékoztatja a Számlatulajdonost. Számlatulajdonos elismeri, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a jelen Szerzôdés alapján adott fizetési megbízásait megelôzôen az aktuális Díjak mértékérôl a bankfiókokban kifüggesztett, illetve a Bank honlapján, vagy a FHB szolgáltatáson keresztül elérhetô hatályos Hirdetményben tájékozódhat. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Díjak tekintetében nincs hivatkozási alapja atekintetben, hogy azok összegét nem ismerte, így tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyes fizetési megbízásai elôtt nem tájékozódik azok Díjairól, ezen mulasztás a terhére esik. 6. Számlatulajdonos elfogadja, hogy a Bank a vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott feltételek bekövetkezte esetén jogosult a Keretszerzôdés, illetve annak részét képezô ÁSZF, Hirdetmények egyoldalú módosítására, melyrôl Számlatulajdonost a módosítás hatálybalépését megelôzôen, a vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott idôben és módon értesíti. 7. Számlatulajdonos a pénzforgalom biztonsága érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a jelen Bankszámlát érintô esetleges tévedéseit (téves jóváírás/terhelés), Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával adott hozzájárulása alapján, helyesbítse. Számlatulajdonos kijelenti, hogy ezen helyesbítések tekintetében a Bank nyilatkozatát annak szükségességérôl, és összegérôl, elfogadja. 8. Számlatulajdonos az FHB szolgáltatás, a Bankkártya szolgáltatás igénybevétele kapcsán a jelen Szerzôdés aláírásakor hatályos Hirdetmények szerinti banki alaplimiteket (FHB szolgáltatás esetén Napi limit 7, Tranzakciós limit 8, Bankkártya szolgáltatás esetén ATM és POS limit 9, ATM és POS tranzakció darabszám) elfogadja. A beállított alaplimiteket a Számlatulajdonos a Bank bármely fiókjában, vagy az FHB TeleBankon keresztül bármikor megváltoztathatja, a módosítás az írásbeli kérelem beérkezését követô második banki munkanap 0:00 órától, TeleBankon keresztül annak közlését követôen azonnal hatályosul. 9. Amennyiben a Számlatulajdonos a banki alaplimiteket a jogviszony fennállása alatt nem változtatja meg, tehát nem kér egyedi limitbeállítást, és a Bank az alaplimiteket megváltoztatja, úgy a Számlatulajdonos által használható limit mérték a módosítás hatálybalépésétôl, a jelen Szerzôdés külön módosítása nélkül is de jelen bekezdés 6. pont szerinti értesítés mellett a Hirdetmény szerinti banki alaplimitre változik, melyet Számlatulajdonos jelen Szerzôdés aláírásával kimondottan tudomásul vesz. 10. A Bank a jelen Szerzôdés fennállása alatt amennyiben azt indokoltnak tartja, vagy amennyiben arra törvény kötelezi jelen Szerzôdésben meghatározott adatokon túl, illetve a megbízásokkal kapcsolatban jogosult további információ bekérésére, melyre jelen Szerzôdés aláírásával Számlatulajdonos kötelezettséget vállal. 11. Felek megállapodnak abban, hogy Számlatulajdonos a Bankszámlavezetési szolgáltatást a Szerzôdés hatálybalépés napjától, az Elektronikus szolgáltatásokat legkésôbb a hatálybalépést követô 2. banki munkanaptól, a Bankkártya szolgáltatást a bankkártya aktiválását követôen veheti igénybe. 12. Számlatulajdonos kijelenti, hogy az egyes pontokban, a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jelölésére a Szerzôdés általa történt aláírását megelôzôen került sor. 13. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Számlatulajdonos a jelen Szerzôdés keretében igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseit módosítja, vagy nem jelölt szolgáltatást kíván igénybe venni, úgy a Bank által elfogadott külön igénylôlapon, jelen Szerzôdés módosításként való jelölése mellett, vagy FHB TeleBankon keresztül adott rendelkezése jelen Szerzôdés kiegészítésének/ módosításának, illetve az új szolgáltatás tekintetében az adott szerzôdéses rész hatálybalépésének minôsül. A módosítás, illetve a további szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelkezés a módosítással nem érintett, a már megkötött szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket nem érinti, azok változatlan tartalommal érvényesek. 14. Felek megállapodnak, hogy bármely Fél jogosult a vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott felmondási idô kikötése mellett a jelen Szerzôdés bankszámlavezetésre vonatkozó része (továbbiakban Bankszámlaszerzôdés), illetve az ahhoz igénybe vett pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzôdési rész felmondására, az alábbiak mellett: bármely, a bankszámlához kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzôdési rész önmagában is felmondható, az a többi szolgáltatás igénybevételére nem hat ki a Bankszámlaszerzôdés felmondása valamennyi egyéb szolgáltatásra vonatkozó szerzôdéses rész felmondását is jelenti egyúttal amennyiben több szolgáltatás, vagy a Bankszámlaszerzôdés felmondására kerül sor, és az egyes vonatkozó felmondási idôk nem azonosak, úgy valamennyi felmondással érintett szerzôdés(rész) is a leghosszabb felmondási idô figyelembevételével, annak utolsó napján szûnik meg. a kapcsolódó Lakossági forint bankszámla és/vagy Lakossági deviza bankszámla (illetve azok közül az utolsó, amennyiben kapcsolódó számlaként került megjelölésre) bármely okból való megszüntetése/megszûnése a megszûnés napjára az FHB Trezor Megtakarítási betétszámla megszûnését is eredményezi. A Bankot az egyes vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott esetekben megilleti a szerzôdés azonnali hatályú felmondás lehetôsége. Számlatulajdonost a Keretszerzôdés Bank általi Számlatulajdonos számára kedvezôtlen egyoldalú módosítása esetén megilleti az azonnali hatályú felmondás joga melynek szabályait a vonatkozó ÁSZF tartalmazza. Számlatulajdonos tölti ki! Kelt:, év hónap nap Számlatulajdonos aláírása Üzletkötô tölti ki! Alulírott nyilatkozom, hogy a Számlatulajdonost a neve és az általa személyesen átadott azonosító okmányok típusa és száma alapján annak/azok érvényességi idejének ellenôrzését követôen személyesen azonosítottam és az azonosító adatokat tartalmazó dokumentumok másolatot - Számlatulajdonos által és általam aláírva - jelen nyilatkozathoz mellékelve csatolom nem csatolom Igazolom, hogy jelen szerzôdésben rögzített adatok a bemutatott okmányoknak megfelelnek. Jelen szerzôdés mellékletét képezô mellékletek az ügyfél részére átadásra kerültek. igen nem Bankkártya igénylés megjelölve: igen nem Csoportos beszedési megbízás kitöltve: igen nem Üzletkötô aláírása Üzletkötô kódja: Kelt:, év hónap nap Mellékletek: KHR tájékoztató 7 A felhasználó által adott napon létrehozott tranzakciók együttes összege nem haladhatja meg ezt az összeget. A napi korlátozás ellenôrzése a tranzakció aláírásakor történik. 8 Egyszeri korlátozás, amit az adott megbízás összege nem haladhat meg. 9 A limitek szempontjából POS-mûveletnek minôsül a vásárlás és a bankfiókban, illetve postán történô pénzfelvétel is! FND_111214_ACC Ügyfél példánya 4/4

9 Számlatulajdonos Ügyfél-azonosító (Bank tölti ki!) : Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat magánszemély/egyéni vállalkozó részére A Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat ügyfélszintû nyilatkozat, de számlaszinten eltérhet ettôl az Ügyfél. Tényleges tulajdonosnak minôsül az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak. Alulírott büntetôjogi felelôsségem tudatában nyilatkozom, hogy: Az alábbi A és B pontok közül kérjük, válasszon és azt X-el jelölje meg, valamint az Önre vonatkozó megfelelô részt kérjük, töltse ki! A) saját nevemben, érdekemben és javamra járok el X B) az alábbi (további) személy(ek), mint tényleges tulajdonosok nevében, illetôleg érdekében járok el 1. Családi és utóneve (születési neve): Lakcíme: Állampolgársága: 2. Családi és utóneve (születési neve): Lakcíme: Állampolgársága: (csak a B opció megjelölése esetén töltendô!) Kijelentem, hogy amennyiben bármely megbízásomat a jelen nyilatkozattól eltérô személy nevében, érdekében vagy javára kezdeményezem, arról a megbízás benyújtásával egyidejûleg, jelen nyilatkozat ismételt kitöltésével írásban tájékoztatom az FHB Bankcsoportot. Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkezô esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredû kár engem terhel. Kelt:, év hónap nap Nyilatkozattevô aláírása FND2_ _ACC Bank példánya 1/1

