AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár, a továbbiakban: Pénztár) alapítói az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 10. (1) bekezdés a) pontja alapján november 8-án határozatlan időre országos önkéntes nyugdíjpénztárt hoztak létre. A Pénztár a Fővárosi Bíróság 11. Pk /95/3. (1996. január 18.) számú bejegyző végzése (nyilvántartásba vételi sorszám: 108.) és az Állami Pénztárfelügyelet E/181/95. (1995. december 21.) számú engedélye alapján kezdte meg tevékenységét. A Pénztár AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár néven november 30-ig magánnyugdíjpénztárat működtető vegyes nyugdíjpénztárként folytatta tevékenységét. Az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyűlésének döntése értelmében az önkéntes és magánnyugdíjpénztári ágazat szétvált és a Pénztár december 1-jétől az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat általános jogutódjaként működik. A Pénztár nyitott, országos nyugdíjpénztár a taggá válás törvényi feltételeinek fennállása esetén bárki számára lehetővé teszi az Pénztárhoz történő csatlakozást. A Pénztár célja a tagok nyugdíjcélú megtakarításainak kezelése és befektetése, valamint az így felhalmozódó tőkéből a tagok részére nyugdíjszolgáltatás nyújtása. A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. A Pénztár adatai 1. A Pénztár neve: AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2. A Pénztár székhelye: 1138 Budapest, Váci út A Pénztár felügyeletét ellátó szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet). II. A Pénztár megszűnése, egyesülése, szétválása A Pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (Öpt.) rendelkezései alapján szűnhet meg, illetve egyesülhet más nyugdíjpénztárral vagy válhat szét több nyugdíjpénztárra. III. A Pénztár szervezete 1. A Pénztár szervei: a) Küldöttközgyűlés b) az Igazgatótanács, c) az Ellenőrző Bizottság.

2 2. A Pénztárnál működő Küldöttközgyűlésre vonatkozó szabályok A Pénztár legfőbb szerve a Küldöttválasztó gyűléseken 5 évre választott, küldöttekből álló Küldöttközgyűlés Az újonnan belépő, illetve átlépő tagok képviselete oly módon érvényesül, hogy az Igazgatótanács a Küldöttközgyűlés tervezett összehívását megelőző 30 napon belül, legkésőbb a Küldöttközgyűlést megelőző napig, a tagok nyilvántartása alapján választókerületenként kiállítja az adott küldött által képviselt tagok számát tartalmazó képviseleti jegyzéket. Küldöttközgyűlés ezen képviseleti jegyzék hiányában nem tartható Az Igazgatótanács legkésőbb a Küldöttközgyűlés megnyitása előtt a képviseleti jegyzékről a küldötteket tájékoztatja A Küldöttközgyűlésen a küldött a képviseleti jegyzékben megjelölt, és az általa képviselt tagok számának és szavazati jogának megfelelő szavazattal szavaz. Minden küldöttnek annyi szavazata van, ahány pénztártagot képvisel. A Küldöttközgyűlésen a küldött akadályoztatása esetén kizárólag csak a vele azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el A Küldöttközgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni, az éves beszámoló, illetve a pénzügyi terv elfogadására. A beszámolót és a pénzügyi tervet a pénzügyi év lejártát követő 5. hónap utolsó napjáig kell a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni és elfogadni. Az éves pénzügyi terv időtávja az éves beszámolót elfogadó Küldöttközgyűlés negyedévét követő 4 negyedév. A hosszú távú pénzügyi terv naptári évekre készül A Küldöttközgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a Bíróság, vagy a Felügyelet elrendeli, vagy az Ellenőrző Bizottság illetőleg a tagság 10%-a, illetve a tagság 10 %-át képviselő küldöttek ok és cél megjelölésével írásban indítványozza, illetve ha az Igazgatótanács szükségesnek látja Küldöttközgyűlés összehívásáról az Igazgatótanács gondoskodik. Amennyiben a Pénztárnak az adott időpontban nincs Igazgatótanácsa, vagy nem rendelkezik a jelen szabályzatban meghatározott határozatképességhez szükséges taglétszámmal, e kötelezettségnek az Ellenőrző Bizottság köteles eleget tenni Ha az Igazgatótanács a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, vagy ha nincs, akihez ezt a kérelmet intézhetnék, és az Ellenőrző Bizottság az összehívás iránti kérelmet elutasítja, a tagok maguk hívhatják össze a Küldöttközgyűlést, vagy a Felügyelethez, annak elutasító döntése után 30 napon belül a Bírósághoz fordulhatnak A Küldöttközgyűlést a küldöttek részére névre szólóan megküldött írásbeli meghívó útján kell összehívni. A meghívó elküldése és a Küldöttközgyűlés napja között legalább 15 napos időköznek kell lennie A meghívóban meg kell jelölni a Küldöttközgyűlés helyét, időpontját, napirendjét, továbbá rendelkezni kell arról, hogy a határozatképtelenség esetén az újabb Küldöttközgyűlés hol és mely időpontban kerül megtartásra. A Küldöttközgyűlés összehívásával egyidejűleg a határozatképtelenség esetén tartandó Küldöttközgyűlés időpontját is meg kell jelölni A meghívóban meg kell jelölni a napirendhez tartozó iratok megtekinthetőségének helyét és idejét A Küldöttközgyűlés összehívását a Küldöttközgyűlést legalább 15 nappal megelőzően az A. III pont rendelkezése szerint, egy alkalommal meg kell hirdetni A Pénztár a Küldöttközgyűlés (közgyűlés) összehívásáról szóló hirdetményeit országos napilapban, nyilvánosságra hozatali dokumentumait az Öpt. ben meghatározott szabályok szerint és internetes honlapján, további tájékoztatóit, közleményeit, hirdetményeit internetes honlapján jelenteti meg A hirdetményben meg kell jelölni a Küldöttközgyűlés helyét, időpontját, és a napirendjét, valamint meg kell határozni azt a helyet és időtartamot, ahol és amikor a napirendhez tartozó okiratok megtekinthetőek, továbbá rendelkezni kell arról, hogy a határozatképtelenség esetén az újabb Küldöttközgyűlés hol és mely 2. oldal

3 időpontban kerül megtartásra. A Küldöttközgyűlés összehívásával egyidejűleg a határozatképtelenség esetén tartandó Küldöttközgyűlés időpontját is meg kell jelölni a hirdetményben A Küldöttközgyűlésre a Felügyelet képviselőjét is meg kell hívni. A Felügyelet képviselője a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt Ha a Küldöttközgyűlés határozatképtelen, úgy a meghívóban és a hirdetményben másodízre összehívott Küldöttközgyűlés az előzetes határozati javaslattal együtt beterjesztett eredeti napirendi pontok tekintetében a képviseltek számától függetlenül határozatképes A Küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint felét képviselő küldöttek jelen vannak A Küldöttközgyűlés napirenden nem szereplő ügyben csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi küldött jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárult A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az A. III pontban felsoroltakon túlmenően különösen: a) az Igazgatótanács tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, valamint annak ellenőrzése, hogy az Igazgatótanács tagjaival és elnökével szemben az Öpt. 20. (2) bekezdése szerinti vezető tisztségviselői tisztség betöltését kizáró ok nem áll fenn, b) az Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, valamint annak ellenőrzése, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjaival és elnökével szemben az Öpt. 20. (2) bekezdése szerinti vezető tisztségviselői tisztség betöltését kizáró ok nem áll fenn, c) a könyvvizsgáló társaság és a könyvvizsgáló természetes személy megválasztása és felmentése, d) döntés mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy más jogszabály a Küldöttközgyűlés hatáskörébe utal, így különösen az önkéntes nyugdíjpénztári választható portfóliós rendszer bevezetésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó döntés, valamint a rendszer működtetéséről szóló szabályzat elfogadása ill. módosítása Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Küldöttközgyűlés határozatait a jelenlévő küldöttek által képviselt szavazatok egyszerű szavazattöbbségével hozza meg A Küldöttközgyűlésen a jelenlevő küldöttek által képviselt szavazatok kétharmados szavazattöbbsége az alábbi esetekben szükséges: a) az Alapszabály módosítása, b) az Igazgatótanács éves beszámolójának elfogadása, c) döntés érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról illetve az abból történő kiválásról, d) döntés a Pénztár megszűnéséről, szétválásáról vagy más pénztárral történő egyesüléséről, A Küldöttközgyűlés elnöke bármely, a Küldöttközgyűlésen megjelenni jogosult személy indítványára zárt ülést rendelhet el, ha zárt ülés tartásával a jelenlévő küldöttek az általuk képviselt szavazatok legalább egyharmadával az erről szóló nyílt szavazás során egyetértenek. A zárt ülésen a küldöttek, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai, a Felügyelet képviselője, a könyvvizsgáló, az Igazgatótanács által meghívott személyek és azok vehetnek részt, akik jogszabálynál fogva jogosultak vagy kötelesek a Küldöttközgyűlésen részt venni A Küldöttközgyűlésen az Igazgatótanács legalább egy tagjával képviselteti magát. A Küldöttközgyűlés levezető elnöke a Pénztár Igazgatótanácsának tagja, vagy az Igazgatótanács által erre felkért személy A küldöttek nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg a levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, a két szavazatszámlálót valamint a jegyzőkönyvet hitelesítő két küldöttet A Küldöttközgyűlésen a szavazatokat a két szavazatszámláló számlálja A Küldöttközgyűlésen jelenléti ívet kell felvenni, és jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza a Pénztár nevét, székhelyét; a Küldöttközgyűlés helyét és idejét; a Küldöttközgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek valamint a jegyzőkönyv hitelesítőinek nevét; a meghívottak nevét; a 3. oldal

4 Küldöttközgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, elhangzott indítványokat, valamint az elhangzott hozzászólások lényegét; a küldött, az igazgatótanácsi vagy ellenőrző bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja; a határozatokat és az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásbeli előterjesztéseket, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, a könyvvizsgáló jelentését, a jelenléti ívet valamint a képviseleti jegyzéket. A Küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet valamint a Küldöttközgyűlésen felvett jelenléti ívet a Küldöttközgyűlés által választott levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és az erre a tisztségre megválasztott két küldött aláírásával hitelesíti A jegyzőkönyv egy példányát a csatolt iratokkal együtt a Küldöttközgyűlést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Felügyeletnek. 3. A Küldöttválasztó gyűlés 3.1. A Küldöttválasztó gyűlés a Pénztár tagságából az arányos képviselet elve, valamint az Igazgatótanács által megállapított körzethatárok - megyék közigazgatási területe - és a tagság figyelembevételével kialakított rendszer szerint, választókerületek képzésével megtartott, a küldöttek megválasztására irányuló gyűlés. A küldötteket a Pénztár küldöttválasztó gyűlései választják meg Az Igazgatótanács a Küldöttközgyűlés kitűzött időpontja előtt 60 nappal - a Küldöttválasztó gyűlések körzethatárait és számát, illetve az egy küldöttet választó tagok számát akként állapítja meg, hogy: a) a Küldöttközgyűlés létszáma a 100 főt ne haladja meg, b) a Küldöttválasztó gyűlések körzethatárai és számának meghatározásánál pedig az ésszerűség elveit veszi figyelembe A Küldöttválasztó gyűlésen minden tag egy, csakis egy választókerülethez tartozik A Küldöttválasztó gyűlések hatáskörébe tartozik a küldöttek megválasztása, valamint visszahívása A Küldöttválasztó gyűléseket ötévente, legkésőbb a soron következő Küldöttközgyűlés tervezett időpontja előtt 30 nappal kell megtartani. Az öt éves időtartam alatt a küldöttválasztó körzetek számának és határainak megváltoztatására csak a Küldöttközgyűlés jóváhagyása esetén van lehetőség A Küldöttválasztó gyűlés összehívása az Igazgatótanács feladata. Az Igazgatótanács az érintett tagságot a Küldöttválasztó gyűlés körzetében a legnagyobb példányszámú napilapban közzétett hirdetmény útján hívja össze. A meghívót legalább 15 nappal a Küldöttválasztó gyűlés időpontja előtt meg kell küldeni, illetve közzé kell tenni. A meghívó, illetve a hirdetmény tartalmazza a gyűlések helyét, időpontját, napirendjét, továbbá a határozatképtelenség esetére vonatkozó tájékoztatást A megválasztott küldött visszahívása tárgyában az Igazgatótanács akkor köteles összehívni a Küldöttválasztó gyűlést, ha a megválasztó Küldöttválasztó gyűlésre meghívott pénztártagoknak legalább 10%-a azt az indok megjelölésével írásban kéri A Küldöttválasztó gyűlésre a Felügyelet képviselőjét meg kell hívni, aki a Küldöttválasztó gyűlésen tanácskozási joggal vesz részt A küldöttek megválasztására és a Küldöttválasztó gyűlésekre vonatkozó részletes eljárási szabályokat a Pénztár Igazgatótanácsa által elkészített és jóváhagyott Küldöttválasztási Szabályzat tartalmazza. A Küldöttválasztási Szabályzat rendelkezései jelen Alapszabály rendelkezéseitől nem térhetnek el. 4. oldal

5 4. Az Igazgatótanács 4.1. Az Igazgatótanács jogállása Az Igazgatótanács a) gondoskodik a Pénztárnál működő Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséről, a küldöttközgyűlési határozatok végrehajtásáról, b) gondoskodik a Pénztár könyveinek szabályszerű vezetéséről, c) meghatározza a Pénztár üzletpolitikáját, d) elfogadja a vagyonkezelési és vagyonértékelési, továbbá a szolgáltatási szabályzatot, e) dönt a vagyonértékelés módjáról, a vagyonkezelő, ingatlanfejlesztő, ingatlanüzemeltető, ingatlankezelő kiválasztásáról, valamint a Pénztár adminisztrációs és nyilvántartási tevékenysége végzésének módjáról, és szükség szerint az e tevékenységet végző szervezet kiválasztásáról, f) gondoskodik a Pénztár zavartalan működéséről, ennek érdekében a Küldöttközgyűlés által elfogadott pénzügyi terv és a jogszabályok keretei között, a fedezeti tartalékot nem csökkentő módon, átcsoportosításokat hajthat végre, g) a jogszabályok keretei között dönt a saját tevékenységi és a biztonsági tartalékok feltöltéséről, illetve felhasználásáról, h) elfogadja ügyrendjét, i) gyakorolja az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat, kinevezi és felmenti az ügyvezető helyettesét (helyetteseit), j) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat Az Igazgatótanács minősített többséggel (tagjai kétharmadának egyetértésével) határoz: a) a Küldöttközgyűlés elé terjesztendő éves beszámoló elfogadásáról, b) az ügyvezető, vagyonkezelő, letétkezelő kiválasztásáról, c) hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Az Igazgatótanács dönt mindazon egyéb kérdésekben is, amelyek nem tartoznak a Pénztárnál működő Küldöttközgyűlés illetve az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe Az Igazgatótanács testületként jár el Az Igazgatótanács a tagjai indítványa alapján a Pénztár gazdálkodása érdekeinek és befektetései védelme érdekében jogosult zárt tárgyalásokat tartani, valamint a tárgyalások jegyzőkönyvét titkosítani. A zárt tárgyaláson az Igazgatótanács tagjain, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökén, az ügyvezetőn és a könyvvizsgálón, valamint az Igazgatótanács által meghívott személyeken kívül más nem lehet jelen Az Igazgatótanács tagjai Az Igazgatótanács tagjainak száma 5 fő. Az Igazgatótanácsnak csak páratlan számú tagja lehet. Az Igazgatótanács tagjává az választható, akivel szemben az Öpt. 20. (2) bekezdésében meghatározott a vezető tisztségviselői tisztség betöltését kizáró ok nem áll fenn Az Igazgatótanács tagjait a Küldöttközgyűlés titkos szavazással egyenként 5 éves időtartamra választja meg. Az Igazgatótanács tagja újraválasztható, de megbízását a Küldöttközgyűlés bármikor visszavonhatja. A később választott igazgatótanácsi tag mandátuma a korábban választottéval egyidőben jár le Az Igazgatótanács tagjának jelölt személy a megválasztásáról döntést hozó Küldöttközgyűlés részére, továbbá megválasztása esetén a jogviszony fennállása alatt a Küldöttközgyűlés írásbeli felhívására hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy az Öpt. 20. (2) bekezdésében meghatározott vezető tisztségviselői tisztség betöltését kizáró ok vele szemben nem áll fenn. Amennyiben az előzetes igazolásra indokoltan nincs lehetőség a megválasztott személy a megválasztást követő 30 napon belül igazolja a Pénztár és a Felügyelet felé, hogy nincs kizárva a vezetői tisztség betöltéséből. A feltételek fennállásának igazolásáig a megválasztott tisztségviselő a testület döntésében nem vehet részt. Igazolás hiányában a tagság a 30 nap elteltével megszűnik. 5. oldal

6 A Küldöttközgyűlés az igazolás során megismert személyes adatokat vezető tisztségviselői jogviszony megszűnéséig kezeli Az Igazgatótanács ülése határozatképes, amennyiben azon tagjainak legalább a fele jelen van Hatáskör-átruházás Az Igazgatótanács hatáskörének gyakorlását - felelősségének érintetlenül hagyása és rendszeres beszámolási kötelezettség előírása mellett - az ügyvezetőre átruházhatja. A hatáskör átruházására, különösen a hatáskör gyakorlásának módjára és mértékére vonatkozó részletes szabályokat az Igazgatótanács ügyrendje tartalmazza Az Igazgatótanács legalább 3 havonta ülésezik. Az ülésen a Pénztár ügyvezetője tanácskozási joggal vesz részt. Az Igazgatótanács ülését össze kell hívni akkor is, ha azt a Küldöttközgyűlés határozata vagy a Felügyelet előírta, illetve ha az Ellenőrző Bizottság vagy az Igazgatótanács tagjainak egyharmada vagy az ügyvezető kéri Az Igazgatótanács döntéseit eltérő jogszabályi illetve alapszabályi rendelkezés hiányában a jelenlevő tagjai szavazatainak egyszerű többségével hozza Munkáltatói jogok gyakorlása Az Igazgatótanács gyakorolja a munkáltatói jogokat a Pénztár ügyvezetője felett Az Igazgatótanács tagjainak díjazása Az Igazgatótanács tagjai tevékenységükért a Küldöttközgyűlés által meghatározott díjazásban részesülnek Egyéb rendelkezések Az Igazgatótanács feladat- és hatáskörére, működési rendjére, tagjainak összeférhetetlenségére és felelősségére egyebekben az Öpt. rendelkezései az irányadók. 5. Az Ellenőrző Bizottság 5.1. Az Ellenőrző Bizottság jogállása Az Ellenőrző Bizottság felügyeli a Pénztár ügyvezetését, és írásban kérheti a Pénztár Igazgatótanácsát, az Igazgatótanács bármelyik tagját vagy a Pénztár bármely alkalmazottját, hogy bármely kérdésről jelentést készítsen vagy információt szolgáltasson. Az ilyen kérésnek haladéktalanul eleget kell tenni. Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálhatja vagy indokolt esetben a Pénztár költségén szakértővel megvizsgáltathatja a Pénztár könyveit, okiratait, bankszámláit, főkönyvét, szerződéseit és bármilyen egyéb iratát Az Ellenőrző Bizottság a jogszabályi előírások, a pénzügyi terv, az Alapszabályban és a szabályzatokban foglaltak megvalósulása érdekében a) rendszeresen megvizsgálja és ellenőrzi a Pénztár gazdálkodását, számvitelét, ügyvitelét, a Pénztár fizetőképességének, bevételeinek és kiadásainak, eszközeinek és kötelezettségvállalásának összhangját, a pénztár működését, b) javaslatot tesz a Küldöttközgyűlésnek a könyvvizsgáló személyére, c) évente a Küldöttközgyűlés elé terjeszti megállapításait, d) megvizsgálja a hatáskörébe tartozó, a Küldöttközgyűlés elé terjesztendő jelentéseket és az Igazgatótanács éves beszámolóját, e) legalább évente megvizsgálja a kiszervezett tevékenység szerződésben foglaltaknak megfelelő végzését, f) a fentiek ellátására éves ellenőrzési tervet készít, és gondoskodik annak végrehajtásáról Az Ellenőrző Bizottság tagjai Az Ellenőrző Bizottság 3-7 tagú. 6. oldal

7 Az Ellenőrző Bizottság tagjává az választható, aki a Pénztár tagja, és vele szemben az Öpt. 20. (2) bekezdésében meghatározott vezető tisztségviselői tisztség betöltését kizáró ok nem áll fenn. Amennyiben az előzetes igazolásra indokoltan nincs lehetőség a megválasztott személy a megválasztást követő 30 napon belül igazolja a Pénztár és a Felügyelet felé, hogy nincs kizárva a vezetői tisztség betöltéséből. A feltételek fennállásának igazolásáig a megválasztott tisztségviselő a testület döntésében nem vehet részt. Igazolás hiányában a tagság 30 nap elteltével megszűnik Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Pénztár Küldöttközgyűlése titkos szavazással egyenként 5 évre választja. A később választott tag mandátuma a korábban választottéval egyidőben jár le. Az Ellenőrző Bizottság tagja újraválasztható, de megbízatását a Küldöttközgyűlés bármikor visszavonhatja. Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja a Pénztár küldöttje Az Ellenőrző Bizottság tagjának jelölt személy a megválasztásáról döntést hozó Küldöttközgyűlés részére, továbbá megválasztása esetén a jogviszony fennállása alatt a Küldöttközgyűlés írásbeli felhívására hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy az Öpt. 20. (2) bekezdésében meghatározott vezető tisztségviselői tisztség betöltését kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A Küldöttközgyűlés az igazolás során megismert személyes adatokat vezető tisztségviselői jogviszony megszűnéséig kezeli Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Küldöttközgyűlés által meghatározott díjazásban részesülnek Egyéb rendelkezések Az Ellenőrző Bizottság feladat- és hatáskörére, működési rendjére, tagjainak összeférhetetlenségére és felelősségére az Öpt. rendelkezései az irányadók. 6. Az ügyvezető 6.1. A Pénztár ügyvezetője a Pénztárral munkaviszonyban álló személy. Az ügyvezető nem lehet a Pénztár Igazgatótanácsának elnöke, illetve más választott tisztségviselője. Ügyvezetőként az a büntetlen előéletű, felsőfokú pénzügyi, közgazdasági, jogi, államigazgatási vagy közhasznú menedzseri végzettséggel rendelkező személy alkalmazható, aki legalább 3 éves, a pénztári tevékenységben hasznosítható szakmai gyakorlattal rendelkezik és nem áll a gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá vele szemben nem áll fenn az Öpt. 20. (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok Az ügyvezető a) felelős az Igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért, b) felelős a Pénztár eredményes működéséért, a Pénztár folyamatos ügyviteléért, c) gyakorolja a Pénztár alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat azok kivételével, amelyeket törvény vagy az Alapszabály a Küldöttközgyűlés vagy az Igazgatótanács hatáskörébe utal Az ügyvezetőt a Pénztár alkalmazza és az Igazgatótanács gyakorolja felette a munkáltatói jogokat Egyéb rendelkezések Az ügyvezető feladat- és hatáskörére, felelősségére egyebekben az Öpt. rendelkezései az irányadók. IV. A Pénztár képviselete 1. Képviseletre jogosultak 1.1. A Pénztárat a) az Igazgatótanács elnöke önállóan, 7. oldal

8 b) az Igazgatótanács elnökén kívüli két igazgatótanácsi tag együttesen, c) az Igazgatótanács által kijelölt egy igazgatótanácsi tag az ügyvezetővel együttesen képviseli Az Igazgatótanács képviseleti joggal ruházhatja fel a Pénztár tisztségviselőjét vagy alkalmazottját. A képviseleti joggal felruházott alkalmazottakat, tisztségviselőket az Igazgatótanács által vezetett képviseleti könyvben nyilván kell tartani. 2. Aláírás a Pénztár nevében A Pénztár nevében történő aláírás úgy történik, hogy a képviseleti joggal rendelkező személy az A. IV.1.1. pontban meghatározott módon, együttesen a Pénztár előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített nevéhez a saját névaláírását csatolja. V. Egyéb rendelkezések 1. Értesítések A Pénztár részére szóló értesítéseket írásban, ajánlott postai küldeményként vagy személyesen kell a Pénztár székhelyére eljuttatni. Az értesítést akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a postai küldemény a Pénztár címére megérkezett, illetve a személyesen átadott értesítés átvételét a Pénztár képviselője írásban igazolta. Amennyiben a tag munkáltatója és a Pénztár között érvényes munkáltatói hozzájárulásról szóló szerződés létezik, és az arról úgy rendelkezik, a tag részére szóló valamennyi értesítést akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az a tag munkáltatójához megérkezett. 2. Az üzleti titok és a pénztártitok 2.1 Üzleti titok minden olyan, a Pénztár tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Pénztárnak méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a Pénztár üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a Pénztár a szükséges intézkedéseket megtette. 2.2 Pénztártitok minden olyan, a pénztártagról és a munkáltatói tagról a Pénztár vagy a pénztári szolgáltató rendelkezésére álló, a tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag, a pénztártag kedvezményezettjének, örökösének, közeli hozzátartozójának személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre, illetve amely a munkáltatói tag, illetve a támogató adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik. 2.3 A Pénztár üzleti és pénztártitkot kizárólag a pénztári tevékenység folytatásával összefüggésben kezelhet. 2.4 A Pénztár Igazgatótanácsának, Ellenőrző Bizottságának tagja, a küldött, valamint a szakértői bizottsági tag, a Pénztár alkalmazottja, ideértve a megbízás alapján foglalkoztatott személyeket, szervezeteket, illetőleg ezek alkalmazottait is, köteles a Pénztár működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és pénztártitkot időbeli korlátozás nélkül, ezen minősége megszűnését követően is megtartani. 2.5 A jelen fejezetben meghatározott titoktartási kötelezettség kiterjed arra a személyre és szervezetre is, aki, illetve amely üzleti titoknak vagy pénztártitoknak minősülő információhoz jutott. 2.6 A pénztártitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha: a) a pénztártag vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható adatkört pontosan megjelölve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre felhatalmazást ad, b) törvény a pénztártitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad Aki üzleti titok vagy pénztártitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Pénztárnak vagy a pénztártagoknak hátrányt okozzon. 3. A pénzügyi év A Pénztár pénzügyi éve megegyezik a naptári évvel. 8. oldal

9 4. A tagok hozzájárulása adataik megadásához A tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pénztár a munkáltatói tagoknak, a támogatóknak, és minden érintett személynek - amennyiben azok titoktartási kötelezettséget vállalnak - az Alapszabályban, jogszabályban és szerződésben meghatározott tájékoztatást megadja. 5. Alkalmazandó jog Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben egyebekben az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (Öpt.) és a kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. VI. A Pénztár marketing- és tagtoborzási valamint egyes pénztárszolgáltatási feladatai 1. A Pénztár marketing valamint egyes pénztárszolgáltatási - ezen belül különösen, az informatikai tevékenység, tanácsadási tevékenység, humán erőforrás menedzsment, beszerzési tevékenységfeladataival kiszervezési szerződés keretében megbízza az AXA Szolgáltató Kft-t. A Pénztár megbízásából a tagtoborzási tevékenységet az AXA Biztosító Zrt. végzi. 2. Az AXA Szolgáltató Kft. és az AXA Biztosító Zrt. a Pénztár érdekében jár el a pénztárakra vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint. 3. A Pénztár az AXA Szolgáltató Kft-vel és az AXA Biztosító Zrt vel kötött szerződésről és annak megszüntetéséről 5 munkanapon belül tájékoztatja a Felügyeletet. 4. Az AXA Szolgáltató Kft-vel és az AXA Biztosító Zrt vel a szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik. VII. A Pénztár gazdálkodása A Pénztár az A.VI. pont szerinti feladatok kivételével a működésével kapcsolatos gazdálkodási és szolgáltatási tevékenységet így különösen az adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat saját maga végzi. VIII. Vagyonkezelés 1. A vagyonkezelővel a szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik. 2. A Pénztár a Vagyonkezelővel kötött szerződésről és annak megszűntetéséről 5 munkanapon belül tájékoztatja a Felügyeletet. IX. Kiszervezés 1. A Pénztár a jogszabályi előírásoknak megfelelően a következő tevékenységeket szervezi ki: marketing- és tagtoborzási tevékenység és a jogszabály alapján egyéb pénztárszolgáltatásnak minősülő tevékenységek, ezen belül különösen az informatikai tevékenység, tanácsadási tevékenység, humán erőforrás menedzsment szolgáltatás, beszerzési tevékenység. 9. oldal

10 X. A pénztári szolgáltatások teljesítése A Pénztár a pénztári szolgáltatásokat banki átutalással, vagy postai úton teljesíti a jogosultak részére. XI. Ügyfélszolgálat A Pénztár székhelyén személyes és telefonos ügyfélszolgálatot működtet. A Pénztár az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendjéről a honlapon honlapján ad tájékoztatást. A személyes és telefonos ügyfélszolgálat munkaszüneti és ünnepnapokon zárva tart. XII. Panaszkezelés A Pénztár Panaszkezelési Szabályzata az ügyfélszolgálati irodában továbbá a Pénztár honlapján tekinthető meg. 1. A panasz benyújtása - A Pénztár a pénztártag szóbeli panaszát minden munkanapon az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében fogadja. - A Pénztár a pénztártag telefonon közölt szóbeli panaszát a hét egy munkanapján 8 órától 20 óráig fogadja. A beszélgetést, hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig megőrzi. - A Pénztár a pénztártag panaszát elektronikus eléréssel folyamatosan fogadja. 2. A panasz megválaszolása A Pénztár a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a pénztártag a panasz kezelésével nem ért egyet, a Pénztár a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a pénztártagnak átadja, illetőleg megküldi. A Pénztár a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül küldi meg a pénztártagnak. A panasz elutasítása esetén a pénztártag a Pénzügyi Szervezetek Állami FelügyeleteMagyar Nemzeti Bank, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. XIII. Elektronikus iratküldő szolgáltatás A Pénztár a tag teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozata alapján az egyéni számlaértesítőt, adóigazolást, tagsági okiratot és a további pénztári tájékoztatókat, értesítőket az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelő elektronikus irat formájában juttatja el a tag részére. 10. oldal

11 B. A TAGSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK I. Fogalmak Az alábbi kifejezések az Alapszabályban az Öpt. rendelkezései alapján a következő jelentéssel szerepelnek: 1. Felhalmozási időszak: A tagsági viszonynak a belépéstől a nyugdíjszolgáltatás (lásd B. IX.) megnyílásáig terjedő időszaka. 2. Várakozási idő: A tagsági viszonynak a belépéstől számított 10 éves időszaka, illetve a nyugdíjkorhatárnak a 10 év letelte előtti betöltése esetén a belépéstől a nyugdíjkorhatár betöltéséig terjedő időszaka. Ha a tag a várakozási idő letelte előtt a tagdíjat nem fizeti, úgy a tagdíj-nemfizetés kezdő időpontjával kezdődő időszak a várakozási időbe beszámít. A tag kizárólag a várakozási idő leteltét követően szüntetheti meg tagsági jogviszonyát és követelheti a Pénztártól az egyéni számláján lévő teljes összeg kifizetését. 3. Egyéni számla: Az egyéni számla a Pénztár által a tag részére vezetett alapnyilvántartás. Az egyéni számla egyenlege a tagnak a Pénztárral szembeni, az Alapszabályban rögzítettek szerinti követelése. 4. Szolgáltatási számla: A szolgáltatási számlán fennálló követelés a tag által választott nyugdíjszolgáltatás fedezetét biztosítja, amely fedezet az egyéni számla megterhelésével jött létre. 5. Nyugdíjkorhatár: A nyugdíjkorhatár az az életkor, amelynek betöltését a társadalombiztosítási jogszabályok az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételéül előírják. Az Öpt. és jelen Alapszabály alkalmazásában a nyugdíjkorhatár betöltésének minősül, ha a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a tag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik az Alapszabályban meghatározott nyugdíjszolgáltatásra. 6. Elektronikus irat: Olyan bizonylat, amely megfelel az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek II. A tagsági jogviszony keletkezése 1. A tagsági jogviszony keletkezésének feltételei A Pénztár tagja lehet az a természetes személy, aki (a) a 16. életévét betöltötte, és (b) az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és (c) tagdíjfizetést vállal. 2. Belépés a Pénztárba 2.1. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat pénztár általi záradékolásának napjával kezdődik.. Ez jelenti egyben a várakozási idő kezdetét is. A Pénztár a nyilatkozat átvételét követően legfeljebb 30 napon belül bírálja azt el A Pénztár belépési nyilatkozatokat annak elfogadása napjára, utólagos munkáltatói tagdíj-hozzájárulás teljesítése esetén legfeljebb a belépési nyilatkozat beérkezését megelőző harmadik hónap első napjára záradékolja. A Pénztár a belépési nyilatkozat elfogadásáról a belépési nyilatkozat egy záradékolt példánya, 11. oldal

12 vagy a tagsági okirat megküldésével, a belépési nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül, a Pénztártag kérésére elektronikus iratként, ennek hiányában nem könyvelt postai küldemény útján írásban értesíti a tagot, eljuttatja részére a hatályos Alapszabályt és az érvényes befektetési politika kivonatát. A belépési nyilatkozat elutasításáról a Pénztár szintén 30 napon belül, írásban értesíti a tagot az elutasítás okának közlésével. A B. II. 1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő jelentkező belépési nyilatkozata, ha az a Pénztár által előírt, a tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges adatokat tartalmazza, nem utasítható el. A tagdíjfizetési kötelezettség a belépési nyilatkozat pénztár általi záradékolásának napjával kezdődik. 3. A befogadás 3.1. A Pénztár a tagjai közé befogadja azt a személyt, aki másik önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagjaként a befogadását kéri azzal, hogy a befogadással egyidőben meg kívánja szüntetni a másik pénztárnál fennálló tagságát, amennyiben az Alapszabályban a tagsági jogviszony létesítésének feltételeként megjelölt követelményeknek megfelel A befogadását kérő személy tagsági jogviszonya keletkezésének módjára és időpontjára a B. II. 2. pontban meghatározott rendelkezések irányadóak azzal a kiegészítéssel, hogy a tagsági jogviszony az első havi tagdíj befizetésének elmulasztása esetén az áthozott vagyon beérkezésével jön létre, továbbá a befogadását kérőnek közölnie kell a korábbi nyugdíjpénztári tagságára vonatkozó, a Pénztár által kért adatokat. A B. V pont rendelkezései a befogadott tagra is irányadóak A befogadott személyt a taggá válása időpontjától kezdődően megilletik az Alapszabályban a tagokra vonatkozó jogok, és terhelik az Alapszabályban meghatározott kötelezettségek azzal a kiegészítéssel, hogy a tagnak korábban, önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyban eltöltött a korábbi nyugdíjpénztára által igazolt várakozási ideje a várakozási időbe beleszámít. A korábbi nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyban eltöltött várakozási idő beszámítására akkor kerül sor, amikor a tagnak a korábbi pénztárban befizetett egyéni vagy szolgáltatási számláján fennálló követelése és a hozzá tartozó adatszolgáltatás a Pénztárhoz beérkezett. III. A tagsági jogviszony tartalma 1. A tag jogai 1.1. A tagokat függetlenül az általuk fizetett tagdíj mértékétől és tagsági jogviszonyuk időtartamától azonos jogok illetik meg a Pénztár által nyújtott szolgáltatások igénybevétele és a Pénztár szervezetében való részvétel tekintetében. A tagok jogaikat az Alapszabály rendelkezései szerint jogosultak gyakorolni A tag tulajdonosa a Pénztárnak A tag jogosult az Alapszabályban meghatározott feltételekkel a Pénztár által nyújtott nyugdíjszolgáltatások igénybevételére A tag halála esetére jogosult kedvezményezett(ek)et kijelölni. A kedvezményezett csak természetes személy lehet A tag jogosult a Pénztár irataiba és könyveibe betekinteni, és a Pénztár Igazgatótanácsától valamint Ellenőrző Bizottságától a Pénztár működésével kapcsolatban írásban felvilágosítást kérni a jelen pontban meghatározott módon: (a) A tag a B. III pontban meghatározott módon túl, eseti jelleggel jogosult megismerni egyéni számlájának illetve szolgáltatás-kifizetési számlájának tételes forgalmi kimutatását. (b) A tag a Pénztár tervezett befektetéseiről eseti jelleggel a B. III pont rendelkezései szerint jogosult a tájékoztatásra. A megvalósult befektetésekre vonatkozóan a tag a B. III pont szerint élhet a tájékoztatáshoz való jogával. A tag nem jogosult betekinteni a zárt tanácskozásokról készült jegyzőkönyvekbe és az ilyen tanácskozásokon tárgyalt határozattervezetekbe, továbbá nem kérhet tájékoztatást a Pénztár befektetéseinek részleteiről. A tag az irat betekintési jogát a Pénztár székhelyén, a Pénztár ügyfélfogadási idejében gyakorolhatja, ha arról a Pénztárt 8 nappal korábban, előzetesen írásban értesítette. A tag az általa 12. oldal

13 megszerzett információt nem használhatja fel a Pénztár érdekeit, és személyiségi jogait sértő módon. A tag mindenkor köteles az így tudomására jutott pénztári és üzleti titkot időbeli hatály nélkül megőrizni A Pénztár köteles tájékoztatni a tagot a személyi jövedelemadó-bevalláshoz szükséges adatokról, a tag részére a tárgyévet követő év január 31-ig kiadni jogszabály által előírt, az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást, valamint a tárgyévet követő év február 15-ig a kifizetőként levont adóelőlegről szóló igazolást. A Pénztár a tag részére egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról évre vonatkozóan a tárgyévet követő év február 28-ig, tárgyévtől kezdődően június 30-ig köteles tájékoztatót küldeni. A Pénztár a fent meghatározott eseteken túl is nyújt eseti tájékoztatást a tag külön írásbeli kérésére, a B. III pont rendelkezései szerint. A Pénztár az adóigazolást és az egyéni számlaértesítőt a tag kérésére elektronikus irat formájában, ennek hiányában postai úton nem könyvelt postai küldeményben küldi meg A Pénztár a gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót, amely tartalmazza az esetleges felügyeleti bírságot is, évente legalább egyszer, az éves beszámoló elfogadását követő 30 napon belül, de legkésőbb június 30-ig a Pénztár székhelyén legalább 60 napra kifüggeszti, internetes honlapján megtekinthetővé teszi, és az A. III pontban foglaltak szerint a a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen nyilvánosságra hozza. Valamely pénztári tevékenység szolgáltatóhoz történő kihelyezése, a kihelyezési szerződés módosítása, vagy a kihelyezés megszüntetése esetén a Pénztár a soron következő Küldöttközgyűlésen nyújt tájékoztatást A tag jogosult a hatályos befektetési politikával kapcsolatban az Igazgatótanácstól írásban felvilágosítást kérni. Ha a befektetési politika az eszközcsoportonkénti megoszlás és a referenciaindex tekintetében módosul, arról a Pénztár hirdetmény útján, az A. III pont rendelkezése szerint, a módosulást követő 30 napon belül tájékoztatja a tagságot A tag megválasztható küldöttnek, és amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a Pénztár tisztségviselőjének. 2. A tag kötelezettségei 2.1. A tag a nyugdíjkorhatár betöltéséig köteles az Alapszabály alapján vállalt tagdíját amely legalább a B. V pontban meghatározott összeg az Alapszabályban rögzített módon és időben a Pénztárnak megfizetni A tag köteles a Pénztár részére minden, az Alapszabályban és a Pénztár egyéb szabályzatában meghatározott a Pénztár működéséhez és a nyugdíjszolgáltatás nyújtásához szükséges tájékoztatást a meghatározott módon és időben írásban megadni, illetve nyilatkozatot írásban megtenni. A jelen pontban meghatározott kötelezettsége elmulasztásának jogkövetkezményeit a tag viseli A tag köteles a belépési nyilatkozat következő adataiban bekövetkezett minden változást 5 munkanapon belül írásban a Pénztárnak bejelenteni: megváltozott családi és utónevét, lakcímének, állampolgárságának, a belépési nyilatkozatban megadott, a személyazonosságát igazoló okmány számának változását. A belépési nyilatkozatban közölt egyéb adatok változásáról a tag a Pénztárat 15 napon belül köteles írásban értesíteni A tag köteles a jogalap nélkül felvett szolgáltatás összegét, ennek kamatait határidőben maradéktalanul a Pénztárnak visszafizetni Amennyiben a tag a 2.2 és 2.3 pontban foglalt bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a Pénztár az ebből származó esetleges károkért nem vállal felelősséget. 3. A tagsági jogviszony szüneteltetése A tag a tagsági jogviszonyát nem szüneteltetheti. 13. oldal

14 IV. A tagsági jogviszony megszűnése 1. A tagsági jogviszony megszűnésének esetei 1.1. Megszűnik a tag tagsági jogviszonya (a) halálával, (b) kilépésével, (c) másik nyugdíjpénztárba történő átlépésével, (d) a Pénztár jogutód nélküli megszűnésével, (e) amennyiben a Pénztár a nyugdíjszolgáltatást igénybe vevő taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, (f) ha a tag munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, illetve legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, és megfelel a B. IV pont feltételeinek, egészség- vagy önsegélyező pénztárba történő átlépéssel A Pénztár részéről bármilyen jogcímen történő kifizetés, szolgáltatás teljesítésének, elszámolás készítésének, illetve tagdíjszámla jogutódlásának elengedhetetlen feltétele a jogosultnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény által meghatározott azonosításának elvégzése. 2. Eljárás a tagsági jogviszony megszűnésekor 2.1. A tag elhalálozása A tag halála esetén az egyéni számla hagyatékának nem része. A tag halála esetére természetes személy kedvezményezette(ke)t jelölhet. Több kedvezményezett jelölése esetén, ha a részesedési arányukat a tag nem határozta meg, a kedvezményezettek igényét egyenlő arányban elégíti ki a Pénztár. Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét, örökrésze arányában kell tekinteni. Az örökös jogállása a kedvezményezettével megegyezik. Ha a tagnak a polgári jog szabályai szerint természetes személy örököse nincs, az öröklés alá eső összeg a Pénztárra száll, és azt a fedezeti tartalék javára, a jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni. A kedvezményezett valamint az örökös jogállását a B. VII. fejezet szabályozza Kilépés esetén A tag a Pénztárból a várakozási idő letelte után léphet ki. Kilépés esetén a Pénztár a tag egyéni számláján fennálló követeléséből a B. IV pontban meghatározott elszámolási költséget levonja. A Pénztár a kilépő tag tagi kölcsönnel csökkentett követelésének átutalását a tag kilépésre vonatkozó tartalmilag és formailag megfelelő bejelentését követően legkésőbb a jogszabály által előírt határidőkben teljesíti a Pénztár Átlépési és Kilépési Elszámolási Szabályzatában foglaltak szerint Átlépés esetén A tag bármikor bejelentheti írásban a Pénztárnak másik nyugdíjpénztárba történő átlépésének szándékát. Átlépés esetén a tag köteles a B. IV pontban meghatározott összeget elszámolási költségként megfizetni, amely összeget a Pénztár a tag egyéni vagy szolgáltatási számláján fennálló követelése alapján járó a tag új pénztárába átutalandó összegből levonja. A Pénztár az átlépő tag tagi kölcsönnel csökkentett követelésének átutalását, a tag átlépésre vonatkozó tartalmilag és formailag megfelelő bejelentését és a befogadó pénztárban létesített tagságot igazoló dokumentum bemutatását követően legkésőbb a jogszabály által előírt határidőkben teljesíti a Pénztár Átlépési és Kilépési Elszámolási Szabályzatában foglaltak szerint az átlépő tagot befogadó pénztár átlépő tag által megadott bankszámlájára A tag a várakozási idő letelte előtt dönthet úgy, hogy önkéntes egészség- vagy önsegélyező pénztárba lép át. Az átlépésre és a taggal való elszámolásra az átlépés esetén alkalmazandó szabályok érvényesek, azzal a kiegészítéssel, hogy az átlépés feltétele, hogy a tag az átlépéskor tagsággal rendelkezzen legalább egy önkéntes egészség- vagy önsegélyező pénztárban. Továbbá a tagnak be kell mutatnia az illetékes 14. oldal

15 hatóság igazolását arról, hogy munkaképességét legalább 50%-ban elveszítette illetve legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható Elszámolási költség Az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott követelés egészének, vagy egy részének felvétele, kilépés vagy átlépés esetén a Pénztár a tagi követeléssel szemben egyszeri Ft elszámolási költséget érvényesít. A levonás összege növelhető a felvett összeg utalásának költségével A Pénztár jogutód nélküli megszűnése A Pénztár jogutód nélkül végelszámolási eljárást vagy felszámolási eljárást követően szűnhet meg A Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén a tag a rá jutó vagyonrészről az Öpt. szerint rendelkezhet. Az átutalásokat, illetve kifizetéseket a pénztár a vagyonfelosztási javaslat elfogadását követő 15 napon belül köteles teljesíteni, míg a végelszámolás lefolytatását követően fennmaradó vagyont a pénztár a nyilvántartásból való törlést követő 15 napon belül fizeti ki, illetve utalja át A tagi kölcsön-tartozásra vonatkozó közös rendelkezések a tagsági jogviszony megszűnésekor A Pénztár a tagnak a tagsági jogviszony megszűnésekor egyéni számláján fennálló egyenlegéből az egyéb költségeket és levonásokat megelőzően levonja a tagi kölcsön-tartozás alapján fennálló követelését. V. Tagdíjfizetés 1. A tagdíj fogalma 1.1. A Pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a Pénztár szervezetének működtetésére a tagok rendszeres hozzájárulást (a továbbiakban: tagdíj) fizetnek az Alapszabály rendelkezései szerint A tagdíjfizetési kötelezettség átvállalása A tag tagdíjfizetési kötelezettségét a Pénztárral kötött szerződés alapján a tag munkáltatója részben vagy egészében átvállalhatja (a továbbiakban: munkáltatói hozzájárulás). Az átvállalás és a tag saját tagdíjának összege együttesen el kell, hogy érje az egységes tagdíjat. 2. A tagdíj esedékessége 2.1. A tagdíjat a tag az esedékessége napjáig egy összegben köteles a Pénztárnak megfizetni. Amennyiben a tagsági jogviszony hó közben jön létre, a tag az adott hónapra teljes tagdíjat köteles fizetni A havi rendszerességgel vállalt tagdíjat a tag illetve a munkáltatói hozzájárulást a munkáltató köteles havonta a B. V pontban meghatározott időpontig megfizetni. Munkáltatói hozzájárulásban részesülő tagok esetén a tagdíj fizetésének gyakorisága a munkáltatói hozzájárulási szerződésben kerül meghatározásra Havi fizetési gyakoriság választása esetén a tagdíj a tárgyhót követő hónap 15-ig, utólag esedékes. Negyedéves fizetési gyakoriság választása esetén a tagdíj megfizetése az első negyedévre vonatkozóan április 15-ig, a második negyedévre vonatkozóan július 15-ig, a harmadik negyedévre vonatkozóan október 15-ig és a negyedik negyedévre vonatkozóan a következő év január 15-ig esedékes. Féléves fizetési gyakoriság választása esetén a tagdíj megfizetése az első félévre vonatkozóan április 15-ig, a második félévre vonatkozóan október 15-ig, előre, éves fizetési gyakoriság választása esetén a tagdíj megfizetése a teljes évre vonatkozóan április 15-ig, előre esedékes. 15. oldal

16 Csoportos beszedési megbízás esetén, amennyiben a Pénztár fedezethiány miatt az adott hónapban nem tudta teljesíteni az adott havi tagdíj beszedését, úgy az elmaradt tagdíj beszedését a következő hónapban ismételten megkísérli. A pénztár csoportos beszedés formájában így maximum 2 havi tagdíjat hív le a tag bankszámlájáról A tag részére a Pénztárba befizetett tagdíjakból az első Ft a Pénztár működési alapjába kerül jóváírásra. A Pénztár eltekint az első kéthavi egységes tagdíjat terhelő, működési célú elvonástól azon személyek esetén, akik január 1. és június 30 között lépnek be a Pénztárba. Az ezt követő tagdíjbefizetések a B. V. 5. pontban foglaltak valamint az Alapképzési Szabályzat szerint kerülnek felosztásra a pénztári alapok között A tagdíjfizetés módja A tag a tagdíj fizetését banki átutalással, a Pénztár által a tag kérésére kezdeményezett csoportos beszedési megbízással vagy a pénztártag kérésére a Pénztár által részére megküldött készpénz átutalási megbízáson teljesítheti Amennyiben a tag munkáltatója teljesíti az egyéni tagdíj átutalását, a tagdíjfizetéssel egyidejűleg (tárgyhót követő hónap 15-ig) a munkáltató köteles a Pénztár részére (elektronikus/papír alapú) személyenként elkülönített adatszolgáltatást küldeni. 4. A tagdíj összege és változása 4.1. A tagdíjfizetésre kötelezett tag legalább a mindenkori egységes tagdíj összegének megfelelő összegű tagdíjat köteles fizetni, de vállalhatja ennél magasabb összegű tagdíj rendszeres fizetését is. Az egységes tagdíj összege havonkénti Ft. 5. Alapképzési elvek 5.1. A fedezeti alap bevételei a) A Pénztár részére a belépéstől számított első két hónapra vonatkozóan egységes tagdíjként megfizetendő összegből a Ft-ot meghaladó befizetés, és a további tagdíjak éves szinten 10 ezer Ft-ot meg nem haladó részének 90%-a, 10 ezer Ft-ot meghaladó, de a 150 ezer Ft-ot meg nem haladó részének 94%-a, 150 ezer Ft feletti részének 98%-a. b) A Pénztárba áthozott fedezetek 100%-a. c) A Pénztárba áthozott, korábban magánnyugdíjpénztárba tagdíj-kiegészítés címén fizetett összeg 100%-a. d) A fedezeti alap befektetéseinek elszámolt hozamai. e) Átcsoportosítások a Pénztár likviditási és működési alapjából az Öpt. és a Küldöttközgyűlés rendelkezéseinek megfelelően A működési alap bevételei a) A Pénztár részére a belépéstől számított első két hónapra vonatkozóan egységes tagdíjként megfizetendő összegből Ft. b) A további tagdíjak éves szinten 10 ezer Ft-ot meg nem haladó részének 9.99%-a, 10 ezer Ft-ot meghaladó, de a 150 ezer Ft-ot meg nem haladó részének 5,99%-a, 150 ezer Ft feletti részének 1,99%-a. c) A működési alap befektetéseinek elszámolt hozamai. d) Átcsoportosítások a Pénztár likviditási alapjából az Öpt. és a Küldöttközgyűlés rendelkezéseinek megfelelően A likviditási alap bevételei a) A Pénztár részére a belépéstől számított első két hónapra vonatkozóan egységes tagdíjként megfizetendő összegből Ft-ot meghaladó befizetés és a további tagdíjaknak 0,01%-a. b) A likviditási alap befektetéseinek elszámolt hozamai. c) Átcsoportosítások a Pénztár működési alapjából az Öpt. és a Küldöttközgyűlés rendelkezéseinek megfelelően. 16. oldal

17 6. Tagdíj-előteljesítések 6.1. A Pénztár a tag befizetéséből csak a vállalásának megfelelő összeget írja jóvá tagdíjjellegű megfizetésként legfeljebb az év végéig az egyéni számlán. Az ezt meghaladó összeget a Pénztár rendkívüli befizetésként írja jóvá az egyéni számlán, a tagdíjjellegű megfizetésekkel azonos elv szerint A Pénztár a tárgyévi befizetéseket tárgyévben jóváírja, így nincs lehetőség évek közötti előteljesítésre. Amennyiben a tagdíjfizetési késedelemben lévő tag fizet, a Pénztár azt az elmaradt tagdíj összegébe beszámítja és az ezen felüli összeget a B. V pont rendelkezései szerint írja jóvá az egyéni számlán Amennyiben a tag munkáltatója az adott elszámolási időszakra vonatkozóan magasabb összeget fizetett, mint amennyiről listát küldött, a többletbefizetés a munkáltatói túlfizetési számlára kerül mindaddig, amíg a munkáltató nem rendelkezik a többletbefizetésről. A munkáltató írásban kérheti a többletbefizetés visszautalását, vagy beszámítását a következő utalásba. Ha a munkáltató a hozzájárulást több hónapra előre egy összegben utalja át, akkor havonta fizetett munkáltatói hozzájárulásnak az a havi összeg minősül, amelyet a munkáltató rendelkezése alapján az átutalást követően dátum szerint az egyes hónapokban a pénztár jóváír a tag egyéni számláján. Ezt a rendelkezést lehet alkalmazni az olyan, utólagosan, legfeljebb három hónapra történő egyösszegű átutalásra is, amely a magánszemély tagi jogviszonyát tanúsító okirat munkáltató részére történő átadását követően első alkalommal történik azzal, hogy az esetleges szja fizetési kötelezettségre az Szja törvényben foglaltak az irányadók. 7. Amennyiben a nyugdíjkorhatárt betöltött tag írásban az Öpt. 47. (5) bekezdése értelmében nem nyilatkozik nyugdíjszolgáltatás igénybevétele iránti, illetőleg a tagdíjfizetés megszüntetésének szándékáról, a Pénztár azt a tag további tagdíjfizetésére vonatkozó ráutaló magatartásnak tekinti. Amennyiben ilyen tag tagdíjfizetési késedelembe esik, a B. VI. 2. pont rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. VI. A tagdíjfizetési késedelem és jogkövetkezményei 1. A késedelem fogalma Késedelemben van az a tag, aki a tagdíját, vagy az a munkáltatói tag, amely (aki) az általa részben vagy egészében átvállalt tagdíjat a fizetési gyakoriságnak megfelelő esedékesség időpontjáig nem, vagy nem teljes mértékben fizette meg. 2. A tagdíjfizetési késedelem jogkövetkezménye 2.1. Pénztár az Öpt. 14. (3) bekezdése értelmében jogosult a tagdíj-nemfizetés kezdő időpontjától a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát az egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó részével, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a működési, illetve a likviditási alap javára jóváírni. A Pénztár a költséglevonási jogával élhet amennyiben az örökös/kedvezményezett a VII. fejezet b) alapján rá eső részt tagdíjfizetés nélkül hagyja a Pénztárban A Pénztár a tagdíj-nemfizetés kezdő időpontjától számítva a Pénztártag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori egységes tagdíj működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenti, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírja. A levonás technikai megvalósítása: a nem teljesítő Pénztártagok számláján zárolásra kerül a levonható összeg a negyedéves hozamfelosztások alkalmával. Majd a IV. negyedéves hozamfelosztást követően kerül sor ténylegesen a jogos zárolások összegének levonására és a működési, illetve a likviditási alap javára történő jóváírásra Pénztár a tagdíj-nemfizetés időszakát követő befizetéseket a következők szerint írja jóvá. Amennyiben a befizetés a nemfizetés első hónapjának tárgyévét követő év június 30-ig érkezik a Pénztárhoz, a befizetést az elmaradt tagdíj utólagos megfizetéseként írja jóvá Pénztár. Az ezt az időpontot követően beérkező tagdíjak a befizetéskor esedékes tagdíjként kerülnek jóváírásra. A tagdíj-nemfizetés időszakát követően tag köteles a nem-fizetés előtt érvényben lévő tagdíját fizetni tovább, amennyiben nem rendelkezik ettől eltérően írásban. 17. oldal

18 2.4. Amennyiben a tag a tagdíj megfizetésével késedelembe esik és a tárgyévben nem fizette meg legalább az Alapszabály V. fejezet 4.1. pontja szerinti havi egységes tagdíj éves időarányos részét, úgy a Pénztár elektronikus levél útján tagdíjfizetési értesítőt küld a tag részére. VII. A kedvezményezett és az örökös 1. A kedvezményezett jogállása A tag a belépési nyilatkozaton, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával halála esetére természetes személy kedvezményezettet jelölhet, és a kedvezményezett személyét és részesedési arányát a fenti formában bármikor módosíthatja. 2. Az örökös jogállása Amennyiben a tag nem jelölt meg kedvezményezettet, halála esetén jogosulttá a természetes személy örököse válik örökrésze arányában. Az örökös jogállása a kedvezményezettével megegyezik. 3. Közös rendelkezések 3.1. A kedvezményezettet, illetve az örököst megillető összeg felhasználása A kedvezményezett, illetve az örökös a Pénztárhoz intézett írásbeli nyilatkozattal választhat, hogy a rá eső részt a) egy összegben felveszi, vagy b) az Alapszabály rendelkezésének megfelelően saját nevén a Pénztárban hagyja a tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül, vagy c) átutaltatja más önkéntes nyugdíjpénztárába A B. VII pont b) pontjában a kedvezményezett(ek), illetve örökös(ök) részére nyitva álló választási lehetőségek esetén az elhunyt tag várakozási ideje a kedvezményezett(ek), illetve örökös(ök) várakozási idejébe beszámít A tagnak a szolgáltatás megnyílását követően bekövetkezett halála esetén a Pénztár a B. IX pontban szereplő korlátozással - a kedvezményezett, illetve az örökös választása szerint vagy részére folyósítja tovább a tag által választott meghatározott időtartamra szóló járadékot a tag által megválasztott feltételek szerint, vagy egy összegben kifizeti a tag által választott meghatározott időtartamra szóló járadék még hátralévő összegének fedezeti összegét. A kedvezményezett illetve az örökös a járadék formájának vagy időtartamának megváltoztatására és tagsági jogok gyakorlására nem jogosult. Amennyiben a tag garanciaidős életjáradék-szolgáltatást választott, a kedvezményezett és az örökös jogait a B. IX pont szerint gyakorolhatja, figyelemmel a B. IX pont rendelkezéseire. Ha a tag díjvisszatérítéses életjáradék-szolgáltatást választott, a kedvezményezett és az örökös a B. IX pontban leírtak szerint választhat Költségek A Pénztár a kedvezményezettet illetve az örököst megillető összegből levonja az Átlépési és Kilépési Elszámolási Szabályzatban meghatározott költségeket A kedvezményezetti jog gyakorlása A jog gyakorlásához szükséges dokumentumok köre: - halotti anyakönyvi kivonat másolata, - kedvezményezett(ek) illetve örökös(ök) írásbeli nyilatkozata a kifizetés módjára vonatkozóan, - kedvezményezett(ek) illetve örökös(ök) ill. kiskorú vagy gondnokság alatt lévő kedvezményezett vagy örökös esetén a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata, gondnokság alatt lévő kedvezményezett esetén a bírósági ítélet rendelkező részének és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalának másolata, - kedvezményezett(ek) esetén a kedvezményezettség igazolása, örökös(ök) esetén pedig öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatékátadó vagy az elhunyt tag halotti anyakönyvi kivonatát kiállítani köteles illetékes jegyző által a törvényes örökösök személyéről kiállított igazolás végzés eredeti vagy hiteles másolata, kiskorú örökös esetén a gyámhatósági határozat másolata, 18. oldal

19 - azonosítási adatlap. Amennyiben a kedvezményezett illetve az örökös a reá eső összeget egyösszegben felveszi, akkor az egyösszegű kifizetést a Pénztár a fenti dokumentumok Pénztár részére történő benyújtását (kiváltó esemény időpontja) követően az Átlépési és Kilépési Elszámolási Szabályzatban részletezett határidőben és módon teljesíti Eljárás a kedvezményezetti jog gyakorlásának hiányában Ha a kedvezményezett a B. VII és a 3.3. pontban előírt dokumentumokat a Pénztár írásbeli felhívása ellenére annak igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül nem küldi meg, a Pénztár a kedvezményezettre jutó követelés egyösszegű felvételének szándékát feltételezi. A követelés összegét a kedvezményezett javára annak lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál a 30 napos határidő leteltét követő 2. hónap 8. munkanapjáig bírói letétbe helyezi. VIII. A munkáltatói tag és a támogató jogállása 1. A munkáltatói tag jogállása 1.1. Munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) a Pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészében átvállalja A munkáltatói tag köteles a tagdíjfizetési kötelezettség átvállalására kötött szerződés alapján őt terhelő fizetési kötelezettségének és egyéb kötelezettségeinek különös tekintettel az adatszolgáltatási kötelezettségre a szerződésben foglaltak szerint eleget tenni. A tagdíjátvállalási szerződések és módosításaik Pénztár nevében történő jóváhagyása az Igazgatótanács elnökének hatáskörébe tartozik A Pénztár a munkáltatói tagnak a B. III pontban foglaltaknak megfelelően nyújt tájékoztatást a gazdálkodásáról Ha a munkáltatói tag(ok) hozzájárulása eléri, vagy meghaladja a Pénztár tagdíjbevételének 50 %-át, a munkáltató(k) összesen egy képviselője jogosult az Ellenőrző Bizottságban szavazati joggal részt venni. Amennyiben a munkáltatói tagok más képviselőt nem választottak maguk közül, akkor a legtöbb tag után hozzájárulást teljesítő munkáltatói tag képviselője jogosult részt venni az Ellenőrző Bizottságban Amennyiben a természetes személy munkáltatói tag tagja a Pénztárnak, a munkáltatói tag(ok) képviselőjeként csak akkor jogosult részt venni az Ellenőrző Bizottságban, ha nem tagja az Igazgatótanácsnak vagy az Ellenőrző Bizottságnak. 2. A támogató jogállása 2.1. A Pénztár támogatója az a természetes vagy jogi személy kivéve az adóhatóságot a pénztári kedvezmény átutalása tekintetében, aki (amely) eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít a Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül (a továbbiakban: adomány). Az adományok elfogadásáról az Igazgatótanács az ügyrendjében szabályozottaknak megfelelően dönt. Az adományt a Pénztár köteles a támogató által megjelölt tartalékba, rendelkezés hiányában a likviditási tartalékba helyezni azzal a kivétellel, hogy a támogatói adomány 3%-át a működési tartalékon kell jóváírni, amennyiben a támogató a működési tartalék javára egyáltalán nem vagy az adomány 3%-ánál kevesebb összeget határoz meg A támogató jogosult az Öpt. szerint támogatni az alábbiakban megjelölt tagokat: (a) Az adományozás időpontjában állandó lakóhelyük alapján ugyanazon közigazgatási egység(ek)hez tartozó tagokat; vagy 19. oldal

20 (b) az adományozás időpontjában állandó lakóhelyük alapján ugyanazon közigazgatási egység(ek)hez tartozó tagokat, akik a támogatás időpontjában vagy évében a Pénztár által nyújtott nyugdíjszolgáltatás valamelyikére jogosultak; vagy (c) az adományozás időpontjában állandó lakóhelyük alapján ugyanazon közigazgatási egység(ek)hez tartozó tagokat, akik a támogatás időpontjában vagy évében a Pénztár által nyújtott nyugdíjszolgáltatásra nem jogosultak; vagy (d) az adományozás időpontjában állandó lakóhelyük alapján ugyanazon közigazgatási egység(ek)hez tartozó, a támogatás időpontjában vagy évében valamely érdekképviseleti szervvel, társadalmi szervezettel vagy egyesülettel a támogató által igazolt tagsági viszonyban lévő tagokat; vagy (e) az adományozás időpontjában valamely munkáltatóval a támogató által igazolt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, vagy valamely érdekképviseleti szervvel, társadalmi szervezettel, egyesülettel a támogató által igazolt tagsági jogviszonyban lévő tagokat; vagy (f) az adományozás időpontjában valamely munkáltatóval a támogató által igazolt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, vagy valamely érdekképviseleti szervvel, társadalmi szervezettel, egyesülettel a támogató által igazolt tagsági jogviszonyban lévő alábbi tagokat: (1) akik ugyanazon korcsoporthoz tartoznak, vagy (2) akik ugyanazon támogató által igazolt munkahelyi beosztással rendelkeznek, vagy (3) akiknek a támogatótól származó, a támogató által igazolt jövedelme nem haladja meg a támogató által meghatározott összeget, vagy (4) akik a támogató által meghatározott és igazolt ideje támogatóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, vagy akik a támogató által meghatározott és általa igazolt ideje tagjai érdekképviseleti szervnek, társadalmi szervezetnek, egyesületnek, vagy (5) akik ugyanazon korcsoporthoz tartoznak és a támogató által meghatározott és általa igazolt ugyanazon munkahelyi beosztással rendelkeznek, vagy (6) akik ugyanazon korcsoporthoz tartoznak és a támogatótól származó, a támogató által igazolt jövedelme nem haladja meg a támogató által meghatározott összeget, vagy (7) akik ugyanazon korcsoporthoz tartoznak, és a támogató által meghatározott, a támogató által igazolt ideje támogatónál munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak vagy akik a támogató által meghatározott és általa igazolt ideje tagjai érdekképviseleti szervnek, társadalmi szervezetnek, egyesületnek, vagy (8) akik ugyanazon, a támogató által igazolt munkahelyi beosztással rendelkeznek és a támogatótól származó, a támogató által igazolt jövedelme nem haladja meg a támogató által meghatározott összeget, vagy (9) akik ugyanazon, a támogató által igazolt munkahelyi beosztással rendelkeznek, és a támogató által meghatározott és általa igazolt ideje támogatónál munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vannak, vagy akik a támogató által meghatározott és általa igazolt ideje tagjai érdekképviseleti szervnek, társadalmi szervezetnek, egyesületnek, vagy (10) akiknek a támogatótól származó, a támogató által igazolt jövedelme nem haladja meg a támogató által meghatározott összeget, és a támogató által meghatározott és általa igazolt ideje támogatónál munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vannak, vagy akik a támogató által meghatározott és általa igazolt ideje tagjai érdekképviseleti szervnek, társadalmi szervezetnek, egyesületnek, vagy (11) akik ugyanazon korcsoporthoz tartoznak és ugyanazon, a támogató által igazolt munkahelyi beosztással rendelkeznek, és akiknek a támogatótól származó, a támogató által igazolt jövedelme nem haladja meg a támogató által meghatározott összeget, vagy (12) akik ugyanazon korcsoporthoz tartoznak és a támogatótól származó, a támogató által igazolt jövedelme nem haladja meg a támogató által meghatározott összeget, és a támogató által meghatározott és általa igazolt ideje munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vannak, vagy akik a támogató által meghatározott és általa igazolt ideje tagjai érdekképviseleti szervnek, társadalmi szervezetnek, egyesületnek, vagy (13) akik ugyanazon, a támogató által igazolt munkahelyi beosztással rendelkeznek és a támogatótól származó, a támogató által igazolt jövedelme nem haladja meg a támogató által meghatározott összeget, és a támogató által meghatározott és igazolt ideje munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vannak, vagy akik a támogató által meghatározott és igazolt ideje tagjai érdekképviseleti szervnek, társadalmi szervezetnek, egyesületnek, vagy (14) akik ugyanazon korcsoporthoz tartoznak és ugyanazon, a támogató által igazolt munkahelyi beosztással rendelkeznek, és a támogató által meghatározott és igazolt ideje munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vannak, vagy akik a támogató által meghatározott és igazolt ideje tagjai érdekképviseleti szervnek, társadalmi szervezetnek, egyesületnek, vagy 20. oldal

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben TERVEZET Kelt Budapesten 2015. november 24. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I 1 " DÓZSA" LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A a 2001. 11. 28-i igazgatósági ülés 20./2001. sz. határozatával elfogadott módosításokkal, a 2002. 12.

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság ügyrendje FHB Jelzálogbank Nyrt. Az Igazgatóság ügyrendje Budapest, 2010. október 22. 1 1. Általános rendelkezések Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu ALAPSZABÁLY amely az 1992. június 1-én és 2005. november 07-én, valamint 2012. március 26-án és 2015. március 30-án módosított Alapszabályt a 2004. évi CXV. törvény (Lsztv.), valamint a 2011. évi LXXVI.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár ALAPSZABÁLY Elfogadva: Küldöttközgyűlés 2014.05.072015.05.20 Hatályos: 2014.június 01-től2015.január 01. Hatályát vesztette: 2014.december 31. 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szeged 2012. augusztus 14. Dr. Ollé György ügyvéd (6722 Szeged, Gutenberg u. 3. mfsz. 3., tel./fax.: 62-477-920) 2 A Szeged

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA Elfogadta: az ÉSZT soron kívüli Kongresszusa 2008. december 9-én Egységes szerkezetben a 2012. május 15-i változással 1 PREAMBULUM Az ÉSZT 1989.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE ALAPSZABÁLY Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE 2 A Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A I. 1. Az Egyesület neve: Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület Rövidített

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

2. Az egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

2. Az egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület elnevezése: Magyar Vízkútfúrók Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. 3. Az egyesület a nyilvántartásba vételtől kezdődően

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Pannónia Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA módosított Alapszabálya Egységes szerkezetben Szeged Gutenberg u. 4. sz. A Szegedi Ügyvédi Kamara 2007. június 15-i közgyűlésének VI/6/2007. sz. határozata alapján 2 A Szegedi Ügyvédi

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") audit bizottságának (a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5. A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Kuratóriuma a jelen Szervezeti

Részletesebben

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A Vas Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 127.. alapján az Ügyvédi Kamara Alapszabályát az alábbiak szerint alkotta meg:

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A KÖZTESTÜLET NEVE Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 2.. 1./ SZÉKHELYE 9023 Győr, Corvin u. 22. 2./ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben