Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33)"

Átírás

1 Pannónia Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében

2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította 1.0 Új szabályzat Angyal Éva Komplex módosítás, névváltozás átvezetése Jogszabályi változás átvezetése, pontosítás Jogszabályi változás átvezetése, pontosítás Angyal Éva, Erdős János, Szabó Péter Paczolai Szabolcs Paczolai Szabolcs 2.3. Aktualizálás, pontosítás Paczolai Szabolcs 2.4. Aktualizálás, pontosítás Paczolai Szabolcs Jóváhagyó Igazgatótanács (Gelencsér László) Igazgatótanács (Vokony János) Igazgatótanács (Vokony János) Igazgatótanács (Vokony János) Igazgatótanács (Vokony János) Igazgatótanács (Vokony János) 31 / sz. IT határozat ( ) 21 / sz. IT határozat ( ) 9/2014. sz. IT határozat ( ) 51/2014. sz. IT határozat ( ) 68/2014. sz. IT határozat ( )../2015. sz. IT határozat ( ) Jóváhagyó és módosító határozatok 2 / 16

3 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 II. FEJEZET... 4 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG, HIVATKOZÁSOK... 4 HATÁLY... 4 FELELŐSSÉG... 4 HIVATKOZÁSOK... 4 III. FEJEZET... 5 FOGALMAK... 5 IV. FEJEZET... 6 PANASZKEZELÉS ÜGYRENDJE... 6 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT... 6 PANASZOK BENYÚJTÁSA... 7 A BEÉRKEZETT PANASZOK NYILVÁNTARTÁSA... 8 PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJE PANASZOK ELINTÉZÉSÉNEK RENDJE V. FEJEZET...13 EGYÉB RENDELKEZÉSEK...13 MELLÉKLETEK / 16

4 I. fejezet A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja a Pannónia Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) ügyfélszolgálati irodájának működési szabályozása és a Pénztárhoz érkezett panaszügyi bejelentések minősítésének, hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjának, valamint panaszokról, azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről, eljárásokról vezetett nyilvántartás szabályainak az előírása. A panaszkezelés alapelve, hogy a Pénztárral szemben felmerült panaszok kezelésének, kivizsgálásának, elemzésének és értékelésének rendjét szervesen be kell építeni a tevékenységébe. További alapelv, hogy a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás keretében és szabályok szerint kell kezelni. II. fejezet Hatály és felelősség, hivatkozások Hatály 2.1 Személyi hatálya kiterjed a Pannónia Önsegélyező Pénztár tagjaira, tagok kedvezményezettjeire (örököseire) együttesen: ügyfelek és a pénztár teljes munkaszervezetére. 2.2 Időbeli hatálya: a módosított Szabályzat szeptember 24-én lép hatályba. Felelősség 2.3 A szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért felelős: helyettes ügyvezető. Panaszügyintézés elérhetőségei 2.4 A pénztár a panaszbejelentést az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben (ügyfélszolgálati iroda) személyesen vagy meghatalmazott útján, telefonon, postai úton, telefaxon, az erre a célra üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül ( ) a bejelentő azonosítására alkalmas tartalommal, szóban vagy írásban fogadja be. 2.5 A panaszügyintézés elérhetőségei: a) a Pénztár ügyfélszolgálati irodája: 1072 Budapest, Nyár utca 12. b) Levelezési cím: 1072 Budapest, Nyár utca 12. c) Elektronikus levelezés: (weboldalon megtalálható címek) d) Telefonszám:(06-1) e) Fax: (06-1) Hivatkozások 2.6 A szabályzatban hivatkozott, illetve annak kialakítása során alkalmazott jogszabályok, irányelvek, ajánlások: a) évi CXXXIX. tv. a Magyar Nemzeti Bankról (Mnb tv.) b) évi XCVI. törvény az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról (Öpt.) c) évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről d) 28/2014. (VII.23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról e) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 11/2012. (XI.8.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról f) 15/2001. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének ajánlása a fogyasztók pénzügyi szervezetek általi tájékoztatásáról. 4 / 16