10 Számlatulajdonos Ügyfél-azonosító (Bank tölti ki!) : Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat magánszemély/egyéni vállalkozó részére A Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat ügyfélszintû nyilatkozat, de számlaszinten eltérhet ettôl az Ügyfél. Tényleges tulajdonosnak minôsül az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak. Alulírott büntetôjogi felelôsségem tudatában nyilatkozom, hogy: Az alábbi A és B pontok közül kérjük, válasszon és azt X-el jelölje meg, valamint az Önre vonatkozó megfelelô részt kérjük, töltse ki! A) saját nevemben, érdekemben és javamra járok el X B) az alábbi (további) személy(ek), mint tényleges tulajdonosok nevében, illetôleg érdekében járok el 1. Családi és utóneve (születési neve): Lakcíme: Állampolgársága: 2. Családi és utóneve (születési neve): Lakcíme: Állampolgársága: (csak a B opció megjelölése esetén töltendô!) Kijelentem, hogy amennyiben bármely megbízásomat a jelen nyilatkozattól eltérô személy nevében, érdekében vagy javára kezdeményezem, arról a megbízás benyújtásával egyidejûleg, jelen nyilatkozat ismételt kitöltésével írásban tájékoztatom az FHB Bankcsoportot. Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkezô esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredû kár engem terhel. Kelt:, év hónap nap Nyilatkozattevô aláírása FND2_ _ACC Ügyfél példánya 1/1

11 Vonalkód helye ALÁÍRÓKARTON Természetes személy részére Név: Ügyfélazonosító 1 : Születéskori név: Születési hely, dátum: Anyja neve: Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy az adatok megfelelnek a valóságnak. (Az aláírásmintát a kereten belül a fehér mezôben kérjük megadni!) Új aláírás minta megadásával a régi aláírás érvényét veszti. Értékesítô tölti ki! Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a fent megnevezett ügyfelet azonosítottam, jelen aláírókartont jelenlétemben írta alá. Értékesítô aláírása Dátum: év hónap nap Bank tölti ki! Érvénybe helyezés dátuma: év hónap nap FHB Bank Zrt. 1 Kitöltése nem kötelezô, amennyiben ez az adat nem áll rendelkezésre. 29_28_2009_VU_02_ Bank példánya 1/1

12 Vonalkód helye ALÁÍRÓKARTON Természetes személy részére Név: Ügyfélazonosító 1 : Születéskori név: Születési hely, dátum: Anyja neve: Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy az adatok megfelelnek a valóságnak. (Az aláírásmintát a kereten belül a fehér mezôben kérjük megadni!) Új aláírás minta megadásával a régi aláírás érvényét veszti. Értékesítô tölti ki! Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a fent megnevezett ügyfelet azonosítottam, jelen aláírókartont jelenlétemben írta alá. Értékesítô aláírása Dátum: év hónap nap Bank tölti ki! Érvénybe helyezés dátuma: év hónap nap FHB Bank Zrt. 1 Kitöltése nem kötelezô, amennyiben ez az adat nem áll rendelkezésre. 29_28_2009_VU_02_ Ügyfél példánya 1/1

13 TÁJÉKOZTATÓ magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerrôl A Központi Hitelinformációs Rendszerrôl szóló évi CXXII. törvény elôírásainak megfelelôen az FHB Bank Zrt. az adatszolgáltatás tárgyát képezô szerzôdések elôkészítése során a természetes személy felé fennálló írásbeli tájékoztatási kötelezettségének jelen, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elkészített tájékoztató átadásával tesz eleget. FHB Bank Zrt. Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerzôdés megkötése elôtt áll, és a szerzôdéskötést követôen a törvényben meghatározott adatai a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban: KHR) kerülnek. A tájékoztató célja a KHR-rel kapcsolatos fontos tudnivalók, illetve az Önt megilletô jogok ismertetése. A pénzügyi szervezetek által a KHR-re vonatkozó tájékoztatás megtörténtérôl a szerzôdés megkötése során nyilatkozatot is alá kell írnia. 1. Mi is az a KHR 1? A KHR a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylôk hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felelôs hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és kedvezôbbé teheti a hitelfelvételt. A KHR mûködtetésének célja ezen túlmenôen, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon. A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat adnak és kapnak a KHR-bôl. Az Önnel szerzôdô intézmény az adatainak egy részét a szerzôdés megkötése után, más részét bizonyos események bekövetkeztekor adja át a KHR-nek (lásd részletesen 3. pontban). Amennyiben Önrôl az elôzôekben említettek következtében már van információ a KHR-ben, az intézmények az Önnel való szerzôdés elôtt információkat kérhetnek a KHR-bôl hitelképességének megállapításához (lásd részletesen a 2. pontban). A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A KHR-t mûködtetô vállalkozás 2 felelôs az adatok teljes körû és naprakész nyilvántartásáért. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minôsülnek, és ennek megfelelô jogi védelem alatt állnak. 2. Hogyan döntik el a hitelezôk, hogy kaphatok-e kölcsönt? Mielôtt a hitelezôk így például bankok, szövetkezeti hitelintézetek Önnek kölcsönt nyújtanak vagy egyéb szolgáltatásra szóló szerzôdést kötnek (lásd 3.1. pont), meg kívánják állapítani, hogy képes lesz-e kötelezettségvállalását teljesíteni, hitelét visszafizetni. A hitelképesség vizsgálatához a hitelt nyújtók adósminôsítô rendszert használnak. E rendszer lehetôvé teszi, hogy a hitelnyújtók minden hitelkérelmet azonos szabályok szerint bíráljanak el. Ahhoz, hogy a hitelnyújtó megállapíthassa az Ön adósminôsítését, különbözô adatokat használ fel. Ilyen adatok lehetnek részben a hitelkérelmének kitöltése során megadott információk (például van-e állása, mennyi a havi jövedelme, van-e saját ingatlana, hány éves), valamint a KHR-be került adatok (lásd részletesen 3. pont). Ezen információk összesített értékelése alapján dönt a hitelnyújtó a kölcsön folyósításáról, vagy éppen elutasításáról. Minden egyes hitelnyújtó saját egyedi adósminôsítô rendszert használ. Fontos tudnia, hogy a KHR-be került adatok a 3.2. pontban felsorolt esetek kivételével csak az Ön hozzájárulásával adhatók át más pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzíti a KHR, és ezt megismerhetik a pénzügyi szervezetek. A hozzájárulása, vagy annak megtagadása az Ön összes szerzôdésére kiterjed és bármikor szabadon módosítható. A megfelelô hitelbírálat kialakítása szempontjából rendkívül fontos, hogy a KHR-ben lévô, Önrôl szóló adatok helytállóak és érvényesek legyenek (probléma esetén lásd 4. és 5. pont). Fontos tudnia azt is, hogy szerzôdéskötést megelôzôen az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-bôl a hitelképességének megállapítása érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan levonható következtetéseket. Szükség esetén az intézménynek figyelmeztetnie kell Önt a pénzügyi szolgáltatási szerzôdés (hitelfelvétel, lízingügylet, stb.) kockázataira. A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerzôdést kötni, ha Önt a KHR-ben lévô információra is tekintettel megfelelô adósnak ítélte. 3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR? Fontos tudnia, amikor a pénzügyi szervezet Önrôl adatot ad át a KHR részére, errôl az átadást követô 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás ben is teljesíthetô. E kötelezettség nem vonatkozik a szerzôdése fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló tôketartozásokról, valamint az esetleges elôtörlesztéseire vonatkozó adatátadásra. 3.1 Szerzôdéshez kapcsolódó adatátadás Szerzôdéskötéshez kapcsolódó adatátadás Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerzôdést, hallgatói hitelszerzôdést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerzôdést köt), az alábbi adattípusok kerülnek a szerzôdéskötést követôen a KHR-be: az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idô és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím) a szerzôdésére vonatkozó adatok (a szerzôdés típusa és száma, a szerzôdés megkötésének, lejártának, megszûnésének idôpontja, ügyféli minôsége (adós, adóstárs), a szerzôdés összege, a szerzôdéses összeg törlesztô részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja) Szerzôdéshez kapcsolódó rendszeres adatátadás havonta fennálló tôketartozásainak összege és pénzneme, esetleges elôtörlesztéseinek ténye, dátuma, összege Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerzôdés megszûnését követôen törlik a KHR-bôl. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a szerzôdés megszûnését követô 5 évig még a KHR-ben maradhatnak Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik. 1 A köznyelvben gyakran a korábbi elnevezése alapján BAR-listának nevezik a KHR nyilvántartást. 2 KHR-t a PSZÁF által engedélyezett és folyamatosan felügyelt vállalkozás mûködtethet. Jelenleg Magyarországon a BISZ Zrt. rendelkezik a KHR mûködtetésére engedéllyel.

14 3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás Hitelmulasztás nyilvántartása Amennyiben szerzôdéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idôpontjában érvényes minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, az alábbi adatok kerülnek a KHR-hez: a pontban ismertetett azonosító adatok és a szerzôdésre vonatkozó adatok a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés idôpontja, ebben az idôpontban fennálló és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszûnésének módja és idôpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés) A minimálbér aktuális összegérôl a pénzügyi szolgáltatóknál érdeklôdhet, vagy felkeresheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalát 3. Fontos tudnia, hogy ebben az esetben az adat-átadás megtörténte elôtt 30 nappal az Önnel szerzôdéses viszonyban lévô pénzügyi szervezetnek figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy a fenti adatai fognak bekerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. A tartozásának rendezésére a figyelmeztetést követôen is van lehetôsége. Ezen adatok- amennyiben a tartozás nem szûnt meg- az átadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben és ezen idô alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstôl számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása Aki a szerzôdéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy hamis okirat használata miatt bíróság jogerôs ítéletében bûncselekmény elkövetését állapítja meg, arról az alábbi adatok kerülnek a KHR-be: a pontban ismertetett azonosító adatok, ilyen magatartás adatai (igénylés elutasításának idôpontja és indoka, okirati bizonyítékok, jogerôs bírói ítéletre utaló megjegyzések). Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen idôszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához Kártyavisszaélések nyilvántartása Akit bíróság jogerôsen elítél bankkártyával való visszaélés miatt, annak az alábbi adatai kerülnek a KHR-be: a pontban ismertetett azonosító adatok, a jogellenes bankkártya használattal kapcsolatos adatok. Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen idôszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához. 4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilvántartott adatokat? Joga van az Önrôl nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatok szerepelnek Önrôl a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket, ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz. A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A kérelmének eredményérôl szoros törvényi határidôk alapján levélben, vagy kérése esetén en kap hivatalos tájékoztatást. 5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal problémám van? Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önrôl nyilvántartott adat jogellenesen került a KHR-be, vagy a nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak, úgy Ön kérheti annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozásnak nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának eredményérôl szoros törvényi határidôk mellett írásban kap tájékoztatást. A kifogás beadása elôtt érdeklôdjön az intézménynél a vonatkozó eljárási szabályokról és a beadvány szükséges tartalmáról. Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésrôl vagy törlésrôl haladéktalanul köteles a KHR-t kezelô vállalkozást értesíteni, amely a helyesbítést, illetve a törlést elvégzi. Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétôl számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban az adatvédelmi biztost is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény, vagy a KHR-t kezelô vállalkozás nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási, eljárási, illetve adatátadási szabályok szerint járt el. 6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban? A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozáshoz. A KHR-re vonatkozó részletes szabályokat a évi CXXII. törvényben találja meg. A témával kapcsolatban további információkat olvashat a Felügyelet honlapján is: Hasznos címek A KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozás adatai: Bankközi Informatikai Szolgáltató (BISZ) Zrt. Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca , honlap: telefon: (+36 1) Felügyelet: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: telefon: (+36 40) Adatvédelmi Biztos: Adatvédelmi Biztos Hivatala Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22., honlap: telefon: (+36 1)

SAP BP Ügyfélazonosító 1 :... Fióki átvétel dátuma 2 :... Értékbecslési megbízás ingatlanvagyon-értékelésre

SAP BP Ügyfélazonosító 1 :... Fióki átvétel dátuma 2 :... Értékbecslési megbízás ingatlanvagyon-értékelésre Hatályos: 2016. április 01. SAP BP Ügyfélazonosító 1 :... Fióki átvétel dátuma 2 :.... Értékbecslési megbízás ingatlanvagyon-értékelésre Amely létrejött egyrészről.. (Társaság neve), mint Megbízó Székhely:..

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

HITELKÁRTYA TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉS Magánszemélyek számára (Hatályos: 2013.02.11-től)

HITELKÁRTYA TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉS Magánszemélyek számára (Hatályos: 2013.02.11-től) HITELKÁRTYA TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉS Magánszemélyek számára (Hatályos: 2013.02.11-től) Főkártyabirtokos neve: Születéskori neve: Anyja neve: Születési hely és idő: Szerződés azonosító száma: Kapcsolódó számlacsomag

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem CIN: A dokumentum nyelve: magyar A Kölcsönkérelem típusa A kölcsönigénylés sorszáma: Kölcsönigénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa:

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:. Ügylet azonosítója:. 6 jegyű ügyfél-azonosító:.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Tranzakció minden szinten! Játékszabályzat. Tranzakció minden szinten!

Tranzakció minden szinten! Játékszabályzat. Tranzakció minden szinten! Tranzakció minden szinten! 1. A Játék időtartama 2016. február 15. nap 08.00 órától 2016. április 15. nap 16.00 óráig. 2. A Játék Szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48. 3. Nyeremények 1 darab

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez A pénztártag a tagsági jogviszonyát bármikor megszüntetheti más pénztárba történő átlépéssel. A tagsági viszony átlépéssel

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről)

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) RUB2011VV mely létrejött egyrészről az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: Magyarország, 1051 Budapest,

Részletesebben

EP001 Belépési nyilatkozat

EP001 Belépési nyilatkozat Ügyfélszolgálat: +36 40 100 114 kapcsolat@premiumpenztarak.hu www.premiumpenztarak.hu EP001 Belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 PRÉMIUM Egészségpénztár adatai Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007

Részletesebben

H I T E L A D A T O K

H I T E L A D A T O K K Ö L C S Ö N K É R E L E M a z F H B B a n k Z r t. é s a z F H B J e l z á l o g b a n k N y r t. á l t a l n y ú j t o t t k ö l c s ö n ö k h ö z 20c_105_2009_BU_35_2016.05.06 A KÖLCSÖNIGÉNYLŐ (TELJES)

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1-1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap fiók kód, törzsszám, AZIR-kód,

Részletesebben

1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2012. február 1-től Közzététel napja: 2012. január 31. 1 1. FHB Fundamenta Otthon+

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN Hatályos: 2013. augusztus 15. napjától Jelen Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. A Fundamenta Adventi nyereményjátékában (továbbiakban: Játék) 2013. november 25.- 2013. december 22. között a Játékos (3.1. pont) a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 Az mint adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ( Infotv. ) foglalt

Részletesebben

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjéről Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016. JÚNIUS 08.

ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016. JÚNIUS 08. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez

IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú einek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OBER PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szabályzat kódja: Hatálybaléptetés dátuma: 2014.11.24. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1 A szabályzat hatálya... 3 2 Fogalmak... 3 3 Kapcsolódó jogszabályok...

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk! OTP Lakáshitel igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Bank Nyrt, a lakáshitelezés piacvezető pénzintézete mellett döntött. Ezen a tájékoztató lapon

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Lakossági Bankszámlákhoz Kapcsolódó Kedvezményprogramok

Lakossági Bankszámlákhoz Kapcsolódó Kedvezményprogramok Lakossági Bankszámlákhoz Kapcsolódó Kedvezményprogramok Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest az alábbiak módosultak: Meghosszabbításra

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. -ának (4) bekezdése alapján

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Adószáma: Nyilvántartási száma: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető

Részletesebben

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak Hatályos: 2016. március 21 tól/től visszavonásig I. Banki kondíciók hitelintézetek, takarékszövetkezetek, és biztosítótársaságok

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Borotai Takarékszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2015. október 1. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Tisztelt Ügyfelünk! A Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk

Részletesebben