ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 DIMENZIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: Utolsó módosítás: 4/2013. (02.21.) számú Igazgatótanácsi határozattal 3/2015. (11.16.) számú Igazgatótanácsi határozattal 1

2 1. I. Bevezetés A DIMENZIÓ Egészségpénztár (a továbbiakban Pénztár) a pénztártagok megkereséseinek és panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott kötelezettségek betartásával jár el, a munka hatékonyabb megszervezése és a pénztártagok igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében. Figyelemmel az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló, többször módosított évi XCVI. törvény (továbbiakban Öpt.) 29/A. -ában és a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII.23.) MNB rendeletben meghatározott előírásokra, a Pénztár jelen szabályzatban szabályozza a panaszügyek kezelését, valamint az ügyfélszolgálat eljárási rendjét. A panaszintézési szabályzat alapelve, hogy a Pénztárral szemben (magatartása, tevékenysége, mulasztása folytán) felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak a szervezet számára, ezért azok kezelésének, kivizsgálásának elemzésének és értékelésének rendjét szervesen be kell építeni a Pénztár tevékenységébe. További alapelv, hogy a Pénztár a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás keretében és szabályai szerint kezeli. 2. II. Értelmező rendelkezések 1. A Panasz A Pénztár magatartásával, tevékenységével, mulasztásával szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem, amelyben a pénztártag (a továbbiakban: panaszos) a Pénztár eljárását, magatartását, tevékenységét, mulasztását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza. A pénztártag panaszbejelentésének minősül, ha kifogást emel egy, a Pénztár által nyújtott szolgáltatás, eljárás, ügyintézés, vagy ügyintéző személye (magatartása) ellen. Nem minősül panasznak a pénztártag által a Pénztárhoz benyújtott olyan kérelem, amely tájékoztatásra, felvilágosítás kérésre, vélemény-nyilvánításra vagy állásfoglalás kérésére irányul. 2. Fogyasztó 2.1. Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül fogyasztónak, ezért a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, társasház stb. A pénzügyi békéltetés mint alternatív vitarendezési fórum tipikusan a fogyasztóvédelem jogintézménye. 2

3 3. A Panaszos 3.1. A panaszos a panaszt tevő pénztártag Képviselő, vagy meghatalmazott útján történő panasz benyújtás esetén a Pénztár vizsgálja a benyújtási jogosultságot, ennek körében a Pénztár kérheti a megfelelő okiratok benyújtását. Ebben az esetben a bejelentésre szolgáló nyomtatványon a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos törvényes, illetve meghatalmazotti képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is. 3. III. A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: 1.1. A személyes panaszügyintézés helye és a nyitvatartási idő: Személyes panaszügyintézés helye nyitvatartási idő Budapest, III. kerület, Lajos u.78. Pénztár székhelye minden munkanap 8 órától 16 óráig 1054 Budapest, Vécsey u. 3. ügyfélszolgálati iroda hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 15 óráig 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. ügyfélszolgálati iroda Hétfő-kedd-csütörtök: 8 órától 17 óráig szerda: 8 órától 20 óráig péntek: 8 órától 15 óráig 1.2. Telefonos panaszügyintézés: 06/80/ telefonszámon történik, hétfőtől csütörtökig 8-17 óra között, pénteken 8-16 óra között. A Pénztár heti egy munkanapon, szerdán óra között telefonos panaszügyeletet tart a panaszbejelentések kezelésére a telefonszámon. 2. Írásbeli panaszt lehet benyújtani: 2.1. Személyesen vagy más által átadott irat útján a Pénztár székhelyén és ügyfélszolgálati irodáiban, 2.2. Postai úton: 1395 Budapest., Pf címen, 2.3. Telefaxon: 06/1/ számon, 2.4. Elektronikus levélben: címen. 3. Eljárás meghatalmazott útján: 3.1. A pénztártag eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben a pénztártag meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni, azaz közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni A meghatalmazotti formanyomtatvány jelen szabályzat 2. számú mellékletét képezi. 3

4 4. IV. A panasz kivizsgálása 1. Általános szabályok 1.1. A Pénztár mind a panasztételt megelőzően, mind pedig a teljes panaszkezelési eljárás folyamán és a válaszadást követően is együttműködik az ügyféllel/panaszossal a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményeinek megfelelően. A Pénztár olyan panaszkezelési eljárást folytat, amely segítségével a Pénztár és ügyfél/panaszos közötti további érdekellentét elkerülhető. A Pénztár az eljárás egésze alatt fokozottan biztosítja a közérthetőséget, az átláthatóságot, valamint a kiszámíthatóságot A Pénztár Panaszkezelési szervezeti egységet jelöl ki, amelynek révén biztosítható a panaszok teljes körű és tisztességes kivizsgálása. A panaszkezelési szervezeti egység vezetője biztosítja és ellenőrzi a panaszok hatékony kezelésének menetét, továbbá a szükséges belső információáramlást, valamint a megfelelő nyilvántartást és adatszolgáltatást. A Pénztár panaszügyintézéssel foglalkozó munkatársai széleskörű, alapos szakmai ismeretekkel, valamint kellő empátiával rendelkeznek, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamit a jelen Panaszkezelési Szabályzatnak megfelelően járnak el tevékenységük során. A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó együttműködik a panaszkezelési szervezeti egységgel a panaszok kezelése vonatkozásában. A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó biztosítja, hogy a panaszkezelési szabályzat a mindenkori jogszabályoknak, ajánlásoknak és a pénzügyi szervezetek belső szabályozó eszközeinek, folyamatainak megfelelően kerüljön kialakításra, szükség esetén felülvizsgálatra. A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó biztosítja, hogy a panaszkezelés magas színvonalon, az ügyfelek érdekei szem előtt tartásával történjen A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A Pénztár gondoskodik arról, hogy a panaszban felvetett minden egyes probléma/kifogás kivizsgálásra kerüljön A panaszügyintézés nyelve a magyar. A Pénztár biztosítja a panaszos által beszélt és értett nyelven történő panasz ügyintézést A Pénztár a panaszos ügyben adott válaszát a panaszos kérése szerint ben vagy tértivevényes postai küldeményben küldi meg a pénztártag részére, de igény szerint lehetőséget biztosít az ügyfélszolgálaton történő személyes átvételre is (ez esetben az átvétel tényéről és időpontjáról a pénztártagnak/meghatalmazott képviselőjének írásban kell nyilatkoznia) A Pénztár a panaszok kivizsgálását követően köteles olyan választ adni, amelyben részletesen kitér a kifogás teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára. A Pénztár a panasz kivizsgálásának eredményéről történő tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indokolással látja el, amely indokolás tartalmazza a vonatkozó szabályozás pontos szövegét és hivatkozik az pénztártagnak küldött releváns, a tagsági jogviszony alatt teljesített egyéb tájékoztatásra, elszámolásokra, egyéb dokumentumokra Azonos ügyben benyújtott ismételt panasz esetén a Pénztár a válaszhoz az előző panaszra adott választ is csatolja. 2. Ügyintézés szóbeli panasz esetén 4

5 2.1. A szóbeli - ideértve a személyesen és telefonon tett - panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni. A Pénztár a telefonon közölt panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében úgy jár el, ahogy az az adott esetben általában elvárható Telefonon közölt szóbeli panasz esetén fel kell hívni a pénztártag figyelmét, hogy panaszáról hangfelvétel készül A telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt 1 évig meg kell őrizni A pénztártag kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet Ha a pénztártag a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz azonnal kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a panasz egyedi azonosító számát A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak át kell adni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt a pénztártagnak meg kell küldeni. Ebben az esetben a panaszra adott indokolással ellátott választ a közlést követő 30 napon belül kell megküldeni A jegyzőkönyv tartalmi követelményei: a) a pénztártag neve; b) a pénztártag lakcíme, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; d) a pénztártag panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy a pénztártag panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön; e) pénztári azonosító; f) a pénztártag által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és a pénztártag aláírása; h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje. i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe 3. Ügyintézés írásbeli panasz esetén 3.1. Amennyiben a pénztártag az írásbeli panaszát nem a panaszkezelési szabályzatban meghatározott panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egység címére küldi meg, vagy ha az írásbeli panaszt a szolgáltató valamely ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnek adja át, az ügyintéző köteles a panasz beérkezését követően haladéktalanul továbbítani a panaszt a panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egysége részére Amennyiben a panasz kivizsgálásához a Pénztár a pénztártagnál rendelkezésre álló további - így különösen a pénztártag azonosításához, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos - információra van szüksége, úgy haladéktalanul felveszi a pénztártaggal a kapcsolatot, és beszerzi azokat. 5

6 3.3. Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kell megküldeni a pénztártagnak. Amennyiben nem adható válasz a jogszabály által előírt határidőn belül, a pénztár tájékoztatja a pénztártagot a késedelem okáról, és lehetőség szerint megjelöli a pénztár vizsgálata befejezésének várható időpontját. 5. V. A panaszkezelés során a pénztártagtól bekérendő adatok, információk 1. A panaszbejelentés tartalmi kellékei különösen: a) panaszos neve; b) pénztári azonosító; c) lakcíme, levelezési címe; d) telefonszáma; e) értesítés módja; f) panasszal érintett pénztári szolgáltatás; g) panasz leírása, oka; h) panaszos igénye; i) a panasz alátámasztásához szükséges, a pénztártag birtokában lévő dokumentumok másolata; j) meghatalmazott útján eljáró pénztártag esetében érvényes meghatalmazás; k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 2. A panaszbejelentő nyomtatvány 2.1. A Pénztár munkatársa kérésre segíti a panaszost a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. Ennek érdekében a Pénztár a panasz benyújtásához megfelelő nyomtatványokat mind a honlapon mind az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, vagy egyéb alkalmas módon biztosítja a panaszos számára A panaszbejelentő nyomtatvány hozzáférhető a panaszügyintézés helyén, valamint letölthető a Pénztár honlapjáról. (1. számú melléklet). A Pénztár felhívja a panaszos figyelmét az MNB honlapján szereplő panaszkezelési formanyomtatványra, valamint a pénztár honlapján biztosít az MNB honlapjára átlinkelési lehetőséget. 3. Adatvédelmi szabályok 3.1. A panaszt benyújtó pénztártag adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. 6. VI. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség 1. Általános tájékoztatás a Pénztár erre irányuló kérelem esetén, vagy az írásbeli panasz benyújtási csatornájának függvényében ( , internetes banki felület) a panasz beérkezésének visszaigazolásakor írásbeli tájékoztatást nyújt a panaszkezelési eljárásról, a szóbeli panasz esetén a Pénztár felhívja a panaszos figyelmét a panaszkezelési szabályzat elérhetőségére, amely tartalmazza a panaszkezelési eljárásra vonatkozó információkat 6

7 a Pénztár a panasztételre, a panaszkezelési eljárásra, továbbá az ügyféljogok érvényesítésére vonatkozóan a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő, világos, pontos és naprakész információt nyújt a Pénztár a panaszkezelési eljárás során használt fogalmakat következetesen, minden dokumentumban egységesen alkalmazza a Pénztár honlapján közzéteszi a panaszkezelési szabályzatot, amely közérthető, szakszerű, érdemi információt tartalmaz a panaszkezelés menetéről a Pénztár honlapján összefoglaló panaszkezelési tájékoztatóval és letölthető dokumentumokkal segíti a Panaszos eligazodását és érdekérvényesítést, a Pénztár a panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztató kiadványt az ügyfélszolgálati irodákban elérhetővé teszi, a Pénztár az ügyfélszolgálati irodáiban kinyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja a panaszkezelési szabályzatot és elegendő időt és nyugodt körülményeket biztosít annak áttanulmányozására, a Pénztár telefonos ügyfélszolgálata teljeskörű felvilágosítást nyújt a panaszkezeléssel kapcsolatos jogokról és tudnivalókról, A Pénztár a szóban (telefonos vagy személyes bejelentés) felvett panasz egyedi azonosító számát közli a panaszossal, írásbeli panasz esetén az írásbeli panasz azonosítására szolgáló adatokat közli a panaszossal a Pénztár személyes vagy írásbeli érdeklődésre tájékoztatást ad arról, hogy a panasz ügyében az eljárás milyen szakaszban van személyes ügyfélkapcsolat alkalmával a Pénztár az ügyfél ez irányú kérése esetén az ügyfél számára elegendő időt és nyugodt körülményeket biztosít a panaszkezelés szabályzat áttanulmányozására. 2. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről 2.1. A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a pénztártag az alábbi intézményekhez jogorvoslatért fordulhat: a) Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172., telefon: , b) Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777., telefon: , cím: c) a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának illetve az MNB Fogyasztóvédelmi Központi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem formanyomtatványainak költségmentes megküldését a tag a Pénztár bármely ügyfélszolgálati elérhetőségen kérheti valamint a formanyomtatványok a Pénztár honlapján található linken letölthetőek Amennyiben a panasz fogyasztóvédelmi és szerződéses kérdést is érint, a Pénztár tájékoztatja a panaszost, hogy jogorvoslat tekintetében a panasz egyes részei vonatkozásában hová fordulhat. 7

8 2.5. Amennyiben a panasz nem tartozik sem a 2.1./a) vagy a 2.1./b) pontokban felsoroltak egyikébe sem, a Pénztár tájékoztatja a panaszost, hogy panaszával kapcsolatosan további jogorvoslati lehetőség nincs. Ilyen esetnek minősül különösen, ha a panaszos: a Pénztár munkatársának udvariatlan magatartását kifogásolja, munkajogi következményekre tesz javaslatot, a Pénztár munkaszervezési gyakorlatát kifogásolja (pl. várakozási idő), Pénztárhoz benyújtott méltányossági kérelem elutasítását kifogásolja, jogerősen lezárt ügy felülvizsgálatát kezdeményezi. 7. VII. A panaszok nyilvántartása A nyilvántartás A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást kell vezetni. A panaszt és az arra adott választ három évig meg kell őrizni. A panasznyilvántartás tartalmazza: a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését; b) a panasz benyújtásának időpontját; c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát; d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését; e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának dátumát A panaszos ügyek értékelése, javító intézkedések Az ügyvezető gondoskodik a panaszos ügyek értékeléséről: a) a panaszokat azok témája szerint csoportosítja; b) a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárja és azonosítja; c) megvizsgálja hogy a b) pontban rögzített tények és események hatással lehetnek-e a Pénztár egyéb szolgáltatására, eljárására; d) eljárást kezdeményez a feltárt, b) pontban rögzített tények és események korrekciójára; e) összefoglalja az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, a jogi kockázatokat. Az Igazgatótanács tájékoztatása A Pénztár ügyvezetője rendszeresen tájékoztatja az Igazgatótanácsot a panaszügyekről. A tájékoztató kitér a visszatérő rendszerproblémákra, bemutatja azok kockázatait és javaslatot tesz a panaszok okának megszüntetését-, a kockázatok csökkentését célzó javító intézkedésekre. 8. VIII. Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó 1. A felelős kijelölésére vonatkozó szabály 1.1. A Pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. tv. (Öpt.) 29./A. (15) bekezdése alapján köteles fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót kijelölni, és a Felügyelet részére 15 napon belül a felelős személyét, illetve annak változásait bejelenteni A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó köteles munkáját a Felügyelet által kiadott ajánlások, a kapcsolódó jogszabályok, előírások és a Pénztár szabályzata alapján végezni, 8

9 szükség esetén felülvizsgálni, valamint biztosítani, hogy a panaszkezelés magas színvonalon, az ügyfelek érdekei védelme szem előtt tartásával történjen ill. köteles a panaszkezeléssel együttműködni A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó munkája során köteles ellenőrizni: a) a Pénztár a panaszügyekről, azok rendezéséről vezetett nyilvántartását, b) a Pénztár panaszkezelését, ennek keretébe azt, hogy a panasz beadásától számított 30 napon belül megküldte-e a megfelelő indoklással ellátott álláspontját a panaszos részére, c) a panasz elutasítása során a Pénztár megfelelően tájékoztatta-e a panaszost arról, hogy a Felügyelet illetve Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, illetve ezen szervek levelezési címét a Pénztár megfelelően közölte-e. 9. IX. Ügyfélszolgálati eljárási rend 1. A Pénztár a tagok, munkáltatók és a szolgáltatók tájékoztatására, a tagi bejelentések, panaszok fogadására, intézésére ügyfélszolgálatot működtet. 2. Az ügyfélszolgálat tevékenységét 24 órán keresztül végzi: elektronikus úton az internet és rendszer, telefonon keresztül a call-center segítségével.a Pénztár ügyfelei részére ingyenesen hívható zöld számot biztosít: A telefonos ügyfélszolgálati tevékenység hétfőtől csütörtökig , pénteken között működik. Az ügyfélszolgálat munkatársai egymást váltva telefonügyeletet tartanak. Az ügyfélszolgálat munkatársainak ügyeleti beosztását az ügyfélszolgálati vezető készíti el. A Pénztár heti egy munkanapon, szerdán óra között telefonos panaszügyeletet tart a panaszbejelentések kezelésére a telefonszámon. Az ügyeleti telefonszámon kizárólag panasz ügyintézés lehetséges. 4. Az ügyfélszolgálat munkatársa köteles a Pénztár működésére szóló titokvédelmi szabályokat különös elővigyázatossággal betartani, a pénztártaggal, szolgáltatóval, érdeklődővel csak az őt megillető információt közölhet. 5. Az ügyfélszolgálat munkatársa ben, vagy telefonon érkező megkereséskor minden esetben köteles meggyőződni a pénztártag azonosságáról. A pénztártag azonosításához szükséges a pénztártag neve, tagi azonosítója, születési ideje, anyja neve. Amennyiben az ügyfél a call centerben bejelentkezett és magát azonosította, egy kontroll adat bekérése szükséges. Amennyiben az azonosítás nem történt meg, az ügyfélszolgálati munkatárs köteles minimum 3 személyes adattal a Pénztártag azonosítását elvégezni. Ugyanez az eljárás vonatkozik a központi ügyfélszolgálati címére érkező megkeresésekre is. Sikeres azonosítás hiányában az ügyfélszolgálati munkatárs kizárólag általános tájékoztatást adhat. 6. A Pénztár ügyfélszolgálata kizárólag abban az esetben adhat a taggal kapcsolatos felvilágosítást harmadik fél részére, ha a tag az erre rendszeresített Meghatalmazás nyomtatványon vagy azzal megegyező tartalomú nyilatkozattal az ügyében eljáró személyt erre meghatalmazta. 9

10 7. A Pénztár ügyfélszolgálata az ben a központi ügyfélszolgálati címre beérkezett megkeresésekre munkanapokon lehetőség szerint 24 órán belül válaszol. 8. Amennyiben az ügyfélnek olyan egyedi igénye, speciális kérdése merül fel, amelyre az ügyfélszolgálati munkatárs nem tud azonnal érdemben választ adni, további belső egyeztetéseket követően, illetve más munkatársakat bevonva 48 órán belül újra felveszi az ügyféllel a kapcsolatot és választ ad megkeresésére. 9. Az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárs köteles biztosítani, hogy a munkája során felmerülő problémákat gördülékenyen, a lehető legkevesebb lépésben oldja meg. 10. A Pénztár folyamatosan figyelemmel kíséri és vizsgálja az ügyfelek kéréseinek tartalmát, és ha azok között rendszeresen ismétlődő ügyfél problémák fedezhetők fel, megteszi a szabályozási, illetve eljárásrendi változtatás érdekében szükséges lépéseket. Ennek érdekében az ügyfélszolgálat munkatársa a megkereséseket azok tartalma szerint az erre rendszeresített informatikai rendszerben rögzíti. 11. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: Ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idő Budapest, III. kerület, Lajos u.78. Pénztár székhelye minden munkanap 8 órától 16 óráig 1054 Budapest, Vécsey u. 3. ügyfélszolgálati iroda hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 15 óráig 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. ügyfélszolgálati iroda Hétfő-kedd-csütörtök: 8 órától 17 óráig szerda: 8 órától 20 óráig péntek: 8 órától 15 óráig 10. Záradék Jelen szabályzat a DIMENZIÓ Egészségpénztár Igazgatótanácsának 3/2015. (11.16.) számú határozata alapján november 17. napján lép hatályba. Jelen szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért, valamint rendelkezéseinek aktualizálásáért ügyvezető igazgató, a hatályos jogszabályoknak való megfelelésért a Pénztár valamennyi munkatársa felelős. A szabályzat szövegében történt változtatásokat minden esetben a Pénztár Igazgatótanácsa fogadja el. Budapest, november 16. Lipp István az Igazgatótanács elnöke 10

11 FOGYASZTÓI PANASZ 1. számú melléklet AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRAL KAPCSOLATOS PANASZ RENDEZÉSÉRE Panasszal érintett pénzügyi szervezet Név: DIMENZIÓ Egészségpénztár Panaszos Pénztártag adatai Név: Tagi azonosító: Lakcím/székhely/levelezési cím: Telefonszám: Értesítés módja (levél, ): Csatolt dokumentumok felsorolása (pl. számla, szerződés, képviselő meghatalmazása) Panaszügyintézés helye (pl székhely, ügyfélszolgálat):* 11

12 *személyesen tett panasz esetén I. Pénztártag panasza és igénye Panasztétel időpontja (személyesen tett panasz esetén): [A pénzügyi szervezetnek megküldött panaszt célszerű tértivevényes és ajánlott küldeményként postázni. A panasszal érintett szervezetnek a panasz kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az ügyfélnek írásban megküldje.] Panaszolt szolgáltatástípus: egészségpénztári szolgáltatás Panasz oka: Adóigazolás Szolgáltatások elszámolása, számla elfogadása Szolgáltatások köre Szerződés viszony Befizetés felosztása Átutalás (számla kifizetése) Egyenleg eltérés Kára keletkezett Nem volt megelégedve az ügyintézés körülményeivel Téves tájékoztatást nyújtottak Hiányosan tájékoztatták Díj/költség változtatásával nem ért egyet Egyéb panasza van Késedelmes teljesítés A szolgáltatást az Egészségpénztár megszüntette Egyéb típusú panasz megnevezése: 12

13 II. A panasz részletes leírása: [Kérjük egyes kifogásainak elkülönítetten történő rögzítését annak érdekében, hogy a panaszában foglalt minden kifogás kivizsgálásra kerüljön. ] Kelt: Aláírás: 13

14 2. sz. melléklet Meghatalmazás a DIMENZIÓ Egészségpénztárnál panaszügy meghatalmazott útján történő intézésére Alulírott (szül. hely, idő: an.: születési név: lakcím Sz.ig.sz.: panaszos meghatalmazom -t, (szül. hely, idő: an.: születési név: lakcím: Sz.i g.sz.: ), hogy panaszügyem intézésében a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár előtt képviseljen, helyettem és nevemben teljes körűen eljárjon. Kelt: Panaszos aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1. Tanú 2. Név: Lakcím: Szig.szám: Aláírás: Név: Lakcím: Szig.szám: Aláírás: 14

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2016. március 8. Előzmények és célok Az Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.; továbbiakban:

Részletesebben

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2016. március 18.

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2016. március 18. A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2016. március 18. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az MPM Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), mint a biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság [] számú határozata Horváth Balázs Bencsik Szilvia Nagy Sándor Erik igazgatóság tagja igazgatóság tagja igazgatóság tagja Hatályos: 2014. augusztus

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft.

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft. Panaszkezelési Szabályzat AON Magyarország Kft. 1 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az AON Magyarország Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az AON Magyarország Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására,

Részletesebben

A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2015. december 28.

A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2015. december 28. A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2015. december 28. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva a Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban Budapest Magánnyugdíjpénztár) Igazgatótanácsának 2015. március 20-i határozata

Részletesebben

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés napja: 2015. október 1. Dokumentum információk Kibocsátás 2015.10.01. Érvényesség visszavonásig Jóváhagyva Vezérigazgató Megfelelőségi biztos

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (az Igazgatótanács 2016. január 19.-én elfogadott módosításaival egységes szerkezetben) Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3 Panaszkezelési szabályzat NN Biztosító Zrt. Érvényes 2016. január 1-jétől Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ARGENTA FAKTOR Zrt. Tárgyi hatály Kiterjed az ARGENTA FAKTOR Zrt. (továbbiakban pénzügyi szervezet) alaptevékenységét meghatározó máshova nem sorolható pénzügyi közvetítés tevékenységhez

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01.

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága 19/2014/IG. számú határozatával jóváhagyott szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Lezárva: 2014. 07. 31. Hatályos: 2014. 08. 01. Illés Zoltán

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az Ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 53/2015.nyilvántartási szám Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Panaszkezelési szabályai Hatályos: 2015. július

Részletesebben

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: EN-I-369/2010 Tevékenységi engedély dátuma: 2010. május 31. hatályos: 2015. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK A. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztatója Tisztelt Ügyfelünk! A Szabadszállás

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Hatályos: 2016.01.01 Az ügyfél-tájékoztató célja hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Szigetvári Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2015. július 16. A Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21 Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról

Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról I. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata

Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata A panaszkezelési szabályzat célja, hogy lehetőséget nyújtson ügyfeleinknek panaszaik megtételére, illetve meghatározza az Abacus Invest Kft-n belül a panaszbejelentések

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyó Igazgatóság Típus Szabályzat Szabályzat száma 2014.08.01. Hatályba lépés dátuma 2014.08.01. Érvényessége visszavonásig Felelős Pénzügyi vezető 1 Tartalom I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében,

Részletesebben

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. napjától I. Alapelvek A Komplex Faktor Zrt. (továbbiakban: a Társaság vagy a pénzügyi szervezet) az

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015 Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat ISZ 016/2015 Belső használatú Készítette: Ellenőrizte: Kosztyu Csilla Dr. Kravalik Gábor

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet SAVARIA Takaréskzövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A SAVARIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztatója Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe. 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről

Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe. 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. október 1. Kibocsátó: Vanek Balázs fióktelep-vezető

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 4Life Direct Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogyasztói bejelentések intézése és a fogyasztók tájékoztatása során a Kft köteles együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel.

Részletesebben

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata Jóváhagyta: Körtvélyesi Zoltán Béla Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK -Tartalomjegyzék 1 -A panaszkezelés általános alapelvei 2 - Fogalom meghatározások 3 - Panasz,

Részletesebben

25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat. KM 3. számú melléklet. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat. KM 3. számú melléklet. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai 25/2015 számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat 44.6/2015 számú szabályzat HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. Panaszkezelési szabályzat PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. Ügyfelei részére I. Preambulum Az HETA Asset

Részletesebben

Benevolus. Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2014.03.01.

Benevolus. Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2014.03.01. A Benevolus Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2014.03.01. 1 Jelen Panaszkezelési Szabályzat célja, hogy biztosítsa az ügyfelek jogait a panaszkezelés teljes folyamata

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat : Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok...3 II. Fogalmak, meghatározások...4 III.

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Pannónia Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Banco Primus Fióktelep Magyarország Panaszkezelési szabályzat Hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Verzió száma v1.0 Dokumentum változás

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Europe Limited Magyarországi Fióktelepéhez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e-mail útján) érkezett, illetőleg

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés Panaszkezelési szabályzat I. Bevezetés A Groupama Garancia Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági belső

Részletesebben

Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata

Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat az Életút Pénztárcsoport /Életút Egészségpénztár, Életút Önsegélyező Pénztár, Életút Nyugdíjpénztár/ (továbbiakban: Pénztár)

Részletesebben

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OBER PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szabályzat kódja: Hatálybaléptetés dátuma: 2014.11.24. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1 A szabályzat hatálya... 3 2 Fogalmak... 3 3 Kapcsolódó jogszabályok...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Gádoros és Vidéke

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Borotai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Borotai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. Július 7-től

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. Július 7-től A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. Július 7-től A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15.

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15. HC Központ Kft Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2015. május 15. I. Bevezető rendelkezések A HC Központ Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az ügyfelek panaszainak

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. 1. A panaszkezelés

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat 1. PANASZ 1.1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció,

Részletesebben

hatályos: 2015.12.07-től visszavonásig

hatályos: 2015.12.07-től visszavonásig a G R E E N P A S S U t a l v á n y k i b o c s á t ó K f t. P É N Z Ü G Y I P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 1 hatályos: 2015.12.07-től visszavonásig I. Bevezetés I. 1. A GREEN PASS Utalványkibocsátó

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. Hatályos: 2015.01.26. napjától

Panaszkezelési Szabályzat. Hatályos: 2015.01.26. napjától Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015.01.26. napjától 1. A Panaszkezelési Szabályzat tárgyi és személyi hatálya, célja, elvei 1.1 A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya Jelen Panaszkezelési Szabályzat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A LOMBARD CSOPORTHOZ TARTOZÓ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK (LOMBARD LÍZING ZRT., LOMBARD INGATLAN ZRT.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Preambulum A jelen Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak megfelelnek a Magyar

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Tisztelt Ügyfelünk! A Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék Verziószám Módosítás dátuma Érintett pontok Módosítás tárgya v02 2016. január 02. II.1. a) pont Személyes ügyfélszolgálat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. november

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A FA-ÁG Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Alkusz) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági

Részletesebben

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO Követeléskezelő Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. Fogalmak 2 I.3. Adatkezelés 2

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet a Dunakanyar Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Dunakanyar Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA Tartalom: Jelen szabályzat a Biztosító panaszügyi felépítését, feladat- és működési

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2014. augusztus 5-től Alanyi hatálya kiterjed: A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének (a továbbiakban: Fióktelep) minden dolgozójára, különös tekintettel az ügyfél

Részletesebben

Célunk, hogy Ön és az FHB Bankcsoport bármely tagja közötti véleményeltéréseket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük.

Célunk, hogy Ön és az FHB Bankcsoport bármely tagja közötti véleményeltéréseket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük. Az FHB Bankcsoport Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! Az FHB Bankcsoport működésének egyik legfontosabb célkitűzése, hogy szolgáltatásait a mindenkori jogszabályoknak megfelelve, az Ön megelégedésére

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2015. november 19. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: PANASZ 5/2011.05.31. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 53/2011. 05.31. Hatályon kívül helyezve: PANASZ 4/2011.01.25. HATÁLYOS: 2011.

Részletesebben

A PÁTRIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A PÁTRIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A PÁTRIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A PÁTRIA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehet leghatékonyabban

Részletesebben

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Balogh-Auer Gábor ügyvezető Hatályos: 2016. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Alanyi és tárgyi hatály Jelen szabályzat

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője I. Bevezetés Panaszkezelési ügyféltájékoztató Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató)

Részletesebben

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.09.02. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK Alapelvek 3 1. Fogalmak 5 2. Panasz felvétele..6

Részletesebben

Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata. Panaszügyintézés rendjéről

Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata. Panaszügyintézés rendjéről Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata a Panaszügyintézés rendjéről A./ A panaszügyintézés általános elvei Pénzügyi szervezetekkel szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2015. április 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2015. április 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2015. április 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. december 15. napjától PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458 www.giro.hu Készítette A jelen dokumentum tartalma szerzői

Részletesebben

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat hatálya Tárgyi hatálya: Alanyi hatálya: kiterjed

Részletesebben

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL 4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL Figyelem! 2016.02.01.napjától a QBE Magyarországi Fióktelepe nem köt új biztosítási

Részletesebben

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. január 1-jétől 1 A./ A panaszkezelés általános elvei Ezen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az INTRUM JUSTITIA Hitel Ügyintézés Szolgáltatás Kft. (székhely: HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; cégjegyzékszám: 01-09-268230; a céget nyilvántartó bíróság: a Fővárosi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat A Provident Pénzügyi Zrt. (1134 Budapest, Angyalföldi út 6., cégjegyzékszáma: 01-10-044542; a továbbiakban: Társaság ) célja, hogy az ügyfelek érdekeit szem előtt tartó és a fogyasztói bizalmat erősítő

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MKFE Biztosítási Alkusz Kft ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MKFE Biztosítási Alkusz Kft ügyfelei részére H-1149 BUDAPEST, Egressy út 77. 1576 Bp. Pf. 109 www.mkfe.hu Telefon (1) 252-0688 fax (1) 364-3065 e-mail alkusz@mkfe.hu PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MKFE Biztosítási Alkusz Kft ügyfelei részére Bevezető

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VS-FAKTOR PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: a VS-Faktor Zrt működését jóváhagyó PSZÁF engedély alapján történt cégbejegyzés napja 2013. április 17. Kibocsátó: Ügyvezető

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT Elfogadva: IGH Hatályos: 2010. június 1-től módosítva: 2011.10.01. 2012.03.01. 2012.09.20 Bevezetés A Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Federal Credit Union Zrt. ügyfelei részére I. Bevezetés A Federal Credit Union Zrt.(továbbiakban: Társaság)a tevékenységére, magatartására,vagy mulasztására vonatkozó panaszok

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ panaszok benyújtására szolgáló elérhetőségekről

1. SZ. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ panaszok benyújtására szolgáló elérhetőségekről Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. 1. SZ. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ panaszok benyújtására szolgáló elérhetőségekről Panaszügyintézéssel foglalkozó szervezeti egység: Aegon Lakástakarék Zrt., Jogtanácsos

Részletesebben

SZÉP KÁRTYA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉP KÁRTYA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZÉP KÁRTYA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A szabályzat célja... 3 2. Alapelvek... 3 3. Fogalmi meghatározások... 3 II. A PANASZKEZELÉS

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. augusztus 1. Készítette: Bugáné Torkos Beáta Ellenőrizte:

Részletesebben

II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09

II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09 1 II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09 II.1. A panasz II.1.1. A panasz a Takarékszövetkezet tevékenységével, szolgáltatásával, termékével felmerülő minden

Részletesebben

FOGYASZTÓI KÉRELEM AZ MNB RÉSZÉRE

FOGYASZTÓI KÉRELEM AZ MNB RÉSZÉRE FOGYASZTÓI KÉRELEM AZ MNB RÉSZÉRE Kérjük, hogy jelen kérelmét kizárólag abban az esetben nyújtsa be, ha az alábbi a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben (a továbbiakban: MNBtv.) előírt feltételeknek

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. magatartására, tevékenységére

Részletesebben

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó?

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó? Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről 1. Ki a fogyasztó? Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ 38-2010/9. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ Jelen szabályzat a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 1997. évi CLV. törvény 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A 2016.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. Készítette: Véleményezte: Jóváhagyta: Dátum: 2014.10.28 Dátum: 2014.1029 Dátum: 201.1029- Szaniszló József Janiszewski Tibor L Tender-Consulting

Részletesebben

Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata

Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. július 1. napjától. A Polgári Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi

Részletesebben

Optimum Finance Pénzügyi Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzat

Optimum Finance Pénzügyi Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzat Optimum Finance Pénzügyi Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzat Hatályba léptette: A 2013/3 sz. ügyvezető igazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2013. 01. 01. Érvényes: visszavonásig Jelen szabályzat

Részletesebben

BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL

BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL Tartalomjegyzék 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat célja... 3 1.2. A szabályzat hatálya... 3 1.3. A szabályzat

Részletesebben

Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat

Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés 1.1. A Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-042463, továbbiakban:

Részletesebben