5 III. fejezet Fogalmak 3.1 Panasz: a pénztártag tagsági jogviszony létesítését megelőző, vagy a tagsági jogviszony létesítésével, a tagsági jogviszony fennállása alatti, a szolgáltatás-nyújtással, valamint a tagsági jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a tagsági jogviszonyt érintő jogvita rendezésével kapcsolatos tevékenységével összefüggő, a Pénztár tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogása, ideértve a kedvezményezett (örökös) elszámolási kérdésekben emelt kifogását is. A Pénztár ügyviteli gyakorlata során pénztártag, örökösök/kedvezményezettek által tett, a Pénztár magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó kérelem, amely jog- illetve érdeksérelme(ke)t tár fel, annak megszüntetésére irányul, nem tartozik más, jogilag szabályozott bírósági, államigazgatási stb. eljárásra, és nem tartozik a pénztár normál, illetve egyéb ügyviteli eljárásai közé sem. A panasz tartalma szerint lehet Pénzügyi fogyasztói jogvita természetű és Fogyasztóvédelmi jogvita természetű. Nem panaszügy, illetve reklamáció különösen, de nem kizárólagosan a tagi, munkáltatói adatok egyeztetéséhez kapcsolódó szóbeli és írásos bejelentés, adatközlés, tagi/munkáltatói számlákkal kapcsolatos egyeztetés során folytatott levelezés, bevallás-küldés, hiánypótlás, továbbá pénztártag kilépésre, átlépésre irányuló kérelme. 3.2 Panaszos: a 3.1. pontban meghatározott kifogást megfogalmazó, benyújtó személy, meghatalmazás esetében a meghatalmazást adó személy. 3.3 Panasznak minősített bejelentés: a) A Pénztárhoz közvetlenül, írásban beérkezett bejelentés, melyet az iktatást végző szervezet előzetesen panasznak minősített és ezt a minősítést a Pénztár ügyvezetője (vagy helyettesítésével megbízott vezetője) tartalmának függvényében jóváhagyta. b) A Pénztár ügyfélszolgálatán közvetlenül vagy telefonon tett szóbeli olyan bejelentés, amelyet az ügyfélszolgálat előzetesen panasznak minősített és ezt a minősítést a Pénztár ügyvezetője (vagy helyettesítésével megbízott vezetője) tartalmának függvényében jóváhagyta. c) A Pénztár Igazgatótanácsához, Ellenőrző Bizottságához, könyvvizsgálójához szóban vagy írásban érkezett bejelentés, melyet annak fogadója panasznak minősít. d) A Felügyelet felé tett bejelentés, amelyről a Felügyelet a Pénztárat értesíti, és amelyet a Pénztár ügyvezetője (vagy helyettesítésével megbízott vezetője) az értesítésben foglaltak alapján panasznak minősített. 3.4 Panasz kivizsgálása: A panasz alapjául szolgáló tény, hiba, intézkedés, mulasztás feltárása, javaslat megtétele azok megszüntetésére. A panaszt nem vizsgálhatja olyan személy, aki az ügyben bármilyen formában érdekelt, illetve nem várható el tőle a panasz elfogulatlan kivizsgálása. A panasz vizsgálatát, a minősítést elvégző vezető rendeli el meghatározva a vizsgálatot végző személyét, vagy az illetékes területet. 3.5 Alaptalan panasz: Azon panasz, amely esetében a vizsgálat nem állapít meg mulasztást, vagy helytelen pénztári intézkedést, hibát. 3.6 A vizsgálat során az alaptalannak történő minősítést: a vizsgálatot végző munkatárs javaslata alapján, a vizsgálat eredményét elfogadó vezető (ügyvezető, helyettes ügyvezető, főkönyvelő, befektetési vezető) adhatja meg. 5 / 16

6 3.7 Intézkedés: A Pénztárnak magatartása, tevékenysége, vagy mulasztása által okozott sérelem esetén, a panaszban foglaltak megszüntetésére, orvoslására irányuló eljárás. (Idetartozik különösen, de nem kizárólagosan a Pénztár által korábban tett intézkedés hatálytalanítása érvénytelenítése/semmissé tétele, megváltoztatása, módosítása, illetve a mulasztás pótlása, stb.). 3.8 Felügyelet: A pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv szeptember 30-áig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, október 1-jétől a Magyar Nemzeti Bank. A Felügyelet internetes elérhetősége: Pénzügyi Békéltető Testület: A Felügyelet mellett működő független, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, mely a pénzügyi szolgáltatások természetes személy fogyasztói és a pénzügyi szolgáltatók között fennálló szerződésből eredő jogviták kezelésével foglalkozik Fogyasztó: Az önálló foglalkozásán kívül és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, amely a Pénztár tagja vagy a tag kedvezményezettje (örököse) Pénzügyi fogyasztói jogvita: A Pénztár és fogyasztó között a pénztári szolgáltatást igénybevételére vonatkozó a szerződéses jogviszony (tagsági jogviszony) létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita Fogyasztóvédelmi jogvita: A Pénztár és a fogyasztó között a a fogyasztóvel szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó fogyasztóvédelmi kötelezettségek megszegésével kapcsolatos jogvita. A Pénztár, mint pénzügyi szolgáltató kötelezettségeit megállapító jogszabályok: az Öpt. és a végrahajtására kiadott Kormány- és Felügyeleti rendeletek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény IV. fejezet Panaszkezelés és ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat 4.1 A Pénztár az érdeklődők és a pénztártagok számára székhelyén nyitva álló helyiségben (ügyfélszolgálati iroda), továbbá telefonon, elektronikus úton biztosítja a tájékoztatás és az ügyintézés, továbbá a panaszbejelentés lehetőségét. Ennek keretében a Pénztár a 2.5. pont szerinti elérhetőségeken a következőket biztosítja: a) személyes ügyfélszolgálatot tart fent és üzemeltet: a. hétfő-szerda napokon 8:00 órától 16:30 óráig, b. csütörtöki napon 8:00 órától 17:00 óráig c. pénteki napokon 8:00 órától 16:00 óráig b) telefonos ügyfélszolgálatot tart fent és üzemeltet: a. hétfő-szerda napokon 8:00 órától 16:30 óráig, b. csütörtöki napon 8:00 órától 20:00 óráig, c. pénteki napokon 8:00 órától 16:00 óráig c) panaszbejelentés és általános jelegű tájékoztatás céljából folyamatosan működő elektronikus elérést üzemeltet ( web oldalon az Elérhetőségek, Központi iroda menüben található e-mai címeken, illetve a címen) üzemzavar esetén a) és b) pontok szerinti megfelelő más elérhetőséggel. 6 / 16

7 d) internetes honlapot ( üzemeltet általános tájékoztatatás céljából, kötelező nyilvánosságra hozatal helyeként, szabályzatok és ügyintézéshez szükséges nyomtatványok elérése, letölthetősége céljából. A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási idejét, a telefonos ügyfélszolgálat üzemidejét és elérhetőségét (telefonszám, telefax szám) a Pénztár a honlapján ( folyamatosan közzéteszi. A Pénztár az ügyfélszolgálati irodában személyesen leadott írásbeli panasz esetén az ügyfelet tájékoztatja a panaszt a továbbiakban kezelő szervezeti egység elérhetőségéről. Amennyiben az ügyfél szóbeli panaszát nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnél terjeszti elő, a Pénztár tájékoztatja az ügyfelet tájékoztatni a panaszt a továbbiakban kezelő szervezeti egység elérhetőségéről. 4.2 Az ügyfélkapcsolat ügyfélszolgálatból és panaszkezelésből áll, mely feladatokat a Pénztár mindenkor a felek kölcsönös érdekeinek egyenrangú rendezése céljából végzi. Ügyfél-azonosítás ügyfélszolgálati ügyintézés során 4.3 A pénztártaggal, haláleseti és szolgáltatási kedvezményezettel (örökös) telefonon, ben folytatott kommunikáció a beazonosítást követően lehetséges. Személyes ügyintézés során a személyazonosság igazolása történhet a személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) és a lakcímkártya bemutatásával. A beazonosításhoz a Pénztár tagnyilvántartó szoftvere segítségével tárolt adatok is alkalmazhatóak. Ebben az esetben az azonosítást a név egyeztetését követően az alábbi lehetőségekből választva legalább három egyedi adat alapján kell elvégezni az azonosító adatok megkérdezésével: a) Tagsági okiratszám b) Születési idő, hely c) anyja születési neve d) Lakcím e) Azonosító okmány típusa, száma f) adóazaonosító jel 4.4 Amennyiben a pénztártag, kedvezményezett mindhárom adat vonatkozásában kielégítő választ tud nyújtani, úgy a beazonosítás sikeresnek tekintendő, az ügyintézés, válaszadás megkezdhető. Ügyfélportál 4.5 A Pénztár a internetes oldalán Ügyfélportál kapu szolgáltatást nyújt, amely keretében a pénztártag egyéni számla egyenlegét, címét és a pénzmosás elleni tv. szerinti azonosítottság státuszát lekérdezheti, továbbá címét módosíthatja. 4.6 Az Ügyfélkapus belépéshez a Tagsági azonosító (azonosító) és a Pénztár által adott tájékoztatásban szereplő jelszó szükséges. Az új belépő tagok esetében a jelszó megküldése levélben, a záradékolt belépési nyilatkozattal együtt, postai úton történik. A tag kérésére a jelszó ben és telefonon is megadható a 4.3. pontban foglaltak szerint. Az azonosító és jelszó biztonságos kezeléséért a pénztártag felel, ezen adatok illetéktelen személyekhez kerülésért és az esetleges visszaélésért kizárólag a pénztártag felelős. 7 / 16

8 Panaszok benyújtása 4.7 A Pénztár biztosítja, hogy a panaszos a Pénztár magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben vagy üzenetben) közölhesse. Az írásban tett panaszbejelentéshez a pénztár formai követelményeket nem támaszt, és lehetővé teszi (honlapján elérhetővé teszi), hogy a panaszos az írásbeli panasz benyújtásához a Felügyelet honlapján ( közzétett formanyomtatványt alkalmazhassa. 4.8 Írásban tett panasz A panasz érkezhet a) közvetlenül a panaszostól vagy meghatalmazottjától, b) közvetetten a Felügyeleten, a Pénztár Igazgatótanácsán, Ellenőrző Bizottságán, könyvvizsgálóján keresztül. 4.9 Az elektronikus úton ban érkező panaszt írásban tett bejelentésnek kell tekinteni A panaszos eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben a panaszos meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazásnak a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni (közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat), továbbá tartalmaznia kell az Öpt. 40/B (2) bekezdése szerinti előírásoknak megfelelő pénztártitok megtartása alól történő felmentést is Szóban tett panasz: Panaszok érkezhetnek az ügyfélszolgálatra személyesen közvetlenül vagy telefonon. Telefonon történő panaszkezelés esetén a pénztár a hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt (5) percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezés (ügyintézés) érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Telefonon történő panaszkezelés esetén a pénztár és a panaszos közötti telefonos kommunikációt a pénztár hangfelvétellel rögzíti és a felvételt egy évig megőrzi. Erről a pénztártagot a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. A pénztártag kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet A nem azonosítható (névtelen vagy azonosításra alkalmas adatot nem tartalmazó) panaszokat illetően a Pénztárnak az azonosíthatóságra megtett intézkedések sikertelensége esetén nincs intézkedési kötelezettsége, mivel azokat kivizsgálni nem lehetséges A beérkezett panaszok nyilvántartása 4.13 A pénztár az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. Ezen nyilvántartás tartalmazza legalább: a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését: 1. Tagsági jogviszony létrejötte 2. Tagszervezői tevékenység 3. Egyéni számla, számlaértesítő 4. Adóigazolások (jövedelem és kedvezmény) 5. Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) 6. Hozamok (elszámoló egység árfolyama) 7. Szolgáltatások, várakozási idő letelte utáni és tagviszony megtartása melletti kifizetések (elszámolás, kifizetés) 8. Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések: kilépés, átlépés, elhalálozás, tb-be visszalépés (elszámolások, kifizetések) 9. Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) 8 / 16

9 10. Egyéb (az előzőekben nem nevesítetteken kívüli ügyek, pl.: ügyintézői magatartás, tagi kölcsön) b) a panaszos nevét és azonosítóját, a panasz benyújtásának módját és időpontját, c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát, d) a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá e) a panasz megválaszolásának időpontját. A nyilvántartásban a panaszokat beérkezési sorrendben oly módon kell rögzíteni, hogy abból a válaszadási határidő és annak betartása egyértelműen megállapítható legyen. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Pénztár: a) a panaszokat azok témája szerint csoportosíthassa, b) a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárhassa és azonosíthassa, c) megvizsgálhassa, hogy a b) pontban rögzített tények és események hatással lehetnek-e más eljárásra vagy d) termékre, szolgáltatásra, e) eljárást kezdeményezhessen a feltárt, b) pontban rögzített tények és események korrekciójára és f) összefoglalhassa az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, a jogi kockázatokat. Az írásban beérkezett, iratok, levelek, egyéb dokumentumok, vagy írásban megerősített szóbeli bejelentések, melyeket az illetékes szervezet előzetesen panasznak minősített, a pénztár nyilvántartó rendszerének Iktatás menűpontjában panaszkénkt nyilvántartásra kerülnek A beérkezett iratokat, leveleket áttekintésüket követően az Ügyvezető (vagy a helyettesítésével megbízott vezető) is átminősítheti panasznak vagy a Pénztár normál ügymenete szerint a hatályos szabályzatokban foglaltaknak megfelelően elintézendő ügyként A szóban tett bejelentést az ügyfélszolgálat előzetesen minősíti. Ha előzetes minősítése szerint az ügy panaszként kezelendő, akkor az 1. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni és a minősítés jóváhagyás végett az ügyvezető részére továbbítani. Ha az ügyfél bizonylattal vagy egyéb irattal kiegészíti bejelentését, akkor annak tényét is dokumentálni kell és másolatát is csatolni a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyv legalább a következőket tartalmazza: a) a panaszos neve; b) a panaszos lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; d) a panaszos panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy a panaszos panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön; e) pénztári azonosító; f) a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és a telefonon közölt szóbeli panasz kivételével panaszos aláírása; h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, i) a Pénztár neve és címe A jegyzőkönyvet amennyiben a bejelentés az ügyfélszolgálaton személyesen történt a bejelentést tevővel szignáltatni kell. A személyesen tett, és írásba foglalt bejelentésekről készült dokumentumon az aláírás szándékos mellőzése esetén fel kell jegyezni a hitelesítés megtagadását. Ezek vizsgálatától a Pénztár eltekinthet.. 9 / 16

10 4.17 A szóban tett, jegyzőkönyvben foglalt panaszokat a 4.13 pont előírásainak megfelelően szintén nyilvántartásba kell venni Az objektív okok miatt szóban tett és aláírással nem hitelesíthető panaszokat (pl. telefonon tett észrevétel, melyet a bejelentő nem tud írásba foglalni, és a Pénztár által elkészített írásos dokumentumot sem tudja aláírásával hitelesíteni) is az 1. sz melléklet szerinti jegyzőkönyvben kell rögzíteni, jelezve a hitelesítés elmaradásának okát A szóbeli, helyben azonnal rendezett panaszokról is jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a szóbeli panasz rendezése vagy kivizsgálása azonnal nem lehetséges, akkor a 4.14 és 4.26 pont szerint eljárást kell alkalmazni A Pénztárhoz közvetve benyújtott vagy a központi iktatáshoz nem került, személyesen átvett, vagy névre szólóan zárt borítékban érkezett bejelentéseket, reklamációkat azok tartalmától függően, minősítésüket követően szintén panaszként kell kezelni a pont szerint A nem az ügyfélszolgálati egységhez illetve a munkáltatóknál működő területi irodákhoz érkezett írásbeli panaszokat az illetékes területek kötelesek panaszként megjelölve külön kezelni, azt az ügyfélszolgálati egységnek és a panaszkezelési nyilvántartást vezető személynek haladéktalanul átadni A Pénztár a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg és azt a Felügyelet kérésére bemutatja. Panaszok kezelésének rendje 4.23 A panaszokat az ügyfélszolgálatot vezető irányításával az ügyfélszolgálat kezeli, de az ügyfélszolgálatot vezető az alábbiak szerint egyéb szervezeti egységek, személyek közreműködését kérheti szignálhatja: a) Beléptetéssel, tagra vonatkozó adatok nyilvántartásával kapcsolatos panasz: Területi iroda b) Más pénztárba történő átlépés, elhalálozás, szolgáltatásra,: Tagi adminisztráció, exkasszó csoport (Központi iroda) c) Egyéni számlaforgalommal, munkáltatókkal, bevallással, befizetéssel kapcsolatos panasz: Tagi adminisztráció, Inkasszó csoport (Központi iroda) d) Pénzügyi elszámolásra, pénzügyi teljesítésre vonatkozó panasz: Tagi adminisztráció, exkasszó csoport (Központi iroda) e) Hozamra vonatkozó panasz: Főkönyvelő (Központi iroda) f) Pénzügyi visszaélésre utaló panasz: Főkönyvelő (Központi iroda) g) Egyéb panasz: Ügyvezető 4.24 A Pénztár ügyvezetőjének, távollétében a helyettesítésével megbízott személynek jogában áll a panaszok kezelése tekintetében, ettől eltérő módon is rendelkezni. Panaszok elintézésének rendje 4.25 A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik Ha a pénztártag a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Pénztár a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz azonnal kivizsgálása nem lehetséges, a Pénztár a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak át kell adni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt a pénztártagnak meg kell küldeni. Ebben az esetben a panaszra adott indokolással ellátott választ a közlést követő 30 napon belül a pontban foglaltak szerint kell megküldeni. 10 / 16

11 4.28 A Pénztár minden írásban benyújtott panaszt köteles megvizsgálni és a panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontjáról a bejelentőt írásban, a panasz közlését követő 30 napon belül tájékoztatni. Amennyiben a vizsgálat eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a panasznak minősített bejelentés alaptalan, és az eredményt a Pénztár vezetője vagy az általa megbízott személy is elfogadja, arról is írásban tájékoztatni kell a panasztevőt Amennyiben az írásban benyújtott panasz kivizsgálásához (kivizsgálás megkezdése előtt, vizsgálat közben) a Pénztárnak a panaszosnál rendelkezésre álló további így különösen a panaszos azonosításához, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos információra van szüksége úgy annak beszerzése érdekében haladéktalanul és igazolható módon felveszi a panaszossal a kapcsolatot. Amennyiben a panaszos a kért információkat a Pénztár részére 15 munkanapon belül nem juttatja el, a Pénztár a rendelkezésre információk alapján vizsgálja ki a panaszt. A panaszkezelés jogszabályi határideje ez esetben a kért információk megérkezésének idejéig eltelt idővel, de maximum 20 munkanappal meghosszabodik. A 30 napos ügyintézés ily módon történő meghosszabbodásáról a panaszost tájékoztatni kell. Nem tehető felelőssé a Pénztár a panaszügyintézéssel kapcsolatban, ha a panaszügy rendezéséhez szükséges információkat kérés ellenére a panaszos nem adta meg számára A Pénztár a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti a panaszostól: a) neve; b) pénztári azonosító; c) lakcíme, székhelye levelezési címe; d) telefonszáma; e) értesítés módja; f) panasszal érintett szolgáltatás; g) panasz leírása, oka; h) panaszos igénye; i) a panasz alátámasztásához szükséges, a panaszos birtokában lévő olyan dokumentum másolata, amely a Pénztárnál nem áll rendelkezésre; j) meghatalmazott útján eljáró panaszos esetében a pont szerinti érvényes meghatalmazás. k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat A pénztár a szóbeli panaszt (feltéve, hogy annak panaszként történő minősítése a jelen szabályzatban foglaltak szerint megtörtént) - a pontban meghatározott eltéréssel - azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a pénztártag a panasz kezelésével nem ért egyet, a pénztár a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak - a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontja előadásával - megküldi, egyebekben pontban foglaltak szerint jár el Ha a panasz azonnali kivizsgálása akár panaszként történő végleges minősítése hiánya vagy bármely más okból - nem lehetséges, a pénztár a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak - a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontja előadásával - megküldi, egyebekben pontban foglaltak szerint jár el A vizsgálatot végző személyét a panaszt minősítő vezető határozza meg A kijelölt személy a vizsgálatot köteles határidőben lefolytatni A vizsgálat eredményének és a Pénztár vezetőjének/megbízottjának döntése függvényében az erre kijelölt vezető, vagy az egyébként normál ügymenet szerint eljáró, érintett egység intézkedik az ügyben, közvetlen felettese felügyelete, irányítása mellett. 11 / 16

12 4.36 A panaszosnak az adott bejelentésben foglalt minden felvetésére, észrevételére választ kell adni. A Pénztár a panaszok kivizsgálását követően köteles olyan választ adni, amelyben részletesen kitér a kifogás teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára Amennyiben a válaszadáskor a Pénztár működésével összefüggő hatályos jogszabályi rendelkezésre hivatkozás történik, a Pénztár a jogszabályhelyet megjelöli A Pénztár a panasz kivizsgálásának eredményéről történő tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indokolással látja el, amely indokolás - ha szükséges - tartalmazza a vonatkozó pénztári szabályzat pontos szövegét és hivatkozik a panaszosnak küldött elszámolásokra, számlaértesítőkre is. A Pénztár a fogyasztónak minősülő ügyfelet a panasz elutasítása esetén az Öpt. 29/A. (8) bekezdésében foglaltak mellett tájékoztatja arról, hogy a panasz és a panaszkezelés álláspontja szerint a) a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértésének kivizsgálására vagy b) a szerződés (tagsági jogviszony) létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére irányul Amennyiben a panasz a Pénztár álláspontja szerint a pont mind az a), mind a b) alpontját érinti, úgy a panaszost tájékoztatni kell arról, hogy a panaszban foglaltak mely része tartozik a pont a), illetve b) alpontja körébe, és ennek megfelelően mely panaszrésszel melyik hatósághoz vagy szervhez fordulhat A Pénztár a panasz elutasítás esetén a fogyasztónak minősülő panaszost tájékoztatja továbbá az alábbiakról: a) a fogyasztóvédelmi rendelkezések vélt megsértése esetén (fogyasztóvédelmi jogvita) a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, b) a szerződés (tagsági jogviszony) létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita (pénzügyi fogyasztói jogvita) esetén a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, c) a Magyar Nemzeti Bank és Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségeiről A Pénztár a panasz elutasítás esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfelet tájékoztatja, hogy panaszával a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat A Pénztár a fogyasztónak minősülő ügyfél részére az elutasító döntésben feltünteti továbbá az MNB honlapján a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése, illetve az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatványok (a továbbiakban: formanyomtatványok) elektronikus és ügyfélszolgálati elérhetőségét is, továbbá jól látható módon tájékoztatást ad arról, hogy a fogyasztó kérheti ezen formanyomtatványok Pénztár általi költségmentes megküldését is. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a formanyomtatványok megküldésére vonatkozó fogyasztói igény előterjesztésére szolgáló szolgáltatói telefonszám, elérhetőség és postai cím megjelölését is. A Pénztár a fogyasztó ilyen tartalmú külön kérése esetén a formanyomtatványokat a Pénztár rendelkezésére álló adatok alapján dokumentáltan elektronikus hozzáféréssel rendelkező fogyasztó számára elektronikus úton, más esetben postai úton költségmentesen, haladéktalanul megküldi. 12 / 16

13 4.43 A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő panaszos panaszával az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat: a) Magyar Nemzeti Bank (levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf.:777, telefon: , cím: d) Pénzügyi Békéltető Testület (a tagsági jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, levelezési címe: H-1525 Budapest Pf.: 670., telefon: , e) bíróság A Pénztár válaszát olyan módon küldi meg a panaszos részére, amely alkalmas annak igazolására, hogy a Pénztár a küldeményt kinek a részére és milyen értesítési címre küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és időpontját is A panaszok elintézése során törekedni kell a vitás esetek peren kívüli rendezésére, a Pénztárt feleslegesen terhelő költségek elkerülésére Több hasonló panaszügy kapcsán az Igazgatótanács elnöke, az Ellenőrző Bizottság elnöke és az ügyvezető belső ellenőri vizsgálatot is elrendelhet Ha a bejelentő, panaszát az Igazgatótanács, Ellenőrző Bizottság, vagy a könyvvizsgáló részére is megküldi, akkor a panaszos részére küldendő válaszlevél tervezetet az adott testületnek, könyvvizsgálónak véleményezésre meg kell küldeni. a) A Pénztár ügyvezetője, illetve főkönyvelője ellen irányuló panaszról a Pénztár Igazgatótanácsa elnökét, és/vagy az Ellenőrző Bizottsága elnökét szükséges szerint könyvvizsgálóját tájékoztatni kell. b) A panaszt ebben az esetben az Igazgatótanács elnöke és/vagy az Ellenőrző Bizottság elnöke által kijelölt személy, vagy szervezet vizsgálja meg, de jóváhagyása esetén kivizsgálhatja a Pénztár belső ellenőre is. c) A vizsgálat lezárását követően a Pénztár Igazgatótanácsának és/vagy Ellenőrző Bizottságának elnökét tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről, az intézkedésre vonatkozó javaslatról, a megtett intézkedésekről Ha a panaszt a Felügyelethez nyújtották be, a Pénztár köteles annak elintézéséről a panaszost a Felügyelettel egyidejűleg, írásban tájékoztatni Ha a panasz a Pénztárhoz érkezett, de tartalmában olyan jellegű, hogy arról indokolt a Pénztár pénzügyi felügyeleti szervének tájékoztatása, akkor a panaszt minősítő vezető utasítására a Felügyeletet szintén tájékoztatni kell, a panaszosnak írt levél egyidejű megküldése mellett A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. V. fejezet Egyéb rendelkezések 5.1 Írásos választ, tájékoztatást kizárólag a panaszos/bejelentő/felszólamló írásos kérésére küldhet a Pénztár elektronikus úton, betartva az adatvédelmi előírásokat. 5.2 A panaszügyekről a belső ellenőrt folyamatosan tájékoztatni kell, aki évente egy alkalommal a) a számba vett panaszokról, 13 / 16

14 b) a megtett intézkedésekről, c) a panaszok típusáról (pl. egyéni számlaértesítő meg nem érkezésével kapcsolatos bejelentés, hozammal kapcsolatos panasz stb.) d) a panaszok minősítéséről (jogos, részben jogos, alaptalan) összefoglalót készít, melyet megküld az ügyvezetőnek, az Igazgatótanácsnak és az Ellenőrző Bizottságnak 5.3 Jelen szabályzatot a Pénztár pénztártagok számára nyitva álló helyiségében és a Pénztár honlapján, a Pénztártagok számára hozzáférhető módon közzé kell tenni. 14 / 16

15 Mellékletek Panaszügy jegyzőkönyv 1. számú melléklet Panasz, reklamáció, bejelentés forrása: 1. Felügyelet 2. pénztártag 3. pénztártag munkáltatója 4. örökös/kedvezményezett 5. Igazgatótanács, Ellenőrző Bizottság 6. könyvvizsgáló 7. egyéb:.. Bejelentés módja:. Bejelentő (panaszt tevő) neve:.. Pénztári azonosító: a pénztártag lakcíme(levelezési címe); a pénztártag telefonszáma:.. Bejelentés helye: Pannónia Önsegélyező Pénztár székhelye Bejelentés dátuma: Panaszt rögzítő ügyintéző: Bejelentő aláírása:. Panasz tárgya: 1. Tagsági jogviszony létrejötte 2. Tagszervezői tevékenység 3. Egyéni számla, számlaértesítő 4. Adóigazolások(jövedelem és kedvezmény) 5. Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) 6. Hozamok 7. Szolgáltatások kifizetése (elszámolás, kifizetés) 8. Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések: kilépés, átlépés, elhalálozás (elszámolások, kifizetések) 9. Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) 10. Egyéb (az előzőekben nem nevesítetteken kívüli ügyek, pl.: ügyintézői magatartás) Vizsgálatra, intézkedésre felkért személyek: 15 / 16

16 Határidő: Beérkezést követő 30 nap : (A vizsgálatot végző személy tölti ki!) Határidő hosszabbítás: (A vizsgálatot végző személy tölti ki!) A vizsgált eset leírása:... A panaszügy minősítése: 1: jogos, de nem orvosolható panasz (nem a Pénztár mulasztott) 2: jogos, orvosolandó panasz 3: jogos, orvosolandó, több esetben előforduló panasz 4: alaptalan panasz elutasítás oka: Válaszadás időpontja: A végzett intézkedés leírása: Javaslat: Dátum: Aláírás:.. 16 / 16

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL 4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL Figyelem! 2016.02.01.napjától a QBE Magyarországi Fióktelepe nem köt új biztosítási

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (az Igazgatótanács 2016. január 19.-én elfogadott módosításaival egységes szerkezetben) Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat 44.6/2015 számú szabályzat HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. Panaszkezelési szabályzat PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. Ügyfelei részére I. Preambulum Az HETA Asset

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3 Panaszkezelési szabályzat NN Biztosító Zrt. Érvényes 2016. január 1-jétől Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft.

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft. Panaszkezelési Szabályzat AON Magyarország Kft. 1 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az AON Magyarország Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az AON Magyarország Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására,

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. 1. A panaszkezelés

Részletesebben

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata Jóváhagyta: Körtvélyesi Zoltán Béla Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK -Tartalomjegyzék 1 -A panaszkezelés általános alapelvei 2 - Fogalom meghatározások 3 - Panasz,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az Ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21 Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DIMENZIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: Utolsó módosítás: 4/2013. (02.21.) számú Igazgatótanácsi határozattal 3/2015. (11.16.) számú Igazgatótanácsi

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés Panaszkezelési szabályzat I. Bevezetés A Groupama Garancia Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági belső

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015 Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat ISZ 016/2015 Belső használatú Készítette: Ellenőrizte: Kosztyu Csilla Dr. Kravalik Gábor

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2016. március 8. Előzmények és célok Az Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.; továbbiakban:

Részletesebben

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés napja: 2015. október 1. Dokumentum információk Kibocsátás 2015.10.01. Érvényesség visszavonásig Jóváhagyva Vezérigazgató Megfelelőségi biztos

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az MPM Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), mint a biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII.

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A FA-ÁG Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Alkusz) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Banco Primus Fióktelep Magyarország Panaszkezelési szabályzat Hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Verzió száma v1.0 Dokumentum változás

Részletesebben

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.09.02. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK Alapelvek 3 1. Fogalmak 5 2. Panasz felvétele..6

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe. 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről

Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe. 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. október 1. Kibocsátó: Vanek Balázs fióktelep-vezető

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01.

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága 19/2014/IG. számú határozatával jóváhagyott szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Lezárva: 2014. 07. 31. Hatályos: 2014. 08. 01. Illés Zoltán

Részletesebben

Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról

Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról I. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Europe Limited Magyarországi Fióktelepéhez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e-mail útján) érkezett, illetőleg

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. Július 7-től

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. Július 7-től A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. Július 7-től A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat : Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok...3 II. Fogalmak, meghatározások...4 III.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ARGENTA FAKTOR Zrt. Tárgyi hatály Kiterjed az ARGENTA FAKTOR Zrt. (továbbiakban pénzügyi szervezet) alaptevékenységét meghatározó máshova nem sorolható pénzügyi közvetítés tevékenységhez

Részletesebben

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Hatályos: 2016.01.01 Az ügyfél-tájékoztató célja hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2015. december 28.

A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2015. december 28. A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2015. december 28. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Balogh-Auer Gábor ügyvezető Hatályos: 2016. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Alanyi és tárgyi hatály Jelen szabályzat

Részletesebben

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva a Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban Budapest Magánnyugdíjpénztár) Igazgatótanácsának 2015. március 20-i határozata

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság [] számú határozata Horváth Balázs Bencsik Szilvia Nagy Sándor Erik igazgatóság tagja igazgatóság tagja igazgatóság tagja Hatályos: 2014. augusztus

Részletesebben

Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata

Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata A panaszkezelési szabályzat célja, hogy lehetőséget nyújtson ügyfeleinknek panaszaik megtételére, illetve meghatározza az Abacus Invest Kft-n belül a panaszbejelentések

Részletesebben

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. január 1-jétől 1 A./ A panaszkezelés általános elvei Ezen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata

Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat az Életút Pénztárcsoport /Életút Egészségpénztár, Életút Önsegélyező Pénztár, Életút Nyugdíjpénztár/ (továbbiakban: Pénztár)

Részletesebben

Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata. Panaszügyintézés rendjéről

Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata. Panaszügyintézés rendjéről Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata a Panaszügyintézés rendjéről A./ A panaszügyintézés általános elvei Pénzügyi szervezetekkel szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak

Részletesebben

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2016. március 18.

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2016. március 18. A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2016. március 18. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. Hatályos: 2015.01.26. napjától

Panaszkezelési Szabályzat. Hatályos: 2015.01.26. napjától Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015.01.26. napjától 1. A Panaszkezelési Szabályzat tárgyi és személyi hatálya, célja, elvei 1.1 A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya Jelen Panaszkezelési Szabályzat

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Tisztelt Ügyfelünk! A Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk

Részletesebben

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. napjától I. Alapelvek A Komplex Faktor Zrt. (továbbiakban: a Társaság vagy a pénzügyi szervezet) az

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2015. november 19. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3

Részletesebben

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15.

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15. HC Központ Kft Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2015. május 15. I. Bevezető rendelkezések A HC Központ Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az ügyfelek panaszainak

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. december 15. napjától PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458 www.giro.hu Készítette A jelen dokumentum tartalma szerzői

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat 1. PANASZ 1.1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció,

Részletesebben

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OBER PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szabályzat kódja: Hatálybaléptetés dátuma: 2014.11.24. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1 A szabályzat hatálya... 3 2 Fogalmak... 3 3 Kapcsolódó jogszabályok...

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék Verziószám Módosítás dátuma Érintett pontok Módosítás tárgya v02 2016. január 02. II.1. a) pont Személyes ügyfélszolgálat

Részletesebben

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: EN-I-369/2010 Tevékenységi engedély dátuma: 2010. május 31. hatályos: 2015. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK A. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 4Life Direct Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogyasztói bejelentések intézése és a fogyasztók tájékoztatása során a Kft köteles együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A LOMBARD CSOPORTHOZ TARTOZÓ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK (LOMBARD LÍZING ZRT., LOMBARD INGATLAN ZRT.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Preambulum A jelen Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak megfelelnek a Magyar

Részletesebben

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat hatálya Tárgyi hatálya: Alanyi hatálya: kiterjed

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője I. Bevezetés Panaszkezelési ügyféltájékoztató Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató)

Részletesebben

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA Tartalom: Jelen szabályzat a Biztosító panaszügyi felépítését, feladat- és működési

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyó Igazgatóság Típus Szabályzat Szabályzat száma 2014.08.01. Hatályba lépés dátuma 2014.08.01. Érvényessége visszavonásig Felelős Pénzügyi vezető 1 Tartalom I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat

Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés 1.1. A Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-042463, továbbiakban:

Részletesebben

A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Szigetvári Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2015. április 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2015. április 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2015. április 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. augusztus 1. Készítette: Bugáné Torkos Beáta Ellenőrizte:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat Horizont Holding Tanácsadó Zrt.

Panaszkezelési szabályzat Horizont Holding Tanácsadó Zrt. Panaszkezelési szabályzat Horizont Holding Tanácsadó Zrt. 1. A szabályzat célja: a Horizont Holding Tanácsadó Zrt-nek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény hatálya

Részletesebben

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO Követeléskezelő Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. Fogalmak 2 I.3. Adatkezelés 2

Részletesebben

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Az webáruház használata során a In-Car-Tel Kft.részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban

Részletesebben

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó?

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó? Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről 1. Ki a fogyasztó? Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül

Részletesebben

BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL

BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL Tartalomjegyzék 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat célja... 3 1.2. A szabályzat hatálya... 3 1.3. A szabályzat

Részletesebben

Benevolus. Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2014.03.01.

Benevolus. Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2014.03.01. A Benevolus Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2014.03.01. 1 Jelen Panaszkezelési Szabályzat célja, hogy biztosítsa az ügyfelek jogait a panaszkezelés teljes folyamata

Részletesebben

hatályos: 2015.12.07-től visszavonásig

hatályos: 2015.12.07-től visszavonásig a G R E E N P A S S U t a l v á n y k i b o c s á t ó K f t. P É N Z Ü G Y I P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 1 hatályos: 2015.12.07-től visszavonásig I. Bevezetés I. 1. A GREEN PASS Utalványkibocsátó

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2014. augusztus 5-től Alanyi hatálya kiterjed: A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének (a továbbiakban: Fióktelep) minden dolgozójára, különös tekintettel az ügyfél

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. november

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT Elfogadva: IGH Hatályos: 2010. június 1-től módosítva: 2011.10.01. 2012.03.01. 2012.09.20 Bevezetés A Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az INTRUM JUSTITIA Hitel Ügyintézés Szolgáltatás Kft. (székhely: HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; cégjegyzékszám: 01-09-268230; a céget nyilvántartó bíróság: a Fővárosi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat A Provident Pénzügyi Zrt. (1134 Budapest, Angyalföldi út 6., cégjegyzékszáma: 01-10-044542; a továbbiakban: Társaság ) célja, hogy az ügyfelek érdekeit szem előtt tartó és a fogyasztói bizalmat erősítő

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztatója Tisztelt Ügyfelünk! A Szabadszállás

Részletesebben

II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09

II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09 1 II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09 II.1. A panasz II.1.1. A panasz a Takarékszövetkezet tevékenységével, szolgáltatásával, termékével felmerülő minden

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MKFE Biztosítási Alkusz Kft ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MKFE Biztosítási Alkusz Kft ügyfelei részére H-1149 BUDAPEST, Egressy út 77. 1576 Bp. Pf. 109 www.mkfe.hu Telefon (1) 252-0688 fax (1) 364-3065 e-mail alkusz@mkfe.hu PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MKFE Biztosítási Alkusz Kft ügyfelei részére Bevezető

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 53/2015.nyilvántartási szám Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Panaszkezelési szabályai Hatályos: 2015. július

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2015. július 16. A Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

Az ABSOLUT INSOLVENT Kft. Panaszkezelési Szabályzata

Az ABSOLUT INSOLVENT Kft. Panaszkezelési Szabályzata Az ABSOLUT INSOLVENT Kft. Panaszkezelési Szabályzata 1. A Szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az ABSOLUT INSOLVENT Kft. (továbbiakban: Szervzetünk) tevékenysége, munkája során felmerülő

Részletesebben

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása 2013. Az Igazgatóság 2003. január 30-án elfogadta a 1-8/2003. számú határozattal Módosítva az

Részletesebben

O&P Capital Management Zrt 1138 Budapest Népfürdő u. 3/B 201. www.op-capital.com. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

O&P Capital Management Zrt 1138 Budapest Népfürdő u. 3/B 201. www.op-capital.com. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5. oldal a. ügyfél általi panaszok b. munkatárs általi panaszok c. egyéb

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 Az mint adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ( Infotv. ) foglalt

Részletesebben

FISKÁLIS GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.

FISKÁLIS GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT. FISKÁLIS GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT. Panaszkezelési Szabályzata 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 38 fszt. 1. Tel/fax: 1/225-3791, 1/225-3792 e-mail: fiskalis@fiskaliskft.hu Kiadás: 01 Hatályos:

Részletesebben

Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata

Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. július 1. napjától. A Polgári Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: PANASZ 5/2011.05.31. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 53/2011. 05.31. Hatályon kívül helyezve: PANASZ 4/2011.01.25. HATÁLYOS: 2011.

Részletesebben

A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ 38-2010/9. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ Jelen szabályzat a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF02) Casco biztosítás Különös Feltételek (CASCKF212) Alkalmazandó: 2012.09.21-től

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszkezelési szabályzat 1 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2011. MÁJUS 1. NAPJÁTÓL) Panaszkezelési szabályzat 2 Az SPB Befektetési Zártkörűen

Részletesebben

HUNYADI ZRT Panaszkezelési Szabályzata

HUNYADI ZRT Panaszkezelési Szabályzata HUNYADI ZRT Panaszkezelési Szabályzata 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, a Csődeljárásról és a Felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. sz. Törvény hatálya alá tartozó eljárások

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VS-FAKTOR PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: a VS-Faktor Zrt működését jóváhagyó PSZÁF engedély alapján történt cégbejegyzés napja 2013. április 17. Kibocsátó: Ügyvezető

Részletesebben

Célunk, hogy Ön és az FHB Bankcsoport bármely tagja közötti véleményeltéréseket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük.

Célunk, hogy Ön és az FHB Bankcsoport bármely tagja közötti véleményeltéréseket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük. Az FHB Bankcsoport Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! Az FHB Bankcsoport működésének egyik legfontosabb célkitűzése, hogy szolgáltatásait a mindenkori jogszabályoknak megfelelve, az Ön megelégedésére

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet SAVARIA Takaréskzövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A SAVARIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztatója Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben