Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.) az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján létrehozott önálló jogi személyként működő megyei társadalmi közhasznú szervezet. A BKM PVSZ a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott Alapszabály szerint működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik, és a céljai eléréséért támaszkodik a lakosságra a gazdálkodó és társadalmi szervezetekre. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, s azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, képviselőt semmilyen szinten megyei, országos nem állít és nem támogat. A BKM PVSZ közhasznú tevékenysége során a polgári védelemről szóló évi XXXVII. Törvény (pvtv.) 1 -ában meghatározott célok elérése érdekében a pvtv. 4. -ában rögzített feladatokat (4. b., c., m. pontok), valamint az évi LXXIV. A katasztrófák elleni védekezés és irányításról szóló törvény 2., 14. e., 23. l., 2., 3 pontok a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján látja el. A BKM. PV. Sz. ezáltal a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. -ban meghatározott ismeretterjesztést (26. C/4) mentést, katasztrófa elhárítást (26. C/15), valamint ár- és belvízvédelemmel (26. C/21) kapcsolatos közhasznú tevékenységet folytat. Közreműködik a KSZT. 26. C pontjának 8,9, 15.alpontjaiban felsorolt közhasznú tevékenységek gyakorlati megvalósításában, a lakosság élet és anyagi javainak védelmében.

2 2 I. FEJEZET A SZERVEZET NEVE, PECSÉTJE, JELVÉNYE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI 1. 1) SZERVEZET NEVE: Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2) SZERVEZET RÖVIDÍTETT NEVE: BKM PVSZ A SZERVEZET SZÉKHELYE: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. MŰKÖDÉSI TERÜLETE: Bács-Kiskun megye közigazgatási területe 2 KÖRPECSÉTJE: A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG körirattal és benne sérültet tartó alak, mögötte háromszöggel. JELVÉNYE: Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség körirattal középen narancssárga mezőben kék háromszög háttérrel, sérültet tartó alak. Alul felirat tölgyfa lombbal körbefogva. Az alsó és a felső körívet nemzeti színű sáv választja el. A jelvény alapszíne ezüst. FEJBÉLYEGZŐJE: Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. Telefon: 76/ Fax: 76/ Bankszámlaszám: Adószám: A szövetség felügyelő szerve: a BKM PVSZ felügyelő bizottsága. 3

3 3 A SZERVEZET ALAPÍTÁSI ÉVE: A Szervezet célkitűzéseinek meghatározásával, alapszabályának elfogadásával és a nyilvántartásba vétellel önálló szervezetté vált. Célja: 4. 1./ A BKM PVSz céljait a Honvédelmi, a Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi törvényben és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó, Genfben augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi, katasztrófa védelmi feladatok végrehajtásában való közreműködéssel valósítja meg. 2./ A BKM PVSZ közhasznú tevékenységét végezve közreműködik a megye lakosságának polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésben, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy a megye állampolgárai képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni, elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. Különös tekintettel az évi XXXVII. Trv. 4. b., c., m bekezdések és az évi LXXIV. Trv. 19. b., c., bekezdésekben rögzített feladatok végrehajtásában való közreműködéssel, valamint az évi trv. LXXIV. 3. r., v., és az évi XXXVII. Trv bekezdésében foglalt váratlanszerűen bekövetkezett események felszámolásában, aktivistái mozgósításával igény szerint közreműködik a helyreállításban. 3./ A BKM PVSZ célkitűzéseinek megvalósítása során közhasznú tevékenységet összehangolja és szoros együttműködést, érdekközösséget alakít ki a különböző jogszabályokban megállapított katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokat ellátó megyei szervekkel, helyi önkormányzatokkal, továbbá a humanitárius és más társadalmi szervezetekkel. 4./ A BKM PVSZ célja, hogy a lakosság katasztrófa védelmére szervezetén belül önkéntes önvédelmi szervezeteket hozzon létre. 5./ A BKM PVSZ kifejezetten törekszik arra, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból. Ezen szolgáltatások a BKM PVSZ-n keresztül vehetők igénybe. Ennek módjáról a Szövetség szóbeli felvilágosítást nyújt az érdeklődőknek, valamint írásban évenként tájékoztatást ad a katasztrófavédelmi szaklapokban vagy a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Hírlevelében és Polgári Védelmi Szemle féléves

4 4 folyóiratában, valamint saját szerkesztésben megjelentető felkészítő és tájékoztató kiadványokban. A BKM PVSZ FELADATA, TEVÉKENYSÉGE 5. 1./ A BKM PVSZ segíti a megye állampolgárainak élet és anyagi javainak védelmét. 2./ A BKM PVSZ közreműködik a megye lakosságának polgári védelmi és a helyileg előfordulható katasztrófák elleni védekezésre való felkészítésben. Részt vesz a lakosság ilyen jellegű tájékoztatásában, tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában, terjesztésében. Tervszerű propaganda tevékenységet fejt ki a megye állampolgárai körében a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok önkéntes vállalására, elsajátítására. 3./ A feladatai megvalósítása során megkülönböztetett figyelmet fordít az ifjúság polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismereteinek megalapozására és tovább fejlesztésére. Közreműködik országos, területi és helyi szintű ifjúsági versenyek szervezésében, lebonyolításában. 4./ Együttműködik a megyei katasztrófavédelmi szervekkel a polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 5./ Veszélyhelyzetekben segíti az önkormányzatok, polgári védelmi és katasztrófavédelmi szervezetek lakosságvédelmi, mentési, ellátási és egyéb feladatait, munkáit. 6./ Ápolja a megyében a polgári védelmi hagyományokat. 7./ Közreműködik a lakókörnyezet környezetbiztonsági célkitűzéseinek a környezetvédelmi programok megvalósításában. 8./ Felkérés alapján részt vesz az eltűnt személyek, felkutatásában.

5 5 A BKM PVSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSE 6. 1./ Feladatait egyezteti és összehangolja a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és alárendeltjeivel. 2./ Tevékenységét összehangolja a megyei és helyi védelmi bizottságok és önkormányzatok polgári és katasztrófavédelmi céljaival, feladataival. 3./ Együttműködést kezdeményez a megyei karitatív szervezetekkel, hasonló feladatok végrehajtására alakult társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, önkéntes társulásokkal, egyesületekkel. II. fejezet A BKM PVSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI TERÜLETE 7. 1) A SZERVEZET KÖZPONTI SZERVE: Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség közgyűlése és Vezetősége 2) Székhelye: Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Működése kiterjed: Bács-Kiskun Megye közigazgatási területére. III. fejezet A KÖZGYŰLÉS A VEZETŐSÉG, A BIZOTTSÁGOK JOGÁLLÁSA 8. A KÖZGYŰLÉS 1) A BKM PVSZ legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely évente ülésezik.

6 6 2) Közgyűlés összehívására írásban meghívóban igazolható módon kerül sor, melyre a vezetőség jogosult. A tagokat 15 nappal előbb írásban a tervezett napirendi pontok megjelölésével a vezetőség értesíti. 3) A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt tagság legalább egynegyede ok és cél megjelölésével - kezdeményezi, illetve, ha a Felügyelő Bizottság indokoltnak tartja. 4) A megyei közgyűlésen részt vesznek, és szavazati jogukat gyakorolják: a közgyűlés tagjai, a megyei vezetőség tagjai. 5) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint 50 %-a részt vesz. A közgyűlést meghívó kiküldésével kell összehívni, melynek tartalmaznia kell a határozatképességre való figyelmeztetést. A megismételt, határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, mely időpontot az eredeti taggyűlés meghívójában kell megjelölni. A meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenségre való figyelmeztetést, valamint az új taggyűlés időpontját. A megismételt közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 25 %-a jelen van. A közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A közgyűlésen részt vevő tagokat egy szavazati jog illeti meg személyenként. 6) A közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök vezeti.. 7) Tanácskozási joggal részt vehetnek a BKM PVSZ tiszteletbeli és pártoló tagjai, valamint meghívottak és a felügyelő bizottság. 8) A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a)alapszabály és a Fegyelmi Szabályzat elfogadása, módosítása b) A vezetőség beszámolójának, és a közhasznúsági jelentésének a tárgyalása és elfogadása. c) A szervezet távlati munkaprogramjának tárgyalása, eldöntése. Az éves munkaterv elfogadása. d) Tiszteletbeli Elnök, Ügyvezető Elnök, Szakmai Alelnök, Vezetőségi tagok, Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése, visszahívása.

