ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 1 Az mint adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben ( Infotv. ) foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiak szerint egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket (így különösen az Ügyfeleit) a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tényekről és körülményekről. Az a korábbi Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( PSZÁF ) által kiadott E-I-67/2008 számú tevékenységi engedélye alapján, üzleti tevékenysége keretében felmondott, közüzemi és telekommunikációs szolgáltatások esetében pedig akár fel nem mondott szerződések alapján is fennálló lejárt követeléseket ( Követelés ) vásárol az adott követeléseket eladó szolgáltatóktól ( Engedményező ). Az Engedményezők a Követeléseket, azok biztosítékait az -re engedményezik, és ezt követően az a Követeléseket és azok járulékait a saját nevében és a saját javára érvényesíti a kötelezettekkel szemben ( Ügyfelek ). Ügyfélnek minősül a jelen Tájékoztatóban a kötelezett Ügyfél meghatalmazottja, valamint az Ügyfél törvényes képviseletét ellátó gyám vagy gondnok, illetve az Ügyfél örököse, vagy ezen személyek meghatalmazottja, illetve az Ügyfél tartozását átvállaló, illetve nevében fizetést teljesítő harmadik személy is. A Követelés érvényesítése magában foglalja a következő tevékenységeket: - az Ügyfél és a követelés adatainak átvétele az Engedményezőktől; - az Ügyfél adatainak ellenőrzése, pontosítása, módosítása; - a Követelés adatainak ellenőrzése, pontosítása, módosítása; - kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Ügyféllel, Ügyfél azonosítása; - a Követelés kockázatainak, fedezetének felmérése; - az Ügyfél fizetőképességének és készségének felmérése; - a Követelés jogi eljárás keretein belül történő érvényesítése; - a Követelés jogi eljárás keretein kívül történő érvényesítése, fizetési megállapodás megkötése az Ügyféllel; - elszámolás az Ügyféllel a Követeléssel kapcsolatban; - az előzőek teljesítését lehetővé tevő nyilvántartások vezetése. Az az engedményezés során, annak szükségszerű velejárójaként a Követelés érvényesítéséhez szükséges adatokat megkapja az Engedményezőtől. Az engedményezésről az Ügyfelek értesítést kapnak, de az Ügyfeleknek, mint az engedményezett Követelés kötelezettjeinek hozzájárulására az Engedményezéshez vagy az adatátadáshoz nincsen szükség. A Követeléseknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ( Régi Ptk. ) a alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 6:193 6:200 -ai alapján történő engedményezésekor az adatátadás jogcímét maga a törvény teremti meg. A fentieken túlmenően a Követelést eladó szolgáltatóra és a Követelésre vonatkozó szektoriális jogszabályok adatkezelési rendelkezései a következőek: Pénzügyi vállalkozással vagy Hitelintézettel szemben fennálló Követelés esetén a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény ( Hpt. ) 161. (1) bekezdés c) pontja; Hírközlési szolgáltatóval szemben fennálló Követelés esetén az Elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény ( Eht. ) 157. (9) bekezdés a) pontja; Gázszolgáltatóval szemben fennálló Követelés esetén a Földgázellátásról szóló évi XL. törvény ( GET ) 125. (1)-(1b) bekezdései, továbbá a (4) bekezdés a)-c) és e) pontjai; Áramszolgáltatóval szemben fennálló Követelés esetén a Villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény ( VET ) 151. (1)-(1b) bekezdései, és (4) bekezdésének a) pontja; Víziközmű szolgáltatóval szemben fennálló Követelés esetén a Víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 61. (2) bekezdése, valamint (3) 1

2 2 bekezdésének a) pontja; Távhőszolgáltatóval szemben fennálló Követelés esetén a Távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 45. (1) bekezdésének b) pontja. Az attól függően, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulása következtében, azaz önkéntes alapon (I.1.1-I.1.6.), vagy kötelező módon, azaz a törvény felhatalmazása alapján (I.2-7.) történik, az alábbi pontokba szedett jogcímeken és az ott feltüntetett célokból kezeli a magánszemélyek személyes adatait. Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait az több célból, különböző jogalapon is kezeli (pl: az Ön hozzájárulása alapján kezeli az adatait a magánszemély engedményezőnek adott hozzájárulása (I.1.1.) célú adatkezelése alatt, míg előfordulhat, hogy ugyanezen adatait kötelező jogszabályai előírások okán, például az elszámolási jogszabályok rendelkezései (I.2.6.), vagy a magáncsődről szóló jogszabályok rendelkezései (I.2.7.) céljából is köteles kezelni.), ezért kérjük, hogy adatainak megadása előtt tájékozódjon az itt feltüntetett valamennyi lehetséges adatkezelési jogcímmel kapcsolatban. Kérésesre az tájékoztatást ad arról, hogy az Ön mely személyes adatait, milyen jogalapo(ko)n, illetve jogcím(ek)en kezeli a jelen Tájékoztató III. pontjában meghatározott részletes szabályok szerint. I. A személyes adatok kezelésének jogalapjai és céljai I.1. Magánszemély hozzájárulása I.1.1. Magánszemély Engedményezőnek adott hozzájárulása - Adatvédelmi nyilvántartási szám: Az adatkezelés célja és jogalapja: Az az Ügyfél személyes adatait az érintett személy előzetes tájékoztatását követően adott kifejezett hozzájárulás birtokában a Követelés érvényesítése céljából az Infotv bekezdés (a) pontja alapján kezelheti, amennyiben azokat nem az Engedményezőtől vette át. AZ az Ügyfél arcképes személyazonosító okmányáról, valamint az Ügyfél által az -hez benyújtott bármely egyéb dokumentumról az azonosítás során az Ügyfél előzetes hozzájárulása mellett bármikor fénymásolatot készíthet, és azt kockázatkezelés és a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tárolhatja, kezelheti és felhasználhatja. Adatforrás: Az érintettől felvett, illetve az Engedményezőtől kapott adatok. Az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges adatok köre: név, születési név, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím, anyja neve, születési hely és idő, személyi azonosító okmány szám, kapcsolattartási telefonszám, kapcsolattartási cím, egy háztartásban élők száma, végzettség, tartozás tőkeösszege, tartozás járulékainak összege, tartozásra vonatkozó jogviszony azonosítói, tartozás biztosítékai, háztartás havi nettó összjövedelme, háztartás havi állandó kiadása, adós munkahelyének neve, adós munkahelyének címe, ingatlannal rendelkezik-e (igen/nem), gépjárművel rendelkezik-e (igen/nem)]. Az az Ügyfél meghatalmazottja, illetve az Ügyfél törvényes képviseletét ellátó gyám, gondnok, illetve az Ügyfél örököse, vagy ezen 2

3 3 személyek meghatalmazottja esetén az alábbi adatokat kezeli: név, születési név, állandó lakcím, tartózkodási hely (levelezési cím céljából), anyja neve, születési hely és idő, személyi azonosító okmány szám, kapcsolattartási telefonszám, kapcsolattartási cím. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az a következő események bekövetkezési időpontjai közül a legkorábban bekövetkező időpontig tárolja: - a Követelés megfizetéséig; - a Követelés elévüléséig; - a Követelésre vonatkozó jogvita jogerős lezárásáig; - az ügyleti vagy törvényes képviseletet ellátó magánszemély adatait a képviseleti jogosultság megszűnéséig. Adatfeldolgozók: Az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. Adattovábbítás: Az a Követelés érvényesítése céljából személyes adatokat továbbíthat a következő harmadik személyek számára: A./ Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala ( KEKKH ); B./ Magyar Országos Közjegyzői Kamara ( MOKK ); C./ Illetékes Bíróság; D./ Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara ( MBVK ); E./ számlavezető bankja [bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges azonosító adatok (név, bankkártya-szám, bankkártya lejárati idő)]. Az adatfeldolgozás technológiája: Kézi és gépi adatfeldolgozás. Az adatkezelés helyszíne: Az székhelye. Az a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy saját jogos érdeke vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, feltéve hogy ezen jogos érdek érvényesítése (mint például a Követelés behajtása) a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az Ügyfél mindazon személyes adatait, amelyekre az -nek a Követelés érvényesítése céljából szüksége van, az az engedményezett Követelések érvényesítése céljából, az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezeli az Infotv. 6. (5) bekezdésének b) pontja alapján. A Követelés érvényesítése céljából az a következő más adatkezelőtől felvett adatokat is kezel: Központi Hitelinformációs Rendszer ( KHR ); KEKKH; Magyar Telekom Nyrt. I.1.2. Ügyféllel kötött szerződésben adott hozzájárulás - Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-86816/2015. Az adatkezelés célja és jogalapja: Amennyiben az és az Ügyfél között a tartozás rendezése céljából megállapodás jön létre, akkor az Ügyfél személyes adatainak kezelése az Ügyfél szerződésben megadott kifejezett hozzájárulásán alapul. Ez esetben az adatkezelés célja az és az Ügyfél által megkötött szerződés teljesítése. AZ az Ügyfél arcképes személyazonosító okmányáról, valamint az 3

4 4 Ügyfél által az -hez benyújtott bármely egyéb dokumentumról a magánszeméllyel megkötött szerződés hatálya alatt az Ügyfél előzetes hozzájárulása mellett bármikor fénymásolatot készíthet, és azt kockázatkezelés és a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tárolhatja, kezelheti és felhasználhatja. Ha szerződéskötésre nem kerül sor, az Ügyfél a személyes adatait tartalmazó bármely, a szerződéskötés céljából átadott dokumentációt a szerződéskötés meghiúsulásától számított 8 napon belül visszakövetelheti, mely kérése alapján az az ilyen dokumentációt visszaszolgáltatja. A személyes adatokat tartalmazó dokumentáció visszakövetelésére nyitva álló határidő eltelte után az az ilyen adatokat tartalmazó dokumentációt megsemmisíti, kivéve, ha azokat a vonatkozó jogszabályokban foglalt adatvédelmi előírásoknak maradéktalanul megfelelően köteles tárolni, kezelni és feldolgozni a jelen Tájékoztatóban foglalt további szabályok szerint. Adatforrás: Az érintettől felvett adatok. Az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges adatok köre: név, születési név, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím, anyja neve, születési hely és idő, személyi azonosító okmány szám, kapcsolattartási telefonszám, kapcsolattartási cím, egy háztartásban élők száma, végzettség, tartozás tőkeösszege, tartozás járulékainak összege, tartozásra vonatkozó jogviszony azonosítói, tartozás biztosítékai, háztartás havi nettó összjövedelme, háztartás havi állandó kiadása, adós munkahelyének neve, adós munkahelyének címe, ingatlannal rendelkezik-e (igen/nem), gépjárművel rendelkezik-e (igen/nem)]. Az az Ügyfél meghatalmazottja, illetve az Ügyfél törvényes képviseletét ellátó gyám, gondnok, illetve az Ügyfél örököse, vagy ezen személyek meghatalmazottja esetén az alábbi adatokat kezeli: név, születési név, állandó lakcím, tartózkodási hely (levelezési cím céljából), anyja neve, születési hely és idő, személyi azonosító okmány szám, kapcsolattartási telefonszám, kapcsolattartási cím. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az a következő események bekövetkezési időpontjai közül a legkorábban bekövetkező időpontig tárolja: - a Követelés megfizetéséig; - a Követelés elévüléséig; - a Követelésre vonatkozó jogvita jogerős lezárásáig; - az ügyleti vagy törvényes képviseletet ellátó magánszemély adatait a képviseleti jogosultság megszűnéséig; - a megállapodás bármilyen módon történő megszűnéséig. Adatfeldolgozók: Az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. Adattovábbítás: Az a Követelés érvényesítése céljából személyes adatokat továbbíthat a következő harmadik személyek számára: A./ KEKKH; B./ MOKK; C./ Illetékes Bíróság; D./ MBVK; E./ számlavezető bankja [bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges azonosító adatok (név, bankkártya-szám, bankkártya lejárati idő)]. Az adatfeldolgozás technológiája: Kézi és gépi adatfeldolgozás. Az adatkezelés helyszíne: Az székhelye. 4

5 5 I.1.3. Telefonbeszélgetések rögzítése - Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH /2014 Az az érintett hozzájárulása alapján (a hívás fogadásakor elhangzó szóbeli tájékoztatás ráutaló magatartással történő elfogadásával) rögzíti a Telefonos Ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetéseket. Az adatkezelés, a hívások rögzítésének célja, hogy - Az illetékes és felhatalmazással rendelkező munkatársai indokolt esetben az Ügyfelek elégedettségének növelése érdekében, részben számítástechnikai eszköz igénybevételével végzett elemzés segítségével - ellenőrizhessék a telefonos ügyfélszolgálati tevékenységére vonatkozó minőségi követelmények teljesülését, - a telefonos ügyfélszolgálat útján megtett szóbeli nyilatkozatok utólag az érintett, illetve az jogos érdekeinek bizonyítása érdekében igazolhatóak legyenek; - az érintett által a telefonos ügyfélszolgálaton megtett nyilatkozatok, bejelentések utólagos igazolására, a Követelés teljesítésének figyelemmel kísérése érdekében mindkét fél jogosult a rögzített hangfelvételt visszahallgatni, azt felhasználni; - az a beszélgetés során a szolgáltatással kapcsolatban érkezett visszajelzéseket felhasználja a szolgáltatások fejlesztésére, hogy azok a lehető leghamarabb megfelelhessenek az előfizetői igényeknek; - az egyes külön törvényekben megfogalmazott kötelezettség teljesítése céljából. Az érintett másolatot kérhet a hangfelvételről, amely kérést az a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül köteles teljesíteni. Az bejelentésenként díjmentesen rendelkezésre bocsátja (postai úton, egyszer írható médián) a hangfelvétel másolatát. Az érintettnek lehetősége van a hangfelvételt a Társaság ügyfélszolgálatán visszahallgatni. Az adatkezelés időtartama: A hangfelvételek tárolása a kifejezetten erre a célra kialakított informatikai rendszerben, a rendelkezésre álló tárhely kapacitásának dinamikus kihasználásával történik oly módon, hogy a tárhely telítettsége esetén a legkorábban rögzített hangfelvétel törlődik, azonban az a rögzített hangfelvételeket a követelés megszűnésétől vagy a jogviszony megszűnésétől számított 5 évig tárolja. I.1.4. Bankkártyás fizetés - Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH /2014 Az adatok kezelésének célja: bankkártyás fizetés igénybevétele esetén tekintettel a szolgáltatás sajátosságaira a befizető fél hozzájárulása (a befizetés, mint ráutaló magatartás) alapján az szükség esetén átadja a számlavezető bankja részére az alábbi adatokat: Fizető fél bankkártyán rögzített neve; Befizetés összege; Fizető fél bankkártyájának száma és érvényességi adatai; Fizetés érvényességének ellenőrzéséhez szükséges biztonsági adatok. Az adatkezelés időtartama: Az a fenti adatokat a Követelés érvényesítése céljából, a Számviteli és a Pénzforgalmi törvény előírásainak 5

6 6 megfelelendően az ott megjelölt ideig kezeli. A számlavezető bank a fenti adatokat a jogszabályokban és saját szabályzataiban meghatározott célra és ideig kezeli. I.1.5. Kép-és hangrögzítés az helységeiben - Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-78359/2014 Az adatkezelés célja és jogalapja: A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény a szerint végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenység, továbbá az EOS Faktor Zrt., mint a évi CXXXIII. törvény 31. (4) bekezdés (a) pontja szerint minősülő pénzügyi szolgáltatást folytató társaságnak a feladatai ellátásához szükséges, közönség számára nyilvános magánterületének védelme. Az ügyfélfogadás céljából nyitva álló helységeiben elhelyezett biztonsági kamerák közvetlen megfigyelés nélkül rögzítik a történteket, melynek során kép-és hangfelvételt készítenek az odalátogató személyekről, és magatartásukról, cselekményeikről. A felvételek megtekintésére, felhasználására csak abban az esetben kerül sor, ha a megfigyelés célját érintő esemény (pl. bűncselekmény) történik. Adatforrás: Az helységeiben megjelenő személyek. Az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges adatok köre: Az helységeiben megjelenő személyekről készített kép-és hangfelvétel, a megjelenés időpontja, időtartama és helyszíne, az érintett magatartása, cselekményei. Az tájékoztatja az érintetteket a kép- és hangfelvevő rendszer működéséről, és felhívja figyelmüket a rögzítés tényére és céljára. Az érintettek a kép- és hangfelvétel rögzítéséhez ráutaló magatartással, a kamerával megfigyelt területen való megjelenéssel járulnak hozzá. Az adatkezelés időtartama: A biztonsági kamerával készített kép- és hangfelvételeket az a megfigyelés céljának megvalósulásához feltétlenül szükséges ideig, de felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 5 napig őrzi meg a évi CXXXIII. törvény 31. (4) bekezdése szerint. Adatfeldolgozók: Az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. Adattovábbítás: A megfigyelés célját érintő esemény (pl. bűncselekmény) kivizsgálásában közreműködő szakértők és hatóságok. Az adatfeldolgozás technológiája: Kézi és gépi adatfeldolgozás. Az adatkezelés helyszíne: Az székhelye. I.1.6. Autólicitben való részvétel Adatvédelmi nyilvántartási szám: [*] Az adatok kezelésének célja: Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye az EOS Faktor Zrt. honlapján regisztrált felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó ) számára az tulajdonában lévő autókra történő licitálás lehetőségét, a licitálás alapján az adásvételi szerződés megkötését, valamint az adásvételi szerződés megkötése érdekében, illetve az azt követően szükséges 6

7 7 kapcsolattartást. Az adatkezelés jogalapja: Az Infotv. 5. (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, amely az által szervezett autólicitben részt venni kívánó Felhasználóknak a honlapon történő regisztrálásával történik meg. A honlapon történő regisztráció, illetve a személyes adatok megadása előtt, az autólicitben vonatkozásában regisztrálni kívánó Felhasználóknak meg kell ismerniük és el kell fogadniuk az AUTÓLICIT WEBOLDAL Általános Szerződési Feltételeit, amelynek 2. pontjában a leendő Felhasználók tájékoztatást kapnak arról, hogy a regisztráció során megadott személyes adataikat az EOS Faktor Zrt. jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az autólicitben részt vevő Felhasználók csak a jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerését követően regisztrálhatnak az autólicit weboldalán. Az érintettek köre és az adatok forrása: Az autólicit honlapján regisztráló Felhasználók által megadott személyes adatok. Az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges adatok köre: a cég neve/egyéni vállalkozó neve; cégjegyzékszám/nyilvántartási szám; kapcsolattartó neve; kapcsolattartó címe; kapcsolattartó telefonszáma és címe; cég képviselőjének (cégjegyzésre jogosultnak) neve; cég képviselőjének (cégjegyzésre jogosultnak) címe; cég adószáma; felhasználónév, jelszó. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az az regisztrációt követően a regisztrációs profil törléséig kezeli. A regisztrációs profil törlését a Felhasználó bejelentkezést követően az alábbi címen kérheti: A személyes adatok a kérelem beérkezésekor haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül törlése kerülnek. Adatfeldolgozók: Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztató 1. Számú melléklete tartalmazza. Adattovábbítás: Az a Felhasználók adatait harmadik személy(ek) részére nem továbbítja. Az adatfeldolgozás technológiája: Kézi és gépi adatfeldolgozás. Az adatkezelés helyszíne: Az székhelye. I.1.7. Adásvétel céljára felajánlott gépjárművek adatainak lekérdezése Adatvédelmi nyilvántartási szám: [*] Az adatok kezelésének célja: Az adatkezelés célja az Ügyfél és az között megkötendő gépjármű adásvételi szerződés esetén annak az előzetes vizsgálata, hogy az adásvételi szerződésnek van-e bármilyen a járműnyilvántartás alapján megállapítható akadálya, azaz annak vizsgálata, hogy az adásvétel tárgyát képező gépjármű az Ügyfél tulajdonában van-e, valamint annak lekérdezése, hogy az adásvétel tárgyát képező gépjármű esetében a járműnyilvántartásba milyen hatósági bejegyzések, terhelések, foglalások stb. kerültek bejegyzésre. Az adatkezelés jogalapja: Az Infotv. 5. (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, amely az -vel gépjármű adásvételi 7

8 8 szerződést kötni kívánó Ügyfeleknek, az adatkezeléshez hozzájáruló írásbeli nyilatkozatával valósul meg. Az érintettek köre és az adatok forrása: Az -vel gépjármű adásvételi szerződést kötni kívánó Ügyfelek személyes adatai, illetve az adásvétel tárgyát képező gépjárműnek a járműnyilvántartásban feltüntetett adatai. Az adatok forrása az Ügyfelek nyilatkozata, illetve a KEKKH jármű-nyilvántartásából megismerhető adatok. Az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges adatok köre: tulajdonosi adatok (az Ügyfél neve, születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve, állampolgársága, a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme) üzembentartói adatok, járműazonosító adatok (forgalmi rendszám; típus, alvázszám, motorszám, törzskönyv száma, forgalmi engedély száma, futásteljesítménye a kilométeróra szerint), a műszaki vizsga érvényessége, műszaki információk és motorszám, járműokmányok és hatósági igazolványok, bizonyítványok, tanúsítványok adatai, hatósági bejegyzések, körözés ténye. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az az tulajdonszerzésének járműnyilvántartásba történő bejegyzését követően törli. Az ezen időpontot megelőzően akkor is törli az adatokat, ha a járműnyilvántartás adatai alapján az Ügyféllel nem kíván gépjármű adásvételi szerződést kötni. Adatfeldolgozók: Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztató 1. Számú melléklete tartalmazza. Adattovábbítás: Az a járműnyilvántartásból történő lekérdezéshez szükséges, az Ügyfél által megadott azonosító adatokat (gépjármű rendszáma, gyártmánya vagy alvázszáma.) a KEKKH részére továbbítja. Az adatfeldolgozás technológiája: Kézi és gépi adatfeldolgozás. Az adatkezelés helyszíne: Az székhelye. I.2. Számviteli és adójogszabályok rendelkezései - Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-78357/2014 Az adatok kezelésének célja és jogalapja: Az Infotv. 5. (1) bekezdésének b) pontja szerint minősülő kötelező adatkezelésként az a Követeléssel kapcsolatos számviteli bizonylatokat (pénztári és egyéb fizetési bizonylatok), melyeken az Ügyfél/befizető neve, címe, és kötelező jogszabály alapján feltüntetendő adatok szerepelnek, a Számvitelről szóló évi C. törvény ( Számv tv.) a alapján kezeli. A Számv tv. alapján előírt iratmegőrzési kötelezettség teljesítése. Adatforrás: Ügyfelek, a Követelésekkel kapcsolatban fizetést teljesítő személyek. Az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges adatok köre: Befizető neve, fizetés összege, fizetés időpontja. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az az adatok keletkezésétől számított 8 évig köteles kezelni a Számv tv (2) bekezdése szerint. Adatfeldolgozók: Az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztató 1. Számú melléklete tartalmazza. 8

9 9 Adattovábbítás: NAV. Az adatfeldolgozás technológiája: Kézi és gépi adatfeldolgozás. Az adatkezelés helyszíne: Az székhelye. I.3. Panaszkezelés - Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-78355/2014 Az adatok kezelésének célja és jogalapja: Az Infotv. 5. (1) bekezdés b) pontja szerint minősülő kötelező adatkezelésként az a fogyasztói panaszkezelés során az Ügyfelek és Ügyfélnek nem minősülő magánszemélyek adatait kezeli a Hpt a, illetve a Fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény ( Fgytv. ) 17/A -a alapján és a panaszkezelésre vonatkozó telefonos és írásbeli kommunikációt rögzíti, adatkezelési cél továbbá a benyújtott panasz kivizsgálása és a panaszos tájékoztatása a vizsgálat eredményéről, az ügyfélpanaszok megválaszolása érdekében felvett adatok törvényben meghatározott kezelése, őrzése, továbbítása, a panaszkezelési tevékenységet ellenőrző hatóságok által előírt adatszolgáltatások teljesítése, az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről kötelező nyilvántartás vezetése. A Hpt (1) bekezdése és az Fgytv. 17/A. -a szerint az biztosítja, hogy az Ügyfél az magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A 28/2014. (VII.23.) MNB rendelet 2. (2) bekezdése szerint, ha a panasz kivizsgálásához az -nek az Ügyfélnél rendelkezésre álló további - így különösen az Ügyfél azonosításához szükséges, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos - információra van szüksége, haladéktalanul felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot, és beszerzi azt. Az érintettek köre: Az Ügyfelek, a Követelésre vonatkozó szerződés kötelezettjei, a panaszosok, ha az előzőektől különböző személyek, a panasszal érintett személyek, ha az előzőektől különböző személyek. Az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges adatok köre: Az különösen, de nem kizárólagosan a következő adatokat kérheti el az Ügyféltől és a panaszostól: A Hpt (12) a) pontja szerint a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, amennyiben személyes adatot tartalmaz, továbbá a 28/2014. (VII.23.) MNB rendelet I. Mellékletben foglaltak szerint a név; ügyszám vagy ügyfélszám; lakcím vagy levelezési cím; telefonszám; értesítés módja; panasszal érintett szolgáltatás; panasz leírása, oka; panaszos igénye; a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata; meghatalmazott útján eljáró Ügyfél esetében érvényes meghatalmazás; a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke. Az adatok forrása: az érintett magánszemélyek, által egyéb jogalapon beszerzett adatok. Az adatkezelés időtartama: Az Fgytv. hatálya alá tartozó panaszügyekben az EOS Faktor Zrt. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a választ az Fgytv. 17/A. (7) bekezdése alapján öt évig kezeli. 9

10 10 Az a Hpt (4) bekezdése és 28/2014. (VII.23.) MNB rendelet 1. számú melléklet I. pontjának 1.3. alpontja szerint a telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt 5 évig; 1. számú melléklet V. pontjának 2. alpontja szerint az a panaszt és az arra adott választ a Hpt (9) bekezdése értelmében szintén 5 évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja. Adatfeldolgozók: Az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. Adattovábbítás: A Hpt (9) bekezdése és 28/2014. (VII.23.) MNB rendelet 1. számú melléklet V. pontjának 2. alpontja szerint az a panaszt és az arra adott választ 5 évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja. Az Fgytv. hatálya alá tartozó panaszügyekben az a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a választ az Fgytv. 17/A. (7) bekezdése alapján az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Az adatfeldolgozás technológiája: Kézi és gépi adatfeldolgozás. Az adatkezelés helyszíne: Az székhelye. I.4. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) - Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-78356/2014 Az adatkezelés célja és jogalapja: Az Infotv. 5. (1) bekezdés b) pontja szerint minősülő kötelező adatkezelésként az a KHR-nek a Központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvényben ( KHR tv. ) meghatározott adatot szolgáltat, illetve a KHR ilyen adatot tart nyilván és kezel a KHR tv.-ben foglalt részletes feltételek szerint. A KHR zárt rendszerű adatbázis. A KHR-ben történő adatkezelés, adatátadás, adatlehívás (adattovábbítás) célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. Az, mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.) részére írásban átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt, az Infotv. 5. (1) bekezdés (b) pontja és a KHR tv. 11. (1) bekezdése alapján. Az Engedményezővel kötött szerződésből eredő Követelést átruházó referenciaadat-szolgáltató köteles a referenciaadat-szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi okiratot és információt átadni a Követelést átvevő EOS Faktor Zrt. részére a KHR tv. 7. (2) bekezdése szerint. Az mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötésének kezdeményezése során 10

11 11 a) valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve b) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ( régi Btk. ) aiban vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény ( Btk. ) 342., 343., 345. és aiban meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. Az érintettek köre: Az Ügyfelek, a Követelésre vonatkozó szerződés kötelezettjei. Az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges adatok köre: Természetes személy személyazonosító és lakcím adatai: név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, és lakcím, okirati bizonyítékok, levelezési cím, elektronikus levelezési cím. Az adatok forrása: az érintett magánszemély, az Engedményező, mint referenciaadat-szolgáltató, a KHR adatbázis. Az adatkezelés időtartama: A KHR tv. 8. -a szerinti időtartam, de legfeljebb a KHR-be történő adatátadástól számított 5. év vége. Adatfeldolgozók: Az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. Adattovábbítás: A KHR-be történő kötelező referencia-adat szolgáltatás a fentebb hivatkozott jogalapokon. Az adatfeldolgozás technológiája: Kézi és gépi adatfeldolgozás. Az adatkezelés helyszíne: Az székhelye. A KHR-rel kapcsolatos külön tájékoztató a Társaság honlapján megtalálható. I.5. Pénzmosás ellenes jogszabályok rendelkezései - Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-78354/2014 Az adatkezelés célja és jogalapja: Az Infotv. 5. (1) bekezdés b) pontja szerint minősülő kötelező adatkezelésként az a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény ( Pmt. ) 6. (1) bekezdése alapján köteles Ügyfél átvilágítási, adatrögzítési, nyilatkozattételre történő felhívási, hatósági jelentéstételi kötelezettségeinek eleget tenni. Ügyfél-átvilágítás és adatrögzítés: Az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, az a Pmt.-ben meghatározott személyazonosságot igazoló okmányok (okiratok) alapján elvégzi az Ügyfél azonosítását, és rögzíti a törvényben meghatározott adatait. Az -t továbbá azonosítási kötelezettség terheli a forintot elérő vagy meghaladó összegű (forintban, devizában, valutában meghatározott) befizetés elfogadásakor, valamint abban az esetben is, ha összeghatártól függetlenül pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat vagy körülmény merül fel, illetve ha a korábban rögzített Ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. Nyilatkozattétel: Az Ügyfél köteles az részére írásbeli 11

12 12 nyilatkozatot tenni arra vonatkozólag, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetve érdekében jár el. Amennyiben bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, az az Ügyfél a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel. A Szerződés hatálya alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül az -t értesíteni. Bejelentési kötelezettség: A Pmt.-ben és saját, nem nyilvános szabályzatában foglalt feltételek bekövetkezése esetén az köteles lehet hatósági bejelentést tenni, amely személyes adatokat is magában foglal. Az érintettek köre: Ügyfelek, és képviselőik, az Ügyfél javára fizetést teljesítő harmadik személyek. Az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges adatok köre: A Pmt. 7. (2)-(3) bekezdései alapján az az azonosítás során legalább az alábbi adatokat köteles rögzíteni: a) természetes személy aa) családi és utónevét (születési nevét), ab) lakcímét, ac) állampolgárságát, ad) azonosító okmányának típusát és számát, ae) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet. Az az azonosítás során a fentebb meghatározott adaton kívül - ha erre az Ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél körülményei alapján a belső szabályzatában rögzített eljárás eredménye alapján, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van - az alábbi adatokat rögzítheti: a) természetes személy aa) születési helyét, idejét, ab) anyja nevét; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bb) képviseletére jogosultak nevét és beosztását, bc) kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatát. Az adatok forrása: Az érintett magánszemély, az Engedményező. Az adatkezelés időtartama: A Pmt. 28. (1) bekezdésével összhangban 8 év. Adatfeldolgozók: Az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. Adattovábbítás: Pmt. 23 (1) bekezdésével összhangban pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén az köteles haladéktalanul a NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Irodánál bejelentést tenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell: a) az által rögzített adatokat, b) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ismertetését és c) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény részletes ismertetését alátámasztó dokumentumokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. 12

13 13 Az adatfeldolgozás technológiája: Kézi és gépi adatfeldolgozás. Az adatkezelés helyszíne: Az székhelye. I.6. Elszámolási jogszabályok rendelkezései- Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-86253/2015 Az adatkezelés célja és jogalapja: Az, az Ügyfél személyes adatait a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás részletes szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló évi XL. törvényben ( Elszámolási törvény ) és az annak végrehajtásához kapcsolódó, a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII.17) MNB Rendeletben ( Rendelet ) foglaltak szerint az Elszámolási törvény hatálya alá eső hitelügyletek esetében - a kölcsönszerződéseket megkötő magánszemély adatalannyal szemben fennálló tájékoztatási (Elszámolási törvény bek.); - a magánszeméllyel történő elszámolási (Elszámolási törvény bek.); és - az Engedményező pénzügyi intézménnyel szemben fennálló együttműködési és tájékoztatási (Elszámolási törvény bek.); - a fentiekkel összefüggő panasz- és jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos (Elszámolási törvény 18. ) kötelezettségei céljából kezelheti az érintettől felvett, illetve az Engedményezőtől kapott, az Elszámolási törvényben és a Rendeletben hivatkozott adatokat és információkat. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetőleg a évi XXXVIII. tv. 1. (5) bekezdésébe foglalt törvényi felhatalmazás. AZ az Ügyfél arcképes személyazonosító okmányáról, lakcímkártyájáról, valamint az Ügyfél által az -hez az elszámolás céljából benyújtott bármely egyéb dokumentumról (pl. pénzügyi intézménytől kapott elszámolási tájékoztató levél) fénymásolatot készíthet, és azt az elszámolás céljából, az ezzel kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tárolhatja, kezelheti és felhasználhatja. Adatforrás: Az érintett adatalany, illetve az Engedményező pénzügyi intézmény általi rendelkezésre bocsátás. Az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges adatok köre: név, születési név, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím, anyja neve, születési hely és idő, személyi azonosító okmány szám, kapcsolattartási telefonszám, kapcsolattartási cím, tartozás tőkeösszege, tartozás járulékainak összege, tartozásra vonatkozó jogviszony azonosítói, tartozás biztosítékai, elszámolás alapjául szolgáló kölcsönszerződés száma, az érintett szerződésbeli jogállása, a pénzügyi intézmény által kiállított elszámolási tájékoztató adattartalma, az elszámolás céljára szolgáló fizetési számla száma, neve, a számlát vezető intézmény megnevezése, követeléskezelő saját azonosítója. 13

14 14 Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az az Elszámolási törvény és 18. -aiban meghatározott határidőig kezeli, amely az Infotv. 4. (2) bekezdésére tekintettel az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges idő. Adatfeldolgozók: Az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. Adattovábbítás: Az az elszámolás céljából személyes adatokat továbbíthat a következő harmadik személyek számára: A./ az Engedményező pénzügyi intézmény; B./ Magyar Nemzeti Bank ( MNB ); C./ Illetékes Bíróság; D./ EOS számlavezető bankja; E./ KHR. Az adatfeldolgozás technológiája: Kézi és gépi adatfeldolgozás. Az adatkezelés helyszíne: Az székhelye. Az a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelheti. Az elszámolási kötelezettség teljesítése céljából az az Engedményező pénzügyi intézménytől átvett adatokat is kezel. I. 7. Magáncsődről szóló jogszabályok rendelkezései- Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-89733/2015 Az adatkezelés célja és jogalapja: Az Infotv. 5. (1) bekezdése b) pontja szerint minősülő kötelező adatkezelésként az a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény ( Magáncsőd törvény ) hatálya alá tartozó adósságrendezési eljárás lefolytatása, az egyezség megkötése és kapcsolódó kötelezettségek teljesítése és az annak végrehajtásához kapcsolódó, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendeletben ( Rendelet ) hivatkozott, az Ügyfélre vonatkozó, az érintettől felvett, illetve az Engedményező pénzügyi intézménytől, Családi Csődvédelmi Szolgálattól kapott személyes adatokat a fenti jogszabályok alapján fennálló jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése céljából kezelheti. A Magáncsőd törvény hatálya alá eső hitelügyletek esetében ezen legfontosabb kötelezettségek a következők: - az adósságrendezési eljárás lefolytatása - (Magáncsőd törvény 17. (1) bek.; - a Családi Csődvédelmi Szolgálat értesítése az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről - (Magáncsőd törvény 17. (7) bek.; - az Ügyfél által benyújtott dokumentumok Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő továbbítása - (Magáncsőd törvény 20. (1) bek.; - az Ügyfél által benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos adategyeztetés elvégzése - (Magáncsőd törvény 21. (2) bek.; - az adósságrendezési eljárás során az adósságrendezési egyezség tervezetének elkészítése, egyeztetése és megkötése - (Magáncsőd törvény 30. ); - a Családi Csődvédelmi Szolgálattal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítése az adósságrendezési eljárás során kötött adósságrendezési egyezséggel összefüggésben - (Magáncsőd törvény 31. ). Az adatkezelés jogalapja a Magáncsőd törvény 19. (6) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás. 14

15 15 AZ az Ügyfél arcképes személyazonosító okmányáról, lakcímkártyájáról, valamint az Ügyfél által az -hez a bíróságon kívüli adósságrendezés céljából benyújtott bármely egyéb dokumentumról fénymásolatot készíthet, és azt az adósságrendezés céljából, az ezzel kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tárolhatja, kezelheti és felhasználhatja. Adatforrás: Az érintett adatalanytól felvett, illetve az Engedményező pénzügyi intézménytől, a KHR-ből, és a Családi Csődvédelmi Szolgálat által rendelkezésre bocsátott adatok. Az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges adatok köre: A Magáncsőd törvény 17. (4)-(5) bekezdéséiben meghatározott adatok, amelyek többek között az Ügyfél természetes személyazonosító adatai, személyi igazolvány vagy egyéb - a személyazonosság igazolására külön törvény szerint alkalmas más igazolvány száma, állampolgárság; lakcím (lakóhely, tartózkodási hely); levelezési cím (értesítési cím); elektronikus kapcsolattartás vállalása esetén jelszóval védett elektronikus levelezési cím; telefonszám; adóazonosító szám. Az által kezelt adatok teljes körét a Magáncsőd törvény 17. (4) bekezdése tartalmazza. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az a Magáncsőd törvény 5. 4) pontjában meghatározott határidőig kezeli, amely az Infotv. 4. (2) bekezdésére tekintettel az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges idő. Adatfeldolgozók: Az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. Adattovábbítás: Az az adósságrendezés céljából személyes adatokat továbbíthat a következő harmadik személyek számára: A./ az Engedményező pénzügyi intézmény; B./ Családi Csődvédelmi Szolgálat; C./ Illetékes végrehajtó; D./ egyéb hitelezők, egyéb kötelezettek. Az adatfeldolgozás technológiája: Kézi és gépi adatfeldolgozás. Az adatkezelés helyszíne: Az székhelye. II. A személyes adatok kezelésének és tárolásának módja Az a személyes adatokat keletkezésük módjának megfelelően a következő módszerekkel tárolja: a) azokat az adatokat, amelyeket írásbeli nyilatkozat, illetve írásbeli szerződés foglal magában, az adatkezelés időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában és elektronikus adat formájában is tárolja; b) azokat az adatokat, amelyeket nem írásban megtett nyilatkozat vagy írásbeli szerződés foglal magában, például a kép- vagy hangfelvétel; elektronikus formában tárolja. Informatikai biztonság: Az a papír alapon vagy elektronikus formában tárolt személyes adatokat székhelyén, illetve a székhelyén található szerverén kezeli, tárolja. Az azon szerverével kapcsolatban, amely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat tárolja, - illetéktelen személyek hozzáférésének megakadályozása érdekében - információbiztonsági rendszert alkalmaz, így a 15

16 16 szerveren tárolt adatokhoz kizárólag az arra feljogosított munkatársai férhetnek hozzá feladataik végzése céljából (dedikált hozzáférési jogok, naplózott hozzáférés, egyedi belépő kódalapján). A Hpt. megfeleléssel összhangban biztonsági mentéseket is készítünk, melyek tárolása bankszéfben történik. Az az adatkezelés időtartamának végeztével a tárolt személyes adatokat törli vagy az 1. sz. mellékletben meghatározott adatfeldolgozója részére fizikai megsemmisítés céljából továbbadja. III. Az Ügyfelek, érintett magánszemélyek jogai, jogorvoslati lehetőségek AZ az Ügyfél nevét és lakcímét kiadja olyan harmadik személynek, aki írásban nyilatkozik arról, hogy az Ügyfél számlájára általa befizetett vagy átutalt összeg tartozatlan fizetés volt, és az Ügyfél az ezzel kapcsolatos előzetes megkeresését követő 15 napon belül a visszafizetésről vagy a harmadik személlyel történő kapcsolatfelvételről maga nem intézkedik. Az Ügyfél köteles a szerződésből fennálló tartozás teljes megfizetéséig az EOS Faktor Zrt. számára a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. AZ EOS Faktor Zrt. az Ügyfél által szolgáltatott adatok valódiságát a jogszabályok betartásával ellenőrzi. Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az nem a valóságnak megfelelően kezeli az adatait, kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását. Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen Tájékoztató I.1.3. pontjában bemutatott, Telefonbeszélgetések rögzítése, illetve az I.1.5. pontban bemutatott, Kép-és hangrögzítés az helységeiben célú adatkezelések esetében a telefonbeszélgetések, illetve a kép-és hangfelvétel módosítását nem kérheti, azonban a felvételekkel összefüggésben rögzített egyes adatok módosítását (például a dátum helyesbítését) kérheti. Hozzájárulás alapján felvett adatok törlése: Ha a Követelés visszafizetése céljából az Ügyféllel szerződéskötésre nem kerül sor, az Ügyfél a személyes adatait tartalmazó bármely a szerződés megkötése céljából átadott dokumentációt a szerződéskötés meghiúsulásától számított nyolc napon belül visszakövetelheti, mely kérése alapján az az ilyen dokumentációt visszaszolgáltatja. A személyes adatokat tartalmazó dokumentáció visszakövetelésére nyitva álló határidő eltelte után az az ilyen adatokat tartalmazó dokumentációt megsemmisíti. Az Ügyfél kérelmére az 25 napon belül tájékoztatást ad az által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről), és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az -hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatás megadásával kapcsolatban költségtérítést állapítson meg. Az érintett Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; (ii) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény 16

17 17 lehetővé teszi. Az Ügyfél továbbá jogainak megsértése esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, illetve bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: Telefon: Telefax: Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban lehetősége van a fenti eljárások kezdeményezése előtt panaszt tenni az -nél. Panaszait célszerű írásban az EOS Fakor Zrt. IV. pontban rögzített elérhetőségei útján megtenni. IV. Az EOS adatai, elérhetősége Név: Székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. Cégjegyzékszám: Cg A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: Tevékenységi engedély szám: E-I-67/2008 (PSZÁF) pénzügyi vállalkozás honlap: telefonszám: V. Nyilvántartásba vett adatkezelések Az, mint adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság hatósági nyilvántartást, a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartást vezet. Az EOS Faktor Zrt. által az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett adatkezelések nyilvántartási számait az adott adatkezelési jogcímnél találja meg. VI. Adatvédelmi felelős elérhetőségei Az belső adatvédelmi felelősének neve és elérhetőségei: Dr. Papp Gyula Telefonszám: +36 (1)

18 18 18

19 19 1. SZÁMÚ MELLÉKLET ADATFELDOLGOZÓK LISTÁJA Visiting Kft. (1151 Budapest, Vácegres utca 19.) Tevékenység: személyes felkeresés Feldolgozott adatok: név, cím, telefonszám I.1.1.-I.1.2. alatt hivatkozott adatkezeléssel kapcsolatban Magnus TO-KO Bt. (1041 Budapest, Deák u. 91.) Tevékenység: személyes felkeresés Feldolgozott adatok: név, cím, telefonszám I alatt hivatkozott adatkezeléssel kapcsolatban Reisswolf Budapest Adat és Dokumentumkezelő Kft. (1097 Budapest, Illatos út 6.) Tevékenység: adathordozón tárolt adatok fizikai megsemmisítése Feldolgozott adatok: az adathordozókon található információk teljes köre Minden adatkezeléssel kapcsolatban Digicom Media Kft. (6724 Szeged, Nádas u. 15/A.) Tevékenység: adatfeldolgozás, SMS küldése céljából Feldolgozott adatok: telefonszám I alatt hivatkozott adatkezeléssel kapcsolatban Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) Tevékenység: adatfeldolgozás telefonszám ellenőrzése, azonosítása céljából Feldolgozott adatok: név, cím I alatt hivatkozott adatkezeléssel kapcsolatban Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.) Tevékenység az I jocímű adatkezelésekkel kapcsolatban: adatfeldolgozás lakcím ellenőrzése azonosítása céljából Feldolgozott adatok: név, cím 19

20 20 Tevékenység a I.1.7. című adatkezeléssel kapcsolatban: a járműnyilvántartás adatainak lekérdezése, gépjármű tulajdonosának azonosítása,,; az adásvétel tárgyát képező gépjármű esetében bejegyzett hatósági bejegyzések, terhelések, foglalások stb. vizsgálata. Feldolgozott adatok: gépjármű rendszáma, gyártmánya vagy alvázszáma. I ; I.1.7 alatt hivatkozott adatkezeléssel kapcsolatban BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. (1025 Budapest, Mártonffy utca ) Tevékenység: adatfeldolgozás telefonszám ellenőrzése kapcsán Kezelt adatok: A KHR tv. melléklete II. fejezetének pontja szerinti referencia-adatok I.1.1-I.1.2; alatt hivatkozott adatkezeléssel kapcsolatban TC&C Távközlés- és Számítástechnikai Szolgáltató Kft. (1155 Budapest, Wesselényi u. 35.) Tevékenység: telefonközpont és telefon rendszer karbantartása Feldolgozott adatok: I.1.1; I.1.2.;I.1.3., I.1.6. illetve az I.3., I.6.; I.7. számú adatkezelési jogcím alatt felsorolt adatok köre I.1.1; I.1.2.; I.1.3., I.1.6 illetve az I.3., I.6., I.7. alatt hivatkozott adatkezelésekkel kapcsolatban PCS-SYSTEM Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 70. fszt. 1.) Tevékenység: üzemeltetési és rendszermérnöki támogatás nyújtása Feldolgozott adatok: a támogatott rendszerekben található információk Minden adatkezeléssel kapcsolatban FHB Ingatlan Zrt. (Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) Tevékenység: adatfeldolgozás az adósok tulajdonában lévő lakóingatlan értékbecslése kapcsán Feldolgozott adatok: név, születési név, lakcím, anyja neve, születési idő, az adós tulajdonában álló ingatlan adatai I.1.1.-I.1.2. alatt hivatkozott adatkezeléssel kapcsolatban 20

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Borotai Takarékszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2015. október 1. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye:

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Érvényes: 2015. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A követeléskezelés eljárási rendje...

Részletesebben

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd.

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A Szabályzat

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató ügyfelek részre

Adatkezelési tájékoztató ügyfelek részre Adatkezelési tájékoztató ügyfelek részre Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012.

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23.

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23. Lombard Lízing Csoport nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Hatályos: 2016.05.23. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 3 1.1 Szabályzat célja:... 3 1.2 A Szabályzat területi, alanyi és

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról (egységes szerkezetben a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Balogh-Auer Gábor ügyvezető Hatályos: 2016. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Alanyi és tárgyi hatály Jelen szabályzat

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT Antal László 2 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.1. A szabályzat célja: Jelen Követeléskezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA A HÁROMMILLIÓ-HATSZÁZEZER FORINTOT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ KÉSZPÉNZFIZETÉS ELFOGADÁSÁRA JOGOSULT ÁRUKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZOLGÁLTATÓK MINTASZABÁLYZATA (hatálya arra a szolgáltatóra

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT Kiadta:. Kelt: Jóváhagyta: Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL

BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL Tartalomjegyzék 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat célja... 3 1.2. A szabályzat hatálya... 3 1.3. A szabályzat

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21 Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés napja: 2015. október 1. Dokumentum információk Kibocsátás 2015.10.01. Érvényesség visszavonásig Jóváhagyva Vezérigazgató Megfelelőségi biztos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 14., hétfõ 132. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF02) Casco biztosítás Különös Feltételek (CASCKF212) Alkalmazandó: 2012.09.21-től

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT EOS KSI Magyarország Inkasszó Korlátolt Felelősségű Társaság KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYTA A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJÉNEK 1/2013. (IV.30) számú HATÁROZATA BUDAPEST Tartalomjegyzék 1. TÖRVÉNYI ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A LOMBARD CSOPORTHOZ TARTOZÓ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK (LOMBARD LÍZING ZRT., LOMBARD INGATLAN ZRT.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Preambulum A jelen Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak megfelelnek a Magyar

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Pannónia Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. -ának (4) bekezdése alapján

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság [] számú határozata Horváth Balázs Bencsik Szilvia Nagy Sándor Erik igazgatóság tagja igazgatóság tagja igazgatóság tagja Hatályos: 2014. augusztus

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ mely egyrészről

Részletesebben

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása 2013. Az Igazgatóság 2003. január 30-án elfogadta a 1-8/2003. számú határozattal Módosítva az

Részletesebben

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata Jóváhagyta: Körtvélyesi Zoltán Béla Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK -Tartalomjegyzék 1 -A panaszkezelés általános alapelvei 2 - Fogalom meghatározások 3 - Panasz,

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Banco Primus Fióktelep Magyarország Panaszkezelési szabályzat Hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Verzió száma v1.0 Dokumentum változás

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DIMENZIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: Utolsó módosítás: 4/2013. (02.21.) számú Igazgatótanácsi határozattal 3/2015. (11.16.) számú Igazgatótanácsi

Részletesebben

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása: A Vállalkozás székhelye/lakcíme: Alulírott Vállalkozás

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat 44.6/2015 számú szabályzat HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. Panaszkezelési szabályzat PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. Ügyfelei részére I. Preambulum Az HETA Asset

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ARGENTA FAKTOR Zrt. Tárgyi hatály Kiterjed az ARGENTA FAKTOR Zrt. (továbbiakban pénzügyi szervezet) alaptevékenységét meghatározó máshova nem sorolható pénzügyi közvetítés tevékenységhez

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjéről Hatályos: 2015. november

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos:

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata

Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata A panaszkezelési szabályzat célja, hogy lehetőséget nyújtson ügyfeleinknek panaszaik megtételére, illetve meghatározza az Abacus Invest Kft-n belül a panaszbejelentések

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az OTP Csoport partnere. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Az adatkezelés célja, jogalapja Az OTP Csoport partnere A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE, VALAMINT A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZOK ÜGYINTÉZÉSÉRE VONATKOZÓ ELVI ÉS GYAKORLATI TUDNIVALÓK (TUDNIVALÓK) Groupama Biztosító Zrt.

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: EN-I-369/2010 Tevékenységi engedély dátuma: 2010. május 31. hatályos: 2015. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK A. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. Hatályos: 2015.01.26. napjától

Panaszkezelési Szabályzat. Hatályos: 2015.01.26. napjától Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015.01.26. napjától 1. A Panaszkezelési Szabályzat tárgyi és személyi hatálya, célja, elvei 1.1 A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya Jelen Panaszkezelési Szabályzat

Részletesebben

AutoSOS Asszisztencia Ügyfél Tájékoztató, ÁSZF és Kiegészítő Utasbiztosítás 5.5 Érvényes: 2016. március 1.

AutoSOS Asszisztencia Ügyfél Tájékoztató, ÁSZF és Kiegészítő Utasbiztosítás 5.5 Érvényes: 2016. március 1. 1. AutoSOS Assistance kártya Tisztelt Ügyfelünk! A fenti assistance kártya tartalmaz minden olyan információt, amire szüksége lehet segítségkérés alkalmával. Ezért kérjük, vágja ki a jelzett vonal mentén,

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat

Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés 1.1. A Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-042463, továbbiakban:

Részletesebben

2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 1

2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXXVI. törvény 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 1 2015.1.1. és 2015.12.31. között hatályos szöveg

Részletesebben

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. január 1-jétől 1 A./ A panaszkezelés általános elvei Ezen

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01.

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága 19/2014/IG. számú határozatával jóváhagyott szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Lezárva: 2014. 07. 31. Hatályos: 2014. 08. 01. Illés Zoltán

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02.

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02. A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29.

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29. A LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2012. november 29. oldal 1 / 17 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Last-Mile Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) hogy meghatározza

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2016. március 8. Előzmények és célok Az Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.; továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva a Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban Budapest Magánnyugdíjpénztár) Igazgatótanácsának 2015. március 20-i határozata

Részletesebben

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén.

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. ZOLNETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01.

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

Hatályos: 2015. 08.01-jétől

Hatályos: 2015. 08.01-jétől Hatályos: 2015. 08.01-jétől I. Általános rész Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015 Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat ISZ 016/2015 Belső használatú Készítette: Ellenőrizte: Kosztyu Csilla Dr. Kravalik Gábor

Részletesebben

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat hatálya Tárgyi hatálya: Alanyi hatálya: kiterjed

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN Hatályos: 2013. augusztus 15. napjától Jelen Általános

Részletesebben

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO Követeléskezelő Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. Fogalmak 2 I.3. Adatkezelés 2

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Egyéni előfizetők részére

Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Egyéni előfizetők részére Általános Szerződési Feltételek Törzsrész, Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Egyéni előfizetők részére (rövid megnevezése

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2015/15/1. sz. Ügyviteli utasítás BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSOKBAN A FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

2015/15/1. sz. Ügyviteli utasítás BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSOKBAN A FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 2015/15/1. sz. Ügyviteli utasítás BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSOKBAN A FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 A szabályzat

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. 1. A panaszkezelés

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft.

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft. Panaszkezelési Szabályzat AON Magyarország Kft. 1 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az AON Magyarország Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az AON Magyarország Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására,

Részletesebben

A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.

A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI * PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 01-től TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) Általános

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat : Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok...3 II. Fogalmak, meghatározások...4 III.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:. Ügylet azonosítója:. 6 jegyű ügyfél-azonosító:.

Részletesebben

Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában)

Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tisztelt Ügyfelünk! A szerződés(ek)hez kapcsolódó jogutódlás ügyintézésével kapcsolatban az alábbi

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Székhelye:

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben