hatályos: től visszavonásig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hatályos: 2015.12.07-től visszavonásig"

Átírás

1 a G R E E N P A S S U t a l v á n y k i b o c s á t ó K f t. P É N Z Ü G Y I P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 1 hatályos: től visszavonásig

2 I. Bevezetés I. 1. A GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 172. Cg ; adószáma: ) [a továbbiakban: Utalványkibocsátó] az általa végzett, forgatható utalványok a GREEN PASS-Utalványok kibocsátásával, valamint az Utalványforgalmazó közreműködésével történő forgalmazásával és visszaváltásával kapcsolatos tevékenységére vonatkozó Panaszok Ügyfelek számára is átlátható, egységes kezelése érdekében a jelen Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerint jár el. I. 2. Az Utalványkibocsátó elsődleges célja, hogy Ügyfelei megelégedéssel használják az általa kibocsátott GREEN PASS-Utalványokat a különböző termékek vásárlása és szolgáltatások igénybevétele során. I. 3. Jelen Panaszkezelési Szabályzattal az Utalványkibocsátó biztosítani kívánja, hogy Ügyfelei az Utalványkibocsátó és az Utalványforgalmazó tevékenységével kapcsolatos panaszukat egyszerűen és eredményesen juttassák el az Utalványkibocsátó annak elbírálására hatáskörrel rendelkező tagja, alkalmazottja vagy megbízottja, valamint az illetékes testület / hatóságok részére. Az Utalványkibocsátó az Ügyfeleitől érkező és az Utalványkibocsátó vagy az Utalványforgalmazó tevékenységével összefüggő bejelentéseket, Panaszokat egyszerű, átlátható és diszkriminációmentes módon kezeli. II. Értelmező rendelkezések Jelen Panaszkezelési Szabályzatban használt kifejezések a következő jelentéssel bírnak: II. 1. Utalványkibocsátó: a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 172.; Cg ; adószáma: ), amely az Utalványok kibocsátását a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Magyar Nemzeti Banknak mint felügyeleti szervnek történő bejelentés mellett végzi. II. 2. Általános Üzleti Feltételek [a továbbiakban: ÁÜF]: az Utalványok kibocsátásának, forgalmazásának, felhasználásának, kezelésének, át- és visszaváltásának, valamint az Utalványelfogadókkal való kapcsolatnak a szabályairól szóló, az Utalványkibocsátó honlapján ( közzétett rendelkezések. II. 3. Utalványforgalmazó: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 172.; Cg ; adószám: ), amely az Utalványok értékesítését és visszaváltását az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény 9. (3) bekezdése alapján az Utalványkibocsátóval kötött megállapodás szerint végzi. 2

3 II. 4. Utalvány vagy Utalványok: valamennyi típusú GREEN PASS-Utalvány (Élelmiszer GREEN PASS-Utalvány; Egészség GREEN PASS-Utalvány; Iroda GREEN PASS-Utalvány; Ajándék GREEN PASS-Utalvány; Ruházati GREEN PASS-Utalvány; Műszaki cikk GREEN PASS-Utalvány; Lakberendezési GREEN PASS-Utalvány; Hobby GREEN PASS-Utalvány; Utazási GREEN PASS- Utalvány; Kultúra GREEN PASS-Utalvány, Sport GREEN PASS-Utalvány) II. 5. Utalványelfogadó: az a jogi személy, jogképes szervezet, amely az Utalványforgalmazóval fennálló megállapodása alapján az Utalványok fizetőeszközként történő elfogadására jogosult. Az Utalványelfogadók listája az Utalványkibocsátó honlapján ( folyamatosan elérhető. II. 6. Utalványbirtokos: az a személy, aki az Utalványforgalmazótól történő megvásárlás útján vagy bármely más módon a rendelkezése alá került Utalványkibocsátó által kibocsátott Utalványt az Utalványelfogadónál áru vagy szolgáltatás ellenértékének a kiegyenlítésére fizetési eszközként felhasználhatja. II. 7. Ügyfél: az Utalványbirtokos és az Utalványelfogadó azzal, hogy az Utalványbirtokos és az Utalványelfogadó személye megegyezhet. II. 8. Fogyasztó: az Ügyfelek közül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívüli célok érdekében eljáró természetes személy. II. 9. Panasz vagy Panaszok: minden olyan egyedi kérelem vagy bejelentés, amelyben a Panaszos az Utalványkibocsátó vagy az Utalványforgalmazó Utalványok kibocsátásával, forgalmazásával, felhasználásával, kezelésével, át- és visszaváltásával összefüggő eljárását kifogásolja, és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényt fogalmaz meg, továbbá minden olyan közlés, mely szerint az Utalványkibocsátó vagy az Utalványforgalmazó alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban foglaltaknak. Továbbá az olyan közlés is, amely arról szól, hogy az Utalványkibocsátó vagy az Utalványforgalmazó eljárása az ÁÜF-nek nem felel meg. Nem minősül panasznak az információkérés (általános felvilágosítás, tájékoztatás, állásfoglalás kérése), valamint a szolgáltatás minőségének javítására tett javaslatok. II. 10. Panaszos: Aki Panaszt tett. A Panaszos általában az Ügyfél, de Panaszosnak tekintendő az a személy / szervezet is, aki nem konkrétan az Utalvány felhasználásával kapcsolatos, hanem az Utalványkibocsátó vagy az Utalványforgalmazó egyéb, az Utalványok kibocsátásával, forgalmazásával, felhasználásával, kezelésével, át- és visszaváltásával összefüggő tevékenységét, eljárását kifogásolja (pl. marketing, hirdetés). II. 11. Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank, az Utalványkibocsátó felügyeleti szerve. 3

4 III. A Panasz bejelentésének módjai III. 1. Az Ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai: Szóbeli Panasz: Amennyiben az Ügyfél megítélése szerint a kifogásolt magatartás, tevékenység, mulasztás egyszerűen orvosolható vagy a helyszínen megoldható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, az Ügyfél elsősorban szóbeli Panaszt terjeszthet elő. a) személyesen: az Utalványkibocsátó székhelyén (1146 Budapest, Thököly út 172.) / az Utalványforgalmazó kirendeltségein (ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségek), amelyek elérhetőségeiről az Utalványkibocsátó a honlapján ( valamint a es kapcsolási számú telefonszámon is tájékoztatást ad nyitvatartási idő: Hétfőtől-péntekig 9:00-13:00-ig és 13:30-18:00-ig a székhelyen, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség esetén annak nyitvatartási ideje szerint. b) telefonon: hívásfogadási idő: Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10:00-13:00-ig és 13:30-tól 17:00-ig, csütörtökön 8:00-20:00 óráig Írásbeli Panasz: a) személyesen vagy meghatalmazott által átadott irat útján: az Utalványkibocsátó székhelyén (1146 Budapest, Thököly út 172.) / az Utalványforgalmazó kirendeltségein (ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségek), amelyek elérhetőségeiről az Utalványkibocsátó a honlapján ( valamint a es kapcsolási számú telefonszámon is tájékoztatást ad b) nyitvatartási idő: Hétfőtől-péntekig 9:00-13:00-ig és 13:30-18:00-ig a székhelyen, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség esetén annak nyitvatartási ideje szerint c) postai úton: 1146 Budapest, Thököly út 172. (székhely) d) elektronikus levélben: III. 2. A Panaszos a bejelentés során teljes bizonyító erejű magánokiratba (tipikusan: két, nevével, lakcímével és személyi azonosító igazolványa számával megjelölt tanú aláírásával ellátott okirat) vagy közokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján is eljárhat. A meghatalmazható személyek körére a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvényben foglaltak irányadóak. Az írásbeli Panasz képviselő vagy meghatalmazott útján való benyújtása esetén az Utalványkibocsátó megvizsgálja a képviseleti jogosultságot. III. 3. Az Utalványkibocsátó a Panaszok írásbeli bejelentéséhez az Utalványforgalmazó kirendeltségein és az Utalványkibocsátó honlapján ( panaszbejelentő nyomtatványt bocsát rendelkezésre. A hatékony ügyintézés érdekében az Utalványkibocsátó javasolja Ügyfeleinek, hogy lehetőség szerint a panaszbejelentő nyomtatványt használják. Az Utalványkibocsátó a formanyomtatványtól eltérő egyéb írásbeli Panaszt is elfogadja, amennyiben a jelen Panaszkezelési Szabályzat IV. fejezetében felsorolt adatokat tartalmazza, valamint tartalmazza az alábbiakat. 4

5 A Panasz elbírálásához szükséges a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölése. Ezen kívül a Panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz. Amennyiben a Panasznak van(nak) előzménye(i), az ezzel, illetve ezekkel kapcsolatos információkat (pl.: referenciaszám, ügyintéző neve) is meg kell adni. Az írásbeli Panasz érvényességi kelléke az Ügyfél vagy meghatalmazottjának aláírása. Utóbbi esetben a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának csatolása is szükséges. III. 4. Az Utalványkibocsátó felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy a telefonon tett panaszbejelentést hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt 1 évig megőrzi (ezt követően az adatokat törli, illetve egyedi azonosításra való alkalmasságukat megszünteti). Az Utalványkibocsátó az Ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. IV. A panaszkezeléshez kapcsolódó adatok IV. 1. Panasz benyújtása során a következő adatok megadása szükséges az Ügyfél részéről: Panaszos neve / cégneve; azonosító adatok (mely lehet pl. szerződésszám, ügyfélazonosító, nyilvántartási szám); lakcíme, székhelye, levelezési címe; telefonszáma; értesítés módja; panasszal érintett termék / szolgáltatás megnevezése; Panasz leírása, oka; Panaszos igénye; a Panasz alátámasztásához szükséges, Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata; meghatalmazott útján eljáró Ügyfél esetében érvényes meghatalmazás; a Panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. IV. 2. A Panaszos adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. V. A Panasz kivizsgálása és megválaszolása V. 1. A szóbeli panaszt az Utalványkibocsátó haladéktalanul megvizsgálja és szükség szerint azonnal orvosolja. Telefonon közölt panasz esetén az Utalványkibocsátó biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. Ha az Ügyfél a Panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Utalványkibocsátó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát - személyesen közölt szóbeli Panasz esetén - az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli Panasz esetén az Ügyfélnek a közlést követő 30 napon belül a 5

6 válasszal együtt megküldi. Egyebekben az Utalványkibocsátó az írásbeli Panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. V. 2. Az Utalványkibocsátó által az V. 1. pont szerint készített jegyzőkönyv a következőket tartalmazza: a) az Ügyfél neve; b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve - amennyiben szükséges - levelezési címe; c) a Panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; d) az Ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az Ügyfél Panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön; e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, illetve a tag azonosítója; f) az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (kizárólag személyesen közölt szóbeli panasz esetén); h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje. V. 3. Írásbeli panasz esetén az Utalványkibocsátó az ügyet érdemben megvizsgálja és a Panasszal kapcsolatos álláspontját, valamint az érdemi döntését / intézkedését pontos indoklással ellátva, a Panasz közlését követő 30 napon belül írásban megküldi az Ügyfél részére. Igény esetén az Utalványkibocsátó a kivizsgálás eredményéről telefonon vagy ben is értesítést küld. Bizonyos esetekben a Panasz kivizsgálása során az Utalványkibocsátónak kiegészítő információkra lehet szüksége az Ügyfél részéről. Ebben az esetben Ügyfél érdeke az ilyen irányú megkeresés (hiánypótlási felhívás) mielőbbi megválaszolása, mert az Utalványkibocsátó az eljárást a hiányok pótlásáig nem tudja folytatni. Az Utalványkibocsátó a panaszkezelés során igyekszik a lehetőségek szerinti legrövidebb határidők betartásával eljárni, és biztosítja, hogy döntése során a Panasz kivizsgálására, orvoslására, vagy elutasítására a hatályos jogszabályok szerint kerüljön sor. Panaszügyben hozott döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett problémára reagálva küldi meg Ügyfelei részére. Az Utalványkibocsátó a panasz kivizsgálásáért a Fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel. VI. Jogorvoslati lehetőségek VI. 1. A Panasz elutasítása esetén az Utalványkibocsátó írásban tájékoztatja jogorvoslati álláspontjáról az Ügyfelet, hogy Panaszával annak jellege szerint mely szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az Ügyfelet ezen lehetőségek akkor is megilletik, ha a Panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telt el. 6

7 VI. 2. Az igénybe vehető jogorvoslatok eltérőek aszerint, hogy a Panaszos Fogyasztónak minősül vagy pedig nem minősül annak. VI. 3. Amennyiben az Utalványkibocsátó általi panaszkezelés a Fogyasztó számára nem jár kielégítő eredménnyel, vagy a Panaszra nem kap 30 napon belül választ, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére: a) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita (pénzügyi fogyasztói jogvita) esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; postacím: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172.; telefonszám: , továbbá a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat; b) a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 81. -a szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezése érdekében a Magyar Nemzeti Bankhoz (1054 Budapest, Szabadság tér 8 9.; postacím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest; Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ telefonszáma: , címe: fordulhat. VI. 4. Amennyiben az Utalványkibocsátó általi panaszkezelés a Fogyasztónak nem minősülő Panaszos számára nem jár kielégítő eredménnyel, vagy a Panaszra nem kap 30 napon belül választ, bármely különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. VII. Panasznyilvántartás és adatvédelem VII. 1. Az Utalványkibocsátó az Ügyfelek panaszairól és az azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet, amely a következő főbb adatokat tartalmazza: a Panaszos adatait; a Panasz leírását, a Panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését; a Panasz benyújtásának időpontját és módját; a Panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokolását; a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét; a kivizsgálás során beszerzett információkat; a Panaszban megjelölt igényről való döntést; a Panasz megválaszolásának időpontját és módját. VII. 2. Az Utalványkibocsátó az írásbeli Panaszokat beleértve a személyes megjelenés során előadott Panaszról készült jegyzőkönyvet is továbbá az azokra adott válaszokat 5 évig megőrzi, és a Magyar Nemzeti Bank kérésére szükség esetén bemutatja. A megőrzési idő elteltével az okiratokat és adathordozókat selejtezni kell. 7

8 VII. 3. A Panaszos adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják. Az adatkezelés jogalapja a Panaszosnak az Utalványkibocsátó megkeresése, azaz a Panasz benyújtása útján kifejezett ráutaló magatartással vagy kifejezett írásbeli nyilatkozattal megadott önkéntes hozzájárulása, tekintettel a panaszeljárás általa történő kezdeményezésére. VII. 4. Az Utalványkibocsátó ezen felül jogosult jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez a Panaszokkal kapcsolatban papír alapon vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a polgári jog elévülési szabályai szerinti elévülési idő leteltéig megőrizni. VIII. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó VIII. 1. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény 70. (15) bekezdése alapján az Utalványkibocsátó köteles fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót kijelölni, és a Magyar Nemzeti Banknak 15 napon belül a felelős személyét, illetve annak változását írásban bejelenteni. VIII. 2. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó [a továbbiakban: fogyasztóvédelmi kapcsolattartó] feladatait az Utalványkibocsátó Igazgatósága által kijelölt személy végzi. VIII. 3. A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó általános feladatai: a) koordinálja és összefogja a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, felügyeleti és egyéb elvárásoknak az Utalványkibocsátó működési rendszerébe történő átlátható beépítését, valamint rendszeresen felügyeli a belső szabályzatok és eljárásrendek fogyasztóvédelmi szempontú megfelelőségét; b) eljár annak érdekében, hogy az Utalványkibocsátó gyakorlata - fogyasztóvédelmi szempontból - megfeleljen a jogszabályoknak és a felügyeleti elvárásoknak; c) elősegíti, hogy a fogyasztóvédelmi jogszabályokat és felügyeleti elvárásokat az érintett tagok, alkalmazottak ésszerű időben megismerhessék, és ezeket alkalmazzák; d) eljár annak érdekében, hogy az Utalványkibocsátó a fogyasztóvédelmi célú felügyeleti adatszolgáltatásokat az előírt tartalommal és határidőben küldje meg a Felügyelet részére; e) közreműködik az ügyfél-tájékoztatás és -kapcsolattartás megfelelőségének, illetve eredményességének felmérésében, a felmérés eredményeinek értékelésében, és az ennek alapján szükségessé váló esetleges fejlesztésekben; f) eljár annak érdekében, hogy az Utalványkibocsátó megfelelő (a fogyasztóvédelmi jogszabályokra és a felügyeleti elvárásokra is kiterjedő) oktatást biztosítson illetékes ügyintézői részére az Ügyfelek pontos, hasznos és közérthető információval történő ellátása érdekében. VIII. 4. A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó feladatai a panaszügyintézés vonatkozásában: a) az Utalványkibocsátó válasza után esetlegesen visszatérő panaszügyet szükség szerint közvetlen hatáskörébe vonhatja; 8

9 b) a Felügyelet vagy a Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek kezelését közvetlen hatáskörbe vonhatja; c) figyelemmel kíséri a panaszkezelési határidők betartását, valamint az elutasított (részben elutasított) Panaszokra adott válaszok érdemi megfelelőségét. IX. Egyéb rendelkezések IX. 1. Jelen Panaszkezelési Szabályzat elérhető az Utalványkibocsátó honlapján ( valamint az Utalványkibocsátó székhelyén és az Utalványforgalmazó kirendeltségein (ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben). IX. 2. Jelen Panaszkezelési Szabályzat december 7.-étől visszavonásig érvényes. GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. 9

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2016. március 8. Előzmények és célok Az Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.; továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. december 5.- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (az Igazgatótanács 2016. január 19.-én elfogadott módosításaival egységes szerkezetben) Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Részletesebben

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OBER PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szabályzat kódja: Hatálybaléptetés dátuma: 2014.11.24. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1 A szabályzat hatálya... 3 2 Fogalmak... 3 3 Kapcsolódó jogszabályok...

Részletesebben

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: EN-I-369/2010 Tevékenységi engedély dátuma: 2010. május 31. hatályos: 2015. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK A. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat 44.6/2015 számú szabályzat HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. Panaszkezelési szabályzat PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. Ügyfelei részére I. Preambulum Az HETA Asset

Részletesebben

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés napja: 2015. október 1. Dokumentum információk Kibocsátás 2015.10.01. Érvényesség visszavonásig Jóváhagyva Vezérigazgató Megfelelőségi biztos

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék Verziószám Módosítás dátuma Érintett pontok Módosítás tárgya v02 2016. január 02. II.1. a) pont Személyes ügyfélszolgálat

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A FA-ÁG Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Alkusz) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ARGENTA FAKTOR Zrt. Tárgyi hatály Kiterjed az ARGENTA FAKTOR Zrt. (továbbiakban pénzügyi szervezet) alaptevékenységét meghatározó máshova nem sorolható pénzügyi közvetítés tevékenységhez

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés Panaszkezelési szabályzat I. Bevezetés A Groupama Garancia Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági belső

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft.

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft. Panaszkezelési Szabályzat AON Magyarország Kft. 1 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az AON Magyarország Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az AON Magyarország Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság [] számú határozata Horváth Balázs Bencsik Szilvia Nagy Sándor Erik igazgatóság tagja igazgatóság tagja igazgatóság tagja Hatályos: 2014. augusztus

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az Ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A LOMBARD CSOPORTHOZ TARTOZÓ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK (LOMBARD LÍZING ZRT., LOMBARD INGATLAN ZRT.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Preambulum A jelen Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak megfelelnek a Magyar

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. Készítette: Véleményezte: Jóváhagyta: Dátum: 2014.10.28 Dátum: 2014.1029 Dátum: 201.1029- Szaniszló József Janiszewski Tibor L Tender-Consulting

Részletesebben

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva a Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban Budapest Magánnyugdíjpénztár) Igazgatótanácsának 2015. március 20-i határozata

Részletesebben

Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat

Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés 1.1. A Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-042463, továbbiakban:

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2015. november 19. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3 Panaszkezelési szabályzat NN Biztosító Zrt. Érvényes 2016. január 1-jétől Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe. 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről

Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe. 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe 1/2013. számú fióktelep-vezetői utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. október 1. Kibocsátó: Vanek Balázs fióktelep-vezető

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DIMENZIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: Utolsó módosítás: 4/2013. (02.21.) számú Igazgatótanácsi határozattal 3/2015. (11.16.) számú Igazgatótanácsi

Részletesebben

Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról

Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról I. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 53/2015.nyilvántartási szám Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Panaszkezelési szabályai Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata

Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata Az Abacus Invest Kft. Panaszkezelési Szabályzata A panaszkezelési szabályzat célja, hogy lehetőséget nyújtson ügyfeleinknek panaszaik megtételére, illetve meghatározza az Abacus Invest Kft-n belül a panaszbejelentések

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. Július 7-től

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. Július 7-től A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. Július 7-től A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztatója Tisztelt Ügyfelünk! A Szabadszállás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. Hatályos: 2015.01.26. napjától

Panaszkezelési Szabályzat. Hatályos: 2015.01.26. napjától Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015.01.26. napjától 1. A Panaszkezelési Szabályzat tárgyi és személyi hatálya, célja, elvei 1.1 A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya Jelen Panaszkezelési Szabályzat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. Cothec Kft.

Panaszkezelési Szabályzat. Cothec Kft. Panaszkezelési Szabályzat Cothec Kft. 1. Szabályzat célja Jelen szabályzat a Cothec Kft. (Továbbiakban: Cothec Kft.) tevékenységével és működésével kapcsolatos fogyasztói észrevételek kivizsgálásának és

Részletesebben

A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Szigetvári Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető

Részletesebben

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Hatályos: 2016.01.01 Az ügyfél-tájékoztató célja hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata Jóváhagyta: Körtvélyesi Zoltán Béla Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK -Tartalomjegyzék 1 -A panaszkezelés általános alapelvei 2 - Fogalom meghatározások 3 - Panasz,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyó Igazgatóság Típus Szabályzat Szabályzat száma 2014.08.01. Hatályba lépés dátuma 2014.08.01. Érvényessége visszavonásig Felelős Pénzügyi vezető 1 Tartalom I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21 Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Tisztelt Ügyfelünk! A Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az MPM Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), mint a biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01.

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága 19/2014/IG. számú határozatával jóváhagyott szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Lezárva: 2014. 07. 31. Hatályos: 2014. 08. 01. Illés Zoltán

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője I. Bevezetés Panaszkezelési ügyféltájékoztató Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató)

Részletesebben

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. január 1-jétől 1 A./ A panaszkezelés általános elvei Ezen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: PANASZ 5/2011.05.31. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 53/2011. 05.31. Hatályon kívül helyezve: PANASZ 4/2011.01.25. HATÁLYOS: 2011.

Részletesebben

Célunk, hogy Ön és az FHB Bankcsoport bármely tagja közötti véleményeltéréseket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük.

Célunk, hogy Ön és az FHB Bankcsoport bármely tagja közötti véleményeltéréseket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük. Az FHB Bankcsoport Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! Az FHB Bankcsoport működésének egyik legfontosabb célkitűzése, hogy szolgáltatásait a mindenkori jogszabályoknak megfelelve, az Ön megelégedésére

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2015. július 16. A Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. magatartására, tevékenységére

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. augusztus 1. Készítette: Bugáné Torkos Beáta Ellenőrizte:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2015. április 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2015. április 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2015. április 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15.

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15. HC Központ Kft Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2015. május 15. I. Bevezető rendelkezések A HC Központ Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az ügyfelek panaszainak

Részletesebben

A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében,

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Banco Primus Fióktelep Magyarország Panaszkezelési szabályzat Hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Verzió száma v1.0 Dokumentum változás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az INTRUM JUSTITIA Hitel Ügyintézés Szolgáltatás Kft. (székhely: HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; cégjegyzékszám: 01-09-268230; a céget nyilvántartó bíróság: a Fővárosi

Részletesebben

Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata

Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata Az Életút Pénztárcsoport Panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat az Életút Pénztárcsoport /Életút Egészségpénztár, Életút Önsegélyező Pénztár, Életút Nyugdíjpénztár/ (továbbiakban: Pénztár)

Részletesebben

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.09.02. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK Alapelvek 3 1. Fogalmak 5 2. Panasz felvétele..6

Részletesebben

25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat. KM 3. számú melléklet. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat. KM 3. számú melléklet. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai 25/2015 számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési

Részletesebben

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2016. március 18.

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2016. március 18. A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2016. március 18. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Federal Credit Union Zrt. ügyfelei részére I. Bevezetés A Federal Credit Union Zrt.(továbbiakban: Társaság)a tevékenységére, magatartására,vagy mulasztására vonatkozó panaszok

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Europe Limited Magyarországi Fióktelepéhez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e-mail útján) érkezett, illetőleg

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat : Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok...3 II. Fogalmak, meghatározások...4 III.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. november

Részletesebben

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Balogh-Auer Gábor ügyvezető Hatályos: 2016. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Alanyi és tárgyi hatály Jelen szabályzat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet SAVARIA Takaréskzövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A SAVARIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztatója Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL 4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL Figyelem! 2016.02.01.napjától a QBE Magyarországi Fióktelepe nem köt új biztosítási

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2014. augusztus 5-től Alanyi hatálya kiterjed: A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének (a továbbiakban: Fióktelep) minden dolgozójára, különös tekintettel az ügyfél

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MKFE Biztosítási Alkusz Kft ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MKFE Biztosítási Alkusz Kft ügyfelei részére H-1149 BUDAPEST, Egressy út 77. 1576 Bp. Pf. 109 www.mkfe.hu Telefon (1) 252-0688 fax (1) 364-3065 e-mail alkusz@mkfe.hu PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MKFE Biztosítási Alkusz Kft ügyfelei részére Bevezető

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015 Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat ISZ 016/2015 Belső használatú Készítette: Ellenőrizte: Kosztyu Csilla Dr. Kravalik Gábor

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu 7./2012. sz. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT hatálybalépésének

Részletesebben

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. napjától I. Alapelvek A Komplex Faktor Zrt. (továbbiakban: a Társaság vagy a pénzügyi szervezet) az

Részletesebben

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat hatálya Tárgyi hatálya: Alanyi hatálya: kiterjed

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. 1. A panaszkezelés

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ 38-2010/9. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ Jelen szabályzat a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 4Life Direct Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogyasztói bejelentések intézése és a fogyasztók tájékoztatása során a Kft köteles együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel.

Részletesebben

A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2015. december 28.

A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2015. december 28. A Mentor Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2015. december 28. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO Követeléskezelő Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. Fogalmak 2 I.3. Adatkezelés 2

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. A panasz fogalma 3. A panaszos személy 4. A panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egységek 5. A panasz felvétele 6. A panasz kezelése

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat A Provident Pénzügyi Zrt. (1134 Budapest, Angyalföldi út 6., cégjegyzékszáma: 01-10-044542; a továbbiakban: Társaság ) célja, hogy az ügyfelek érdekeit szem előtt tartó és a fogyasztói bizalmat erősítő

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Gádoros és Vidéke

Részletesebben

Benevolus. Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2014.03.01.

Benevolus. Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2014.03.01. A Benevolus Független Biztosításközvetítő HázKft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2014.03.01. 1 Jelen Panaszkezelési Szabályzat célja, hogy biztosítsa az ügyfelek jogait a panaszkezelés teljes folyamata

Részletesebben

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA Tartalom: Jelen szabályzat a Biztosító panaszügyi felépítését, feladat- és működési

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet a Dunakanyar Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Dunakanyar Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Borotai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Borotai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Pannónia Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VS-FAKTOR PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: a VS-Faktor Zrt működését jóváhagyó PSZÁF engedély alapján történt cégbejegyzés napja 2013. április 17. Kibocsátó: Ügyvezető

Részletesebben

A PÁTRIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A PÁTRIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A PÁTRIA Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A PÁTRIA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehet leghatékonyabban

Részletesebben

A GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft.

A GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. 1139 Budapest, Váci út 99. W W W. G R E E N PA S S. P R O Ve r z i ó s z á m : P K 1 6 _ 1 2 A GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. PÉNZÜGYI PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. október 1-től visszavonásig.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Marathon Insurance Zrt. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Marathon Insurance Zrt. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Marathon Insurance Zrt. Ügyfelei részére I. Bevezetés A Marathon Insurance Zrt. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok

Részletesebben

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003 évi LX törvény ( a továbbiakban: BIT)

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003 évi LX törvény ( a továbbiakban: BIT) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rész Bevezetés A Fair Line Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: Budapest, 1211. Szállító u. 6. cégjegyzékszám: 01-09- 562447, adószám: 12181148-1-43, PSZÁF engedély

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat 1. PANASZ 1.1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. december 15. napjától PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458 www.giro.hu Készítette A jelen dokumentum tartalma szerzői

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

Optimum Finance Pénzügyi Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzat

Optimum Finance Pénzügyi Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzat Optimum Finance Pénzügyi Szolgáltató Kft. Panaszkezelési Szabályzat Hatályba léptette: A 2013/3 sz. ügyvezető igazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2013. 01. 01. Érvényes: visszavonásig Jelen szabályzat

Részletesebben

II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09

II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09 1 II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09 II.1. A panasz II.1.1. A panasz a Takarékszövetkezet tevékenységével, szolgáltatásával, termékével felmerülő minden

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL

BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL BHP- 9 ZRT SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL, A PANASZOK INTÉZÉSÉRŐL Tartalomjegyzék 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat célja... 3 1.2. A szabályzat hatálya... 3 1.3. A szabályzat

Részletesebben