7 7 e) A közhasznú társadalmi szervezet (PVSZ) közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának, a PVSZ évi közhasznú jelentésének, a PVSZ költségvetésének elfogadása, a tagsági díjak megállapítása. A közhasznú jelentést a K.sz. 19. (3),(4)és (5) bekezdése szerint, mely az alábbi fejezeteket tartalmazza, és az éves beszámolóban teszi közzé: - (3) számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást - a cél szerinti juttatások kimutatását - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét - (4) a közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. (5) A közhasznú szervezet köteles a (2) bekezdés szerint közhasznú jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. saját honlapján, ennek hiányában egyéb a nyilvánosság (sajtó) számára elérhető módon közzé tenni.. f) A szervezet más társadalmi szervekhez, egyesületekhez, testületekhez, hasonló célkitűzésű nemzetközi szervezetekhez való kapcsolatának meghatározása. g) Az Etv alapján a közgyűlés állást foglal a társadalmi szervezet feloszlásáról, más társadalmi szervezettel való egyesülésről, illetve a szervezet megszűnéséről, vagyonáról. h) Dönt a közgyűlésen elhangzott vagy oda írásban tett felszólalások és indítványok sorsáról. i) Megválasztja a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőit, a jegyzőkönyv hitelesítőket. j) A közgyűlés jegyzőkönyvét az Ügyvezető elnök és a két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. k) A közgyűlés hatáskörébe tartozó részleteiben nem szabályozott kérdéseiben az évi CLVI. tv., az évi II. tv., a Ptk., a Btk., a Mtv. és egyéb idevonatkozó jogszabályok az irányadók. 9) A javaslattevő kérésére a közgyűlés határozatától eltérő véleményét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 10) Működés nyilvánossága: A szövetség a működése módját, szolgáltatásainak igénybevételi módjait, valamint a beszámolót a szövetség székhelyén hirdető táblán hozza nyilvánosságra. A szövetség működésével kapcsolatos dokumentumokba, határozatokba, (iratokba) a Kszt. 7. (3) bek. C.) pontja alapján előzetes bejelentés alapján bárki betekinthet.

8 8 A kérelmet az ügyvezető elnöknél kell benyújtani, aki rendelkezik a betekintés lehetőségéről a társadalmi szervezet székhelyén. A szövetség befektetési tevékenységet nem folytathat. 9. A VEZETŐSÉG TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSA 1) A vezetőség, a szervezet képviseleti és operatív szerve. 2) A vezetőség a jelölőbizottság javaslatára közvetlen szavazással a közgyűlés választja meg 4 évre. 3) A vezetőség ülései nyilvánosak, negyedévenként, illetve szükség szerint ülésezik, akkor határozatképes, ha tagjaiból 4/7 fő jelen van. Napirendjéről az Ügyvezető elnök dönt. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 4) Az Ügyvezető elnök az ülés előtt tíz nappal, a napirendi pontok megjelölésével hívja össze az ülést. Az ülést akkor is össze kell hívni, ha ezt a vezetőségi tagok egyharmada írásban, a cél megjelölésével kéri. 5) A vezetőség ülésein szavazati jog nélkül az Ügyvezető elnök által meghívottak is részt vehetnek, javaslatot tehetnek, véleményt fejthetnek ki. Az ülésen a BKM PVSZ bármely tagja részt vehet. 6) A vezetőség tagjainak száma: 7 fő 7) A vezetőség feladat és hatásköre: a) Gondoskodik az alapszabály betartásáról, a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. b) A KSZT évi CLVI. Tv. 7. (3) bekezdésében foglaltak alapján a vezetőség gondoskodik a BKM PVSZ közgyűlésének és a vezetőség határozatainak nyilvántartásáról. Belső szabályzatban rendelkezik nyilvántartás vezetéséről, melyből a vezetőszerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntés támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A döntéseket az érintettekkel írásban közlik, illetve a BKM PVSZ. székhelyén kifüggesztett falitáblán. A BKM PVSZ működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Határozatok könyvéből, valamint a faliújságról tájékozódhatnak az érintettek. A társadalmi szervezet működésének szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlését évente egyszer megyei napilapban kell közzétenni.

9 9 c) Előkészíti az éves munkatervet, az éves költségvetést és a végrehajtásáról szóló beszámolót. d) Kiemelt figyelmet fordít a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal való együttműködésre, segíti, támogatja annak munkáját, rendszeresen egyezteti a közös feladatokat. e) Tervezi, szervezi a BKM PVSZ sajtó és propaganda (PR) munkáját. f) Megkülönböztetett figyelmet fordít a BKM PVSZ vagyonának, pénzügyeinek kezelésére a közgyűlésen elfogadott irányelvek alapján. g) Dönt a tagok nyilvántartásból való törlése és kizárása felől. h) A közgyűlés elé terjeszti a végzett éves munkáról és a határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Javaslatot tesz a közgyűlés hatáskörébe tartozó feladatokra. i) A vezetőség tagjai megválasztásuk után összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. j) A két közgyűlés között a jóváhagyott éves munkaterv alapján irányítja a BKM PVSZ-t. A vezetőség tagjai: Tiszteletbeli elnök: Név: Dr. Ferenczi István Lakcím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 13. Ügyvezető elnök Név: Hajzer László Lakcím: 6044 Hetényegyháza, Miklós Gyula u Általános Szakmai alelnök: Név: Munkácsy Sándor Lakcím: 6000 Kecskemét Batthyány út 12. Vezetőségi tag: (bácsalmási koordinátor) Név: Lakcím: Veprik Ferenc 6430 Bácsalmás Kossuth út 59. sz.

10 10 Vezetőségi tag (bajai koordinátor): Név: Lakcim: Gyetvai István 6500 Baja Tél út. 77. sz. Vezetőségi tag : (kiskunhalasi koordinátor) Név: mb. Szakács Attika Lakcím: 6400 Kiskunhalas Pozsony utca 96. sz. fsz. 1. Jogi tanács adó: Dr. Magyar László 6000 Kecskemét Rákóczi út 11 TISZTELETBELI ELNÖK: Képviseli a BKM PVSZ-t a kiemelkedő jelentőségű társadalmi, politikai, nemzetközi szervezetek ülésein, tanácskozásain, fogadásain, állami ünnepeken. - Elnököl a BKM PVSZ ünnepi és más megyei jelentőségű ülésein, ünnepségein, rendezvényein. ÜGYVEZETŐ ELNÖK - A társadalmi szervezet nevében aláírásra jogosult, általános képviseletet ellátó személy. - A szövetség operatív tevékenységének közvetlen irányítója. - Irányítja és szervezi a vezetőség munkáját. - Elnököl a közgyűléseken. - Felelős a vezetőség tevékenységéért, üléseinek levezetéséért. - Felelős a szervezet törvényes és az alapszabály szerinti működéséért, a választott szervek tevékenységéért, a szövetségi célok megvalósításáért. - Tervezi és szervezi a szervezet sajtó és propaganda munkáját.

11 11 - Megkülönböztetett figyelmet fordít a szervezet vagyonának, pénzügyeinek kezelésére, a közgyűlés által elfogadott irányelvek alapján. - Évente összeállítja és a vezetőség jóváhagyása alapján a szövetség éves munka programját. - Évente egy alkalommal a közgyűlés előtt beszámol a BKM PVSZ közhasznú tevékenységéről és gazdálkodásának helyzetéről, ezen adatokat a megyei és helyi szintű sajtó útján nyilvánosságra hozza. - Irányítja a Szövetség szervezeti életét. - Koordinálja a Szövetség helyi szintű szervezetei és egyéb szerveinek munkáját. - Kapcsolatot tart fenn a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, részt vesz azokon a szakmai megbeszéléseken, amelyben a BKM PVSZ érdekelt. - Előkészíti a BKM PVSZ együttműködési megállapodásait. 12. ÁTALÁNOS SZAKMAI ALELNÖK: - A Szövetség Szakmai alelnöke az Ügyvezető Elnöknek van alárendelve. - Jogosult megbízási szerződést kötni az Elnök egyetértésével. - A vezetőség lemondása, vagy visszahívása esetén az új vezetőség megválasztásáig ellátja az ügyvezető elnöki teendőket. - Koordinálja tagszervezetek szakmai munkáját. - Gondoskodnak a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról, valamint az ülések jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek vezetéséről, őrzéséről és nyilvántartásáról. - Intézkednek a közgyűlés, a vezetőség határozatainak végrehajtásáról. A fenti testületek döntését kötelesek az érintettekkel ajánlott levélben közölni és a szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztéssel nyilvánosságra hozni. - vezeti és koordinálja a szövetség tagjaiból megalakított felkészítési csoport (csoportok) munkáját. - helyettesíti az Ügyvezető elnököt, annak távollétében. - figyelemmel kíséri pályázati lehetőségeket, azokat elkészíti és beadja VEZETŐSÉGI TAGOK: Felelősek a részükre kijelölt területek ( csoportok ) tevékenységéért és a hozott választmányi, közgyűlési határozatok megvalósításáért.

12 12 - Vezetőségi tagok (koordinátorok) tevékenységük magába foglalja : - illetékességi területükön a BKKM PV.SZÖV. tagjainak folyamatos tájékoztatását, értesítését valamint az új tagfelvételek előterjesztését - önkormányzatokkal gazdálkodó szervezetekkel és városi civil szervezetekkel kapcsolatot tartó koordinátorok a polgármester segítők bevonásával. - illetékességi területén folyamatos kapcsolatot tart a hivatásos rendvédelmi szervekkel - javaslatot tesz a vezetőségnek a helyi tagságon belül tagok elismerésére, ha szükséges fegyelmi ügyek kivizsgálására - folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi pályázati lehetőségeket - koordinálja a tagdíjak befizetéseit - vezetőségi üléseken rendszeresen tájékoztatást ad a tagság (csoport) tevékenységéről 13. A BKM PVSZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 1) A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a BKM PVSZ közgyűlése választja meg. Taglétszáma 3 fő, döntéseit szótöbbséggel hozza meg, üléseit évente szükség szerint, de legalább két alkalommal tartja. Összehívására 15 nappal az ülés előtt írásbeli meghívóval igazolható módon a napirendi pontok megjelölésével kerül sor. A Felügyelő Bizottság ülése 2 fő jelenléte esetén határozatképes. Az első felügyelő bizottság megbízása 5 évre szól. Elnöke: Név: Lakcím: Bánfalvi Pál 6065 Lakitelek Bem út 28. sz. Tagjai:

13 13 Név: Fábián István Lakcím: Bácsalmás Arany J út 11. Név: Lakcím: Gödön Sándor 6500 Baja Árpád tér 1. sz. 2) A Felügyelő Bizottság alapvető feladata a BKM PVSZ és a tagszervezetek anyagi és pénzügyi gazdálkodásának, ill. a vagyonkezelés területén a törvények végrehajtásának ellenőrzése, továbbá a BKM PVSZ, SZMSZ által előírtak betartásának vizsgálata. Különös tekintettel a közhasznú tevékenységre. 3) A Felügyelő Bizottság hatáskörét a BKM PVSZ illetékességi területére az évi CLVI Tv. 11. szabályozza. 4) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a szövetség gazdálkodásával, pénzeszközeinek felhasználásával és ezek könyvelésével kapcsolatos iratokat, bizonylatokat megtekinthetik, azokról felvilágosítást kérhetnek. 5) A Felügyelő Bizottság éves munkaterv szerint dolgozik. 6) A BKM PVSZ Felügyelő Bizottság, a vagyonkezelés és a gazdálkodás területén feltárt és a jogszabályokba ütköző szabálysértés, illetőleg bűncselekmény gyanúja miatt az illetékes szerveknél szabálysértési, vagy büntetőjogi eljárást kezdeményezhet. 7) A Felügyelő Bizottság Elnöke a vizsgálat eredményéről az őt megválasztó közgyűlésnek tájékoztatást ad. 8) A BKM PVSZ Felügyelő Bizottságának Elnöke az Országos Elnökség részére, a szövetség gazdasági tevékenységéről évenként értékelést készít. 9) A Felügyelő Bizottság szükség esetén kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés és elnökségi ülés összehívását. IV. fejezet

14 A MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG TAGJAI 1) A BKM PVSZ tagja lehet minden jogi és erkölcsi szempontból kifogástalan egyesület, testület, intézet, vagy más jogi személy, továbbá minden cselekvőképes 14. életévet betöltött magyar állampolgár. 2) A BKM PVSZ-nek: - alapító, - rendes, - tiszteletbeli, valamint - pártoló tagjai vannak. 3) Alapító tag lehet: - Bármely természetes, vagy jogi személy, aki részt vett a szövetség megalapító Közgyűlésén, és megjelenését aláírásával is tanúsítja. - Az alapító taggá való felvétel az alakuló üléssel zárul. 3) Rendes tag lehet: - Minden természetes és jogi személy, aki a Szövetség célkitűzéseivel egyetért, azok megvalósításáért aktívan dolgozik, és rendszeresen fizeti a tagsági díjat, - Belépési szándékát bejelenti és a belépési nyilatkozat kitöltésével, megerősíti, - A belépési nyilatkozatot az illetékes elnökségnek meg kell erősíteni és a tagot nyilvántartásba kell venni. 4) Tiszteletbeli tag lehet: - Tiszteletbeli tagok felvételéről, törléséről az elnökség javaslata alapján a közgyűlés határoz. - A szövetség élete szempontjából jelentős magyar, vagy külföldi állampolgár, egyesület, intézmény, jogi személy - A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet a szövetség rendezvényein. 5) Pártoló tag lehet:

15 15 - Bármely természetes és jogi személy, aki a szövetség célkitűzéseivel azonosul, a szövetséget anyagilag támogatja, és a lakóhelye működési helye szerinti illetékes elnökség pártoló tagként felveszi. IV. Fejezet A TAGOK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 15. 1) A Tag kötelességei: - A BKM PV. SZ. minden tagjának önként vállalt kötelessége az Alapszabályban foglalt célkitűzések és a napi feladatok megvalósításában való részvétel. - Önkéntes vállalásával segíti embertársa védelmét és a bekövetkezett esemény következményeinek felszámolásában részt vesz, - A tagsági díjat rendszeresen fizetni, 2) Jogi személy belépésekor a szövetséggel szponzori szerződést köthet. 3) Tagok jogai: - A 18 év feletti alapító és rendes tagok választhatók, a szövetség elnökségébe, illetőleg egyéb tisztségre. A tagok szavazati joggal részt vesznek a szövetség működési területe szerinti rendezvényein. - A pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a szövetség rendezvényein. Tisztségre nem választhatók. - Igénybe vehetik a szövetség szolgáltatásait és eszközeit. - Tájékoztatót kérhetnek a szövetség egészének munkájáról, helyzetéről, a rendezvényeken felszólalhatnak, javaslattal élhetnek. - Többségi döntéssel szembeni ellenvélemény esetén jogukban áll véleményüket a rendezvény jegyzőkönyvében szó szerint rögzíteni.

16 16 VI. FEJEZET A TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSE 1) Szövetségi tagság megszűnik: kilépéssel, - törléssel, - kizárással, - természetes személy halálával, - jogi személy megszűnésével,- a szövetség felosztásával. 2) Kilépési szándékot indokolás nélkül lehet az elnökségnek bejelenteni. 3) Rendes és pártoló tag kilépése esetén az addig befizetett összeget, tagdíjat vissza nem követelheti. 4) Törölhető a tagság nyilvántartásából az, aki figyelmeztetés ellenére kötelességét nem teljesíti, vagy 1 évig nem fizet tagdíjat. A tagdíjfizetés elmulasztása nem jelent automatikus törölést a tag nyilvántartásából, azonban a tagsági viszony megszüntetését vonja maga után, ha a tag az elnökség kétszeri figyelmeztetése ellenére sem fizeti be a tagdíjat. Az elnökség határozata ellen ebben az esetben jelen Alapszabály 17. (6) bekezdés szerinti jogorvoslati lehetőségre van mód. 5) Az elnökség kizárhatja a tagot, ha: - az alapszabály előírásait megsérti, és ez által veszélyezteti a BKM PVSZ működését, illetve rombolja tekintélyét, jó hírnevét. - tagtársaival összeférhetetlen és magatartásával akadályozza a kölcsönös együttműködést, - bűncselekmény elkövetéséért a bíróság jogerős ítéletével szabadságvesztésre ítélte.

17 17 6) A kizárás ellen a közgyűléshez a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül fellebbezést lehet benyújtani. A közgyűlés határozata ellen a egyesülési jogról szóló évi II. törvény 10. -ának megfelelően a Bírósághoz lehet fordulni. 7) A kizárt tag a BKM PVSZ-be való újbóli felvételét a kizárástól eltelt 3 év után kérheti. 8) Tisztségviselők felmentése és visszahívása: - az alapszabályban foglalt kötelezettségek megszegése - az alapszabályban foglalt kötelezettségek felhívás ellenére történt megszegése - jogerős bírósági felelősség megállapítása - elhalálozás - lemondás VII. FEJEZET A SZÖVETSÉG GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGE 17. 1) Szövetség jövedelmeinek forrásai: Tagdíj: - A szervezet tagdíja munkavállalók részére 1.200,-Ft/év/fő, - Nyugdíjasok részére 600,-Ft/év/fő, - Diákok részére ingyenes - Jogi személyiséggel rendelkező tagoknak, ezen belül egyesületeknek, alapítványoknak 6.000,-Ft/év, gazdálkodó szervezeteknek ,-Ft/év. Támogatások (pénz és egyéb értékek), A Szövetség vállalkozásainak nyeresége, Az állami költségvetési juttatás. 2) A BKM PVSZ bevételei kizárólag az alapszabályban megfogalmazott feladatokra használhatók fel.

18 18 3) A BKM PVSZ részére bankszámlát kell nyitni, éves gazdálkodási tervet kell készíteni, valamint vezetni kell a pénzügyi és anyagi eszközökről előírt nyilvántartásokat. 4) A szövetség bankszámlája felett rendelkezésre Hajzer László az ügyvezető elnökének, valamint Szatmári Imre szakmai alelnöknek és Bánfalvi Pálnak van együttes aláírással képviseleti joga. 5) A vagyonkezelés, a pénzeszközökkel történő takarékos és jogszerű gazdálkodás a megyei elnökség, illetve a tagszervezetek vezetősége hatáskörébe tartozik. 6) A BKM PVSZ megszűnése esetén vagyonának sorsáról a közgyűlés dönt. 7) A BKM PVSZ a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre kell fordítania. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 8) Az BKM PVSZ tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtó útján nyilvánosságra hozza. VIII. FEJEZET A BKM PVSZ TISZTSÉGEI ÉS ALKALMAZOTTAI 18. 1) A vezetőség tiszteletbeli elnökének felkérhetnek olyan köztiszteletben álló, elismert személyt, aki egyénisége és kapcsolatai alapján segíteni tudja a szövetség önkéntesen vállalt feladatainak megvalósítását ) Az BKM PVSZ vezetőség tagjainak mandátuma 4 évre szól, míg a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai mandátuma 5 évre szól ) Alkalmatlanság, vagy bűncselekmény elkövetése miatt a szövetség tisztségviselőjét fel kell menteni, illetőleg vissza kell hívni. 21.

19 19 1) Szövetség munkájában átlagon felüli, kiemelkedő polgári védelmi tevékenységért évente egy alkalommal az Országos Elnökséghez elismerés adományozása céljából felterjeszthet tagjai sorából. Állami és szakmai kitüntetésre előterjesztést kezdeményezhet. 22. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLY: 1) Nem vehet részt a Közgyűlés és a vezetőség döntésében az, akivel szemben a Kszt. 8.. És 9. -ában előírt kizáró ok fennáll. Kszt. 8. (1) A vezetőszerv határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen, más előnyben részesül, illetve a megkülönböztető jogügyeletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 9. (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki. 2) Nem lehet a szervezet vezető tisztségviselője (vezetőségi tag, Felügyelő Bizottsági tag), akivel szemben a Kszt. 8. és 9. alapján összeférhetetlenség állapítható meg. Amennyiben a fenti kizáró okok nem állnak fenn vezető tisztségviselő köteles erre vonatkozó nyilatkozatát megtenni.

20 20 Tisztségviselők Felmentése, visszahívása: Tisztségviselők halála Írásbeli kérelem Jogerős bírói ítélet A felmentéssel, visszahívással kapcsolatos eljárás a fegyelmi bizottság hatáskörébe tartozik. 3) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a Kszt. 8. és 9. alapján összeférhetetlenség állapítható meg, amennyiben a fenti kizáró okok nem állnak fenn a felügyelő bizottság tagja köteles az erre vonatkozó nyilatkozatát megtenni. 4) A szervezet vezető tisztségviselője köteles a szervezetnek bejelenteni, a Kszt , bekezdésnek megfelelően, ha egyidejűleg más szervezetnél is betölt tisztséget. IX. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23. 1) A BKM PVSZ egész tevékenységét a demokratikus önkormányzás alapelvének tiszteletben tartásával, humanitárius célok által vezérelve végzi. 2) Szövetség tisztségviselőit, elnökségeit, és bizottságait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választják. A szavazatok egyenlősége esetén új szavazást kell elrendelni. A közgyűlésen, ha a résztvevők egynegyede igényli a megjelölt kérdésekben az Ügyvezető elnök titkos szavazást köteles elrendelni. 3) A BKM PVSZ testületeinek ülései a közgyűlés kivételével akkor határozatképesek, ha azon a jogosultak kétharmada jelen van. A testületek döntéseiket általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák. 4) Az Alapszabály megalkotásához, módosításához a BKM PVSZ távlati terveinek és éves beszámolójának elfogadásához a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezők legalább 2/3-ának igen szavazata szükséges.

21 ) A szövetség ülései és közgyűlései mindig nyilvánosak ) A szövetség összes szerveinek üléseiről, gyűléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, vezetni. A felszólalásokra, kérdésekre ugyanazon a fórumon érdemi választ kell adni a megvalósítható, az ügyet szolgáló javaslatot érvényre kell juttatni. E szakaszt előírásainak végrehajtásáért mindenütt az elnökség a felelős ) Választott tisztségviselőket megbízási határidőt tartalmazó és feladatot meghatározó megbízólevéllel látja el a vezetőség. 2) Az alkalmazottakkal munkaszerződést kell kötni és részükre munkaköri leírást, kell kiadni. 3) Tagsági igazolványnak tartalmaznia kell a tag minősítését (alapító, rendes és tiszteletbeli tag). 4) Abban az esetben, ha az BKM PVSZ az alapszabály által előírt célkitűzéseket nem teljesíti, hatáskörét túllépi, a Magyar Köztársaság törvényeit súlyosan megszegi, akkor a szövetség ellen ügyészi törvényességi vizsgálat, illetőleg bírósági eljárás kezdeményezhető. 5) A társadalmi szervezet megszűnik feloszlással, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával (.E trv ) A társadalmi szervezet megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. 6) Az alapszabályban nem szabályozottakra az évi II. törvény, valamint az évi CLVI. Törvény rendelkezései vonatkoznak. 7) Elfogadva: Kiskunhalas : március 12.-én Kecskemét 2010 június 05.-én Hajzer László

22 22 ügyvezető elnök

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Tulajdonos Munkavállalók és Társaságaik Országos Szövetsége H-1149. Budapest, Angol utca 42. Tel.: (1) 363-6698 Fax: (1) 383-2229 E-mail: mrposz@hu.inter.net Honlap: tmsz.ini.hu Szövetségi Alapszabály

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20 II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁL y A II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁLYA A Rákóczi Polgáror Egyesület Ordas (a továbbiakban: Egyesület) az Ordas Községi Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben TERVEZET Kelt Budapesten 2015. november 24. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E 2012. május 29. AZ ÜGYREND MELLÉKLETEI 1. A Közgyűlés összehívásával és lefolytatásával kapcsolatos ügyviteli szabályok 2. A működési

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 74/A-F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVL tv. (Khsz.) rendelkezései

Részletesebben

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA Elfogadta: az ÉSZT soron kívüli Kongresszusa 2008. december 9-én Egységes szerkezetben a 2012. május 15-i változással 1 PREAMBULUM Az ÉSZT 1989.

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet)

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1. Név, székhely 1.1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG. 1.2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A. -a alapján jelen alapító okirat készítésével jogi személyiséggel rendelkező alapítványt létesít (alapítványt rendel) az alábbiakban

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS ELVEK

A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS ELVEK 1 (A közgyűlésig ideiglenes okmány!) A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE I. ÁLTALÁNOS ELVEK A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR továbbiakban: Boronkay Baráti Kör (BBK) - egy önkéntes alapon szerveződő,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések. Honvéd Klub Civiltársaság 2400.Dunaújváros, Köztársaság út 2. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések. 1. A társaság neve: Honvéd Klub Civiltársaság (a továbbiakban: klub) Rövidítve: Honvéd

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY 2015 A Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség közgyűlése által 2015. december 5. napján megtárgyalt és jóváhagyott változat. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 1 ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE egységes szerkezetben a 2015. június 17-i közgyűlésen, továbbá a 2016. február 18. i közgyűlésen hozott módositásokkal: a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.

Részletesebben

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya melyet az Egyesület 2015. november 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el azzal, hogy az

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Az Egyesület vezetése, tisztségviselői, szervezeti formája. Az Egyesület demokratikusan működő szervezet, melynek közgyűlése évenkénti tisztújító közgyűlésén

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben