BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET"

Átírás

1 sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST ( ) ph. Szekeres István elnök

2 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület neve: Balassi Bálint Bajtársi Egyesület. 2) Az egyesület rövidített neve: Balassi Egyesület. 3) Az egyesület székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 51. 4) Levelezési cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/Bb. 5) Az egyesület törekszik a közhasznú minősítés megszerzésére és megtartására. 6) Az egyesület jjelképe: Balassi Bálint mellképe, Körben a felirat az egyesület neve, alul az egyesület megalakulásának éve. 7) Az egyesületnek a Budapest XIII. kerületi önkormányzat közgyűlése által adományozott zászlója van. 8) A egyesület internetes honlapot működtet. (címe: 2. Az egyesület alapelvei, célkitűzései 1) Az egyesület működésének alapelvei: önkéntesség, egyenjogúság, demokratizmus, bajtársiasság, szolidaritás, nyilvánosság, közéleti tisztaság és felelősség. 2) Az egyesület a hatályos magyar jogszabályok keretei között, ezen Alapszabály szerint működik, fejti ki tevékenységét. 3) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezetünk pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelölt állítása). 4) A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységünk keretében: a) a hagyományok ápolását, a kulturális örökség megóvását kiemelt feladatának tekinti (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) 7, 12.); b) szociális tevékenységet, családsegítést és időskorúak gondozását végzi ((Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bek. 8. pont, 23. (4) bek. 4. pont); c) támogatást nyújt a honvédségi gondoskodási kőrbe tartozók számára emberi és állampolgári jogaik, honvédségi jogosultságaik megismertetéséhez és védelméhez (az alapvető jogok biztosításáról szóló évi CXI. tv. 2. a)-d) pont, a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény 26. ). d) elősegíti az euró-atlanti integrációt elmélyítését elsősorban a szomszédos népek közötti barátság, a katonai kapcsolatok erősítésével (Magyarország Alaptörvénye E) cikk (1) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében.). 5) Felvállalja: a) A hazafiság eszméjére épülő honvédelem, s az ezzel összefüggő tevékenységek társadalmi támogatását; b) A magyar katonai hagyományok ápolását;

3 3 c) A bajtársiasság és az együvé tartozás, valamint a testületei szellem erősítését. Ezen belül: kkiemelt feladatának tekinti a nyugállományú katonákat, a katonaözvegyeket, a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetben elhunytak árváit és honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggő balesetet szenvedetteket (volt sorkatonák) és igényjogosult hozzátartozóikat érintő jogszabályokról, utasításokról, önkormányzati rendeletekről való tájékozódást. Erről az érintetteket a fogadónapokon személyesen és telefonon, a Bajtársi Hírlevélben, valamint honlapunkon, közérthető módon a személyes konzultáció lehetőségét is felajánlva tájékoztatjani. Kérésükre ügyüket egyedileg kezelve, megvizsgáljani, és intézésükhöz segítséget nyújtani. 6) Véleményt és álláspontot alakít ki mindazokban a társadalompolitikai kérdésekben, amelyek a honvédelemmel és a katonai szolgálattal, illetve a tagok szociális körülményeinek alakulásával összefüggnek. Az egyesület támogatja a haza védelmére irányuló társadalmi erőfeszítéseket, segíti a katonai szolgálat és hivatás társadalmi elismertségének növekedését. A magyar katonai hagyományok ápolása során ösztönzi és támogatja a katonaértelmiség szellemiségének kiteljesedését, a hadtudományok művelését. Ezek körében kiemelkedő figyelmet fordít a katonai nevelés történeti és mai összefüggéseire, a magyar hadtörténelem eseményeinek és kiemelkedő katona személyiségeinek bemutatására. Ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart a Honvédelmi Minisztérium és a katonai szervezetek arra illetékes szerveivel. 7) Ösztönzi és elősegíti tagjai önművelődését, számítógépes, internetes, idegen nyelv ismeretének bővítését, szabadidős tevékenységét nek szervezését. 8) Tevékenységébe folyamatosan bevonja az arra kész civil szervezeteket és segíti azokat, közreműködik más szervezetek, egyesületek ilyen irányú tevékenységében. 9) Kapcsolatot épít és ápol más országok hasonló profilú szervezeteivel, az euró-atlanti integráció elősegítése érdekében. 10) Működési területén közreműködik, a világháborús katonahősök sírjai ápolásában, gondozásában, emlékük megőrzésében. 11) A rendezvények nyíltak, az egyesület szolgáltatásaiban az egyesület tagjai, hozzátartozók és mások is részesülhetnek. Az egyesület a működésének módját, elérhetőségét, szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét, módját, a beszámolói közléseket az egyesület honlapján és hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza. 12) Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az egyesület elnökével előzetesen egyeztetett időpontban, az egyesület irodájában bárki betekinthet. II. fejezet 3. Az egyesület tagsága 1) Az egyesület tagja lehet az aki: a célkitűzéseket, illetőleg az Alapszabályban foglaltakat elfogadja; a bajtársiasság alapján közösséget, illetve szolidaritást vállal az egyesület többi tagjával, és kész részt venni az önsegélyezés megszervezésében; az egyesületet anyagilag támogatja. 2) Az egyesület tagjai lehetnek: rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok 3) Rendes tag lehet: a célkitűzéseket, illetőleg az Alapszabályban foglaltakat elfogadja; az éves tervekben foglalt feladatok megvalósításában cselekvően részt vesz. az egyesületet anyagilag támogatja.

4 4 Az egyesület tagja jelölhet, választó és választható. 4) Pártoló tag lehet: a honvédelmi hagyományokat ápoló kör tagja, valamint, más polgári személy, gesztor (jogi és magánszemély), aki az alapszabályban foglaltakat elfogadja, de rendes tag nem kíván lenni. Nem illeti meg jelölt állítási jog, nem választ, és nem választható. a honvédség hivatásos, szerződéses, köztisztviselő és közalkalmazott tagja, családtagjai valamint hozzátartozói. Ha egy munkahelyen dolgoznak, és létszámuk meghaladja a tíz főt, csoportvezetőt választhatnak. 5) Tiszteletbeli tag lehet: Tiszteletbeli taggá az egyesület azon tagja válaszható, aki az Alapszabályban foglalt célok megvalósítását az egyesület célkitűzéseit tevékenységével jelentős mértékben elősegítette, illetve elősegíti. A döntés joga az éves beszámoló taggyűlésé. Előterjesztő az elnökség. A tiszteletbeli tagok megválasztásukkor Emléklapot kapnak. 4. A tagsági viszony keletkezése 1) Tagsági viszony önkéntesség alapján keletkezhet: alapító tagsággal, belépéssel. 2) A belépési eljárás: a) Az egyesülethez csatlakozni szándékozók az írásbelei belépési nyilatkozatot az elnökséghez nyújtják be. Ha 15 napon belül a belépni szándékozóval szemben nem érkezett kifogás, a tagsági viszony a belépési nyilatkozat keltezésétől érvényes. Ha az elnökség bármely tagja írásban vagy szóban kifogást emel, akkor a belépés elbírálásáról az elnökség dönt, Az elnökség döntése ellen 30 napon belül a taggyűléshez közgyűléshez lehet fellebbezni, amely soros ülésén végleges döntést hoz. b) A kilépett, kizárt tag új belépési szándékáról az elnökség dönt. Elutasító határozat esetén a taggyűléshez közgyűléshez lehet fordulni, amelynek döntése végleges. c) A belépési eljárás a rendes és pártoló tag esetén azonos. d) A tiszteletbeli tagságról az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés dönt. 5. A tagsági viszony megszűnése 1) A tagsági viszony megszűnik: kilépéssel; kizárással; a tag halála esetén; az egyesület megszűnésével. 2) Az egyesület tagja - saját elhatározása alapján kiléphet a szervezetből. A kilépési szándékot írásban kell az elnökségnek benyújtani, amely azt tudomásul veszi. A kilépés a tagírásbeli bejelentésének időpontjától érvényes. 3) Kizárható az, az egyesületi tag, aki az Alapszabály előírásait megsérti, azokat nem tartja be. A kizárást az egyesület bármely tagja, illetve bármely szerve írásban kezdeményezheti. A javaslatot az elnökséghez kell benyújtani. Az elnökség a kizárási kezdeményezés indokainak megvizsgálására bizottságot hozhat létre és küldhet ki. A vizsgálóbizottság jelentését az elnökség elé terjeszti, amely állást foglal. A kizárásról a közgyűlés dönt. A döntést a taggal közölni kell.

5 5 4) Kizártnak kell tekinteni azt az egyesületi tagot, aki a tagdíj-fizetési kötelezettségét önhibájából, egy évig szóbeli, majd ajánlott levélben történő írásos felszólításra sem - nem teljesíti. 5) Ha az egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában tartósan akadályoztatva van, a tagsági viszony szüneteltethető. Erről kérésre az elnökség dönt. 1) Valamennyi A rendes tag joga, hogy: III. fejezet 6. Az egyesületi tag jogai és kötelezettségei részt vegyen a taggyűlésen, ott felszólaljon, a taggyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tegyen, a taggyűlésen szavazzon; ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz, az egyesület bármely tisztségére választható, részt vegyen az egyesület tevékenységében, az Alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét, észrevételét, javaslatait szóban vagy írásban megtegye és azokra az egyesület elnökségétől választ kapjon, az egyesület egészének és testületi szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek megvalósításával és anyagi-pénzügyi helyzetével összefüggésben az illetékes szervekhez, tisztviselőkhöz kérdést intézhessen és azokra érdemi válasz kapjon, igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait és eszközeit. 2) A pártoló tagok tanácskozási joggal vesznek részt az egyesület rendezvényein. 3) A rendes tag köteles: a) Az Alapszabályban foglalt célkitűzéseket előmozdítani, ezek érdekében feladatokat vállalni és végezni, az Alapszabály rendelkezéseit megtartani. b) Az egyesület választott szervei és a közgyűlés által hozott határozatokat végrehajtani. c) Tagtársait tiszteletben tartani, velük szolidaritást vállalni, őket erkölcsi támogatásban részesíteni. d) Az egyesületet rendszeres tagdíjfizetéssel önkéntes elhatározás alapján esetleg más módon is támogatni. 4) A pártoló tag köteles: a) Az alapszabály reá vonatkozó rendelkezéseit megtartani. b) A pártoló tagsági díjat rendszeresen fizetni, illetőleg mint jogi személy az egyesülettel kötött szerződéseknek eleget tenni. 5) A tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelességeivel. A tagdíjfizetés és a munkavégzés kötelezettségei alól az elnökség javaslatára a taggyűlés felmentést adhat. IV. fejezet 7. A taggyűlés közgyűlés 1) Az egyesületi tagok társadalmi közössége, a legfelsőbb szerve a taggyűlés. közgyűlés. A taggyűlés z közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk b) pont/, élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

6 6 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 2) A taggyűlést közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A taggyűlést közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a rendes tagok legalább egytizede egyharmada ok és cél megjelölésével kívánja, ülései nyilvánosak. Az elnökség a közgyűlés helyéről, időpontjáról, napirendjéről (jeiről) a tagokat legalább nappal az ülés előtt tájékoztatja, illetve közzéteszi az egyesület honlapján, hirdetőtábláján. Az elnök zárt ülést rendelhet el, ha azt a személyiségi jogok védelme, adatvédelmi szempontok, az egyesület, vagy mások javainak védelme, illetve a benyújtandó pályázat anonimitása ezt megkívánják. 3) A taggyűlés közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Az Alapszabály, a Gazdálkodási Szabályzat megalkotása, módosítása. b) Az egyesület belső szervezeti felépítésének, az egyesület vezető szervei létszámának meghatározása és tagjainak megválasztása. (9-11 fős elnökség, elnök, 2 fő elnökhelyettes, és 6-8 fő tag, továbbá 3-5 fős Felügyelő Ellenőrző Bizottság, elnök és 2-4 fő tag.) c) Az egyesület tevékenységével kapcsolatos programok, éves beszámolók elfogadása. d) Állásfoglalás kialakítás a tagok érdekeivel és a honvédelemmel összefüggő társadalompolitikai kérdésekben, valamint az elnökség ilyen jellegű állásfoglalásainak utólagos megerősítése. e) Az éves költségvetés és a tagsági díj meghatározása. f) Az egyesület más civil szervezettel társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamely szövetséghez történő csatlakozás, illetőleg kiválás kimondása. g) Az egyesület feloszlásának kimondása. h) Az egyesületi tag és az elnökség között keletkezett viták elbírálása, jogi személlyel és pártoló taggal kötött szerződés jóváhagyása, döntés a kizárási ügyekben. i) Dönt továbbá azokban az ügyekben, amelyeket a hatáskörébe von. j) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet jelentés elfogadása kizárólagos hatáskörébe tartozik. k) a taggyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a taggyűlés meghívójában szerepel. 4) A taggyűlésről közgyűlésről jegyzőkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni, melyben rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatókat és ellenzőket, ezt - tehát a határozatokat - megjelenteti honlapján, illetve hirdetőtábláján. A jegyzőkönyvek, feljegyzések előzetes egyeztetés után az egyesület irodájában megtekinthetőek, illetve saját költségre azokról másolatot lehet készíteni. A döntésekről az érintett személyek írásban tájékoztatást kapnak. 8. Az elnökség 1) A taggyűlés közgyűlés elnökséget választ, akiknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a megbízásukat elfogadják, és a hatályos jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi követelményeknek megfelelnek.(ezt az illetékes bírósághoz be kell nyújtani.) 2) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk b) pont/, élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

7 7 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 3) A közhasznú szervezet megszűntét követő három két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 4) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 5) Az elnökség feladata az egyesület folyamatos képviselete, a végrehajtáshoz szükséges döntések kialakítása, a programok végrehajtásának megszervezése. A taggyűlés közgyűlés az egyesület célkitűzései elősegíteni kész, köztiszteletben álló személyek köréből tiszteletbeli elnököt is választhat. 6) Az elnökséget a taggyűlés közgyűlés négyévenként újra választja. A jelölésre a taggyűlés közgyűlés jelölő bizottságot választ, amely a jelöltekre javaslatot tesz. Az időközben megüresedő elnökségi tagok helyeit az éves taggyűlésen közgyűlésen kell betölteni, megbízatásuk az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól. 7) Az elnökségi tagság megszűnik a tisztségről való lemondással, visszahívással, a határozott idő lejártával. A lemondást az elnökség ülésén kell bejelenteni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni az elnökség tagjaival 8) Az elnökség igény szerint, de legalább félévente kettő havonta ülésezik, ülései nyilvánosak. Az elnök (elnökhelyettes) az ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről (jeiről) a tagokat (a felügyelő bizottságot) legalább 14 nappal az ülés előtt tájékoztatja, illetve közzéteszi az egyesület honlapján, hirdetőtábláján. 9) Az elnökség jogköre: a) Szervezi és előkészíti az elnökség és a taggyűlés közgyűlés üléseit és napirendjeit. b) A taggyűlés közgyűlés döntéseinek megfelelően szervezi az egyesületi tevékenységet, végzi a tagok érdekvédelmével összefüggő és a tagfelvételekkel, a tagnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, valamint intézi a gazdaságipénzügyi és adminisztrációs feladatokat. c) Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a taggyűlés vagy az elnök hatáskörébe. Végzi mindazokat a feladatokat, amelyeket a közgyűlés rábíz. d) A tagok munkamegosztásáról, feladatairól az elnök javaslatára az elnökség dönt. e) Az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít Az elnökség üléseiről feljegyzés készül, melyben rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatókat és ellenzőket, ezt tehát a határozatokat - megjelenteti honlapján, illetve hirdetőtábláján. A feljegyzéshez jelenléti ív készül. A feljegyzések előzetes egyeztetés után az egyesület irodájában megtekinthetőek, saját költségre azokról másolatot lehet készíteni. A döntésekről az érintett személyek írásban tájékoztatást kapnak. 10) Az elnök jogköre: a) irányítja az elnökség munkáját; b) elnököl az elnökségi üléseken és általában a taggyűléseken közgyűléseken. A taggyűlés közgyűlés pl. érintettség esetén más levezető elnököt is választhat. c) Képviseli az egyesületet külső szervek és személyek előtt, önálló aláírási joga van.

8 8 d) az elnöknek az intézkedéseit a taggyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban 11) Az általános és a szervezési, kommunikációs elnökhelyettes segíti az elnök munkáját. Az elnök akadályoztatása esetén eljárnak annak jogkörében, önálló aláírási joguk van. Az általános elnökhelyettes felügyeli, illetve kezeli az egyesület pénzeszközeit, bevételi és kiadási bizonylatait, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol. Felügyeli az egyesület jegyzőkönyveit, iratait, az egyesület tagnyilvántartásának vezetését, őrzi a határozatokat. A szervezési, kommunikációs elnökhelyettes felügyeli, illetve végzi a programok tervezését, szervezését, az egyesület tagjai javaslatainak összegyűjtését, összegzését, a jelentkezők értesítését, nyilvántartását, a rendezvények előkészítését, illetve a szükséges feltételek biztosítását Gondoskodik a közösség jelentősebb eseményei honlapokon, sajtóban történő megjelentetéséről. 12) Ha aláírni kettő főnek kell, az elnök, illetve az elnökhelyettes a vezetőség által megbízott tagokkal megtehetik az aláírási címpéldány elkészülte után. 9. A tagozatok Az egyesület tagjai, pártoló tagjai tagozatokat, csoportokat hozhatnak létre és működtethetnek. A tagozatok, illetve a csoportok a munka szervezésére és koordinálására vezetőt választhatnak, aki e tisztségnél fogva állandó meghívott az egyesület elnökségi üléseire. A tagozatok az egyesület programjával egyeztetett saját munkaprogramot alakíthatnak ki. 10. A felügyelő bizottság 1) A taggyűlés közgyűlés az elnökséggel egyidejűleg 3-5 tagú felügyelő bizottságot (elnök és 2-4 tag) és annak elnököt választ, aki e tisztségénél fogva állandóan meghívott az egyesület elnökségi üléseire, akiknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a megbízásukat elfogadják, és a hatályos jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi követelményeknek megfelelnek.(ezt az illetékes bírósághoz be kell nyújtani.) A felügyelő bizottság elnöke e tisztségénél fogva állandóan meghívott az egyesület elnökségi üléseire. 2) Nem lehet felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja aki: a) az elnökség elnöke, elnökhelyettesei, tagjai; b) a közhasznú szervezettel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 3) A felügyelő bizottság igény szerint, de legalább évente kétszer negyedévente ülésezik, ülései, nyilvánosak. Az elnök az ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről (jeiről) a tagokat legalább 14 nappal az ülés előtt tájékoztatja, illetve közzéteszi az egyesület honlapján, hirdetőtábláján. Az felügyelő bizottság üléseiről feljegyzés készül, melyben rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést

9 9 támogatókat és ellenzőket, ezt tehát a határozatokat megjelenteti az egyesület honlapján, illetve hirdetőtábláján. A feljegyzések előzetes egyeztetés után az egyesület irodájában megtekinthetőek, illetve saját költségre azokról másolatot lehet készíteni. A döntésekről az érintett személyek írásban tájékoztatást kapnak. 4) A felügyelő bizottság hatásköre: a) Vizsgálatot kezdeményezhet az Alapszabály megsértésével kapcsolatban. Álláspontját, véleményét az elnökség vagy a taggyűlés közgyűlés elé terjesztheti. Az elnökség vagy a taggyűlés közgyűlés törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. b) Véleményezi az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. c) Folyamatosan ellenőrzi az egyesület gazdálkodását az esetleges szabálytalanságokra felhívja a taggyűlés közgyűlés, vagy az elnökség figyelmét. A gazdálkodási fegyelem megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet. d) Tevékenységével kapcsolatban az egyesület tagjai közül felvilágosítást kérhet, iratokba betekinthet, az elnökségi és más bizottsági üléseken részt vehet. e) A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg (tekintettel a évi CLXXV törvény 41. -ára) 11. A szavazás és a határozatképesség 1) Az egyesület szervei (taggyűlés közgyűlés, elnökség, felügyelő ellenőrző bizottság) döntéseiket általában nyíltan, egyszerű többségi szavazással hozzák. A határozatképességhez a tagok több mint 50%-ának jelenléte szükséges. 2) Az Alapszabály módosításához, az egyesület más civil szervezettel társadalmi szervezettel való egyesüléséhez, szövetséghez való csatlakozáshoz és kiváláshoz, az egyesület feloszlásához, egyesületi tagok kizárásához a taggyűlésen közgyűlésen - ha azon a tagok több mint fele részt vesz - a jelenlévő rendes tagok 2/3-ának szavazata szükséges. 3) A taggyűlés közgyűlés, határozatképtelenség esetén - az eredeti meghívóban jelzett időpontban azonos napirenddel megismételhető s akkor határozatképesnek minősül a jelenlévő tagok számától függetlenül (kivéve 2. pont szerinti taggyűlést), amennyiben erről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták. Az eredeti taggyűlési meghívóban megismételt taggyűlést csak az eredeti taggyűlés napjára lehet összehívni. 4) Megszűntnek kell tekinteni az Egyesületet, ha létszáma 10 fő alá esik. Az egyesület megszűnése esetén fennmaradt vagyona a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét illeti meg. 5) A vezető szervekbe történő jelölés és szavazás nyíltan, az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása titkosan, írásbeli szavazással történik. 6) Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni 7) A taggyűlés jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot, valamint az elnökség és a felügyelő bizottság megválasztásához jelölő, valamint szavazatszámláló bizottságot választ 12. Az egyesület pénzügyi alapja és gazdálkodása 1) Az egyesület pénzügyi alapja a tagsági díjakból (a tagdíjfizetés rendjét a házipénztár pénzkezelési szabályzat tartalmazza), valamint egyéb bevételekből (a tagok és gesztorok önkéntes hozzájárulásából, pályázatok elnyeréséből, esetleges vállalkozási bevételekből) áll. Az egyesület a törvényesség és a nyilvánosság biztosításával különböző anyagi támogatást is elfogadhat. 2) Az egyesület pénzügyi alapja, bevételei, illetve annak kezelése az egyesület belügye. 3) az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik 4) Az egyesület bankszámlát vezettet és pénzgazdálkodási szabályzata van.

10 10 5) Az egyesület bevételei növelése céljából ésszerű, takarékos gazdálkodást folytat. 6) Az egyesület a bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja. 7) Gazdálkodását mindenkor a hatályos jogszabályok betartásával végzi. 8) Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. 9) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordíthatja. 10) Az egyesület befektetési tevékenységet csak a taggyűlés közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. 11) A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki 12) A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 13) A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest (2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről), valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 14) A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 15) A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 16) A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg * * * A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, a Civil törvény, valamint a közhasznú szervezetek tevékenységét szabályozó egyéb jogszabályok előírásai az irányadók. Az alapszabályt a taggyűlés közgyűlés i ülésén egyhangúlag elfogadta. A dokumentumok én elnökségi ülésen egyeztetve és a Fővárosi Bíróságra benyújtva. Budapest, Szekeres István elnök Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Fővárosi Bíróságon bejegyzett alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Vastag betűvel jeleztük a szöveg változott részeit. Készült:... eredeti példányban Kapják: 1. sz. pld. Fővárosi Bíróság 2. sz. pld. 3. sz. pld Irattár Szekeres István elnök

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben TERVEZET Kelt Budapesten 2015. november 24. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA Elfogadta: az ÉSZT soron kívüli Kongresszusa 2008. december 9-én Egységes szerkezetben a 2012. május 15-i változással 1 PREAMBULUM Az ÉSZT 1989.

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 1 ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE egységes szerkezetben a 2015. június 17-i közgyűlésen, továbbá a 2016. február 18. i közgyűlésen hozott módositásokkal: a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések. Honvéd Klub Civiltársaság 2400.Dunaújváros, Köztársaság út 2. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések. 1. A társaság neve: Honvéd Klub Civiltársaság (a továbbiakban: klub) Rövidítve: Honvéd

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE ALAPSZABÁLY Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE 2 A Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A I. 1. Az Egyesület neve: Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület Rövidített

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (a változások vastag dőlt betűvel szedve) Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya melyet az Egyesület 2015. november 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el azzal, hogy az

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 74/A-F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVL tv. (Khsz.) rendelkezései

Részletesebben

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai:

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata I. Az Alapítvány adatai: Az alapítvány neve: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Az alapítvány magyar nyelvű

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - Alulírott Alapító, a korábbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A F.

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY Elfogadva a Taggyűlés 6/ 2014 (V.19.) Tgy. sz. határozatával. A lábjegyzetben kurzív betűkkel a kamarai törvény kivonata olvasható. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

MAGYAR HAGYOMÁNYOS KEMPING KLUB ALAPSZABÁLY

MAGYAR HAGYOMÁNYOS KEMPING KLUB ALAPSZABÁLY MAGYAR HAGYOMÁNYOS KEMPING KLUB ALAPSZABÁLY Készült: Budapest 2007. július 7. Módosítva: 2011. november 11. Módosítva: 2012. április 28. Módosítva: 2014. szeptember 6. Módosítva: 2015. február 21. Mórocz

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel:

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel: ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő létrehozását

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5. A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Kuratóriuma a jelen Szervezeti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY. A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva Az egyesület közhasznúsági fokozata: "közhasznú". Bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben