A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye: 1077 Budapest, Király u A Szövetség alapításának éve: A Szövetség működési területe: a Magyar Köztársaság területe. 1.5.A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Önálló jogi személy saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodással A Szövetség pártoktól független, politikamentes szervezet. 1.7.A Szövetség emblémája és bélyegzője: egymásba fordított, keretesen rajzolt, piros és zöld színű szív, körülötte a Szövetség neve. 2. A Szövetség céljai 2.1. Az ország vidéki és agrártérségei gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének szolgálata, a lakosság életminőségének javítása a falusi és agroturizmus fejlődésének elősegítésével A falusi és agroturizmusban tevékenykedők gazdasági és jogi érdekképviselete országos szinten. 2.3.Együttműködés a falusi és agroturizmus fejlesztését szolgáló vagy támogató közigazgatási- turisztikai-, vidékfejlesztési- és egyéb országos szervekkel és szervezetekkel 2.4. A falusi és agroturizmus szakmai fejlődését szolgáló felvilágosító munka, módszeres és rendszeres tapasztalatcsere biztosítása országos és nemzetközi területen A falusi és agroturizmusban tevékenykedők, valamint az egyéb érdekelt szervezetek folyamatos tájékoztatása és informálása a helyzetüket és munkájukat érintő kérdésekről A falusi és agroturizmus imázsának építése a nyilvánossági kapcsolatok kiépítésével és működtetésével A falusi és agroturizmus kínálatának minőségi fejlesztése, értékesítésének elősegítése és támogatása. 3. A Szövetség tevékenysége A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége a fenti célok elérése érdekében egységes országos szervezetbe tömöríti mindazokat, akik a falusi és agroturizmusban tevékenykednek, tevékenységük kapcsolódik a falusi turizmushoz, illetőleg szervezett módon támogatni kívánják a falusi és agroturizmus fejlődését. A Szövetség szervezeti kereteket biztosít a falusi és agroturizmusban tevékenykedők érdekeinek feltárására és megfogalmazására, valamint ezen érdekek hatékony képviseletére és érvényesítésére. A Szövetség tevékenysége arra irányul, hogy növekedjék a falusi és agroturizmus népszerűsége. A falusi turizmus keretében biztosított szolgáltatások magas színvonalon elégítsék ki a hazai és a külföldi vendégek igényeit, jelentsenek hosszútávon biztos megélhetést a szolgáltatók részére. 4.A Szövetség tagsága 4.1. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének tagja az a 19 megyei szervezet, amelyet az adott megye falusi és agroturizmusának fejlesztése érdekében hoztak létre a résztvevők. A Szövetség tagjai saját alapszabállyal rendelkező, önálló társadalmi szervezetek, amelyek maguk határozzák meg feladataikat, tevékenységük gyakorlati kérdéseit és módszereit A Szövetség pártoló tagjai azok a magánszemélyek, szervezetek, intézmények, akik/amelyek a Szövetség céljaival egyetértve anyagilag, szellemi értékekkel vagy erkölcsi támogatással segítik a falusi és agroturizmus fejlődését A Szövetség tagjai jogosultak: - választott képviselőik útján résztvenni a Szövetség munkájában, a Szövetség előtt álló kérdések eldöntésében, az Elnökség-, valamint az Ellenőrző Bizottság megválasztásában. - választott képviselőiket tisztségre javasolni az Elnökségbe, az Ellenőrző Bizottságba, valamint az állandó- és eseti munkabizottságokba, - a falusi turizmus helyi fejlesztése érdekében végzett munkájuk során a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége helyi szervezeteként eljárni,

2 - gyakorolni mindazon jogokat, amelyeket a különböző jogszabályok a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségéhez rendelnek és amelyek a helyi gyakorlati tevékenységre vonatkoznak, - az Elnökség segítségét kérni mindazon ügyekben, amelyek országos hatáskörű szerv intézkedését igénylik, - felvilágosítást kérni a Szövetség választott szerveinek munkájáról, - igénybe venni a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokat, - reklámhordozóikon feltüntetni a Szövetséghez tartozás tényét, - szakmai segítséget kérni a Szövetség országos szerveitől, - a Szövetség egy-egy régióhoz tartozó tagjai (az érintett megyei szervezetek) folyamatosan összehangolják álláspontjukat a régió idegenforgalmának fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben. A megyei szervezetek maguk közül jogosultak kiválasztani azt a megyei szervezeti elnököt, aki a megyék nevében a regionális bizottságokban képviseletüket ellátja, nevükben véleményt nyilváníthat és a döntéseknél állást foglalhat. 4.4 A Szövetség tagjai kötelesek: - tevékenységük során követni a Szövetségben közösen kialakított és elfogadott elveket, képviselni a Szövetség álláspontját, - az Elnökséget és a munkabizottságokat ellátni mindazon információkkal, amelyek a falusi és agroturizmus megyei helyzetének hiteles megismeréséhez szükségesek, ezzel megalapozzák a felelős döntéseket, - az Elnökségtől kapott információkat eljuttatni azokhoz, akiknek ezekre az információkra munkájuk során szükségük van, - eleget tenni tagdíjfizetési kötelezettségüknek, illetőleg a pártoló tagi szerződésben foglalt vállalásuknak, - megszervezni a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége megyei küldötteinek megválasztását, biztosítani érdemi részvételüket a küldöttértekezleten A tagsági viszony megszűnése: - Megszűnik a tagsági viszony, amennyiben a Szövetséghez tartozó megyei szervezet tagsága a saját Alapszabályában foglalt módon dönt a Szövetségből történő kilépésről - Megszűnik a tagsági viszony a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével. - A Szövetség pártoló tagjai esetleges kilépési szándékukat a pártoló szerződés írásbeli felmondásával hozzák a Szövetség tudomására. 5. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének küldöttgyűlése 5.1.A küldöttgyűlés szerepe A küldöttgyűlés a FATOSz legfelső döntéshozó fóruma, amelynek hatáskörébe tartozik: - elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, az Elnökség-, valamint Ellenőrző Bizottság ügyrendjét. - megválasztja, illetőleg felmenti az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjait, - elfogadja a Szövetség középtávú stratégiáját, éves munkaprogramját és közösségi marketing programját, - elfogadja a Szövetség éves gazdálkodási tervét, - dönt a tagdíj összegéről, - dönt az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyásáról és ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, - jóváhagyja a Szövetség éves költségvetését és zárómérlegét, - kimondja a Szövetség más egyesülettel való egyesülését, továbbá feloszlását, - dönt a tisztségviselők díjazásáról és költségtérítéséről. - megtárgyalja azokat a kérdéseket, amelyeket az Elnökség jelentősége alapján a küldöttgyűlés elé terjeszt, illetőleg amelyek megtárgyalását legalább négy megyei szervezet a téma fontosságát indokló körülmények írásba foglalásával kezdeményezi, továbbá, amelyeket az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal - az Elnökség tiszteletbeli tagjává választja azokat, akik maradandó érdemeket szereztek a falusi turizmus fejlesztésében - az éves beszámoló jóváhagyása az általános határozat hozatal szabályai szerint történik A küldöttgyűlés összehívása és lebonyolításának rendje A FATOSz éves rendes küldöttgyűlését az Elnökség minden év május 31. napjáig hívja össze. Rendkívüli küldöttgyűlést az Elnökség a legalább négy megyei szervezet által az ok és a cél megjelölésével írásba foglalt kezdeményezés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles összehívni, illetőleg olyan

3 esetben, amikor a hatáskörét meghaladó kérdésben kell dönteni és a döntéssel nem várható meg a következő évi rendes küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés összehívása a megyei szevezetek vezetőinek címzett írásbeli értesítéssel történik, amely tartalmazza a küldöttgyűlés időpontját, helyszínét és napirendi pontjait, valamint a megyei szervezetet képviselő küldöttek számát. Az értesítés legalább 30 nappal megelőzi a küldöttgyűlés kitűzött időpontját. Minden megyei szervezet 2 küldöttet, valamint a megyei szervezet regisztrált taglétszáma alapján minden megkezdett 100 tag után további 1 küldöttet delegálhat a FATOSz küldöttgyűlésébe. A megyei küldötteken kívül a küldöttgyűlésbe 1-1 szavazati jogú tagot delegálhatnak azok az országos szövetségek, amelyek tevékenysége kapcsolódik a falusi és agroturizmushoz és amelyek együttműködési szerződést kötnek Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével. A megyei küldöttek megválasztásának módját a megyei szervezetek adottságaiknak megfelelően, önállóan állapítják meg. Azokban a megyékben, ahol nem működik a megyei szervezet, illetőleg ahol a megyei szervezetek ilyen értelmű segítséget kérnek, a Szövetség elnöksége szervezi a megyei küldöttválasztó taggyűlést, vagy segít annak megszervezésében. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a megyei szervezetek által kiállított megbízólevéllel rendelkező küldöttek legalább fele +1 fő jelen van. Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelentek létszáma miatt nem határozatképes, az újabb küldöttgyűlés egy óra elteltével ismét összehívható, amely ekkor már a megjelent küldöttek létszámára való tekintet nélkül határozatképesnek tekinthető. A választott küldötteken kívül a küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai a Szövetség elnöke, általános alelnöke és alelnökei, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke. A küldöttgyűlés határozatai akkor érvényesek, ha azokat a jelenlévők több mint 50 % - a megszavazta. Az Alapszabály módosításáról, a más egyesülettel való egyesülésről és a feloszlatásról szóló határozatok érvényességéhez a küldöttgyűlés teljes létszáma kétharmadának szavazata szükséges. A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi ügyekben hozott döntéseket, amelyeket titkos szavazással kell meghozni. Nyílt szavazásnál szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni, ismételt egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a küldöttgyűlés által megválasztásra kerülő 2 küldött hitelesít. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét a Szövetség fennállásának teljes időszakára meg kell őrizni. A küldöttgyűlés tanácskozási joggal rendelkező résztvevői mindazon szervek, szervezetek, intézmények képviselői, amelyeknek szerepük van a falusi turizmus fejlesztésében. Tanácskozási joggal vehetnek részt a küldöttgyűlésen a Szövetség pártoló tagjai. A küldöttgyűlés nyilvános. Az erre vonatkozó szándék előzetes bejelentése alapján megfigyelőként korlátozás nélkül vehetnek részt az érdeklődők. 6. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének Elnöksége 6.1.A Szövetség küldöttgyűlése közvetlen, titkos szavazással, 3 évi időtartamra megválasztja a Szövetség elnökét, általános alelnökét valamint 5 alelnökét. Az általános alelnök az elnök akadályoztatása esetén teljes döntési jogkörrel felruházva helyettesíti az elnököt. 6.2.Az elnök, az általános alelnök és az alelnökök alkotják a Szövetség Elnökségét, amely két küldöttgyűlés között irányítja a Szövetség munkáját. 6.3.Az Elnökség feladatai: - Folyamatosan figyelemmel kíséri a falusi és agroturizmus fejlődését, feltárja a fejlődést akadályozó-, a Szövetség tagjainak érdekeit sértő tendenciákat és jelenségeket. Megfogalmazza a falusi és agroturizmus fejlesztésének középtávú stratégiáját, az éves programokat, valamint a közösségi marketing programot. - Az elfogadott programok alapján képviseli a falusi és agroturizmus érdekeit mindazon országos hatáskörű szervek és intézmények előtt, amelyek feladatkörébe tartozik a turizmus fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés. - A falusi és agroturizmussal kapcsolatos intézkedéseket kezdeményez, illetőleg ajánlásokat készít a döntéshozók számára. - Véleményt nyilvánít a falusi és agroturizmussal kapcsolatos támogatási-, szabályozási-adózási-, osztályba sorolási-, oktatási-, stb. kérdésekben. - Együttműködik mindazon szervekkel, szervezetekkel, szövetségekkel, egyesületekkel, amelyek tevékenysége kapcsolódik a falusi turizmushoz. - Figyelemmel kíséri a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket és résztvesz azokon. Biztosítja az elnyert pályázati összegek optimális felhasználását. - Részt vesz a falusi és agroturizmus fejlesztésére kiírt pályázatokra benyújtott pályaművek bírálatában. - Közreműködik a falusi és agroturizmus országos képzési tematikájának kidolgozásában, országos tanfolyamokat szervez, ellenőrzi és segíti a helyi oktatásokat és képzéseket.

4 - Együttműködik azokkal a felsőfokú és középfokú oktatási intézményekkel, amelyek a falusi és agroturizmus területén tevékenykedő szakembereket képeznek. - Kidolgozza a szálláshelyek minősítési rendszerét, ellenőrzi a minősítési gyakorlatot. - Kialakítja és működteti a szaktanácsadó hálózatot. - A megyei szervezeteken keresztül-, Interneten-, valamint a Szövetség által kiadott Hírlevél útján rendszeres tájékoztatást nyújt a falusi turizmust érintő döntésekről, fejlesztési, pályázati lehetőségekről. - Hazai és külföldi tapasztalatcseréket, látogatásokat, tanácskozásokat szervez. - Tagjai szolgáltatásainak értékesítésére - a tagok ilyenértelmű igénye esetén-utazást közvetítő és utazást szervező irodát tart fenn, kiadványokat jelentet meg, Internet honlapot létesít és működtet, együttműködik a Tourinform irodahálózattal és az utazási irodákkal, - Szükség szerint közreműködik abban, hogy az önkormányzatok, a megyei és regionális idegenforgalmi bizottságok partnernek fogadják el a falusi és agroturizmus helyi szervezeteinek képviselőit, - Ellátja a falusi és agroturizmus helyi szervezeteit mindazokkal az információkkal, amelyek munkájukhoz, a tagság tájékoztatásához szükségesek, - Közreműködik abban, hogy a helyi szervek által jelzett problémák eljussanak a döntéshozókhoz, és megnyugtató megoldások szülessenek, - Ösztönzi és támogatja a kistérségi és regionális együttműködését. Az Elnökség dönt minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a küldöttgyűlés hatáskörébe Az Elnökség, mint testület működési rendje: Az elnökség üléseit negyedévenként az elnök hívja össze írásban a napirendi pontok egyidejű közlésével az ülés előtt 5 nappal. Az ülések határozatképességéhez az elnökségi tagok több mint felének a személyes jelenléte szükséges. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnök képviseli a Szövetséget az állami szervekkel és bizottságokkal-, országos szövetségekkel-, hatóságokkal-, az írott és elektronikus sajtóval való kapcsolatában. Szervezi és vezeti az Elnökség üléseit. Gondoskodik az Elnökség határozatainak végrehajtásáról. Biztosítja a Szövetség törvényes működését. Kapcsolatot tart a megyei szervezetek vezetőivel. Munkáltatói jogokat gyakorol a Szövetség munkavállalói felett. Az alelnökök között az Ügyrend szerint szabályozott munkamegosztás van. Az alelnökök önállóan felelnek az általuk irányított szakterület eredményes működéséért. Szervezik és vezetik a szakterületük állandó és eseti munkabizottságait. Az Elnökség tagjai munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. Eredményes tevékenységüket az éves beszámolót elfogadó küldöttgyűlés jutalommal ismerheti el. Az Elnökség üléseinek állandó meghívottjai: - Az Ellenőrző Bizottság elnöke, - A falusi és agroturizmus fejlesztésében szerepet betöltő országos hatáskörű szervek, intézmények, szervezetek képviselői, - Az Elnökség tiszteletbeli tagjai, - A Szövetség titkára. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Előzetes bejelentkezés alapján megfigyelői minőségben azokon a megyei szervezetek bármely tagja részt vehet. 7. Ellenőrző Bizottság 7.1. A küldöttgyűlés 3 évi időtartamra 3 fős Ellenőrző Bizottságot választ. Közvetlen szavazással választja meg a bizottság elnökét A Bizottság feladatai: - a Szövetség gazdálkodásának ellenőrzése törvényességi és célszerűségi szempontból, - az Elnökség által a küldöttgyűlés elé terjesztett gazdálkodási terv-, valamint a teljesítésről szóló beszámoló minősítése, - szakmai segítségnyújtás a megyei szervezetek hasonló funkciójú bizottságainak, 7.3. A Bizottság munkáját az elnök irányítja, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit, gondoskodik a bizottság döntéseinek végrehajtásáról A Bizottság az alábbi működési rend alapján tartja üléseit: Az Ellenőrző Bizottság negyedévente ülésezik, üléseit az Ellenőrző Bizottság elnöke írásban a napirend egyidejű közlésével 5 nappal korábban hívja össze. Határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

5 8. A Szövetség Megyei Szervezetei Vezetőinek Tanácsa 8.1.A FATOSz állandó véleményalkotó, tanácsadó testülete a Megyei Szervezetek Vezetőinek Tanácsa, amelynek résztvevői az Elnökség tagjai és a megyei szervezetek vezetői és az elnök által meghívottak A Tanács feladatai: - közvetlen véleménycsere a falusi és agroturizmus helyzetéről, - kölcsönös információcsere, - az Elnökség elképzeléseinek előzetes véleményezése, - javaslatok megfogalmazása az Elnökség részére, - közös akciók szervezése A Tanácsot a Szövetség Elnöksége hívja össze, évente legalább két alkalommal. Össze kell hívni a Tanácsot akkor, ha rendkívüli körülmények indokolják, illetőleg összehívását a megyei szervezetek legalább fele az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi A Tanács a közgyűlési hatáskörbe nem tartozó döntéseken kívül hozhat olyan többségi határozatokat, amelyeket az Elnökség köteles figyelembe venni. 9. A Szövetség Titkársága és titkára 9.1.A Szövetség Titkársága az Elnökség mellett működő, annak munkáját segítő operatív munkaszervezet. A Titkárság munkatársai a FATOSz-szal munkaviszonyban álló munkavállalók, akiknek létszámát a feladatok és a pénzügyi lehetőségek függvényében a küldöttgyűlés határozza meg. 9.2.A Titkárság feladatai: - az Elnökség adminisztrációs feladatainak elvégzése, - küldöttgyűlés, az elnökségi ülések, az Ellenőrző Bizottság üléseinek, valamint a Megyei Vezetők Tanácsa üléseinek megszervezése, előkészítése és dokumentálása, - az elnök és az alelnökök programjainak szervezése, - a házipénztár kezelése, a pénzügyi nyilvántartások vezetése, - az információs rendszer működtetése, - a Falusi Turizmus Tájékoztató (Hírlevél) szerkesztési feladatainak elvégzése, - ügyeleti szolgálat biztosítása azok számára, akik az Elnökséghez fordulnak a falusi turizmussal kapcsolatos információkért A Titkárság munkáját a Szövetséggel munkaviszonyban álló titkár irányítja, akinek kinevezéséről az elnök javaslata alapján az Elnökség dönt. Az Elnökség meghatározott kérdésekben képviseleti és aláírási jogot biztosít a titkárnak Az Elnökség a küldöttgyűlés által meghatározott feladatok elvégzésére vagy programok végrehajtására a Titkárság keretein belül önálló szervezeti egységet hozhat létre. (Pl.: katalógus, tájékoztató kiadvány szerkesztés és kiadás, internetes honlap kezelés, szálláshely nyilvántartás és közvetítés, stb.) A szevezeti egységek létrehozásához és működtetéséhez szükséges pénzügyi forrásokat az adott szervezeti egység bevételeiből kell biztosítani. 10. A Szövetség gazdálkodása A Falusi Turizmus Országos Szövetsége nonprofit szervezet, amely bevételeit kizárólag a falusi és agroturizmus fejlesztésének céljaira használja fel A Szövetség arra törekszik, hogy a jogszabályok által lehetővé tett módon bevételekhez jusson. A Szövetség bevételei: - az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó tevékenység esetén befektetési szabályzatot kell készíteni, amelynek elfogadása a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik; - a tagdíj; - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel A Szövetség tagjai a megyei szervezetben regisztrált létszám alapján tagdíjat fizetnek. Az egy regisztrált tag alapján fizetendő tagdíj összegét a küldöttgyűlés az éves költségvetés elfogadásának keretében határozza meg.

6 10.4. A Szövetség költségei: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani A Szövetség költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetést a küldöttgyűlés fogadja el, betartásáért az elnök felelős Amennyiben a Szövetség úgy dönt, hogy vállalkozási tevékenységet folytat, azt csak önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság keretében teheti, amelynek esetleges vesztesége nem terheli a Szövetséget A megyei szervezetek önállóan gazdálkodnak. Támogatásukhoz az Elnökség a költségvetésben meghatározott módon és mértékben járulhat hozzá A Szövetség gazdálkodásának ellenőrzése az Ellenőrző Bizottság joga és feladata. 11. A Szövetség közhasznú tevékenysége A Szövetség a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI (Ksztv) törvénynek megfelelően közhasznú tevékenységet végez A Szövetség által végzett közhasznú tevékenységek a Ksztv 26. c/pontjának alábbi alpontjai szerint: - c/4 Oktatás, ismeretterjesztés (falusi magánszállásadók és falusi vendégfogadók, falusi turizmusban közreműködők képzését szolgáló tanfolyamok szervezése, falusi turizmus egészségvédő, értékmegőrző, a természeti és épített környezet védelmét szolgáló szerepéről ismeretterjesztő előadások és rendezvények szervezése. - c/5 Kulturális tevékenység (a falu népművészeti, néprajzi, kézműves és kulturális értékeinek, a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok és tevékenységek, gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, a hagyományokhoz kapcsolódó, jellemző falusi rendezvények szervezése, illetőleg ezekre irányuló tevékenységek támogatása). - c/6 Kulturális örökség megóvása (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein - a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. r. 1.. (4) bekezdés - lévő kulturális örökség, mint turisztikai vonzóerők megóvásában és hasznosításában). - c/7 Műemlékvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein lévő műemlékek - világörökség, országos jelentőségű, helyi jelentőségű - megóvásában és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában. - c/8 Természetvédelem, állatvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területén lévő természeti értékek, valamint háziállatok védelmében és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában). - c/9 Környezetvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein az épített és természeti környezet megóvásában az ökoturizmus követelményeinek megfelelő tevékenység kifejtése). - c/11 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (elmaradt települések, kistérségek, helyi lakosainak bekapcsolása a falusi turizmus szolgáltatóinak körébe, számukra kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségének megteremtése). - c/13 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, kapcsolatos tevékenység (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területén élő kisebbségek kulturális, néprajzi, stb. hagyományainak feltárásában, azok ápolásában és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában). - c/16 Fogyasztóvédelem (falusi magánszállásadói és falusi vendégfogadói tevékenység végzéséhez szükséges minősítési szabályzatok kidolgozása, azok folyamatos korszerűsítése, szaktanácsadók képzése, szaktanácsadói hálózat létrehozása, mindezekről a fogyasztók tájékoztatása). - c/19 Euroatlanti integráció elősegítése (a falusi turizmusra vonatkozó európai, szakmai szabályok átvétele és bevezetése a magyar falusi turizmus gyakorlatába) A Szövetség az előző pontban felsorolt közhasznú tevékenységeket a falusi turizmus valamennyi közreműködője számára, nem csak tagjai számára teljesíti. Az igénybevehető szolgáltatásokat a sz. pont szerinti honlapon keresztül teszi közzé A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt A Szövetség küldöttgyűlésének, valamint Elnökségének ülései nyilvánosak.

7 A Szövetség küldöttgyűlése, és elnökségi ülései összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára az alapszabály pontját, elnökségi ülésére a 6. 4.pontját kell alkalmazni, azzal a eltéréssel, hogy a meghívóban közlendő adatokat egyidejűleg a Szövetség honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A küldöttgyűlés és elnökségi ülések határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján, illetőleg, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki - a vezetőszerv elnöke vagy tagja, - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve - az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója Valamely közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője (elnökségi és EB tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be-annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselőnek jelölt személy köteles a Szövetséget előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: EB) működésére az alapszabály 7. pontját kell alkalmazni, az alábbi kiegészítésekkel: - A EB ügyrendjét maga állapítja meg az alapszabály keretei között - Az EB ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. - Az EB tagja a közhasznú szervezet vezetőszervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. - Az EB köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. - Az intézkedésre jogosult vezetőszervet (Elnökség, Küldöttgyűlés) az EB indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. - Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az EB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Szövetség éves beszámolója jóváhagyásának módjára az alapszabály 5.2. pontját kell alkalmazni A Szövetség küldöttgyűléseinek és Elnökségének üléseiről az alapszabály pontjának megfelelő jegyzőkönyvet, valamint annak alapján határozatok könyvét kell vezetni, amely az alábbi adatokat tartalmazza: a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya valamint (nyílt szavazás esetén) személye megállapítható A küldöttgyűlés és az Elnökség határozatait az érintettekkel a Titkárság, írásban közli a határozathozatalt követő 8 napon belül (a sürgős ügyekben hozott döntést az azt követő napon, faxon, en), továbbá gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról a pontban említett honlapon A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (a Titkárságon kezelt iktatásba, illetve irattározásba) - a Szövetség székhelyén, előzetes időpont egyeztetést követően - adatvédelmi és személyiség jogi jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartásával bárki betekinthet A Szövetség működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik, mely kötelezettségének a pontban említett honlapon történő közzététellel felel meg A közhasznú adománygyűjtés: nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Szövetség nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A Szövetség részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni A gazdálkodás általános szabályai:

8 -A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. -A Szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. -A Szövetség a támogatási szerződés alapján vállalt közhasznú feladatokat maga hajtja végre, és maga számol el. A végrehajtáshoz tagjait is igénybe veszi A Szövetség, támogatást sem tagjainak, sem másoknak nem nyújt. -A Szövetség, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. -A Szövetség a vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A nyilvántartási szabályok A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani A Szövetség bevételei: - az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel; - a tagdíj; - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel A Szövetség költségei: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani A Szövetség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A beszámolási szabályok A Szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót; - a költségvetési támogatás felhasználását; - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; - a cél szerinti juttatások kimutatását; - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; - a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót A Szövetség éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet A Szövetség köteles a közhasznúsági beszámolót a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30.-ig saját honlapján nyilvánosságra hozni. Ez a rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti A Szövetség a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

9 12. Záró rendelkezések Jelen Alapszabály a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége február 19-én elfogadott Alapszabályának módosítása, amely a bírósági nyilvántartásba vétel napjával lép hatályba Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekről a küldöttgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik A Szövetség megszüntetése és megszűnése: A Szövetség megszűnik, ha a / a feloszlást a küldöttgyűlés kimondja, b / a bíróság feloszlatja, c / megszűnését bíróság megállapítja. A Szövetség megszüntetése, vagy megszűnése esetén a hitelezők kielégítése utáni vagyonról a küldöttgyűlés rendelkezik. Budapest, február 19. Dr. Csizmadia László elnök

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Tulajdonos Munkavállalók és Társaságaik Országos Szövetsége H-1149. Budapest, Angol utca 42. Tel.: (1) 363-6698 Fax: (1) 383-2229 E-mail: mrposz@hu.inter.net Honlap: tmsz.ini.hu Szövetségi Alapszabály

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai:

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata I. Az Alapítvány adatai: Az alapítvány neve: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Az alapítvány magyar nyelvű

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A. -a alapján jelen alapító okirat készítésével jogi személyiséggel rendelkező alapítványt létesít (alapítványt rendel) az alábbiakban

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet)

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1. Név, székhely 1.1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG. 1.2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2004. október 18-ai, valamint a 2008. szeptember 30-i, 2008. november 20-i és 2009. február 25. napján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20 II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁL y A II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁLYA A Rákóczi Polgáror Egyesület Ordas (a továbbiakban: Egyesület) az Ordas Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5. A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Kuratóriuma a jelen Szervezeti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 74/A-F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVL tv. (Khsz.) rendelkezései

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE. I. Általános rendelkezések. A Szervezet célja és közhasznú tevékenysége. Szervezeti felépítés

ALAPSZABÁLY A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE. I. Általános rendelkezések. A Szervezet célja és közhasznú tevékenysége. Szervezeti felépítés A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY A Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete közhasznú egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Az Egyesület vezetése, tisztségviselői, szervezeti formája. Az Egyesület demokratikusan működő szervezet, melynek közgyűlése évenkénti tisztújító közgyűlésén

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel:

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel: ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő létrehozását

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY

A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A TA Az Alapítvány: 2009. évben, február hónap 05. napján egységbe foglalt szerkezetben került megalapításra. 1 A NEMZETKÖZI EGÉSZSÉG HÁLÓZAT

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - Alulírott Alapító, a korábbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A F.

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wenckheim Krisztina Városfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE ALAPSZABÁLY Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE 2 A Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A I. 1. Az Egyesület neve: Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület Rövidített

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben