UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat"

Átírás

1 UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat

2 1. PANASZ 1.1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben az ügyfél az UNIQA Biztosító Zrt.-nek a biztosítási szerződéssel összefüggő, vagy az ügyfél részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatos tevékenységét, magatartását vagy mulasztását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényt fogalmaz meg, függetlenül attól, hogy azt milyen formában terjeszti elő Nem minősül panasznak az ügyfél egyszerű kérése, észrevétele, méltányosság iránti kérelme, vagy ha az ügyfél a Biztosítótól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel. Az ilyen jellegű ügyeket ügyfélszolgálati tevékenység keretében a Társaság Ügyfélszolgálata intézi, vagy a Biztosító telefonos ügyfélszolgálata a Call Center látja el. A méltányosság iránti kérelem elbírálására nem vonatkoznak a panaszkezelési szabályok. Nem minősül panasznak a Biztosító jelenlegi és korábbi üzletkötői között esetlegesen felmerült jutalék elszámolási vita Panaszos az az ügyfél, aki a biztosító tevékenységére, magatartására vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közli vagy közölte. A panaszos lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet. Panaszosnak tekintendő az a személy is, aki az UNIQA Biztosító Zrt. eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja Fogyasztó a 28/2014.(VII.23.) számú MNB rendelet 1. (2) bekezdése alapján az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. Ennek megfelelően a panaszkezelés szempontjából, nem fogyasztó pl.: a gazdasági társaság, a szövetkezet, a társasház, vagy bármely jogi személy, továbbá a biztosításközvetítő (üzletkötő), illetve más biztosító, vagy biztosításközvetítő alkalmazásában álló/képviseletében eljáró személy. A panaszkezelés szempontjából fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő panaszosok eltérő jogorvoslati lehetőségeket vehetnek igénybe panaszuk elutasítása esetén. 2. A PANASZ BEJELENTÉSÉNEK MÓDJAI 2.1. Az ügyfél a panaszát az alábbiak szerint jelentheti be: levélben [a Biztosító székhelyén az alábbi címen: 1134 Budapest, Róbert Károly krt ] telefax útján, [az alábbi telefax számon: ] telefonon (a Biztosító Call Centerén keresztül az alábbi telefonszámokon:, +36/1/20/30/ , nyitvatartási idő: Hétfő-Szerda 8 17 óra, Csütörtök 8 20 óra, Péntek 8 16 óra), elektronikus úton (a címen), személyesen írásban, vagy szóban a Biztosító Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Róbert Károly krt szám alatt, nyitvatartási idő: Hétfő-Szerda: 8 17 óra, Csütörtök: 8 20 óra, Péntek: 8 16 óra) A Biztosító az ügyfelek számára biztosítja annak lehetőségét, hogy esetleges panaszuk személyes ügyintézés keretében történő előterjesztése céljából akár elektronikusan (az címen), akár telefonon (a +36/1/20/30/ számon) előzetesen időpontot foglaljanak. A személyes ügyintézés időpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül a Biztosító köteles személyes ügyfélfogadási időpontot biztosítani az ügyfél számára Az ügyfél meghatalmazott útján is eljárhat. A panasz meghatalmazott útján történő benyújtása esetén; a Biztosító vizsgálja a képviseleti jogosultságot, amelyet a panaszt benyújtó személy meghatalmazással köteles igazolni. A meghatalmazásnak meg kell felelnie a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvényben meghatározott előírásoknak. A bejelentésre szolgáló nyomtatványon a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a 1

3 panaszos képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. a jogi személy képviselője, a természetes személy meghatalmazottja, stb.). Érvényes meghatalmazás hiányában a Biztosító közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében és a vizsgálat eredményéről is csak a panaszost köteles tájékoztatni A Biztosító segíti a panaszost a panasz megfogalmazásában és benyújtásában azzal, hogy amennyiben azt a panaszos igényli a panasz benyújtásához a jelen szabályzat 1. számú függelékét képező nyomtatványt biztosítja számára. A Biztosító lehetővé teszi, hogy a panaszos az írásbeli panasz benyújtásához a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a honlapján ( közzétett formanyomtatványt alkalmazhasson. A Biztosító a honlapján az ügyfelek számára elérhetővé teszi az MNB és a PBT által alkalmazott formanyomtatványokat is. A Biztosító a fent megjelöltektől eltérő formában benyújtott írásbeli panaszt is befogadja Személyesen benyújtott írásbeli panasz esetén a panaszos megkapja az általa benyújtott panasz fénymásolatának egy, az átvétel igazolásával ellátott példányát. A nem személyesen, vagy a képviseleti jogosultság igazolása nélkül benyújtott panasz esetén a Biztosító kérheti a panasz benyújtásának utólagos megerősítését és/vagy a képviseleti jogosultság eredeti meghatalmazás csatolásával történő igazolását (2.3. pont). A Biztosító a személyesen szóban közölt panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát a panaszosnak átadja. A Biztosító a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Biztosító a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen szóban közölt panasz esetén a panaszosnak egyidejűleg átadja, telefonon szóban közölt panasz esetén pedig a panaszra adott válasszal együtt küldi meg az ügyfél részére. A személyesen vagy telefonon szóban előterjesztett panasz esetében a Biztosító akkor is jegyzőkönyvet vesz fel, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges. A jegyzőkönyv másolati példányát a Biztosító személyesen szóban közölt panasz esetén a panaszosnak egyidejűleg átadja, telefonon szóban közölt panasz esetén pedig a panaszra adott válasszal együtt küldi meg az ügyfél számára Amennyiben jogszabály jegyzőkönyv készítését írja elő, a panaszbejelentésről készített jegyzőkönyvnek legalább, az alábbiakat kell tartalmaznia: a) az ügyfél neve, b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe, c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön, e) a panasszal érintett biztosítás kötvényszáma, az ügy jellegétől függően partnerkód, vagy rendszám, f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a telefonon közölt szóbeli panasz kivételével jegyzőkönyvet felvevő ügyintéző és az ügyfél aláírása, valamint h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, i) a Biztosító neve és címe. Az Ügyfélszolgálaton történő panaszbejelentés felvétele esetén, amennyiben ezt fogyatékkal élő ügyfél esetén az ügyfél állapota nem zárja ki a későbbi viták és félreértések megelőzése érdekében, törekedni kell arra, hogy az ügyfél a panaszát saját kezűleg foglalja írásba az erre szolgáló panaszbejelentő nyomtatványon, vagy ha ezt a nyomtatványt nem kívánja igénybe venni, akkor szabad formátumú beadványban, vagy az MNB által alkalmazott formanyomtatványon. Amennyiben a panaszos a személyesen bejelentett panaszról felvett jegyzőkönyvet nem hajlandó aláírni, akkor ennek tényét és ha ismert, akkor ennek okát is a panaszt felvevő ügyintéző köteles, vagy a panaszról készült jegyzőkönyvben, vagy külön feljegyzésben rögzíteni. 2

4 2.7. Telefonon történő panaszbejelentés esetén a Biztosító Ügyfélszolgálata és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Biztosító hangfelvétellel rögzíti. Hangfelvétel készül továbbá a Biztosító Ügyfélszolgálatán telefonon közölt szóbeli panaszról is. A hangfelvételt a Biztosító öt évig megőrzi. A beszélgetést megelőzően automatikus figyelmeztetés hívja fel az ügyfél figyelmét mind a hangfelvétel készítésének, mind megőrzésének tényére. A telefonos panaszkezelés során az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli élőhangos operátori bejelentkezés érdekében, a Biztosító úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A panaszos kérésére a Biztosító ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban lehetővé teszi a közte és az Ügyfélszolgálat között rögzített telefonbeszélgetést tartalmazó hangfelvétel visszahallgatását, továbbá az ügyfél kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. 3. A PANASZ KEZELÉSÉNEK RENDJE 3.1. A panasz elintézésére nyitva álló határidő, a panasz benyújtását követő 30 nap. A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A telefonon történő panaszkezelés emelt díjas szolgáltatással nem működtethető A Biztosító, a panaszkezelés során különösen de nem kizárólagosan a következő adatokat kérheti a panaszostól (és/vagy képviselőjétől): a) neve, b) a panasszal érintett biztosítási kötvény vagy ha még nem kötvényesedett a szerződés, az ajánlat száma, a panaszos partnerkódja, c) lakcíme, székhelye, levelezési címe, d) telefonszáma, e) az értesítés módja, f) a panasszal érintett biztosítási termék megnevezése, g) a panasz leírása, oka, h) a panaszos igénye, i) a panasz alátámasztásához szükséges, a panaszos birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amelyek a Biztosítónak nem állnak a rendelkezésre, j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében szabályszerű és eredeti (nem faxolt, nem szkennelt, nem fénymásolt) meghatalmazás és k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat(ok) A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Biztosító az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A panaszügyben hozott érdemi döntést pontos, közérthető és egyértelmű indokolással kell ellátni mely a panasz tárgyától függően tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel hivatkozott rendelkezésének pontos szövegét is - és azt írásba foglalva kell a panaszos részére a panasz közlésétől számított 30 napon belül megküldeni. A biztosító a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulását. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A Biztosító a válaszában az érdemi döntéstől függően - tájékoztatást nyújt a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésről, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról. Ha a panaszügyben hozott döntés jogszabályra hivatkozik, úgy a panasz tárgyától függően lehetőség szerint a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell. 3

5 3.4. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a panaszost egyidejűleg tájékoztatni kell arról, hogy panasz tárgyától függően az MNB, a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT), vagy az ügyben a Polgári Perrendtartás szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárását kezdeményezheti. Ezen felül meg kell adni az MNB-nek és a PBTnek a levelezési címeit és telefonszámát is A panasz Biztosító általi elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén amennyiben a panasz a biztosítási szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos az Ügyfél: a) a Pénzügyi Békéltető Testülethez (továbbiakban: PBT, levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 172., telefon: , telefax: , vagy b) a Polgári Perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Az UNIQA Biztosító Zrt. a PBT eljárása vonatkozásában általános alávetési nyilatkozatot nem tett A panasz Biztosító általi elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte aa panasz a Magyar Nemzeti Bankról (a továbbiakban: MNB) szóló évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) fogyasztóvédelmi rendelkezése megsértésének kivizsgálására irányul, úgy az Ügyfél az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának [1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: , telefax: , cím: fogyasztóvédelmi eljárását kezdeményezheti. A PBT és az MNB eljárás megindításának egyaránt feltétele az, hogy az Ügyfél a(z) MNB tv. rendelkezései értelmében fogyasztónak minősüljön, továbbá a jogorvoslat kezdeményezését megelőzően a biztosítónál közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az MNB tv. alkalmazásában fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. A panaszkezelés szempontjából nem minősül fogyasztónak pl. a gazdasági társaság, a szövetkezet, a társasház, az ügyvédi iroda, vagy bármely más jogi személyiséggel rendelkező szervezet, továbbá a biztosításközvetítő, illetve a biztosító vagy biztosításközvetítő alkalmazásában álló/képviseletében eljáró személy A panasz elutasítása esetén, amennyiben az ügyfél ez irányú igényét szóban vagy írásban jelzi, a Biztosító költségmentesen eljuttatja számára a PBT, és/vagy MNB eljárásának megindításához szükséges formanyomtatványt. A formanyomtatvány eljuttatására irányuló írásbeli igényt az ügyfél a címen, vagy az UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezeléshez címzett [1134 Budapest, Róbert Károly krt ] beadvánnyal jelezheti. A formanyomtatvány eljuttatására irányuló szóbeli igény bejelenthető személyesen a Biztosító Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Róbert Károly krt , nyitvatartási idő: Hétfő-Szerda: 8 17 óra, Csütörtök: 8 20 óra, Péntek: 8 16 óra) továbbá a Call Center alábbi ügyfélszolgálati telefonszámán: +36/1/20/30/ , nyitvatartási idő: Hétfő Szerda 8 17 óra, Csütörtök 8 20 óra, Péntek 8 16 óra). A formanyomtatvány letölthető a Biztosító honlapjáról vagy az MNB honlapjáról is vagy a bekeltetes/fogyasztoi-jogvita-nem-elszamolasi-ugyekben oldalról A panasz elutasítása esetén, vagy abban a nem várt esetben, ha a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos válaszadási határidő eredménytelenül telik le, a fogyasztónak nem minősülő ügyfél (jelen szabályzat 1.4. pontja) az ügyben a Polgári Perrendtartás szabályai szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. Az MNB és a PBT levelezési címeit és telefonszámát a jelen szabályzat 4. számú függeléke tartalmazza A Biztosító jogosult arra, hogy a panasz beérkezését követően a panasz érkeztetéséről visszaigazoló írásbeli értesítést küldjön a panaszosnak. A panasz érkeztetéséről megküldött visszaigazoló írásbeli értesítés, nem minősül a panasz érdemi elbírálásának, ezért arra nem vonatkoznak a biztosítási tevékenységről szól évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 159. (8-9) bekezdéseiben leírt rendelkezések. 4

6 3.10. Amennyiben a Biztosító a panaszt elutasította, azonban a panaszos az érintett ügyben ugyanazon, vagy hasonló indokkal tesz ismételt panaszt anélkül, hogy korábban nem közölt új körülményre, vagy érdemi információra hivatkozna, a Biztosító nem köteles a panasz újbóli kivizsgálására. Ez esetben az ismételt panasz elutasításának az indokolásban a Biztosító új körülmény vagy érdemi információ hiányában csak arra köteles utalni, hogy az ügy kapcsán a panaszos számára korábban írásban is kifejtett álláspontját fenntartja Amennyiben a panaszból megállapítható, hogy azt a panaszos a Bit pontja és XXIX. Fejezete szerinti független biztosításközvetítő tevékenységével összefüggésben nyújtotta be, úgy a Biztosító az ügyfél panaszát jogosult megküldeni a panasszal érintett független biztosításközvetítő számára a panaszos egyidejű tájékoztatása mellett. Amennyiben a panasznak csak egy része irányul a független biztosításközvetítő tevékenységére úgy a Biztosító a panasz elbírálása tárgyában kiküldött levelében tájékoztatja a panaszost arról, hogy a független biztosításközvetítő tevékenységével összefüggésben felmerülő panaszának elbírálására a Bit alapján kizárólag a független biztosításközvetítőnek van joga és kötelezettsége A Biztosító az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott kötelezettségek betartásával jár el. A fentieknek megfelelően, a Biztosító az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet A panaszt és az arra adott választ az UNIQA Biztosító Zrt. 5 évig őrzi meg, és azt a Felügyeletnek kérésre bemutatja. Jelen módosított szabályzat hatályba lépésével, rendelkezéseit a hatályos jogszabályokkal így elsősorban a biztosítási tevékenységről szóló évi LXXXVIII. tv., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv. továbbá a MNB által a tárgykörre kiadott szabályozó eszközeivel összhangban kell értelmezni. Függelékek 1. számú függelék: Formanyomtatvány a panasz bejelentéshez 2. számú függelék: Az MNB és a PBT levelezési címei 3. számú függelék: Meghatalmazás /108 5

7 A panasznyomtatványt a fogyasztó rendelkezésére bocsátó szervezet pecsétje Nyomtatvány fogyasztói panaszokhoz Ez a nyomtatvány az Európai Bizottság által készített panasznyomtatvány alapján készült. Célja, hogy a szolgáltatók és a fogyasztók közötti kommunikációt és a viták rendezését elősegítse. A PANASZOS ÉS KÉPVISELŐJÉNEK ADATAI A PANASZOS ADATAI Név: Cím: Telefon: A KÉPVISELŐ ADATAI* Név: Cím: Telefon: Fax: Egyéb: * Abban az esetben kell kitölteni, ha a panaszos képviselője útján nyújtja be a panaszt. I. TÁJÉKOZTATÁS A PANASZOSNAK ÉS KÉPVISELŐJÉNEK! A nyomtatvány által előre felkínált válaszok panaszának leírását és igényének megjelölését szolgálják. Célszerű ezek közül kiválasztania a legalkalmasabbat (akár többet is), ha pedig szükséges, panaszát és igényét részletesebben kifejtheti az erre szolgáló rovatokban. Kérjük, csatolja a kitöltött nyomtatványokhoz a panaszát alátámasztó dokumentumokat (lehetőleg másolatban), a nyomtatvány benyújtását vagy elküldését igazoló másolatot és egyéb dokumentumot pedig őrizze meg! Amennyiben panaszát képviselő, vagy meghatalmazott útján kívánja benyújtani úgy a képviselő képviseleti jogosultságát a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvényben meghatározott módon kell igazolni. 1

8 AZ ÜGYFÉL PANASZA ÉS IGÉNYE I. A PANASZ A panasszal érintett szerződés/jogviszony adatai Kötvényszám/ajánlatszám: Kárszám: A panasz alapjául szolgáló körülmény észlelésének időpontja (év/hónap/nap): Ha volt ilyen, a korábbi hasonló panasz időpontja: A panasz oka (értelemszerűen, akár több pontot is megjelölve): visszautasították a szolgáltatásnyújtást semmilyen szolgáltatást nem nyújtottak nem a megfelelő szolgáltatást nyújtották a szolgáltatást késedelmesen nyújtották időtartama: könyvelési hiba a szolgáltatást nem megfelelően nyújtották kár keletkezett az ügyintézés körülményei téves tájékoztatás díj, költség változása járulékos költségek felmerülése hiba a számlakivonatban egyéb szerződési feltételekre vonatkozó panasz kárbecsléssel kapcsolatos problémák kártérítés elutasítása nem megfelelő kártérítés szerződésmódosítás szerződés felmondása szolgáltatás megszűntetése hiányos tájékoztatás További információ: 2

9 II. A PANASZ RÉSZLETES INDOKOLÁSA (pl. szerződéskötés ideje, helye, ígért szolgáltatás leírása, egyéb fontos körülmény) 3

10 II. A PANASZOS IGÉNYE Szolgáltatás nyújtása Szolgáltatás kiegészítése Más szolgáltatás nyújtása Szolgáltatás nyújtásának megszüntetése Szerződés módosítása, vagy megszüntetése Tájékoztatás Kártérítés összegének módosítása Kártérítés fizetése, összege Díjcsökkentés összege Fizetés könnyítés Egyéb igény: IV. JOGI INDOKOLÁS (nem kötelezô kitölteni) V. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK Csatolt dokumentumok (számla, szerződés, képviselő meghatalmazása, egyéb): Kijelentem, hogy az UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési Szabályzatát megismertem. Dátum: Aláírás: Átvette: Aláírás: P.H /108 4

11 2. sz. függelék Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ és a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) levelezési címei MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: , cím: PBT 1525 Budapest Pf. 172, telefon: , cím: 5

12 Meghatalmazás Alulírott (Meghatalmazó neve) Lakcím: Születési hely és idő: Anyja neve: meghatalmazom (Meghatalmazott neve) Lakcím: Születési hely és idő: Anyja neve: hogy nevemben és helyettem az UNIQA Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) előtt az alábbi ügyben* eljárjon: Jelen meghatalmazás a panaszeljárás során valamennyi jognyilatkozat megtételére kiterjed/az alábbi korlátozásokkal terjed ki** Jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott pénzfelvételre jogosult/nem jogosult*** Alulírott Meghatalmazó akként nyilatkozom, hogy jelen meghatalmazás aláírásával egyidejűleg felmentem a Biztosítót a Meg - hatalmazottal szembeni biztosítási titoktartás kötelezettsége alól a panaszeljárás tárgyát képező adatok vonatkozásában. Jelen meghatalmazás visszavonásig/ év hónap napig érvényes.**** Kelt, év hónap nap Meghatalmazó Meghatalmazott Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Lakcím: Aláírás: Név: Lakcím: Aláírás: * Kérjük, hogy a meghatalmazás tárgyát és körét az érintett kötvényszám, kárszám, egyéb azonosítószám feltüntetésével pontosan és egyértelműen megjelölni szíveskedjen. ** Kérjük, hogy a megfelelő választ aláhúzni szíveskedjen. Aláhúzás (korlátozás megjelölése hiányában) a meghatalmazás valamennyi jognyilatkozat megtételére kiterjed. *** Kérjük, hogy a megfelelő választ aláhúzni szíveskedjen. Aláhúzás hiányában a meghatalmazás pénzfelvételre nem jogosít. **** Kérjük, hogy a megfelelő választ aláhúzni, illetve a meghatalmazás érvényességének lejáratát megjelölni szíveskedjen.

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. január 1-jétől 1 A./ A panaszkezelés általános elvei Ezen

Részletesebben

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15.

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15. HC Központ Kft Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2015. május 15. I. Bevezető rendelkezések A HC Központ Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az ügyfelek panaszainak

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Gádoros és Vidéke

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Europe Limited Magyarországi Fióktelepéhez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e-mail útján) érkezett, illetőleg

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. november

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat A Provident Pénzügyi Zrt. (1134 Budapest, Angyalföldi út 6., cégjegyzékszáma: 01-10-044542; a továbbiakban: Társaság ) célja, hogy az ügyfelek érdekeit szem előtt tartó és a fogyasztói bizalmat erősítő

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Borotai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Borotai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet a Dunakanyar Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Dunakanyar Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Balogh-Auer Gábor ügyvezető Hatályos: 2016. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Alanyi és tárgyi hatály Jelen szabályzat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft.

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft. Panaszkezelési Szabályzat AON Magyarország Kft. 1 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az AON Magyarország Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az AON Magyarország Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata

Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. július 1. napjától. A Polgári Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi

Részletesebben

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés napja: 2015. október 1. Dokumentum információk Kibocsátás 2015.10.01. Érvényesség visszavonásig Jóváhagyva Vezérigazgató Megfelelőségi biztos

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21 Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos:

Részletesebben

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO Követeléskezelő Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. Fogalmak 2 I.3. Adatkezelés 2

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyó Igazgatóság Típus Szabályzat Szabályzat száma 2014.08.01. Hatályba lépés dátuma 2014.08.01. Érvényessége visszavonásig Felelős Pénzügyi vezető 1 Tartalom I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat 44.6/2015 számú szabályzat HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. Panaszkezelési szabályzat PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. Ügyfelei részére I. Preambulum Az HETA Asset

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az Ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3 Panaszkezelési szabályzat NN Biztosító Zrt. Érvényes 2016. január 1-jétől Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Hatályos: 2016.01.01 Az ügyfél-tájékoztató célja hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az INTRUM JUSTITIA Hitel Ügyintézés Szolgáltatás Kft. (székhely: HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; cégjegyzékszám: 01-09-268230; a céget nyilvántartó bíróság: a Fővárosi

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DIMENZIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: Utolsó módosítás: 4/2013. (02.21.) számú Igazgatótanácsi határozattal 3/2015. (11.16.) számú Igazgatótanácsi

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztatója Tisztelt Ügyfelünk! A Szabadszállás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2014. augusztus 5-től Alanyi hatálya kiterjed: A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének (a továbbiakban: Fióktelep) minden dolgozójára, különös tekintettel az ügyfél

Részletesebben

A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2015. december 28.

A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2015. december 28. A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2015. december 28. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. Július 7-től

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. Július 7-től A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. Július 7-től A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2016. március 18.

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2016. március 18. A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2016. március 18. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Tisztelt Ügyfelünk! A Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés Panaszkezelési szabályzat I. Bevezetés A Groupama Garancia Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági belső

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA Tartalom: Jelen szabályzat a Biztosító panaszügyi felépítését, feladat- és működési

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2016. március 8. Előzmények és célok Az Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.; továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva a Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban Budapest Magánnyugdíjpénztár) Igazgatótanácsának 2015. március 20-i határozata

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. 1. A panaszkezelés

Részletesebben

A PÁTRIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A PÁTRIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A PÁTRIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A PÁTRIA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehet leghatékonyabban

Részletesebben

Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe. 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről

Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe. 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. október 1. Kibocsátó: Vanek Balázs fióktelep-vezető

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ARGENTA FAKTOR Zrt. Tárgyi hatály Kiterjed az ARGENTA FAKTOR Zrt. (továbbiakban pénzügyi szervezet) alaptevékenységét meghatározó máshova nem sorolható pénzügyi közvetítés tevékenységhez

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2015. július 16. A Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Marathon Insurance Zrt. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Marathon Insurance Zrt. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Marathon Insurance Zrt. Ügyfelei részére I. Bevezetés A Marathon Insurance Zrt. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A FA-ÁG Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Alkusz) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági

Részletesebben

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata Jóváhagyta: Körtvélyesi Zoltán Béla Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK -Tartalomjegyzék 1 -A panaszkezelés általános alapelvei 2 - Fogalom meghatározások 3 - Panasz,

Részletesebben

SZÉP KÁRTYA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉP KÁRTYA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZÉP KÁRTYA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A szabályzat célja... 3 2. Alapelvek... 3 3. Fogalmi meghatározások... 3 II. A PANASZKEZELÉS

Részletesebben

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. napjától I. Alapelvek A Komplex Faktor Zrt. (továbbiakban: a Társaság vagy a pénzügyi szervezet) az

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 53/2015.nyilvántartási szám Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Panaszkezelési szabályai Hatályos: 2015. július

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az MPM Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), mint a biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII.

Részletesebben

Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról

Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról I. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet SAVARIA Takaréskzövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A SAVARIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztatója Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. Hatályos: 2015.01.26. napjától

Panaszkezelési Szabályzat. Hatályos: 2015.01.26. napjától Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015.01.26. napjától 1. A Panaszkezelési Szabályzat tárgyi és személyi hatálya, célja, elvei 1.1 A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya Jelen Panaszkezelési Szabályzat

Részletesebben

A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Szigetvári Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető

Részletesebben

Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata

Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata A panaszkezelési szabályzat célja, hogy lehetőséget nyújtson ügyfeleinknek panaszaik megtételére, illetve meghatározza az Abacus Invest Kft-n belül a panaszbejelentések

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Banco Primus Fióktelep Magyarország Panaszkezelési szabályzat Hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Verzió száma v1.0 Dokumentum változás

Részletesebben

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.09.02. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK Alapelvek 3 1. Fogalmak 5 2. Panasz felvétele..6

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat : Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok...3 II. Fogalmak, meghatározások...4 III.

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2015. november 19. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A LOMBARD CSOPORTHOZ TARTOZÓ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK (LOMBARD LÍZING ZRT., LOMBARD INGATLAN ZRT.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Preambulum A jelen Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak megfelelnek a Magyar

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék Verziószám Módosítás dátuma Érintett pontok Módosítás tárgya v02 2016. január 02. II.1. a) pont Személyes ügyfélszolgálat

Részletesebben

GLOBÁL LIFE BROKER Zrt. Panaszkezelési Ügyféltájékoztató

GLOBÁL LIFE BROKER Zrt. Panaszkezelési Ügyféltájékoztató GLOBÁL LIFE BROKER Zrt. I. Bevezetés Jelen (a továbbiakban: Tájékoztató) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat. KM 3. számú melléklet. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat. KM 3. számú melléklet. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai 25/2015 számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési

Részletesebben

A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében,

Részletesebben

Benevolus. Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2014.03.01.

Benevolus. Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2014.03.01. A Benevolus Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2014.03.01. 1 Jelen Panaszkezelési Szabályzat célja, hogy biztosítsa az ügyfelek jogait a panaszkezelés teljes folyamata

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője I. Bevezetés Panaszkezelési ügyféltájékoztató Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

Célunk, hogy Ön és az FHB Bankcsoport bármely tagja közötti véleményeltéréseket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük.

Célunk, hogy Ön és az FHB Bankcsoport bármely tagja közötti véleményeltéréseket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük. Az FHB Bankcsoport Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! Az FHB Bankcsoport működésének egyik legfontosabb célkitűzése, hogy szolgáltatásait a mindenkori jogszabályoknak megfelelve, az Ön megelégedésére

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Pannónia Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01.

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága 19/2014/IG. számú határozatával jóváhagyott szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Lezárva: 2014. 07. 31. Hatályos: 2014. 08. 01. Illés Zoltán

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015 Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat ISZ 016/2015 Belső használatú Készítette: Ellenőrizte: Kosztyu Csilla Dr. Kravalik Gábor

Részletesebben

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL 4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL Figyelem! 2016.02.01.napjától a QBE Magyarországi Fióktelepe nem köt új biztosítási

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (az Igazgatótanács 2016. január 19.-én elfogadott módosításaival egységes szerkezetben) Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: EN-I-369/2010 Tevékenységi engedély dátuma: 2010. május 31. hatályos: 2015. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK A. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003 évi LX törvény ( a továbbiakban: BIT)

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003 évi LX törvény ( a továbbiakban: BIT) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rész Bevezetés A Fair Line Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: Budapest, 1211. Szállító u. 6. cégjegyzékszám: 01-09- 562447, adószám: 12181148-1-43, PSZÁF engedély

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2015. április 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2015. április 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2015. április 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság [] számú határozata Horváth Balázs Bencsik Szilvia Nagy Sándor Erik igazgatóság tagja igazgatóság tagja igazgatóság tagja Hatályos: 2014. augusztus

Részletesebben

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OBER PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szabályzat kódja: Hatálybaléptetés dátuma: 2014.11.24. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1 A szabályzat hatálya... 3 2 Fogalmak... 3 3 Kapcsolódó jogszabályok...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata

Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat az Életút Pénztárcsoport /Életút Egészségpénztár, Életút Önsegélyező Pénztár, Életút Nyugdíjpénztár/ (továbbiakban: Pénztár)

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. magatartására, tevékenységére

Részletesebben

Védőháló Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek (termékkód: 15040)

Védőháló Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek (termékkód: 15040) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Védőháló Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek (termékkód: 15040) 2015. április

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. augusztus 1. Készítette: Bugáné Torkos Beáta Ellenőrizte:

Részletesebben

Tájékoztató (hirdetmény) a panaszok kezeléséről és más fórumokhoz történő bejelentésről

Tájékoztató (hirdetmény) a panaszok kezeléséről és más fórumokhoz történő bejelentésről Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 9090 Pannonhalma Dózsa Gy. u. 1. www.phalmatksz.hu Tájékoztató (hirdetmény) a panaszok kezeléséről és más fórumokhoz történő bejelentésről Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 4Life Direct Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogyasztói bejelentések intézése és a fogyasztók tájékoztatása során a Kft köteles együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. december 15. napjától PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458 www.giro.hu Készítette A jelen dokumentum tartalma szerzői

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ panaszok benyújtására szolgáló elérhetőségekről

1. SZ. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ panaszok benyújtására szolgáló elérhetőségekről Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. 1. SZ. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ panaszok benyújtására szolgáló elérhetőségekről Panaszügyintézéssel foglalkozó szervezeti egység: Aegon Lakástakarék Zrt., Jogtanácsos

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a www.bleyer.hu internetcímen (a továbbiakban: Weboldal ) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban:

Részletesebben

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Otthonbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Otthonbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek www.allianz.hu Allianz Otthonbiztosítás Plusz Otthonbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek 1 / 88 Tartalomjegyzék Allianz Otthonbiztosítás Plusz...5 Ismertető...5 Vagyonbiztosítási események

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Lage Landen Finance Zrt. 2012 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. Fogalom meghatározások... 3 II. A Panaszos képviseleti jogosultsága... 3 III. A Társaság panaszügyintézésért felelős

Részletesebben

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2.

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszkezelési szabályzat 1 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2011. MÁJUS 1. NAPJÁTÓL) Panaszkezelési szabályzat 2 Az SPB Befektetési Zártkörűen

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben